Маркетинг 13

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра «Прикладної менеджмент»
О.А. ТІСЕНКОВА
МАРКЕТИНГ
Методичні рекомендації
з виконання контрольних робіт
Рекомендовано до видання
Навчально-методичною радою Оренбурзького державного інституту менеджменту
Оренбург 2007

УДК 811
ББК 81.2Р
Е 30
Тісенкова О.А.
Е 30 Маркетинг: метод. реком. по викон. контр. робіт / О.А. Тісенкова. - Оренбург: Оренб. держ. ін-т менеджменту, 2007. - 16 с.
Методичні рекомендації містять варіанти контрольних робіт, списки рекомендованої навчальної літератури, рекомендації студентам щодо виконання контрольної роботи.
Методичні рекомендації адресовані студентам заочної форми навчання, які навчаються в інституті за спеціальностями 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», 080502 «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)», 080507 «Менеджмент організації».
УДК 811
ББК 81.2Р
© Тісенкова О.А., 2007
© Оренбурзький державний
інститут менеджменту, 2007

Зміст
Передмова
Рекомендації щодо виконання контрольних робіт
Варіанти контрольних робіт
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Варіант 5
Варіант 6
Варіант 7
Варіант 8
Варіант 9
Варіант 10
Варіант 11
Варіант 12
Варіант 13
Варіант 14
Варіант 15
Варіант 16
Варіант 17
Варіант 18
Варіант 19
Варіант 20
Варіант 21
Варіант 22
Варіант 23
Варіант 24
Варіант 25
Варіант 26
Варіант 27
Варіант 28
Варіант 29
Варіант 30
Бібліографічний список

Передмова
В умовах ринкових відносин особливе місце займає маркетинг як система управління діяльністю підприємства, націлена на ефективне задоволення споживчого попиту. Необхідність вивчення маркетингу зумовлена ​​переходом на нові умови господарювання, забезпеченням збалансованості попиту і пропозиції, розвитком зовнішньоекономічних зв'язків та становленням міжрегіональних відносин і внутрішнього ринку країни. Практика показала, що успіх у бізнесі головним чином залежить від якості маркетингу.
Вивчення маркетингової діяльності спрямовано на формування у майбутніх фахівців нового економічного мислення, комплексу знань і вмінь ведення ділових операцій при вирішенні проблем споживача. Маркетинг є одним з основних дисциплін у циклі загально-професійних дисциплін, за допомогою яких у студентів формуються навички ефективного вирішення проблем управління ринком.
Вивчення дисципліни «Маркетинг» направлено на освоєння студентами концепції сучасного маркетингу, що включає в себе принципи, функції, види і типи маркетингу, методи вивчення ринку, способів сегментування ринків покупців і продавців, товарів і послуг, вивчення методів і способів розробки товарів, просування товарів на ринку ціноутворення в умовах конкуренції, маркетингових комунікацій, організації і контролю в системі маркетингу.
Заочна форма навчання передбачає проведення лекцій з ключових проблем курсу, семінарські заняття, а також виконання контрольної роботи, яка є важливим етапом навчального процесу.
Мета контрольної роботи - закріплення знань, отриманих в результаті самостійної роботи над навчальним матеріалом.
У методичних рекомендаціях представлені варіанти контрольних робіт для студентів. Кожен варіант складається з трьох блоків завдань:
· Теоретичне питання за програмою курсу;
· Практичне завдання;
· Завдання.
Пропоновані завдання контрольної роботи дозволяють студентам глибоко вивчити теорію і практику створення та управління маркетингом на підприємстві.
Контрольна робота буде зарахована в тому випадку, якщо даний повний аргументовану відповідь на теоретичне питання і представлені хід розв'язання і правильні відповіді на практичні задачі та завдання.

Рекомендації щодо виконання контрольних робіт
При виконанні контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» студентові необхідно дотримуватися таких вимог:
1. Теоретичний питання має бути всебічно вивчено і проаналізовано. Для цього важливо вивчити літературу та періодичні видання з дисципліни «Маркетинг». Не допускається викладу матеріалу з одного джерела. Відповідь на теоретичне питання, механічно переписаний з джерела, не рецензується.
2. Виконання практичного завдання полягає у детальному відповіді, що включає міркування студента при рішенні. Матеріал необхідно викласти своїми словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури та практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними.
3. Рішення завдання полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками.
При вирішенні завдань застосовувати такі формули:
Дугова еластичність:

де Е - коефіцієнт дугової еластичності,
Q - кількість продукції,
Р - ціна продукції.
Витрати виробництва:

де І - витрати виробництва,
N - обсяг продажу,
І пост - постійні витрати,
І перем - змінні витрати
Дохід:

де Д - дохід
Ц - ціна,
N - обсяг продажів.
Прибуток:

де П - прибуток,
Д - дохід,
І - витрати.
Місткість ринку:
1.
де П - обсяг виробленого даного товару на даному ринку
І - обсяг імпорту даного товару
Е - обсяг експорту даного товару
З - частка запасів (- надходження у запаси + надходження товару на ринок з запасів)
2.
де К - кількість споживачів даного товару на даному ринку
Т - кількість даного товару споживаного одним споживачем за рік
3.
де Е - місткість ринку (кількість або вартість продукції куплені в певному періоді);
S i - чисельність I групи споживачів;
К - рівень (коефіцієнт) споживання в базисному періоді, або норматив споживання I груп споживачів;
Е х - коефіцієнт еластичності попиту від цін і доходів;
Р - обсяг нормального страхового резерву товарів;
Н - насиченість ринку;
І ф - фізичний знос товарів;
І м - моральний знос товарів;
А - альтернативні ринку форми задоволення потреб (чорний ринок, товар замінник);
С - частка конкурентів на ринку.
Частка підприємства на ринку:

де Пр - обсяг продажів на ринку підприємства
О - загальний обсяг продажів даного товару на даному ринку
Коефіцієнт еластичності - це%-е зміна результату ознаки, викликаного зміною факторного на 1%.

де чисельник - результат
знаменник - ознака
Інтенсивність зміни порівнюється з 1.
Е <1 - малоеластічний попит
Е> 1 - сільноеластічний попит
Е = 1 - унітарний попит.
Е> 0 - пряма залежність (попиту від доходу) (+)
Е <0 - зворотна залежність (попиту від ціни) (-)
Конкурентоспроможність оцінюється за інтегральними показниками технічних I тп, економічних I еп, і організаційних параметрів в коефіцієнті конкурентоспроможності нового товару
.
Вихідна ціна виробництва:

де С - сума витрат,
Н - середня норма прибутку,
К - авансований капітал.
Індекс Герфіндаля-Гіршмана (НН1), який показує вплив великих компаній на стан ринку і розраховується як сума квадратів часток всіх діючих на ринку (у галузі) господарюючих суб'єктів:

де Х i - частка i-го господарюючого суб'єкта в обсязі реалізованої продукції на ринку (у галузі),%;
n - число господарюючих суб'єктів галузі, діючих на ринку.
Формула беззбитковості:

Ц і К - доходи
І пост, І пер і К - повні витрати
де Ц - ціна,
К - кількість
І пост - постійні витрати
І пер - змінні витрати
Стратегічно оптимальна ціна:

де C 'i t - граничні витрати,
m i t - маркетинговий мультиплікатор,
E i t - короткострокова цінова еластичність
Цінова еластичність:

де ПС - величина попиту,
Ц - ціна.
Обсяг збуту:

де Q - обсяг збуту;
N - розмір ринку;
w - інтенсивність споживання;
d - частка ринку.
Ф ормула ціни, яка визначається на основі витратного підходу:

де AC - середні витрати виробництва та обігу одиниці товару,
R - прибуток, одержуваний виробниками (продавцями) за рахунок виробництва і продажу одиниці товару.
Прейскурантна ціна:

де ОЦ - оптова ціна;
З макс - максимальний розмір знижки,%.

Метод «столу замовлень» (агрегатний метод ціноутворення)

Суть цього методу полягає в тому, що ціна визначається підсумовуванням цін на окремі конструктивні елементи товару:
ЦІНА ТОВАРУ = ЦІНА ЕЛЕМЕНТА 1 + ЦІНА ЕЛЕМЕНТА 2 + ... + ЦІНА ЕЛЕМЕНТА N
Точка беззбитковості показує обсяг виробництва, при якому дохід дорівнює витратам виробництва:
QP = V + QF

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Теоретичний питання
Соціально-економічна сутність маркетингу. Основні поняття маркетингу.
2. Завдання
У результаті маркетингових досліджень передбачається збільшення частки фірми на ринку з 14% до 18% при ємності ринку 52 млн. шт. продукції. Розрахувати додатковий прибуток фірми в майбутньому році, якщо прибуток на один виріб складає 1400 руб., А ємність ринку не змінюється. Витрати на маркетингові зусилля в розрахунку на рік становлять 65 млн. руб.
3. Практичне завдання
Розгляньте конкретну організацію, що виробляє продукцію, або надає послуги:
· Перерахуйте ключові можливості зовнішнього середовища або загрози, з якими доводиться стикатися організації;
· Порекомендуйте можливу маркетингову стратегію, яка забезпечить відповідність внутрішніх ресурсів компанії з зовнішніми можливостями.
Варіант 2
1. Теоретичний питання
Концепції маркетингу. Особливості сучасного маркетингу.
2. Завдання
Фірма при реалізації своєї продукції орієнтується на три сегменти ринку. У першому сегменті обсяг продажів у минулому періоді склав 54 млн. шт. при місткості ринку в цьому сегменті 1980 млн. шт. Передбачається, що в наступному році місткість ринку в цьому сегменті зросте на 3%, частка фірми на 5%. У другому сегменті частка фірми складає 4%, а обсяг продажів - 75 млн. шт. Передбачається, що місткість ринку зросте на 11%, при цьому частка фірми в цьому сегменті зросте до 8%. У третьому сегменті місткість ринку складе 45 млн. шт., Частка фірми - 0,12. Змін місткості ринку не передбачається, обсяг продажів фірми скоротиться на 1 млн. шт. Визначити обсяг продажів фірми в цьому році при вищевказаних умовах.
3. Практичне завдання
Наведіть приклади реклами яка, на вашу думку, є особливо ефективною, а також приклади неефективної реклами. Поясніть за рахунок чого досягається ефективність реклами? Визначте на які цільові ринки розрахована ця реклама? Як, на вашу думку, ці товари орієнтовані на різні цільові ринки?
Варіант 3
1. Теоретичний питання
Характеристика процесу управління маркетингом.
2. Завдання
Є такі результати діяльності фірми «Зоря»:
- Інвестований капітал: 240000 тис. крб.;
- Очікувана рентабельність: 10%;
- Змінні витрати на одну тисячу штук: 1050 руб.;
- Постійні витрати на: 90 тис. руб.;
- Прогнози продажів: песимістичний - 90 тис. штук;
оптимістичний - 150 тис. штук.
Розрахувати ціни:
а) граничну;
б) беззбитковості;
в) цільову.
3. Практичне завдання
Який з наведених факторів може позначитися на провалі товару на ринку? Який з них Ви вважаєте головним і чому:
а) невдало вибраний момент поставки товару на ринок;
б) висока початкова ціна;
в) неправильне позиціонування;
г) відсутність відповідного маркетингового дослідження;
д) сильна конкуренція;
е) поганий сервіс?
Варіант 4
1. Теоретичний питання
Маркетингове середовище організації.
2. Завдання
Торгова фірми «Восток» закуповує товар за ціною 170 руб. за одиницю і продає в кількості 200 штук цього товару тижні за ціною 250 рублів штука. Відділ маркетингу за результатами дослідження рекомендує знизити на один тиждень ціну товару на 10%. Розрахуйте, скільки одиниць товару потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свою валовий прибуток на колишньому рівні.
3. Практичне завдання
Припустимо, що ви вирішили відкрити магазин з продажу спортивних товарів і займаєтеся пошуками можливостей для цього. Чи існує можливість відкрити перспективний для вас бізнес? Опишіть цільовий ринок і способи його ефективного обслуговування, за рахунок яких можливо отримати конкурентні переваги. Який маркетинговий комплекс ви будете використовувати для свого бізнесу?
Варіант 5
1. Теоретичний питання
Система маркетингової інформації та методи її збору.
2. Завдання
Вибрати прийнятний варіант конкурсної ціни, на основі представлених у таблиці 1 даних про можливості підприємства і імовірнісну оцінку ситуації.
Таблиця 1 - Імовірнісна оцінка ситуації для розрахунку конкурсної ціни
Запропонована ціна, крб
Витрати, руб
Імовірність виграти торг
19,6
18
0,4
21,7
0,3
22
0,15
23,5
0,1
25
0,05
3. Практичне завдання
Який підхід до сегментації своїх ринків, на вашу думку, могли б застосувати компанії, що надають фінансові послуги і яким чином вони могли б реалізувати маркетингові стратегії на вибраних цільових ринках?
Варіант 6
1. Теоретичний питання
Процедура маркетингового дослідження.
2. Завдання
За даними таблиці 2 визначте суму можливих витрат на маркетинг і розподіліть ці витрати по основних елементів комплексу маркетингу.
Таблиця 2
Показник
Одиниця виміру
Значення за варіантами
I
II
III
IV
V
Загальний обсяг ринку
млн. шт.
20
25
30
35
40
Частка ринку фірми
%
28
25
20
18
16
Продажна ціна за одиницю
руб
4,7
4,5
4,3
4,4
4,6
Змінні витрати на одиницю
руб
2,5
2,3
2,4
2,6
2,7
Постійні витрати
млн. руб
6,5
7,0
7,2
6,8
7,0
Цільовий прибуток у% від суми продажів
%
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Структура витрат на маркетинг:
1) реклама
%
70
70
70
70
70
2) стимулювання збуту
%
25
25
25
25
25
3) маркетингові дослідження
%
5
5
5
5
5
3. Практичне завдання
Опишіть і зіставте розбіжність у купівельній поведінці споживачів при купівлі таких товарів: персонального комп'ютера, альбому класичної музики, кросівок і йогурту.
Варіант 7
1. Теоретичний питання
Класифікація ринків споживчих товарів. Класифікація товарів виробничого призначення.
2. Завдання
За даними таблиці 3 побудуйте функції реакції збуту, валовий чистого прибутку і визначте оптимальний розмір витрат на маркетинг.

Таблиця 3
Витрати на маркетинг, тис. руб
Збут, шт
Ціна за шт., Руб
Сума змінних витрат, млн. руб
Сума постійних витрат, млн. руб
500
500
4000
1,0
5,0
1000
2000
4000
4,0
5,0
1500
6000
4000
12,0
5,0
2000
11000
4000
22,0
5,0
2500
13000
4000
26,0
5,0
3000
13500
4000
27,0
5,0
3500
14000
4000
28,0
5,0
4000
14100
4000
28,2
5,0
4500
14120
4000
28,24
5,0
5000
14150
4000
28,3
5,0
3. Практичне завдання
Ви проводите маркетингове дослідження з метою удосконалення надаються Вашим банком (або підприємством за вибором) послуг. Яка програма Ваших дій? Розробіть макет опитувальної анкети, яку б ви використовували в ході дослідження.
Варіант 8
1. Теоретичний питання
Основні поняття і характеристики ринку. Місткість ринку.
2. Завдання
Оцінити рівень конкурентоспроможності створюваного вантажного автомобіля за наступними вихідними даними, наведеними в таблиці 4.

Таблиця 4
Параметри
Модель автомобіля
ФІАТ-50
Магірус
ГАЗ-Н
технічні
Вантажопідйомність, кг
2750
2750
3000
Максимальна швидкість з повним навантаженням, км / год
97
98
90
Загальнотехнічний ресурс в годинах
21000
22000
20000
Число годин ефективної роботи на рік
2500
2500
2500
Шкідливі викиди в атмосферу
CO 2
9%
7%
10%
CO
4%
3%
5%
економічні
Прейскурантна ціна, крб
23000000
24000000
23500000
Експлуатаційні витрати на 1 км , Руб., У т.ч.:
237
271
250
- Паливо
100
120
110
- Мастильні матеріали
12
14
13
- Шини
22
22
22
- Технічне обслуговування
83
95
90
- Інші витрати
20
20
20
3. Практичне завдання
Ви збираєтеся відкрити школу (курси) з поглибленого вивчення англійської мови. Вам необхідно провести маркетингові дослідження для обгрунтування створення школи. Складіть програму маркетингового дослідження. Розробіть макет опитувальної анкети, яку Ви б використовували в ході дослідження.
Варіант 9
1. Теоретичний питання
Стимулювання збуту. Методи та інструменти стимулювання.
2. Завдання
Гранична корисність масла для споживача задана рівнянням , Гранична корисність хліба . Відповідно, ціна олії P m = 5, ціна хліба P x = 1. Загальний дохід дорівнює 20. Знайдіть рівноважну кількість хліба і масла для даного споживача.
3. Практичне завдання
Які чинники необхідно враховувати при розробці збутової політики? Конкретизуйте їх стосовно до підприємства, що проводить:
а) легкові автомобілі;
б) офісні меблі;
в) модне взуття;
г) іграшки;
д) навчальну літературу;
е) безалкогольні напої.
Варіант 10
1. Теоретичний питання
Критерії та методи сегментації ринку.
2. Завдання
Визначення ступеня монополізації і ролей фірм на ринку.
На одному регіональному ринку діє 5 компаній, що продають однотипні товари. Вони мають такі частки на ринку в сукупному річному обсязі продажів:
Компанія А - 45%;
Компанія Б - 25%;
Компанія В - 20%;
Компанія Г - 5%;
Компанія Д - 5%.
На іншому регіональному ринку склад учасників дещо інший:
Компанія А - 29%;
Компанія В - 14%;
Компанія Г - 13%;
Компанія Е - 12%;
Компанія Ж - 11%;
Компанія З - 11%;
Компанія І - 10%.
Оцінити ступінь монополізації ринку за допомогою коефіцієнта Герфіндаля-Гіршмана, що дорівнює сумі квадратів десяткових часток ринку всіх діючих на ринку фірм.
Питання:
Яка величина індексу Герфідаля-Грішмана на одному і іншому регіональних ринках?
Чи може компанія А розглядатися як ринковий лідер на обох ринках? Де її позиції міцніше?
Які компанії, ймовірно, можуть грати на ринках ролі претендентів на лідерів, переслідувачів, ведених, «нішевиків»?
3. Практичне завдання
Опишіть ситуацію, при якій ви стали «втраченим споживачем». Чому ви припинили купувати товар фірми? Що повинна робити фірма для того, щоб знову повернути свого втраченого споживача?
Варіант 11
1. Теоретичний питання
Позиціонування товарів на ринку. Переваги і недоліки різних підходів до позиціонування товарів.
2. Завдання
У 1991 році первинний ринок мікрохвильових печей склав 60% від усього ринку. Ринкова частка Phinex склала 30% від первинного ринку і 20% від заміщає (вторинного) ринку. Додаткові покупки незначні. Визначити частку Phinex на даному ринку?
3. Практичне завдання
Прийміть рішення про те, яка стратегія розподілу - інтенсивна, селективна або ексклюзивна - застосовується для розподілу наступних товарів і чому:
а) годинник;
б) автомобілі;
в) престижні моделі жіночого та чоловічого одягу;
г) побутова техніка;
д) шоколадні батончики, морозиво.
Варіант 12
1. Теоретичний питання
Товар, класифікація товарів. Поняття нового товару.
2. Завдання
Традиційно застосовуючи витратний метод ціноутворення, власник кіоску отримує 25% прибутку до витрат. Закупівельна ціна товару А - 1,3 руб. / шт., Товару Б - 12 руб. / шт., Товару В - 30 руб. / кг. Обсяг закупівель товару А - 300 шт., Товару Б - 1000 шт., Товару В - 150 кг . Загальні транспортні витрати - 2 тис.руб., Вартість оренди - 150 руб. в день, заробітна плата продавця - 500 рублів за тиждень. Товар передбачається продати за тиждень. Визначити продажні ціни товарів
3. Практичне завдання
Фірма «Майстер» виробляє широкий асортимент господарських товарів для ремонту приміщень. Проведіть сегментацію споживачів фірми і сформуйте асортимент товарів, що задовольняє потреби можливо більш широкого ряду сегментів.
Варіант 13
1. Теоретичний питання
Оцінка конкурентоспроможності товару.
2. Завдання
Прибуток фірми мала стійкий характер: в середньому 300000 рублів на місяць. Була проведена рекламна компанія, витрати на яку склали 170000 рублів, після чого прибуток фірми збільшилася на 35%. Визначити ефективність рекламної компанії.
3. Практичне завдання
Фірма «Балтмебель» виробляє меблі в широкому асортименті. Фірма має ряд фірмових магазинів і прагне до якомога ширшого охоплення ринку меблів. Основні цілі фірми - збереження стійкого становища на ринку, підтримання позитивного іміджу в очах споживачів, зростання прибутку. Проведіть сегментацію ринку і визначте асортимент, необхідний для задоволення потреб можливо більш широких верств споживачів. Вкажіть найбільш перспективні зі збуту напрями торгівлі.
Варіант 14
1. Теоретичний питання
Життєвий цикл товару та характеристика його стадій.
2. Завдання
Приріст прибутку компанії склав 825 тис. у.о. Витрати на рекламу складалися наступним чином. Рекламне оголошення в пресі: тариф на 1 кв. див. газетної площі - 250 у.о.; оголошення займають загальну площу 140 кв. див. Телевізійна реклама: тариф за 1 хвилину телевізійного ефіру - 8000 у.о.; укладено договір на 5 днів показу по 5 хвилин на день. Пряма поштова реклама: розіслано 100000 рекламних листівок, виготовлення яких, обійшлося по 0,1 у.о. / Шт.; Розсилка коштувала 5 у.о. / шт. Визначити ефективність реклами.
3. Практичне завдання
Виберіть одну з відомих у світі торгових марок і на її прикладі покажіть роль якості, дизайну, упаковки товару та послуг з його підтримки у повідомленні покупцям про його цінність і виділення товару серед конкурентної продукції.
Варіант 15
1. Теоретичний питання
Марка і марочна політика.
2. Завдання
Взуття надходить в роздрібну торгівлю через оптовика.
Собівартість однієї пари жіночих модельних туфель становить 1100руб.
Прибуток підприємства-виробника - 20% від собівартості.
Оптова надбавка становить 10% до оптової ціни виробника без ПДВ.
Торгова надбавка становить 20% до ціни закупівлі без ПДВ.
Визначити:
1. Роздрібну ціну однієї пари модельного взуття.
2. Питома вага кожного елементу в роздрібній ціні товару (собівартості, прибутку, ПДВ, торгової надбавки).
3. Практичне завдання
Назвіть, яка форма маркетингової комунікації може бути використана у кожній з наступних ситуацій:
а) світове турне відомої рок-групи;
б) створення нової мобільної комунікаційної системи;
в) відкриття нового магазину роздрібної мережі на околиці міста;
г) набір групи слухачів на курси вивчення іноземної мови.
Варіант 16
1. Теоретичний питання
Маркетингова діяльність щодо впровадження на ринок нових товарів.
2. Завдання
Торгова фірма закуповує товар за ціною 205 ден. од. за одиницю і продає в кількості 700 од. цього товару щотижня по ціні 255 ден. од. Маркетинговий відділ за результатами дослідження рекомендує підвищити ціну на 8%. Еластичність попиту дорівнює 0,9.
Розрахувати, скільки одиниць товару потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свою валовий прибуток на колишньому рівні. Який прибуток після зміни ціни може отримати фірма з урахуванням стану попиту?
3. Практичне завдання
Фірма займається видавничою діяльністю. Вона виробляє широкий асортимент друкованої продукції. Проведіть сегментацію споживачів фірми і сформулюйте стратегію маркетингу по вдосконаленню товару фірми.
Варіант 17
1. Теоретичний питання
Канали розподілу. Рівні каналів розподілу.
2. Завдання
Відома наступна інформація про фірму:
Виробничі потужності підприємства на місяць - 200 тис. п / м тканини.
Змінні витрати - 136 руб. на одиницю продукції.
Умовно-постійні витрати - 4,85 млн. руб.
Обсяг цільової прибутку - 3,1 млн. руб.
Попереднє дослідження ринку показує, що продукція буде користуватися попитом при ціні не вище 220 крб. за п / м.
Виконати:
1. Розрахунок декількох варіантів ціни, при яких підприємство може отримати шуканий обсяг цільового прибутку; серед них обов'язково повинні бути розглянуті варіанти:
а) повного завантаження виробничих потужностей;
б) 50% завантаження виробничих потужностей;
в) завантаження виробничих потужностей з 25% резервом;
г) як мінімум два ваші варіанти.
2. Розрахунок обсягів беззбитковості при призначених цінах.
3. Практичне завдання
Фірма «Мрія» виробляє широкий набір кондитерських виробів. Які групи товарів Ви могли б виділити для даного профілю? На які сегменти споживачів Ви б порадили орієнтуватися фірмі? Виберіть який-небудь товар для проведення дослідження і проведіть сегментацію споживачів цього товару.
Варіант 18
1. Теоретичний питання
Сутність ціни. Види цін. Принципи ціноутворення.
2. Завдання
У 1999 р . на ринку з'явився новий спортивний тренажер (GymFlextor). Первинний попит на цей товар складався таким чином (див. Табл. 5).
Таблиця 5
Рік
Первинний попит (шт.)
1999
3000
2000
6000
2001
12000
2002
24000
2003
12000
2004
6000
Первинний попит на 2005 р . оцінюється в розмірі 3000 шт. Дослідження показали, що 50% власників тренажерів замінюють їх після тих років експлуатації. Інші - через чотири роки. Додатковий попит на ці товари не склався.
Розрахуйте очікуваний сумарний попит на спортивні тренажери в 2005 р .
3. Практичне завдання
Звертаючи увагу на рекламу товарів, найчастіше можна зрозуміти, на які сегменти ринку вони орієнтовані. Наведіть приклади реклами деяких товарів. Чи дозволяють рекламні звернення визначити, для яких сегментів ринку призначені рекламовані товари? У однакової мірою виражена ця орієнтація?
Варіант 19
1. Теоретичний питання
Стратегії ціноутворення. Переваги та недоліки стимулюючих цінових стратегій.
2. Завдання
Обгрунтуйте вибір цільового сегменту на ринку засобів для догляду за контактними лінзами, якщо є такі дані:
Рівень рентабельності продукції по:
сегменту А - 12%;
сегменту Б - 25%;
сегменту В - 9%.
Обсяг пропозиції на ринку становить 80% від обсягу попиту, або 600 тис. шт. на рік, при цьому в структурі попиту на сегмент А припадає 30% загального обсягу, на сегмент Б - 25% і сегмент В - 45%, в структурі пропозиції відповідно 55%, 25 і 20%. Оцінка змін у стані попиту представлена ​​в таблиці 6.
Таблиця 6 - Прогнозовані тенденції зміни попиту на ринку засобів для догляду за контактними лінзами
Параметри

Оцінка

Приріст чисельності сегмента А
Приріст чисельності сегмента Б
Приріст чисельності сегменту В
Ступінь оновлення продукції в галузі
Сприятливі фактори для сегмента А
Сприятливі фактори для сегмента Б
Сприятливі фактори для сегменту В
Несприятливі фактори для сегмента А
Несприятливі фактори для сегмента Б
Несприятливі фактори для сегменту В
+2
-2
+5
0
-4
+2
+3
+5
-5
0
3. Практичне завдання
Виберіть конкретну організацію і, використовуючи елементи комплексу маркетингу, проведіть її оцінку. Відобразіть, як належну увагу до всіх елементів комплексу маркетингу може вплинути на ефективність роботи вибраної організації.
Варіант 20
1. Теоретичний питання
Види знижок і умови їх застосування.
2. Завдання
Фірма «Золотий замок» продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів найкращим дизайном. Середня ціна на ринку для товарів такого роду складає 45 ден. од., а попит ринку - 800 тис. виробів. Частка «Золотого замку» на ринку дорівнює 14%, фінансові показники фірми такі:
Змінні витрати на один виріб 14 грош. од.
Постійні витрати 120 тис. грош. од.
Очікуваний рівень рентабельності продукції 7%.
Служба аналізу ринку в своєму розпорядженні даних про головного конкурента - фірмі «Конкорд». Споживчі оцінки важливості чотирьох основних властивостей даного типу товару дорівнюють відповідно: 0,15 / 0,25 / 0,30 / 0,30; споживчі оцінки втілення за даними властивостями (за десятибальною системою) складають:
• для марки «Золотий замок» 8 / 7 / 9 / 6;
• для марки «Конкорд» 6 / 8 / 7 / 5.
Розрахувати:
а) цільову ціну для товару фірми «Золотий замок»;
б) ціну, пропорційну сприймають цінності, для товарів обох фірм.
3. Практичне завдання
Три організації просували свій товар на ринок. Перша організація, завдяки своєму унікальному товару, виявилася монополістом. Друга організація діяла в умовах конкуренції, але товар, які просуваються на ринок великої ємності, користувався значним попитом і безперешкодно продавався. Третя організація потрапила в умови жорстокої конкуренції на ринку покупця. В якій мірі потрібна маркетингова служба на цих фірмах, і які функції міг би виконувати маркетинг на кожній з фірм?
Варіант 21
1. Теоретичний питання
Методи ціноутворення.
2. Завдання
На даному сегменті ринку конкурують три фірми - Фірма А, В, С. Фірма А в останній день травня провела обстеження думки покупців по товарах, які продають всі три фірми А, В, С. В результаті опитування було визначено, що престиж товарної марки фірми А відповідає 40%, В - 40%, С - 20%. Проведене в кінці червня повторне обстеження думки споживачів дало відповідно наступні показники: 42, 30, 28%. Така динаміка викликала почуття задоволення у керівника маркетингового підрозділу фірми А. проте в даній ситуації цій фірмі слід звернути увагу на зростання престижу товарів фірми С і врахувати цей факт у своїй діяльності. Інакше кажучи, слід визначити, як відіб'ється на ринковій частці фірми А збереження такої тенденції у майбутньому.
При аналізі даної ситуації можна визначити рух споживчих симпатій від фірми до фірми.
У результаті проведеного дослідження були отримані наступні дані. На кінець травня у фірми А було 400 покупців, у фірми В - 400, С - 200. Фірма А забрала у фірми В - 120, а у фірми С - 20 покупців. У той же час фірма А віддала фірмі В - 80, а фірмі С - 40 своїх покупців. Фірма В забрала у фірми З 20 покупців і віддала їй 80 своїх покупців.
Розрахувати:
1. Показники лояльності (прихильності) покупців торговим маркам фірм А, В, С, відсотки відтоку і припливу їх покупців.
2. Частки ринку компанії А, В, С на кінець липня, серпня, вересня, припускаючи збереження показників лояльності, відтоку і припливу покупців у майбутньому за умови розподілу ринку між цими трьома фірмами. Проаналізуйте складається тенденцію.
3. Практичне завдання
Розгляньте наш інститут як приклад покупця - підприємства на ринку підручників та інших навчальних посібників. Уявіть, що ви представник видавництва, яке хоче укласти договір про постачання своєї продукції інституту. Яким чином модель поведінки покупців на ринку підприємств допоможе вам розробити правильну маркетингову стратегію? Як ви будете спілкуватися з різними типами споживачів (бібліотека, студенти, викладачі).
Варіант 22
1. Теоретичний питання
Товародвижение. Збутова політика підприємства.
2. Завдання
Після реалізації стратегії торговельне об'єднання Х знизило ціну на виріб з 45 до 42 ден. од. Обсяг продажів зріс з 64200 до 66100 штук.
1. Визначте еластичність попиту.
2. На підставі аналізу еластичності попиту вирішите, яким чином об'єднанню діяти надалі:
а) зменшити ціну ще на 5% для збільшення ринкової частки;
б) зберегти цю ціну;
в) повернути стару ціну;
г) збільшити ціну до 50 гр. од.
3. Практичне завдання
На який концепції маркетингу започатковано діяльність таких організацій?
а) Підприємство займається виробництвом екіпіровки і спорядження для полювання, рибалки і туризму. Розробку нових моделей фірма здійснює, грунтуючись на вимогах ринку.
б) Підприємство виробляє канцелярські товари без вивчення попиту на даному ринку, орієнтуючись на агресивні форми просування.
в) Будівельна організація займається реставрацією фасадів особняків у центрі міста. На роботу наймаються лише ті робітники, які мають прописку в даному місті.
г) Меблева фабрика виробляє недорогу практичні меблі не кращої якості, однак продукція фірми широко представлена ​​в торговій мережі.
д) Підприємство займається виробництвом теле-та відеоапаратури, удосконалюючи свій товар. Менеджмент фірми думає тільки про вдосконалення товарної політики, а не про попит на нього.
Варіант 23
1. Теоретичний питання
Типи організації служби маркетингу на підприємстві. Переваги та недоліки.
2. Завдання
Функція попиту на вино ,
де М - дохід,
Р - ціна пляшки вина,
Q - кількість пляшок вина.
Нехай М = 7500, Р = 30.
Якщо ціна вина зросте до 40, то яким має стати дохід, щоб попит на вино залишався колишнім? При цьому доході і новою ціною скільки пляшок вина буде куплено?
Чому дорівнює ефект заміщення і ефект доходу при підвищенні ціни на вино до 40?
3. Практичне завдання
Проведіть сегментацію вашої студентської групи з психографічним ознаками. Кожному з виділених сегментів дайте умовна назва. Виберіть кілька товарів і оцініть можливості реалізації ефективної маркетингової програми для них в отриманих сегментах.
Варіант 24
1. Теоретичний питання
Маркетингові комунікації.
2. Завдання
Розрахуйте місткість ринку товару за такими даними: чисельність споживачів у сегменті - 875 тис. чол.; Рівень споживання в базисному році склав 80 од. на рік; поправка на еластичність попиту становить скорочення в 2 од. на 1% зростання цін (за прогнозом в поточному році ціна зросте на 3%); за даними обстеження у населення є 10 млн. од., причому фізичний знос складає в середньому 40% наявності, а моральний 10%. Відомо, що неринкове споживання цього товару сягає 25 млн. од.
3. Практичне завдання
Виробники споживчих товарів часто стикаються з проблемою побічних продуктів виробництва - браковані товари, якість яких не ідеально, і які не відповідають вимогам роздрібних продавців або споживачів. Однак для таких товарів існує ринок. Яку стратегію ціноутворення слід використовувати?

Варіант 25
1. Теоретичний питання
Реклама: поняття, класифікація, засоби.
2. Завдання
Попит на сувенір «Ванька-встанька» становив 10000 шт. по 20 руб. Менеджер по продукту визначив, що якщо підняти ціну на 2 руб., То попит скоротиться на 1200 шт. Яка цінова еластичність попиту на цей сувенір?
3. Практичне завдання
Розробіть варіанти позиціонування нових товарів, планованих до висновку на ринок товаровиробниками:
а) комп'ютерів;
б) м'яких іграшок;
в) шоколаду;
г) журналів для чоловіків.
Варіант 26
1. Теоретичний питання
Особливості міжнародного маркетингу.
2. Завдання
Магазин продажів телевізорів «Рубін» помістив рекламне оголошення в щотижневій газеті в чотирьох випусках. Ефективність реклами виразилася в тому, що в перший тиждень подзвонило 12 осіб, у другу - 20, в третю - 27, у четверту - 21. Таким чином, період росту кількість клієнтів від реклами був три тижні. Кількість тих, що дзвонили до рекламної акції становило в середньому 8 чоловік в тиждень.
1. Розрахуйте частку збільшення кількості тих, що дзвонили за три тижні.
2. Визначте частку нових клієнтів за три тижні. Зробіть відповідні висновки.
3. Практичне завдання
Позиціонувати можна не тільки товар, а й особистість. Опишіть, як ви могли б позиціювати себе:
а) в якості потенційного приятеля або подружки;
б) як старанної студента вивчає курс маркетингу;
в) в якості лідера неформальної референтної групи.
Які підходи до позиціонування ви використовуєте в кожному випадку? Відповідь аргументуйте.
Варіант 27
1. Теоретичний питання
План маркетингу. Бюджет маркетингу.
2. Завдання
Якась Інтернет-фірма провела рекламу свого сайту як цікавого відеоролика на телебаченні, це привернуло велику кількість відвідувачів - 1000 осіб. Так як її продукція виявилася конкурентоздатною на даному ринку і були прийнятні ціни, то кількість відвідувачів даного сайту збільшилася до 12000 чоловік.
Розрахуйте наскільки ефективно було впровадження реклами. Зробіть відповідні висновки.
3. Практичне завдання
У магазині фотоапаратів відбулася виставка - продаж. Була запропонована новинка - цифровий фотоапарат з додатковими функціями. У широкому асортименті продавалися звичайні фотоапарати, а також: змінні фотооб'єктиви, штативи, фотоплівка і фотопапір і т.п. Була організована обробка плівок і друкування знімків зі знижкою. За низькою ціною продавався фотоапарат «для школярів». Класифікуйте товари по їх ролі у формуванні попиту. Вкажіть які товари відносяться до класу «товарів - лідерів», які до «товарів - локомотивам» і «товарів підтримки», а також до «закличні товарам».
Варіант 28
1. Теоретичний питання
Фактори, що впливають на модель купівельної поведінки.
2. Завдання
За даними таблиці 7 маркетолог фірми повинен вибрати один із сегментів за критерієм максимуму розміру збуту.
Таблиця 7 - Інформація про сегменти ринку
Характеристики сегмента
Сегменти
1
2
3
Розмір, тис.од.
Інтенсивність споживання (на одного споживача)
Частка ринку
1000
3
1 / 30
1800
1
1 / 20
1300
1
1 / 10
3. Практичне завдання
Ви знайомі з сезонними розпродажами, проведеними в один і той же час року. Прикладами можуть бути «літній розпродаж», «новорічний розпродаж». Чому різні торговці проводять ці розпродажу кожен рік? Чи було б ефективно проводити розпродажі не в традиційний час, щоб відрізнятися від конкурентів? Наскільки ефективні стратегії встановлення цін зі знижками?
Варіант 29
1. Теоретичний питання
Формування ринкової стратегії
2. Завдання
Організація з продажу побутових приладів має наступні показники діяльності:
Обсяг продажів, шт. - 200;
Відпускна ціна, крб. - 300;
Виручка від продажів, руб - 60000;
Змінні витрати, грн. / шт. - 150;
Постійні витрати, грн. - 20000
Менеджери організації незадоволені об'ємом продажів і розглядають доцільність зниження ціни на 10% з метою активізації обсягів продажів. Існує можливість змінити постачальника і купувати сировину на 10 руб. дешевше. Передбачається, що зростання обсягів продажів зажадає придбання додаткового обладнання на суму 20000 рублів.
Визначте:
1. Необхідна зміна обсягу продажів, що компенсує зниження ціни на 10%.
2. Необхідна зміна обсягу продажів, що компенсує одночасне зниження ціни на 10% і здешевлення сировини на 10 руб., В розрахунку на кожну одиницю товару.
3. Необхідна зміна обсягу продажів, що компенсує одночасне зниження ціни на 10% і придбання додаткового обладнання на суму 20000руб.
4. Необхідна зміна обсягу продажів, що компенсує одночасне зниження ціни на 10%, здешевлення сировини на 10 руб., В розрахунку на кожну одиницю товару і придбання додаткового обладнання на суму 20000 руб.
3. Практичне завдання
У відповідності з теоретичними положеннями рекламне повідомлення включає в себе слоган, вступну частину, інформаційний блок, луна-фразу. Використовуючи перераховані елементи, розробіть рекламне звернення на адресу абітурієнтів навчального закладу.
Варіант 30
1. Теоретичний питання
Маркетинговий контроль.
2. Завдання
Визначте граничну, технічну та цільову ціни продукції А, якщо відомо:
· Витрати сировини і матеріалів на виробництво виробленого вироби - 45 крб.;
· Заробітна плата, що виплачується за виготовлення одного виробу, 150руб.;
· Відрахування із заробітної плати - 32%;
· Вартість електроенергії, необхідної для виробництва 1 шт. 20руб.;
· Мастила та засоби для очищення обладнання - 1519 руб.;
· Заробітна плата підсобних робітників з обслуговування обладнання - 50800 руб. На місяць;
· Заробітна плата керівників та адміністративних працівників - 147000руб. на місяць;
· Вартість оренди - 179000 крб. на місяць;
· Транспортні витрати та інші - 65 000 руб. на місяць;
· Продуктивність - 16000 виробів на місяць.
Використовуйте для розрахунку дані, представлені в таблиці 8.
Таблиця 8 - Класифікація витрат, значущих для розрахунку ціни в рамках методу від витрат
Витрати на виготовлення продукції
I. Прямі
II. Непрямі
Сировина і матеріали (прямі)
Заробітна плата основних виробничих робітників
Нарахування на заробітну плату основних виробничих робітників
Прямі цехові витрати
Допоміжні матеріали
Заробітна плата допоміжних робітників
Заробітна плата адміністративно-управлінського апарату
Орендна плата, страхові платежі, транспортні витрати
III. Змінні
IV. Змінні
V. Постійні
3. Практичне завдання
Опишіть процес прийняття споживачем рішення про покупку перерахованих нижче товарів і послуг: лазерний принтер, догляд за газоном, підтриманий автомобіль. У своєму описі відповідайте на питання типу «що», «де». Які елементи процесу прийняття рішення найбільш важливі для роздрібних торговців у кожному випадку? Відповідь поясніть.

Бібліографічний список
Основна література
1. Алексунін В. А. Маркетинг: короткий курс: навчальний посібник / В. А. Алексунін. - 3-е вид. - М.: Дашков і К., 2002. - 345 с.
2. Годін А. М. Маркетинг: навчальний посібник / А. М. Годін. - М.: Дашков і К., 2005. - 728 с.
3. Багієв Г. Л. Маркетинг: підручник для вузів / Г. Л. Багієв, В. М. Тарасевич; під заг. ред. Г. Л. Багієва. - М.: Економіка, 2006. - 425 с.
4. Голубков Е. П. Основи маркетингу: підручник / Є. П. Голубков. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво «Финпресс», 2003. - 688 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Філіп Котлер; пер. з англ. ; Під ред. Л. А. Волкової, Ю. М. Каптуревского. - СПб. : Питер, 2000. - 800 с.
6. Котлер Ф. Основи маркетингу / Філіп Котлер; пер. з англ. В. Б. Боброва; заг. ред. і вступить. стаття Є. М. Прядив 'яної. - М.: Прогрес, 1998. - 1058 с.
7.Маркетінг: підручник / за ред. А. Н. Романова. - М.: "Банки та баржі" ЮНІТІ, 2002. - 589 с.
8.Маркетінг: підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / Р. Б. Ноздревой і [и др.]. - М.: Економіст, 2004. - 568 с.
9.Основи маркетингу. Короткий курс / Ф. Котлер: - М.: Вільямс, 2005. - 310 с.
10. Панкрухин А. П. Маркетинг: підручник / А. П. Панкрухин. - М.: Омега-Л, 2002. - 656 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Методичка
159.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Комп`ютери та маркетинг інтерактивний маркетинг
Маркетинг 11
Маркетинг 3
Маркетинг
Маркетинг 4
Маркетинг 9
Маркетинг 18
PR і маркетинг
Маркетинг 10
© Усі права захищені
написати до нас