приховати рекламу

Методики навчання праву

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Тема: Методики навчання праву

Зміст
1. Питання № 1. Теоретичне завдання: Урок у школі: поняття, види, проведення, аналіз
2. Питання № 2. Практичне завдання: Профілактична бесіда з учнями 7-8 класів у позаурочний час на тему: "Наркоманія - зло, і як з нею можна впоратися?"
Список використаних джерел та літератури

Питання № 1
У словнику Ожегова С.І. "Заняття" визначається як праця, справу, час навчання. "Займатися" - значить зосередити свій інтерес на кому-небудь або на чому-небудь.
У педагогічній літературі зазначається, що сьогодні в світі основною формою навчання є класно-урочна і, отже, основна форма організації навчальної роботи - це урок.
"Урок - основна одиниця освітнього процесу чітко обмежена часовими рамками, планом роботи та складом учнів" - пише А.С. Смирнов. Розкриваючи теоретичні позиції, що лежать в основі здійснення уроку, Ю.А. Конаржевский відзначає, що урок - це інструмент виховання і розвитку особистості і виділяє вісім положень, який можна розглядати, як вісім істотних ознак поняття "сучасний урок". Урок - це:
1. Основна форма організації навчальної роботи;
2. Динамічна, удосконалюється, процесуальна система, яка відображає всі сторони навчально-виховного процесу;
3. Соціальна система;
4. Основа самодіяльності учнів у навчальному процесі;
5. Дія, що обумовлюється соціально-економічними потребами суспільства і рівнем його розвитку;
6. Елементарна структуроутворюючих одиниця навчального процесу з реалізацією певної частини навчальної програми;
7. Ланка в системі уроків;
8. Аспект взаємодії сім'ї і школи, який особливо ефективний у вихованні та розвитку учня, якщо позитивні процеси мають місце і в сім'ї.
Використання сучасних педагогічних технологій навчання школярів та управління їх пізнавальної діяльності призвели до трансформації уроку як форми організації навчального процесу в навчальне заняття. Поняття "навчальне заняття" ширше поняття "урок". Урок ми розглядаємо, як окремий випадок навчального заняття. А навчальне заняття характеризується двояко: як організаційна форма навчання і як часовий відрізок процесу навчання, здатного відобразити всі його особливості. Але нас цікавить, що ж являє собою навчальне заняття по праву.
Навчальне заняття по праву - це комплексна система організаційної, навчально-виховної діяльності вчителя в єдності з навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
Воно спрямоване на досягнення цілей засвоєння головних дидактичних одиниць правового модуля державного стандарту знань, формування умінь користуватися отриманими правовими знаннями у практичній діяльності. У сучасній науці до уроку пред'являється велика група дидактичних, психологічних, гігієнічних вимог. Так, наприклад, його тривалість в школі, в залежності від віку дітей, встановлюється від 35 до 45 хвилин. Педагогу не слід затримувати школярів на перерву, яка дана учневі для відпочинку. Учитель права при виборі тих чи інших методів і прийомів роботи на уроці повинен враховувати всі чинники, здатні вплинути на здоров'я школяра (як він сидить, яка освітленість приміщення і робочого столу та інші).
При організації уроку по праву звертається увага і на проблеми психологічного характеру (загальний емоційний настрій учнів на сприйняття правового матеріалу, розподіл по групах залежно від особливостей дітей.
Урок по праву умовно можна розглядати з точки зору інтегрованого взаємодії п'яти складових компонентів:
ü Учитель права;
ü яких навчають;
ü Юридичний зміст навчальних курсів;
ü Система методів, прийомів, засобів навчання;
ü Мета і результат.
Тепер розглянемо ці компоненти більш докладно.
1.Що ж має характеризувати вчителя права? Це знання юриспруденції, основних тенденцій сучасного навчання праву, ерудиція; педагогічне та методичне майстерність, тобто вміння донести юридичний матеріал, який буває досить складним, вміння створити сприятливий психологічний клімат, вміння відповісти на всі питання.
2.Второй компонентом навчального заняття по праву є ті, яких навчають. Їх характеризує:
а) активність і самостійність в освоєнні юридичного матеріалу;
б) рівень навчальних знань і навичок;
в) навички співпраці та роботи в колективі (на навчальних заняттях по праву це дуже важлива ознака, він проявляється при організації навчання по групах);
г) ступінь дисциплінованості і організованості учнів.
3.Третій компонент - це юридичний зміст навчального курсу, при аналізі якого слід звертати увагу на такі параметри, як:
а) науковість правової інформації, її достовірність;
б) доступність матеріалу певного адресата. Матеріал, який відбирається вчителем для роз'яснення, повинен трохи випереджати рівень підготовки учнів;
в) актуальність досліджуваних правових понять та їх безпосередній зв'язок з життям;
г) наявність новизни досліджуваної правової проблеми;
д) оптимальність обсягу запропонованої юридичної інформації.
Четвертий компонент навчального заняття по праву - це система методів, прийомів, засобів організації навчальної діяльності. Це проявляється в наступному:
1) раціональності та ефективності використання часу на уроках права;
2) урахування того, як відбувається засвоєння матеріалу залежно від часу доби. Фахівці констатують, що найкращий період для швидкого засвоєння і сприйняття складного юридичного матеріалу визначається часовими рамками від 11 годин до 13 годин дня. Підйом працездатності спостерігається в суботу, так як у учнів на рівні підсвідомості закладена інформація про майбутній вихідному дні;
3) наявності та ефективності використання наочності і технічних засобів навчання праву;
4) рівня зворотного зв'язку, що проявляється в ході заняття;
5) ефективності контролю за роботою учнів, оцінка їх діяльності;
6) ступеня естетичного впливу заняття на учнів.
І останній п'ятий компонент-це мета і результат навчального заняття по праву. А тут слід звертати увагу на:
ü Ступінь конкретності, чіткості, лаконічності поставлених цілей. Будь-яка мета навчального заняття по праву має бути конкретною і досяжною.
ü Необхідно оцінити ступінь навчального, виховного та розвивального впливу заняття по праву на школярів.
Розглянувши основні компоненти навчального заняття, перейдемо до розгляду типів (видів) уроків. Традиційно виділяють таку типологію уроків (дивись схему № 1). Цю класифікацію можна провести з позиції самих елементів процесу навчання.
Можна навести класифікацію і по провідних методів навчання:
1. Урок-лекція
2. Урок-бесіда
Схема

3.Діспут
4.Лабораторное заняття
Якщо класифікацію проводити в залежності від діяльності самих школярів, то можна виділити:
ü Уроки-узагальнення.
ü Уроки-ігри.
ü Уроки-конференції.
ü Проблемні уроки.
Розглянемо класифікацію навчальних занять по праву і дамо коротко характеристику кожного з видів.
Залежно від навчального завдання і елементів процесу правового навчання, виділяють:
¨ Вступний урок;
¨ Урок вивчення нового матеріалу;
¨ Комбінований урок;
¨ Контрольний урок;
¨ Урок перевірки та обліку знань;
¨ повторительно-узагальнюючий урок.
Вступний урок передує серію навчальних занять, проводиться першим за курсом. На такому уроці вчитель роз'яснює особливості вивчення навчального предмета, закріплює інтерес учнів до пізнання права, вказує загальні вимоги, які будуть пред'являтися в ході процесу навчання.
Урок вивчення нового матеріалу доцільно організувати в тому випадку, коли зміст попередніх тим добре засвоєно, а новий матеріал вимагає особливої ​​уваги в силу своєї важливості, складності. Зазначений тип уроку по праву може бути організований у вигляді шкільної лекції, кіноуроки.
Комбінований урок по праву - ці уроки в більшою мірою поширені в правовому навчанні. Необхідно перерахувати структурні елементи таких занять:
1.Організаціонний момент.
2.Постановка мети заняття перед учнями.
3.Опрос.
4.Ізученіе нового матеріалу.
5.Закрепленіе нового матеріалу, вивченої теми.
6.Подведеніе підсумків уроку. Узагальнення вивченого матеріалу.
7.Заданіе на будинок.
Більш докладно схему проведення таким занять ми розглянемо трохи нижче.
Наступний вид уроку - це контрольний урок по праву. Такий урок доцільно проводити після вивчення теми або ряду тем. Учитель може запропонувати школярам виконати письмові завдання: вирішити завдання, пояснити юридичні правила поведінки людей в тій чи іншій ситуації, провести усне опитування. Також вчитель може запропонувати учням виконати тестові завдання, причому їх перевірку організувати в класі.
І останній в типології уроків - це урок узагальнюючого повторення. Такий урок може проводитися після вивчення теми, проблеми, яка розкривалася протягом кількох уроків, розділу чи курсу взагалі. Головною метою цих уроків є систематизація правових знань школярів, встановлення логічного взаємозв'язку вивчених правил поведінки, правових явищ і узагальнення їх. До такого уроку вчитель заздалегідь готує питання і завдання і знайомить з ними школярів. Такі уроки можуть проходити у формі гри, групової роботи з законами та інші.
Нам необхідно розглянути і схему проведення уроку по праву. І, як було заявлено вище, ми розглядаємо схему проведення комбінованого уроку.
Такий урок починається з невеликого організаційного моменту. Навчають, налаштовуються на урок і готуються до майбутньої навчальної діяльності. Вчитель і учні вітають один одного, а також перевіряється явка учнів. Цей момент не можна затягувати довго.
Потім вчителю необхідно оголосити мета заняття.
Другий компонент - це перевірка знань і умінь школярів. Вчитель організовує роботу дітей, які у своїй діяльності раніше вивчений матеріал. Перевірка може здійснюватися усно або письмово. При цьому необхідно, щоб усі школярі були включені в цю діяльність, враховувались індивідуальні особливості кожного, а тому подібна діагностика може носити диференційований характер. До опитування необхідно включати завдання, що контролюють не тільки ступінь засвоєння попереднього матеріалу, а й націлюються на вивчення нової теми. Учитель може заздалегідь розробити серію питань і завдань, які будуть зроблені на цьому етапі учням. Опитування може проводитися фронтально в усній формі. Деяких учнів можна запросити на перші парти для виконання письмового завдання. Інші школярі можуть працювати біля дошки, заповнюючи різного роду таблиці, схеми. Проте дуже цінною на уроках права є робота, що вимагає усного оповідання школяра, пояснення своєї позиції. При виступі одного школяра по темі інші хлопці повинні вчитися вмінню його слухати, доповнювати і навіть критикувати. Також залежно від теми уроку вчителю необхідно продумати серію питань, які націлюються на вивчення нової проблеми. Йому, як вже говорилося вище, чітко необхідно сформулювати тему уроку, окреслити цілі, завдання майбутньої діяльності, а також завдання, які необхідно виконати. Слід і позначити план навчального заняття. Наступною ланкою уроку виступає вивчення нового матеріалу. Воно може бути вибудовано різними способами. Це може бути розповідь. Тоді вчитель робить позначки, де слід особливо звернути увагу учнів. Необхідно наводити яскраві приклади, що пояснюють механізм тієї чи іншої норми права. Це може бути і робота школярів по групах, коли одна група готує питання іншої. А також це може бути робота з текстом закону і рішення практичних ситуацій. При цих формах учитель виступає в ролі організатора заняття і помічника у самостійної пізнавальної діяльності учнів. Важливим етапом комбінованого уроку є закріплення вивченого матеріалу. Закріплення окремих юридичних конструкцій всієї теми можна здійснювати відразу ж після вивчення кожної з них. Така поетапна робота підводить школярів до загального підсумкового закріплення теми, в процесі якого використовуються питання і завдання відтворюючого характеру. Також у ході навчального заняття здійснюється так зване поточне повторення правового матеріалу для того, щоб здійснити його логічний зв'язок з тим, що вивчається далі. Завершувати навчальне заняття доцільно домашнім завданням, яке:
v Пов'язано з вмістом правової інформації уроку;
v Воно повинно бути чітким, ясним і адресуватися всьому класу, але можна пропонувати і окремі індивідуальні завдання деяким школярам;
v За загальним правилом завдання пропонується виконати до наступного уроку, однак можуть бути і завдання розраховані на більш тривалий термін підготовки;
v Не можна пропонувати великий обсяг домашніх завдань (в іншому випадку основна частина учнів їх не виконає;
v На наступному уроці вчитель обов'язково перевіряє, як виконано завдання (систематична непроверяеми завдань призводить до зниження їх значущості.
Отже, ми розглянули поняття, види, етапи проведення уроку. А тепер нам необхідно виявити як проходить аналіз проведеного уроку.
Знання якості результатів, що досягаються навчання - неодмінна умова успішної роботи вчителя, інакше його діяльність втрачає сенс. Якщо вчителю невідомо, наскільки плідна його діяльність, якщо він не знає, що зроблено правильно і в чому допущені помилки, то пропадає не тільки моральний стимул для праці, але й не можна досягти поставлених цілей. У процесі своєї діяльності вчитель обов'язково визначає і вимірює якість навчання, хоча і не завжди віддає собі звіт, до яких розумових операцій вдається в тому чи іншому випадку.
Ефективність уроку можна оцінити за такими критеріями:
1.Четкая поетапна реалізація цілей уроку (навчальних, розвиваючих, виховують, діагностичних).
2.Целесссообразность обраної учителем структури уроку.
3.Содержательная насиченість, щільність уроку.
4.Гібкое, результативне використання методів, прийомів, дидактичних засобів навчання.
5.Познавательная і творча активність учнів на уроці.
6.Культура педагогічного спілкування вчителя з учнями, створення доброзичливого психологічного клімату.
7.Об'ектівность і оперативність педагогічної оцінки результатів навчальної діяльності учнів.
При аналізі та самоаналізі уроку часто допускаються помилки, суть яких зводиться до наступного:
1. Немає чітких, чітких вимог до ефективного уроку і як наслідок - ясного розуміння, який урок вважати ефективним;
2. Дуже часто аналіз уроку зводиться до того, що робив вчитель. Паралельно діяльність учнів не аналізується.
3. При аналізі уроку часто не акцентується увага на ролі даного уроку в загальній системі уроків.
4. При аналізі уроку часто не звертають увагу на такі "дрібниці", як психологічний клімат на уроці, виховні аспекти уроку.
5. При аналізі уроку часто не співвідносяться такі його ознаки, як рівень його евристичності, технологічності, стійкості отриманих вчителем результатів.
Тому для того, щоб домогтися гарних результатів вчителю необхідно правильно підготуватися, підтримувати інтерес і увагу учнів. Сучасний урок зобов'язаний створювати умови для поетапного контролю за якістю засвоєння. Відсутність контролю або формальне його здійснення завдає непоправної шкоди навчально-виховному процесу. Контроль за якістю знань дозволяє виявити індивідуальний характер засвоєння, проблеми засвоєння і намітити раціональні шляхи їх подолання з урахуванням індивідуального підходу до кожного учня.
І в завершенні слід відзначити, що структура навчального заняття, розташування і кількість його етапів (підсистем), залежить від задуму вчителя, від проектування або спільної з учнями діяльності по досягненню мети освіти та форм організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.

Питання № 2
Мета бесіди:
1) виявити питання, особливо хвилюють учнів у боротьбі з наркоманією;
2) навчити працювати учнів у групі;
3) навчити вміння відстоювати свою власну думку.
Позаурочна діяльність дуже динамічна. Поза уроку учні набувають більше можливості для контактів з реальним дорослим світом. Тим більше ця діяльність не пов'язана з вимогами шкільної програми. А отже цей вид діяльності буде більш цікавий.
А тепер складемо приблизний план бесіди.
Перший етап - педагог виступає зі вступною промовою.
"Проблема наркоманії в підлітковому віці в останні роки стала надзвичайно актуальною. Тільки лікарі-наркологи та співробітники правоохоронних органів знають, як багато зараз підлітків, які вживають наркотики. Дуже часто ні педагоги, ні батьки навіть не підозрюють, що підліток регулярно вживає наркотики, а дізнаються про це лише тоді, коли він потрапляє до психіатричної лікарні або в лікарні. Навіть епізодичне вживання алкоголю в підлітковому віці має розглядатися як надзвичайна подія, тому що це відразу позначається на психіці, поведінці підлітка, на постулатах в школі, у взаєминах з батьками. Наркологи зараз говорять, що хворих на наркоманію майже стільки ж, скільки і хворих на алкоголізм. Точних даних про кількість наркоманів в нашій країні все-таки немає. Статистичні показники визначаються, виходячи з кількості хворих, які перебувають на наркологічному обліку. Але лише одиниці самі звертаються за лікуванням, інших привозять міліція чи рідні. Треба думати, що тих, хто потрапив у поле зору наркологів і правоохоронних органів, набагато більше. Ця трагедія не тільки родини, в якій є хвора на наркоманію, а й усього суспільства. Трагедія і в тому, що наркоманія вражає людей молодого віку, а починається все в більшості випадків з підліткових років. Щоб підростаюче покоління було повноцінним, необхідно вберегти дітей від цього зла, Отже, найважливіші завдання - це виявлення та профілактика цих явищ. А тепер спробуємо знайти відповіді на питання "Чи можливо перемогти це зло? "
Педагог пропонує учням вибрати затвердження із запропонованого списку найбільш актуальні та цікаві для аудиторії. Для цього перед початком бесіди кожному з учнів були видані комплекти карток зеленого, жовтого та червоного кольорів. Педагог пояснює учасникам бесіди, що після кожного твердження вони повинні проголосувати карткою відповідного кольору: червона - "повністю не згоден", жовта - "не впевнений", зелена - повністю згоден. У процесі опитування, що проводить дослідження відзначає, які з тверджень є найбільш спірними для даної аудиторії, а також який загальний рівень знань учасників в даній області. (Для цього з групи педагогу необхідно вибрати ще й двох помічників). Твердження, що викликали найбільші розбіжності, виносяться на групове обговорення.
Зразкові варіанти тверджень, пропонованих для опитування:
1.Большая частина наркотиків поширюється через медичні установи.
2.Наркоманія не виліковується.
3.Наркотікі починають пробувати внаслідок цікавості (труднощі в сім'ї, мода, прикладу, відсутність мети в житті, особистої драми, нерозуміння наслідків, хвороби, нудьги і т.д.).
4.Прістрастіе до наркотиків - ознака слабкої волі.
5.Подросткі, що вживають наркотики, завжди намагаються це приховати.
6.Наркоман довгий час вважає, що якщо захоче, то перестане вживати наркотики.
7.Анаша, гашиш, марихуана - це не наркотики.
8.Можно все життя вживати наркотики і не стати наркоманом.
9.Наркотікі потрібно легалізувати.
10.Употребляющіх наркотики треба карати.
Цей метод дозволить враховувати особливості підліткової психології, хоча робить більш складним і багатовимірним процес педагогічної взаємодії.

На другому етапі відбувається встановлення довірчих відносин із групою, тут необхідно звернути увагу на такі моменти:
1) актуальність теми (з'ясовується, як було вже сказано в попередньому етапі, перед початком власне бесіди). У цей момент визначається актуальність передбачуваної тематики, для чого від підлітків отримана інформація про те, наскільки емоційно значуща для них проблема наркоманії. Такий емоційний заряд буде для них запорукою ефективності подальшої роботи.
2) прояснення очікувань сторін. Якщо тема для підлітків емоційно значима, то це породжує в них певні прагнення, наприклад, отримати додаткову інформацію або бажання допомогти товаришеві позбутися від наркотиків, або визначити ступінь своєї залежності і т.п., тоді завдання педагога буде полягати в тому, щоб допомогти групі підлітків глибше познайомитися з цією темою, дозволити їх страхи і сумніви і навчити справлятися з скрутними ситуаціями.
У процесі бесіди можна провести анонімне анкетування з наступних питань:
1) наркоманія - це біда.
2) З нею можна справитися тільки за допомогою застосування смертної кари.
3) З нею можна справитися тільки за допомогою нових законів.
4) З нею взагалі не можна впоратися.
5) З наркоманією кожен повинен справитися сам.
У кінці бесіди підвести підсумки анкетування. Оприлюднити результати. Зробити висновки.
Третій етап - основний етап - педагог пропонує учням навести приклади вживання наркотиків, взяті з газетних статей, виступів у засобах масової інформації, книг і звичайно ж, з життя своїх однолітків і старших за віком підлітків. Тут же учні виступають перед своїми однолітками з розповідями про причини, з яких вони не вживають наркотики.
Четвертий етап - завершення роботи - на цьому етапі підводяться підсумки анкетування, Оголошуються підсумки. Виходячи з результатів роботи пропонуються найбільш ефективні методи боротьби з наркотичною залежністю. Таким чином, оцінюються результати групової роботи. Учасники розмови усвідомлюють придбання, зроблені завдяки спільній діяльності, і переносять їх на умови реального життя в майбутньому.

Список використаної літератури
1. Водовозов М.Ю. Психологія деликвентного поведінки наркотично залежних учнів. Методичний посібник. Тюмень. Тюменський державний коледж професійно-педагогічних технологій.1999.
2. Єнікеєва Д.Д. Як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків: Учеб. Посібник для студ. середовищ. і вищ. пед. Учеб. Закладів. - М.: Изд. центр "Академія", 1999.
3. Конаржевский Ю.А. Аналіз уроку. - М.: Освітній центр, Педагогічний пошук, 1999.
4. Ларіонов О.В. Наркоманія: Міфи. Сенс. Причини. Терапія. - К.: Вид-во Урал. Ун-ту, 1997.
5. Педагогіка: Педагогічні теорії, системи, технології: Учеб. Для студ. вищ. І середовищ. пед. навч. Закладів / С.А. Смирнов, І.Б. Котова, Є.М. Шиянов та ін Под ред. С.М. Смирнова. - М.: Видавничий центр "Академія", 2001.
6. Пєвцова Є.А. Теорія і методика навчання праву: Учеб. Для студ. вищ. навч. закладів. - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2003.
7. Вимоги до сучасного уроку / / Стандарти і моніторинг, 2003. № 3
8. Російських Г.А. Дидактичні основи моделювання сучасного навчального заняття / / Методист, 2003, № 1.
9. Циб А.А. Педагогіка школи в структурних моделях навчальних тем: Навчальний посібник, Новосибірськ: Изд-во МДПУ, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
47кб. | скачати


Схожі роботи:
Теорія і методика навчання праву
Зародження методики навчання біології в Росії
Інноваційні методики навчання pro et contra
Становлення і еволюція комунікативної методики навчання
Предмет і завдання методики початкового навчання математики
Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
Сучасні методики навчання іноземних мов у системі дворівневого освіти
Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання
Особливості методики навчання стрибків через скакалку дітей старшого дошкільного віку засобами

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru