Методика розрахунку податкових зобов`язань

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Методика розрахунку планових податкових зобов'язань
Сутність податкового планування в загальному вигляді полягає в загальновизнаному за всяким платником податку право використовувати всі допустимі законом засоби, шляхи і методи для максимального скорочення своїх податкових зобов'язань [4, с. 411].
Податкове зобов'язання - економічні відносини, в силу якого платник податків зобов'язаний виконати всі необхідні вимоги щодо обчислення та сплати податку, а держава у вигляді уповноважених органів вправі вимагати від платника податків виконання цього зобов'язання. Податкове зобов'язання існує за наявності обставин, встановлених податковим законодавством країни.
Податкове зобов'язання - податкове правовідношення, в силу якого одна особа (платник податку) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (податкового органу) певні дії по повній і своєчасній сплаті податку до бюджету відповідного рівня. Податкове зобов'язання регулюється податковим правом [10, с. 32]
Найважливіший аспект контрольно-економічної роботи на підприємстві - дослідження стану розрахунків з бюджетом. Це складова частина аналізу фінансового стану підприємства повинна бути спрямована на вдосконалення регулювання грошових потоків, визначення можливостей зростання чистого прибутку за рахунок економії податкових платежів і попередження сплати податкових пені і штрафів [11, с. 377].
Відповідно до п. 20 ПБО 18/02 сума податку на прибуток, який визначається виходячи з облікового прибутку (збитку) та відображена в бухгалтерській облік незалежно від суми оподаткування прибутку (збитку), є умовним витратою (умовним доходом) з податку на прибуток. Саме на основі цієї величини розраховується податок на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету [5, с. 577].
Вимоги щодо обліку розрахунків з податку на прибуток визначено в ПБО 18/02, які зведені до відбиття суми податку на прибуток, виходячи з облікового прибутку (збитку) та виконання певних коригувань, заснованих на різниці в бухгалтерському та податковому обліку.
Причини зміни суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету (НП), можна встановити, користуючись найпростішою моделлю:
НП = НОП х НС (1)
де НОП - оподатковуваний прибуток;
НС - ставка податку на прибуток.
З огляду на можливість надання оподатковуваного прибутку у вигляді суми облікового прибутку і відхилення оподатковуваного прибутку від бухгалтерського прибутку, формула (1) може бути представлена ​​і розширена у вигляді:
НП = (БП + ОТ) х НС (2)
де БП - бухгалтерський прибуток;
ВІД - відхилення оподатковуваного прибутку від бухгалтерської;
НС - ставка податку на прибуток.
У відношенні величини (ОТ) у моделі (2), яка складається і, отже, може бути деталізована у розрізі даних податкового і бухгалтерського обліку відповідно до порядку обліку податку на прибуток, встановленим ПБО 18/02. [10, с. 379]
Між бухгалтерським і податковим обліком виявляються розбіжності - постійні і тимчасові.
При цьому:
1) Витрати, які взагалі не враховуються для цілей оподаткування (ст. 270 НК РФ), але відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках обліку витрат або позареалізаційних операцій, називаються постійними різницями. Наприклад, відсотки за позиковими коштами понад норми. У податковому обліку ця сума не визнається витратою, а в бухгалтерському - враховується в складі інших витрат або включається у вартість майна.
При множенні постійних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо постійне податкове зобов'язання (п. 7 ПБУ 18/02).
ПР х 24% = ПНО (3)
де ПР - постійна різниця
ПНО - постійне податкове зобов'язання
Постійне податкове зобов'язання - це сума податку, яка призводить до збільшення податкових платежів з податку на прибуток [7, с. 198].
2) Доходи, які взагалі не враховуються для цілей оподаткування (ст. 251 НК РФ), але відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках обліку виручки або позареалізаційних операцій, називаються постійними різницями (п. 4 ПБУ 18/02).
При множенні цих постійних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо постійний податковий актив.
3) Доходи і витрати, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та враховуються при обчисленні облікового прибутку в поточному періоді, а для цілей оподаткування - в одному з наступних (що призводить до збільшення оподатковуваного прибутку в порівнянні з бухгалтерською), названі в п. 11 ПБУ 18/02 віднімається тимчасовими різницями.
При множенні тимчасових різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо відкладений податковий актив.
4) Доходи і витрати, які враховуються для цілей оподаткування в поточному періоді, а у формуванні бухгалтерського прибутку беруть участь в одному з наступних періодів (що призводить до зменшення оподатковуваного прибутку в порівнянні з бухгалтерською), названі в п. 12 ПБУ 18/02 оподатковуваних тимчасових різницями.
Таким чином, тимчасові різниці - це доходи і витрати, які в бухгалтерському та податковому обліку визнаються в різний час: у бухгалтерському - в одному місяці, в податковому - в іншому.
Прикладом може служити амортизація або реалізація майна зі збитком. Відповідно, сума амортизації може бути різною, а збиток у бухгалтерському обліку враховується відразу повністю. Але різниця ця тимчасова [7, с. 199].
Таблиця 1 - Причини виникнення тимчасових різниць
Види тимчасових різниць
Приклади
Причини виникнення
Віднімаються
Безоплатно отримані основні засоби
У податковому обліку їх вартість визнається доходом відразу. А в бухгалтерському - в міру нарахування амортизації
Збиток
У податковому обліку зменшує прибуток поступово, а в бухгалтерському відразу
Оподатковувані
Нематеріальні активи, за якими неможливо визначити термін амортизації
У податковому обліку з розрахунку 10 років, а в бухгалтерському обліку з розрахунку 20 років
Основні засоби, що є предметом лізингу
У податковому обліку дано право підприємствам застосовувати коефіцієнт 3, у бухгалтерському норми амортизації визначаються виходячи з терміну корисного використання об'єкта.
Відраховані і оподатковувані
Амортизаційні відрахування
Виникають, якщо сума амортизації в податковому та бухгалтерському обліку різні
При множенні оподатковуваних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо відстрочене податкове зобов'язання (п. 15 ПБУ 18/02).

ВОНО = НВР х 24% (4)
де ВОНО - відстрочене податкове зобов'язання;
НВР - тимчасова різниця;
24% - ставка податку на прибуток.
Відстрочене податкове зобов'язання - та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.
Відкладені податкові зобов'язання визнаються у тому звітному періоді, коли виникають оподатковувані тимчасові різниці.
У I кварталі організація проводила рекламну компанію з розіграшем призів.
На придбання призів було витрачено 80 000 руб. (Без ПДВ)
Виручка склала в I кварталі 3000 тисяч руб.
У податковому обліку з метою оподаткування максимальна величина витрат 30 000 руб.
У бухгалтерському обліку витрати приймаються повністю.
Також сума представницьких витрат за даними бухгалтерського обліку склав 18 000 руб., За даними податкового обліку - 13 000 руб.
Організація в той же період прийняла до бухгалтерського обліку обладнання первісною вартістю 100 000 руб. з терміном корисного використання 5 років. Для цілей бухгалтерського обліку амортизація нараховується лінійним способом, а в податковому - нелінійним. У бухгалтерському обліку обладнання буде списуватися у витрати протягом 5 років по 5 000 руб. на квартал, а в податковому обліку за даний квартал 9670 руб.
У січні організація отримала безоплатно основний засіб і ввела його в експлуатацію. Його ринкова вартість - 90 000 руб. І в бухгалтерському, і в податковому обліку амортизація нараховується лінійним методом. Термін його корисного використання - 5 років.
У бухгалтерському обліку вартість основного засобу буде враховуватися як дохід поступово в міру нарахування амортизації по 1500 руб. на місяць або 4500 руб. на квартал, а в податковому відразу - 90 000 руб. Таким чином, амортизаційні відрахування за лютий і березень за даними бухгалтерського обліку складуть 3 000 руб. (1500 руб. Х 2 міс.).
Вказані відмінності призвели до утворення постійних різниць:
50 000 руб. (80 000 руб. - 30 000 руб.)
5000 руб. (18 000 руб. - 13 000 руб.)
Постійна різниця дорівнює 55 000 руб. (50 000 руб. + 5 000 руб.)
Постійне податкове зобов'язання з цієї різниці складе:
13 200 руб. (55 000 руб. Х 24%)
Тимчасова різниця: 4670 руб. (9670 руб. - 5000 руб.)
Відстрочене податкове зобов'язання складе: 1120,8 руб. (4670 руб. Х 24%).
Відстрочений податковий актив складе: 20 880 руб. (87 000 руб. Х 24%)
Прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку в I кварталі склала 500 000 руб. Вона відіб'ється в рядку 140 звіту про прибутки та збитки.
Отже, умовний витрата дорівнює 120 000 крб. (500 000 руб. Х 24%).
Поточний податок на прибуток, який буде відображатися у звіті про прибутки та збитки і в податковій декларації з податку на прибуток, складе:
152 959,2 руб. (120 000 руб. + 13 200 руб. - 1120,8 руб. + 20 880 руб.)
Для перевірки розрахуємо податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, використовуючи спосіб коректування бухгалтерських даних з метою оподаткування.
Оподатковуваний прибуток:
637 330 руб. (500 000 руб. + 55 000 руб. + 87 000 руб. - 4670 руб.)
Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету: 152 959,2 руб. (637 330 руб. Х 24%).
Відкладені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку з обліку відкладених податкових зобов'язань. При цьому в аналітичному обліку відкладені податкові зобов'язання враховуються диференційовано за видами активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.
Відстрочене податкове зобов'язання відображається у бухгалтерському обліку по кредиту рахунку обліку відстрочених податкових зобов'язань в кореспонденції з дебетом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах.
У міру зменшення або повного погашення оподатковуваних тимчасових різниць будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові зобов'язання.
Відстрочене податкове зобов'язання при вибутті об'єкта активу або виду зобов'язання, на якій воно було нараховано, списується на рахунок обліку прибутків і збитків у сумі, на яку законодавством Російської Федерації не буде збільшена оподатковуваний прибуток як звітного, так і наступних звітних періодів.
Відповідно до п. 21 ПБО 18/02 поточним податком на прибуток (поточним податковим збитком) визнається податок на прибуток для цілей оподаткування, що визначається виходячи з величини умовного витрати (умовного доходу), скоректованої на суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання звітного періоду (тобто на суми податку на прибуток, обчислені з різниць між бухгалтерським і податковим обліком).
При відсутності постійних різниць, тимчасових різниць та тимчасових різниць, які тягнуть за собою виникнення постійних податкових зобов'язань, відстрочених податкових зобов'язань, умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток буде дорівнює поточного податку на прибуток (поточному податковому збитку) - тобто бухгалтерський прибуток (і відповідна їй сума податку) буде збігатися з податковою.
Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі відповідно як необоротних активів і довгострокових зобов'язань [8, с. 360].
При складанні бухгалтерської звітності організації надається право відображати у бухгалтерському балансі сальдований суму відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання.
Відображення в бухгалтерському балансі сальдований суми відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання можливо при одночасній наявності наступних умов:
- Наявність в організації відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань;
- Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання враховуються при розрахунку податку на прибуток.
Постійні податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання і поточний податок на прибуток (поточний податковий збиток) відображаються у звіті про прибутки та збитки.
За наявності постійних податкових зобов'язань, відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань, кореспондуючих показник умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток, окремо в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки розкриваються:
- Умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток;
- Постійні і тимчасові різниці, що виникають у звітному періоді і спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток з метою визначення поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку);
- Постійні і тимчасові різниці, що виникли у минулих звітних періодах, але які спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток звітного періоду;
- Суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного активу та відстроченого податкового зобов'язання;
- Причини змін застосовуваних податкових ставок у порівнянні з попереднім звітним періодом;
- Суми відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання, списані на рахунок обліку прибутків і збитків у зв'язку з вибуттям об'єкта активу (продажем, передачею на безоплатній основі або ліквідацією) або виду зобов'язання [6, с. 370].
Висновок:
При множенні постійних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо постійне податкове зобов'язання (п. 7 ПБУ 18/02). Постійне податкове зобов'язання - це сума податку, яка призводить до збільшення податкових платежів з податку на прибуток.
При множенні оподатковуваних різниць на ставку податку на прибуток ми отримуємо відстрочене податкове зобов'язання (п. 15 ПБУ 18/02). Відстрочене податкове зобов'язання - та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Список літератури
1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга від 05.08. 2000 р. № 117-ФЗ
2. Федеральний закон «Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші законодавчі акти Російської Федерації» № 216-ФЗ від 24.07.2007
3. Положення з обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» (ПБУ 18/02). Затверджено наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114 Н.
4. Аронов А.В., Кашин В.А. Податки й оподатковування: навчальний посібник. - М.: Магістр, 2007. - 576 с.
5. Бухгалтерський облік: просто про складне. Самовчитель по формулі «три в одному: бухоблік + податки + документообіг» / За ред. Г.Ю. Кисневий (2-е вид.) - М.: ВД «Аргумент», 2006. - 696 с.
6. Вещунова Н.Л., Фоміна Л.Ф. Самовчитель по бухгалтерському і податковому обліку. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2004. - 464 с.
7. Качур О.В. Податки й оподатковування: навчальний посібник / О.В. Качур. - М.: КНОРУС, 2007. - 304 с.
8. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 592 с.
9. Міляков Н.В. Податки й оподатковування: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 509 с.
10. Податки та оподаткування. 5-е вид. / Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - СПб.: Пітер, 2006. - 496 с.
11. Податкове планування / Є. Вилкова, М. Романовський. - СПб.: Пітер, 2004. - 634 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
36.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Шляхи виконання податкових зобов`язань
Oблік реалізації цінностей і податкових зобов язань з ПДВ
Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов язань платників
Поняття та оцінка зобов`язань. Види короткострокових і довгострокових зобов`язань
Загальні положення про зобов`язання забезпечення виконання зобов`язань
Система зобов`язань пізнішого права Зобов`язання з договорів
Система зобов`язань пізнішого права Зобов`язання позадоговірні
Автоматизація розрахунку податкових платежів
Виконання зобов`язань
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru