додати матеріал


Методична діяльність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лекція 1. Методична діяльність та її специфіка в системі додаткової освіти дітей
1. Сутність і особливості методичної діяльності в системі додаткової освіти дітей.
Успішний розвиток системи додаткової освіти дітей немислимо без розробки його теорії та методики. Значну роль у цьому процесі відіграє методична діяльність. У науковій літературі методична діяльність розглядається як сукупність дій, спрямованих на отримання, систематизацію та поширення методичних знань. Основними суб'єктами методичної діяльності є методисти, професійно займаються нею. Методична діяльність є одним з аспектів професійної діяльності методиста, яку він здійснює разом з іншими (наприклад, педагогічної, організаційно-масової та ін) Вона включає в себе, перш за все вивчення теорії, методики і практики додаткової освіти дітей та розробку методики впровадження та аналізу освітнього процесу в УДЗ.
Основні види методичної діяльності:
ü самоосвіта,
ü методичне дослідження,
ü опис і узагальнення передового досвіду,
ü створення методичної продукції,
ü навчання педагогічних кадрів, методичне керівництво,
ü методична допомога,
ü методична корекція.
Методична діяльність установи додаткової освіти - цілісна система заходів, заснована на досягненнях науки і практики, спрямована на всебічний розвиток творчого потенціалу педагога, і, в кінцевому підсумку, на підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу, на зростання рівня освіченості, вихованості й розвиненості учнів .
Методична робота - система взаємопов'язаних заходів, дій, заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів. Її основа - досягнення педагогічної науки, передовий педагогічний досвід і аналіз відбуваються педагогічних процесів.
Діяльність педагога додаткової освіти, методиста, керівника освітнього закладу немислима без методичного забезпечення.
З точки зору змісту, методичне забезпечення - це необхідна інформація, навчально-методичні комплекси, тобто різноманітні методичні засоби, оснащують і сприяють більш ефективної реалізації програмно-методичної, науково-експериментальної, виховної, організаційно-масової, досугово-розважальної діяльності педагогічних працівників системи додаткової освіти дітей.
Як вид діяльності, методичне забезпечення - це процес, спрямований на створення різноманітних видів методичної продукції, на надання методичної допомоги різним категоріям педагогічних працівників, на виявлення, вивчення, узагальнення, формування та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду.
Методично забезпечити який-небудь вид діяльності значить вчасно прийти на допомогу людині, яка цю діяльність здійснює, методично грамотно усунути труднощі, надати обгрунтовані відповіді на виникаючі питання, пов'язані з організацією і здійсненням педагогічної, методичної, виховної, освітньої діяльності.

2. Методична служба установ додаткової освіти
Керівник гуртка займає ключову позицію в освітньому процесі: від його кваліфікації, особистісних якостей і професіоналізму залежить вирішення багатьох проблем. Нерідко через недооцінку проблеми підвищення професійної компетентності педагогів гальмується процес розвитку установи. Тому завдання методичної служби полягає у створенні таких умов, у яких педагоги могли б максимально реалізувати свій потенціал. Реальними можливостями для вирішення цього завдання в системі освіти має методична служба установ додаткової освіти.
Надання педагогічним працівникам методичної допомоги не завжди буває достатнім через відсутність міцних зв'язків між методичними службами різних рівнів: установа - район - місто.
Сьогодні методична служба опинилася в складній ситуації: протягом довгих років вона виступала як «транслятор» інструкцій, наказів, розпоряджень, директив, методик, забезпечуючи обов'язковий характер їх впровадження. Методисти часто залучалися до здійснення контролюючої функції, ніж дублювали обов'язки інспекторської служби. Тому структура методичної служби опинилася перед необхідністю реорганізації відповідно до вимог часу: у період інтенсивної інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності колишня методична служба не могла реагувати на швидко мінливу ситуацію в освіті. У багатьох регіонах почався пошук прийнятної моделі методичної служби, здатної будувати методичну діяльність по-новому.
В даний час склалася і успішно функціонує різнорівнева система методичної діяльності. Відбулися серйозні зміни у діяльності і структурі методичних служб, що мають сьогодні різні цілі, завдання, форми та напрями діяльності.
Важливою умовою успішної діяльності методичної служби є правильний вибір її моделі. Сьогодні існують різні моделі методичних служб в залежності від властивостей, які вони повинні виконувати, і від підходів, на основі яких вони створюються.
Будь-яка модель методичної служби передбачає здійснення методичної діяльності, яка спрямована на оновлення змісту освіти, підвищення професійної компетентності педагогів, своєчасне надання їм методичної допомоги тощо Але головне полягає в тому, що кожна модель вибудовується, виходячи з конкретних умов, запитів і потреб педагогів і управлінців.
На жаль, сьогодні соціальний попит на методичні та педагогічні послуги значно випереджає можливості методичної служби.
Завдання: подумайте, в чому причина такої ситуації?
Сучасній методичної службі установ додаткової освіти дітей повинні бути притаманні такі риси:
• максимальне задоволення соціального попиту на педагогічні та методичні послуги на основі маркетингових досліджень та консалтингу;
відповідальність за можливість вибору педагогом змісту, форм і методів методичної роботи, що сприяють розвитку його професійної компетентності;
• забезпечення співробітництва педагога і вченого з пошуку істини в реальному процесі навчання;
організація реклами соціально-педагогічних ініціатив, новацій і реальних досягнень педагогічних колективів.
Щоб визначити роль і місце методичної служби установи додаткової освіти дітей, необхідно розглянути існуючі в системі освіти моделі методичних служб, які в умовах реформування освіти (створення різних типів закладів, оновлення змісту навчання та впровадження нових технологій і т.д.) на різних рівнях сприяють забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників.
Основні характеристики найбільш поширених в даний час в практиці моделей методичних служб територіального значення в системі додаткової освіти:
· Районний (окружний, міський) методичний кабінет;
· Методичний відділ у структурі органів управління освітою;
· Інформаційно-методичний міський, районний центр (кабінет);
· Науково-методичний міський (районний) методичний центр (кабінет);
· Навчально-методичний кабінет (відділ) у структурі закладів підвищення кваліфікації і т.д.
У цих служб різні цілі, завдання, функції та напрямки діяльності. Так, районний (окружний, міський) методичний кабінет - традиційна і переважна форма методичної служби. Він представляє можливості підвищення кваліфікації кадрів, веде їх перепідготовку та надає методичну допомогу, своєчасно забезпечує працівників необхідною інформацією про зміст освіти, інноваційних технологіях навчання, про нових навчальних посібниках і т.п. Сьогодні районні методичні кабінети приділяють увагу експериментальної діяльності, авторським розробкам і новим педагогічним технологіям. У діяльності методичних кабінетів з'явилися такі нові напрямки, як соціально-психологічне забезпечення процесу, діагностика інформаційних потреб, атестація кадрів, атестація та державна акредитація установ.
У роботі методичних кабінетів поєднуються традиційні форми роботи (консультації, семінари) і нові для масової практики (конкурси педагогічної майстерності, психологічні практикуми та ін.)
Методичний відділ створюється в структурі органів управління освітою на базі методичних кабінетів. Тут простежується три тенденції:
• методичний кабінет вводиться в структуру органів управління і перетвориться в інформаційно-методичний відділ зі збереженням колишніх функцій;
• методичний кабінет ліквідується, а в штат РОНО (УНО) вводиться посада методиста з організації курсів підвищення кваліфікації;
• третя тенденція - злиття інспекторського відділу та методичного кабінету; при цьому методист стає, по суті, інспектором, завданням якого є інспектування методичного забезпечення діяльності.
Інформаційно-методичні центри (кабінети) з'явилися в останні роки на базі методичних кабінетів, які за рахунок матеріально-технічних та інформаційних можливостей створили інформаційний банк даних про досягнення педагогічної науки і масовому досвіді, організували узагальнення та розповсюдження цієї інформації в регіоні.
В даний час завданням інформаційно-методичного кабінету стає атестація учнів, педагогічних працівників та освітніх установ.
Науково-методичний центр (кабінет) створюється на базі кількох районних методичних кабінетів і приймає їх функції. Ця модель поширена у великих містах. Її особливість у тому, що пріоритет відданий дослідно-експериментальної діяльності, розробці варіантів навчальних планів, програм та їх експертизі. Підвищення кваліфікації кадрів у них ведеться не тільки в методичному, але і в теоретичному аспекті.
Навчально-методичний відділ (кабінет) створюється у структурі інститутів підвищення кваліфікації. Його основна функція - додаткову професійну освіту та методична допомога педагогічним працівникам. В останні роки організовуються курси підготовки експертів атестаційних комісій, і надається методична допомога педагогам, защищающимся на першу і вищу категорії.
Розглянуті нами моделі методичних служб можуть бути реалізовані в районних, міських, регіональних масштабах. Всі вони мають право на існування в залежності від конкретних умов і потреб регіону і, природно, не закінчують собою ряд існуючих моделей.
У додатковій освіті створена взаємопов'язана багаторівнева система методичних служб:
1. Центр розвитку системи додаткової освіти дітей Міносвіти РФ
2. Обласні центри розвитку системи додаткової освіти дітей
3. Міські, районні, окружні методичні служби
4. Методичні служби установ додаткової освіти дітей.
Для загальної координації роботи і виконання науково-методичних функцій на федеральному рівні створено Центр розвитку системи додаткової освіти дітей. Для здійснення цієї роботи на регіональному рівні діють обласні заклади додаткової освіти або центри розвитку системи додаткової освіти. На районному рівні методична робота, спрямована на вдосконалення додаткової освіти дітей, ведеться або по лінії методичних служб освіти (кабінети, відділи), або великими багатопрофільними установами, або створюються спеціальні структури для здійснення цієї діяльності. Треба зауважити, що основне поле методичної діяльності перебуває на рівні закладів, де в цей процес включені педагоги, методисти, керівники всіх рангів.
3. Оновлення діяльності методичної служби установи додаткової освіти дітей.
Установа додаткової освіти дітей суперечливо, але послідовно йде по шляху розвитку та оновлення.
Реформування системи позашкільного виховання в систему додаткової освіти відповідно до закону «Про освіту» (1992 р.) вимагає сьогодні від установ переосмислення своєї діяльності, в тому числі і методичної з наступних причин.
По-перше, її роль значно зростає у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові технології, методики, прийоми та форми навчання, постійно накопичувати досвід за рішенням освітніх і виховних проблем;
По-друге, стає більш активним участь педагогів у вдосконаленні освітнього процесу та освітніх програм нового покоління.
Діяльність установ додаткової освіти дітей знаходиться в прямій залежності від кадрового потенціалу, тому неухильно зростає роль методичної служби. Необхідність створення умов для підвищення рівня професійної компетентності педагогів диктує необхідність вдосконалення методичної служби в установі додаткової освіти дітей.
Щоб визначити причини поновлення діяльності методичної служби, зупинимося на найбільш актуальних ідеях розвитку додаткової освіти дітей.
Очевидно, що в основі оновлення діяльності всіх освітніх установ, лежить ідея розвитку, яка охоплює всі категорії педагогічних працівників системи додаткової освіти дітей. Прагнучи здійснити розвиток установи, керівники активізували методичну діяльність, а педагоги додаткової освіти, у свою чергу, з подвоєною увагою поставилися до своєї методичної роботи. Ця взаємна активність породила нові напрями, зміст і форми роботи з педагогічними кадрами.
В освітньому процесі не можна не враховувати умови, що відбуваються в суспільному житті. У зв'язку з цим одним з найважливіших завдань додаткової освіти є оновлення змісту пропонованої дітям діяльності (що запропонувати, на чому побудувати цікаве спілкування, як організувати корисну діяльність), що здійснюється за рахунок введення нових освітніх програм, а також за рахунок зміни й удосконалення існуючих програм . Це завдання необхідно включати в план діяльності методичної служби закладів додаткової освіти.
Різноманітності змісту додаткової освіти відповідає живе різноманітність методів і форм педагогічної діяльності. З точки зору принципу саморозвитку методи навчання характеризуються постійним зміщенням акцентів з репродуктивних на продуктивні, а форми навчання - з фронтальних на індивідуальні та групові, в тому числі різновікові. Широко використовуються методи та організаційні форми, засновані на спілкуванні, діалозі педагога і вихованців, розвитку творчих здібностей.
Принципова педагогічна установка установ додаткової освіти дітей - таке виховання і навчання дитини, при якому знання не самоціль, а засіб формування і вдосконалення всіх граней особистості: інтелекту, практичного розуму, працьовитості, фізичного розвитку, характеру і волі до самовираження та самореалізації. Іншими словами, це спосіб проникнути в багатющий внутрішній світ дитини, зрозуміти і розширити його межі. Педагоги, як правило, вибирають певну технологію розвивального освіти (або її елементи), освоюють і реалізують її на практиці.
В установах додаткової освіти може бути освоєно велика кількість розвивальних технологій для використання в роботі з різними групами дітей, тому необхідно вести роботу з впровадження нових методик та технологій навчання і виховання, що дозволяють удосконалити освітній процес.
Підтримка та розвиток дитячої творчості - одне із завдань додаткової освіти, яка має значний педагогічний потенціал і виступає як могутній засіб розвитку особистості. У процесі такої освіти невичерпні можливості створення благодатних умов для розвитку здібностей і талантів кожної дитини, що благотворно позначається на вихованні та зміцненні його самоповаги.
Педагог має можливість розвивати на заняттях всі психічні функції дитини. Але для того щоб процес був ефективним, цілеспрямованим, потрібно вміти визначати пріоритети і співвідносити освітній процес з вибраними цілями. Методика і технологія навчання повинні підбиратися індивідуально для кожної дитини. Тому діагностика реальних можливостей учнів представляє собою велике поле діяльності.
В установі додаткової освіти є всі умови для того, щоб здійснювати диференційований підхід до навчання і розділяти дітей за їх індивідуальним особливостям та інтересам, навчати всіх по-різному, коректуючи зміст і методи навчання та виховання в залежності від здібностей і запитів кожної дитини, рівня розумового розвитку і конкретних можливостей. Реалізація такого підходу до роботи потребує детального опрацювання методичного забезпечення діяльності всіх служб установи.
Ми позначили найбільш актуальні ідеї оновлення діяльності установи додаткової освіти дітей, вирішення яких дозволить удосконалити методичну службу.
Оновлення діяльності методичної служби ми розглядаємо з таких якісних позицій, як:
• зміна роботи з педагогічними кадрами на основі системного осмислення освітньої практики та попиту на додаткову освіту;
• творча переробка накопиченого педагогічного досвіду;
• вдосконалення сформованого досвіду роботи на основі запровадження інновацій.
На основі проведеного нами аналізу діяльності ряду установ можна відзначити наступні сильні сторони в розвитку діяльності методичної служби:
1. Ведення методичної діяльності на різних рівнях:
- Установа, структурні підрозділи, педагоги;
- Регіон, місто, округ, установа.
2. Відповідність змісту методичних розробок сучасним вимогам науково-методичного забезпечення.
3. Введення в багатьох установах нових інформаційних послуг та видів методичної продукції, якісне зростання фондів методичних кабінетів, авторського вкладу педагогів.
4. Активна реалізація «зовнішньої» методичної функції, перетворення багатьох установ додаткової освіти дітей в окружні та міські інформаційно-методичні та консультаційні центри.
5. Розробка підходів до створення системи забезпечення професійного зростання педагогічних кадрів, а саме: навчання через семінари, лекції та інші види, практична робота з педагогами через методичні об'єднання, майстер-класи, творчі групи, педагогічні лабораторії і майстерні.
6. Організація конкурсів різного рівня з метою активізації методичної діяльності педагогів.
7. Забезпечення навчального процесу в більшості установ додаткової освіти програмними матеріалами, наявність різноманітних програм, наприклад довгострокових, однорічних, для хлопчиків і дівчаток, для змішаного складу, для різного віку та рівня засвоєння; відповідність змісту програм пріоритетним ідеям додаткової освіти.
Методична служба збережена практично у всіх установах додаткової освіти дітей. Навіть там, де вона свого часу була скасована, педагогічні колективи змушені були її відродити, оскільки ліквідація методичної служби приводила до значного зниження рівня професійного потенціалу педагогів.
У діяльності методичної служби закладів додаткової освіти дітей можна відзначити слабкі сторони.
1. Недостатня координація методичної діяльності установ додаткової освіти дітей органами управліннями освітою, районними, окружними навчально-методичними центрами та ін
2. Недостатній рівень оперативного інформування з питань методичної діяльності та педагогічного аналізу.
3. Недостатній рівень підготовки методистів, відсутність спеціальної базової підготовки методиста в вузах.
4. Формальний підхід до можливостей підвищення кваліфікації; неувага до особистим запитам і потребам педагогів та методистів.
5. Поверхневий характер узагальнення педагогічного досвіду, науково-методичного забезпечення освітнього процесу, виховної діяльності.
6. Низька ефективність системи відслідковування впливу методичної служби установи на стан і результативність освітнього процесу.
7. Недостатній рівень експертизи програмного і методичного забезпечення освітнього процесу.
8. Низька оплата праці, незважаючи на те, що умови роботи методистів значно складніше, їх зарплата прирівняна до зарплати педагогів (з 8-го по 14-й розряд), а навантаження становить 36 год / тиж.
9. Необгрунтована вибір методологічних підходів до розробки нормативного та дидактичного забезпечення освітнього процесу.
Подібний стан методичної служби зумовлено її слабкою організацією, зміною змісту і методів навчання, дефіцитом кадрів, колосальним обсягом роботи, відсутністю чіткого розподілу обов'язків між методистами та педагогами.
Таким чином, сучасна ситуація в освіті, перебудова економічних засад діяльності установ, зміна статусу і завдань додаткової освіти, нові вимоги до нього з боку дітей і батьків, а також ряд інших причин надають особливу актуальність організації діяльності методичної служби, яка сьогодні повинна:
• забезпечити розвиток закладів додаткової освіти дітей;
• розвинути творчий потенціал педагогів, виявити й узагальнити досвід кращих, виділити в ньому головне і довести до співробітників;
• вирішити завдання з розробки та впровадження нових технологій освіти;
• домогтися високої якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі та нових педагогічних технологіях;
• розробити освітні програми нового покоління (інтегровані, комплексні, модульні і т.д.) для системи додаткової освіти дітей;
• організувати проведення дослідно-експериментальної роботи.
Педагог додаткової освіти сьогодні знаходиться в принципово нових умовах, для яких характерно:
• відсутність жорсткої регламентації його роботи;
• значне розширення джерел інформації;
модернізація соціальних функцій педагога, зміна системи цінностей, розвиток індивідуальності, стилю, готовності до прийняття рішень, мобільності застосування професійних якостей.
Для педагога з творчим підходом до роботи - це благо, а для інших - проблема. Отже, правомірно ставити питання про посилення діяльності методичної служби, тому що в більшості випадків сам педагог з такими проблемами впоратися не зможе.
Цільове призначення та завдання методичної служби
Методична служба установи додаткової освіти дітей - об'єднання фахівців, що займаються методичною діяльністю. До них відносяться заступники директора з науково-методичної, програмно-методичної та навчально-виховної діяльності, методисти з напрямками діяльності, завідувачі структурними підрозділами, педагоги.
Кожна установа додаткової освіти, виходячи зі своїх інтересів, цілей розвитку та можливостей, формує свою модель методичної служби.
У невеликих за обсягами діяльності установах основну методичну роботу виконують висококваліфіковані педагоги або в штатному розкладі є один методист, який вирішує всі питання, пов'язані з програмно-методичним забезпеченням діяльності.
У багатопрофільних установах поширені такі моделі методичних служб:
• в кожному структурному підрозділі (навчальному відділі) вводиться посада методист за профілем діяльності;
• створюється методичний кабінет з чітко вираженою структурою і штатним розкладом, до складу його входять керівник кабінету, методисти за напрямками діяльності та педагоги-психологи;
• в установі, зорієнтованому на широку програмно-методичну та науково-дослідну роботу, вводиться посада заступника директора з науково-методичної роботи, створюється нова ланка - інформаційно-методичний кабінет, а в кожному структурному підрозділі є методист за профілем діяльності.
Будь-яка модель методичної служби повинна допомагати педагогу в його професійному розвитку і від її правильної організації залежить підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.
Методична служба в установі додаткової освіти дітей надає можливість членам педагогічного колективу не тільки брати участь у реалізації вже готових програм, а й брати активну участь в їх плануванні та розробці, в апробації інновацій, у проведенні експериментів, стимулюючи розвиток педагогічної творчості.
Відповідно до цього визначаються наступні завдання методичної служби:
1. Дослідження освітніх потреб соціуму.
2. Аналіз стану навчально-виховної роботи в навчальному закладі (структурному підрозділі).
3. Надання педагогічним працівникам необхідної інформації щодо основних напрямів розвитку додаткової освіти, про програми, нових педагогічних технологіях, навчально-методичної літератури з проблем навчання і виховання дітей.
4. Забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження програм нового покоління, нових педагогічних технологій навчання і виховання.
5. Виявлення, вивчення і оцінка результативності педагогічного досвіду в освітній установі. Узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.
6. Прогнозування, планування та робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників освітніх установ, а також надання їм організаційно-методичної допомоги в системі безперервної освіти, здійснення безперервного зв'язку з інститутами підвищення кваліфікації.
7. Надання підтримки педагогічним працівникам і керівникам освітньої установи в інноваційній діяльності, організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, експертної оцінки авторських програм, посібників, навчальних планів, допомога у підготовці працівників освіти до атестації.
8. Здійснення в установленому порядку редакційно-видавничої діяльності.
9. Організація спільної роботи з науково-дослідними лабораторіями, методичними центрами і вузами при проведенні дослідно-експериментальної роботи.
Напрями та зміст діяльності методичної служби
Напрями та зміст діяльності методичної служби охоплює те коло проблем, які пов'язані зі специфікою педагогічної роботи з дітьми в сфері додаткової освіти.
Основні напрямки діяльності методичної служби установи додаткової освіти дітей продиктовані сучасною ситуацією в освіті:
1. Удосконалення педагогічної діяльності (надання організаційно-методичної та технічної допомоги педагогу в навчанні і вихованні дітей).
2. Оновлення програмного забезпечення освітнього процесу (зміна змісту додаткової освіти).
3. Впровадження у практику установи додаткової освіти наукових досліджень і досягнень передового педагогічного досвіду, пильну увагу до наукової і теоретичної компетентності педагога.
4. Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи додаткової освіти.
5. Керівництво роботою методичних об'єднань, кафедр, лабораторій та творчих груп педагогів.
6. Ознайомлення педагогічних працівників з досягненнями педагогічної науки і практики.
7. Вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їх професійних потреб і проблем.
8. Участь в атестаційних, експертних комісіях.
9. Надання допомоги освітнім установам (школам, дитячим садам, клубам за місцем проживання та ін) в організації додаткової освіти.
10. Проведення різних семінарів, нарад, конференцій, конкурсів, диспутів і т.п.
Зміст діяльності методичної служби в установі додаткової освіти дітей визначається відповідно до завдань розвитку і характером планованих нововведень.
Діяльність методичної служби спрямована на розробку і впровадження нового змісту освіти, на подолання труднощів перехідного етапу від позашкільного виховання до додаткового утворення, на вдосконалення діяльності педагога, підвищення його професійної майстерності і може включати в себе:
• розвиток мотиваційної сфери особистості педагогічними засобами;
• програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямків діяльності установи додаткової освіти дітей;
• розробку і створення навчально-методичних матеріалів: програм, посібників, положень, тез, текстів лекцій, бесід, планів і рекомендацій щодо проведення семінарів, навчальних ігор, екскурсій, активних форм навчання тощо;
• створення проектів спільної діяльності установи додаткової освіти і загальноосвітніх шкіл (виховна та освітня діяльність);
• представлення методичних рекомендацій для педагогів щодо організації навчально-виховного процесу, з планування діяльності, звітності, створення освітніх програм навчальних груп та дитячих колективів;
• осмислення форм, методів і технологій додаткової освіти дітей;
• створення інформаційного банку навчально-методичної літератури з додаткової освіти;
• розробка рекомендацій для педагогів, дітей і батьків;
• складання сценаріїв конкурсів та критеріїв їх оцінки.
Зміст діяльності методичної служби формується на основі наступних джерел:
• законів Російської Федерації, нормативних документів, інструкцій, наказів Міністерства освіти Російської Федерації і регіонів Росії, що визначають цілі і завдання всієї методичної роботи;
• програм розвитку регіону, установи, авторських програм, підручників та навчальних посібників, що дозволяють оновити традиційний зміст методичної служби освітньої установи;
• нових психолого-педагогічних та методичних досліджень, що підвищують науковий рівень методичної служби;
• інновацій, нововведень, нововведень, у всій повноті розкривають зміст методичної роботи;
• діагностики та прогнозування стану навчально-виховного процесу, рівня розвитку учнів даної установи, які допомагають визначити методичну тему, основні завдання, проблеми методичної діяльності та самоосвіти педагогів;
• використання інформації про масове і передовому досвіді методичної служби, яка допомагає позбавлятися від помилок, в установах додаткової освіти дітей та загальноосвітніх школах міста, регіону, республіки;
• максимально творчого підходу у виборі змісту і планування методичної роботи.
Іншими словами, основними джерелами діяльності методичної служби повинні стати наука, практичний досвід і творчість педагогічних працівників.
Таким чином, діяльність методичної служби в установі додаткової освіти дітей орієнтована на досягнення і підтримання високої якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі, новому педагогічному мисленні, індивідуальному стилі професійної діяльності педагога, а також сучасних педагогічних технологіях.

4. Методологічні підходи в методичній діяльності установ додаткової освіти дітей. Значення методології в методичній діяльності методиста УДОД.
Методологія:
ü сукупність прийомів і методів дослідження, застосовуваних у науці;
ü вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності;
ü вчення про науковий метод пізнання;
ü наука про логіку та процедури наукового дослідження, структуру педагогічної теорії, теоретичних і емпіричних методах дослідження, співвідношенні об'єкта і предмета пізнання;
ü методологія наук: вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання.
У розумінні методологічної проблематики існують різні підходи. Стосовно до дослідницької практиці особливо актуально з'єднати широке і вузьке розуміння методології - як вчення про метод наукового пізнання, так і вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності, логіці і процедурах наукового дослідження, структуру педагогічної теорії, теоретичних і емпіричних методах дослідження , співвідношенні об'єкта і предмета пізнання.
Підходи:
Системний, Особистісно-орієнтований, Проектний, Ресурсний, Проблемний.

Запитання і завдання:
1. Чи згодні ви з думкою, що сьогодні соціальний попит на методичні та педагогічні послуги значно випереджає можливості методичної служби у додатковій освіті дітей? Подумайте, в чому причина такої ситуації?
2. Зустрітися з роботою методичної служби установи додаткової освіти дітей, опишіть модель її організації.
3. Визначте проблемні зони у розвитку методичної служби закладів додаткової освіти дітей.
4. Визначте сучасні завдання методичної служби закладів додаткової освіти дітей на основі аналізу освітньої ситуації.
5. Визначте напрямки і зміст діяльності методичної служби закладів додаткової освіти.
6. Опишіть способи реалізації методологічних підходів у методичній діяльності в установах додаткової освіти дітей.

Лекція 2 Основні функції методичної служби
1. ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
У роботах педагогів, присвячених організації діяльності методичних служб закладів додаткової освіти дітей, прийнято використовувати функціональний підхід. Функція (лат. functio - здійснення, виконання) - діяльність, роль об'єкта в рамках деякої системи, якій він належить, вид зв'язку між об'єктами, коли зміна одного з них тягне за собою зміну іншого, при цьому другий об'єкт також називається функцією першого. У різних галузях знання застосовуються, як правило, обидва поняття функції. Так, у соціології можна говорити, з одного боку, про функції будь-якого соціального інституту (наприклад, родини) у суспільстві, а з іншого - про деяке соціальне явище як функції іншого явища (наприклад, про злочинність як функції економічного становища). Особливу роль поняття функції відіграє в рамках системного підходу, де воно виступає в тісному зв'язку з поняттям структури; прикладом може служити структурно-функціональний аналіз у педагогіці.
Кількість і зміст функцій (ролей в системі додаткової освіти) методичної служби в підходах різних різному.
Так, Буйлова, Кочнєва виділяють наступні функції методичної служби:
Інформаційна функція методичної служби
Інформаційна функція спрямована на збір та обробку інформації з проблем методичної роботи, на виявлення і створення банків даних з актуальних питань діяльності установи додаткової освіти дітей.
У сучасних умовах зростає потреба керівників установ, методистів і педагогів в інформації. Керівники методичної служби повинні мати інформацію про стан і розвиток тих процесів, за які вони відповідають і на які покликані надавати вплив. Це провідне вимога при формуванні системи інформаційного забезпечення.
Для установ додаткової освіти, де система інформаційного забезпечення скасовано, метою буде організація найпростішого інформаційного забезпечення; там же, де така система функціонує, метою буде її модернізація з використанням сучасної електронної техніки.
До відбору інформації важливо пред'являти такі вимоги:
• актуальність;
• насиченість;
• гранична конкретність;
• об'єктивність.
Інформація може бути розділена на два блоки:
Зовнішня інформація
Внутрішня інформація
1. директивні та нормативні документи;
2. суспільно-політична інформація (преса) і т.п.;
3. науково-педагогічна інформація і т.п.
про роботу з педагогічними кадрами;
про якість викладання;
про зовнішні зв'язки установи;
про якість навчання за програмами;
про стан програмно-методичного забезпечення;
про матеріально-технічній базі
Умовно інформацію можна розділити на дві групи:
· Оперативна (включає в себе дані, необхідні для того, щоб оцінити роботу установи за невеликий термін (день, місяць) і оперативно вирішити намітилися проблеми);
· Стратегічна (включає в себе дані про підсумки навчального року, про реалізацію програми розвитку та перспективи розвитку установи).
Для створення цілісної системи інформаційної діяльності в установі додаткової освіти дітей необхідно визначити зміст інформації, її обсяг, джерела, сформувати потоки інформації і вивести їх на відповідні рівні споживання (адміністративно-управлінський - директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів; педагогічний - методисти, педагоги -організатори, педагоги додаткової освіти). Далі визначити, в якій формі і де ця інформація буде доводитися до відома педагогів, зберігатися і використовуватися (інформаційний банк і т.д.).
Новітніми засобами інформаційного забезпечення в даний час стають медіатеки. За наявності відповідної матеріально-технічної бази ідеальним варіантом було б створення АІС (автоматизованої інформаційної системи) як в самій установі додаткової освіти дітей, так і на рівні округу, міста, регіону.
Аналітична функція методичної служби
Аналітична функція спрямована на вивчення фактичного стану методичної діяльності та обгрунтованості застосування способів, засобів, впливів по досягненню цілей, на об'єктивну оцінку отриманих результатів та вироблення регулюючих механізмів з перекладу досліджуваної системи в новий стан.
При організації інформаційно-аналітичної діяльності слід дотримуватися низки принципів:
ü індивідуалізації одержуваної інформації про просування особистості з освітньої траєкторії і досягнення нею певних етапів відповідно до індивідуальних можливостей;
ü повноти та інтегрального аналізу інформації;
ü відкритості проведених вимірювань освітнього процесу та особливостей його суб'єктів;
ü безперервності і динамічності отримання аналізу інформації і дієвості його використання;
ü економічності використовуваної інформації.
Проблемно-орієнтований аналіз методичної діяльності повинен виявити як проблеми окремих педагогів (Я. С. Турбівський), так і проблеми в установі освіти в цілому (М. М. Поташник, В. С. Лазарєв), вирішення яких дозволить підвищити результати його роботи
Етапи здійснення проблемно-орієнтованого аналізу.
1. Педагогічний аналіз інформації - це виявлення факторів та умов, які позитивно чи негативно впливають на освітній процес.
Основні етапи діяльності керівника методичної служби з аналізу досягнутих результатів можуть бути представлені в наступній послідовності:
ü визначення предмета аналізу (збір інформації, класифікація її по блоках, визначення мети аналізу зібраної інформації, оцінка інформації з кількісних і якісних позицій);
ü структурно-функціональний опис предмета аналізу;
ü аналіз причинно-наслідкових зв'язків (явище - причина - умова - результат);
ü встановлення факту досягнення мети, підготовка підсумкових матеріалів.
У процесі аналізу повинні бути отримані відповіді на питання:
ü чи є результат на виході позитивним, якщо ні, то чому;
ü які фактори перешкоджають досягненню більш високих результатів;
ü що потрібно змінити в змісті і технологіях навчально-виховного процесу, його організації, кадровому потенціалі, матеріально-технічній базі та ін умовах, щоб досягти поставленої мети.
Схема проблемно-орієнтованого аналізу
Умови
кадрове забезпечення
програмне забезпечення
науково-методичне забезпечення
нормативно-правове забезпечення
матеріально-технічне забезпечення
фінансове забезпечення
мотиваційне забезпечення
навчально-виховний процес
результати


Умови
Напрямок аналізу
Реалізація цієї схеми передбачає три етапи аналізу:
1. аналіз результатів;
2. аналіз навчально-виховного процесу;
3. аналіз умов.
Аналіз результатів. Необхідно оцінити досягнуті результати за допомогою кількісних і якісних показників; врахувати зміни в соціальному замовленні і на підставі цього сформувати образ бажаного результату, порівняти його з наявним і зробити відповідні висновки.
Аналіз навчально-виховного процесу. Необхідно зрозуміти причини того, що отримані результати в дійсності не відповідають бажаним.
На виході цього етапу повинні бути зроблені такі висновки двох типів:
ü відсутність на сьогоднішній день необхідних заходів (наприклад, потрібно створення методичних рекомендацій з освоєння нових освітніх, дозвіллєвих, оздоровчих і т.д. програм);
ü що робиться не так, як потрібно (наприклад, в деяких програмах залишає бажати кращого зміст, в окремих випадках методика викладання не забезпечує задовільного рівня ЗУН (знання, вміння, навички), між певними програмами повинні бути встановлені необхідні, але в даний момент відсутні зв'язку).
Аналіз умов. Необхідно детально вивчити перешкоди, які можуть з'явитися на шляху зміни змісту, технології та організації навчально-виховного процесу (наприклад, бажання керівництва ввести нові напрямки діяльності може стикатися з відсутністю потрібних викладачів, відповідного програмно-методичного забезпечення та матеріально-технічної бази) .
Крім того, причиною виявлених недоліків може стати недостатня кваліфікація деяких педагогів, небажання окремих працівників освоювати нові технології, низька інформованість про нові програми та методики, слабка зацікавленість педагогів у кінцевих результатах своєї праці і підвищення кваліфікації.
За ознакою «суб'єкт аналізу» - можна виділити такі рівні:
I рівень. Аналіз своєї методичної діяльності веде сам педагог (управлінець, методист). Цей аналіз лежить в основі самоосвіти.
II рівень. Аналіз методичної діяльності педагога веде спеціаліст - більш досвідчений колега, наставник, керівник методичного об'єднання, завуч, методист і т.п. Підставою для залучення фахівця може бути як особисте прохання педагога, так і низькі результати його роботи або роботи управлінця, методиста, виявлені в ході контролю.
III рівень. Аналіз методичної діяльності групи педагогів (управлінців, методистів і т.д.) з метою виявлення загальних труднощів і їх причин здійснюється за допомогою роботи у творчих групах, методичних об'єднаннях, проблемних семінарах і т.п.
IV рівень. Аналіз методичної діяльності педагогічних колективів з метою виявлення переважно загальних проблем та їх причин ведеться за допомогою аналітичних груп установи додаткової освіти дітей, окружних методичних центрів, інститутів підвищення кваліфікації.
Проблемно-орієнтований аналіз методичної діяльності як окремих педагогів, так і педколективу в цілому сприяє виявленню проблем, характерних для більшості педагогів, і вибору актуальною методичної теми для даного педколективу.
В умовах підвищення самостійності кожного учасника освітнього процесу важливе місце в практиці діяльності методичної служби займають питання формування вміння проводити аналіз і самоаналіз навчального заняття і виховного заходу
Планово-прогностична функція методичної служби
Планово-прогностична функція є основою діяльності методичної служби. Вона спрямована на вибір як ідеальних, так і реальних цілей та розроблення програм їх досягнення.
Якість методичної діяльності залежить від точності її планування і прогнозування.
Назвемо такі об'єкти прогнозування:
ü соціально-економічні умови зовнішнього середовища та її майбутнього впливу на заклад додаткової освіти дітей через соціальне замовлення або тенденції зміни ситуації в суспільстві та освіті для коригування стратегії розвитку закладу;
ü майбутні можливості установи додаткової освіти дітей, як то: матеріально-технічне та програмно-методичне забезпечення, реалізація освітніх програм; величина і вікова структура контингенту учнів; кошти переходу на нові педагогічні технології навчально-виховного процесу і т.д.;
ü очікувані результати, які будуть досягнуті в разі передбачуваних нововведень, інакше кажучи, наслідки інноваційних процесів;
ü наслідки конкретних управлінських рішень;
ü результативність дослідно-експериментальної роботи.
Однак слід зазначити, що прогностичні дослідження в практиці роботи освітніх установ перебувають поки що на стадії становлення. Педагогічна практика потребує вироблення теорії прогнозу, що включає в себе обгрунтованість самої процесуальної сторони розробки прогнозів, а також провідні методи і прийоми отримання випереджаючої інформації про стан освітньої установи як системи.
Системний підхід до прогнозування та планування забезпечує поєднання перспективного прогнозування та поточного планування.
Планування - це передбачення та проектування кінцевого результату разом з вибором засобів її досягнення (І. І. Буєва). Метою планування є модель діяльності на заданий термін (рік, місяць, тиждень, день).
Планування методичної діяльності установи додаткової освіти дітей допомагає цілеспрямовано вирішувати завдання, поставлені перед педагогічним колективом, домагатися поставленої мети в організації методичної діяльності
План являє собою модель змісту діяльності учасників освітнього процесу, спрямовану на досягнення намічених цілей. Розробити план - значить визначити основні напрями, види і форми діяльності по досягненню поставленої мети.
План, як правило, складається з трьох частин:
ü аналізу підсумків роботи;
ü цілей і завдань на новий період;
ü системи заходів щодо досягнення намічених цілей.
При розробці плану методичної діяльності необхідно дотримуватися таких умов:
ü чітке визначення цілей і завдань, які належить вирішити за конкретний період;
ü врахування рівня і стану методичної служби установи;
ü вибір шляхів і засобів діяльності.
При складанні плану методичної діяльності необхідно керуватися такими принципами, що відображають основні ідеї і визначають характер діяльності установи:
ü принцип науковості (визначення конкретності, реальності плану; облік соціально-економічних законів суспільства і рівня розвитку науки);
ü принцип оптимальності (облік реальних можливостей);
ü принцип цілеспрямованості (орієнтація плану на втілення цілей і завдань в життя);
ü принцип перспективності (постановка цілей і завдань на кілька років вперед);
ü принцип врахування специфіки установи та педагогічного колективу.
Процес планування складається з наступних етапів:
I етап - аналіз методичної діяльності за минулий період, включаючи виявлення проблем (незадовільні результати діяльності), пошук причин виникнення проблем, визначення напрямків перетворень.
II етап - постановка цілей і завдань.
Мета - образ бажаного результату, який можна досягти за певний термін. Мета розкладається на конкретні завдання - конкретні результати, які передбачається отримати при реалізації того чи іншого напрямку діяльності.
III етап - визначення розділів плану за напрямками діяльності та їх колективне обговорення.
IV етап - розгляд проекту плану і визначення термінів виконання і відповідальних.
V етап - затвердження плану на педагогічній раді.
Одним із шляхів вдосконалення методичної діяльності є програмно-цільове планування, яке складається під реалізацію виявлених проблем і передбачає конкретизувати завдання підвищення кваліфікації кадрів, вибрати форми організації занять, забезпечити єдність у роботі всіх структур методичної служби.
Проектувальна функція методичної служби
Проектувальна функція спрямована на розробку змісту та створення різних проектів діяльності установи додаткової освіти, яке включає:
ü програми розвитку установи додаткової освіти дітей та інших стратегічних документів (Статуту і т.д.);
ü програми освітні, дозвіллєві, оздоровчі, реабілітаційні та ін і технології їх реалізацій
ü нормативні документи, що забезпечують функціонування установи додаткової освіти дітей;
ü методичні документи, що забезпечують освітній, дозвільний, інноваційний, дослідницький, експериментальний, організаційний види діяльності;
ü технології здійснення процедур інноваційної діяльності
ü найбільш продуктивні методи і прийоми навчання.
Побудова образу майбутньої установи додаткової освіти дітей починається з визначення того контингенту учнів, на задоволення потреб (освітніх, оздоровчих, культурно-дозвіллєвих, соціально-адаптаційних і ін) якого воно буде працювати. Таким чином, уточнюється місія заклади додаткової освіти дітей, тобто та частина загального соціального замовлення на освіту, цілям якого вона служить. Потім слід звернутися до результатів проблемно-орієнтованого аналізу і виділити ті проблеми, які потрібно вирішити.
В результаті розробки концептуального проекту має бути отримано опис оновленого заклади додаткової освіти дітей, що містить наступні компоненти:
ü структуру установи додаткової освіти дітей;
ü новий навчальний план;
ü освітні програми (авторські, експериментальні, модифіковані);
ü організацію навчально-виховного процесу (нові підходи, ідеї, структури, способи);
ü характеристики (описи) нових технологій, методик, механізмів навчання, виховання і розвитку учнів, за допомогою яких буде реалізовуватися новий зміст освіти;
ü характеристики нового змісту, структури, організації, освітньої, дозвіллєвої, методичної і т.д. роботи.
Розроблений концептуальний проект буде являти собою майбутній стан установи додаткової освіти дітей.
Організаційно-координаційна функція методичної служби
Організація діяльності методичної служби повинна бути гнучкою, враховувати на основі даних проблемно-орієнтованого аналізу конкретну ситуацію в установі, забезпечувати можливість кожному педагогові підвищити свій професійний рівень. Основні напрями організаційно-координаційної функції:
ü створення та організація роботи структур, що забезпечують діяльність методичної служби (кафедр, тимчасових творчих і дослідницьких груп, експертних рад і т.д.);
ü раціональний розподіл функціоналу між організаторами методичної роботи
ü науково-методичне забезпечення організації системи дослідно-експериментальної роботи в установі;
ü організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
ü організація конференцій, семінарів тощо;
ü організація системи зовнішніх зв'язків заклади додаткової освіти дітей, необхідних для успішного здійснення нововведень;
ü координація спільної діяльності учасників інноваційного процесу; взаємодія інноваційної діяльності працівників установи додаткової освіти дітей та залучених представників сторонніх організацій (НДІ, вузів, інше);
ü координація діяльності установи додаткової освіти дітей в загальноосвітніх школах;
ü організація редагування підготовлюваних до видання програм, навчальних і методичних посібників, результатів дослідно-експериментальної роботи.
Навчальна функція методичної служби
Навчальна функція (підвищення кваліфікації) спрямована на підвищення професійного рівня конкретного педагога у здійсненні освітнього процесу, озброєння педагога актуальними педагогічними знаннями і технологіями; розвиток його загальної ерудиції, а також необхідних для педагога властивостей і якостей особистості.
Реалізація навчальної функції здійснюється за допомогою різних організаційних форм підвищення кваліфікації педагогів.
Самоосвіта - самостійне вивчення спеціальної літератури (наукової, педагогічної, методичної, нормативних документів).
Консультації (індивідуальні або групові). Проводяться методистами установ додаткової освіти дітей, фахівцями окружного та міського методцентра, ІПК (інституту підвищення кваліфікації). Консультанти повинні володіти певними знаннями передового досвіду, досягнень науки, техніки, мистецтва, механізмом застосування їх на практиці.
Консультації і наставництво найбільш часто використовуються в роботі з молодими спеціалістами або при освоєнні передового педагогічного досвіду, авторських програм, практико-орієнтованих наукових розробок. В основі цих форм лежать дані проблемного аналізу власної діяльності педагога, процесу та умов апробації нових програм, змісту, методик і т.п.
Рольові ігри та мозкові атаки проводяться з метою стимуляції аналітичної та прогностичної діяльності педагогів.
Курси, організовані на різних рівнях, поділяються на:
Форми курсового навчання:
• секційні курси з загальних питань додаткової освіти;
• практичні курси, що забезпечують професійну підготовку за всіма напрямками діяльності УДО;
• методичні об'єднання за профілями;
• практичне стажування за профілями і професіях.
Курси інформаційно більш насичені, семінари і практикуми цілеспрямовані чинності активної ролі учасників. Для отримання результату важливо оптимальне поєднання всіх форм роботи з підвищення кваліфікації.
Підвищення професійного рівня педагогів, розвиток педагогічного колективу закладу додаткової освіти дітей здійснюється в рамках діяльності методичної служби на підставі аналізу результатів роботи установи додаткової освіти в цілому (освітнього процесу, передового педагогічного досвіду тощо).
Необхідна умова здійснення навчальної функції - організація роботи на діагностичній основі: вивчаючи труднощі педагогів, керівники курсів повинні сформувати групи для різного спілкування за змістом, обсягами, складності, форм занять.
Контрольно-діагностична функція методичної служби
Контрольно-діагностична функція займає особливе місце в діяльності методичної служби і реалізується по відношенню до педагогів. Організація контролю дозволяє визначити відповідність функціонування і розвитку методичної діяльності установи.
Зміст педагогічної діагностики включає:
ü оперативне вивчення та оцінку педагогічних явищ і процесів;
ü регулювання і корекцію процесу або явища.
Діагностика професійної підготовленості педагога включає вивчення його науково-теоретичної підготовки (знання основ свого предмета і т.п.); методичної підготовки (володіння методами і прийомами навчання тощо); психолого-педагогічної підготовки (знання вікових особливостей дітей і т. п.).
Установа додаткової освіти дітей зі свого боку має здійснювати постійний контроль методичної роботи на діагностичній основі.
Контроль є хорошим стимулом для педагогів до пошуку шляхів вдосконалення своєї методичної роботи.
У практиці освітніх установ використовується, як правило, режим безпосереднього контролювання, тому контроль найчастіше набуває неконструктивний характер і призводить до демотивації педагогів. Слід відзначити і його суб'єктивність, оскільки контролюючий (методист, керівник структурного підрозділу, завуч) оцінює роботу педагога (заняття, форми роботи) з позиції власного досвіду викладання.
Вивчення якості роботи педагога, якості знань і умінь його учнів повинно проводитися всередині установи на основі розроблених методичної службою програм управління якістю.
У таблиці наводиться порівняльний аналіз різних форм контролю.
Порівняння різних форм контролю
Об'єкт спостереження
Професійна діяльність педагога
Режим прямого контролювання
Режим спільного аналітичного дослідження
Предмет аналізу
Форми навчально-методичної роботи педагога: заняття, робота в методоб'єднання, участь у роботі педрад, конференціях, семінарах і т.д.
Ефект, який виробляє діяльність педагога в навчальному процесі або (що краще?) Педагогічний вплив на учнів, а також ефективність цього впливу для реалізації цілей навчання і виховання.
Відмінні особливості
Оцінюючий характер за виробленими загальноприйнятим педагогічним критеріям, результатом чого є відповідність або невідповідність їм діяльності педагога
Характер спільного аналітичного дослідження педагога і методиста, в ході якого виявляються і вирішуються професійні проблеми педагога
Підхід до оцінки роботи педагога
Суб'єктивний
Об'єктивний
Другий підхід (Кульневич, Іванченко)
Сенс системи методичної служби визначається тим набором функцій, тобто широкого чи вузького кола обов'язків, видів і напрямків діяльності, які дійсно можуть забезпечуватися методистами. Очевидно, що це коло не може розширюватися безмежно: гонитва за кількістю завжди негативно позначається на якості.
Тому сьогодні мова йде про вибір пріоритетних функцій. Оптимальний (розумна) вибір можна забезпечити, використовуючи і наведені в попередньому розділі положення про самоорганізуемой системі методичної служби. Щоб полегшити процес вибору, деякі функції ми супроводили синергетичним баченням їх можливостей.
Якщо мова йде про діяльність у режимі розвитку, головна мета - розвиток потенціалу самоорганізації управління методичною службою для стимулювання переходу об'єктів управління в статус його суб'єктів - визначає сенс провідної функції методичної служби - інформаційно-організаторської.
1. Інформаційно-організаторська функція.
Організація будь-якого виду методичної діяльності завжди починається з відбору цілей, змісту, методів і форм роботи з педагогічними кадрами. Головне в цій функції - інформація: критерії відбору, способи її накопичення та засоби передачі. З точки зору педагогічної синергетики, навчальна (освітня) інформація - це головний вид енергії, завдяки якій раніше закриті системи (особистостей, цінностей, відносин, знань, досвіду, умінь) можуть стати системами відкритими, тобто системами зростаючими, що розвиваються. Для того щоб такий розвиток відбулося, інформація повинна бути організована відповідним чином.
У методичній службі, працює в режимі функціонування, суб'єктів управління багато - це методисти, педагоги Будинків дитячої творчості, Центрів позашкільної розвитку, спортивних шкіл, інших освітніх установ, інтегрованих в сферу діяльності методичної служби додаткової освіти Дітей. У цьому режимі їх очні функції - прийом методичної інформації, закріплення та відтворення у своїй діяльності. Тут управляє не інформація, а організаційні засоби її трансляції: методи, способи, форми передачі. Відбувається не розвиток якості, а нагромадження, тобто збільшення кількості інформації.
У методичній службі, працює в режимі розвитку, об'єкт управління один - це значення, що міститься в методичної інформації, яка повинна народитися в пізнає свідомості методистів, педагогів тощо «Доводити», «транслювати» і «підносити» цей сенс марно так само, як і змушувати педагогів копіювати ту чи іншу авторську методику, технологію, підхід.
У цьому режимі головні функції педагогів - осмислення, аналіз запропонованого сенсу, порівняння зі смислами, що містяться в інших методичних матеріалах, критична рефлексія, «примірка» до свого розуміння і можливостям, вибудовування особистого ставлення, прийняття-неприйняття, і, нарешті, використання сенсу тієї або іншої методичної інформації у своїй діяльності як основи для її розвитку.
Головна функція методистів - перетворення змісту методичної інформації таким чином, щоб процеси осмислення, порівняння зі смислами, «примірки» і т.д. не залишилися просто функціями, а допомогли б запустити механізм особистісних структур свідомості педагогів, яким інформація призначена. Така організація змісту інформації сприяє тому, що вона не тільки запам'ятовується, але і впливає на розвиток особистого досвіду педагогів. Такий розвиток особистості педагогів, не тільки приймають, але і перетворюють методичну інформацію у своїй свідомості, це і є результат ефективної організації - самоорганізація особистості, яка проявляється у діяльності особистісних структур їх свідомості: мотивування, рефлексії, смислопобудови і т.д.
Виходячи з цього, такі аспекти інформаційно-організаторської функції передбачають виконання таких умов, як новизна та відповідність методичних матеріалів вимогам нової якості педагогічних знань, можливість одержання й інтенсивного обміну інформацією між усіма працівниками, доступ до необхідної інформації про систему управління в ОУДОД, про сутність та поведінці суб'єктів управління, володіння культурою управлінської діяльності, що забезпечує ефективні комунікації між керівництвом та іншими членами методичної служби.
З такого розуміння сенсу методичної служби вибудовується зміст звичних напрямів її діяльності, які виступають в якості супідрядних функцій.
2. Організаційно-педагогічна функція:
ü надання методичної допомоги різним категоріям педагогічних працівників шляхом проведення поточних, тематичних, оперативних консультацій;
ü організація короткострокових, тривалих курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на обласному рівні;
ü організація семінарів, практикумів, конференцій та ін на всіх рівнях;
ü встановлення організаційних відносин у колективі, професійних зв'язків між людьми.
3. Інформаційно-пропагандистська:
ü систематизація та розповсюдження методичних знань узагальнення та пропаганда позитивного педагогічного досвіду;
ü взаємодію із засобами масової інформації;
ü інформування завідувачів навчально-методичних відділів, кабінетів та адміністрації освітніх Установ про видаються навчальних посібниках, відеоматеріалах, аудіовізуальних засобах навчання;
ü сприйняття і ретрансляція інформації з новим педагогічним технологіям навчання та виховання вітчизняного та світового досвіду;
ü збір і перетворення інформації, виявлення і створення банків даних з актуальних питань системи ДОД, інтеграції загальної та додаткової освіти дітей;
ü випуск рекламно-інформаційної продукції.
4. Видавнича функція:
ü виробництво методичної продукції: інформаційно-пропагандистської, організаційно-методичної, навчально-методичної продукції;
ü організація редагування підготовлюваних до видання освітніх програм, навчально-методичних посібників, узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи.
5. Діагностично-аналітична функція:
ü діагностика стану освітнього процесу та соціальної практики у сфері ОУДОД;
ü виявлення факторів, що впливають на рівень освіченості учнів;
ü діагностика реальних труднощів педагогів у реалізації моделі виховної системи ОУДОД;
ü виявлення внутрішніх педагогічних резервів для підвищення якості додаткової освіти дітей;
ü виявлення, вивчення формування, узагальнення та поширення педагогічного досвіду всередині освітньої установи і поза, вироблення рекомендацій щодо його освоєння;
ü збір достовірної інформації про діяльність дитячих, юнацьких громадських організацій, об'єднань і рухів;
ü вивчення педагогічного та суспільного попиту на послуги методичної служби;
ü дослідження соціального замовлення на освітні послуги ОУДОД.
6. Контрольно-діагностична функція - організація контролю за станом освітнього процесу в ОУДОД (відвідування і аналіз методистами занять педагогів, діагностика застосовуваних педагогом педагогічних технологій та аналіз і т. д.);
ü контроль за роботою методичних об'єднань, методичних рад та інших форм навчально-методичної діяльності;
ü оперативне вивчення та аналіз педагогічних явищ і процесів у ОУДОД;
ü регулювання і корекція освітньо-виховного процесу;
ü діагностика професійної компетентності педагогічних кадрів ОУДОД;
ü аналіз інтеграційних процесів у сфері загальної та додаткової освіти дітей за напрямками: «Освіта», «Дозвільна діяльність», «Соціальна практика», «Творчість», «Управління»;
ü аналіз підсумків МР за попередній навчальний рік (аналітична довідка).
7. Психолого-педагогічна функція:
ü вивчення особистості педагога, діагностика його професійної компетентності;
ü діагностика реальних труднощів педагогічних працівників в освітній діяльності;
ü психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей;
ü психолого-педагогічна та соціально-педагогічна підтримка всіх учнів;
ü формування мотивацій дітей до навчання за освітніми програмами різної спрямованості;
ü розвиток педагогічних здібностей, професійних якостей, підвищення рівня педагогічної культури.
8. Прогностична функція:
ü цілепокладання, програмування, прогнозування освітнього процесу в ОУДОД;
ü прогнозування діяльності дитячих, юнацьких громадських об'єднань, організацій і рухів;
ü вироблення стратегічних ліній розвитку системи додаткової освіти дітей;
ü розробка стратегії розвитку освітнього процесу в ОУДОД.

9. Конструктивна функція:
ü моделювання, розробка і апробація освітніх програм, навчально-методичної документації, педагогічних технологій, розробка перспективних планів видання підручників, навчально-методичних посібників, проектів, їх реалізація;
ü розробка та апробація моделей дозвільної діяльності дітей;
ü розробка та апробація педагогічних технологій особистісно-орієнтованої спрямованості.
10. Інноваційна функція:
ü створення та організація роботи структур, що забезпечують інноваційний розвиток ОУДОД (тимчасові творчі та дослідницькі групи, експертні ради тощо);
ü науково-методичне забезпечення організації системи дослідно-експериментальної роботи в ОУДОД;
ü участь у моделюванні та забезпеченні функціонування мікро і макро педагогічних систем.
11. Координаційна функція:
ü координація діяльності з загальноосвітніми школами та іншими суб'єктами освітнього і соціокультурного простору;
ü здійснення методичного керівництва процесами інтеграції дошкільної, загальної та додаткової освіти дітей з метою соціального захисту та охорони дитинства, життя і здоров'я дітей, розвиток творчого потенціалу, гідності і прав зростаючої людини;
ü надання комплексної методичної допомоги педагогічним працівникам шкіл і ОУДОД в умовах інтеграції,
ü вивчення попиту на спільну освітню діяльність шкіл і ОУДОД;
ü забезпечення адаптації моделі методичної служби в соціально-економічних умовах регіону.
2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ І ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Методична допомога - це оперативне і перспективне реагування методиста на запити і потреби дитячих колективів, педагогічних кадрів, методистів системи ДОД шкіл та дошкільних установ. Методична допомога здійснюється різними засобами - консультуванням, методичним керівництвом, методичним забезпеченням і т.д.
Тематична консультація дозволяє глибоко, різнобічно розглянути певне питання, докладно розкрити істота теми. Як правило, тематичні консультації плануються методистами заздалегідь і вносяться у перспективне планування. Тематичні консультації можуть включатися в програму навчальних семінарів. При підготовці до тематичної консультації методист підбирає наочні посібники, методичний матеріал.
Поточна консультація проводиться систематично з різних питань, які виникають у педагогічних працівників в ході їх професійної діяльності.
Консультація-оперативка проводяться з ініціативи методиста, адміністрації, педагогів під час організації і проведення конкретних виховних справ. Компетентність методиста проявляється у миттєвій реакції на допущені прорахунки і в наданні негайної допомоги.
Наставництво використовується в роботі з молодими фахівцями ОУДОД, а також при освоєнні результативного педагогічного досвіду. В основі цього виду допомоги знаходяться дані проблемного самоаналізу діяльності педагога, аналізу процесу та умов апробації нових методик, освітніх програм і т. д.
У практиці ОУДОД склалися такі традиції з ведення методичної документації з консультативним питань: у методичному кабінеті, відділі методисти ведуть записи в «Журналі консультативної допомоги педагогічним працівникам» за формою: види наданої консультативної допомоги; Ф. І. О. методичного працівника, який проводить консультацію; Число, місяць, рік проведення консультації; Ф. І. О. педагогічного працівника, що приймає консультацію; відгук педагогічного працівника про отриману консультації, заявка на наступну тематичну консультацію; розпис педагогічного працівника (консультованого) в журналі; розпис методиста (консультанта) у журналі.
Методичне керівництво виражається в чіткому визначенні методистом спільно з педагогічними працівниками перспективних і конкретних цілей спільної творчої діяльності, відповідних способів їх досягнення, намічає етапи і порядок організації освітньої діяльності, розробляє критерії та показники результативності освітньої діяльності, здійснює контроль за виконанням програм і планів роботи. Аналізує хід виконання Програми розвитку ОУДОД.
Методичне навчання - це участь методиста у створенні та роботі методичних об'єднань у ОУДОД та загальноосвітній школі, це - створення педагогічних майстерень, проблемних семінарів, дискусійних клубів, творчих лабораторій в ОУДОД. Дані кошти діяльності дозволяють підвищити професійну компетентність педагогічних кадрів, поповнити методичний фонд, видавничу діяльність.
Ці та інші засоби методичної допомоги найбільш ефективно реалізуються в наступних формах методичної діяльності:
ü теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);
ü семінари-практикуми (доповіді, повідомлення);
ü диспути, дискусії («круглий стіл», діалог-суперечка, дебати, форум, симпозіум, «техніка акваріуму», «панельна дискусія», касета «ідей» тощо);
ü «ділові ігри», рольові ігри, заняття-імітації; заняття-панорами,
ü лекторії вчених-дидактів, психологів, соціологів, логопедів і лікарів;
ü обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки;
ü в обговорення окремих відкритих, взаємовідвідування занять, заходів або їх циклу;
ü обговорення та оцінка авторських освітніх програм, навчальних посібників;
ü обговорення методів діагностики розвитку дітей;
ü різноманітні виставки, звіти із самоосвіти (доповіді, реферати, розробки занять, виготовлення дидактичних та наочних посібників; виставки кращих дитячих робіт;
ü обговорення результативного педагогічного досвіду та рекомендації для її поширенню і впровадженню;
ü конкурси «Кращий методист ОУДОД», «Кращий педагог додаткової освіти року»;
ü педагогічні читання, науково-практичні конференції та ін;
Узагальнення педагогічного досвіду
Узагальнення педагогічного досвіду - це вид методичної діяльності, який передбачає виявлення, вибір, вивчення, узагальнення, формування та подальший систематизований опис досвіду високопрофесійним методистом і глибоке вивчення будь-якого конкретного позитивного педагогічного досвіду або установи, або одного педагогічного працівника або групи однодумців в ОУДОД.
Узагальнення досвіду - це науковий метод вивчення та аналізу стану практики, виявлення нових тенденцій, які народжуються у творчому пошуку педагогів, ефективності та доступності рекомендацій науки. Вивчається: масовий досвід (для виявлення провідних тенденцій), негативний досвід (для виявлення характерних недоліків і помилок), передовий досвід, знайдений в масовій практиці.
В основі діяльності експерта (педагога, методиста) закладено, перш за все, осмислення, обгрунтування, аналіз і узагальнене систематизований опис педагогічного досвіду. При виборі педагогічного досвіду та його подальшого вивчення експерту необхідно обгрунтування обставин, які свідчать про наявність такого досвіду (тривале вивчення реальної практичної діяльності педагога, програмно-методичних матеріалів програм виховної діяльності, що свідчать про високу і стійкою результативності освітньо-виховного процесу в установі чи дитячому творчому об'єднанні протягом ряду років).
Важливим етапом у ході вивчення педагогічного досвіду є постановка чіткого визначення мети подальшого узагальнення. Експерт повинен зробити прогноз і аргументацію цінностей майбутнього узагальнення. Узагальнити - це вивести і сформулювати основні ідеї, на яких базується конкретний педагогічний досвід. Не менш важливо обгрунтувати актуальність, продуктивність і перспективність виявлених ідей, розкрити умови, при яких можлива їх реалізація. Експерт повинен прагнути до виявлення об'єктивних закономірностей творчого використання і розвитку конкретного педагогічного досвіду.
Процедурну сторону узагальнення педагогічного досвіду становлять конкретні прийоми, методики, способи обробки та опису отриманого результату.
Основним методом первинного вивчення досвіду є самодіагностика педагогом своєї професійної діяльності (результативність освітньої програми, результативність виховної діяльності, професійна компетентність і т.д.). Експерт повинен ознайомитися з індивідуально-авторської чи експериментальної освітньою програмою педагога, що представляє собою оригінальну методичну розробку, в якій дається обгрунтування новизни, актуальності нових концептуальних положень за однією з освітніх спрямувань (художньо-естетична, культурологічна, соціально-педагогічна, науково-технічна, туристично -краєзнавча, еколого-біологічна та ін.)
В освітній програмі повинен бути присутнім розділ «Управління освітньою програмою (за етапний контроль і результативність). Зазвичай, освітні програми такого типу забезпечені багатим навчально-методичним комплексом, що розкриває технологічні особливості програми. Керівник гуртка також може представити на розгляд експерту програму виховної діяльності дитячого творчого об'єднання, складену на основі Концепції та Програми розвитку, Виховної системи даного ОУДОД. Для об'єктивної оцінки результативності діяльності педагога експерт або ініціативна група можуть скласти приблизний план обстеження науково-методичної, освітньої та виховної діяльності даного педагога.
Методи вивчення педагогічного досвіду: відвідування занять за попереднім погодженням з педагогом; аналіз відвіданого заняття за запропонованою схемою; анкетування, виявлення нового; бесіда-опитування; спостереження; тестування; аналіз продуктів творчої педагогічної діяльності.
Узагальнення передового досвіду починається з його опису на основі спостереження, бесід, опитувань, вивчення документів. Далі проводиться класифікація спостережуваних явищ, їх тлумачення, підведення під відомі визначення і правила. Більш високий рівень аналізу передбачає встановлення причинно-наслідкових зв'язків, механізму взаємодії різних сторін навчального процесу, з'ясування внутрішніх закономірностей досягнення успіху в навчанні і вихованні. Від опису досвіду необхідно переходити до його аналізу, виявлення типового в діяльності педагога-новатора. Наприклад, послідовне узагальнення результативного педагогічного досвіду подолання неуспішності у школах Ростовської області показало, що отримані результати були наслідком комплексу заходів, пов'язаних з оптимізацією змісту, засобів і методів навчання, поєднанням колективної та індивідуальної роботи в класі, з посиленням виховного потенціалу навчання, творчим характером навчальних завдань.
Критерії вибору педагогічного досвіду для узагальнення:
ü результативність педагогічної роботи педагога (високі і стійкі результати в освітній та виховній діяльності протягом ряду років);
ü актуальність і соціальна значимість педагогічної діяльності (у досягненні мети та вирішенні освітньо-виховних завдань, у змісті педагогічної, методичної та управлінської діяльності);
ü облік здоров'язберігаючих систем в освітньому процесі;
ü наукові основи педагогічного досвіду (наукові концепції, теорії, положення, методики, у розвитку яких проводився педагогічний експеримент, напрацьовувався педагогічний досвід);
ü новизна педагогічного досвіду (новий зміст, форми, педагогічні технології).
ü успішне застосування відомих наукових методик і позитивного педагогічного досвіду.
ü раціоналізація окремих сторін педагогічного, методичного, управлінського праці;
ü відтворення з елементами модифікації позитивного педагогічного досвіду в нових педагогічних умовах.
Якщо узагальнювати досвід орієнтований на режим розвитку, рекомендується розробити параметри та критерії, адекватні вимогам, що пред'являються до самоорганізуемой педагогічної діяльності. У цьому контексті критеріями, тобто мірилами оцінки якості актуальності, результативності, новизни і т.д., можуть виступати різні рівні:
ü самостійності, компетентності, професіоналізму, продуктивності, самоосвіти;
ü умінь реалізовувати концептуальні основи і. принципи педагогічної синергетики;
ü здібності заміняти або переглядати цінності, що впливають на відбір змісту освіти;
ü своєрідних позицій: інноваційні моменти, наявність високого професіоналізму і спеціального майстерності (педагогічного почерку) педагога.
У цілому позитивний педагогічний досвід повинен відповідати синергетичним критеріями: відкритості (не містить однозначної аксіоматично), додатковості (орієнтований на можливість бути доповненим суб'єктивними смислами вихованців), суб'єктності (орієнтований на актуалізацію внутрішньої, творчої активності дітей, а не тільки педагога), діалогічність (містить підстави для виникнення діалогу).
Критерій концептуальності - здатність педагога надавати суб'єктам навчання характеристики відкритості, неоднозначності, додатковості, контекстної відкриттів, нелінійності, особистісних смислів і т.д.
Критерій відкритості орієнтує на виставу в матеріалі відкритих для доповнення, неусталених, нерівноважних, парадоксальних (феноменальних) фактів, що не мають однозначного трактування. Спосіб їх пізнання - критична рефлексія - що дозволяє виробляти звернення до смислопобудови суб'єктів навчання замість механічного заучування.
Критерій проблемності проявляє осмислене ставлення до цінностей умінь. Змістовний акцент припадає на формування проблемних уявлень про уміннях творчої діяльності та досвід їх застосування. В їх основі - розвиток умінь критичного оцінювання, рефлексії, самостійного мотивування, пошуку і виявлення протиріч, доповнення власними значеннями різних смислів умінь і т.д.
Параметрами оцінки та узагальнення можуть бути такі показники, як:
ü концептуальність мислення, виявлена ​​у побудові і перетворенні змісту матеріалу;
ü розробка варіативних сценаріїв одного і того ж заняття;
ü дотримання умов забезпечення взаємодії в педагогічній діяльності: визнання прав учня на власну точку зору та її захист; вміння слухати і чути вихованця; готовність поглянути на предмет вивчення з позицій того, хто навчається; здатність до співчуття і співпереживання;
ü вміння створювати умови для прояву ціннісно-емоційного та ціннісно-смислового ставлення учня до матеріалу, що вивчається, представлені в уміннях педагога вимагати ці відносини в процесі занять;
ü вміння затребувати "повсякденні" пояснення дітьми власних, допрофесійних і інтуїтивних розумінь сенсу подаються педагогом дій, прийомів, способів творчої діяльності;
ü вміння звертатися до джерел існування парадоксу (подання матеріалу, як феномену, з властивостями нелінійності, проблемності, відкритості, нескінченності і т.д.);
ü вміння резонансно впливати на перебіг навчального процесу, спрямовувати його на що виникає ціле, володіння засобами максимального розширення творчого пошуку, активного допущення нестандартних дій і ідей, способами ініціювання процесів самодостраіванія суб'єктів навчання;
ü відкритість і діалогічність особистості педагога, здатність до співчуття і співпереживання і т.д.
Форми подання позитивного педагогічного досвіду: збірки; навчально-методичні посібники; тематичні виставки; статті; відеофільми; кінофільми; картотеки.
3. ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Методисти і педагоги додаткової освіти оформлюють результати своєї діяльності в трьох основних видах методичної продукції:
1. інформаційно-пропагандистської,
2. організаційно-інструктивної
3. прикладний.
1. Інформаційно-пропагандистська методична продукція містить відомості, які підлягають поширенню, роз'яснення прийомів і методів, аналіз досвіду, опису педагогічних технологій, орієнтує в поточні події, пропагує найбільш важливі та актуальні напрями педагогічної діяльності.
Методичний опис містить простий виклад проведеного виховного справи, побаченого події або засобів його проведення. Часто розповідь іде від першої особи, присутні особисті враження, емоції. Вимога до методичного опису - докладний опис та роз'яснення події, дії.
Припустимо, методист описує хід інтелектуальної гри «Дебати»: докладний опис складу команд гравців (назва команд, віковий склад, психологічний настрій на майбутню гру і т. д.); поетапне опис "розминки-вітання капітанів двох команд, особисте враження методиста від побаченого вітання, можливі зауваження, коригування і т. д.; докладний опис технологічних аспектів основного ходу інтелектуальної гри "Дебати".
Анотація - це короткий виклад суті, змісту та головних особливостей книги, методичного посібника, розробки, відомостей про автора. Анотація розкриває призначення даного матеріалу. У ній обов'язково зазначається, ким і де може бути використана ця методична робота, книга. У методичній службі анотація застосовується і для самоосвіти, при підготовці до особистої атестації.
Інформаційний плакат дозволяє ознайомити широке коло людей з майбутніми подіями будь-якого типу або підсумками їх проведення. Як правило, він призначений для загального огляду, тому розмір, оформлення плаката повинні бути відповідними. Інформаційні плакати можуть також рекламувати і пропагувати друковані видання з досвіду роботи, що інформують про адреси цього досвіду, календарні плани роботи дитячих об'єднань ОУДОД і т.д.
Інформаційно-методична виставка організовується з метою ознайомлення та пропаганди методичної літератури чи рукописних методичних матеріалів (у тому числі з досвіду роботи). Виставка може бути присвячена певній темі, розповідаючи про досвід роботи того чи іншого педагогічного колективу чи педагога, може також знайомити з новинками науково-методичної та педагогічної літератури.
Виставка може бути:
1) стаціонарна, що працює протягом довгого часу;
2) тимчасова, діюча напередодні свят або за підсумками навчального року;
3) пересувна, фонд якої можна вивезти до дошкільний навчальний заклад, до школи, в дитячий оздоровчий табір і т. д.
У своїй структурі методична виставка має: назву, точно відображає тему виставки, її призначення; адресат; розділи виставки.
НАПРИКЛАД, інформаційно-методична виставка: Тема виставки: «Інтеграційний простір Центру додаткової освіти дітей»; адресат: педагогічні та дитячі колективи системи ДОД та загальноосвітньої школи; розділи виставки: Інтеграція загальної та додаткової освіти дітей (Області інтеграції: «Освіта», «Творчість »,« Дозвілля »,« Соціальна практика »,« Управління ») і т. д.
Реферат - сама об'ємна з усіх робіт описує характеру. Реферат - це короткий виклад у письмовій формі утримання однієї або декількох книг, статей, наукових робіт, а також критичний огляд джерел. Це підсумок поглибленої самостійної роботи над певною темою. Реферат повинен відображати і точку зору автора на проблему, яка розглядається, накопичений результативний досвід. Реферат не містить повчальних анотацій, а описує наявний матеріал. За характером інформації він носить інформаційно-аналітичний або пропагандистський характер, привертає увагу до актуальних тем і проблем. Педагогічний працівник у рефераті демонструє теоретичні та практичні навички з визначеної проблеми; показує вміння вивчати, систематизувати та структурувати матеріал; узагальнювати і робити висновки.
Орієнтовна структура реферату:
ü тема реферату, автор, займана посада, місце роботи;
ü введення (містить короткий аналіз обраної проблеми, обгрунтування актуальності; у введенні визначаються предмет, цілі та завдання майбутнього дослідження, описуються методики та технології дослідження);
ü теоретична частина (містить аналіз концептуальних положень щодо обраної проблеми, аналіз першоджерел; розкриває наукове стан проблеми, її нові аспекти, що потребують подальшого поглибленого вивчення і т. д.);
ü практична частина (включає авторські розробки, опис позитивних, негативних результатів самостійної дослідницької діяльності, педагогічні технології і т.д.). Ця частина зазвичай буває великий за обсягом і містить ряд розділів.
ü висновок (містить певні висновки за результатами проведеного дослідження);
ü бібліографія;
ü додатки (прикладна методична продукція за підсумками дослідної та педагогічної діяльності)
2. Організаційно-інструктивна продукція пропонує, вказує, роз'яснює цілі і порядок дії, технології і методики організації освітнього процесу, проведення заходів, акцій, демонструє можливі прийоми і форми організації масових справ.
Інструктивно-методичний лист включає вказівки та роз'яснення, що випливають з нормативного документа вищестоящої організації: визначає коло функцій і діяльності педагога або педагогічного колективу з виконання рішень вищестоящих органів, розкриває більш повно зміст нормативних документів, положень, наказів, проте, без роз'яснення приватних методик і рекомендацій . Як правило, інструктивно-методичний лист складається вищестоящими організаціями й адресовано однієї або декількох категоріях працівників. Керівникам ОУДОД направляються регіональні інструктивні листи зазвичай з державних органів управління освітою, на підставі цих листів може бути розроблено установчі інструктивно-методичний лист для відповідних категорій педагогічних працівників.
Методична записка дає пояснення до методичних матеріалів, викладеним більш стисло (планами, графіків, таблиць, схем). Методична записка повинна дати відповідь на наступні питання: які завдання вирішуються даної методичною роботою; кому вона адресована; на підставі яких документів, фактів, складена методична робота; яка система викладу матеріалу.
Методична пам'ятка містить короткі, найважливіші відомості про виконання будь-яких операцій або здійсненні будь-яких функцій. Найбільш поширений вид методичної продукції, що дозволяє в стислій формі дати алгоритм дій, коло обов'язків, перелік рад. Пам'ятка невелика за обсягом, зазвичай не більше 1 аркуша, має точного адресата у вигляді короткого звернення або просто назви. Виклад матеріалу лаконічно, без повторень, як правило, по пунктах.
Методичні рекомендації - методичне видання, що містить комплекс коротких і чітко сформульованих пропозицій і вказівок, що сприяють впровадженню у практику найбільш ефективних методів і форм навчання та виховання. Методичні рекомендації розробляються на основі вивчення або узагальнення досвіду вчителів шкіл або проведеного дослідження. Створюються для надання допомоги педагогічному колективу, педагогу у виробленні рішень, заснованих на досягненні науки і результативного педагогічного досвіду з урахуванням конкретних умов і особливостей діяльності даного педагогічного колективу, педагога. Розкривають одну або кілька приватних методик, вироблених на основі результативного педагогічного досвіду. Їх завдання - рекомендувати найбільш ефективні, раціональні варіанти, зразки дій, стосовно до певної групи осіб або заходів (виховних справ, діяльності). У методичних рекомендаціях обов'язково міститься вказівка ​​з організації та проведення одного або декількох конкретних справ, що ілюструють методику на практиці. Рекомендації мають точну адресу.
Орієнтовна схема написання рекомендації:
Вступна частина - пояснювальна записка, де обгрунтовується актуальність, необхідність даних рекомендацій, дається короткий аналіз стану справ з даного питання, вказується адреса, роз'яснюється, яку допомогу покликана надати справжня робота.
Виклад головного тези, що саме рекомендується зробити по поліпшенню існуючого становища.
Методичні вказівки по вирішенню організаційних питань. Зразкові варіанти проведення з порадами як краще зробити, на які важкі моменти звернути увагу, які технічні та ін кошти використати і т.д. Опис перспективи результатів рекомендованого, які завдання допоможе вирішити, яке конкретне дію зробить на учасників, чому навчить. Тут же дається короткий перелік інших форм роботи, здатних закріпити освітній ефект, розвинути придбані навики.
Методичні рекомендації містять список рекомендованої літератури з даної теми, список використаної літератури при підготовці даної роботи, а також Ф. І. О. автора, рік написання, внутрішню рецензію, видану Методичною радою ОУДОД, групою фахівців і т. д.
Методична розробка - комплексна форма, що включає в себе рекомендації з планування, організації та проведення окремих масових заходів, методичні поради, сценарії, плани виступів, виставок і т.д. Допомагає краще зрозуміти теоретичні ідеї та практичні можливості рекомендованого матеріалу. Орієнтовна схема методичної розробки: назва розробки, назва та форма проведення заходу; пояснювальна записка, в якій вказуються цілі і завдання, пропоновані методи, вік дітей, на яких розраховано захід, умови для його проведення; обладнання, оформлення (технічні засоби, варіанти текстів, плакатів); методичні поради на підготовчий період; сценарний план, хід проведення; сценарій, де дотримуються всі композиційні, сюжетні частини; методичні поради організаторам та постановникам (на які особливо важливі моменти слід звернути увагу, яких помилок треба остерігатися, де краще проводити і т . д.); методичні поради на період найближчого післядії (як підвести підсумки, які справи провести для закріплення отриманого результату і т.д.); список використаної літератури: Ф. І. О. автора розробки, посада, місце роботи.
Тематична папка об'єднує:
ü нормативні документи, що визначають діяльність у даному напрямку;
ü методичні рекомендації;
ü прикладну методичну продукцію;
ü розробки конкретних справ, сценарії проведених заходів;
ü матеріали з досвіду роботи;
ü бібліографію;
ü додатки (дидактичний матеріал).
У методичних відділах, методичних кабінетах ОУДОД накопичується фонд методичних матеріалів. Методисти створюють тематичні папки по всім освітнім тенденціям, що існують у конкретному закладі.
Наприклад, розглядається освітня установа має статус «Центр додаткової освіти дітей», відповідно реалізує 4 освітніх спрямованості: художньо-естетичне, туристсько-краєзнавчого, еколого-біологічне та соціально-педагогічна. Тому в методичному відділі ЦДОД створюються тематичні папки з декоративно-прикладного мистецтва, з музично-естетичного мистецтва, з еколого-біологічної та соціально-педагогічної діяльності.
Тематична папка з декоративно-прикладної діяльності може містити наступні методичні матеріали:
ü посадові інструкції методистів, які курують Декоративно-прикладне спрямування;
ü положення про проведення конкурсів майстерності, виставок народного та декоративно-прикладного мистецтва свят та ін;
ü методичні рекомендації з проведення свята народних ремесел: «Ярмарок художніх ремесел донського краю», виставок-демонстрацій «Старовинні жіночі і чоловічі козачі костюми», «Каргопольського народна іграшка», «Орнаменти Семікаракорской розпису» та ін;
ü сценарні плани та сценарії свят, конкурсів, досугово-розважальних заходів;
ü методичні рекомендації з проведення інноваційних форм занять з декоративно-прикладної спрямованості в ОУДОД;
ü діагностичні та навчальні методики для педагогів декоративно-прикладного відділу.
Освітня програма - це нормативний документ, що відображає концепцію педагога відповідно до заявлених цілями діяльності, умовами, ресурсним забезпеченням, спеціальним змістом, методами і технологією досягнення гарантованих позитивних результатів. Це - індивідуальний освітній маршрут навчається, пройшовши який він може вийти на той чи інший рівень вихованості, навченості, прогнозований педагогом-розробником.
3. Прикладна методична продукція - допоміжний матеріал, що доповнює, що ілюструє, більш повно розкриває тему, відображену в інших видах методичної продукції.
Сценарій - найпоширеніший вид прикладної методичної продукції. Сценарій - це конспективна, докладний запис свята, будь-якої справи. У сценарії дослівно наводяться слова ведучих, акторів, тексти пісень. У ремарках даються сценічні вказівки: художнє оформлення, світлова партитура, рух учасників на сцені і т.д.
Орієнтовна схема сценарію:
Назва (сценарій свята «Шкільні роки чудові!"); Адресат; цілі і завдання; учасники, що реалізують сценарій, дійові особи; повний текст обраного сценарію; використана література.
Сценарій забезпечується методичними радами, ремарками. Педагогу надається можливість використовувати сценарій не буква в букву, а розробляти власні варіанти, не повторюючи помилок.
Сценарій може містити стійкі елементи, які є основою форми святкового дії:
ü церемоніал - урочиста церемонія, яскраве свято (відкриття, закриття, нагородження, вручення дипломів, грамот, призів учасникам). Організаторам свят необхідно чітко дотримуватися правила й умовності, на яких будується церемонія: підбір і розподіл музики, загальний стиль формування (розстановка учасників, як елемент стилю, інтонація, мова, темп).
ü театралізація - мова йде не про виставу, а про драматичній дії, поданні. Основні умови театралізації - це не сцена, а наявність драматургії, сюжетного ходу, ігрових ролей;
ü можливість спілкування - організатори прагнуть влаштувати все так, щоб у запрошених людей була можливість поговорити один з одним до початку і після закінчення урочистої частини свята;
ü атмосфера піднесеності, збудження - одночасно є умовою і результатом успішного втілення сценарного задуму. Особливістю святкової атмосфери є те, що свято усіма учасниками переживається як би на рівнях: «з собою», «з іншими / усіма учасниками», «через розповідь».
Тематична добірка необхідна при накопиченні матеріалів для написання рекомендацій, сценаріїв. Це може бути добірка віршів, пісень, ігор, опис КТД цитат, приказок, фотографій, малюнків і т.д. на одну певну тему. Тематична добірка оформляється в папку для паперів, у швидкозшивач, до альбому, у великі конверти або в ін
Картотека - систематизоване в алфавітному порядку (як правило - за темами або напрямками) збори карток з відомостями та матеріалами з методичної роботи. Картотеки можуть бути: методичної літератури; газетних і журнальних статей; методичних розробок; медіатека; відеотека, фонотека; ігор; приказок; цитат та ін Картотека складається зі спеціальних каталожних карток, заповнених за певною схемою. За формою каталог може являти собою або каталожні картки, об'єднані в картотеку, або просто лінійний текст, або папку-швидкозшивач з підбіркою матеріалів.
Методична тема (проблема) - це конкретне напрямок, пов'язаний з вивченням і розробкою методичних аспектів певної проблеми, предмет методичного дослідження. Вибір методичної теми обумовлений особистим практичним педагогічним досвідом методистів, педагогів, потребами суб'єктів взаємодії, специфікою роботи. Етапами роботи можуть бути: вибір і обгрунтування теми, визначення цілей і завдань, складання плану; відбір форм і методів роботи над темою; накопичення, систематизація та аналіз теоретичного та практичного матеріалу з теми; експериментальна опрацювання матеріалу, конструювання досвіду; випуск методичної продукції; визначення значення напрацьованого і сфери його застосування.
При розробці річного плану методичної діяльності багато педагогічні колективи ОУДОД на початку навчального року визначають методичну тему, над якою працюватимуть протягом усього року. Наприклад, «Оволодіння принципами програмно-методичного забезпечення в ОУДОД», «Визначення якості освітньо-виховної діяльності в ОУДОД»
Документація навчально-методичної продукції включає розробку навчальних планів, освітніх програм, навчально-методичних посібників, призначених для впровадження в систему додаткової освіти дітей.

Лекція 3
1. Компетентність і професіоналізм методиста ДО
Характеризуючи трудову діяльність професіонала, зазвичай вживають поняття «компетентність», «професіоналізм», «кваліфікація». При цьому кожен може вкладати в них свій власний зміст. Компетентність, на думку деяких авторів, вже, ніж професіоналізм, оскільки професіоналізм характеризує трудову діяльність людини в цілому, а компетентність - її певні області. Тому, наприклад, можна говорити про особистісну, індивідуальної, спеціальної компетентності. Кваліфікація найбільш близька поняттю «професіоналізм» і може бути використана як його синонім. Ці поняття використовуються:
ü у нормативному значенні (робота вимагає високого професіоналізму чи високої кваліфікації)
ü для характеристики діяльності конкретної людини (педагог володіє високим рівнем професіоналізму або високою кваліфікацією).
У першому випадку маються на увазі нормативні вимоги професії до особистості людини, його професійних знань та вмінь, тобто компетентності. У другому йдеться, наскільки фахівець ними володіє.
Рівні професіоналізму
Можна виділити п'ять рівнів професіоналізму: 1) допрофессіоналізм, 2) професіоналізм, 3) суперпрофесіоналізм, 4) послепрофессіоналізм, а також відрізняти справжній професіоналізм від 5) непрофесіоналізму.
1) Допрофессіоналізм включає в себе три етапи:
I - первинне ознайомлення з професією;
II - адаптація у професії;
III - самоактуалізація: усвідомлення себе як індивідуальності, розвиток здібностей до самодіагностики, визначення своїх можливостей і свого призначення в професії. На першому рівні - етапі розвитку професіоналізму відбувається освоєння способів вирішення основних професійних завдань, вироблення індивідуального професійного почерку, стилю педагогічної діяльності, а також усвідомлення своїх слабких і сильних сторін як професіонала, що вкрай важливо для аналізу власної індивідуальної методичної системи.
2) Професіоналізм - це вільне володіння професією, майстерність, що допомагає оптимізувати індивідуальну методичну систему.
3) суперпрофесіонал може проявлятися як творець у педагогічній діяльності, універсал і, нарешті, професіонал, здатний до подальшого власним самопроектування і, отже, конструювання авторської методичної системи.
4) Послепрофессіональний період - це етап завершення професійної діяльності, коли вчитель вже може виконувати функції консультанта, експерта, наставника, який навчає інших технології конструювання авторської програми, технологій, методичної та педагогічної систем.
5) Крім цього, в особливу групу виділяються непрофесіонали-педагоги, які, незалежно від стажу, виконують роботу з власним або чужим професійно спотвореним нормам.
Позиції методиста як фахівця
У кожній професії існує безліч різних позицій, в яких виступає фахівець. Методист виконує ролі викладача, дослідника, вихователя, керівника, соціального педагога, керівника професійної групи, суб'єкта власного професійного розвитку. Є й певна закономірність в оволодінні педагогом різними сторонами своєї професії.
На початку професійної діяльності у педагога, як правило, сильніше виражена роль предметника, тому що в період становлення йде освоєння змісту навчання. Потім формується позиція методиста; в період зрілості педагог усе більше уваги починає приділяти процесу навчання, методів його вдосконалення. Разом з майстерністю з'являється потреба в осмисленні та аналізі своєї діяльності, більш глибокої педагогічній оцінці досягнень вихованців. Дані особливості необхідно враховувати, розробляючи стратегію професійного росту педагогів у системі методичної роботи.
2. Методист заклади додаткової освіти дітей
Методист. Хто це і що це? Посада чи професія? Які функції в освітній установі повинен виконувати методист?
Як правило, через нестачу кадрів та їх непрофесіоналізму методист - «і швець і жнець», тобто робить все: він і інформатор, і аналітик, і розробник, і організатор в одній особі. В останні роки педагоги все більш гостро стали відчувати потребу в допомозі з техніки проведення експерименту, розробці авторських програм, експертизі власних методичних: розробок і т.д. Словом, став формуватися реальний попит на методиста нової якості, що виконує нові функції.
У залежності від функцій діяльності методичної служби - інформаційної, аналітичної, планово-прогностичної, проектувальної, навчальної, організаційно-координаційної - слід розділяти методистів за напрямками діяльності. З цієї точки зору у методиста з'являються нові спеціальності: методист-інформатор, методист-аналітик, методист-прогнозист, методист-проектувальник, методист-організатор, методист-координатор і т.д.
Методист сьогодні - це не адміністратор, не представник влади в установі, а перш за все фахівець, що допомагає педагогу знайти своє призначення.
Методична діяльність - це взаємодія (а не вплив!) Методиста з суб'єктами забезпечуваною діяльності; вона повинна бути затребувана і спрямована на тих людей, які вважають за необхідне взаємодіяти з методичною службою установи
Виходячи з сутнісних подань про методичної діяльності, можна сформулювати провідні завдання методиста:
ü задоволення актуальних потреб професійних педагогів;
ü формування нових професійних потреб педагогів, які будуть затребувані практикою в найближчому майбутньому;
ü забезпечення умов для включення педагога в творчий пошук;
ü створення моделі взаємодії, що допомагає педагогу включитися у співпрацю.
ü Професійно значущі якості методиста
1. Якості, що дозволяють проводити аналітичну, діагностичну, прогностичну роботу, - «відкритий інтелект»:
ü здатність вирішувати завдання, що вимагають відкриття якихось закономірностей, властивостей, відносин;
ü вміння створювати, творити нове;
ü здатність переходити з своєю вузькою сфери в суміжні або навіть віддалені і вирішувати в них, так би мовити, чужі проблеми або вносити пропозиції, які допомагають вирішенню;
ü здатність протистояти традиціям, що склалися і поглядів, що заважає отриманню принципово нового знання, і своїм власним застарілих методів і прийомів роботи;
ü вміння бачити перспективи досліджуваного об'єкта, на основі обмеженої інформації передбачати його майбутній стан;
ü здатність схоплювати об'єкт як одне ціле;
ü здатність діалектично (із збереженням всього позитивного) заперечувати старі системи знання;
ü здатність приймати і заломлювати будь-які ідеї, незалежно від їхнього джерела;
ü здатність до узагальнення матеріалу, що дозволяє підніматися від емпіричної конкретності до висновків про загальні властивості досліджуваних явищ.
2. Соціальна компетентність:
ü прийняття інших такими, якими вони є;
ü терпиме ставлення до помилок;
ü інтерес до широкого кола проблем, до безпосереднього оточення;
ü пунктуальність;
ü прагнення до співробітництва;
ü щирість з собою та іншими; соціальна совість.
3. Здатність до практичного вирішення проблем:
ü відстеження всіх аспектів проблеми;
ü ідентифікація зв'язків між ідеями;
ü акуратність в інтерпретації інформації;
ü використання оригінальних джерел базової інформації;
ü прийняття точних рішень;
ü посилена генерація ідей;
ü оптимальні шляхи постановки програми;
ü увагу до всіх сторін аргументації.
4. Вербальні здібності:
ü конструктивне, аналітичне та творче мислення;
ü хороша пам'ять на текстову, зорову і звукову інформацію;
ü мова ясна і аргументована;
ü вміння підтримувати бесіду;
ü врахування особливостей галузі пізнання;
ü висока грамотність;
ü достатній словниковий запас;
ü широке коло читання;
ü висока працездатність.
5. Методичні уміння:
ü діагностування;
ü цілепокладання;
ü проектування та розробка програм професійного зростання, вивчення та узагальнення досвіду педагога;
ü збір та зберігання інформації;
ü розробка методичних рекомендацій;
ü володіння технікою експертизи.
Методист вирішує питання безперервної освіти педагога за допомогою виявлення його творчих можливостей. Він не повинен давати вчорашні поради, а покликаний стати орієнтиром у розвитку педагога, вміти співпрацювати і вести діалог, розкриваючи нагальні завдання і пояснюючи свої дії.
У своїй роботі методист повинен спиратися на:
ü принципи систематизації методичних та інформаційних матеріалів;
ü принципи дидактики;
ü принципи та порядок розробки різних програм, а також методичної документації;
ü принципи організації педрад методичних об'єднань, науково-практичних конференцій, семінарів і т.д.
Знання та вміння, необхідні методистам при виконанні професійних ролей
Професійні ролі методиста
Необхідні знання та вміння
Аналітик
Діагност
Знання принципів, методів проблемно-орієнтованого аналізу і діагностики освітньо-виховного процесу в установі
Прогнозист
Знання методів прогностики, їх можливостей і обмежень. Уміння організувати роботу з прогнозування, підготовки ймовірних сценаріїв розвитку ситуацій
Програміст Проектувальник
Знання нормативних актів, вимог до документів. Володіння методами розробки документації методичної та нормативної, програм, проектів
Організатор Координатор
Знання особливостей організаційного процесу, ситуації в колективі, реакції на управлінські рішення. Уміння організувати підвищення кваліфікації педкадрів, спільну діяльність творчих груп, координація їх роботи
Інформатор
Знання принципів систематизації педагогічних, методичних, інформаційних матеріалів
Функціональні обов'язки методиста заклади додаткової освіти дітей визначаються специфікою змісту та напрямків діяльності того структурного підрозділу, в рамках якого він працює
3. Особливості процесу професійного розвитку педагога
Шлях професійного розвитку педагога - це поступове, складне і далеко не завжди лінійне сходження від дилетанта, самоучки, до справжнього творця, суб'єкта професійної діяльності, автора власної методичної системи.
У зрілому віці загострюється проблема невідповідності між Я-реальним і Я-ідеальним, і в зв'язку з цим, як і в попередніх періодах, можливі не тільки вікові протиріччя, але й вікові кризи. Причому поряд з негативними в середині життя можливі і «кризи зльоту", розвитку професійної свідомості, автономізації та індивідуалізації в професії, що особливо важливо в процесі професійно-особистісного саморозвитку педагога.
Професіоналізм, безумовно, не просто приходить з досвідом, він залежить ще і від багато чого іншого: мотивації педагога, змісту роботи, інтересу до справи, особистих здібностей та особистісних властивостей. Не можна вважати, що тільки за допомогою навчання з дилетанта можна зробити суперпрофесіонала. Проте цілеспрямоване, правильно організоване навчання в системі методичної роботи відіграє у становленні педагога-професіонала важливу роль.
Професійна самосвідомість як показник професійно-особистісного розвитку педагога
Перший важливий крок - це виявлення здатності вчителя до самоаналізу і самооцінці своєї діяльності, оскільки від цього залежить зростання його педагогічної майстерності, ставлення до критики на свою адресу, вимогливість до своєї роботи.
Найбільш повно процес саморефлексії, самоаналізу і самооцінки описав з психологічної точки зору Беспалько В.П. Він розкрив цей процес через професійне самосвідомість, яка є невід'ємною частиною педагогічної майстерності і мірилом розвитку вчителя. Автор виділяє чотири основні компоненти професійної самосвідомості:
1) «актуальне Я» - яким зараз себе бачить учитель;
2) «ретроспективне Я» - яким він себе бачить і оцінює по відношенню до початкових етапах своєї роботи;
3) «ідеальне Я» - яким хотів би стати вчитель;
4) «рефлексивне Я» - як, з точки зору вчителя, його розглядають і оцінюють керівники школи, колеги, учні та батьки.
«Актуальне Я» є центральним елементом професійної самосвідомості вчителя і грунтується на трьох інших. По відношенню до «ретроспективному Я» дається система критеріїв оцінки власного професійного досвіду та досягнень. «Ідеальне Я» дає перспективу особистості і обумовлює саморозвиток у професійній сфері. «Рефлексивне Я» є шкалою середовища у професійній діяльності вчителя і забезпечує об'єктивність самооцінки.
Формування мотивації педагога на професійне саморозвиток
Підкреслюючи важливість позитивного мотиву саморозвитку, Беспалько В. П. вказує, що формування такої мотивації еквівалентно формуванню навичок самосвідомості з аналізу взаємодії всіх чотирьох його компонентів. Для формування мотивації вчителя на професійне саморозвиток необхідно: по-перше, наявність адекватної самооцінки, по-друге, сформованість нормативного чи ідеального уявлення про педагогічну діяльність, по-третє, щоб педагог співвідносив свою діяльність із зразками.
Місце і значення інноваційної діяльності в процесі професійного саморозвитку педагогів
Особливу роль у процесі професійного саморозвитку грає інноваційна діяльність. Тому становлення готовності педагога до інноваційної діяльності є переломним моментом в даному процесі, найважливішим рівнем його професійного розвитку.
Якщо педагогу, що працює в традиційній системі, достатньо володіти педагогічною технікою, тобто системою навчальних умінь, що дозволяють йому здійснювати навчально-виховну діяльність на професійному рівні і добиватися більш-менш успішного навчання, а також придбати педагогічну майстерність, тобто педагогічну умілість, яка відображатиме особливу отшліфованность методів і прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, завдяки чому забезпечується висока ефективність освітнього процесу, - два базових рівня професійного розвитку - то для переходу в інноваційний режим визначальним є готовність педагога до інновацій.
Формування готовності педагога до інноваційної діяльності в системі методичної роботи
Готовність як активно-дійове стан особистості виражає здатність вирішувати педагогічні завдання з урахуванням конкретних умов практичної діяльності. Очевидно, визначення готовності до інноваційної діяльності не може обмежуватися характеристиками досвідченості, майстерності та професіоналізму.
Готовність до інновацій включає три основні компоненти:
1) психологічний (особистісно-мотиваційний: необхідні особистісні властивості і прагнення впроваджувати нове);
2) теоретичний (система знань освоюваних нововведень, технології їх впровадження, нових способів і форм здійснення професійної діяльності і т. д.);
3) практичний (сукупність умінь реалізовувати ці нововведення).
Багато керівників вважають головним у системі методичної роботи - дати необхідні теоретичні знання, тобто сформувати теоретичну готовність. Найбільш досвідчені управлінці розуміють необхідність надання методичної допомоги в становленні практичної готовності, особливо при виникають труднощі. Це дійсно важливо, але, головним чином, у традиційній системі методичної роботи.
При становленні ж готовності до інноваційної, в тому числі особистісно орієнтованої діяльності, визначальною є готовність психологічна, тобто особистісно-мотиваційна.
Але головним «каменем спотикання» у структурі даної готовності є все ж таки особистісна готовність, тобто наявність у педагогів основних особистісних властивостей, необхідних для інноваційної діяльності.
Однак головним компонентом готовності педагога до оптимізації педагогічного процесу є психологічний, тобто особистісно-мотиваційний. Це: 1) розуміння і бажання оптимізувати методичний і педагогічний процеси, 2) наявність у педагога необхідних особистісних властивостей.
Дослідження показують, що педагоги, успішно оптимізують індивідуально-методичну систему і навчально-виховний процес у цілому, оволодівають такими особистісними якостями, як:
ü творчий стиль мислення та педагогічної діяльності;
ü варіативність і мобільність мислення;
ü конкретність і системність мислення при умінні виділити головне;
ü емпатійність - здатність до співпереживання;
ü почуття міри в прийнятті рішень і в діях, почуття такту;
ü креативність (здатність до творчості);
ü перцептивного (здатність до сприйняття нового);
ü толерантність-терпимість до інакомислення;
ü рефлексивність;
ü контактність у спілкуванні, комунікативність і діалогічність.

Результати інноваційної діяльності сучасного педагога ДО
Дуже важливе питання для керівників та методистів: що може стати результатом інноваційної діяльності педагога? Такими результатами є: індивідуальний стиль педагогічної діяльності, авторські програми, методики, технології; методична, психологічна, дослідницька, педагогічна, технологічна культура, а головне - авторська педагогічна - дидактична, виховна, методична система.
Етапи професійно-особистісного саморозвитку вчителя
Перший крок - пошук своєї позиції, коли педагог усвідомлює, що ефективність його діяльності залежить від продукування власних рішень.
Потім - другий етап - йде своєрідний зовнішній і внутрішній професійний діалог - критичний аналіз різних варіантів рішення поставлених педагогічних завдань.
Наступний крок - вибір пріоритету, побудова основ свого авторського варіанту навчання на основі зіставлення традиційних схем педагогічної діяльності з її інноваційними зразками, які надаються вчителеві в ході інтерактивних діяльнісно-ігрових методичних занять.
І, нарешті, - останній етап - ситуація «відмова від стереотипів» - рефлексія власного досвіду, обгрунтування і апробація своїй авторській методичної системи.

4. Умови ефективності професійно-особистісного розвитку педагога
У кінцевому рахунку, суть управління полягає у створенні умов для професійного та особистісного саморозвитку вчителя - носія нового типу педагогічної діяльності. Управляти - значить чітко, критеріально і зримо передбачити та реалізувати необхідний тип методичного процесу. У нашому випадку мова йде про спеціальний, особистісно-розвиваючому методичному процесі. Щоб він відбувся, необхідно:
ü чітко визначити цілі школи, серед яких пріоритетне полягає в забезпеченні особистісного розвитку педагогів, що передбачає визначення критеріїв даного етапу розвитку;
ü розробити конструкцію змісту методичного освіти, в якому оволодіння органічно поєднувалося б із засвоєнням особистісного досвіду - своєрідного вміння, точніше, здатності осмислювати власні життєві проблеми, адекватно представляти свої здібності і життєвий потенціал, планувати свою професійну життєдіяльність і відповідати за прийняті рішення, діяти не за вказівкою, а автономно і ін;
ü визначити, де і як досвід буде знаходитися вчителями - у навчальному процесі, у позанавчальний педагогічному спілкуванні, в системі індивідуального або загальношкільної методичної роботи; в чому буде полягати цей процес особистісного саморозвитку, як педагоги будуть судити про його оптимальному протіканні;
ü виявити систему спеціальних прийомів (технологій), що включають «механізми» особистісного розвинена учнів на основі створення особистісно-розвиваючої педагогічної ситуації, при цьому повинен бути освоєний інструментарій прийомів і діагностик, що дозволяють оцінювати ефективність створення такого роду ситуацій у культурно-педагогічному просторі школи.
Представлений теоретичний модуль дає сукупність загальних орієнтирів для створення в школі особистісно-розвивальної освітньої системи, проте в різних освітніх установах можуть бути різні шляхи до цього. Знайти найбільш оптимальний з них також одна з функцій інноваційного управління.
Перехід до саморозвитку як стратегічна лінія управління
Стратегічна лінія управління в інноваційному освітньому установі сьогодні - перетворення школи в саморазвивающийся організм. Досягнення цієї мети передбачає і інші інструменти і пріоритети управління. Серед них - орієнтація на компетентність і творчість вчителя, її свободу і професійну відповідальність, потреба в участі, авторство, особисті досягнення, культ індивідуальності вчителя та учнів, відкритості, неформальності в спілкуванні, створення команди однодумців, залучення до участі в житті школи «сторонніх сил »- компетентних фахівців, учених, зміна статусу, авторитету школи в навколишньому середовищі, набуття нею власного обличчя і конкурентоспроможності.
Щоб школа «саморозвиватися», вона повинна володіти потенціалом саморозвитку - своєрідної інфракультурой, існуючої у вигляді виробленої в колективі і тому прийнятої їм системи цінностей. Ці цінності можуть і не відрізнятися від загальносоціальних, але важливо, що вони були пережиті, сформовані самими вчителями. В основі стилю управління тут лежить особистий приклад саморозвитку керівника, науковість, компетентність і гуманізм його рішень. Результати роботи кожного педагога тут оцінюються за кінцевим особистісно-розвивального результату. Школа, подібно особистості, володіє своїм індивідуальним обличчям, своєрідністю в порівнянні з іншими освітніми установами.
Управлінський цикл в умовах авторської методичної системи освітньої установи починається з аналізу особистісно-розвиваючих можливостей методичного процесу. При оцінці професійної діяльності вчителя керівником школи в поле його зору виявляються не тільки власне професійні, а й особистісні характеристики вчителя: зміст і ідеал професійної діяльності, високий рівень саморегуляції і рефлексії в професійній роботі, гнучкість і єдність педагогічного спілкування.
Нова стратегія породжує і нові методи управління. Це - многопараметральное системне проектування авторської загальношкільної методичної системи, що дозволяє пов'язати воєдино: знання, творчість, стандарт, індивідуальність педагогів, внутрішню цілісність і взаємодію із середовищем; створення реальних зразків досвіду, в тому числі і не має аналогів в науці й практиці; передача вчителю авторських , а не тільки виконавських повноважень; розробка та впровадження інтерактивних форм методичної роботи, через які вчитель переходить на новий рівень професіоналізму; зміна професійного педагогічного мислення вчителів, що дозволяє створювати індивідуально-авторські методичні та педагогічні системи.
Резюмуючи сказане, можна виділити специфічні управлінські дії керівника школи, спрямовані на організаційне забезпечення особистісно орієнтованої освіти: 1) освоєння і застосування особистісно орієнтованих критеріїв життєдіяльності учнів, вчителів, шкільної організації в цілому; 2) використання моделі особистісно орієнтованої ситуації як інструменту внутрішкільного педагогічного аналізу ( стосовно розвитку учнів на уроках, виховних заходах, у сфері внеучебного спілкування і т. п.); 3) діагностика професійних можливостей вчителів в аспекті їх готовності до створення авторської методики і стилю особистісно орієнтованої педагогічної діяльності; 4) персональне вплив керівника на етико- культурну атмосферу школи - формується структуру спілкування, стиль, очікування, мотивацію, наповненості розвивається особистості; 5) організація внутрішкільного розвивається методичного процесу, що забезпечує оволодіння вчителями проектно-цільовий діяльністю, реконструкцію предметного змісту навчання з метою забезпечення його входження в структуру особистісного досвіду дитини, освоєння природи і технологій створення різнофункціональних особистісно орієнтованих ситуацій, оволодіння досвідом педагогічного аналізу та педагогічної діагностики на основі особистісних критеріїв. У даній системі методичної роботи має здійснюватись і самоосвіта співробітників адміністрації школи, необхідне для оволодіння новими моделями управління.
Специфіка управління особистісно орієнтованої освітньої системою полягає в тому, що управління покликане забезпечить тут «становлення і функціонування» вчителя як носія особистісно-розвиваючої педагогічної діяльності. Такому вчителю притаманні суб'єктність, компетентність і самообоснованія педагогічних рішень. Мова йде в даному випадку не про вчителя-новатора, готовому впроваджувати в практику «досягнення науки і передового досвіду», а про вчителя, що створює власну, адекватну свого особистісного потенціалу педагогічну систему. Розгляду механізму управління, націленого на формування авторських педагогічних систем вчителів, присвячена робота В. В. Анісімової, що досліджує природу авторства як невід'ємну рису особистісно орієнтованої педагогічної діяльності. Щоб у педагогічному процесі була затребувана особистість учня, в ньому в першу чергу повинна бути затребувана особистість вчителя. Вона повинна відбутися, самовизначитися, знайти свій, індивідуальний, в якійсь мірі унікальний спосіб професійної самореалізації, що, власне, і позначається поняттям авторської педагогічної системи.
Внутрішні функціональні засоби праці відображаються в нормативній, інструктивно-методичної документації, що характеризує ту йди іншу професійну діяльність. В якості внутрішнього функціонального засоби праці можуть виступати професійні знання, уміння і навички, індивідуальний стиль професійної діяльності, образ-Я професії, професійна самосвідомість та професійна самооцінка. Отже, змістом активного самовизначення виступають процеси самопізнання (усвідомлення власних інтересів, схильностей, уподобань, особливостей свого характеру і темпераменту), самооцінювання (порівняння результатів самопізнання з наявним поданням про професійні вимоги, що висуваються з боку обраної професії) і саморозвитку (цілеспрямоване самоформування в собі тих якостей, які необхідні для успішного виконання майбутньої професійної діяльності).
5. Характеристика авторської особистісно орієнтованої методичної системи освітньої установи
Як визначити, що керівник освітньої установи зайнятий створенням саме авторської методичної системи, а не чогось іншого? Особистісний підхід як раз і дозволяє вести пошук таких критеріїв. До них, на думку В. В. Серікова, відносяться:
1) утримання керівником в полі своєї свідомості кінцевої мети діяльності школи - створення системи умов (ситуацій), затребують прояв і розвиток особистісного потенціалу педагогів;
2) забезпечення освіченості кожного вчителя і створення можливостей для його індивідуального просування і самореалізації;
3) відстеження за науково обгрунтованими критеріями того, що вчителі школи зайняті саме педагогічної (особистісно орієнтованої) діяльністю, а не лише супутніми або імітують її компонентами;
4) інформаційне і методичне забезпечення професійного розвитку вчителя;
5) консультативна допомога вчителю у самореалізації через створення «авторської» методичної або педагогічної системи;
6) інтегруюча функція керівника на адміністративно-організаційному та ціннісно-орієнтаційному рівнях;
7) створення соціального середовища (простору) школи, що включає додаткову освіту та сімейне виховання.

Лекція 4 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТОЮ
1. Технологія педагогічного управління.
Технологія педагогічного управління розглядається як система цілеспрямованих, послідовних управлінських дій на керовану систему для досягнення поставленої мети з найменшими витратами тимчасових, матеріальних та інших ресурсів.
Якщо мета - це обгрунтована ідеальна модель результатів діяльності, то метою управління освітньою установою є її розвиток, переклад в новий якісний стан, в інноваційний режим роботи.
Якщо розглядати технологію як побудова системи операцій, то логіка побудови технології педагогічного управління буде мати наступний вигляд:
1. Аналіз реальної освітньої ситуації в даному навчальному закладі, виявлення протиріч у педагогічній практиці як джерела проблеми.
2. Визначення цілей та критеріїв їх досягнення.
3. Прогнозування проміжних і кінцевих результатів, виявлення очікуваних новоутворень в особистості педагога (його досвіді, знаннях і поведінці).
4. Проектування моделі розвитку педагогів та освітньої установи в цілому.
5. Розробка особливої ​​системи педагогічної взаємодії керівника і педагогів, педагога і студентів.
6. Управлінське - інформаційне, психологічне та методичне - забезпечення відповідного виду педагогічної діяльності.
2. Технологія аналізу методичного процесу.
1. Аналітичне обгрунтування мети та завдань на майбутній рік або етап методичної роботи.
2. Вичленення факторів та умов, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві результати.
3. Виявлення взаємозв'язку між кінцевими результатами діяльності освітнього закладу, чинниками і умовами їх формування.
4. Оцінка якості педагогічного (методичного та освітнього) процесу в цілому, усвідомлення загальних і приватних завдань, які стоять перед освітньою установою в цілому і перед кожним учасником педагогічного процесу, що сприяє мотивації щодо прийняття цих завдань.
5. Показ ролі педагогічної науки, передового досвіду, інновацій у досягненні отриманих результатів.
6. Стимулювання кожного педагога на власний розвиток на основі самооцінки підсумків і оцінки його колективом.
7. Встановлення наступності в цілях, змісті і формах роботи педагогічного колективу.
3. Технологія цілепокладання.
Алгоритм формулювання цілей був запропонований Дж. Л. Морісом, що показав, що правильне формулювання цілей управління повинна починатися з дієслова певної форми або наказового способу, що характеризує виконувану дію, і відбивати такі основні положення:
ü конкретизувати необхідний кінцевий результат;
ü конкретизувати заданий термін досягнення мети;
ü конкретизувати максимальну величину допустимих витрат сил, коштів, часу та енергії;
ü давати, де це можливо, кількісну характеристику необхідного результату робіт, необхідну для підтвердження факту досягнення мети;
ü відповідати безпосередньо цільовим призначенням та функціональних обов'язків даного виконавця;
ü бути зрозумілою всім, хто буде працювати для її досягнення;
ü бути реальною і досяжною, але не легкою;
ü забезпечувати більшу віддачу від витрат часу і ресурсів у порівнянні з іншими можливими цілями;
ü бути реалізованої в межах готівкового або очікуваного бюджету часу;
ü виключати або робити мінімальної можливість подвійної відповідальності за результат спільних робіт;
ü повинна відповідати основним принципам і методам наукової організації праці;
ü збігатися з інтересами виконавців і не викликати конфліктів в організації;
ü фіксуватися в письмовому вигляді;
ü бути узгодженою менеджером в особистій бесіді з підлеглими.
4. Технологія діагностування в системі методичної роботи.
1. Визначення цілей і завдань педагогічного діагностування в системі методичної роботи.
2. Планування майбутнього діагностування.
3. Вибір оптимальних діагностичних засобів (критеріїв, рівнів, методів).
4. Збір інформації про діагностується (співвідношення реального стану з оптимальним).
5. Обробка отриманої в результаті проведеної діагностики інформації, її аналіз.
6. Синтез компонентів об'єкта, що діагностується в нову єдність, на основі аналізу достовірної інформації.
7. Прогнозування перспектив подальшого професійного розвитку педагогів.
8. Практичне використання результатів педагогічного діагнозу в організації всередині (до) шкільної методичної роботи.
9. Здійснення корекції з управління методичним процесом з метою подальшого професійного розвитку педагогів.
5. Технологія педагогічного прогнозування.
Під технологією педагогічного прогнозування розуміється опис послідовності діяльності керівника (педагога), спрямованої на дослідження перспектив освітнього процесу.
Технологія педагогічного прогнозування являє собою складний процес, що складається з послідовно змінюють один одного етапів:
1) аналіз понятійного апарату з педагогічної прогностиці;
2) визначення об'єкта прогнозування;
3) аналіз вихідного стану об'єкта прогнозування, виявлення причин, його що породили;
4) визначення цілей, завдань і часу, необхідного для педагогічного прогнозування;
5) вибір шляхів і методів отримання предпрогнозной інформації;
6) збір інформації про прогнозований об'єкт;
7) оцінка ступеня достовірності та точності прогностичних даних;
8) обробка отриманої інформації, її аналіз, систематизація та класифікація;
9) синтез компонентів прогнозованого об'єкта в деякий нову єдність на основі аналізу достовірної інформації;
10) моделювання з метою одержання моделі прогнозу;
11) вироблення конкретних рекомендацій;
12) практичне застосування даних педагогічного прогнозування в професійній діяльності.
6. Технологія проектування методичної системи.
У російському освіті проголошений принцип варіативності, який дає можливість педагогічним колективам навчальних закладів вибирати та конструювати педагогічний процес за будь-якої моделі, включаючи авторські.
Технологія проектування оптимального для освітнього закладу варіанту методичної системи складається з наступних основних етапів.
I. Висування гіпотези - розгорнутого припущення, де максимально докладно викладено систему заходів, за рахунок яких очікується отримати високу ефективність методичного процесу.
1. Виявлення суперечностей в педагогічній практиці на основі аналізу зовнішньої і внутрішньої освітньої ситуації.
2. Самовизначення в просторі філософії освіти.
3. Визначення основних педагогічних принципів.
4. Формулювання цілей проекту.
II. Формування концепції - керівної ідеї, провідного задуму.
1. Визначення цілі розвитку методичної системи на основі аналізу існуючої.
2. Виявлення структурних елементів концепції як системи.
3. Аналіз необхідних (кадрових, фінансових, матеріально-технічних та ін) ресурсів - умов для реалізації ідей концепції.
4. Забезпечення взаємодії методичної служби з зовнішнім середовищем.
5. Створення умов для розвитку методичної системи.
III. Розробка моделі - матеріально реалізованої системи, вивчення якої дає нам нову інформацію про об'єкт.
1. Аналіз педагогічного колективу (складу, рівня професійного розвитку і т. д.).
2. Постановка цілей і завдань методичної роботи.
3. Розробка змісту методичного навчання.
4. Вибір організаційних форм, розвиваючих, педагогічних технологій.
5. Розробка професіограми, циклограми та ін
IV. Складання діяльнісно-ресурсного плану.
1. Визначення етапів методичного процесу, строків і виконавців реалізації проекту.
2. Розробка змісту методичної та управлінської діяльності.
3. Ресурсне забезпечення реалізації проекту.
Педагогічний менеджмент, як і будь-яка діяльність, має цілеспрямований характер. Це зумовлює необхідність виокремлювати основні цілі менеджменту в навчальних закладах і визначати правила їх науково обгрунтованої формулювання. В якості таких основних цілей визначаються наступні:
1) ефективне і планомірне використання сил, засобів і часу всіх працівників навчального закладу та учнів;
2) визначення відповідності діяльності керівників освітнього процесу навчальних закладів конкретним цілям і реальним планам розвитку освітньої установи;
3) повнота, порівнянність, несуперечність, взаємопов'язаність, конкретність і реальність певних цілей та їх со-підпорядкованість головної мети - вихованню, навчанню та розвитку людини як вільної, відповідальної та творчої особистості, формування в нього готовності до праці, активної життєвої позиції, наукового світогляду .
7. Технологія програмування (розробки програми дослідно-експериментальної та науково-методичної роботи).
1. Виявлення проблем та обгрунтування їх актуальності - діагностико-аналітичний етап.
1.1 Діагностика утруднень педагогів.
1.2 Аналіз стану навчально-виховного процесу.
1.3 Виявлення та формулювання суперечностей, які потребують ліквідації з допомогою нових методик, технологій, структур.
2. Розробка розгорнутої програми ОЕР і НМР - прогностичний етап.
2.1 Постановка мети, її декомпозиція в віяло завдань.
2.2 Побудова моделі нової технології (методики, структури, системи мір і т. д.).
2.3 Формулювання гіпотези, прогнозування позитивних результатів і можливих негативних наслідків.
3. Організація експериментальної, науково-методичної та дослідницької роботи - організаційний етап.
3.1 Підготовка матеріальної бази.
3.2 Розподіл управлінських функцій.
3.3 Організація спеціальної підготовки кадрів.
3.4 Науково-методичне забезпечення.
3.5 Стимулювання творчих педагогів, які беруть участь у ОЕР.
4. Реалізація програми - практичний етап.
4.1 Проведення вихідних констатуючих зрізів.
4.2 Реалізація проекту (нової технології, методики, системи мір і т. п.).
4.3 Відстеження процесу, проміжних (поточних) різу-татів.
4.4 Коригування випробуваної технології, контрольні зрізи.
5. Оформлення та опис ходу і результатів ОЕ, ПМ і НДР - узагальнюючий етап.
5.1 Обробка даних, співвіднесення отриманих результатів з поставленими цілями.
5.2 Аналіз всіх результатів.
5.3 Коригування гіпотези, моделі відповідно до результатів.
5.4 Опис ходу і результатів методичної роботи.
6. Поширення новацій у педагогічному колективі-впроваджувальний етап.
6.1 Вивчення нової технології, методики та ін в педагогічному колективі.
6.2 Цілеспрямоване поширення кращого досвіду з реалізації розроблених нововведень.
6.3 Впровадження новації як керований процес.
8. Технологія моделювання методичного процесу.
Перш ніж розглянути технологію моделювання, важливо розібратися в понятті моделі та моделювання.
Модель - це знакова система, що відображає який-небудь об'єкт.
Модель - це об'єкт, вибраний або перетворений людиною в пізнавальних цілях, дає нову інформацію про об'єкт.
Моделювання - це ідеалізований спосіб конструювання основних компонентів методичного процесу та їх взаємозв'язку.
Існуючі різновиди моделей класифікуються наступним чином:
1. За формою кончини: графічні, макетні, схематичні, концептуальні, матричні, знакові.
2. За характером підготовки (фахівців) до участі у професійній діяльності:
а) екстенсивна, б) продуктивна, в) інтенсивна.
3. За тривалістю дії:
а) статистичні (1 - моментальні), б) динамічні.
4. За домінуючого методу дослідження:
а) теоретичні (абстрактні), б) емпіричні.
5. Різновиди нормативних моделей:
а) модель діяльності, б) модель освіти, в) модель включення в процес.
Проблеми побудови моделей: слабке володіння технологією цілепокладання, неточність прогнозування, страх керівників (користувачів) і неправильне використання результатів - пов'язані з етапами побудови моделі:
1. Постановка мети і завдань.
2. Визначення інформаційних обмежень.
3. Перевірка на достовірність.
4. Реалізація висновків і відновлення моделі.
Керівникам, які займаються моделюванням методичного процесу, важливо знати умови ефективного використання моделі в рішеннях методичних проблем. До об'єктивних умов можна віднести:
ü ресурсну забезпеченість (інформаційну, кадрову, науково-методичну та ін);
ü управлінську майстерність;
ü мікроклімат в колективі;
ü оновлення моделей;
ü використання комп'ютерних технологій.
До суб'єктивних ж умов відносяться:
ü готовність педагогів до інновацій;
ü опір членів педагогічного колективу;
ü страх керівників методичних підрозділів як користувачів технології моделювання;
ü методичне навчання співробітників, причетних до організації методичної роботи, використання розроблених моделей, наприклад, модель системи оптимальної методичної роботи.
Моделювання є найважливішим етапом процесу проектування (див. п. 6).
Таким чином, технологія моделювання включає в себе наступні етапи:
1. Аналіз педагогічного колективу (на основі діагностики складу, рівня професійного розвитку т. д.).
2. Постановка цілей і завдань методичної роботи для різних груп педагогів.
3. Розробка змісту методичного навчання викладачів.
4. Вибір оптимальних організаційних форм, розвиваючих, педагогічних технологій.
5. Перегляд (якщо цього вимагає нова модель) штатного розкладу.
6. Розробка професіограми, циклограми управління та ін
7. Визначення інформаційних та інших ресурсних обмежень.
8. Впровадження розробленої моделі.
9. Перевірка моделі на достовірність.
10. Реалізація висновків і відновлення моделі.
11. Технологія планування системи методичної роботи.
Послідовність процесу планування найбільш відома керівників будь-якого рівня, тому нагадаємо його основні етапи:
1. Аналіз підсумків функціонування методичної системи за минулий період. Які сильні та слабкі сторони сформованої системи? Які можливості внутрішньої, особливо інноваційної, і зовнішнього середовища?
2. Побудова «дерева цілей» плану. Що плануємо досягти, що отримати?
3. Визначення альтернативних шляхів досягнення цілей.
4. Вибір кращою - оптимальною - системи методичної роботи.
5. Освоєння (реалізація) плану.
Вміти планувати методичну роботу значить здійснювати наукову організацію праці педагогічного колективу, яка вимагає, щоб замість «авось» був точний розрахунок; замість «так-сяк» - чіткий план роботи; замість «коли-небудь» - точні календарні терміни. Планування є найважливішою функцією управління, тому так важливо опанувати технологію планування, особливо в системі методичної роботи.
9. Технологія управління інноваційним процесом.
Технологія управління інноваційним процесом - це система цілеспрямованих послідовних операцій і комплексної діяльності по створенню, розробці, освоєнню, використанню та поширенню нововведень.
Інноваційний процес можна організувати в кілька етапів.
На першому з них формулюються завдання із зазначенням кінцевої мети, умов, встановлюється рівень розробленості проблеми, визначається перспективність.
Головне на першому етапі - розробити ієрархію цілей, позначити найкоротший шлях, що оптимізує послідовність виконання операції для досягнення кінцевої мети.
Другий етап передбачає висунення, уточнення і коригування основних гіпотетичних положень інновації. Зміст гіпотези зумовлює дуже багато чого: і організацію, і методи, і стан інновації.
Сутність третього етапу в тому, щоб теоретично обгрунтувати завдання інновацій, розробити технологію. У цей період важливо визначити зміст і форми реалізації конкретних завдань.
Четвертий етап - це зіставлення результатів з положеннями гіпотези, оцінка їх відповідності меті та завданням.
П'ятий етап - це узагальнення зібраного матеріалу. Зібрані факти піддаються класифікації за різними підставами.
Очевидно, що ефективне управління інноваційним процесом вимагає від керівника володіння технологіями аналізу, визначення мети, діагностування, прогнозування, проектування, програмування та ін
Завдання для практикуму: Розробіть модель методичного процесу з викладачами свого методичного підрозділу.

Лекція 6 Зміст професійної діяльності методиста УДОД.
1. Діагностично-аналітична діяльність методиста. Підготовка діагностичного інструментарію. Діагностика учнів. Діагностика педагога. Аналіз заняття педагога додаткової освіти. Аналіз виховного заходу. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності у додатковій освіті. Обробка та оформлення результатів діагностико-аналітичної діяльності. Моніторинг результативності освітнього процесу.
2. Діяльність з проектування програмно-методичного забезпечення додаткової освіти. Планування методичної діяльності УДОД. Проектування програми розвитку установи додаткової освіти дітей. Розробка освітньої програми додаткової освіти і УМК до неї. Надання консультативної допомоги педагогам у розробці освітніх програм, дидактичних та методичних матеріалів. Планування і організація роботи методичної ради УДОД.
3. Діяльність з підвищення кваліфікації педагогів додаткової освіти. Розробка програм підвищення кваліфікації. Форми реалізації програми - традиційні (індивідуальні: консультації, консультування, самоосвіта, стажування, відвідування занять досвідчених педагогів, наставництво, робота над особистою методичною темою і т.д.; групові: засідання творчих груп, школа молодого спеціаліста, психолого-педагогічні проблемні семінари, круглі столи тощо; колективні: науково-практичні педагогічні конференції, педчтенія, лекції з психолого-педагогічних проблем, різноманітні виставки, робота колективу над єдиною методичною темою;) і нетрадиційні (педагогічний ринг, дискусія, ярмарок педагогічних ідей, творчі та педагогічні майстерні, майстер-класи, ділові та рольові ігри, конкурси педагогічної майстерності, стажерські майданчика). Методичні об'єднання за профілями як особлива форма підвищення, кваліфікації. Методичне забезпечення програм: підготовка наочності, презентації, Ведення картотеки обліку підвищення кваліфікації співробітників.
4. Діяльність експертно-атестаційна. Планування і організація роботи експертної ради УДОД. Рецензування методичних розробок педагогів, публікацій їхніх досліджень і робіт. Експертиза освітньої програми, практичної діяльності з її реалізації, УМК: способи оцінки, оформлення експертного висновку. Експертна діагностика під час атестації. Рецензування методичної продукції як особливий вид експертизи.
5. Інформаційно-видавнича діяльність з проблем додаткової освіти дітей. Переробка професійно значимої інформації, систематизація педагогічних, методичних, інформаційних матеріалів по додатковому освіті дітей. Створення і використання фондів медіатеки. Вивчення та узагальнення актуального досвіду. Випуск інформаційних бюлетенів. Оформлення методичних матеріалів (рекомендацій, розробок, сценаріїв тощо). Підготовка до друку статей, методичних та дидактичних посібників для педагогів та учнів. Розробка рекламних матеріалів по додатковому освіті дітей. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації.
6. Діяльність з методичного супроводу ОЕР по додатковому освіті дітей. Створення умов для успішної організації дослідно-експериментальної роботи. Розробка положень про дослідно-експериментальних майданчиках, тимчасових творчих колективах УДОД. Підготовка методичних матеріалів відповідно до напрямів дослідно-експериментальної роботи УДОД. Експертиза інноваційних проектів. Індивідуальна допомога педагогам-експериментаторам.
7. Експериментальна діяльність методиста з оновлення цілей, змісту, форм і педагогічних технологій додаткової освіти. Педагогічна творчість та інноваційна діяльність. Визначення теми. Побудова програми діяльності. Планування експерименту. Здійснення експериментальної діяльності. Оформлення результатів. Встановлення зв'язку з науково-дослідними організаціями за профілем, вищими навчальними закладами, системою підвищення кваліфікації для забезпечення ефективності здійснення експериментальної роботи. Ведення документації з планування, змісту, контролю, відстеження результатів експериментальної діяльності, підготовка матеріалів до друку та рекомендація до їх використання в практиці.
8. Індивідуальне методичний супровід педагога додаткової освіти за рішенням їм його завдань. Етапи супроводу освітньої діяльності педагога. Створення умов для повноцінної реалізації педагога. Допомога у плануванні діяльності. Надання допомоги у питаннях комплектування груп і збереження контингенту учнів. Перша зустріч з вихованцями. Допомога у підготовці, проведенні та самоаналізі заняття. Методичний супровід педагога щодо реалізації освітньої програми додаткової освіти дітей. Методичний супровід педагога додаткової освіти по створенню освітнього середовища. Надання всебічної та актуальної інформації про сучасні технології навчання, виховання та розвитку дітей. Консультування з питань аналізу та оцінки результативності своєї діяльності. Методичний супровід участі педагогів додаткової освіти в міських і всеросійських програмах і конкурсах. Виявлення та попередження методистом утруднень педагога додаткової освіти.
Василевська Є.В. Мережева організація методичної роботи на муніципальному рівні: методичний посібник. - М.: АПКіППРО, 2005
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Лекція
300.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Методична діяльність у професійній школі
Методична діяльність вчителя історії в школі
Методична робота в школі
ПРОЕКТНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПО лінгводидактики
Методична підготовка вчителя в педвузі
Методична розробка навчальної лекції
Методична розробка заняття з іноземної мови
Методична система та інтенсивні технології навчання
Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru