приховати рекламу

Матеріальна відповідальність працівників

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти РФ

Байкальський Державний Університет Економіки і Права.

Філія в м. Братську.

Юридичний факультет

Курсова робота

з дисципліни «Трудове право»

Матеріальна відповідальність працівників

Виконавець: ЮР-04 Дубровін Євген Іванович

Старший викладач: Тлумач Мирослава Василівна

Братськ, 2009

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

1.1 Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві

1.2 Обставини, що виключають матеріальну відповідальність

1.3 Порядок визначення та відшкодування шкоди, заподіяної працівником

РОЗДІЛ 2 ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.1 Поняття повної матеріальної відповідальності працівника, випадки притягнення до повної матеріальної відповідальності

2.2 Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 р. N 197-ФЗ набув чинності з 1 лютого 2002 року.

Норми про матеріальну відповідальність забезпечують дотримання дисципліни праці, профілактику неправомірної поведінки. При відшкодуванні збитку усуваються наслідки порушення майнових прав сторін, чим досягається і відновний ефект правового регулювання. Встановлення спеціальних процедур притягнення до відповідальності працівника і правил відшкодування шкоди роботодавцем створює гарантії збереження майна роботодавця від псування, знищення, втрати і т.д., а заробітної плати - від незаконних утримань.

Законодавець приділяє велику увагу цьому інституту трудового права. Так в КЗпП РРФСР норми про матеріальну відповідальність працівника були поміщені в розділі про гарантії, а положення, що стосуються відповідальності роботодавця, розкидані по різних статтях. Трудовий кодекс Російської Федерації (далі ТК РФ) об'єднав норми про матеріальну відповідальність в один розділ, виділивши главу про загальні положення і присвятивши окремі глави особливостям відповідальності кожної зі сторін.

У зв'язку з цим принципове значення має встановлення прямого зв'язку між основними правами та обов'язками працівника і роботодавця при порушенні їх майнових інтересів. Так, згідно зі ст. ст. 21 і 22 ТК РФ право працівника на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, та компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому ТК РФ, іншими федеральними законами, гарантовано відповідним обов'язком роботодавця. У свою чергу, право роботодавця залучати до матеріальної відповідальності працівника грунтується на конкретних обов'язках працівника - дбайливо ставитися до майна роботодавця та інших працівників, негайно повідомляти про виникнення ситуацій, що представляють загрозу збереження цього майна.

Таким чином, тема матеріальної відповідальності працівника є актуальною в трудовому законодавстві Росії.

Метою даної роботи є аналіз правових актів, що регулюють матеріальну відповідальність працівника, а також розгляд проблем застосування законодавства в цій сфері.

РОЗДІЛ 1 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

1.1 Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві

Юридична відповідальність - це встановлена ​​законом або договором обов'язок правопорушника зазнати несприятливі наслідки у вигляді обмежень особистого чи матеріального характеру, яка виникає після вчинення правопорушення та у зв'язку з правопорушенням.

Проте, слід розрізняти відповідальність від заходів захисту права. У трудовому праві до заходів захисту права, зокрема, відноситься повернення невідпрацьованого авансу, виданого в рахунок заробітної плати, повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильної помилки, і т.п. У подібних випадках працівник не зазнає обмежень матеріального характеру, оскільки повертає те, що йому не належить 1. При залученні ж до матеріальної відповідальності за нормами трудового права працівник відшкодовує заподіяну з його вини шкоду за рахунок власної заробітної плати (а не особистого майна, що характерно для цивільного права).

Отже, відповідальність за трудовим правом - це встановлена ​​трудовим законодавством обов'язок сторін трудового договору, які порушили законодавство про працю, перетерпіти несприятливі наслідки, передбачені законом 2.

Сторони трудових відносин у разі вчинення ними правопорушень можуть залучатися практично до всіх існуючих видів відповідальності: кримінальної, адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, цивільно-правової (майнової). Однак слід зауважити, що до кримінальної та адміністративної відповідальності їх можуть залучити лише органи державної влади, які не є учасниками згаданих відносин. Суб'єктами інших трьох видів відповідальності є саме сторони трудових відносин.

Відповідальність за трудовим правом має дві основні особливості, що відрізняють її від цивільно-правової відповідальності.

Так, цивільно-правова відповідальність може бути передбачена не лише законом, а й договором. Відповідальність же з трудового права, як правило, встановлюється тільки законодавством. У ряді випадків, наприклад, при укладенні договору про повну матеріальну відповідальність, така відповідальність може бути формально закріплена в договорі, проте його умови не можуть виходити за рамки, передбачені законодавством.

Крім того, обов'язковою умовою застосування відповідальності, встановленої трудовим законодавством, є вина. Цивільно-правова ж відповідальність може застосовуватися і при відсутності вини заподіювача шкоди (так, власник джерела підвищеної небезпеки відповідає не тільки за винне, але і за випадкове заподіяння шкоди).

До сторін трудового договору застосовуються, як правило, різні види відповідальності. При цьому працівник може бути притягнутий до матеріальної та дисциплінарної.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору, як юридична категорія, полягає у відшкодуванні майнової шкоди, заподіяної кожній із сторін іншій стороні 1.

Для настання матеріальної відповідальності необхідна наявність одночасно декількох умов 2:

 1. Збитку, заподіяного однією стороною іншій стороні трудового договору.

 2. Протиправної поведінки однієї зі сторін договору, причому це поведінка може виражатися як у формі дії, так і бездіяльності. Протиправність поведінки означає, що сторона трудового договору порушила свої обов'язки, які визначаються або законом, або іншими нормативними правовими актами, включаючи локальні (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції), або технічними нормами (правила експлуатації машин і механізмів).

 3. Протиправне поведінка повинна бути винним (вина в праві, як правило, може виявлятися у формі умислу або, або необережності). Форма провини має значення, перш за все, для визначення розміру матеріальної відповідальності. Так, працівник, залежно від форми своєї провини в заподіянні шкоди роботодавцю, може бути притягнутий до обмеженою (у межах свого середнього місячного заробітку) або до повної відповідальності.

 4. Наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою і наступившим шкодою.

Прямий дійсний збиток - це збиток у вигляді нестачі, втрати, псування, пошкодження майна, зайвих грошових виплат, які підприємство виробило в результаті протиправної поведінки працівника. Пряму дійсну шкоду заподіюється підприємству і при неотриманні їм грошових сум, що належать за відвантажені товари, надані послуги, виконані роботи внаслідок пропуску строку позовної давності і при нестягнення з цієї ж причини шкоди, заподіяної підприємству іншими підприємствами та громадянами.

Матеріальна відповідальність не застосовується, якщо з вини працівника підприємство втратило можливість стягнути з інших підприємств штрафи (пені, неустойки) у зв'язку з пропуском строку позовної давності, так як тут немає прямої дійсної шкоди, а збитки у вигляді неотриманих підприємством доходів (штрафів, прибутку) відповідно до ТК РФ стягненню не підлягає.

До зайвим грошових виплат відносяться штрафи (пеня, неустойки), сплачені підприємством за ті чи інші порушення, середній заробіток за період вимушеного прогулу при незаконному звільненні і т.п.

Протиправне поведінка працівника, тобто невиконання або неналежне виконання ним своїх трудових обов'язків, може виражатися у формі дії або бездіяльності. Наприклад, працівник самовільно використовує в особистих цілях устаткування підприємства або викрадає майно підприємства, тобто здійснює заборонене законом протиправна дія. Протиправність може виражатися і в формі бездіяльності, якщо працівник не виконує передбаченого законом дії. Наприклад, інспектор з кадрів не видав працівникові його трудову книжку в день звільнення, за що з підприємства було стягнуто середній заробіток на користь звільненого працівника за затримку видачі трудової книжки.

Протиправне бездіяльність буде мати місце і у разі, коли продавець залишив на роботі невимкнених електроплиту, що призвело до пожежі, що знищив матеріальні цінності.

Третє обов'язкова умова застосування матеріальної відповідальності - причинний зв'язок між протиправною поведінкою (дією або бездіяльністю) працівника і прямою дійсною шкодою. Причинний зв'язок матиме місце, якщо прямий дійсний збиток виник саме внаслідок протиправної поведінки працівника. Протиправне поведінка повинна передувати в часі прямим дійсному збитку й бути його причиною.

Наприклад, водій забув злити воду з радіатора, залишивши машину на вулиці в зимовий час. Вода замерзла, пошкодивши радіатор. У даному випадку пряму дійсну шкоду заподіяно протиправною поведінкою водія. Якщо причинний зв'язок між протиправною поведінкою працівника і прямою дійсною шкодою відсутній, працівник не підлягає притягненню до матеріальної відповідальності 1.

Провина працівника - четверте обов'язкова умова застосування матеріальної відповідальності.

Вина - це психічне ставлення працівника до своєї протиправної поведінки, заподіяв підприємству пряму дійсну шкоду. Провина працівника може бути навмисної або необережної. Для умисної вини характерно, що працівник свідомо робить протиправна дія і бажає заподіяти шкоду підприємству. Наприклад, касир викрав гроші з каси, комірник присвоїв частину отриманих ним у підзвіт цінностей.

Необережна вина характеризується тим, що працівник не допускає або не передбачає можливість заподіяння своєю поведінкою прямої дійсної шкоди, але міг або повинен був це передбачити. При визначенні наявності або відсутності необережної вини працівника враховуються вік, життєвий досвід, загальноосвітній, професійний рівень. Працівник вважається заподіяла шкоду по необережності, якщо він не зробив належних заходів для запобігання шкоди.

Відсутність вини працівника означає і відсутність підстави для притягнення його до матеріальної відповідальності.

Матеріальна відповідальність - це заснована на нормах трудового права обов'язок працівника відшкодувати шкоду, заподіяну організації в межах і в порядку, встановлених законодавством. Матеріальна відповідальність є самостійним видом відповідальності, яка настає незалежно від притягнення працівника за завдану нею шкоду до якого-небудь іншого виду відповідальності. За одне і те саме порушення на працівника одночасно з матеріальною може бути покладена дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність (ст. 248 ТК РФ).

Матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну організації, несуть всі її працівники, тобто всі особи, які перебувають з цією організацією у трудових відносинах, у тому числі позаштатні, тимчасові, сезонні та інші. Це означає, що матеріальну відповідальність перед організацією можуть нести виключно працівники організації, так як матеріальна відповідальність є специфічною мірою, яка встановлена ​​лише трудовим законодавством. Якщо ж шкода заподіяна організації особою, які не перебувають з нею у трудових відносинах, то відшкодування проводиться в порядку, встановленому цивільним законодавством.

Основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з матеріальною відповідальністю, є Трудовий кодекс РФ. Стаття 241 ТК РФ встановлює, що за збиток, заподіяний організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві. При цьому при визначенні розміру шкоди враховується тільки прямий дійсний збиток, неодержані доходи не враховуються (ст.238 ТК РФ).

Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну організації при виконанні трудових обов'язків, покладається на робітника або службовця, якщо шкода заподіяна з їх вини (ст.238 ТК РФ). Наступ матеріальної відповідальності працівників законодавство пов'язує з виконанням адміністрацією організації обов'язки щодо створення робітникам і службовцям умов, необхідних для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна. Якщо для роботи з товарно-матеріальними цінностями в організації не створені відповідні умови, то відповідальність несе організація 1.

2.2 Обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника

Матеріальна відповідальність працівника виключається у випадках виникнення збитку внаслідок непереборної сили, нормального господарського ризику, крайньої необхідності або необхідної оборони або невиконання роботодавцем обов'язку щодо забезпечення належних умов для зберігання майна, довіреного працівнику (ст. 239 ТК РФ).

Стаття 239 називає п'ять варіантів обставин, що виключають матеріальну відповідальність працівника. Ці правові категорії широко використовуються в інших галузях права і в силу їх загальноприйнятого розуміння можуть застосовуватися при розгляді спорів про матеріальну відповідальність працівника в трудовому праві.

Поняття «непереборна сила» дається в ст. 401 ГК РФ, яка розуміє під нею надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини. До них можуть відноситися стихійні лиха (повінь, землетрус і т.п.), а також, наприклад, військові дії.

Відповідно до ст. 239 ТК РФ наявність непереборної сили виключає матеріальну відповідальність працівника.

Легального визначення нормального господарського ризику не існує. У юридичній літературі і на практиці до такого роду ризику відносять 1:

 1. Дії, відповідні сучасним знанням і досвіду.

 2. Ситуації, коли поставлена ​​мета не могла бути досягнута інакше.

 3. Ситуації, коли вжито заходів для запобігання шкоди.

 4. Дії, коли об'єктом ризику виступають матеріальні цінності, але не життя і здоров'я людини.

За цивільним законодавством (ст. 1067 ЦК РФ) шкода, заподіяна в стані крайньої необхідності, підлягає відшкодуванню особою яка її завдала. Разом з тим, враховуючи обставини, при яких була заподіяна така шкода, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю або частково як цю третю особу, так і заподіяла шкоду (ч . 2 ст. 1067 ГК РФ).

Відповідно до ст. 239 ТК РФ стан крайньої необхідності, в якому перебував працівник на момент заподіяння шкоди, виключає його матеріальну відповідальність.

Таким чином, якщо працівник, діючи в стані крайньої необхідності, заподіює майнову шкоду своєму працедавцеві, він, безумовно, звільняється як від кримінальної, адміністративної, майнової (за нормами цивільного права), так і матеріальної відповідальності. У тому випадку, якщо працівник, діючи в інтересі роботодавця, будучи в стані крайньої необхідності, заподіює шкоду третій особі, він також звільняється від відповідальності, при тому, що роботодавець несе відповідальність перед цією третьою особою в силу положень ст. 1067 ЦК України.

Поняття «необхідна оборона» використовується також у цивільному праві (ст. 1066 ЦК РФ), де воно розглядається як обставини, що виключає відповідальність за заподіяння шкоди (якщо при цьому не були перевищені її межі).

Відповідно до ст. 239 ТК РФ стан необхідної оборони, в якому перебував працівник на момент заподіяння шкоди, виключає його матеріальну відповідальність 1.

Виключається матеріальна відповідальність працівника також у разі невиконання роботодавцем свого обов'язку забезпечити належні умови для зберігання майна, довіреного працівнику.

Трудове законодавство передбачає два основних види матеріальної відповідальності працівника за заподіяну шкоду:

 1. Обмежену (відшкодовується у визначених і заздалегідь встановлених межах).

 2. Повну (коли збиток відшкодовується без будь-яких обмежень).

Як правило, за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні трудових обов'язків, працівник, з вини якого це сталося, несе обмежену матеріальну відповідальність - у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Верховний Суд РФ вказав, що відповідно до ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник несет материальную ответственность за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения работодателем ущерба иным лицам.

При этом за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Кодексом или иным федеральным законом (ст. 241 ТК РФ).

В том случае, если ущерб причинен третьим лицам работником, который в момент совершения дорожно-транспортного происшествия находился при исполнении им своих служебных обязанностей, на данные правоотношения должны распространяться требования ст.ст. 238, 241 ТК РФ, поскольку указанный спор возникает из трудовых отношений.

Соответственно если работодатель предъявляет к работнику в порядке регресса иск о возмещении ущерба, причиненного работником третьим лицам, то указанная категория дел в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подлежит рассмотрению мировым судьей, как дела, возникающие из трудовых отношений

Для расчета среднего заработка, согласно Постановлению Правительства, Постановление Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 11.04.2003 № 213 (с изм. от 18.11.2003). учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат, к которым относятся:

 1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время.

 2. Заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам.

 3. Заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение.

 4. Заработная плата, выданная в неденежной форме.

 5. Денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности.

 6. Начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения.

 7. Заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления).

 8. Разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности).

 9. Заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления).

 10. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), особые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой.

 11. Выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы

 12. Премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

 13. Другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.

Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты 1 .

Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца (с 1-го до 1-го числа).

При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:

 1. За работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 2. Работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам.

 3. Работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

 4. Работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу.

 5. Работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства.

 6. Работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 7. Работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.

В случае если работник за расчетной период, до расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней в организации, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должностного оклада, денежного вознаграждения.

Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабочего времени, для определения среднего заработка используется средний дневной заработок.

Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (рабочих, календарных) в периоде, подлежащем оплате.

Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных в этот период дней.

При установлении работнику неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный период 1 .

Ст. 241 ТК РФ не содержит перечня случаев причинения ущерба, за который предусмотрена материальная ответственность в пределах среднего месячного заработка работника. Вместе с тем, как показывает практика, наиболее типичными случаями, при которых наступает такой вид ответственности, являются следующие: порча или уничтожение по небрежности имущества работодателя, материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), а также инструментов, измерительных приборов, спецодежды и других предметов, выданных в пользование работнику; недобор денежных сумм, утрата документов, полное или частичное обесценивание документов, уплата штрафа по вине работника 1 .

2.3 Порядок определения и возмещения ущерба, причиненного работником

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер (ст. 246 ТК РФ).

Так, в соответствии с п.6 ст.59 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается на работника этого юридического лица, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей повлекло хищение либо недостачу наркотических средств или психотропных веществ. Указанный работник в соответствии с законодательством Российской Федерации несет материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причиненного юридическому лицу в результате хищения либо недостачи наркотических средств или психотропных веществ.

Особый порядок исчисления размера ущерба при взыскании с работников применятся и в случаях хищения и недостачи иностранной валюты и иных валютных ценностей, исходя из официального курса ее продажи на день причинения ущерба.

Исходя из общих принципов привлечения работников к материальной ответственности работодателю возмещается лишь тот ущерб, который составляет фактические потери. При этом учитывается лишь прямой действительный ущерб, а упущенная выгода не взыскивается. Однако упущенная выгода может входить в фактические потери.

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимает наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

При этом учитывается та рыночная цена, которая действует в данной конкретной местности на день причинения ущерба. Это означает, что в ситуациях, внешне схожих, размер ущерба, подлежащего возмещению, может быть различным 1 .

Требования, предъявляемые к порядку ведения бухгалтерского учета, на основании которого следует определять степень износа имущества, сформулированы в соответствующих нормативных правовых актах. Главный из них - Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Кроме того, существует значительное число подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих эти вопросы.

ТК РФ не допускает возможности увеличения или уменьшения размера ущерба в зависимости от изменения рыночных цен к моменту обнаружения ущерба или ко времени его возмещения.

Поэтому, определяя размер среднего месячного заработка работника, для исчисления размера возмещения вреда, следует исходить из этого же принципа, то есть определять его на момент причинения ущерба.

ТК РФ возлагает обязанность проведения проверки товарно-материальных ценностей, которая должна быть осуществлена до принятия решения о возмещении ущерба работником (или работниками), на работодателя.

Целью проверки является выяснение трех обстоятельств: причинение ущерба, установление его размеров и причин возникновения; в зависимости от этих факторов принимается решение о привлечении работников к ответственности или об освобождении от нее. Работник вправе требовать проведения такой проверки. Если работодатель отказывается это сделать, он не может привлекать работника к материальной ответственности 1 .

Факт причинения ущерба подтверждается различными документами бухгалтерского учета, в том числе используемыми в хозяйственном обороте (акт инвентаризации, дефектная ведомость, акт сдачи-приемки и др.).

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

Отсутствие документов, подтверждающих причины возникновения ущерба и его размер, лишает работодателя возможности возложить на работника материальную ответственность за ущерб.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, вправе возместить его добровольно полностью или частично.

Стороны трудового договора могут заключить соглашение о возмещении ущерба с рассрочкой платежа. В качестве приложения к такому соглашению работник должен представить письменное обязательство о возмещении ущерба, указав в нем конкретные сроки платежа 2 .

Способы добровольного возмещения работником причиненного ущерба могут быть различными - внесение соответствующих сумм, исправление с согласия работодателя испорченного имущества, передача равноценного имущества.

Сам по себе факт причинения ущерба не является основанием для отказа в расторжении трудового договора по любому основанию, предусмотренному законодательством. Поэтому если работник, взявший на себя обязательство возместить ущерб добровольно, увольняется, отказываясь при этом возместить ущерб, то непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке 1 .

Возмещение ущерба традиционным способом - путем удержания из заработной платы работника возможно в том случае, когда ущерб не превышает среднего месячного заработка работника. Форма материальной ответственности (ограниченная или полная) значения не имеет. Такое возмещение производится по распоряжению, издаваемому работодателем в пределах определенного срока, - не позднее месяца со дня окончательного установления работодателем размера ущерба, причиненного работником.

При истечении указанного срока, а также в случае, если ущерб превышает средний месячный заработок работника, а тот отказывается возместить ущерб добровольно, у работодателя остается один путь - обращение в суд с иском о взыскании ущерба.

Если работодатель произвел удержание в возмещение ущерба из заработной платы незаконно, суды по требованию работника выносят решение о возврате ему удержанной суммы. Также возможна индексация незаконно удержанной суммы.

Так, Мудров Е.Н. обратился с иском в суд к ООО «Теплоэнергомонтаж» о признании незаконным приказа директора об удержании из его заработной платы в счет возмещения ущерба денежной суммы и возврате удержанной суммы (гражданское дело № 2-397/02 Калининского районного суда г.Чебоксары). Свои требования мотивировал тем, что его вина в недостаче отсутствует, и администрация не вправе была производить удержание.

В судебном заседании ответчиком предъявлен встречный иск к Мудрову Е.Н. о взыскании с него суммы недостачи.

Исковые требования ООО «Теплоэнергомонтаж» к Мудрову Е.Н. о взыскании суммы недостачи судом были удовлетворены. Суд исходил из того, что с Мудровым Е.Н. был заключен договор о полной материальной ответственности и, следовательно, он несет ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему ценностей. Однако в соответствие со ст.248 ТК РФ администрация своим распоряжением не вправе производить удержание из заработной платы суммы, превышающей среднемесячный заработок работника. Поэтому приказ директора об удержании из его заработной платы в счет возмещения ущерба денежной суммы и возврате удержанной суммы, т.е. возмещение ущерба в полном объеме суд посчитал незаконным. С учетом ранее взысканной суммы с Мудрова Е.Н. решение суда постановлено считать исполненным. Вопросы и ответы судебной практики по применению законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю 1 .

Привлечение работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю, не исключает возможности привлечения его к иным видам юридической ответственности - дисциплинарной (со стороны работодателя), а также административной или уголовной (со стороны государства). Несоблюдение работодателем установленного в трудовом законодательстве порядка возмещения ущерба дает работнику право на обжалование связанных с этим действий в судебном порядке 2 .

В предмет доказывания по делам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, включаются следующие обстоятельства 3 :

 1. Факт нахождения работника и работодателя в трудовых правоотношениях.

 2. Факт причинения работником вреда в виде прямого действительного ущерба и его размер.

 3. Противоправность действий (бездействия), решений работника, повлекших причинение вреда.

 4. Вина работника в причинении вреда.

 5. Причинно-следственная связь между противоправными действиями работника и наступившими неблагоприятными последствиями у работодателя.

 6. Наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника (возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо в случае неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику).

 7. Проведение проверки работодателем для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения.

 8. Наличие или отсутствие обстоятельств, при которых работник несет полную материальную ответственность перед работодателем.

 9. Размер среднего месячного заработка работника в случае, если он не несет полной материальной ответственности.

 10. Причины, повлекшие причинение ущерба

 11. Материальное положение работника и другие обстоятельства, позволяющие суду снизить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника.

 12. В случае предъявления иска, в обоснование которого положен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности работников за причинение ущерба, суду необходимо проверять, соблюдены ли работодателем предусмотренные ТК РФ правила для установления коллективной (бригадной) материальной ответственности, и принимать меры для привлечения к участию в деле всех членов коллектива (бригады), работавших в период возникновения ущерба, поскольку от этого зависит правильное определение индивидуальной ответственности каждого члена бригады;

 13. Иные обстоятельства, с учетом конкретных требований и возражений сторон спора.

Необходимыми доказательствами выступают:

 1. Копия приказа о приеме ответчика на работу (выписка из приказа о приеме ответчика на работу) и в случае, если трудовые отношения прекращены, - копия приказа об увольнении работника (выписка из приказа об увольнении работника).

 2. Копия трудового договора с работником, а в случае заключения договора о полной материальной ответственности - договор о полной материальной ответственности.

 1. Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности в случае, если такой договор заключался.

 2. Копии должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов, позволяющих установить, в чем состояли обязанности работника, а также противоправность его действий (бездействия), решений, причинивших вред.

 3. Справка о заработной плате работника, иных доходах ответчика.

 4. Доказательства, подтверждающие или опровергающие факт причинения вреда в виде прямого действительного ущерба, в том числе возможно представление суду соответствующего расчета, бухгалтерских балансов и проч., а ответчик может представлять доказательства, подтверждающие восстановление прав работодателя и возмещение ущерба (полного или частичного).

 5. Справки об имущественном положении, о наличии иждивенцев у ответчика, иные доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, смягчающих ответственность.

 6. Материалы проведенной работодателем проверки для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения.

 7. Письменное объяснение работника, истребованное работодателем для установления причины возникновения ущерба.

 8. Копия приговора суда или постановления следственных органов в отношении лиц, к которым предъявлен иск (если они привлекались к уголовной ответственности), другие необходимые доказательства.

Законом установлены предельные размеры материальной ответственности работников. Однако закон не учитывает и не может учитывать индивидуальных особенностей каждого требования о возмещении ущерба. Поэтому размеры взыскания, установленные законом, признаются предельными, а в отдельных случаях - с учетом индивидуальных особенностей каждого дела допустимо снижать возмещение ущерба, подлежащего взысканию с работника 1 . Такое снижение может осуществлять не только работодатель, но и орган по рассмотрению трудовых споров, прежде всего суд, в котором рассматривается большинство дел о возмещении работником материальной ответственности.

Размер возмещения ущерба может быть уменьшен, если ущерб причинен случайно. Размер возмещения, как правило, не уменьшается при умышленном причинении ущерба, при причинении его в нетрезвом состоянии. Если ущерб причинен преступлением, совершенным с корыстной целью, уменьшать размер возмещения вообще не допускается. Принимаются во внимание обстоятельства, при которых был причинен ущерб, в частности были ли созданы работнику нормальные условия работы, как было организовано хранение имущества, принимал ли работник зависящие от него меры к предотвращению ущерба.

Учитывается также материальное положение работника, то есть размер его заработка, дополнительных доходов, семейное положение, наличие нетрудоспособных иждивенцев, удержание по исполнительным документам и т.п. Трудное материальное положение является одним из оснований для снижения размера возмещения ущерба 1 .

Возможность уменьшения размера возмещения ущерба относится к случаям как полной, так и ограниченной материальной ответственности. Такое уменьшение допустимо и при коллективной (бригадной) ответственности. Однако снижение может иметь место после распределения подлежащего возмещению бригадой ущерба между ее членами, поскольку степень вины, материальное положение и конкретные обстоятельства для каждого из членов бригады могут быть неодинаковыми.

Уменьшение размера взыскания с одного из членов бригады не является основанием для соответствующего увеличения размера взыскания с других членов.

ГЛАВА 2 ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1 Понятие полной материальной ответственности работника, случаи привлечения к полной материальной ответственности

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка (ст. 242 ТК РФ).

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

 1. Когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей.

 2. Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

 3. Умышленного причинения ущерба.

 4. Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

 5. Причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

 6. Причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом.

 7. Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами.

 8. Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером (ст. 243 ТК РФ).

Принципиальное отличие полной материальной ответственности в том, что в случае привлечения к полной материальной ответственности работодателю устанавливать вину (за исключением п. 3) работника, а также причинную связь между возникшим ущербом и действиями работников не требуется. Отсутствие вины должны доказать сами работники 1 .

Материальная ответственность в полном размере наступает, если она возложена на работника непосредственно Кодексом или иными федеральными законами. Например, по Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 09.05.2005) операторы связи несут имущественную ответственность за утрату, повреждение ценного почтового отправления, недостачу вложений почтовых отправлений в размере объявленной ценности; за искажение текста телеграммы, изменившее ее смысл, недоставку телеграммы или вручение телеграммы адресату по истечении 24 часов с момента ее подачи - в размере внесенной платы за телеграмму, за исключением телеграмм, адресованных в поселения, в которых отсутствует сеть электросвязи. В свою очередь работники операторов связи несут материальную ответственность перед своими работодателями за утрату или задержку доставки всех видов почтовых и телеграфных отправлений, повреждение вложений почтовых отправлений, происшедшие по их вине при исполнении ими должностных обязанностей, в размере ответственности, которую несет оператор связи перед пользователем услугами связи, если иная мера ответственности не предусмотрена соответствующими федеральными законами 1 .

В таких и иных случаях, предусмотренных федеральными законами, полная материальная ответственность возникает независимо от наличия или отсутствия специального договора между работодателем и работником, однако она может применяться к тем категориям работников, которые прямо названы в соответствующем законе.

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество 2 .

Згідно зі ст. 244 ТК РФ перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, а также типовые формы договоров подлежат утверждению в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В соответствии со статьей 244 ТК РФ договор о полной материальной ответственности может быть заключен с работником только при наличии следующих обязательных условий:

 1. Если работник достиг 18 лет.

 2. Если занимаемая должность или выполняемая работа непосредственно связаны с обслуживанием или использованием денежных, товарных ценностей или иного имущества.

Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности допускает «другие проверки сохранности и состояния имущества», кроме уже известных - инвентаризации и ревизии. Какими могут быть эти «другие проверки», решает сам работодатель как собственник или владелец имущества организации.

Принципиально новым в обеих типовых формах договоров является то, что работники принимают на себя материальную ответственность не только за недостачу вверенного им работодателем имущества, но и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Таким образом, обязанность возместить прямой действительный ущерб возникает у работника в случаях, когда он причинил его, во-первых, непосредственно работодателю (например, в связи с утратой вверенных ему ценностей). А во-вторых, когда ущерб по вине работника причинен другим лицам, а работодатель обязан возместить этот ущерб (например, если работник в результате неправомерных действий при исполнении своих трудовых обязанностей причинил ущерб имуществу другой организации).

Договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности обязывают сотрудников в первую очередь бережно относиться к вверенному им имуществу и принимать меры по предотвращению ущерба. Работодатель в свою очередь обязан создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения сохранности вверенного работникам имущества.

При принятии решения по вопросу, касающемуся возмещения ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации по вине работника, работодателю необходимо учитывать п. 4 ст. 243 ТК РФ. Согласно этой норме в случаях причинения ущерба работником, находившимся в состоянии опьянения, материальная ответственность наступает в полном размере. Возмещение ущерба производится путем предъявления предприятием иска к работнику в суд общей юрисдикции 1 .

Поскольку причинение ущерба работником, находившимся в нетрезвом состоянии, является грубым нарушением трудовых обязанностей, работодатель вправе не применять принцип уменьшения размера возмещения или отказа от взыскания ущерба, изложенный в ст. 240 ТК РФ.

При этом решение о взыскании с работника ущерба, причиненного в результате его преступных действий, может вынести и суд - как вместе с приговором по уголовному делу, так и после него, если работодатель предъявит соответствующий иск.

Одним из видов ответственности работников за нарушение права работодателя на коммерческую тайну является материальная ответственность, предусматривающая обязанность работника возместить в пределах, установленных законом, имущественный ущерб предприятию, нанесенный виновным противоправным поведением 2 .

Таким образом, российское законодательство предусматривает на сегодняшний день возможность привлечения работника к дисциплинарной (в форме увольнения) и полной материальной (в размере прямого действительного ущерба) ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя.

Необходимой предпосылкой привлечения работника к дисциплинарной и материальной ответственности является своевременное возложение на него обязательства о неразглашении коммерческой тайны работодателя посредством включения данного обязательства в трудовой договор с работником и иные локальные нормативные акты.

В случае если ущерб причинен организации в результате действий (поведения) работника, не связанных с непосредственным исполнением последним своих должностных (производственных) обязанностей как в рабочее, так и в свободное от работы время, ущерб подлежит возмещению в полном размере.

Отношения, возникшие в результате причинения вреда имуществу работодателя работником, не исполняющим трудовые обязанности, могут регулироваться нормами гражданского права.

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере (ст. 242 ТК РФ). При этом в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник возмещает организации прямой действительный ущерб. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не підлягають.

Работник несет полную материальную ответственность на основании п.8 ст.243 ТК РФ в тех случаях, когда он в рабочее время (или находясь на рабочем месте) причинил ущерб не при исполнении трудовых обязанностей, хотя должен был их исполнять в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Отдельного рассмотрения требует также положение ТК РФ о том, что материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.

Материальная ответственность в полном размере может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации (ст. 243 ТК РФ), например, за ущерб организации, причиненный его действиями (бездействием), излишними денежными выплатами, в частности, суммами взысканных штрафов, заработной платы, выплаченной уволенному работнику в связи с задержкой по вине администрации выдачи трудовой книжки, неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев, выпуска недоброкачественной продукции, хищений, уничтожения и порчи материальных или денежных ценностей и т.д.

2.2 Письменные договоры о полной материальной ответственности

У ст. 244 ТК РФ конкретизируются положения, закрепленные в п. 2 ст. 243 ТК РФ, посвященном случаям полной материальной ответственности на основании специальных письменных договоров.

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены работодателем с работниками (достигшими 18-летнего возраста), непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. Это означает, что в их трудовую функцию могут входить обязанности по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке или применению в процессе производства переданных им ценностей.

Полная материальная ответственность на основе специальных письменных договоров устанавливается не для всех работников. Перечень работ и категорий работников, а также типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В силу Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2002 г. № 823 Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения Перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» от 14.11.2002 № 823 разработка и утверждение перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, типовой формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности, а также перечня работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества и типовой формы договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, возложена на Министерство труда и социального развития РФ. Помимо этого Минтруду России поручено давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с применением указанных перечней, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности.

Например, кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров) директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, главные), другие руководители организаций и подразделений (в том числе секций, приемных пунктов, отделов, залов) торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц (кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, продавцы, товароведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а также иные работники, выполняющие аналогичные функции, начальники (руководители) строительных и монтажных цехов, участков и иных строительно-монтажных подразделений, производители работ и мастера (в том числе старшие, главные) строительных и монтажных работ и др.

При совмещении профессий договор может быть заключен, если одна из должностей предусмотрена Перечнем, например с водителем, совмещающим должность экспедитора.

Указанный документ, кроме того, включает тексты Типовых договоров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности.

Типовые договоры определяют взаимные права и обязанности сторон таких договоров. Они, в частности, предусматривают обязанность работников своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке соответствующие отчеты; участвовать в инвентаризации 1 .

Работодатель обязан знакомить работника с законодательством о материальной ответственности, а также с нормативными актами, устанавливающими правила работы с материальными ценностями; проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей.

Невыполнение работодателем своих обязанностей является основанием для уменьшения суммы возмещения ущерба либо освобождения работника от ответственности.

На основании Типового договора в организациях разрабатываются и подписываются индивидуальные договоры. Подписание такого договора служит основанием для полной материальной ответственности.

Договоры, разработанные на базе Типового договора, предполагают наступление полной материальной ответственности лишь в случаях недостачи и порчи ценностей. В остальных же случаях для работника наступает ограниченная материальная ответственность, если не возникает оснований для привлечения к полной материальной ответственности в соответствии со ст. 243 ТК РФ.

Нарушением законодательства является включение в текст трудового договора обязанности работника нести полную материальную ответственность во всех случаях причинения ущерба.

Не должны заключаться договоры, например, со сторожами, уборщицами и бухгалтерами складов, поскольку они непосредственно ценности не обслуживают.

Договор об индивидуальной материальной ответственности может заключаться при замещении должностей или выполнении работ, предусмотренных вышеуказанным Перечнем, при одновременном наличии следующих условий:

 1. Товарно-материальные ценности вручаются непосредственно работнику под отчет.

 2. Работнику предоставлено и в договоре обозначено место для хранения, продажи, обработки или переработки товарно-материальных ценностей.

 3. Работник самостоятельно отчитывается перед бухгалтерией предприятия за вверенные ему ценности.

 4. Работник единолично имеет право доступа к месту хранения (продажи, обработки, переработки) материальных ценностей.

 1. Работодателем созданы условия для обеспечения сохранности материальных ценностей.

Особое положение среди лиц, несущих полную материальную ответственность за вверенные им ценности, занимает кассир организации. При приеме на работу он должен под расписку ознакомиться со специальным документом - обязательством о материальной ответственности кассира. Должностные обязанности кассира регламентируются Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40. Письмо ЦБ РФ «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» от 04.10.1993 № 18 (ред. от 26.02.1996)

Действие договора о полной индивидуальной материальной ответственности распространяется на все время работы с вверенными работнику материальными ценностями организации. Договор оформляется в двух экземплярах, первый находится у администрации, а второй - у работника. Обязательным условием является указание в договоре даты его заключения. Если в договоре отсутствует эта дата, он считается недействительным.

Необходимо также иметь в виду, что с одним и тем же работником нельзя заключить одновременно договор об индивидуальной и о коллективной материальной ответственности. Это вытекает из ст.245 ТК РФ, согласно которой коллективная (бригадная) материальная ответственность может вводиться в том случае, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере.

ВИСНОВОК

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества (ст. 238). При этом работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Размер причиненного ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

Общим правилом (ст. 241 ТК РФ) остается ограниченная ответственность работника в размере его среднемесячного заработка.

Для работников до 18 лет введено ограничение по применению материальной ответственности. Они несут полную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка (ст. 242).

Допускаются способы возмещения ущерба в натуре. С согласия работодателя работник может передать ему равноценное имущество или восстановить поврежденное.

Відповідно до ст. 245 ТК РФ при добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція Російської Федерації. – М.; ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. - С. 32.

 2. Цивільний Кодекс Російської Федерації. Части первая, вторая и третья. – М.; ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – С. 448.

 3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 7 июня, 28 июля, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 27 декабря 2005 г.).

 4. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации. Відп. ред. А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. - М.; Юристъ, 2005.

 5. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации. Під ред. Ю.П. Орловского. - М.; ИНФРА-М, 2004.

 6. Трудове право Росії. Підручник. 2-е вид. Під ред. Гусова К.Н., Толкунова В.Н. - М.; Юристъ, 1999.

 7. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Під ред. К. М. Гусова. - М.; 2003.

 8. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Під ред. Ковалева В.И. - М.; 2003.

 9. Нестерова Т. Материальная ответственность по Трудовому Кодексу. Журнал Законность. - 2003. - № 7.

 10. Комментарий к законодательству об оплате труда. Крапивин О.М., Власов В.И. - «Система ГАРАНТ», 2005.

 11. Трудове право Росії. Під ред. А.С. Пашкова. - СПб., 2004.

 12. Вольдман Ю.Я. Новый трудовой кодекс Российской Федерации: пробелы, упущения, противоречия, ошибки. Журнал Гражданин и право. - 2002. - № 5.

 13. Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности. Журнал Законность. – 2001 г. - № 12.

 14. Курочкина В. Ответственность работника перед работодателем. Журнал Российская юстиция. – 2000 г. - № 1.

 15. Медведев М.Ф. Теоретические проблемы природы регрессных требований работодателя к своему работнику. Журнал российского права. - 2001. - № 7.

 16. Курінний А.М. Материальная ответственность сторон трудового договора. Журнал Законодательство. - 2003. - № 6.

 17. Сосна Б.І. Трудовое право: практические вопросы применения ответственности. Журнал Законодательство. - 2001. - № 3.

 18. Позднякова Е.А. Материальная ответственность работников за нарушение экологических правовых норм. Журнал российского права. - 2002. - № 11.

 19. Ситникова Є.Г. Договор о материальной ответственности. Журанал Кадровое дело. - 2005. - № 2.

 20. Коршиков А. Коллективная материальная ответственность как способ предотвращения потерь в магазинах розничной сети. Журнал Право и экономика. - 2005. - № 12.

 21. Судебный вестник Чувашии. - 2004. - № 3.

 22. Смирнов О.С. Трудове право. Підручник. Издание 4-ое. - М., «Проспект», 2003.

1 Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Відп. ред. А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. - М.; Юристъ, 2005.

2 Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации. Під ред. Ю.П. Орловского. - М.; ИНФРА-М, 2004.

1 Трудовое право России. Підручник. 2-е вид. Під ред. Гусова К.Н., Толкунова В.Н. - М.; Юристъ, 1999.

2 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Під ред. К. М. Гусова. - М.: ООО «ТК Велби», ООО «Издательство Проспект», 2003.

1 Нестерова Т. Материальная ответственность по Трудовому Кодексу. Законность. – 2003 г. - № 7.

1 Вольдман Ю.Я. Новый трудовой кодекс Российской Федерации: пробелы, упущения, противоречия, ошибки. Журнал Гражданин и право. - 2002. - № 5.

1 Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности. Журнал Законность. – 2001 г. - № 12.

1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации о материальной ответственности работников. Під ред. Ковалева В.И. - М.; 2003 г.

1 Комментарий к законодательству об оплате труда. Крапивин О.М., Власов В.И. - «Система ГАРАНТ», 2005 г.

1 Курочкина В. Ответственность работника перед работодателем. Журнал Российская юстиция. – 2000 г. - № 1.

1 Комментарий к законодательству об оплате труда. Крапивин О.М., Власов В.И. - «Система ГАРАНТ», 2005 г.

1 Медведев М.Ф. Теоретические проблемы природы регрессных требований работодателя к своему работнику. Журнал российского права. – 2001 г. - № 7.

1 Цветков С.В. Материальная ответственность сторон трудового договора: проблемы и перспективы. Юрист. – 2001 г. - № 6.

2 Нестерова Т. Материальная ответственность по Трудовому Кодексу. Законность. - 2003. - № 7.

1 Куренной А.М. Материальная ответственность сторон трудового договора. Законодательство. – 2003 г. - № 6.

1 Судебный вестник Чувашии. – 2004 г. - № 3.

2 Позднякова Е.А. Материальная ответственность работников за нарушение экологических правовых норм. Журнал российского права. – 2002 г. - № 11.

3 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. Під ред. д.ю.н., проф. Решетниковой И.В. - 2-е вид., Перераб. - М.; Норма, 2005 г.

1 Сосна Б.И. Трудовое право: практические вопросы применения ответственности. Законодательство. – 2001 г. - № 3.

1 Куренной А.М. Материальная ответственность сторон трудового договора. Законодательство. – 2003 г. - № 7.

1 Коршиков А. Коллективная материальная ответственность как способ предотвращения потерь в магазинах розничной сети. Право и экономика. – 2005 г. - № 12.

1 Трудовое право. Підручник. Издание 4-ое. Під ред. О. С. Смирнова - М.; «Проспект», 2003 г.

2 Ситникова Е.Г. Полная материальная ответственность. Кадровое дело. – 2003 г. - № 1.

1 Трудовое право. Підручник. Издание 4-ое. Під ред. О. С. Смирнова - М.; «Проспект», 2003 г.

2 Трудовое право России. Підручник під ред. А.С. Пашкова. - СПб.; 2004 г.

1 Ситникова Е.Г. Договор о материальной ответственности. Кадровое дело. - 2005. - № 2.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
173.4кб. | скачати


Схожі роботи:
матеріальна відповідальність працівників 4
Колективна матеріальна відповідальність працівників
Матеріальна відповідальність працівників Трудова дисципліна Індивідуальні трудові спори
Матеріальна відповідальність роботодавця Регулювання праці працівників зайнятих на сезонних
Матеріальна відповідальність працівників Трудова дисципліна Індивідуальні трудові спори
Матеріальна відповідальність роботодавця Регулювання праці працівників зайнятих на сезонних роботах
Матеріальна відповідальність
Матеріальна відповідальність працівника 2
Матеріальна відповідальність військовослужбовців 2

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru