додати матеріал


МСФЗ основні відмінності між технікою обліку в Росії та за кордоном

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Cтeллa Миколаївна Щaділoвa, професор, завідуюча кафедрою обліку і фінансів Московського інженерно-фізичного інституту (державний університет) (МІФІ).

Національні системи бухгалтерського обліку різних країн істотно різняться. Це пов'язано із загальним рівнем освіти в кожній країні, її політичними та економічними зв'язками в світі, відмінностями законодавчих систем. Дуже важливу роль тут відіграють і спосіб виробництва, і рівень інфляції, і темпи економічного розвитку, а також багато економічних факторів.

Основою для створення міжнародної системи бухгалтерського обліку (МСБО) послужила система обліку в США - вона найбільш розроблена і містить методичні основи обліку в міжнародних об'єднаннях, що викликано проникненням американського капіталу практично в усі національні економічні системи.

Розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності займається Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Він був створений у 1973 р., і на сьогоднішній день вже більше 120 країн світу беруть участь у його роботі, застосовуючи вироблені і випробувані КМСБО принципи і стандарти бухгалтерського обліку. Ці стандарти публікуються англійською мовою і є основним документом бухгалтерського обліку для країн, що входять до КМСБО. По-англійському вони позначаються як IAS (International Accounting Standards).

У Росії обрано один з найбільш раціональних способів застосування МСФЗ - їх адаптація до національних стандартів. Він передбачає поступове вдосконалення російських правил обліку та звітності, спрямоване на формування фінансової інформації високої якості відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Дамо коротку характеристику основних відмінностей між технікою обліку в Росії і в зарубіжних країнах, які застосовують стандарти МСФЗ.

1. Термінологія. Тут виникає проблема не тільки в плані застосування різних термінів, а й у різному використанні одних і тих самих термінів. Одне і те саме поняття має різні значення навіть всередині європейської спільноти і в країнах з впливом США. Тому доводиться дуже уважно ставитися до всіх визначень, що застосовуються при веденні обліку. Для цього в міжнародному обліку вводиться термін «глосарій» (словник). Його включено до складу повного комплекту МСФЗ.

2. План рахунків. У різних країнах існують різні варіанти, але суть системи рахунків збережена. У США та Англії жорсткої нумерації рахунків як такої немає, але є певний порядок розташування по балансу. При цьому в активі йде убування ліквідності зверху вниз (від каси до основних засобів), а в пасиві статті балансу розташовуються по терміну заборгованості: від короткого до довгого. Власний капітал замикає праву частину балансу. МСФЗ має баланс за зростанням ліквідності. Франція, Німеччина, країни Бенілюксу, Туреччина і країни Північної Африки (Туніс, Марокко і Алжир) мають жорсткий порядок плану рахунків російського типу; при цьому рахунок може мати до 10 цифр у номері, і всі субрахунки, таким чином, виступають як рахунки.

3. Особливості у веденні рахунків. Рахунки ведуться в так званій Т-формі, близькою до російської, але дебетові та кредитові обороти при цьому не виводяться, а обчислюється тільки залишок у процесі ведення рахунку. Активно-пасивні рахунки російської системи бухгалтерського обліку (РСБО) в міжнародному обліку (МСБО) практично відсутні, так як рахунки розбиваються окремо за типами, і тоді кожен рахунок - чи тільки пасивний (рахунки доходів), або тільки активний (рахунки витрат).

4. Виправлення в МСБО ведуться чорним сторно, яке збільшує обороти за рахунками (червоне сторно зменшує їх). До речі, операція віднімання не має в МСБО мінуса, а віднімається сума вказується в дужках, щоб уникнути невірного сприйняття.

5. У звітності МСБО не застосовують проводок як таких, а оперують тільки з вхідними і що виходять сальдо рахунків і загальними (без поділу на дебетовий і кредитовий) оборотами.

6. Баланс. Баланс ведеться постійно, але в дещо іншій формі:

основна формулювання не «Актив = Пасив», а «Активи = Зобов'язання + Капітал»;

статті російського балансу деталізовані; в МСБО всі деталі - у звіті про прибутки та збитки, а сам баланс гранично узагальнено;

баланс МСБО містить колонку з показниками попереднього періоду за тими ж статтями; активи розташовані в порядку зростання ліквідності, як і в РСБУ (у US GAAP - навпаки). Статті пасиву балансу розташовані в частині зобов'язань від короткострокових до довгострокових. Власний капітал замикає праву частину балансу.

Для дотримання принципу достовірності, правдивості звітної інформації в міжнародному обліку застосовуються коригуючі проводки. Для російського обліку коригуючі проводки застосовуються тільки у вигляді червоного сторно при виправленні помилок, оскільки принцип правдивості (достовірності) інформації в РСБУ фактично тільки декларується.

7. Податки обліковуються відповідно до законодавства кожної країни, тому і податкова база, і метод сплати різні в різних країнах світового співтовариства. При цьому в законодавстві кожної країни обов'язково вказано методи бухгалтерського обліку цих податків.

8. Відмінності систем обліку в технічному відношенні. У РСБУ дозволено вести відповідно до облікової політики кілька варіантів бухгалтерського обліку: за журнально-ордерною, простий або меморіально-ордерній формі, а комп'ютерна форма вказується в обліковій політиці як окремий вид обліку.

В МСБО застосовується тільки меморіально-ордерна форма. Це, безумовно, пов'язано з комп'ютеризацією обліку: журнали-ордери і узагальнені відомості незручні для введення та обробки в комп'ютерах. Це, у свою чергу, накладає на бухгалтера зобов'язання вести відповідний облік. Звідси - багато «паперових» відмінностей і застосування різних форм документів.

9. Час запису операцій. В МСБО прийнято вважати часом здійснення операції не запис або розрахунок, а реальний період здійснення витрат, наприклад, по відвантаженню, а не з оплати операції. Це принцип відповідності. У Росії банківський платіж записується на дату отримання виписки банку, на Заході - у момент друку платіжного доручення. Виникаючі в кінці місяця розбіжності виключаються спеціальної операції "вивірки».

10. Розрахунок прибутків і збитків. В МСБО вони збираються накопичувальним підсумком на рахунках прибутків і збитків, а поточний розрахунок робиться на підставі звітів. При складанні балансу всі рахунки прибутків і збитків підсумовуються на рахунку «Поточна прибуток» (Retain Earnings). В кінці року всі підсумки переносяться на рахунок «Прибутки та збитки минулих років».

11. Професійне судження. Згідно з принципами МСФЗ інформацію, подану у фінансовій звітності, роблять корисною для користувачів якісні характеристики, такі як зрозумілість, доречність, надійність і порівнянність. Визначення відносної важливості характеристик у кожному конкретному випадку є професійним судженням, що дозволяє зробити обгрунтований вибір методики обліку.

Таким чином, професійне судження в західній практиці є найважливішим елементом культури бухгалтерської професії, проявом лібералізму.

Для чого ж можуть бути потрібні Міжнародні бухгалтерські стандарти обліку російським бізнесменам і їх бухгалтерам?

По-перше, якщо у вас спільне підприємство (СП), то його звітність повинна бути складена як з вітчизняним стандартам, так і за стандартами країни-партнера - це цілком зрозуміле вимога, прийняте у всіх країнах світу.

По-друге, працюючи у філії іноземної фірми, бухгалтер повинен підготувати звіт, який увійде в загальну звітність материнської компанії за кордоном, складену за міжнародними стандартами, і тут не повинно бути неузгодженості чи суперечностей.

По-третє, іноземні партнери, зацікавлені у співпраці, захочуть ознайомитися зі звітністю вашої фірми, і якщо вона буде складена тільки в російському варіанті без врахування стандартів IAS, то буде їм незрозуміла.

По-четверте, якщо у вас процвітаюча фірма і ви хочете продавати свої акції в інші країни, то за правилами міжнародної практики треба спочатку представити свою звітність за три останні роки, зрозуміло, що відповідає міжнародним стандартам.

По-п'яте, якщо ви знайшли потенційних іноземних партнерів, то вам як керівнику проекту співпраці цікаво буде їх фінансове становище, для чого треба вміти читати статті зарубіжного балансу.

Таблиця 1. Відмінності у звітності МСФЗ і РСБУ


МСФЗ РСБО
Бухгалтерський баланс Статті бухгалтерського балансу оцінюються за правилом найменшого з двох показників - первісної та ринкової вартості Вартість деяких активів в бухгалтерському балансі завищена за рахунок капіталізації витрат періоду і в зв'язку з відсутністю оціночних резервів (резерв на морально застарілі ТМЗ, резерв на безнадійні борги)
Звіт про прибутки та збитки Всі витрати та збитки фірми, пов'язані до звітного періоду, визнаються в звіті про прибутки та збитки як витрати Незважаючи на те що з 1995 р. підприємствам слід при визначенні фінансового результату враховувати всі фактичні витрати незалежно від лімітів, встановлених для визначення бази оподаткування з податку на прибуток, багато підприємств продовжують обліковувати витрати зверху становлення лімітів як пряме зменшення капіталу. Це спотворює реальні фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів Звіт дає користувачам фінансової звітності основу для оцінки здатності компанії створювати грошові кошти і для оцінки потреби у використанні грошових коштів. Можна використовувати прямий або непрямий метод Звіт про рух грошових коштів за РСБО поділяє грошові потоки за джерелом та використання, а не по типу діяльності, що серйозно утрудняє аналіз діяльності компанії. Для складання звіту використовується прямий метод, і у звіті відображаються грошові кошти, які в дійсності були переведені на рахунок компанії
Фінансова звітність в умовах гіперінфляції Підприємства повинні коригувати свої фінансові звіти, відображаючи в них зміни купівельної вартості грошей. Стандарт застосовується для будь-якого підприємства, яке складає фінансові звіти у валюті країни з гіперінфляційною економікою Концепція коригувань на інфляцію і вираження результатів у валюті зі стабільною купівельною спроможністю відсутня. У результаті цього фінансові звіти на початок і кінець періоду не можуть бути порівняні
Консолідована звітність Різні способи консолідації: об'єднання активів, метод пропорційної консолідації, метод повної консолідації, метод обліку по пайовій участі, метод обліку за собівартістю Існуючі правила використовують принципи, схожі на МСБО, але вони є лише рекомендаціями. На практиці надійність консолідованої звітності, підготовленої високоінтегрованих компаніями, дуже низька
Розкриття по зв'язаних сторонах Якщо одна сторона може контролювати іншу сторону або мати значний вплив на неї у прийнятті рішень, всі угоди між сторонами підлягають розкриттю Необхідно розкривати операції із зв'язаними сторонами, якщо невірне уявлення цих операцій може призвести до невірного відображення звітів компанії
Основні засоби Основні засоби оцінюються за первісною вартістю, проте допускається систематична переоцінка основних засобів до справедливої ​​вартості. Визнається будь довготривале падіння справедливої ​​вартості Основні засоби оцінюються за первісною вартістю. Компанія має право не частіше одного разу на рік проводити переоцінку основних засобів шляхом індексації або шляхом прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами, і вона повинна бути регулярної
Знос (амортизація) Знос нараховується на основні засоби та нематеріальні активи протягом терміну корисного використання активів відповідно до облікової політики підприємства. Залишковий строк корисного використання періодично переглядається Амортизація на основні засоби нараховується на підставі довідкових даних, відображених в Єдиних нормах амортизаційних відрахувань. На вибір методу нарахування зносу впливають методики розрахунку відповідно до базою оподаткування, а не термін корисного використання. Норми зносу зазвичай встановлені нижче норм МСФЗ
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Стаття
26.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Російські ПБО та МСФЗ відмінності у принципах бухгалтерського обліку
Особливості обліку за стандартами МСФЗ 36 Знецінення активів і МСФЗ 11 Договір поряду
Порівняльний аналіз МСФЗ 16 Основні засоби МСФЗ 17 Оренда з ПБУ червень 2001
Рослини класів однодольних і дводольних відмінності між ними Основні родини класу однодольних
Порівняльний аналіз МСФЗ 16 Основні засоби МСФЗ 17 Оренда з ПБУ 601 Облік основних
Управління культури та відмінності між ними
Герундій і інфінітив Відмінності між ними
Індивідуально-психологічні відмінності між людьми
Індивідуально психологічні відмінності між людьми
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru