Ліцензійний договір

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1. Поняття договору
2. Умови договору
3. Форма договору і його реєстрація
4. Види ліцензійних договорів
5. Особливості ліцензійних договорів
6. Зміст ліцензійного договору
7. Реєстрація патентно-ліцензійних договорів у Роспатенті
Висновок
Список літератури

Введення
Ліцензійний договір - цивільно-правовий договір, в силу якого патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в обсязі, передбаченому договором, іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і (або) здійснювати інші дії, передбачені договором.
На відміну від договору про передачу патенту, в рамках ліцензійних договорів відбувається не повна, а часткова передача виключних прав патентовласника.
Нормативне регулювання ліцензійного договору регламентується ГК РФ ст. 1235-1239, 1362, 1367-1369. З числа відомчих актів, що встановлюють правила про ліцензійні договори, слід назвати вищезгадані Правила реєстрації договорів, а також Правила подачі та розгляду заяви патентовласника про надання права на відкриту ліцензію та публікації відомостей про таку заяву, затв. Роспатентом 30 листопада 1994 У Патентному законі даний договір був регламентований ст. 13.

1. Поняття договору
Ліцензійний договір - цивільно-правовий договір, в силу якого патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в обсязі, передбаченому договором, іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і (або) здійснювати інші дії, передбачені договором.
Стаття 1367 ЦК України дещо змінила поняття ліцензійного договору і визначає його наступним чином - як договір, за яким одна сторона - власник патенту (ліцензіар) - надає або зобов'язується надати іншій стороні - ліцензіату - засвідчена патентом право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у встановлених договором межах.
Договір є консенсуальним, двустороннеобязивающім і, як правило, оплатним [1].
2. Умови договору
Істотною умовою договору є його предмет - надання права на використання запатентованого об'єкта. Предмет повинен бути сформульований таким чином, щоб визначити обсяг переданих прав. Договором може бути передбачено право ліцензіара укладати субліцензійний договір.
Ціна договору не є істотною умовою.
Виділяють дві основні форми платежів: одноразові та періодичні грошові суми. Допускається і поєднання різних форм внесення платежів.
Замість або разом з внесенням платежів на ліцензіара може бути покладено обов'язок з підтримання чинності патенту (сплаті патентних зборів) та інші обов'язки майнового або немайнового характеру. Закон нічого не говорить про термін ліцензійного договору. Ліцензійний договір може бути укладений без зазначення строку дії, тобто на період дії патенту або з зазначенням терміну дії. Таким чином, можна зробити висновок, що ліцензійний договір завжди носить строковий характер [1].
3. Форма договору і його реєстрація
До форми ліцензійного договору пред'являються вимоги, аналогічні вимогам до форми договору про передачу патенту. Ліцензійний договір також підлягає реєстрації в Роспатенті під страхом недійсності.
Такі ж вимоги пред'являються і до договорів, що випливають із ліцензійного договору, до додаткових угод до нього [4].
4. Види ліцензійних договорів
У залежності від предмета ліцензії ліцензійні договори поділяються на:
- Ліцензійні договори на винаходи;
- Ліцензійні договори на корисні моделі;
- Ліцензійні договори на промислові зразки;
- Ліцензійні договори на селекційні досягнення;
- Ліцензійні договори на топології інтегральних мікросхем;
- Ліцензійні договори на товарні знаки;
- Ліцензійні договори на ноу-хау.
У залежності від виду ліцензії ліцензійні договори поділяються на:
- Ліцензійні договори на "чисті" ліцензії;
- Ліцензійні договори на супутні ліцензії;
- Ліцензійні договори на поворотні ліцензії;
- Ліцензійні договори на перехресні ліцензії;
- Ліцензійні договори на примусові ліцензії;
- Ліцензійні договори на відкриті ліцензії;
- Ліцензійні договори на обов'язкові ліцензії;
- Ліцензійні договори на субліцензії.
Ліцензія вважається "чистої", якщо права на використання об'єктів промислової власності, селекційного досягнення, топології інтегральної мікросхеми або ноу-хау надаються в рамках самостійного ліцензійного договору, а не в складі інших торговельних угод.
Супутні ліцензії передбачають передачу прав на використання об'єктів промислової власності, селекційного досягнення, топології інтегральної мікросхеми або ноу-хау в ліцензійній формі в складі інших комерційних угод.
Поворотна ліцензія надає ліцензіару право на використання об'єкта техніки або технології, розроблених ліцензіатом на основі знань, спочатку отриманих ним за основним ліцензійним договором. Зобов'язання щодо зворотних ліцензій зазвичай випливають із статті "Технічні удосконалення та нові патенти", що включається в типові ліцензійні договори.
Перехресна ліцензія (крос-ліцензія) означає взаємне надання патентних прав різними патентовласниками в тих випадках, коли вони не можуть здійснювати виробничу або комерційну діяльність, не порушуючи патентних прав один одного.
Примусова ліцензія - це дозвіл, що видається компетентним державним органом заінтересованій особі на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка або селекційного досягнення у разі тривалого невикористання чи недостатнього використання патентовласником своєї розробки, а також відмови в продажу ліцензій.
Цими ж органами визначаються умови використання патенту та розмір ліцензійного винагороди, яка повинна бути не нижче ринкової ціни ліцензії (Патентний закон РФ розділ IV, п. 3 ст. 10).
Відкрита ліцензія означає надання права на використання об'єкта промислової власності або селекційного досягнення на підставі офіційної заяви патентовласника відповідно до патентного відомства або Держкомісію з випробування і охорони селекційних досягнень про готовність продати ліцензію будь-якій зацікавленій особі. Патентовласник не може відкликати свою заяву про надання права на відкриту ліцензію. Який заявив в патентне відомство або Держкомісію про надання відкритої ліцензії патентовласник сплачує мито за підтримання чинності патенту в розмірі 50% її річної вартості (Патентний закон РФ розділ IV, п. 3 ст. 13; Закон РФ "Про селекційні досягнення" * (60) ст. 19).
Обов'язкова ліцензія - це дозвіл на використання об'єкта промислової власності, що видається без згоди патентовласника за рішенням Уряду РФ в інтересах оборони і національної безпеки країни (Патентний закон РФ розділ IV, п. 4 ст. 13).
Субліцензія - це право, що надається ліцензіатом на використання об'єкта промислової власності або селекційного досягнення третім особам за згодою ліцензіара і на умовах, які повинні бути обумовлені в основному ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом.
У залежності від обсягу переданих прав ліцензійні договори поділяються на:
- Ліцензійні договори на передачу невиключної (простої) ліцензії;
- Ліцензійні договори на передачу виняткової ліцензії;
- Ліцензійні договори на передачу повної ліцензії;
- Ліцензійні договори на продаж патенту. Невиключна (проста) ліцензія дає ліцензіату право на узгоджених умовах, території і протягом встановленого терміну використовувати певний предмет ліцензії при одночасному збереженні за ліцензіаром на цій же території права використовувати цей же предмет ліцензії, а також надавати на нього ліцензії іншим особам.
Виключна ліцензія дає ліцензіату право на узгоджених умовах, території і протягом встановленого строку використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. При цьому на даній території і протягом цього терміну ліцензіар не вправі використовувати предмет ліцензії, а також надавати ліцензії іншим особам.
Повна ліцензія надається лише на об'єкти промислової власності та селекційні досягнення і дає ліцензіату всі права на використання патенту без обмеження території і на весь термін його дії. Цим вона відрізняється від виключної ліцензії, яка може надаватися також на ноу-хау і містити обмеження щодо терміну, території та області застосування наданих прав. На відміну від продажу патенту, яка означає зміну патентовласника з переходом до неї всіх прав, що випливають з патенту, при продажу повної ліцензії патентовласник залишається тим самим.
У залежності від способу охорони об'єктів інтелектуальної власності ліцензійні договори поділяються на:
- Патентні ліцензійні договори;
- Безпатентні ліцензійні договори.
До патентним належать договори, що передбачають передачу прав на використання захищених патентами і свідоцтвами винаходів, корисних моделей, промислових зразків, селекційних досягнень, топологій інтегральних мікросхем, товарних знаків. У рамках безпатентних ліцензійних договорів здійснюється передача прав на ноу-хау, включаючи не охороняються технічні рішення, секрети виробництва, технічні, комерційні та виробничо-економічні знання і досвід.
У залежності від статусу і відносин суб'єктів ліцензійних угод розрізняють:
- Ліцензійні договори, укладені між юридично і фінансово - незалежними між собою фірмами (міжфірмовий ліцензійні договори);
- Ліцензійні договори, укладені в рамках об'єднань споріднених компаній (внутріфірмові ліцензійні договори).
5. Особливості ліцензійних договорів
Ліцензійний договір - консенсуальний, взаємний, відшкодувальний.
Сторонами ліцензійного договору є: ліцензіар, ліцензіат.
Ліцензіар - це особа, яка передає належне йому право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, селекційне досягнення, топологію інтегральної мікросхеми, ноу-хау. В якості ліцензіара може виступати:
- Власник патенту;
- Власник товарного знаку;
- Автор топології інтегральної мікросхеми;
- Власник ноу-хау.
Ліцензіат - це особа, яка купує в іншої сторони договору (ліцензіара) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, селекційного досягнення, топології інтегральної мікросхеми, товарного знаку або ноу-хау в обсязі, передбаченому договором, і приймає на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором.
У деяких ліцензійних договорах в якості ліцензіара може виступати не власник результатів інтелектуальної діяльності, а особа, яка має в належному вигляді оформлене право на розпорядження цими результатами. Таким, наприклад, є посередник (агент, брокер, повірений, комісіонер). У цьому разі в договорі, як правило, в преамбулі, вказується, що відповідні патенти, свідоцтва або ноу-хау належать патентовласнику (автору, власнику). Дається його повне найменування та місцезнаходження, а також зазначається, що патентовласником (автором, власником) надано ліцензіару право на ведення від свого імені переговорів про продаж ліцензій та укладення відповідних договорів.
Нерідко патентовласниками (власниками свідоцтв) виступають декілька авторів, які є фізичними особами. Оскільки як ліцензіара має виступати тільки одна особа, то в договорі (преамбулі) слід перерахувати всіх патентовласників (власників свідоцтв) і вказати, що вони надали одному з них право на ведення переговорів і укладення ліцензійного договору від імені всіх патентовласників (власників свідоцтв). У преамбулі вказуються його прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані.
Істотні умови ліцензійного договору: предмет договору; територія, на якій діє договір, термін дії договору; розмір і порядок виплати винагороди; інші умови, передбачені законом .* (61)
Предметом ліцензійного договору є права на передані:
винаходи;
- Промислові зразки;
- Корисні моделі;
- Топології інтегральних мікросхем;
- Селекційні досягнення;
- Товарні знаки, знаки обслуговування;
- Ноу-хау.
У договорі повинні бути чітко зазначені предмет ліцензії, обсяг прав та умови їх передачі, види і обсяги технічної та іншої допомоги, необхідної для використання об'єктів інтелектуальної власності.
Так, слід сформулювати положення про те, якого виду ліцензія є предметом договору (невиключна, виняткова або повна) і на що поширюються зазначені права - на весь цикл виробництва, на використання і продаж предметів ліцензії або лише на окремі операції. Слід також детально сформулювати, якого виду ліцензія надається на території виключного права, невиключного права і в зоні експорту, що і в якому обсязі дозволяється робити на цих територіях ліцензіату, які права або обмеження обов'язкові для ліцензіара. Необхідно вказати, яку технічну документацію ліцензіар передає ліцензіату, яку конкретно надає технічну допомогу і які зразки продукції, комплектуючих деталей, матеріалів та спеціального обладнання постачає. Обумовлюється і можливість продажу ліцензіатом субліцензій третім особам, а також необхідність попереднього узгодження з ліцензіаром їх умов.
Територія, на якій діє договір, - це перелік країн (регіонів), на території яких ліцензіату надається право на використання патентів, свідоцтв або ноу-хау. У залежності від обсягу наданих за договором прав розрізняють:
- Територію виключного права - перелік країн (регіонів), де ліцензіату надані монопольні права на використання предмета ліцензії;
- Територію невиключного права - перелік країн (регіонів), де за ліцензіаром зберігаються права на використання предмета ліцензії та передачу їх третім особам;
- Зону експорту - перелік країн (регіонів), на території яких ліцензіат має право експортувати продукцію за ліцензією.
Термін дії договору залежить від розсуду сторін. При цьому необхідно враховувати терміни дії патентів і свідоцтв. Одночасно з терміном дії договору можуть бути визначені умови його вступу в силу, порядок продовження або дострокового розірвання. У даному випадку повинні бути враховані законодавчі акти, що регулюють цей порядок в країнах ліцензіара і ліцензіата. У Російській Федерації вступ в силу внутрішніх ліцензійних договорів визначається датою їх реєстрації в Роспатенті. У тих випадках, коли вступ договору в силу пов'язано з необхідністю його схвалення компетентним державним чи іншим органом, датою набрання договором чинності вважається дата надходження письмового повідомлення про таке схвалення.
Розмір і порядок виплати винагороди встановлюються сторонами договору. Узгоджене сторонами винагорода є компенсацією за надання прав на використання патентів, свідоцтв та ноу-хау, передачу технічної документації, знань і досвіду, надання технічної допомоги та інших зафіксованих у тексті ліцензійного договору послуг, що надаються ліцензіаром, а також за постачання обладнання, зразків, комплектуючих і сировини, якщо останні мають місце.
Розмір ліцензійного винагороди повинен не тільки компенсувати витрати ліцензіара з надання ліцензії, але і забезпечити отримання ним оптимального прибутку. Зазвичай використовуються три альтернативні варіанти платежів:
а) на базі процентних відрахувань від вартості реалізованої ліцензіатом продукції за ліцензією (роялті);
б) паушальний, тобто одноразові або поетапні платежі;
в) комбінований варіант, при якому певна сума виплачується ліцензіатом у вигляді одноразового платежу, а решта - як роялті.
Технічна допомога, постачання обладнання, зразків, комплектуючих виробів і т.п. можуть оплачуватися окремо.
Оскільки мета ліцензійного договору - забезпечити можливість практичного використання конкретного технічного рішення, переданої технології та інших об'єктів інтелектуальної власності, остільки важливо, щоб була дотримана їх патентна чистота, яка полягає в тому, що предмет договору може бути вільно використаний без небезпеки порушення діючих у країні патентів, належать третім особам.
У договорі можуть визначатися:
види і обсяг технічної допомоги, пов'язаної з освоєнням виробництва продукції за ліцензією на підприємствах ліцензіата;
допомогу ліцензіара в навчанні персоналу ліцензіата методам і прийомам роботи, що належать до виробництва продукції за ліцензією;
відрядження фахівців ліцензіата на виробничі ділянки, в лабораторії і на випробувальні ділянки ліцензіара для оволодіння відповідним досвідом роботи.
Форма договору - проста письмова. Підлягають державній реєстрації:
- Ліцензійні договори про передачу права на патентні винаходи;
- Ліцензійні договори про передачу права на корисні моделі;
- Ліцензійні договори про передачу права на промислові зразки;
- Ліцензійні договори про передачу виключного права на топологію інтегральної мікросхеми;
- Ліцензійні договори про передачу права на використання охороняється топології інтегральної мікросхеми (за угодою сторін);
- Ліцензійні договори про передачу права на товарні знаки .* (62)
Всі зміни, що вносяться до зазначені ліцензійні договори підлягають державній реєстрації.
6. Зміст ліцензійного договору
Зміст ліцензійного договору утворюють права і обов'язки ліцензіара та ліцензіата.
Обов'язки ліцензіара:
1. Надати ліцензіату на термін дії договору ліцензію на використання винаходів (інших об'єктів).
2. Утриматися від використання та передачі третім особам прав, переданих за ліцензійним договором ліцензіату.
3. Передати ліцензіату всю необхідну технічну документацію.
4. Усунути в найкоротші терміни зауваження ліцензіата за переданої технічної документації.
5. Виготовити в разі необхідності технічну документацію стосовно технічним нормам і стандартам, прийнятим у відповідній галузі промисловості країни ліцензіата.
6. Надати ліцензіату технічну допомогу у виробництві продукції за ліцензією і за необхідності поставити йому зразки продукції і матеріалів.
7. Проінформувати ліцензіата про всі проведені удосконалення, що стосуються винаходів (інших об'єктів) та запропонувати їх у першу чергу ліцензіату.
8. Гарантувати, що на момент вступу в силу договору ліцензіару нічого невідомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням ліцензії.
9. Гарантувати технічну здійсненність продукції за ліцензією і досягнення технічних показників, передбачених договором.
10. Гарантувати комплектність, правильність та якісне виготовлення технічної документації та інших матеріалів, переданих ліцензіату.
11. Відрядити на прохання ліцензіата фахівців на підприємства ліцензіата для навчання персоналу методам і прийомам роботи, що належать до виробництва продукції за ліцензією.
12. Поставити на прохання ліцензіата зразки продукції та матеріалів, необхідних для виробництва продукції за ліцензією.
13. Гарантувати збереження конфіденційності документації, інформації, знань і досвіду, переданих ліцензіату з договором.
14. Вжити заходів до захисту прав, переданих за договором ліцензіату у разі неправомірного використання винаходів (інших об'єктів) на території дії ліцензії.
Права ліцензіара:
1. Вимагати сплати винагороди, передбаченого договором.
2. Дозволяти на прохання ліцензіата продаж субліцензій.
3. Перевіряти, в тому числі із залученням аудиторів, надані ліцензіатом бухгалтерські дані про виробленої, проданої, використаної продукції за ліцензією.
4. Вимагати якісного виготовлення продукції за ліцензією.
5. Вимагати збереження конфіденційності інформації, документації, знань і досвіду, переданих за договором ліцензіату.
6. Вимагати виконання ліцензіатом інших обов'язків за договором.
Обов'язки ліцензіата:
1. Сплатити винагороду ліцензіару відповідно до умов договору.
2. Гарантувати якісне виготовлення продукції по ліцензії у відповідності з технічною документацією, отриманої від ліцензіара.
3. Рекламувати продукцію за ліцензією, з метою її оптимальної продажу.
4. Нести відповідальність перед ліцензіаром за субліцензійний договір.
5. Утримуватися від виробництва продукції за ліцензією, від продажу і використання такої продукції, а також від надання відповідних субліцензій за межами території дії ліцензії, отриманої за договором, не отримавши на це письмової згоди ліцензіара.
6. Забезпечити за свій рахунок всі витрати, що стосуються відрядження спеціалістів ліцензіара для надання допомоги, пов'язаної з виробництвом продукції за ліцензією.
7. Надати на прохання ліцензіара зведені бухгалтерські дані щодо виробництва, продажу, використання продукції за ліцензією, відомості про продажних цінах і найменуваннях покупців.
8. Забезпечити ліцензіару можливість перевірки поданих бухгалтерських даних.
9. Інформувати ліцензіара про всі проведені удосконалення, що стосуються винаходів, отриманих за договором, пропонувати їх в першу чергу ліцензіару.
10. Гарантувати збереження конфіденційності інформації, документації, знань і досвіду, отриманих від ліцензіара.
11. Визнавати протягом усього терміну дії договору дійсність прав ліцензіара, що випливають з свідоцтв і патентів.
12. Не оскаржувати і не сприяти іншим особам під час оспорювання дійсності авторських прав і патентів.
13. Сповістити ліцензіара про претензії третіх осіб з приводу використання ліцензії, вжити заходів для судового захисту законних прав ліцензіара.
14. Повідомити ліцензіара про протиправне використання винаходів, захищених свідоцтвами і патентами, вжити заходів до захисту прав ліцензіара.
15. Прийняти необхідні заходи (самостійно або спільно з ліцензіаром) до припинення протиправних дій третіх осіб у разі використання ними предмета договору на обумовленої в ньому території.
16. Повернути технічну документацію ліцензіару у разі дострокового припинення договору внаслідок порушення його ліцензіатом.
Права ліцензіата:
1. Вимагати надання ліцензій, передбачених договором.
2. Вимагати надання технічної документації, передбаченої договором, та усунення виявлених в ній недоліків.
3. Вимагати відрядження спеціалістів ліцензіара, надання технічної допомоги, надання необхідних зразків продукції і матеріалів для організації виробництва по ліцензії.
4. Виробляти продукцію за ліцензією (використовувати інші об'єкти, отримані за договором, відповідно до його умов).
5. Вимагати забезпечення ліцензіаром збереження конфіденційності інформації, переданої за договором.
6. Вимагати виконання ліцензіаром інших обов'язків за договором.
Відповідальність сторін:
У разі невиконання або неналежного виконання ліцензійного договору його сторони несуть цивільно-правову відповідальність згідно із загальними нормами Цивільного кодексу про відповідальність. Чинне законодавство, як і у випадку з авторським договором, дозволяє сторонам уточнювати підстави, форми та обсяг відповідальності.
7. Реєстрація патентно-ліцензійних договорів у Роспатенті
Відповідно до ст. 10 і 13 Патентного закону підлягають реєстрації в Роспатенті і без такої реєстрації вважаються недійсними договори про передачу виключного права (уступку патенту) на запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок і ліцензійні договори на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Стаття 1369 ЦК України встановлює, що така реєстрація вимагається і відносно інших договорів, за допомогою яких здійснюється розпорядження виключним правом.
У Роспатенті також можуть бути зареєстровані:
- Зміни, що стосуються істотних умов договору;
- Дострокове розірвання договору, укладеного із зазначенням терміну його дії, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку його дії.
Для реєстрації договору в Роспатент повинні бути представлені наступні документи:
- Заяву про реєстрацію договору, що відноситься до одного договором, із зазначенням адреси для листування;
- Договір, листи якого повинні бути прошиті, пронумеровані і в них не повинно бути підчисток, приписок, закреслених слів чи інших не обумовлених у них виправлень, або виписка з договору, що містить його істотні умови та засвідчена в установленому порядку, в трьох примірниках;
- Документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію договору або реєстраційного збору в установленому розмірі;
- Документ, що підтверджує правонаступництво або право на спадкування (у разі необхідності);
- Довіреність, що засвідчує повноваження представника;
- Інші документи, передбачені Правилами реєстрації договорів (у разі необхідності).
Для реєстрації змін, внесених до зареєстрований договір, або розірвання договору в Роспатент повинні бути представлені наступні документи:
- Заяву про реєстрацію змін, внесених в один зареєстрований договір, або розірвання одного зареєстрованого договору, із зазначенням адреси для листування;
- Документ, що підтверджує угоду сторін зареєстрованого договору про внесення відповідних змін або про розірвання зареєстрованого договору (у трьох примірниках);
- Документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в установленому розмірі;
- Довіреність, що засвідчує повноваження представника;
- Інші документи, передбачені вищезазначеними Правилами реєстрації договорів (у разі необхідності) [2].
У разі дострокового розірвання договору, укладеного із зазначенням терміну його дії, або розірвання договору, укладеного без зазначення строку його дії, в односторонньому порядку в Роспатент подається заява про розірвання договору, до якого додається документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в розмірі, встановленому для реєстрації змін, внесених до зареєстрований договір.
Ведення справ з реєстрації договору або змін, внесених до зареєстрованого Роспатентом договір, здійснюється право-володарем (патентовласником) або особою, якій передається право за договором, самостійно або через представника, в тому числі патентного повіреного, повноваження якого засвідчуються відповідно до чинного законодавства.
Заява про реєстрацію і додані до заяви документи представляється російською мовою або іншою мовою. У заяві, представленому російською мовою, імена, назви і адреси можуть бути зазначені і на іншій мові для цілей публікації відомостей в офіційному бюлетені на іншій мові. Якщо заява і прикладені документи подаються на іншій мові, до них додається їх переклад на російську мову, який підписується особою, що представив переклад.
Заява про реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, підписується особою, якій надано право подання такої заяви, із зазначенням дати підписання.
Від імені юридичної особи заяву підписується керівником організації або іншою особою, уповноваженою на це у встановленому порядку, із зазначенням його посади, підпис скріплюється печаткою юридичної особи.
Підпис розшифровується зазначенням прізвища та ініціалів підписувача.
Якщо дата підписання не вказана, то такою вважається дата, на яку заява про реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, отримано Роспатентом.
Заява та додані до неї документи подаються в Роспатент безпосередньо або надсилаються поштою. Заява та додані до неї документи можуть бути передані факсом з наступним поданням їх оригіналів з дотриманням нижчезазначених вимог. До подання оригіналу документ, переданий по факсу, вважається не надійшли.
У двомісячний термін з дня надходження заяви та доданих до неї документів Роспатент здійснює перевірку наявності всіх необхідних документів та їх відповідності вимогам, встановленим Правилами реєстрації договорів, а також положенням законодавства Російської Федерації, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності [4].
У разі відсутності необхідних документів чи порушення вимог до документів, представленим на реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, особі, яка подала заяву, надсилається запит з пропозицією подати в Роспатент відсутні і (або) виправлені документи (включаючи документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в установленому розмірі) і (або) внести відповідні зміни та доповнення у представлений договір або угода про внесення змін до зареєстрований договір протягом двох місяців з дати отримання запиту.
Реєстрація договору або змін, внесених до зареєстрований договір, не проводиться, якщо у встановлений термін запитувані документи не подано без поважних причин, а також, якщо відповідно до даних Державного реєстру Російської Федерації припинено дію правової охорони винаходу, промислового зразка, корисної моделі, товарного знака. При цьому Роспатент направляє особі, яка подала заяву, повідомлення про відмову у реєстрації договору, що містить підстави для відмови, і повертає подані документи, за винятком заяви.
При позитивному результаті перевірки Роспатент направляє в адреси сторін договору або за адресою для листування, зазначеною в заяві:
- Повідомлення про реєстрацію договору або зміни, внесеного в зареєстрований договір;
- Примірник відповідного договору або документа, що підтверджує угоду сторін про внесення змін до зареєстрований договір, з відміткою про реєстрацію, яка містить дату реєстрації та реєстраційний номер;
- Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки або свідоцтва на корисні моделі з внесеною записом про передачу виключного права або надання права на використання на винахід, корисну модель, промисловий зразок винаходи.
Один примірник зареєстрованого договору або зміни, внесеного в зареєстрований договір, зберігається в Роспатенті і є контрольним примірником.
Що вступило в законну силу рішення суду про розірвання, про продовження терміну дії або про зміни, які зачіпають істотні умови зареєстрованого договору, має бути доведено сторонами або стороною за договором до відома Роспатенту.
Заява про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору і заява про реєстрацію змін, внесених до зареєстрованого ліцензійний договір, подається патентовласником або його представником. Заява про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору підписується усіма особами, яким належить патент, якщо їх згоду надати ліцензію або передати виключне право (поступитися патент) іншій особі не зафіксовано ні в якому іншому подається документі.
До заяви про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору додаються:
- Патент;
- Короткий опис об'єкта ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (у разі зацікавленості патентовласника в поширенні інформації про предмет відповідного ліцензійного договору).
Для реєстрації договору про передачу патенту до заяви про реєстрацію договору повинен бути доданий документ, що підтверджує сплату всіх патентних зборів, від сплати яких відповідно до п. 1 ст. 1366 ЦК РФ був звільнений заявник (патентовласник), що є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід [1].
У разі розірвання ліцензійного договору або якщо зміна, внесена в зареєстрований ліцензійний договір, стосується визначення сторін договору, до заяви про реєстрацію такої зміни чи розірвання додається патент.
При встановленні відповідності поданого на реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору положень ЦК РФ перевіряється наявність у договорі положень, що відносяться до:
- Визначенню сторін договору;
- Предмету договору (номер патенту, щодо якої укладено договір);
- Йдеться про передачі права;
- Обсягом переданих прав за ліцензійним договором;
- Обов'язки ліцензіата вносити ліцензіару обумовлені ліцензійним договором платежі і (або) здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором.
Роспатентом може бути зареєстрований субліцензійний договір, якщо ліцензійним договором передбачено право ліцензіата дозволяти третім особам використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка на умовах субліцензії, узгоджених ним з правовласником або визначених у ліцензійному договорі.
Відомості про зареєстрований договорі про передачу патенту, ліцензійному договорі, зареєстрованих зміни та доповнення до ліцензійного договору і розірвання ліцензійного договору вносяться відповідно до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації, Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації.
У відповідному офіційному бюлетені Роспатенту публікуються такі відомості:
- Дата і номер реєстрації договору;
- Визначення сторін договору;
- Предмет договору;
- Обсяг переданих прав.
Реєстрація договорів про передачу виключного права на секретний винахід і ліцензійних договорів на використання запатентованого секретного винаходу відповідно до ст. 1405 ЦК України (ст. ЗО червня Патентного закону) здійснюється органом, який видав патент на секретний винахід, відповідно до законодавства про державну таємницю та Правилами реєстрації договорів, з урахуванням особливостей правової охорони і використання секретних винаходів, встановлених в § 7 гл. 72 ЦК РФ (розділ IV Патентного закону) [2].

Висновок
Всі види ліцензійних договорів, відповідно до ст. 10 і 13 Патентного закону, підлягають реєстрації в Роспатенті і без такої реєстрації вважаються недійсними договори про передачу виключного права (уступку патенту) на запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок і ліцензійні договори на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Стаття 1369 ЦК України встановлює, що така реєстрація вимагається і відносно інших договорів, за допомогою яких здійснюється розпорядження виключним правом.
У Роспатенті також можуть бути зареєстровані:
- Зміни, що стосуються істотних умов договору;
- Дострокове розірвання договору, укладеного із зазначенням терміну його дії, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку його дії.

Список літератури
1. Цивільний Кодекс РФ;
2. Штумпф Г. Ліцензійний договір. М., 2008; Цивільне право: Підручник: У 2 т. ТРМ II. Напівтім 1 / Відп. ред. Е.А. Суханов; Волинець-русифікується Е.Я. Указ. соч.
3. Асфадендіаров Б.М. Право інтелектуальної власності. М. 2003;
4. Право інтелектуальної власності. Посібник. М., без автора;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
67.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Договір прокату договір фінансової оренди лізинг
Цивільно-правовий договір Договір угоду
Договір транспортної експедиції 2 Договір перевезення
Договір позики і кредитний договір
Договір позики та договір кредиту
Договір купівлі-продажу Договір в
Договір банківського вкладу і договір банківського рахунку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru