приховати рекламу

Майнове страхування 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти України
Донецький державний технічний університет
РЕФЕРАТ
зі страхування
на тему

Майнове страхування


Виконала студентка групи ЕПР-98а

Іваненко Ірина
Перевірила Білоброва Ірина Юріївна
Донецьк-2000

ЗМІСТ

 
ВСТУП 3

1.Основні положення та класифікація видів     майнового страхування                                                             5
2. Класифікація страхування за видами ризиків 8
2.1 Вогневе страхування 8
2.2 Страхування майна від шкоди, завданої стихійними лихами. 13 2.3 Страхування майна від протиправних дій третіх осіб. 14
2.4 Страхування майна від збитку в результаті вибуху парових котлів, газосховищ, аварій систем водопостачання 16
2.5 Страхування електронного устаткування 17
3.Классификация страхування з видів майна 18
3.1 Страхування майна промислових підприємств, установ і організацій 18
3.2 Страхування майна сільськогосподарських підприємств 20
3.3 Страхування майна громадян 22
 

ВИСНОВОК                                                                           28

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 30


ВСТУП


Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у період розкладання первіснообщинного строю, воно поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Первинний сенс даного поняття пов'язаний із словом "страх". Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відносини, відчували страх за його збереження, за можливість знищення або втрати у зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами і іншими непередбаченими небезпеками економічного життя.
Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому грунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної розкладки між зацікавленими власниками майна.
Тобто, спочатку під терміном «страхування» малося на увазі «майнове страхування». Майнове страхування - галузь страхування, що має багатовіковий досвід і багата традиціями. Як випливає з назви, об'єктом такого страхування виступають майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його законним володінням, розпорядженням або з використанням певного майна. Тобто страхуванню підлягає не саме майно, а законний страховий (майновий) інтерес суб'єкта, що міститься в його правах по відношенню до майна.
При переході України до ринкових відносин принципово змінюються характер і функції страхування, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів господарюючих суб'єктів, виробників товарів і послуг, а також громадян. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах, забезпечуючи підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших лих.
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Тепер підприємства самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів і засобів, кредито-і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та інших мінливостей ринку повинні мати надійний і гарантований фінансове джерело покриття, який забезпечується страхуванням.
1.Основні положення та класифікація видів майнового страхування.
Для цілей страхування прийнято класифікувати майно за видами господарюючих суб'єктів, яким воно належить. Розрізняють майно промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств, майно громадян.
Майнове страхування має безліч видів, тому привести їх вичерпний список складно. Згідно з Інструкцією про порядок видачі ліцензії на здійснення страхової діяльності на території України від 15 липня 1996 р. № ЛП-18/78 [8, c. 203] договір майнового страхування може бути укладений щодо страхування:
Ø засобів водного транспорту;
Ø засобів повітряного транспорту;
Ø засобів наземного транспорту;
Ø вантажів і багажу;
Ø від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
Ø кредитів;
Ø інвестицій;
Ø фінансових ризиків;
Ø судових витрат;
Ø виданих та прийнятих гарантій;
Ø майна, іншого, ніж перераховано.
Перелік видів ризиків, від яких може бути застраховане майно (страховий інтерес), теж не можна вважати вичерпним:
Ø пожежі
Ø повені
Ø землетрусу
Ø урагани
Ø зливи
Ø градобою
Ø затоплення грунтовими водами
Ø аварії
Ø вибухи
Ø протиправні дії третіх осіб
Ø падіння літальних апаратів і космічних тіл і т. д.
За договором майнового страхування можуть бути, зокрема, застраховані наступні майнові інтереси:
ризик (втрати) загибелі, нестачі або пошкодження певного майна;
ризик збитків у підприємницькій діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або з-за зміни умов цій діяльності по незалежних від підприємця обставинам, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.
Необхідно звернути особливу увагу на те, що можливість страховика приймати на страхування те або інше майно (майновий інтерес) обмежена. Це пов'язано з тим, що страхова компанія не має права укладати договори майнового страхування по тих видах об'єктів страхування, які не були включені в «отліцензірованние» правила страхування. У конкретному страховому договорі поряд з комбінацією об'єктів страхування і видів ризиків, на випадок настання яких укладається договір, може бути присутнім і конкретизація об'єкту страхування, передбаченого правилами по даному виду страхування. Наприклад, договір страхування може бути укладений страхувальником одночасно у відношенні двох об'єктів: автотранспортного засобу і вантажу, що ним вантажу, але тільки на випадок знищення або пошкодження застрахованих видів майна в результаті аварії.
Страхування, при якому за одним договором прийнято на страхування кілька різнорідних об'єктів (або коли в наявності комбінація декількох однорідних об'єктів однієї галузі страхування), носить назву комбінованого, або комплексного.
Під комбінованим страхуванням можна розуміти об'єднання в одному договорі декількох різних видів майнового та особистого страхування від комплексу страхових ризиків. Види комплексного страхування можуть бути самими різними залежно від поєднань і комбінацій об'єктів і ризиків страхування. Прикладом такого виду страхування служить так зване авто-комбі, при якому по одному комбінованому договором могли бути застраховані автотранспортний засіб, багаж і водій.
Досить часто при комбінованому страхуванні договори укладаються стосовно інтересів, пов'язаних і з майном, і з відповідальністю, і з життям, і зі здоров'ям (іншими словами майнове страхування комбінується з різними видами в самих різних поєднаннях). Деякі такі види страхування в силу своєї специфіки, багаторічної практики застосування та вдосконалення стали традиційними, наприклад морське страхування. До комбінованому страхуванню відноситься і повітряне страхування, яке поєднує страхування повітряних суден, вантажів, відповідальності авіаперевізника, страхування екіпажу, пасажирів і так далі. Виділяють також космічне страхування, тобто Страхування інтересів при здійсненні космічної діяльності, банківське страхування та інші комплексні умови страхування.
Порядок проведення страхування по кожному конкретному об'єкту в такому комбінованому страхуванні повинен, тим не менш, строго відповідати правилам і нормам, які регламентують відповідний вид страхування (майнового або особистого).
2. Класифікація страхування за видами ризиків.
2.1 Вогневе страхування
Огневоєстрахованіє традиційно забезпечує відшкодування шкоди, завданої застрахованому майну внаслідок пожежі, удару блискавки, вибуху та інших причин, що призвели за собою загоряння застрахованого майна. Під поняттям «пожежа» розуміють неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю і здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави.
Страхові компанії відшкодовують збитки, які виникли в результаті безпосереднього впливу вогню (пожежі) на застраховане майно, а також впливу побічних явищ (дим, тепло, тиск газу або повітря). Відшкодовують збитки, які можуть бути нанесені застрахованому майну в результаті заходів, прийнятих для гасіння пожежі, наприклад: пошкодження майна водою з спринклерної установки або пожежного рукава, розбирання будівлі або її частин при гасінні пожежі для повної ліквідації вогнища загоряння.
Однак огневоєстрахованіє відшкодовує не будь-який збиток, нанесений майну внаслідок дії вогню. Страхові компанії, як правило, не відшкодовують збитки, що виникли в результаті обробки застрахованого майна вогнем (іншого термічного впливу) у відповідність з технологічним процесом, збитки, що виникли не внаслідок пожежі, а від навмисного підпалу (наприклад, при складуванні сировини, матеріалів, продуктів і т. п. поблизу джерел підтримки вогню). У більшості випадків не відшкодовуються також збитки, що виникли від пожежі в результаті військових дій, цивільних безладь, впливу радіації, порушення страхувальником правил протипожежної безпеки.
Разом з тим, стимулюючи протипожежну безпеку, активні дії власників щодо захисту свого майна від вогню, страховики відшкодовують збитки, що виникли внаслідок прийнятих страхувальником заходів з гасіння пожежі, зламу і розчищення руїн, а також інші витрати, які власники майна виробили при настанні страхового випадку для запобігання або зменшення шкоди від вогню.
Від вогню може бути застраховане будь-яке майно:
Ø будівлі та споруди виробничого призначення;
Ø житлові будівлі;
Ø дачні будиночки;
Ø офіси;
Ø готелю;
Ø виробниче, технологічне та інше обладнання;
Ø домашнє майно;
Ø сировину та матеріали;
Ø товари на складах;
Ø виставкові зразки.
Страхувальником може виступати як власник майна, так і власник за договором оренди або найму. Майно може перебувати в повному господарському віданні страхувальника або в оперативному управлінні, може бути передано страхувальнику на зберігання або в розпорядження для будь-яких цілей (для переробки, продажу, охорони, з лізингу і т. п.).
Страхова сума (вартість) - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування [1, стор 208].
Найчастіше при укладанні договору вогневого страхування виникають ситуації, коли страхувальник і страховик не можуть достатньо достовірно визначити дійсну вартість майна, наприклад, при страхуванні товарних запасів та інших товарно-матеріальних цінностей на складах тимчасового зберігання, сировини, напівфабрикатів, призначених для переробки і т. п . У такій ситуації страхувальник і власник майна домовляються про попередню оцінку вартості застрахованого майна, виходячи з якої визначається розмір страхової премії. Протягом терміну страхування страхувальник періодично (наприклад, щомісячно, щоквартально) повідомляє страхової компанії відомості про фактичну наявність та вартості майна. Це є однією з умов страхового договору та основою правильного стягнення плати за страхування та справедливого відшкодування можливих збитків.
Вартість застрахованого майна може змінюватися протягом терміну договору страхування. Як правило, вартість і характеристики майна змінюються, наприклад, в результаті ремонту або реконструкції житлового будинку, модернізації виробництва, заміни обладнання або в результаті зростання вартості нерухомості внаслідок інфляційних процесів. Тобто, вартість майна, зазначена в страховому полісі, може виявитися нижче його дійсної вартості на певну дату, і власник майна вже не може розраховувати на повне відшкодування збитків при загибелі майна, тому що страхові виплати будуть нижчі за витрати на придбання нового майна замість втраченого.
У такій ситуації страхувальник може убезпечити себе і своє майно від недострахованія шляхом укладення зі страховою компанією договору про збільшення вартості застрахованого майна (страхової суми), заплативши додаткову плату за страхування. Якщо дійсна вартість застрахованого майна зросте протягом терміну страхування, але страхувальник вважатиме оплату додаткової страхової премії недоцільною або занадто для нього високої, страхова компанія буде нести відповідальність за можливі збитки не в повному розмірі, а пропорційно відношенню дійсної нової вартості майна та його вартості, у щодо якої власник або власник вважав для себе за доцільне мати страхове покриття.
Страхові компанії розраховують вартість застрахованого майна та розмір своєї участі у відшкодуванні можливих збитків окремо по кожному страхованого об'єкту або по сукупності об'єктів або предметів (по групах, категоріях майна). Такий розрахунок проводиться для правильного визначення можливих збитків і розмірів плати за страхування.
Майно може бути класифіковане на майно виробничого та невиробничого призначення, у свою чергу виробниче класифікується за галузями і видами виробництв; особливо враховується місце розташування застрахованого майна, його характеристики (кам'яне, дерев'яне, з монолітного залізобетону) та інші особливості, які можуть вплинути на ймовірність виникнення та розмір можливого збитку в результаті пошкодження вогнем.
Страхові компанії часто при страхуванні пропонують своїм клієнтам встановити франшизу - частина збитку, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. При встановленні франшизи плата за страхування знижується. Франшиза спонукає власника майна більш ретельно його охороняти і містити в безпечному стані.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Її обсяг визначається страховою компанією з урахуванням обсягу страхової відповідальності за можливі збитки в залежності від галузі виробництва або від призначення майна, застосовуваних технологій і устаткування, виду будівлі і категорії будівельних конструкцій і матеріалів, виду та кількості охоронюваних або оброблюваних матеріалів (сировини), інтенсивності виробництва , наявності засобів пожежогасіння та місцевих можливостей гасіння пожежі, місця розташування майна та інших обставин, що роблять істотний вплив на ймовірність виникнення страхового випадку.
Страхова премія обчислюється страховиком на весь термін страхування, виходячи зі страхової суми за договором страхування, його терміну і розміру страхового тарифу. Страхову премію можна виплачувати частинами протягом деякого періоду часу. Якщо страхувальник використовують засоби протипожежної безпеки та пожежогасіння, то вони можуть отримати знижки та пільги за страховими тарифами до 50%.
Страхувальник зобов'язаний надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику [1, стр.212], а саме: достовірний опис майна, його характеристики, місце розташування і призначення, раніше були збитки від вогню та їх причини і т . д.
При навмисному приховуванні або перекручуванні страхувальником відомостей, наданих страховикові для укладення договору, страхова компанія може зажадати визнати договір страхування недійсним, зменшити розмір возмещаемого збитків або навіть відмовити в його відшкодування.
Страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про зміни, які сталися із застрахованим майном після укладення договору страхування: перепрофілювання виробництва, проведення реконструкції або про інші дії, пов'язаних зі збільшенням потужності, заміною обладнання, персоналу на підприємстві, проведенням магістрального газу до житлового будинку і т. п.
Страхувальник повинен повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування [1, стор 212], так як загальна страхова сума за всіма договорами страхування не повинна перевищувати страхову вартість.
Страхувальник зобов'язаний дотримуватися у відношенні застрахованого майна заходи безпеки, запропоновані органами пожежного нагляду і передбачені договором страхування, вживати всіх заходів, що запобігають настання страхового випадку та підвищення ступеня страхового ризику, дотримуватися інші положення або обов'язки, зазначені в страховому полісі.
У свою чергу страхова компанія має право перевіряти стан застрахованого майна , а також відповідність повідомлених йому страхувальником відомостей про умови страхування дійсним обставинам незалежно від того, змінювалися ці обставини чи ні протягом терміну страхування, а також давати письмові рекомендації щодо запобігання збиткам і зменшення його розміру , виконання яких є обов'язковим для страхувальника.
Умови страхування передбачають, що при настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний негайно повідомити про це страховика, а також органи контролю та пожежного нагляду. Він також зобов'язаний зберігати пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно опинилося після страхового випадку, до прибуття представника страховика, вжити заходів до порятунку застрахованого майна, надати страховику можливість проводити розслідування причин і розміру збитку.
2.2 Страхування майна від шкоди, завданої стихійними лихами.
Даний вид страхування передбачає забезпечення страхового захисту від пошкоджень або загибелі майна внаслідок стихійних лих:
Ø землетрусу, виверження вулкану, дії підземного вогню;
Ø зсуву, осідання грунту, гірського обвалу, каменепаду;
Ø цунамі;
Ø бурі, вихору, урагану, смерчу;
Ø повені, затоплення;
Ø граду.
Збитки, які виникли в результаті землетрусу, відшкодовуються лише в тому випадку, якщо страхувальник доведе, що при проектуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будівель і споруд в сейсмічно небезпечних районах належним чином враховувалися сейсмологічні умови місцевості, в якій розташовані ці будівлі та споруди.
Необхідно враховувати, що збитки, що виникли внаслідок зсуву, осідання або іншого руху грунту, не підлягають відшкодуванню в тому випадку, якщо вони викликані проведенням вибухових робіт, виїмкою грунтів з котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або проведенням земленасипних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин.
Страховики не відшкодовують збитки, що виникли внаслідок проникнення в застраховані приміщення дощу, снігу, граду або бруду через незакриті вікна, двері або інші отвори в будівлі, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі, вихору, урагану або смерчу.
Страхове відшкодування збитків, що виникли в результаті стихійних лих, як правило, надається на додаток до укладеного основного договору страхування «від вогню» та інших небезпек, але може бути передбачено і окремим договором страхування.
2.3 Страхування майна від протиправних дій третіх осіб.
Відповідно з цим видом страхування страховий захист надається від пошкодження, втрати або загибелі майна внаслідок протиправних дій третіх осіб. Під такими діями розуміються протиправні навмисні і необережні дії третіх осіб, які заподіяли шкоду майновим інтересам страхувальника: хуліганські дії, крадіжки, грабежі, розбій, в тому числі вандалізм і навмисне або необережне знищення (пошкодження) майна.
Крадіжка - таємне викрадення чужого майна.
Крадіжка з проникненням - таємне викрадення чужого майна з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище.
Грабіж - відкрите викрадення чужого майна.
Грабіж з проникненням - відкрите викрадення чужого майна з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище. Грабіж може бути з'єднаний з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілої особи.
Розбій - напад з метою розкрадання чужого майна, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства.
Укладаючи договір страхування, слід знати, що якщо в правилах страхування є визначення ризику, що дозволяє віднести до страхового випадку тільки строго певні події, то завдала збитки подія, яка не підпадає під таке визначення, не є страховим випадком. Наприклад, якщо в договорі вказаний ризик «крадіжка з проникненням» то збиток від крадіжки без проникнення не буде страховим випадком.
Майно може бути застраховане із зазначенням і без зазначення території страхування. До першого нагоди відносять ризики: «крадіжка з проникненням», «грабіж в межах території страхування» і т. п. Знаходження майна на певній території дозволяє страховикові оцінити ступінь ризику і згідно з цим встановити розмір страхової премії, проводити превентивні заходи і т. д . Другий випадок зустрічається набагато рідше і, як правило, стосується страхування майна, часто піддається транспортуванні.
Часто в правилах страхування передбачається ризик «грабежу під час перевезення». При грабежі під час перевезення застрахованого майна до місця або від місця страхування до страхувальника прирівнюються особи, які здійснюють за його дорученням таке перевезення. Це положення. Однак, не поширюється на перевезення, що здійснюються за договорами професійними перевізниками вантажів, цінностей та готівкових грошей або інкасаторами, які не працюють у страхувальника.
При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний негайно сповістити про пригоду відповідні органи внутрішніх справ і передати їм список викраденого майна. Якщо втрачене в результаті страхового випадку майно повернуто страхувальнику в непошкодженому стані:
1) до виплати страховиком страхового відшкодування, то страхове відшкодування не виплачується;
2) після - страхувальник зобов'язаний повернути страховику отриману від нього суму повністю.
2.4 Страхування майна від збитку в результаті вибуху парових котлів, газосховищ, аварій систем водопостачання.
За таким договором страхування надається страховий захист від пошкодження або від загибелі майна внаслідок вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів і інших аналогічних пристроїв; внаслідок раптової поломки водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних (спринклерних) систем, а також раптового і не викликаного необхідністю їх включення.
Вибухом резервуара (котла, трубопроводу тощо) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуару виявляються розірваними в такій мірі, що стає неможливим вирівнювання тиску всередині і поза резервуаром. Якщо усередині такого резервуара відбудеться вибух, викликаний швидкоплинним протіканням хімічних реакцій, то ушкодження, заподіяні резервуару, покриваються страхуванням у тому випадку, якщо стінки його не мають розривів.
Не відшкодовується збиток:
Ø нанесений вакуумом або розрідженням газу в резервуарі;
Ø заподіяну двигунів внутрішнього згоряння внаслідок вибухів, що відбуваються в камерах згоряння;
Ø виник в результаті вибуху динаміту або інших вибухових речовин.
При аваріях систем водопостачання крім прямих збитків, що виникли внаслідок пошкодження водою майна, страхове відшкодування виплачується також у разі виникнення у страхувальника таких витрат:
Ø щодо усунення раптових поломок що знаходяться безпосередньо в застрахованих будівлях трубопроводів, перерахованих вище систем;
Ø щодо усунення раптових поломок від раптового замерзання трубопроводів, а також з'єднаних безпосередньо з ним апаратів і приладів (крани, вентилі, баки, ванни, радіатори, опалювальні котли, бойлери і т. д.);
Ø щодо розморожування трубопроводів;
Ø з розчищення застрахованих приміщень після страхового випадку.
Збиток, що з'явився наслідком природного зносу та корозії, не відшкодовується.
2.5 Страхування електронного обладнання
За договорами страхування електронного обладнання страхова компанія надає страховий захист на випадок загибелі, пошкодження або втрати застрахованого майна в результаті раптового та непередбаченого впливу на нього незалежно від того, чи пов'язані причини збитків з експлуатацією майна.
Зокрема страховий захист поширюється на збитки, що виникли внаслідок помилок при експлуатації застрахованого майна, необережності обслуговуючого персоналу або злочинних дій третіх осіб, впливу електроструму (коротке замикання), різкого підвищення сили струму або напруги в електромережі, впливу індукованих струмів та інших аналогічних причин. Цей вид страхування може виступати як відокремлений в спеціальному страховому полісі, нарівні з такими ризиками, як пожежа, пошкодження водою, стихійні лиха, крадіжки та грабежі і т. д.
Страхова компанія не несе відповідальності за дефекти електронного обладнання, вже були на момент укладання договору страхування, які повинні були бути відомі страхувальнику. До невідшкодовуваний збитків відносяться також дефекти, що носять суто естетичний характер (подряпини, відколи, плями, пошкодження забарвлення і т. п.). Електронне обладнання схильне швидкому природному зносу в результаті інтенсивної експлуатації, збитки по якому не відшкодовуються, за винятком випадків, коли пошкоджуються суміжні або поєднані частини застрахованого обладнання.
У більшості випадків страхувальник несе основні втрати не в результаті загибелі електронного обладнання, а через втрату баз даних і файлів, що знаходяться на накопичувачах інформації. Вартість відновлення втрачених баз даних може багаторазово перевищити вартість електронного обладнання, тому страхування «комп'ютерних баз даних» виділилося в окремий вид страхування, який набуває все більшої актуальності.
3.Классификация страхування за видами майна.
3.1 Страхування майна промислових підприємств, установ і організацій.
До складу майна промислових підприємств, що підлягають страхуванню, входять наступні об'єкти:
Ø будівлі, споруди, об'єкти незавершеного капітального будівництва, транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар, товарно-матеріальні цінності та інше майно, що належить підприємствам і організаціям (перелік вказується в основному договорі);
Ø майно, прийняте організаціями на комісію, зберігання, для переробки, ремонту, перевезення і т. п. (перелік вказується в додатковому договорі, який може бути укладений тільки при наявності основного).
Страхуванню не підлягають морські і риболовецькі судна під час знаходження на шляхах сполучення, документи. Креслення, готівка і цінні папери.
Договір страхування майна, що належить підприємству, може бути укладений за його повної вартості або за певною часткою цієї вартості, але не менше 50% балансової вартості майна; а по страхуванню будов - не нижче залишку заборгованості за виданими позиками на їх зведення.
У страхуванні майна прийняті наступні межі оцінки його вартості:
Ø для основних фондів максимальний - балансова вартість, але не вище за відновну вартість на день їх загибелі;
Ø для оборотних фондів - фактична собівартість за середніми ринковими, відпускними цінами і цінами власного виробництва;
Ø для незавершеного будівництва - в розмірі фактично зроблених витрат матеріальних і трудових ресурсів до моменту страхового випадку.
Майно, прийняте організаціями на комісію, зберігання, для переробки, ремонту, перевезення, вважається застрахованим виходячи з вартості, зазначеної в документах по його прийому, але не вище дійсної вартості цього майна (за вирахуванням зносу)
Страхування майна підприємств проводиться за всіма ризиками, перелічених у попередній частині.
Страхове відшкодування виплачується за все загибле або пошкоджене майно, в тому числі і за майно, що надійшло до страхувальника в період дії договору. Страхувальнику відшкодовуються витрати, пов'язані з порятунком майна, щодо запобігання та зменшення шкоди в разі стихійного лиха чи аварії, а також щодо приведення застрахованого майна в порядок після стихійного лиха.
3.2 Страхування майна сільськогосподарських підприємств
Страхування майна, що належить сільськогосподарським підприємствам має свої особливості.
Сільськогосподарські підприємства в договорі страхування можуть застрахувати такі види майна:
Ø урожай сільськогосподарських культур (крім врожаю сіножатей);
Ø сільськогосподарські тварини, домашня птиця, кролі, хутрові звірі і сім'ї бджіл;
Ø будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, обладнання, риболовецькі судна, знаряддя лову, інвентар, продукція, сировина, матеріали, багаторічні насадження.
Подіями страхування є:
Ø Для врожаю сільськогосподарських культур - загибель або пошкодження у результаті посухи, нестачі тепла, зайвого зволоження, вимокання, вигрівання, заморозка, граду, зливи, бурану, урагану, повені, а також у результаті інших незвичайних для даної місцевості метеорологічні або інших природних умов, хвороб, шкідників рослин і пожежі.
Ø Для сільськогосподарських тварин, домашньої птиці, кроликів, хутрових звірів і сімей бджіл - загибель (падіж, вимушений забій або знищення) в результаті стихійних лих, інфекційних хвороб і пожежі, нещасних випадків.
Ø Для основних і оборотних фондів сільськогосподарського призначення - загибель або пошкодження у результаті повені, бурі, урагану, зливи, граду, обвалу, зсуву, дії підгрунтових вод, селю, удару блискавки, землетрусу, просідання, пожежі, вибуху і аварій.
Розмір збитку визначається:
Ø При загибелі або пошкодженні сільськогосподарських культур - з вартості кількісних втрат врожаю основної продукції культури (групи культур) на всій площі посіву (посадки), обчисленої з різниці між вартістю врожаю на 1 га в середньому за останні 5 років і цього року за діючими державними закупівельними цінами (у порівнянній оцінці)
Ø При загибелі сільськогосподарських тварин, домашньої птиці, кроликів, хутрових звірів і сімей бджіл - з їх балансової (інвентарної) вартості (робочої худоби - з урахуванням амортизації) на день загибелі. У разі вимушеного забою тварин із суми збитку вираховується вартість м'яса, придатного для їжі, і вартість шкурки.
Ø При загибелі або пошкодженні основних і оборотних фондів - з балансової (інвентарної) вартості з урахуванням зносу (амортизації). У суму збитку включаються також витрати з порятунку майна і приведенню його в порядок після лиха.
Не підлягають страхуванню старі будови, якщо вони не використовуються для будь-яких сільськогосподарських потреб, а також будівлі громадян, місце перебування яких невідоме.
3.3 Страхування майна громадян.
Під майном громадян розуміють предмети домашньої обстановки, побуту та споживання, використовувані в особистому господарстві і призначені для задоволення побутових і культурних потреб сім'ї по праву особистої власності. Об'єктом майнового страхування громадян не можуть бути документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, колекції, унікальні та антикварні предмети, вироби з дорогоцінних металів, каменів, предмети релігійного культу і т. д.
У майновому страхуванні громадян розрізняють наступні групи об'єктів страхування:
1) Будівлі (житлові будинки, садові будиночки, господарські будівлі, гаражі);
2) предмети домашньої обстановки (домашнє майно);
3) тварини;
4) транспортні засоби.
Страховим випадком по страхуванню будов, що належать громадянам на правах особистої власності, є знищення або пошкодження в результаті всіх подій, перерахованих у першій частині даного реферату.
При страхуванні домашнього майна в страховий випадок входять затоплення приміщення внаслідок проникнення води з сусідніх приміщень, викрадення майна та його знищення або пошкодження, пов'язане з викраденням або спробою викрадення.
У страхуванні тварин додаються події загибелі тварин внаслідок хвороби, нещасних випадків, а також вимушеного забою з причини природного характеру або за розпорядженням ветеринарної служби.
У страхуванні транспорту додається випадок його провалу під лід і повне або часткове знищення в результаті аварій. Аварією визнається знищення або пошкодження засобів транспорту в результаті дорожньо-(водно)-транспортної пригоди: зіткнення з іншим транспортним засобом, наїзд (удар) на рухомі чи нерухомі предмети (споруди, перешкоди, птахів, тварин і т. п.), перекидання, затоплення, коротке замикання струму, бій скла каменями і іншими предметами, що відлетіли з-під коліс іншого засобу транспорту.
Майно вважається застрахованим за постійним місцем проживання страхувальника: у всіх житлових і підсобних приміщеннях, а також на присадибній ділянці за адресою, вказаною в страховому свідоцтві. У зв'язку зі змінною місця проживання майно вважається застрахованим за новим місцем проживання страхувальника (без переоформлення страхового свідоцтва) до кінця терміну, передбаченого страховим договором.
Договір страхування домашнього майна може бути укладений строком від двох до одинадцяти місяців і від 1 до 5 років включно. Воно приймається на страхування в сумі, зазначеній страхувальником, але яка не може перевищувати дійсної вартості майна в межах ринкових цін (з урахуванням зносу). Розміри ставок передбачаються правилами страхування і визначаються за домовленістю сторін.
Збитками у майновому страхуванні прийнято вважати:
Ø у разі знищення або викрадення предмета - його дійсна вартість (з урахуванням зносу) виходячи з ринкових цін;
Ø у разі пошкодження предмета - різниця між вказаною вище його дійсною вартістю і вартістю цього предмета з урахуванням знецінення в результаті страхового випадку.
У суму збитку включаються витрати з порятунку майна і приведенню його у порядок у зв'язку з настанням страхового випадку.
Страховка не виплачується при знищенні та пошкодженні домашнього майна в результаті аварії опалювальної системи, водопровідної та каналізаційної мереж внаслідок дії низьких температур (морозів); знищення і пошкодження радіо-та електроприладів (крім телевізорів) в результаті їх загоряння незалежно від причин, якщо ця подія не викликало пожежі.
При транспортному страхуванні об'єктами страхування можуть бути:
1) автомобілі, в тому числі з причепами промислового виробництва; мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мотонартах, снігоходи (аеросани), мопеди з робочим об'ємом двигуна не менше 49,8 см 3;
2) водний транспорт, що підлягає реєстрації спеціальними органами: човни (гребні, вітрильні, моторні, крім надувних), катери і яхти (моторні, вітрильні, моторно-вітрильні).
Основний договір страхування транспортного засобу укладається строком на 1 рік або на 2 - 11 місяців, додатковий - на термін, що залишився до кінця дії основного договору.
На оцінку величини премії при визначенні суми страхової премії при транспортному страхуванні впливає низка чинників:
Ø вік, водійський стаж страхованого та осіб, що мають право керувати автомобілем;
Ø тип автомобіля;
Ø район, де знаходиться гараж або автостоянка;
Ø функціональне призначення транспортного засобу;
Ø величина необхідного страхового покриття.
Вік і водійський стаж: статистика показує, що молоді водії потрапляють в аварії частіше, ніж літні. Для стимулювання безаварійної їзди страховики, як правило, вимагають, щоб при аварії страхувальники оплачували частину збитків, тобто встановлюють франшизу. Причому, розмір франшизи визначається в залежності від віку водія. Франшизи не завжди залежать від водійського стажу і можуть застосовуватися до недосвідченим водіям.
Тип автомобіля: страховики складають тарифний довідник, у який входить звичайно близько 20 груп автотранспортних засобів. Для деяких машин можуть застосовуватися спеціальні тарифи страхування. Автомобілі групуються за ознаками за ознаками: максимальна вартість, складність ремонту або знаходження запасних частин. Багато страховиків вводять знижки зі страхових премій при страхуванні старих автомобілів. Величина таких знижок залежить від терміну експлуатації автомобіля. Досвід показує, що власники більш старих машин подають менше претензій, і тому індивідуальні витрати з обслуговування їх полісів страхування менше витрат з обслуговування полісів більше нових автомобілів.
Район, де знаходиться стоянка: хоча це не найкращий критерій для оцінки ризику, так як він не несе інформації про те, де зазвичай використовується автомобіль, але страховики його часто застосовують.
Функціональне призначення транспортного засобу: цей фактор важливий тим, що дає страховикові інформацію про частину можливих ризиків. Наприклад, машина пенсіонера, використовувана в приватних цілях, знаходиться на дорогах менше, ніж машина комівояжера, що проїжджав значні відстані. Чим більше машина знаходиться на дорозі, тим більше ризик аварії 3, стор 93].
За цією ознакою можна об'єднати транспортні засоби в такі групи:
А. Включає автомобілі, що використовуються в громадських, домашніх або розважальних цілях страхувальником і у зв'язку із здійсненням його професійної діяльності (за винятком здачі в прокат, роз'їзний торгівлі або використання в інших цілях, пов'язаних з торгівлею автомобілями, автоперегонами, змаганнями, ралі або випробуваннями) . Тобто до цієї групи належать автомобілі, що використовуються тільки для «домашніх і громадських» цілей: пересування до місця і з місця роботи до місця проживання.
В1. Включає автомобілі, що використовуються в громадських, домашніх або розважальних цілях, у зв'язку з діловою активністю страхувальника, його роботодавця або партнера (за винятком здачі в прокат, роз'їзний торгівлі або використання в інших цілях, пов'язаних з торгівлею автомобілями, автоперегонами, змаганнями, ралі або випробуваннями ). Передбачається активне використання автомобіля в ділових цілях, виключаючи роз'їзний торгівлю.
В2. Включає автомобілі, використання яких аналогічно використанню автомобілів групи В1. Різниця полягає в складі винятків: «за винятком використання автомобіля для перевезення пасажирів за плату або за договором оренди; змагань, автогонок, ралі або випробувань». Тут не накладаються обмеження на використання автомобіля комівояжерами для роз'їзний торгівлі [3, стор 94].
При настанні страхової події збиток визначається у разі:
Ø викрадення транспортного засобу або підвісного човнового мотора - за вартістю його (з урахуванням зносу)
Ø знищення транспортного засобу - по вартості (з урахуванням зносу) за вирахуванням вартості залишків, придатних для подальшого використання;
Ø пошкодження транспортного засобу - за вартістю ремонту в наступному порядку: вартість нових частин деталей і приладдя зменшується відповідно відсотку зносу, зазначеному в договорі страхування, до отриманої суми додається вартість ремонтних робіт, а потім віднімається вартість залишків, придатних для подальшого використання, переоцінюється за відсотком зносу і ступеня їх знецінення, зумовленого страховим випадком. У суму збитку включаються також витрати щодо рятування транспортного засобу (в тому числі додатковий збиток, викликаний порятунком людей) під час страхового випадку, щодо приведення в порядок і транспортування до найближчого ремонтного пункту або постійного місця проживання страхувальника (але не далі, ніж до найближчого ремонтного пункту). Страховик оплачує роботи зі складання кошторису витрат на ремонт, але не оплачує збиток втрати товарного виду транспортного засобу.
Більшість страхових компаній разом зі звичайним страхуванням транспортного засобу пропонує спеціальну страхову послугу: комбіноване страхування автомобіля, водія і багажу (авто-комбі) [8, стор 128]. Воно здійснюється у двох варіантах:
1. З повним відшкодуванням збитків і сплатою платежу за тарифом.
2. З власною участю страхувальника у відшкодуванні збитку (франшизою) на певну суму і сплатою платежу за тарифом. За таким договором збиток у розмірі франшизи не відшкодовується.
Страхування транспортних засобів особистого користування є окремим випадком в страховій практиці. У більш загальному випадку тут здійснюється страхування транспортних ризиків:
Ø Повне страхування (від всіх ризиків) - це найбільш широке страхове покриття, що передбачає відшкодування страхувальникові збитків, викликаних втратою або пошкодженням застрахованого транспортного засобу, фізичними травмами людей та пошкодженням майна третьої сторони.
Ø Транзитне страхування укладається не більш, ніж на тридцять днів для забезпечення страхового захисту на час перегону транспортного засобу до місця призначення.
Ø Страхування водіїв транспортних засобів та пасажирів від нещасних випадків, за якими страховик зобов'язаний виплачувати суму, якщо в результаті дорожньо-транспортної пригоди застрахований отримав поранення або каліцтво, тривалу або постійну втрату працездатності, або смерть.
Ø Страхування вантажів на міжнародних та внутрішніх перевезеннях. Переважна маса договорів купівлі-продажу супроводжується страхуванням. У розділі «Страхування» таких контрактів відзначають чотири основні умови страхування:
· Що страхується;
· Від яких ризиків;
· Хто страхує;
· На чию користь проводиться страхування.
У збірнику ІНКОТЕРМС викладені обов'язки щодо здійснення транспортного страхування при різних базисних умовах. Так, за умови СІФ транспортне страхування виробляє експортер, за умов ФОБ це може зробити імпортер. Якщо контрактом не обумовлено, то зовнішнє страхування здійснюється експортером на умовах «з відповідальністю за всі ризики». Імпортери зазвичай страхують товари на свою користь чи на користь інших осіб, найчастіше одержувачів вантажу. Питання страхування при укладанні контрактів завжди вимагають уважного вивчення спеціалістами, так як витрати можуть бути значними [5, стор 105].

ВИСНОВОК


Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій об'єктом страхових правовідносин виступає майно в різних видах; його економічне призначення - відшкодування збитку, що виник внаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути майно як є власністю страхувальника, так і перебуває у його володінні, користуванні, розпорядженні. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження.
У 1997 році лідерство за темпами росту страхових платежів належало майновому страхуванню. Цей показник склав 83%. Зростанню збору страхових премій не перешкодила навіть відміна обов'язкового страхування майна у сільській місцевості і переведення цього виду страхування на добровільну основу. В основному таке збільшення стало можливим за рахунок зростання числа фізичних осіб, які придбали реальне право власності на майно, а також завдяки зміні порядку відрахування страхових премій підприємствами на цей вид страхування. Тепер такі платежі можна здійснювати за рахунок собівартості. Цей вид страхування є одним з найбільш перспективних. Однією ж з головних факторів, що заважають цьому виду страхування розвиватися на повну силу, є низька платоспроможність і юридичних, і фізичних осіб.
Вид страхування
Частка в загальному обсязі виплат

1996
1997
Майнове
26%
43,1%
Відповідальності
13%
8%
Державне обов'язкове
8,5%
11,4%
Особисте
46,8%
37%
Недержавне обов'язкове
5,7%
0,5%
 
Табл.1 Структура страхових виплат [4, стор 29].
У даному рефераті розглянуті основні ризики, за якими здійснюється майнове страхування, а також виявлені особливості страхування різних видів майна (промислових і сільськогосподарських підприємств, громадян) від цих ризиків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
94.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Майнове страхування 2
Майнове страхування
Майнове страхування 2 лютого
Особисте і майнове страхування
Майнове страхування підприємств та громадян
Страховий ринок в РФ. Майнове страхування
Майнове страхування на прикладі ВАТ Полоцький комбінат хлібопродуктів
Майнове страхування на прикладі ВАТ Полоцький комбінат хлебопр
Шахрайство як майнове порушення

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru