Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступеню в загальноосвітніх навчальних закладах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ допрофільної підготовки учнів II СХОДИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Запропоновані рекомендації розроблені відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09. 2003р. № 10/12-2, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України та президії Академії педагогічних наук України від 22.11. 2001р. № 12/5-2, Планом переходу старшої школи на профільне навчання в Автономній Республіці Крим.
Їх метою є надання практичної допомоги керівникам органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів з організації допрофільної підготовки в класах II ступеня.
Допрофільна підготовка є невід'ємною частиною профільного навчання, спрямована на реалізацію Концепції профільного навчання у старшій школі і являє собою систему педагогічної, психологічної, інформаційної, організаційної діяльності, яка сприяє самовизначенню учнів 8-9-х класів у виборі ними подальших напрямків профільного навчання, сфери їх майбутньої професійної діяльності.
Основними завданнями допрофільної підготовки є:
виявлення та розвиток нахилів та здібностей учнів, формування мотивів вибору майбутньої професії та накопичення практичного досвіду в різних сферах допрофесійної діяльності, орієнтованих на вибір профілю навчання у старшій школі;
надання психолого-педагогічної допомоги в придбанні учнями досвіду, пов'язаного з професійним самовизначенням;
формування здібностей приймати рішення про вибір подальшого напрямку навчання, шляхів отримання професії.
Підготовку учнів до вибору профілю навчання умовно можна розділити на III етапи:
I етап (навчання у 8-му класі).
Основні складові:
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учнями та їх батьками (особами, які їх замінюють) про цілі і завдання допрофільної підготовки, потребах регіонального ринку праці, освітні можливості навчальних закладів як регіону в цілому, так і територіально доступною освітньої мережі.
Крім того, доцільно видання регіональних інформаційних матеріалів, які знайомлять учнів та батьків зі специфікою, особливостями профільного навчання в цілому і в різних загальноосвітніх навчальних закладах міста чи району, проведення днів відкритих дверей, зустрічей з викладачами вищих навчальних закладів, представниками різних професій.
Проведення анкетування учнів 8-х класів з метою попередньої діагностики їх освітніх потреб.
На підставі результатів діагностики учнів у кожному загальноосвітньому навчальному закладі шикуються індивідуальні моделі допрофільної підготовки, складаються переліки курсів за вибором (зразок анкети дано в Приложении1).
Організація поглибленого вивчення предметів на диференційованій основі з метою формування в учнів стійкого інтересу до предмета, розвитку їх здібностей.
Поглиблене вивчення окремих предметів здійснюється тільки за програмами та підручниками, допущеним Міністерством освіти і науки України.
II етап (навчання в 9 класі);
III етап (після закінчення 9-го класу).
Основні складові:
Проведення анкетування учнів 9-х класів спочатку навчального року, метою якого є вивчення змін в освітніх потребах учнів, внесення своєчасних коректив в індивідуальні моделі допрофільної підготовки, до переліку курсів за вибором (зразок анкети даний у додатку 2).
Складання індивідуальних передпрофільне карт учнів 9-х класів, в яких, як правило, відображаються результати діагностики, даються рекомендації з вибору того чи іншого напрямку профільного навчання.
Введення курсів за вибором у поєднанні з поглибленим вивченням окремих предметів.
При організації курсів за вибором, які складають основний зміст допрофільної підготовки в класах II ступеня, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно звернути увагу на наступне:
перелік курсів за вибором необхідно скласти по закінченні учнями 8-го класу на основі раніше проведеної діагностики;
програми курсів за вибором можуть бути розраховані на короткочасний період (чверть, семестр і ін), на їх проведення виділяються години з варіативної частини робочих навчальних планів;
зміст курсів повинна включати не тільки інформацію, яка розширює відомості з навчальних предметів, але і формувати інтерес в учнів до освоєння того чи іншого профілю навчання;
перелік курсів повинен бути варіативним, їх кількість - достатньою для можливості реального вибору;
учні повинні отримати уявлення про різних профільних напрямках, що надаються загальноосвітнім навчальним закладом, і протягом навчального року мати можливість, у відповідності з власними побажаннями, відвідати відповідні курси.
Ефективність допрофільної підготовки залежить від ряду чинників, у т. ч. від профорієнтаційної роботи, що сприяє прийняттю учнями рішення про вибір напряму подальшого навчання і створення умов для підвищення ступеня готовності підлітків до усвідомленого соціального, професійного і культурного самовизначення.
При організації профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі можливе створення психолого-педагогічної консультації, яка проводить практичну роботу за відповідною діагностиці учнів II ступеня, а саме: анкетування, тестування, консультації і т.д. (Додаток 3).
До загальних питань організації роботи психолого-педагогічної консультації відноситься розподіл функціональних обов'язків між фахівцями (практичним психологом, соціальним педагогом, учителями-предметниками, класними керівниками і т.д.) за наступними напрямками:
психодіагностику,
психокорекції,
інформаційно-роз'яснювальній роботі,
соціологічним дослідженням,
консультування.
При відсутності в загальноосвітньому навчальному закладі психологічної служби необхідна спільна діяльність з районним (міським) методичним кабінетом (центром), Центрами профорієнтації населення та соціальних служб для молоді.
В якості додаткових можливостей для організації допрофільної підготовки доцільно:
залучати до проведення курсів за вибором викладачів вищих навчальних закладів (на підставі тимчасових договорів);
використовувати ресурси додаткової освіти для організації роботи гуртків, клубів та студій в мікрорайоні загальноосвітнього навчального закладу, з метою професійної орієнтації учнів, їх підготовки до можливого вибору профілю навчання, задоволення індивідуальних освітніх потреб;
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в навчанні.
Керівникам органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів необхідно використовувати в практичній діяльності проведення моніторингових досліджень якості допрофільної підготовки, основними об'єктами яких є:
рівень навчальних досягнень учнів з предметів, які вивчаються поглиблено;
якість і практична спрямованість проведених курсів за вибором;
результативність участі в міських, республіканських олімпіадах, в МАН, конкурсах;
розробка і захист самостійних проектів, творчих робіт і т.д.
Результати моніторингових досліджень враховуються при визначенні готовності учнів 9-х класів до вибору профільного напрямку в старшій школі, їх здатності до навчання за обраним профілем навчання.
Орієнтовними критеріями готовності учнів 9-х класів до вибору профільного напрямку в старшій школі є:
інформаційна підготовленість щодо значимості профільного навчання для подальшого продовження освіти і професійного самовизначення;
усвідомлене розуміння індивідуальних цілей профільного навчання;
наявність власного досвіду засвоєння навчального матеріалу, сформованість практичних навичок, які потрібні в профільному навчанні.

Додаток 1

Анкета для учнів 8-х класів
Дорогий друже!
Пропонуємо тобі відповісти на питання цієї анкети. Це займе тільки декілька хвилин.
Заповнити анкету нескладно. Уважно прочитай кожне питання і позначав кружечком той варіант відповіді, який тобі більше підходить.
Зверни увагу: це опитування не є перевіркою твоїх знань. В анкеті не слід вказувати твоє прізвище та ім'я.
Дякуємо тобі за відповіді на запитання.
1. Які курси за вибором ти б хотів вивчити?
Відзнач в анкеті всі назви вибраних курсів.
(Пропонується приблизний перелік курсів за вибором)
2. Чи готовий ти для вивчення курсів за вибором відвідувати інші загальноосвітні навчальні заклади? Вкажи потрібну відповідь.
2.1. Так, якщо курс мені цікавий.
2.2. Так, але якщо це недалеко від будинку.
2.3. Так, але тільки в тій школі, де я зможу потім отримати профільну підготовку.
2.4. Так, якщо не буде ніяких інших можливостей.
2.5. Ні, вважаю за краще вчитися тільки в своїй школі
3. Яка методика вивчення курсів за вибором була б для тебе найбільш бажана?
3.1. Уроки, традиційні навчальні заняття.
3.2. Підготовка та захист проектів, рефератів, курсових робіт і т.д.
3.3. Проведення досліджень, дослідів, експериментів.
3.4. Навчання практичної діяльності на підприємствах і в різних організаціях.
3.5. Індивідуальні консультації з вчителями, психологом.
3.6. Тренінги.
3.7. Вкажи свій варіант.
4. Передбачуване профільний напрям. Відзнач всі можливі варіанти.
(Пропонується перелік профільних напрямків).

Додаток 2

Анкети для учнів 9-х класів
«Коло інтересів»
Дорогий друже!
Пропонуємо тобі відповісти на питання цієї анкети. Це займе тільки декілька хвилин.
Заповнити анкету нескладно. Уважно прочитай кожне питання і обери той варіант відповіді, який тобі більше підходить.
Зверни увагу: це опитування не є перевіркою твоїх знань.
Дякуємо тобі за відповіді на запитання.
Дата заповнення анкети ________________________________________
Клас: _______________________________________________________________
1. Назви одну з професій в кожній з таких сфер:
професія, в якій об'єктом праці є люді____________________;
професія, в якій об'єктом праці є прірода__________________;
професія, в якій об'єктом праці є знакова сістема___________________;
професія, в якій об'єктом праці є техніка___________________;
професія, в якій об'єктом праці є художній образ_____________________.
Уяви, що ти маєш найкращі умови для вибору професії в який-небудь з перерахованих сфер. Яку сферу з пункту 1 ти б вибрав? Обведи відповідний пункт.
Назви навчальні предмети (2-3), знання яких необхідні для успішного оволодіння професією, яку ти хотів би вибрати? ___________________________
Якщо у тебе вже є рішення остаточного вибору відповідної професії, то наскільки це рішення остаточне? Оціни за п'ятибальною шкалою:
не визначився
визначився остаточно
Чи є у тебе родичі або друзі, які працюють за обраною тобою професії?
та
немає
Чи є у тебе друзі, які твердо вирішили вибрати ту ж професію, що й ти?
та
немає
Яку професію ти вирішив вибрати? ____________________________
Що приваблює тебе в у ній? Обведи відповідний пункт або зроби додаткову запис:
умови праці;
процес трудової діяльності;
висока заробітна плата;
інтенсивна праця, нові враження;
спокійний працю;
підвищена відповідальність;
самостійне прийняття рішень;
виникнення складних або навіть небезпечних ситуацій;
контакт з людьми;
можливість творчої діяльності;
часті відрядження, поїздки;
можливість що-небудь зробити своїми руками;
праця на свіжому повітрі;
самостійність у роботі;
перспективність (професійний ріст, підвищення по службі);
наближеність до місця проживання.
«Вивчення професійних намірів»
Ф.І. В: _____________________________________________________
Дата заповнення анкети _______________________________________
Клас: _______________________________________________________________
Професія батьків: _________________________________________
(При необхідності вивчити ступінь впливу батьків на вибір учнів).
Відповідаючи на тести, підкресли, що, на твій погляд, є правильним особисто для тебе, допиши те, чого не вистачає:
З галузей знань мене цікавить більше всього:
природничо-наукова;
суспільно-наукова;
технічна;
мистецтво;
немає відповідних інтересів.
2. У вільний час люблю займатися:
читанням;
малюванням;
в'язанням;
шиттям;
моделюванням;
музикою;
математикою.
3. Після уроків у школі відвідую:
спецкурси;
факультативи;
спортивні секції;
секції МАН;
гурток крою та шиття;
художній музей;
підготовчі курси при інститутах.
Після закінчення школи хотів (ла) би вибрати професію __________________________________________________________________
Вона мені дуже подобається, тому що __________________________________________________________________
6. Після закінчення 9-го класу збираюся продовжити навчання в __________________________ (професійно-технічному училищі, технікумі (коледжі), профільному (загальноосвітньому) класі.
Додаток 3
Перелік психодіагностичних методик для вивчення професійної спрямованості та визначення особистісної характеристики учнів з метою комплектування профільних класів, визначення курсів за вибором, спецкурсів, факультативів. *
(Для практичних психологів)
Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО).
Карта інтересів.
Самооцінка та рівень домагань.
Побудова особистісного профілю (16-факторний опитувальник).
Дослідження пізнавальних інтересів у зв'язку з завданнями профорієнтації.
Оцінка комунікативних і організаторських схильностей у процесі первинної профконсультації.
Патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник (ПДО).
Карта самооценивания схильностей.
Тест Равенна.
Методика визначення лінгвістичної компетентності Андріївської.
Методика ТИП.
Тести на вербально-логічне мислення.
«Корректурная проба».
Шкала самооцінки особистісної тривожності Спілбергера.
Діагностика стану агресії у підлітків Баса-Дарки.
Діагностика міжособистісних відносин Т. Лірі.
Соціометричні діагностики.
Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей (опитувальник Айзенка).
Методика незакінчених речень.
Тести на виявлення типу акцентуацій (опитувальник Леонгарда-Шмішека, МПДО, ПДО).
Визначення властивостей нервової системи за психомоторним показниками (темпінг-тест).
Діагностика інтелекту за Векслеру.
Тест механічної тями.
Методика діагностики особистості за допомогою псіхогеометріческого тесту С. Деллінгер.
Методика експрес-діагностики властивостей нервової системи за психомоторним показниками Є.П. Ільїна.
Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості Т.В. Мотолінія.
Методика діагностики типу поведінкової активності Л.І. Вассермана і Н.В. Гуменюка.
Методика визначення нервово-психічної нестійкості, ризику дезадаптації в стресі (прогноз).
Мнл-АМ А.Г. Маклакова і С.В. Черняніна. Система «Людина-людина».
Методика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера.
КОС-2.
Методика діагностики "перешкод" у встановленні емоційних контактів В.В. Бойко.
Рисунковий тест «Ділові ситуації» Н.Г. Хитрово.
Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерс.
Методика діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта.
Методика діагностики самооцінки мотивації схвалення Д. Марлоу і Д. Крауна.
Методика «ціннісної орієнтації» М. Рокича.
Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребової сфері О.Ф. Потьомкіної.
Методика «Визначення кращого типу майбутньої професії» Є.А. Клімова.
Анкета виявлення інтересів учнів (Є. І. Сібіль, модифікація методики Голомштока).
Мотиваційний тест Хекхаузена.
Індивідуально-типологічний опитувальник Собчик.
Діагностика інтелекту за Кеттелла.


* Пропоновані методики використовуються практичним психологом ЗОШ № 10 м. Сімферополя
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
33.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Моніторингова система оцінювання якості допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних
Моніторинг в загальноосвітніх навчальних закладах
Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
Методика викладання фізичної культури в навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 3
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 2
Моніторинг організації допрофільної підготовки та профільного навчання в класах філологічного профільного 3
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru