Методика проведення маркетингових досліджень

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст "2-2" \ f \ t "Заголовок 1; 1; Висновок; 1"
Введення ................................................. .................................................. ....... 2
1. Інформаційне забезпечення міжнародних маркетингових досліджень 3
1.1 Система маркетингової інформації міжнародного маркетингового дослідження 3
1.2 Аналіз зовнішніх ринків: дослідження потенціалу ринку, його доступності та сприйнятливості ..................................... .................................................. ...... 6
1.3 Вивчення конкуренції. Оцінка можливостей на зовнішньому ринку ........ 8
2. Практична частина ................................................ ................................... 11
2.1 Збір інформації по ринку для обгрунтування імпорту товару .......... 11
2.2 Складання контракту імпортної операції купівлі-продажу товару ..... 14
Висновок ................................................. .................................................. . 21
Список літератури ................................................ ....................................... 23

Введення
Найважливішою умовою успішного розвитку фірми в мінливої ​​ситуації на сучасному світовому ринку є забезпеченість вищого керівництва фірми якісної та своєчасної інформацією. Від повноти, об'єктивності, достовірності, системності та своєчасності одержуваної інформації залежить доля фірми, що виходить на зовнішній ринок.
Мета даної контрольної роботи полягає в розгляді проблем інформаційного забезпечення міжнародних маркетингових досліджень. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
- Вивчити систему маркетингової інформації міжнародного маркетингового дослідження;
- Розглянути особливості аналізу зовнішніх ринків: потенціалу ринку, його доступності та сприйнятливості;
- Виявити особливості вивчення конкуренції і оцінки можливостей на зовнішніх ринках.
У практичній частині контрольної роботи зроблено збирання інформації щодо ринку жіночих колготок для обгрунтування імпорту товару та розглянуто особливості складання контракту імпортної операції купівлі-продажу товару.
При написанні контрольної роботи використовувався ряд джерел, повний список яких наведено в кінці роботи. Серед них навчальна та навчально-методична література з даного питання. Основним джерелом послужило навчальний посібник «Міжнародний маркетинг» під редакцією Н.І. ПЕРЦОВСЬКИЙ.

1. Інформаційне забезпечення міжнародних маркетингових досліджень

1.1 Система маркетингової інформації міжнародного маркетингового дослідження

Маркетингові дослідження є систематичний процес збору, аналізу та використання достовірної інформації для прийняття відповідних маркетингових рішень. Таким чином, маркетингова інформація є основним джерелом для проведення маркетингового дослідження, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Використовувану в міжнародному маркетингу інформацію можна розділити на кілька груп:
1. інформація про ринки і ринкову кон'юнктуру;
2. інформація про методи та форми міжнародної торгівлі;
3. інформація про підприємство (цілі і потенціал).
При цьому створюваний інформаційний масив (база ринкової та маркетингової інформації) може організовуватися у відповідності зі структурою маркетингових досліджень і в міру розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства розширюватися і поглиблюватися.
База даних маркетингової інформації повинна мати також кілька розрізів (рівнів), щоб проводити маркетингові дослідження з відповідної світової галузі в цілому або по окремих регіонах і країнах (галузевої та страновой аспекти).
На етапі прийняття загального рішення про вихід на міжнародні ринки і створення інформаційної бази міжнародного маркетингу підприємство повинно зібрати інформацію про загальний стан і тенденції розвитку:
- Галузі, до якої належить випускається підприємством;
- Країн, які є споживачами і виробниками цієї продукції;
- Окремих фірм-виробників, споживачів і продавців продукції.
Зазвичай при проведенні маркетингових досліджень використовується інформація, отримана на основі вторинних і первинних даних.
Вторинної інформацією є та інформація, яка вже десь існує, будучи зібраної для інших цілей. Джерелами її служать внутрішні і зовнішні дані.
Внутрішніми джерелами вторинної інформації служать звіти компанії, бесіди з керівниками та працівниками різних відділів, маркетингова інформаційна система, бухгалтерські та фінансові звіти, плани виробництва і НІОКР і т.д.
Зовнішніми джерелами є дані міжнародних організацій, закони, укази та постанови державних органів, офіційна статистика, періодична преса, результати наукових досліджень і т.д.
До зовнішньої інформації відноситься синдикативних інформація, недоступна на відміну від традиційної вторинної інформації для широкої публіки, а видавана спеціально окремими організаціями. Така інформація отримується за гроші, звичайно за передплатою.
Таким чином, система зовнішньої поточної маркетингової інформації являє собою надходження та аналіз документів, даних періодичної преси, а також оперативних відомостей, отриманих від постачальників, торговельних партнерів, клієнтів та ін, про нові події, що відбулися на ринку.
Первинні дані одержують у результаті спеціально проведених досліджень для вирішення конкретної маркетингової проблеми. Їх збір здійснюється шляхом спостережень, опитувань, експертних оцінок та експериментів, виконуваних над частиною загальної сукупності досліджуваних об'єктів (вибіркою).
В успішно функціонують компаніях маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в рамках маркетингової інформаційної системи (МІС), що є частиною інформаційної системи управління організацією.
МІС - це сукупність (єдиний комплекс) персоналу, устаткування, процедур і методів, призначена для збору, обробки, аналізу і розподілу у встановленій час достовірної інформації, необхідної для підготовки та прийняття маркетингових рішень.
Серйозні маркетингові дослідження припускають великі витрати і використання нових інформаційних технологій, придбання і утримання яких на невеликих підприємствах просто неможливо. Тому найчастіше вигідніше звернутися до відповідних фірмам, метою яких є забезпечення своїх замовників інформацією, на основі якої можна приймати обгрунтовані, підкріплені реальною статистикою управлінські рішення.
Інформаційний ринок Росії представлений безліччю компаній, що пропонують економіко-політичну інформацію з різним ступенем деталізації, а також надають різноманітні послуги в галузі маркетингових досліджень. При цьому використовуються різні організаційні методи і форми: інформаційні агентства, теле-та друковані дайджести, агентства маркетингових досліджень, аналітичні видання, інформаційні банки даних, провайдери на ринку інформаційних послуг і т.д.
Аналіз російського інформаційного ринку показує, що дослідження російських агентств найчастіше носять стандартний характер, тобто проводяться не для вирішення конкретної проблеми і не для конкретного замовника, а можуть бути продані різним компаніям.
Сьогодні в Росії не отримали ще належного розвитку такі дослідження, як мультікліентний і мультіспонсіруемие. Проведені дослідження носять, як правило, разовий характер. Вітчизняні компанії звертаються до фірм, що спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, в основному при первинному виході на ринок [3, С. 169].
Таким чином, система маркетингової інформації міжнародного маркетингового дослідження має складну структуру, що відповідає цілям та завданням, що проводяться.

1.2 Аналіз зовнішніх ринків: дослідження потенціалу ринку, його доступності та сприйнятливості

Сутність аналізу стану зовнішнього середовища і діяльності підприємства - в систематичному вивченні і оцінці контрольованих і неконтрольованих факторів (об'єктів і подій), що відносяться до підприємства.
Головною метою такого аналізу є отримання необхідної планово-прогнозної інформації, а додаткова мета - виявити сильні і слабкі сторони самого підприємства, а також і можливостей і ризиків, пов'язаних з його зовнішнім середовищем.
При аналізі стану зовнішнього середовища особлива увага приділяється аналізу ринків, рівня конкуренції і технологій. Аналіз роботи підприємств конкурентів будується за такою ж схемою, як і власне виробництво. Даний підхід даємо повну картину порівняльного аналізу.
Міжнародне маркетингове дослідження можна розділити на дві частини: дослідження зовнішнього ринку та дослідження потенційних можливостей підприємства у порівнянні з вимогами ринку і потенціалом наявних на ринку конкурентів.
Вивчення зовнішніх ринків проводиться на основі характеристик:
- Продукції (галузей, видів продукції, фірм-виробників, методів і форм збуту і обслуговування продукції);
- Споживачів (галузей, видів продукції, фірм-виробників і покупців, цілей і способів споживання);
- Конкуренції;
- Місця походження ринку (регіону, країни, території).
Комбінація даних характеристик ринку (продуктово-ринкова комбінація) - це фактичний об'єкт вивчення і управління в маркетингу. Формування, оцінка і відбір продуктово-ринкових комбінацій (сегментів) є завданням сегментування, або ринково-сегментної політики підприємства [3, С. 172].
На першому етапі вивчення ринку в міжнародному маркетингу підприємство повинно охопити дослідженням як можна більш широкий сегмент, тобто світовий ринок даної продукції. Воно має зібрати інформацію про те, які фірми, в яких країнах виробляють, торгують і споживають даний вид продукції та послуг.
Надалі це інформація повинна бути деталізована і уточнена, а кожна продуктово-ринкова комбінація повинна бути все більшим числом параметрів.
Вивчення та аналіз умов зовнішнього ринку включає в себе: вивчення загальних умов, аналіз попиту, аналіз пропозиції, аналіз вимог споживачів до товару та аналіз перспектив розвитку зовнішнього ринку.
При аналізі попиту на досліджуваний товар першорядне значення має виявлення потреб у товарі, рівня купівельної спроможності до товару, перспектив зміни потреб у товарі, виражених як темпами зростання споживання, але й характеристикою життєвого циклу товару.
Зазвичай дані визначаються на основі статистики споживання за досліджуваний період. Якщо такої статистики немає, то розраховуються на основі даних про виробництво, експорт, імпорт та перехідних запасів даного товару баланс споживання (такий показник називається місткістю ринку).
При проведенні аналізу пропозиції значення мають наступні показники:
- Кількісна оцінка пропозиції товару;
- Структура пропозиції;
- Ступінь оновлення асортименту;
- Рівень цін на товари різних моделей і класифікацій;
- Частка фірми - найбільших постачальників товару на ринок;
- Оцінка перспектив розвитку пропозиції.
При аналізі вимог споживача до товару слід виходити з того, що споживач сам визначає відповідність пропонованої йому товару своєї потреби. Крім того, слід знати специфічні вимоги щодо асортименту та якості продукції (надійність та легкість в експлуатації, бездефектність, міцність).
Аналіз умов розвитку ринку закінчується складанням прогнозу розвитку ринку конкретного товару або галузі, включаючи короткострокові перспективи та довгострокові тенденції, які служать основою для розробки програми маркетингу. Аналіз кон'юнктури ринку передбачає визначення перспектив розвитку виробництва, споживання, динаміки та рівня цін у сфері міжнародної торгівлі [4, С. 122].

1.3 Вивчення конкуренції. Оцінка можливостей на зовнішньому ринку

Вивчення умов ринку доповнюється дослідженням і оцінкою діяльності фірм, які виступають на ринку, їх позиції і здійснюваних ними методів торгівлі. Інша важлива завдання маркетингового дослідження полягає у визначенні конкурентних видів продукції фірми і конкурентоспроможності самої фірми на досліджуваному ринку. При вивченні фірм конкурентів узагальнюється наступна інформація:
- Позиції конкурентів на ринку: обсяги продажів, місце фірми в списку, ранжування, частка фірм-конкурентів у загальному обсязі продажів;
- Характер продукції, що випускається: технічні параметри, ціна, торговий знак, чинники конкурентоспроможності та ін;
- Види і характер післяпродажних послуг, ціна технічного обслуговування;
- Практика реклами і використовувані засоби формування попиту і збуту;
- Практика товароруху;
- Стратегія маркетингової діяльності: товарна, цінова, збутова, комунікаційна політики підприємства;
- Фінансове становище конкуруючих компаній, їх платоспроможність;
- Кількісні показники: обсяг продукції, що випускається, капіталовкладення, НДДКР, витрати, прибуток і ін;
- Комерційні умови збуту: ціна, споживчий та комерційний кредити, пільги, знижки, строки поставки;
- Портфель замовлень і т.д.
Вивчення комерційної практики передбачає з'ясування таких питань: договірна практика, застосування типових контрактів, практика застосування торгів, торгові звичаї.
Вивчення транспортних умов включає в себе: наявність прямого сполучення між країною експорту і досліджуваним ринком, тарифи лінійного судноплавства, фрахтові ставки, залізничні тарифи, вартість вантажно-розвантажувальних робіт, портові збори, правила й особливі умови перевезення, правила здачі та приймання вантажів.
Дуже важливу роль відіграють правові питання міжнародного бізнесу: закони про страхування і торговельне судноплавство, про охорону промислової власності, про патентування винаходів, реєстрації товарних знаків, порядок вирішення спорів з міжнародних комерційних операціях у порядку звичайного судочинства і в арбітражному порядку.
Показники конкурентоспроможності фірми включають в себе комплекс економічних характеристик, що визначають положення фірми на конкретному світовому ринку. Цей комплекс включає характеристики товару, а також фактори, формують у цілому умови виробництва і збуту продукції фірми.
Аналіз конкурентних позицій фірми на світовому ринку припускає з'ясування факторів, що впливають на ставлення покупця до фірми і її продукції на ринках, і як результат, зміна частки підприємства на світовому ринку товарів [4, С. 108].


2. Практична частина

2.1 Збір інформації по ринку для обгрунтування імпорту товару

Стан російського ринку жіночих колготок. Ринок жіночих колготок є сьогодні одним з найбільш розвинених і динамічних ринків товарів народного споживання в силу високого попиту на цю продукцію з боку масового покупця.
Динамічність ринку проявляється в частій зміні виробниками асортименту та постійній роботі над новими моделями. Завдяки постійно розвиваються технологій і поліпшення якості продукції в даний час на споживчому ринку користуються попитом жіночі колготки з синтетичних тканин, які за своїми споживчими властивостями перевершують натуральні.
В даний час на споживчому ринку в основному присутні жіночі колготки зарубіжних виробників, які тепер стали доступні навіть покупцеві із середнім достатком, в першу чергу це пов'язано з розширенням міжнародних відносин, які забезпечують вільне ввезення імпортної продукції в Росію.
Вітчизняна продукція значно поступається закордонній за швидкістю реалізації і випуску. Темпи розвитку вітчизняного виробництва недостатньо високі. Їх моделі прості і примітивні, що не скажеш про закордонної продукції.
На думку фахівців, існуючі в Росії виробничі потужності завантажені лише наполовину і можуть виробляти набагато більше колготок. Але це обладнання, по-перше, застаріло і на ньому складно випускати колготки хорошої якості, а по-друге, його в будь-якому випадку мало.
За прогнозами фахівців, російський ринок колготок, що становить нині близько 150 млн. пар на рік, у найближчі 3 - 4 роки збільшиться вдвічі [7, С. 96].
Вимоги, що пред'являються до жіночих колготках і їхні споживчі властивості, ділять на: ергономічні (сюди входять фізіологічні, гігієнічні та антропометричні вимоги), естетичні та вимоги до терміну служби (визначаються довговічністю, фізичним і моральним зносом і економічністю).
При цьому різні групи споживачів більш високо оцінюють різні споживчі властивості жіночих колготок. Так, для жінок з низьким і середнім рівнем доходу головними стають вимоги до терміну служби, в той час як жінки з високим рівнем доходу більше цінують естетичні властивості даного товару.
Перспективи зростання продажів на ринку жіночих колготок схиляються до збільшення споживання даного товару в силу зміни ставлення до нього і підвищення доступності придбання (як за ціною, так і по асортименту).
Рівень і динаміка цін конкурентних товарів. Фактори, що впливають на формування цін на жіночі колготки численні і різноманітні. Ціна колготок залежить від країни і фірми-виробника, від щільності, складу сировини, способу обробки ластовіци, пояси, мису і ін
За рівнем ціни жіночі колготки, можна умовно розділити на чотири категорії. У самому низу ієрархічної градації знаходиться продукція російських фабрик (м. Альметьевск, м Орел, г ​​Москва). Коштують вони недорого - від 15 до 70 рублів.
Друга категорія - жіночі колготки відомих, особливо у нас в країні, італійських торгових марок Golden Lady, Glamour, Filodoro, Franzoni, Levante, Omsa, Oroblu, Sanpellegrino, а також російська марка «Грація». Дані бренди представляють велику кількість асортименту від 5 до 100 моделей і продаються за цілком помірною ціною - від 70 до 150 рублів. Колготки другої категорії стійкі до шкарпетці, найчастіше далекі від модних тенденцій, як за дизайном, так і за технологіями.
Існує третя і четверта категорія, до якої відносяться моделі класу люкс італійські Ibici, Frasperenze, Philippe і Matignon, фінські Amar і Vogue, французькі DIM. У їх виробництві використовуються якісні матеріали і дорогі передові технології.
Ціна постачання товару є відправною точкою для розрахунку ціни продажу. Ціна поставки визначається постачальником і фіксується в договорі поставки (або договорі купівлі-продажу).
Ціна на жіночі колготки складається з трьох складових - це ціна поставки, витрати обігу та норма прибутку. У витрати обігу входять витрати з обслуговування торгового процесу - утримання торгових приміщень, оплата праці службовців та інші організаційні витрати. Транспортні витрати з доставки товару бере на себе організація-постачальник. Норма прибутку складає 20%, а торгова націнка - 30%, що дозволяє гнучко реагувати на зміни попиту.
Застосовувані знижки для стимулювання збуту. Оскільки жіночі колготки є предметом частого періодичного попиту і ціна за одну пару колготок відносно невелика, то для залучення покупців і збереження з ними довготривалих відносин діє система накопичувальних знижок.
При кожній покупці в магазині у дисконтній карті постійного клієнта робиться запис про суму покупки. При досягненні певної межі (наприклад, 1000 рублів) покупцю надається знижка з ціни на всі наступні покупки в розмірі 2%. З підвищенням накопичувальної суми збільшується відсоток знижки, який не може перевищувати 10%.
Так як продаж жіночих колготок носить виражений сезонний характер, то під час сезонного зниження купівельного попиту (зима, літо) в магазині діє сезонна знижка на всі моделі, що становить 3%.
Для уникнення затоварювання складу магазину застарілими моделями, при великому накопиченні останніх проводяться розпродажі. Товари, виставлені до продажу в рамках розпродажу, продаються за зниженими цінами. Знижка з ціни на такі товари становить 5 - 7% [7, С. 112].
Таким чином, ми бачимо, що російський ринок жіночих колготок є привабливим для підприємців, що займаються імпортом даного виду товару в Росію. Попит на дані вироби досить високий і зберігається тенденція до його збільшення. У той же час вітчизняні виробники поки що не в змозі його задовольнити в достатній мірі.
У зв'язку з цим досить обгрунтованим є імпорт жіночих колготок західних виробників, особливо середньої цінової категорії. Ціни постачання імпортного товару значно нижче, ніж ціни вітчизняних виробників, що дозволяє формувати гнучку цінову політику і застосовувати знижки для стимулювання збуту.

2.2 Складання контракту імпортної операції купівлі-продажу товару

За формою викладу контракти купівлі-продажу повинні бути складені в письмовому вигляді. Але в міжнародній практиці часто угоди укладаються в усній формі: по телефону, на аукціонах, на біржах. Однак усна домовленість потім обов'язково підтверджується письмовим контрактом, що підписується обома сторонами.
Контракт купівлі-продажу містить такі основні позиції (розділи, статті): преамбула, предмет контракту (найменування товару), кількість товару, якість товару, ціна і загальна вартість, базисні умови поставки, платіж, строк поставки, пакування та маркування, санкції за порушення умов контракту, обставини непереборної сили (форс-мажор), транспортні умови (порядок відвантаження), приймання-здавання товару, претензії (рекламації), страхування, арбітраж, перелік документів для платежу, ліцензії, інші умови, порядок розірвання контракту.
Преамбула, предмет і кількість товару в контракті. Текст контракту починається з вступної частини або преамбули, в якій дається повне юридичне найменування сторін, що беруть участь в його висновку. Вступна частина контракту передує тексту договору і має звичайно такий зміст: номер контракту, місце і дату укладення, визначення сторін, які роблять угоду.
Актуальним питанням є встановлення належних повноважень осіб, які підписують контракт від імені партнерів - фірм або організацій. Відсутність у особи, яка підписала договір, таких повноважень (у зв'язку з його посадовим становищем або на підставі довіреності, виданої йому відповідно до статуту фірми) може призвести до визнання недійсним підписаний ним договір.
Необхідно при цьому враховувати, що форма і термін дії доручення визначаються за правом країни, в якій вона була видана. Тобто іноземний партнер російської фірми може користуватися довіреністю згідно з нормами відповідного іноземного права.
Юридичні адреси сторін, що уклали зовнішньоторговельний контракт, звичайно вказуються в кінці контракту, де фіксуються підписи уповноважених осіб (продавець і покупець). Але останнім часом все частіше юридичні адреси наводяться і в преамбулі контракту, де вказуються сторони угоди.
Необхідно давати точну назву товару, а якщо найменувань багато, то складається їх список і заноситься до Додатка I до контракту.
З 1 січня 1988 р. набула чинності Гармонізована система опису і кодування товарів, заснована на Брюссельській митної номенклатурі і на зовнішньоторговельному митному класифікаторі ООН (СМТК) з урахуванням 12 інших міжнародних і національних класифікаційних систем.
Російська товарна номенклатура зовнішньоторговельної діяльності (ТН ЗЕД СНД) розроблена на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і введена в дію в 1991 р. Найменування і цифрові коди товарних позицій уніфіковані в ГС, що полегшує завдання присвоєння правильного найменування товарів, що знаходяться в номенклатурі.
У контракті необхідно визначити одиницю вимірювання кількості товару, порядок його визначення, систему мір і ваг. Кількість товару вказується у характерних для нього одиницях виміру: мірами ваги, обсягу, довжини, площі, у штуках, в умовних одиницях, комплектах. Вибір залежить від виду товару і від практики, що склалася торгівлі ім.
У контрактах купівлі-продажу часто передбачається право опціону, що представляє собою право вибору з певних варіантів, надане якому-небудь учаснику угоди. У зовнішньоторговельних контрактах може бути передбачений опціон продавця щодо кількості товару, що поставляється, розмірів партій, термінів поставки, портів відвантаження, а також опціон покупця щодо способів платежу, портів вивантаження і т.п.
Терміни, базисні умови поставки, якість товару. Під терміном поставки товару розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар у власність покупцеві або за його дорученням особі, що діє від його імені. У контрактах звичайно вказуються календарні терміни поставок, головним чином вказується місяць, квартал, рік, а замість конкретного числа вказується інтервал.
Застосування базисних умов поставки істотно раціоналізує механізм дій контракту на основі спрощення у складанні та узгодженні його позицій і статей, наданні допомоги контрагентам у відшуканні рівноправних способів вирішення розбіжностей, що влаштовують обидві сторони.
У базисних умовах поставки визначені обов'язки продавця за встановлену в контракті ціну забезпечити доставку вантажу у визначену географічну точку або завантажити товар на транспортні засоби, або передати його транспортній організації.
Базисні умови поставки визначають і інші обов'язки продавців і покупців, а саме:
- Хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по територіях країн продавця, покупця, транзитних країн, морем і повітрям;
- Обов'язки продавців у частині упаковки і маркування товарів;
- Обов'язки сторін зі страхування вантажів;
- Місце і час переходу з продавця на покупця ризиків випадкового пошкодження або втрати товару.
Контракт містить комерційні гарантії якості, які представляють собою зобов'язання експортера поставити імпортеру товар, що володіє протягом гарантійного терміну, як правило, не менше 12 місяців, певними властивостями.
Спосіб оцінки якості товару на основі врахування фірмового, національного та міжнародного стандартів (ISO), в яких дається якісна характеристика товару, не є строго обов'язковим, і їх використання залежить від згоди контрагентів. За стандартом визначається якість більшості товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі.
Відвантаження товарів супроводжується випискою пакувальних листів, що містять перелік всіх видів і сортів товару в кожному товарному місці. Ціни в пакувальних аркушах не вказуються.
Виростають вимоги до якості товару вимагає включення в контракти умов щодо сертифікації продукції, надання сертифікатів безпеки, сертифікатів про походження товарів з країн, що здійснюють стандартизацію і сертифікацію. При наданні цих документів встановлюються пільги при ввезенні товарів, що стимулює підвищення їх якості.
Ціна і загальна сума контракту, умови платежів. Для встановлення ціни товару в контракті купівлі-продажу визначаються одиниця виміру, за яку встановлюється ціна, базис ціни, валюта ціни, спосіб фіксації цін та їх рівень. На вибір одиниці вимірювання товару для встановлення ціни впливає характер товару і сформована практика торгівлі ім.
При поставках товару з різною якістю ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту, типу, марки індивідуально, для чого часто використовуються специфікації.
Ціна, обумовлена ​​в контракті, може бути виражена у валюті країни експортера, імпортера чи у валюті третьої країни. При цьому для експортера приваблива стійка валюта, а для імпортера представляє інтерес знецінюються валюта.
Залежно від способу фіксації виділяються такі види цін як тверда, рухома, з подальшою фіксацією, ковзаюча. Тверді ціни застосовуються в угодах з різними термінами постачання, але частіше за все при поставках протягом короткого часу. При цьому ціни після узгодження не змінюються у ході виконання контракту.
Для встановлення рухомої ціни у контракт слід внести застереження, що передбачає облік підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання контракту.
Встановлена ​​в контракті ціна за проданий товар не повинна бути нижче певного ліміту в складеному та затвердженому керівництвом організації документі «Обгрунтування ціни», а при закупівлі - вище ліміту, визначеного у документі «Конкурентний лист».
Ціни з наступною фіксацією встановлюються у призначені договорами строки на основі узгоджених джерел: біржових котирувань, публікації в спеціальних довідниках і журналах, а також ціни, що реально складається на світовому ринку і обчисленої за достовірними конкурентними матеріалами.
Змінна ціна застосовується у контрактах із тривалими термінами поставок, протягом яких економічні умови виробництва суттєво змінюються. Змінна ціна складається з двох частин: базової, що встановлюється на дату пропозиції і підписання контракту, і змінної, яка визначається на період виготовлення або поставки товарів.
Велике значення при визначенні конкретної ціни мають різного роду знижки з ціни, яких у практиці міжнародної торгівлі налічується не менше сорока.
Після узгодження контрактної ціни і обсягу продукції, що поставляється розраховується загальна сума контракту.
Для уточнення умов платежу в контракті визначаються: валюта, термін, спосіб платежу і форма розрахунків. Можливе використання валюти країни експортера, країни імпортера або валюти третьої країни. Може бути в контракті передбачено право імпортера здійснити оплату за своїм розсудом у будь-якій валюті.
Валюта може не співпадати з валютою ціни товару. У цьому випадку в контракті вказується курс якого грошового ринку (експортера чи імпортера) буде використаний для оплати.
У контракті сторони фіксують терміни платежу, але якщо вони не встановлені, то з урахуванням умов поставки платіж виробляється або через певна кількість днів після повідомлення продавцем покупця про те, що товар наданий у його розпорядження, або через певна кількість днів після повідомлення продавцем покупця про відправку товару (відповідно до звичаїв, викладеними в Інко-термс).
До основних способів платежу відносяться готівковий розрахунок, платіж з авансом і платіж в кредит. Можливо і поєднання цих способів платежу. До основних форм міжнародних розрахунків належать такі: документарний акредитив, інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, аванс, вексель, чек [5, С. 82].
Таким чином, обгрунтування умов контракту імпортної операції купівлі-продажу залежить від домовленості, досягнутої між продавцем і покупцем. Конкретні умови виробляються шляхом переговорів і в результаті знаходження взаємовигідних умов для обох сторін.

Висновок
Після вивчення теоретичних і практичних питань управління зовнішньоекономічною діяльністю та питань міжнародного маркетингу можна зробити наступні висновки:
1. Система маркетингової інформації міжнародного маркетингового дослідження має складну структуру, що відповідає цілям та завданням, що проводяться.
2. Вивчення та аналіз умов зовнішнього ринку включає в себе: вивчення загальних умов, аналіз попиту, аналіз пропозиції, аналіз вимог споживачів до товару та аналіз перспектив розвитку зовнішнього ринку.
3. Вивчення умов ринку доповнюється дослідженням і оцінкою діяльності фірм, які виступають на ринку, їх позиції і здійснюваних ними методів торгівлі.
4. Показники конкурентоспроможності фірми включають в себе комплекс економічних характеристик, що визначають положення фірми на конкретному світовому ринку. Цей комплекс включає характеристики товару, а також фактори, формують у цілому умови виробництва і збуту продукції фірми.
Аналіз російського ринку жіночих колготок показав, що даний ринок є привабливим для підприємців, що займаються імпортом даного виду товару в Росію. Попит на дані вироби досить високий і зберігається тенденція до його збільшення. У той же час вітчизняні виробники поки що не в змозі його задовольнити в достатній мірі.
У зв'язку з цим досить обгрунтованим є імпорт жіночих колготок західних виробників, особливо середньої цінової категорії. Ціни постачання імпортного товару значно нижче, ніж ціни вітчизняних виробників, що дозволяє формувати гнучку цінову політику і застосовувати знижки для стимулювання збуту.

Список літератури
1. Абакумова О.Г. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Конспект лекцій - М.: Пріор-издат, 2005. - 160 с.
2. Крилова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теорія і практика: Підручник для вузів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 655 с.
3. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Н.І. Перцовський, І.А. Спиридонов, С.В. Барсукова; Під ред. Н.І. ПЕРЦОВСЬКИЙ - М.: Вища школа, 2001 р. - 239 с.
4. Ноздревой Р.Б. Маркетинг: підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / Р.Б. Ноздревой, Г.Д. Крилова - М.: Економіст, 2003.
5. Покровська В.В. Організація і регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - М.: МАУП, 1999. - 256 с.
6. Прокушев Є.Ф. Зовнішньоекономічна діяльність: Підручник. - 2-е вид., Ісп. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006. - 448 с.
7. Експертиза споживчих властивостей нових товарів / С.П. Валицкий, О.Є. Задесенець, І.А. Зотова и др. - М.: Економіка, 1981.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
70.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи проведення маркетингових досліджень
Особливості проведення маркетингових досліджень
Організація і проведення маркетингових досліджень упаковки
Технологія проведення маркетингових досліджень в корпорації
Проведення маркетингових досліджень на прикладі ТОВ Центросвар
Проведення маркетингових досліджень на прикладі меблевої фабрики
Особливості проведення маркетингових досліджень в оптовій і роздрібній торгівлі
Проведення маркетингових досліджень та складання прогнозів діяльності компанії
Проведення маркетингових досліджень на ринку виробництва і продажів пива Балтика
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru