Маркетингові дослідження і маркетингова інформація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ

Федерального державного освітнього закладу

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Пермська державна сільськогосподарська

АКАДЕМІЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д.М. Прянишникова »

Кафедра організації виробництва і підприємницької діяльності в АПК

Контрольна робота

Предмет: Маркетинг

Тема: «Маркетингові дослідження і маркетингова інформація»

Перм 2004

Зміст

Введення

Глава I. Сутність маркетингових досліджень

Глава II. Збір первинної маркетингової інформації

Глава III. Напрями та використання результатів маркетингових досліджень

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Маркетинг - відносно молода науково-прикладна дисципліна. Інтенсивний розвиток теорії і практики менеджменту призвели до того, що був накопичений величезний емпіричний матеріал про бізнес - процесах, про споживчому поведінці і конкурентній боротьбі. Ряд вчених змогли систематизувати та узагальнити наявні факти. Прогрес у теорії, практичної діяльності на ринку породив нову течію в науці управління - маркетинг.

Саме за допомогою маркетингових досліджень фірми можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців. Маркетингові дослідження - це будь-яка дослідницька діяльність, яка забезпечує потреби маркетингу.

Як правило, потреба у проведенні маркетингового дослідження виникає у випадках, коли: 1) фірма досягла поставлених маркетингових цілей; 2) фірма поступається позиції конкуренту; 3) фірма збирається диверсифікувати свою діяльність, 4) фірма готує новий бізнес-план; 5) будь-які інші випадки, коли менеджери не можуть у виборі дій або припускають значні інвестиції.

Що дають маркетингові дослідження?

Вони дозволяють фірмам збільшити свої знання про що стоять перед ними проблем маркетингу, тобто зменшити невизначеність при прийнятті маркетингових рішень. Дуже часто основною метою маркетингових досліджень є прагнення дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку. Зазвичай маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, товари, середовище маркетингу, ціна товарів, просування товарів. Результатом маркетингового дослідження є розробки, які використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингу.

Глава I. Сутність маркетингових досліджень

Маркетингове дослідження - будь-яка дослідницька діяльність, яка забезпечує потреби маркетингу, тобто система збору, обробки, зведення, аналізу та прогнозування даних, необхідних для конкретної маркетингової діяльності. Таким чином, маркетингове дослідження виступає як початок і логічне завершення будь-якого циклу маркетингової діяльності підприємства. Мета проведення подібного дослідження - зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень. 1

Маркетингове дослідження можна також визначити як систематичний збір, облік та аналіз даних по маркетингу і маркетингових проблем з метою вдосконалення якості процедур прийняття рішень і контролю в маркетинговому середовищі. Є цілий ряд аналогічних і інших визначень маркетингових досліджень. 2

Основні цілі маркетингового дослідження:

Глобальні цілі маркетингового дослідження - це інформаційне забезпечення маркетингу, тобто збір необхідної інформації та аналітичне забезпечення, що полягає у використанні математичних моделей для аналізу даних і отримання з їх допомогою прогнозів і можливості прийняття оптимальних рішень.

На макрорівні маркетингове дослідження повинно виявити і змоделювати закономірності і тенденції розвитку ринку, дати оцінку ринкової ситуації, визначити ємкість ринку і дати прогноз попиту.

На мікрорівні даються оцінки, здійснюється аналіз та прогноз власних можливостей фірми (її потенціалу та конкурентоспроможності), стану та перспектив розвитку того сегменту ринку, на якому ця фірма діє.

Маркетингові дослідження здійснюються або власними маркетинговими службами фірм, або на комерційній основі спеціалізованими маркетинговими фірмами.

Завдання маркетингових досліджень можуть бути найрізноманітнішими і диктуватися потребами розробки стратегії маркетингу, формування цінової, товарної, комунікаційної, збутової політики та іншими аспектами управління маркетингом на підприємстві. Найбільш типові вирішуються завдання маркетингових досліджень:

 • Вивчення характеристик ринку;

 • Заміри потенційних можливостей ринку;

 • Аналіз розподілу часток ринку між фірмами;

 • Аналіз збуту;

 • Вивчення тенденцій ділової активності;

 • Вивчення товарів конкурентів;

 • Короткострокове прогнозування;

 • Вивчення реакції на новий товар і його потенціалу;

 • Довгострокове прогнозування;

 • Вивчення політики цін.

Проведення маркетингового дослідження доцільно в наступних випадках:

 • Недостатній обсяг інформації для прийняття рішення;

 • Наявність внутрішніх суперечностей щодо стратегії, цілей, механізмів їх реалізації;

 • Погіршення ситуації (втрата ринку, уповільнення товарообігу і т.д.);

 • Вивчення причин несподіваного успіху;

 • Формування нових стратегічних чи тактичних задумів.

Розглянемо більш детально процес організації проведення маркетингових досліджень. Будь-яке дослідження починається з визначення цілей. Цілі можуть бути як стратегічними, так і тактичними, і від їх виду залежить глибина передбачуваного дослідження. У залежності від поставлених цілей, дослідження можуть носити описовий характер, можуть бути націлені на виявлення причинно-наслідкових зв'язків (казуальні) або на розробку прогнозів. В результаті цього з'являється гіпотеза. Робоча гіпотеза - це ймовірнісна припущення щодо сутності та шляхів вирішення розглянутих явищ. Вона дозволяє встановити рамки та основні напрямки всієї розробки. Робоча гіпотеза повинна забезпечувати: достовірність наукового припущення; передбачуваність; перевірюваність; можливість формалізації, тобто можливість висловити головні припущення не тільки логічно, але і за допомогою економіко-математичних побудов. Програма дослідження - це план, якого необхідно дотримуватися для того, щоб відповісти на поставлені в дослідженні питання, що погоджує тимчасові, матеріальні та інші ресурси, що виділяються на проведення дослідження. Вона встановлює систему показників, визначає потреби в інформації і передбачуваний набір інструментів для її отримання. Вибір інструментарію пов'язаний з вибором відповідних методів дослідження.

Класифікація інструментарію маркетингових досліджень представлена ​​в таблиці (див. нижче). Нарешті, програма досліджень встановлює правила формування вибірки. Вибір форм і методів дослідження ринку пов'язаний з безліччю факторів: доступними джерелами інформації, широтою охоплення і т.д. Залежно від рівня постановки проблеми різняться прикладні та фундаментальні дослідження.

Класифікаційна ознака

Види досліджень

Рівень постановки проблеми

Прикладні

Фундаментальні

Етап вивчення проблеми

Пошукові

Описові

Пояснювальні

Джерело інформації

Первинні (польові)

Вторинні (кабінетні)

Періодичність проведення

Разові (Спеціальні)

Постійні

Області використання результатів


Стандартні (синдиковані)

Ступінь охоплення

Суцільні

Вибіркові

Рівень вимірювальної «точності»

Якісні

Кількісні

Кількісні дослідження - це опис проблеми в числовому виразі. Тут підтверджується або спростовується висловлена ​​гіпотеза. Дані, як правило, подаються у вигляді таблиць і графіків.

Якісні дослідження мають спільну мету - виявити проблеми і пояснити явища, що спостерігаються. З їх допомогою можна визначити різні спонукальні мотиви дій споживачів, а також на основі яких чинників приймається рішення.

Глава II. Збір первинної маркетингової інформації

Отримання первинної інформації - свого роду вищий пілотаж маркетингу. Особливо це відноситься до умов в нашій країні, де надзвичайно важко отримає доступ до фірмової і галузевої інформації, відсутня розвинута інфраструктура маркетингу, не щеплена культура маркетингу і не накопичений досвід використання маркетингу переважною кількістю виробничих і комерційних підприємств.

Можна назвати три методи одержання первинної інформації: спостереження, експеримент і опитування.

1. Метод спостереження. Один з найбільш простих і дешевих методів дослідження, здійснюваного в реальних умовах. Цей метод використовується у випадку, коли спостерігач хоче мінімізувати свій вплив на респондента. Під спостереженням розуміється таке описове дослідження, при якому дії респондента відстежуються без прямого контакту з ним. У такому дослідженні можуть бути задіяні механічні або електронні засоби типу сканера і датчиків. Зняття інформації йде в природних умовах, і не виникає її суб'єктивного спотворення (це стосується споживача). Наприклад, з його допомогою можна оцінювати статево-віковою склад відвідувачів магазинів, культурних закладів, частоту і асортимент товарів, що купуються.

2. Метод експерименту. Це метод дослідження, який застосовується для кількісної оцінки причинно-наслідкових зв'язків. При проведенні експерименту дослідник змінює один або кілька змінних параметрів і одночасно спостерігає за тим, як ця зміна впливає на інший залежний параметр. Дозволяє виявити реальну реакцію потенційних споживачів або інших груп людей на певні фактори або їх зміни. Існує два види експериментів:

 • Штучне моделювання ситуації лабораторний експеримент;

 • Експеримент в реальних ринкових умовах у рамках польового дослідження.

Тематика лабораторних експериментів може бать найрізноманітнішою. Це і порівняльне тестування якості товару, та дослідження впливу марки і марочних назв на споживчий вибір, цінові тести, тестування реклами і т.д. Лабораторний експеримент проводиться звичайно в спеціальних лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням. Наприклад, для визначення споживчої реакції використовується відеоапаратура. Відомі приклади створення спеціальних пристроїв, з'єднаних з комп'ютерними системами і забезпечують відстеження напрямку погляду покупця при розгляданні об'єкта (упаковки, магазинної вітрини і т.д.).

Польові експерименти проводяться безпосередньо в умовах ринку. До такого роду дослідженням можна віднести:

 • Пробні продажу товару різним цільовим групам споживачів з метою виявлення ступеня сприйняття якості, ціни, упаковки;

 • Оцінка ефективності реклами в різних регіонах;

 • Оцінка ефективності подання товару ринку (розміщення по торгових площах, презентації і т.д.).

Безсумнівним достоїнством цього методу є можливість мінімізації помилок при широкомасштабних діях на ринку. До недоліків можна віднести високу вартість дослідження і позначення напрямку своїх дій перед конкурентами.

3. Опитування. Найбільш універсальний, ефективний і поширений метод дослідження. При проведенні опитування інтерв'юер звертається до репондентам для того, щоб дізнатися факти, думки і настрої шляхом безпосереднього або телефонного спілкування, або за допомогою анкет. Розрізняють:

Анкетне опитування. Це не просто перелік питань, а дуже тонкий і гнучкий інструмент, що вимагає ретельного опрацювання.

Інтерв'ю. Зазвичай інтерв'ю проводять на етапі пошукових досліджень. Справа в тому, що дослідник не завжди в повній мірі уявляє собі особливості тієї проблеми, яку досліджує. Тому, перш ніж переходити до збору статистичних даних про ринок, необхідно окреслити коло найбільш значимих питань.

Індивідуальне інтерв'ю - це опитування експертів в тій чи іншій області, який в основному має неструктурований характер (у формі відкритих питань). Якщо проблема досить формалізована, то опитування може проходити за закритими питань для експертної оцінки проблем.

Прості інтерв'ю - це опитування респондентів за заздалегідь складеним сценарієм. Такі інтерв'ю не передбачають будь-яких аналітичних висновків безпосередньо в ході бесіди і коригування плану інтерв'ю. Головне завдання інтерв'юера - встановлення і підтримання комунікативного контакту з респондентом.

Глибинні інтерв'ю - більш складний метод проведення інтерв'ю, який передбачає більш активну участь інтерв'юера в бесіді. Сценарії глибинних інтерв'ю повинні базуватися на розгалужених маркетингових моделях, а в якості інтерв'юера повинен виступати кваліфікований фахівець.

Фокус - група - це група, що складається з 6 - 15 осіб з певними характеристиками, що забезпечують репрезентативність, що здійснює якісний аналіз предмета обговорення під керівництвом спеціально підготовленого ведучого.

Телефонне опитування. Найбільш простий засіб якнайшвидшого збору інформації. Він дешевий і зручний, в ході опитування по телефону інтерв'юер має можливість роз'яснити незрозумілі питання.

Недоліки. Просте засіб досягнення контакту з особами, які або не погоджуються на особисту зустріч, або не хочуть, щоб на їхніх відповідях мимоволі позначався вплив інтерв'юера. Анкета, послана поштою, може містити велику кількість запитань. До недоліків можна віднести ненадійність поштових відправлень, порушення анонімності і низький відсоток отримання заповнених анкет.

Отримана в ході дослідження інформація (вона включає в себе значне число заповнених анкет, записів з спостереженнями і експертними висновками) піддається всебічному аналізу. Для такого аналізу використовуються статистичні методи та математичні моделі на базі сучасної комп'ютерної технології.

Аналіз - сукупність процедур, що дозволяють зробити висновки про структуру, властивості об'єкта аналізу і закономірності його функціонування. Методи маркетингового аналізу можуть бути об'єднані в наступні групи:

 • Евристичні методи - прийоми і методи вирішення завдань і виведення доказів, які базуються на врахуванні досвіду вирішення подібних завдань у минулому, накопичення досвіду, обліку помилок, експертних знаннях, а також інтуїції.

 • Формальні методи - прийоми і методи аналізу, пов'язані з використанням детермінованих алгоритмів, процедур і т.д. в залежності від ступеня «жорсткості» і обумовленості кроків аналізу виділяють слабко формалізовані і сильно формалізовані методи. Слабо формалізовані методи - це гнучкі, ітераціональние алгоритми та процедури, які на певних етапах можуть включати в себе навіть втручання людини. Формалізовані (сильно, жорстко, повністю формалізовані) - це жорсткі алгоритми, економіко-математичні, статистичні і тому подібні методи.

 • Комбіновані методи - методи, які використовують як евристику, так і формалізовані процедури.

 • Банк методів - це сукупність сучасних методик обробки інформації, дозволяють виробляти арифметичні операції, графічну обробку, статистичну обробку в рамках підбору даних і встановлювати ступінь їх статистичної надійності. Банк методів повинен дозволяти комбінувати різні методи 3. Система аналізу маркетингової інформації вказана в додатку № 7.

Складання і публікація підсумкового звіту. При завершенні стадії обробки та аналізу інформації необхідно відобразити отримані результати в підсумковому звіті. Стандартний звіт про проведене дослідження складається з наступних розділів:

  1. Вступна частина, яка містить опис ситуації, суть проблеми і робочі гіпотези, мети дослідження;

  2. Опис методів отримання інформації, формування цільової вибірки, а також терміни проведення дослідження;

  3. Опис отриманих результатів з використанням наочних методів подання інформації;

  4. Висновки і рекомендації з досліджуваної проблеми, які, як правило, або підтверджують, або спростовують робочу гіпотезу;

  5. У додатку до звіту можуть бути представлені анкети, сценарії експериментів та фокус - груп, форма проведення спостереження за ринком і т.д.

Представлення отриманої інформації. Це письмове виклад результатів. Його обсяг безпосередньо залежить від масштабів дослідження, кількості та складності розглянутих проблем і може становити від кількох до ста сторінок. Для обробки і аналізу інформації необхідне сортування та подання інформації в стандартному вигляді. Існують наступні види представлення інформації: табличний вигляд, графічний вигляд, матриці, інформаційні шкали.

Результати маркетингових досліджень можна представляти у вигляді доповіді, що складається з письмового звіту та усного виступу, огляду або статті для публікації у наукових журналах або в засобах масової інформації.

Глава III. Напрями та використання результатів маркетингових досліджень

Напрямки маркетингових досліджень визначаються можливим набором об'єктів для вивчення. Існує кілька основних напрямків маркетингових досліджень, кожне з яких має свій об'єкт.1. Дослідження ринку - систематичний кількісний і якісний аналіз одного чи сукупності ринків для отримання інформації про потенціал, ємності ринку, характеристиках конкурентного середовища, ціни. Вивчаються тенденції ділової активності і розподіл ринку між конкуруючими підприємствами.

Досліджуються ринки товарів і послуг у цілому, а також локальні і регіональні ринки конкретних товарів і послуг. Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів. Досліджуються також структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики.

Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху. Визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки, здійснюється вибір цільових ринків і ринкових ніш.

2. Дослідження конкурентів - це дослідження, передбачає отримання необхідних даних для забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також знаходження можливості співробітництва та кооперації з ними. Воно полягає в оцінці стану конкурентів, їхні позиції на ринку в порівнянні з позицією самої фірми. Це дозволить фірмі правильно оцінити ситуацію та її розвиток, що дає можливість отримати певну конкурентну перевагу. З цією метою аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчаються зайнята ними частка ринку, реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів, матеріал, фінансовий, трудовий потенціал, організація управління діяльністю.

3. Дослідження споживачів дозволяє виявити спонукальні чинники, якими керується покупець при виборі товару. В якості об'єктів виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домашні господарства, а також споживачі - організації. Тут розробляється класифікація споживачів на ринку і прогнозується очікуваний попит. Метою дослідження є сегментація споживача і вибір цільових сегментів ринку.

Дуже важливо не помилитися при виборі цільового ринку. Наприклад, в маленькому містечку підприємець вирішує відкрити хімчистку вищого класу. При дослідженні споживачів з'ясувалося, що для місцевих жителів ця послуга дуже дорога, і вони вважають за краще прати вдома. Це дослідження попередило розорення фірми. Таким чином, важливо оцінити попит - бажання і можливість споживачів купити товар або послугу в певний час у певному місці.

4. Дослідження фірмової структури ринку - це дослідження, проведене з метою отримання відомостей про можливі посередниках, з допомогою яких підприємство буде в стані «бути присутнім» на обраних ринках. Об'єкт дослідження - комерційні, торговельні та інші посередники, транспортно - експедиторські, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші компанії та організації, які створюють в сукупності маркетингову інфраструктуру ринку.

5. Дослідження товару - це визначення відповідності техніко-економічних показників і якості товару (тестування товару і упаковки), що обертається на ринку, запитам і вимогам покупців, аналіз їх конкурентоспроможності. Воно дозволяє отримати відомості про те, що хоче мати споживач, які споживчі параметри він найбільше цінує. Об'єкти дослідження - споживчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакція споживачів на нові товари, товарний асортимент, упаковка, рівень сервісу, відповідність продукції законодавчим нормам і правилам, перспективні вимоги споживачів. Результати досліджень дають можливість підприємству розробити власний асортимент товарів, визначити напрям діяльності в залежності від різних стадій життєвого циклу товару.

 • Дослідження макросередовища - дослідження законодавчих обмежень діяльності, економічних умов, соціально-культурних змін, демографічних тенденцій, екологічних проблем.

 • Дослідження внутрішнього середовища - дослідження виробничо-збутової діяльності, виробничого портфеля, сильних і слабких сторін фірми.

6. Дослідження ціни - дослідження еластичності попиту за ціною, складу витрат на виробництво товару, поточного рівня цін на товар, можливостей збільшення прибутку. В якості об'єктів дослідження виступають витрати на розробку, виробництво і збут товарів, вплив конкуренції з боку інших підприємств і товарів-аналогів, поведінка і реакція споживачів щодо ціни товару.

7. Дослідження товароруху і продажів - це дослідження, що ставить за мету визначити найбільш ефективні шляхи, способи і засоби доведення товару до споживачів та його реалізації. Головними об'єктами вивчення виступають торгові канали, посередники, продавці, форми і методи продажу, витрати звернення (зіставлення торгових витрат з розмірами одержуваного прибутку). Дослідження включає аналіз функцій і особливостей діяльності різних типів підприємств оптової і роздрібної торгівлі, виявлення їх сильних і слабких сторін, характеру сформованих взаємин з виробниками. Результатом дослідження буде визначення можливості збільшення товарообігу підприємства, оптимізація товарних запасів, розробка критеріїв вибору ефективних каналів товароруху, розробка прийомів продажу товарів кінцевим споживачам.

8. Дослідження системи стимулювання збуту і реклами - має на меті виявити, як, коли і за допомогою яких засобів краще стимулювати збут товару, підвищити авторитет товаровиробника, успішно здійснювати рекламні заходи. В якості об'єктів дослідження виступають: поведінка постачальників, посередників, покупців, ефективність реклами, ставлення споживчої громадськості, контакти з покупцями.

Результати маркетингових рішень призначені для прийняття рішень в області сегментування ринку, розробки плану маркетингу та його окремих інструментів, конкурентоспроможності товару та фірми.

Сегментування ринку - це процес розподілу споживачів даного ринку на окремі групи, кожна з яких пред'являє свій специфічний попит на ринку. Головним завданням у процесі сегментування є підбір таких ознак поділу споживачів, які відображають передбачувані напрями формування потреби в товарах і послугах.

Сегмент - це група споживачів, що однаково реагують на визначений набір стимулів маркетингу, що пред'являють специфічний попит на товар чи послугу, що володіють відмінними характеристиками.

Ринкова ніша - це сегмент споживачів, яким продукт, вироблений даним підприємством, підходить для задоволення потреб найкраще.

Ринкове вікно - це незайнятий конкурентами сегмент споживачів, тобто його потреби не задовольняються в належній мірі існуючими товарами.

Для цілей сегментації використовуються методи послідовних угруповань чи багатовимірної класифікації 4.

Метод угруповань - складається в послідовній розбивці сукупності об'єктів на групи за найбільш значущим ознаками.

Метод багатовимірної класифікації - базується на припущенні, що споживачі повинні мати схожість між собою за низкою ознак. За допомогою даного методу вирішується завдання типізації з одночасним використанням демографічних, соціально-економічних і психофізичних показників.

Розробка комплексу маркетингу. Маркетингова діяльність у процесі формування попиту передбачає вплив на зовнішнє середовище з допомогою таких інструментів, як товар, його ціна, система розподілу та просування. Всі разом прилади становлять комплекс маркетингу. Діяльність з управління властивостями будь-якого об'єкта називають політикою.

Політика - це сукупність форм, завдань та змісту діяльності, пов'язаної з управлінням конкретним об'єктом. Формування властивостей товару передбачає спільні зусилля товарної політики.

Товарна політика - це діяльність, у зміст якої включається забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів, аналіз і прогнозування життєвого циклу товарів, управління життєвим циклом і конкурентоспроможністю товару за рахунок створення нових або оновлення існуючих товарів, управління товарним асортиментом.

Сервісна політика - це діяльність, спрямована на створення підкріплення товару для підвищення його конкурентоспроможності.

Цінова політика - це діяльність з формування базисних цін на основі групи методів і стратегій ціноутворення, а також способів їх варіювання за допомогою системи знижок, врахування умов поставки та кредитування.

Збутова політика - це діяльність з фізичного і комерційному розподілу товарів, визначення стратегії охоплення торгівельних точок.

Комунікаційна політика - це діяльність за поданням товару на ринку з метою створення на нього попиту або формування у споживачів позитивного уявлення про підприємство, тобто створення його іміджу.

Конкурентоспроможність товару та фірми. При розробці конкурентоспроможної продукції товаровиробники повинні орієнтуватися на оцінку всіх ринкових чинників, засновану на дослідженні потреб покупців, вимог ринку. Виробник повинен визначити характеристики прогнозованої потреби якомога точніше для того, щоб зробити свою продукцію конкурентоспроможною.

Конкурентоспроможність - це перевага товару на цільовому ринку над конкуруючими аналогами за рівнем задоволення потреб, в тому числі і за сумарними витратами споживача на придбання та користування товаром.

Конкурентноздатність включає три основні складові.

Одна з них жорстко зв'язана з виробом як таким і значною мірою зводиться до якості. Інша - пов'язана як з економікою створення збуту і сервісу товару, так і з економічними можливостями й обмеженнями споживача. Нарешті, третя відбиває все те, що може бути приємно чи неприємно споживачу як покупцю, як людині, як члену тієї чи іншої соціальної групи.

Висновок

Щоб створити конкурентоспроможне підприємство, треба не просто модернізувати виробництво і управління, а й чітко знати, для чого це робиться, яка мета повинна бути досягнута. Головним при цьому має бути одне: уміння визначити, швидко і ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої порівняльні переваги. Всі зусилля необхідно направити на розвиток тих сторін, які вигідно відрізняють вас від потенційних або реальних конкурентів.

Чітка орієнтація на свої порівняльні переваги на ринку товарів і послуг, невпинний їх пошук як усередині підприємства, так і поза його зумовлюють набір функцій, виконуваних апаратом управління провідних компаній, склад їх управлінських і інженерних підрозділів, підходи до розробки господарської стратегії. Одним з важливих моментів є маркетингові дослідження. Результати дослідження є суттєвим «путівником» для фірми. З їх допомогою можна запобігти крах фірми і розробити стратегічний задум.

Можна сказати, що маркетингове дослідження являє собою ексклюзивну інформацію, яка відсутня у поточному інформаційному масиві. Управління процесом маркетингового дослідження передбачає: постановку завдань маркетингового дослідження, планування програми дослідження, його реалізацію, контроль і аналіз результатів, підготовку аналітичного звіту.

Маркетингове дослідження націлене на інформаційно - аналітичне обгрунтування пошуку і вибору оптимальних рішень, завоювання й освоєння нових ринків збуту, здійснення програм модернізації і диверсифікації виробництва і торгівлі, оптимізацію руху товару, вдосконалення форм обслуговування споживачів.

Список використаної літератури

 1. Баришев А.Ф., Маркетинг - М.: ACADEMA, 2002

 2. Бусигін А.В. Підприємництво. Основний курс: Підручник для вузів. М.: ИНФРА-М, 1997. - 608 с.

 3. Глушенко В. В. Менеджмент. Системні основи. - М.: НПЦ Крила, 1996

 4. Діксон П.Р. Управління маркетингом. Пер. з англ. М.: ЗАТ «Видавництво БІНОМ», 1998. - 560 с.

 5. Зав'ялов Л., Демидов Д.. Формула успіху. Маркетинг: сто питань - сто відповідей, як діяти на зовнішньому ринку. М., 1992.

 6. Інтернет: www.iteam.ru Технології корпоративного управління

 7. Луньов В.Л. Тактика і стратегія управління фірмою. - М.: Финпресс, НГАЗіУ, 1997. - 356с.

 8. Маслова Т.Д., Ковалик Л.М., Божук С.Г. М31 Маркетинг / / СПб: Питер, 2001. - 320 с.: Іл. - (Серія «Короткий курс»).

 9. Немчин А.М., Мінаєв Д.В., Маркетинг. Навчальний посібник «Бізнес преса », 2001 - 512 с.

 10. Фатхутдінов Р.А. Стратегічний маркетинг. М.: ЗАТ «Бізнес-школа ІНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2000. - 640 с.

1 www.iteam.ru Технології корпоративного управління

2 Багієв Г.Л. та ін Маркетинг: Підручник для вузів. М.: Економіка, 1999; Федько В.П., Федько А.Г. Основи маркетингу. Ростов н / Д: Березень, 2000 і ін

3 Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. М.: Центр економіки і маркетингу, 1996. - С.45.

4 Маркетинг: Підручник / За редакцією Романова А.Н. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.С.78-79

Посилання (links):
 • http://www.iteam.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
  74.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Маркетингові дослідження та інформація
  Маркетингова інформація
  Маркетингова інформація та її особливості як об єкта автоматизованої обробки
  Маркетингова інформація та її особливості як обєкта автоматизованої обробки
  Маркетингові дослідження програма маркетингового дослідження
  Маркетингові дослідження 3
  Маркетингові дослідження 2
  Маркетингові дослідження 2
  Маркетингові дослідження 6
  © Усі права захищені
  написати до нас