приховати рекламу

Ліцензування імпорту товарів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення
Основне завдання держави у сфері зовнішньої торгівлі - це надання сприяння експорту вітчизняної продукції та захист внутрішнього ринку від іноземних постачальників.
Однак, без активного використання імпорту неможливе формування і підтримка експортної спеціалізації країни. Імпорт, будучи природним елементом стратегії зовнішньоторговельної діяльності, повинен забезпечити підвищення конкуренції на внутрішньому ринку. Внутрішня конкуренція, навіть якщо вона має місце на російському ринку, недостатньо розвинена, неактивна з-за високого ступеня концентрації виробництва, яка характерна для Росії, що лише зміцнює монопольне становище більшості підприємств.
Відповідно до закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» в Російській Федерації застосовуються такі методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності: митно-тарифне та нетарифне.
Використання цих методів відповідає загальносвітовій практиці. Однак, використання в чистому вигляді економічних заходів регулювання зовнішньої торгівлі, по-перше, не завжди дає бажаний позитивний результат, а, по-друге, економічні заходи не однаково впливають на поставки в країну товарів великими і малими фірмами, спочатку ставлячи тим самим їх в нерівні умови. Тому в більшості країн поряд з економічними заходами широко застосовуються також і адміністративні заходи регулювання зовнішньої торгівлі, безпосередньо обмежують імпорт і експорт товарів, захищаючи внутрішній ринок, як від зайвих імпортних поставок, так і від можливостей виникнення дефіциту вітчизняних товарів.
Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що застосування нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі в області імпорту товарів обумовлено тим, що на національній території держава може встановлювати спеціальний порядок проникнення в країну іноземних виробників товарів і послуг, і проводити спеціальні заходи, спрямовані на захист вітчизняних виробників і споживачів.
В умовах нестабільного розвитку економіки Російської Федерації, дефіциту певних товарів на внутрішньому ринку поряд з митно-тарифними засобами здійснюється використання методів нетарифного регулювання, в першу чергу ліцензування імпорту окремих товарів.
Ліцензування, будучи однією з форм нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, дозволяє державі активно втручатися у формування обсягу, товарної і географічної структури торговельно-економічної діяльності тих, хто бере участь у зовнішньоторговельній діяльності. Ліцензування зовнішньої торгівлі може переслідувати дві мети: захист національних інтересів, не пов'язаних чи опосередковано пов'язаних з економікою (безпеки, навколишнього середовища, культурного надбання і т. д.), і захист національного ринку від руйнівного імпорту.
Метою виконання дипломної роботи є вивчення ліцензування імпорту товарів у Російської Федерації та визначення напрямків його вдосконалення.
У відповідності з метою роботи визначені наступні завдання:
- Вивчення нетарифних заходів регулювання зовнішньоторговельної діяльності;
- Вивчення змісту і порядку ліцензування імпорту товарів у Російської Федерації;
- Дослідження динаміки розвитку імпорту товарів, що ліцензуються;
- Оцінка організації митного контролю імпорту товарів, що ліцензуються;
- Визначення основних напрямків ліцензування імпорту товарів.
Об'єктом дослідження є Білгородська митниця, а предметом дослідження - ліцензування імпорту товарів.
Теоретичною основою дипломної роботи послужили законодавчі та нормативні акти, наукові праці та навчальна література з досліджуваної теми.
Робота складається з вступу, основної частини, що складається з трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У роботі представлено 87 сторінок машинописного тексту, 6 рисунків та 7 таблиць.
Для аналізу практичних даних використовувалися методи порівняння, зіставлення, табличний.

Глава 1. Основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
1.1. Нетарифні заходи регулювання зовнішньоторговельної діяльності
Нетарифні заходи - це правила та нормативи, за допомогою яких держава надає безпосередній вплив на суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності, визначає структуру внутрішнього ринку, захищаючи його як від імпортних поставок, так і від можливостей дефіциту вітчизняних товарів на цьому ринку.
Нетарифні заходи державного регулювання зовнішньої торгівлі, позбавляючи покупців вільного вибору товарів і тим самим, послаблюючи конкуренцію вітчизняних товарів з іноземними, здавалося б, повинні підривати ринковий механізм. Але це не так, бо такі заходи приймаються відносно поставок порівняно невеликої групи товарів, або протягом обмеженого терміну і призначені для вирішення певних економічних і соціальних проблем, що потребують оперативного втручання держави.
Застосування заходів нетарифного регулювання в умовах самостійного здійснення великим числом компаній зовнішньоторговельних операцій дозволяє впливати на зростання зовнішньоторговельного дефіциту, вирівнювати торговельний і платіжний баланси, більш раціонально розпоряджатися іноземною валютою при гострій її недостачі для закупівлі за кордоном найбільш необхідних в країні товарів, мобілізувати валютні резерви для обслуговування зовнішнього боргу Росії.
Таким чином, нетарифні заходи не руйнують внутрішній ринок країни, а навпаки - сприяють його нормальному функціонуванню.
Нетарифні методи регулювання є найбільш ефективним елементом здійснення зовнішньоторговельної політики в силу наступних причин:
- По-перше, нетарифні методи регулювання, як правило, не пов'язані будь-якими міжнародними зобов'язаннями. У зв'язку з цим обсяг, і методика їх застосування повністю регулюється національними державними органами і визначається рамками господарського та технічного законодавства країни;
- По-друге, нетарифні методи більш зручні в досягненні шуканого результату у зовнішньоекономічній політиці;
- По-третє, нетарифні методи дозволяють врахувати конкретну ситуацію, що складається у світовій економіці і застосувати адекватні заходи захисту національного ринку в рамках конкретно визначеного терміну;
- По-четверте, нетарифні методи не є додатковим податковим тягарем для населення [38].
Стаття 32 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» передбачає можливість встановлення заборон та обмежень експорту та імпорту товарів, виходячи з національних інтересів Росії, якщо ці заходи:
- Необхідні для дотримання суспільної моралі або правопорядку;
- Необхідні для захисту життя чи здоров'я громадян, навколишнього середовища, життя або здоров'я тварин і рослин;
- Відносяться до імпорту або експорту золота або срібла;
- Застосовуються для захисту культурних цінностей;
- Необхідні для запобігання вичерпання невідновлюваних природних ресурсів і проводяться разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання, пов'язаних з використанням вичерпних природних ресурсів;
- Необхідні для придбання чи розподілу товарів при загальному або місцевому їх дефіциті;
- Необхідні для виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації;
- Необхідні для забезпечення оборони країни і безпеки держави;
- Необхідні для забезпечення дотримання не суперечать міжнародним договорам Російської Федерації нормативних правових актів Російської Федерації, що стосуються в тому числі:
- Застосування митного законодавства Російської Федерації;
- Подання митним органам Російської Федерації одночасно з вантажною митною декларацією документів про відповідність товарів обов'язковим вимогам;
- Охорони навколишнього середовища;
- Зобов'язання відповідно до законодавства Російської Федерації вивезти або знищити товари, що не відповідають технічним, фармакологічним, санітарним, ветеринарним, фітосанітарним та екологічним вимогам;
- Запобігання та розслідування злочинів, а також судочинства і виконання судових рішень щодо цих злочинів;
- Захисту інтелектуальної власності;
- Надання виняткового права на експорт та (або) імпорт окремих видів товарів.
Ст. 7 Митного кодексу Російської Федерації відносить до нетарифних заходів регулювання заборони та обмеження зовнішньої торгівлі відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі товарами згідно зі ст. 21-24, 26 і 27 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» може здійснюватися тільки в наступних випадках:
- При встановленні Урядом Російської Федерації у виняткових випадках тимчасових обмежень чи заборон експорту товарів продовольчих чи інших товарів, які є суттєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації, а також обмеження імпорту сільськогосподарських товарів або водних біологічних ресурсів;
- При недискримінаційному застосуванні кількісних обмежень;
- При прийнятті рішення про введення квот і визначенні Урядом Російської Федерації методу їх розподілу і, у відповідних випадках, встановлення порядку проведення конкурсів та аукціонів;
- У разі ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами;
- Надання виняткового права на експорт та (або) імпорт окремих видів товарів, переліки яких визначаються федеральними законами;
- Встановлення спеціальних захисних заходів, антидемпінгових і компенсаційних заходів при імпорті товарів для захисту економічних інтересів російських виробників товарів.
Ці заходи відповідають міжнародній практиці. У світі діють офіційні класифікаційні схеми нетарифних заходів регулювання зовнішньоторговельної діяльності, розроблені Генеральною угодою з тарифів і торгівлі Світової організації торгівлі (ГАТТ / СОТ), Комісією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та рядом інших авторитетних організацій. Ці системи класифікації застосовуються для збору інформації, створення кодексів, що регулюють правила застосування окремих груп нетарифних обмежень, організації національних систем регулювання зовнішньої торгівлі.
Проте найбільшого поширення набула класифікація, розроблена Секретаріатом ГАТТ / СОТ, відповідно, з якою нетарифні обмеження поділяються на п'ять основних груп:
- Кількісні обмеження імпорту та експорту;
- Митні і адміністративні імпортно-експортні формальності;
- Стандарти і вимоги до якості товарів;
- Обмеження, закладені в механізмі платежів;
- Участь держави в зовнішньоторговельних операціях.
Імпорт та експорт товарів в Російській Федерації здійснюються без кількісних обмежень. Під кількісними обмеженнями імпорту і експорту розуміється адміністративна форма нетарифного регулювання торгового обороту, яка визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту або імпорту.
Статтею 21 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» встановлені кількісні обмеження лише на продовольчі і сільськогосподарські товари для запобігання або зменшення критичного недоліку на внутрішньому ринку Російської Федерації цих товарів, які є суттєво важливими для внутрішнього ринку товару при його експорті; обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з підстав, передбачених у ГАТТ.
Перелік товарів, які є суттєво важливими, визначається Урядом Російської Федерації.
Недискримінаційне застосування кількісних обмежень полягає в тому, що в разі, якщо допускається встановлення кількісних обмежень експорту та (або) імпорту товару, такі обмеження застосовуються незалежно від країни походження товару, якщо інше не передбачено ст. 22 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності».
Квотування являє собою обмеження державною владою експорту або імпорту товару в певній кількості, обсязі або сумі на конкретний період часу.
По напрямку дії розрізняють: експортні та імпортні квоти.
Експортні квоти вводяться державою відповідно до міжнародних стабілізаційними угодами, в рамках яких визначається частка кожної країни в загальному експорті товару, або з метою запобігання вивозу дефіцитних товарів з внутрішнього ринку.
Глобальне квотування експорту товарів з Росії 6ило введено в 1993 р. для запобігання на внутрішньому ринку дефіциту тих товарів, реалізація яких на зовнішньому ринку забезпечувала більш високі доходи. В основному, квотування експорту використовувалося для обмеження вивозу товарів споживчого призначення, сировинних ресурсів і передбачало при цьому систему жорсткого ліцензування. В даний час квотування експорту не застосовується.
Імпортна квота застосовується державою для захисту вітчизняних виробників, регулювання попиту і пропозиції, усунення негативного сальдо торгового балансу, а також як відповідна міра на дискримінаційну зовнішню політику інших держав.
Квотування імпорту має на увазі використання індивідуальних, тарифних, сезонних, глобальних та інших обмежень постачань в країну імпортних товарів.
Індивідуальні квоти припускають розподіл загальної кількості дозволених до імпорту товарів по країнах-постачальниках.
Тарифні квоти дозволяють імпорт в певному обсязі при більш сприятливому режимі митного оподаткування, а для імпорту понад цього обсягу встановлюється менш сприятливий режим, який доходить до фактичної заборони імпортних поставок.
Сезонні квоти встановлюються на певний час року - у період піку виробництва усередині країни аналогічних товарів (як правило, це стосується сільськогосподарських продуктів).
Глобальні квоти, які є основним видом застосовуваних у світовій практиці квот, встановлюють розмір загального імпорту будь-якого товару без розподілу його між країнами-постачальниками, що дає національному імпортеру повну свободу вибору країни-постачальника. Основна мета даної квоти полягає в забезпеченні необхідного рівня споживання і розраховується як різниця внутрішнього виробництва і споживання товару.
Є також випадки встановлення імпортних квот у відсотках від величини експорту яких закупівель конкретного товару на внутрішньому ринку з метою заохочення національного виробника.
Відносно розподілу квоти у ст. 23 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» міститься відсильна норма про визначення методу розподілу квоти і порядку проведення конкурсу або аукціону. Порядок проведення конкурсів або аукціонів встановлено Постановою Уряду Російської Федерації від 31 жовтня 1996 р. № 1299 «Про порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу квот при введенні кількісних обмежень і ліцензування експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) в Російській Федерації».
Зазначеною Постановою Уряду Російської Федерації затверджено Положення про порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу експортних та імпортних квот при введенні Урядом Російської Федерації кількісних обмежень.
Спосіб розміщення (конкурс або аукціон) експортних або імпортних квот визначається Урядом Російської Федерації при ухваленні рішення про введення кількісних обмежень експорту та імпорту. Організація проведення конкурсів та аукціонів покладається на Міжвідомчу комісію з організації проведення конкурсів та аукціонів з продажу експортних та імпортних квот.
У відповідності з Федеральним законом Російської Федерації від 8 грудня 2003 р. № 165-ФЗ «Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів» можуть вводитися відповідні заходи при імпорті товарів для захисту економічних інтересів російських виробників товарів у зв'язку з збільшенням імпорту, демпінговим імпортом або субсидованими імпортом на митну територію Російської Федерації.
Спеціальна захисна міра - міра щодо обмеження зростання імпорту на митну територію Російської Федерації, яка застосовується за рішенням Уряду Російської Федерації за допомогою введення імпортної квоти або спеціального мита, у тому числі попередньої спеціального мита.
Антидемпінговий захід - захід щодо протидії демпінговому [1] імпорту, яка застосовується за рішенням Уряду Російської Федерації за допомогою введення антидемпінгового мита, в тому числі попереднього антидемпінгового мита, або схвалення цінових зобов'язань, прийнятих експортером.
Компенсаційна захід - захід щодо нейтралізації впливу специфічної субсидії іноземної держави (союзу іноземних держав) на галузь російської економіки, застосовувана за рішенням Уряду Російської Федерації за допомогою введення компенсаційного мита, в тому числі попередньої компенсаційного мита, або схвалення зобов'язань, прийнятих уповноваженим органом субсидію іноземної держави ( союзу іноземних держав) або експортером.
Введенню спеціальної захисного заходу, антидемпінгового заходи або компенсаційного заходу при імпорті товару повинно передувати розслідування з метою встановлення наявності зростання імпорту та зумовленого цим серйозного збитку галузі російської економіки або загрози заподіяння серйозного збитку галузі російської економіки, а також з метою встановлення наявності демпінгового імпорту або субсидованого імпорту та зумовленого цим збитків галузі російської економіки.
З перерахованих заходів найбільш істотний вплив на світову торгівлю надають антидемпінгові мита, які представляють собою тимчасовий збір в розмірі різниці між цінами продажу товару на внутрішньому і зовнішньому ринку, що вводиться країною-імпортером з метою нейтралізації негативних наслідків нечесної цінової конкуренції на основі демпінгу.
Декларування також має відтінок нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.
Декларуванню у митному органі Російської Федерації підлягають товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, товари і транспортні засоби, митний режим яких змінюється, а також інші товари і транспортні засоби у випадках, визначених актами законодавства Російської Федерації.
Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом електронної передачі даних або інший) точних відомостей про товари та транспортні засоби, про їх митний режим та інші відомості, необхідних для митних цілей [1].
На сьогоднішній день нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності являє собою досить відпрацьований механізм взаємодії федеральних органів виконавчої влади, що забезпечує здійснення єдиної зовнішньоторговельної політики з метою захисту економічних і політичних інтересів країни, виконання міжнародних зобов'язань держави та розширення присутності російських підприємств на світових ринках товарів і послуг.
Перелік товарів, до яких в даний час застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньоторговельної діяльності можна умовно розбити на п'ять груп:
1. Товари подвійного застосування, що підлягають експортному контролю;
2. Товари, до ввезення / вивезення яких застосовуються нетарифні заходи регулювання відповідно до міжнародних договорів за участю Російської Федерації;
3. Товари, до ввезення / вивезення яких застосовуються нетарифні заходи виходячи з національних інтересів;
4. Товари, до ввезення / вивезення яких застосовуються нетарифні заходи відповідно до угод про врегулювання торговельних суперечок;
5. Товари, ввезення / вивезення яких підлягає ліцензуванню у зв'язку з рішеннями Уряду Російської Федерації про здійснення моніторингу їх ввезення / вивезення.
На 1-3 групи товарів видаються ліцензії відповідно до Реєстром Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 19.12.05 (табл. 1).
Таблиця 1
Реєстр ліцензованих товарів (імпорт)
Найменування товару
Федеральний орган виконавчої влади, який бере участь у процедурі ліцензування
Найменування національного нормативного акта, яким вводиться перелік та порядок ліцензування вигляд, №, дата
Радіоактивні речовини та вироби на їх основі
Федеральне агентство з атомної енергії (Росатом)
Постанова Уряду РФ від 16 березня 1996 р. № 291 "Про затвердження положення про порядок вивезення з Російської Федерації радіоактивних речовин і виробів на їх основі"
Вибухові речовини, засоби підриву та піротехнічні вироби
Федеральне агентство з промисловості (Роспром)
Постанова Уряду РФ від 12 липня 2000 р. № 512 "Про порядок ввезення, вивезення і транзиту по території Російської Федерації вибухових речовин, у тому числі після утилізації боєприпасів, а також відходів їх виробництва, засобів підривання, порохів промислового застосування і піротехнічних виробів"
Наркотичні засоби, психотропні речовини, сильнодіючі та отруйні речовини
Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
Постанова Уряду РФ від 16 березня 1996 р. № 278 "Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин", Постанова Уряду РФ від 3 серпня 1996 р. № 930 "Про затвердження номенклатури наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, на які поширюється порядок ввезення в Російську Федерацію та вивезення з Російської Федерації "
Продовження таблиці 1
Засоби захисту інформації (включаючи шифрувальну техніку, частини для шифрувальної техніки та пакети програм для шифрування)
Федеральна служба безпеки (ФСБ)
Указ Президента РФ від 3 квітня 1995р. № 334 "Про заходи щодо дотримання законності у сфері розробки, виробництва, реалізації та експлуатації шифрувальних засобів, а також надання послуг в області шифрування інформації"
Лікарські засоби та фармацевтичні субстанції, що застосовуються в медичних цілях
Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
Постанова Уряду РФ від 16.07.2005 N 438 "Про порядок ввезення та вивезення лікарських засобів, призначених для медичного застосування"
Лікарські засоби, що застосовуються у ветеринарії
Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд)
Постанова Уряду РФ від 25 грудня 1998 р. № 1539 "Про ввезення в Російську Федерацію і вивезенні з неї лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій"
Озоноруйнівні речовини і містить їх продукція
Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд)
Постанова Уряду РФ від 8 травня 1996 р. № 563 "Про регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції"
Небезпечні відходи (Базельська Конвенція)
Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд)
Постанова Уряду РФ від 17 липня 2003 р. № 442 "Про транскордонне переміщення відходів"


Хімічні засоби захисту рослин
Міністерство сільського господарства Росії
Постанова Уряду РФ від 6 листопада 1992 р. № 854 "Про ліцензування і квотування експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на території РФ"
Продовження таблиці 1
Спирт етиловий, горілка
Постанова Уряду РФ від 30.12.96 р. № 1590 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію Російської Федерації спирту етилового та горілки"
Міцні спиртні напої (міцністю більше 28 об.%)
Постанова Уряду РФ від 02.02.98 № 114 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію РФ алкогольної продукції окремих найменувань". Постанова Уряду РФ від 28.01.1997 р. N 77 "Про додаткові заходи щодо контролю за імпортом спирту етилового та горілки"
Осетрові види риб і продукція з них, включаючи ікру
Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд)
Постанова Уряду РФ від 17 серпня 1998 р. № 968 "Про заходи щодо виконання рекомендацій 10-ї Конференції держав, що підписали Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 р., у відношенні осетрових видів риб "
Спеціальні технічні засоби
Постанова Уряду РФ від 10 березня 2000р. № 214 "Про затвердження Положення Про ввезення в РФ і вивезення з Російської Федерації спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, ввезення і вивезення яких підлягають ліцензуванню"
Бланки захищеної від підробок поліграфічної продукції, в тому числі бланки цінних паперів
Федеральна податкова служба
Постанова Уряду РФ від 7 липня 2005 р. N 415 "Про ввезення в Російську Федерацію бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції, у тому числі бланків цінних паперів"
До четвертої групи відносяться товари, на які видаються різні форми дозвільних документів (посвідчення, експортні ліцензії, експортні документи, виробничі сертифікати) відповідно до двосторонніми угодами, укладеними за підсумками врегулювання торгових суперечок. На підставі цих документів здійснюється моніторинг надходження російських товарів на митну територію країн-партнерів.
Наявність таких документів у передбачених угодами випадках є підставою для ввезення товару на митну територію країни - торгового партнера і дозволяє здійснювати контроль за виконанням російською стороною прийнятих на себе зобов'язань.
В даний час діють наступні угоди про врегулювання торговельних суперечок:
- Угода між Російською Федерацією і Європейським об'єднанням вугілля і сталі (ЄОВС) про торгівлю деякими виробами із сталі від 13.10.97;
- Угода у формі обміну листами між Європейським Союзом (ЄС) та Російською Федерацією, що встановлює систему подвійного контролю без кількісних обмежень щодо експорту з Російської Федерації до ЄС деяких виробів із сталі, що підпадають під Договори про утворення ЄС і ЄОВС від 10 квітня 2000 року;
- Російсько-американська Угода про призупинення антидемпінгового розслідування відносно розрізаної на мірні довжини товстолистовий вуглецевої сталі з Російської Федерації від 24 жовтня 1997 року;
- Російсько-американська Угода про призупинення антидемпінгового розслідування відносно деяких видів гарячекатаної плоскою вуглецевої сталепродукция з Російської Федерації від 12 липня 1999 року;
- Російсько-американська Угода про торгівлю деякими видами сталепродукция з Російської Федерації від 12 липня 1999 року;
- Російсько-американська Угода про призупинення антидемпінгового розслідування відносно нітрату амонію з Російської Федерації (Угода по нітрату амонію) від 19.05.2000;
- Російсько-американська Угода про торгівлю текстильними виробами категорії 435 від 1996 року.
Крім того, здійснюється моніторинг щодо постачання в Європейський Союз безшовних труб та трансформаторної сталі відповідно до спільними зобов'язаннями російських виробників перед Європейським Союзом в рамках врегулювання антидемпінгових процедур.
Відстежуються також поставки карбіду кремнію в країни Європейського Союзу відповідно до зобов'язань Росії в рамках врегулювання антидемпінгової процедури.
До п'ятої групи відносяться товари, для яких встановлюється особливий порядок здійснення зовнішньоторговельних операцій. Цей порядок встановлюється для товарів у зв'язку з необхідністю здійснення моніторингу їх вивезення / ввезення.
У рамках Генеральної системи преференцій здійснюється видача російським експортерам преференційних сертифікатів походження товару форми «А» при експорті в США, Канаду, країни Європейського Союзу, Чехію, Словаччину, а також (на взаємній основі) до Югославії.
З метою здійснення державного контролю за практичною реалізацією бартерних операцій діє механізм паспортизації зовнішньоторговельного контракту з обов'язковою реєстрацією всіх контрактів вартістю понад 50 тис. доларів США.
Удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності передбачає його гармонізацію з нормами і правилами Всесвітньої торгової організації, внесення змін та доповнень законодавчої бази з метою спрощення порядку ліцензування та процедури видачі ліцензій, а також створення необхідних правових умов для реалізації російськими підприємцями прав і можливостей по просуванню російських товарів на світовий ринок. На випадки встановлення торговими партнерами Росії дискримінаційних обмежень щодо експорту російських товарів до чинного законодавства вносяться зміни і доповнення, що передбачають прийняття заходів у відповідь.
Все це дозволить в перспективі отримати для російських учасників зовнішньоекономічної діяльності на світових ринках більш справедливі і недискримінаційні умови, буде сприяти розвитку експортних можливостей Росії та покращенню структури її експорту [43].
Таким чином, у сучасній системі регулювання зовнішньої торгівлі поряд з митним тарифом виступають нетарифні обмеження. Основними заходами нетарифного регулювання в Російській Федерації є ліцензування, сертифікація, різні заборони і обмеження.
1.2. Ліцензування імпорту товарів у Російської Федерації
У навчальній, довідковій літературі наводяться різні визначення поняття ліцензування. Розглянемо їх.
1. Ліцензування - міра оперативного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків державою. Застосовується на певні періоди часу за окремими товарами (роботами, послугами), включеним до переліку продукції загальнодержавного призначення, а також по окремих країнах і групах країн в тих випадках, коли цього вимагає стан платіжних відносин чи інші економічні і політичні умови [42].
2. Ліцензування - а) одна з умов міжнародної торгівлі, пов'язане з адміністративним обмеженням експорту (імпорту) державою;
б) моніторинг торгівлі певними товарами і послугами, для вивезення (ввезення) яких потрібно отримати ліцензію - документ, що дозволяє експорт (імпорт) одного виду товару у встановлені терміни і захищений від підробок. Моніторинг не є обмежувальну міру, але спрощує і полегшує введення подібних заходів у разі необхідності [44].
3. Ліцензування - Це система державного контролю над експортними та імпортними операціями шляхом суворого обліку певних товарних потоків, а в разі необхідності - їх тимчасового обмеження [38].
4. Ліцензування - порядок вивезення (ввезення) товарів, при якому держава через спеціально уповноважене відомство видає дозвіл на зовнішньоторговельні операції з певними товарами [39].
5. Ліцензування - комплекс адміністративних заходів, що встановлює порядок надання ліцензій та (або) дозволів на право здійснення експорту та (або) імпорту товарів або пов'язаних з цим окремих видів діяльності [20].
6. Ліцензування - адміністративна процедура регулювання зовнішньоторговельних операцій, що здійснюється шляхом видачі документа, що дозволяє експорт і (або) імпорт окремих видів товарів [23].
З цих визначень можна вивести, що ліцензування імпорту - форма державного контролю над зовнішньоторговельною діяльністю, яка передбачає обов'язкове отримання попереднього дозволу держави на вчинення імпортної операції. Спеціальний дозвіл (ліцензія) тут необхідно не для здійснення самої діяльності, пов'язаної із ввезенням товарів, а для імпорту окремих видів товарів, перелік яких зумовлений економічними інтересами держави.
В умовах ринкової економіки використання зовнішньоторговельних ліцензій дозволяє державі здійснювати пряме втручання в зовнішню торгівлю країни, обмежуючи кількісно розміри імпорту, а в ряді випадків і повністю забороняючи імпорт окремих товарів.
Ліцензування може застосовуватися і як запобіжний захід щодо несумлінних конкурентів. Цей захід здійснюється на базі загальноприйнятих у світовій практиці механізмів, включаючи відповідні положення Всесвітньої торгової організації та Угоди про імпортне ліцензування.
Складовим елементом ліцензування імпорту є його контингентування, тобто встановлення централізованого експортного контролю над ввезенням товарів у межах конкретних квот протягом певного періоду часу.
Ліцензування імпорту товарів, будучи однією з форм нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, здійснюється в Російській Федерації відповідно до вищезазначеного Федеральним законом «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» № 164-ФЗ від 8 грудня 2003 року та іншими федеральними законами і правовими актами.
Переліки товарів, що ліцензуються затверджуються Урядом Російської Федерації. Відповідно до ст. ст. 23 - 26 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами встановлюється в наступних випадках (додаток 1):
- Введення тимчасових кількісних обмежень експорту або імпорту окремих видів товарів;
- Реалізація дозвільного порядку експорту та (або) імпорту окремих видів товарів, які можуть мати несприятливий вплив на безпеку держави, життя або здоров'я громадян, майно фізичних або юридичних осіб, державне або муніципальне майно, навколишнє середовище, життя або здоров'я тварин і рослин;
- Надання виняткового права на експорт та (або) імпорт окремих видів товарів;
- Виконання Російською Федерацією міжнародних зобов'язань.
З метою захисту вітчизняного виробника встановлюється так зване автоматичне ліцензування, що відрізняється спрощеним порядком оформлення ліцензій: імпортер, подаючи заявку на ліцензію, автоматично отримує дозвіл на ввезення товару. За допомогою цих ліцензій держава має можливість здійснювати нагляд за імпортними потоками і ходом зовнішньоторговельних операцій.
Автоматичне ліцензування імпорту товарів є адміністративний захід регулювання зовнішньоторговельної діяльності, не переслідує мети кількісного обмеження чи запровадження дозвільного порядку імпорту товарів на митну територію держав.
Автоматичне ліцензування імпорту товарів носить обов'язковий характер і здійснюється в будь-якому випадку. Підставою для отримання ліцензії є заяви і / або інші документи, подані зацікавленим господарюючим суб'єктом у встановленому порядку. Процедура отримання ліцензії на імпорт товарів повинна бути при цьому максимально спрощена, для того щоб не обмежувати імпорт товарів, що ліцензуються [34].
У ст. 24 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» фактично мова йде про неавтоматичних ліцензіях, за допомогою яких державою контролюється дотримання обмежень фізичного обсягу або вартості експорту або імпорту товару або забезпечення безпеки держави, життя і здоров'я, майна, а в ст. 25 - про автоматичні ліцензіях, які видаються з метою спостереження за зовнішньоторговельними операціями без обмежень будь-яким учасникам зовнішньоторговельної діяльності у триденний термін.
Спостереження є тимчасовим заходом і здійснюється для оцінки застосування заходів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
Спостереження за імпортом окремих видів товарів здійснюється за допомогою видачі Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації через свої територіальні органи дозволів на імпорт окремих видів товарів без обмежень будь-якому учаснику зовнішньоторговельної діяльності.
Порядок спостереження за імпортом окремих видів товарів з метою моніторингу динаміки імпорту регулюється Положенням про спостереження за експортом і (або) імпортом окремих видів товарів (затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 363) та наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 вересня 2005 р. № 245 «Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 363" Про затвердження Положення про нагляд за експортом та (або) імпортом окремих видів товарів ».
Право на здійснення зовнішньоторговельної діяльності може обмежуватися шляхом надання виняткового права на імпорт окремих видів товарів.
Ліцензія про надання виняткового права на імпорт окремих товарів за своєю природою має дещо інший характер, ніж інші ліцензії у зовнішній торгівлі: це фактично ліцензія на здійснення певного виду діяльності, тому що ніхто інший, не має подібної ліцензії, не має права займатися операціями з імпорту певного товару (швидше, ця норма в умовах ринкової економіки має теоретичний характер, хоча можна припустити можливість встановлення монопольного права на зовнішню торгівлю для певної організації яких-небудь сировинним товарів або алкогольною продукцією).
Операції з імпорту окремих видів товарів, вчинені без ліцензії на здійснення виключного права на експорт та (або) імпорт окремих видів товарів, є нікчемними. Організації, яким надано виключне право на імпорт окремих видів товарів, здійснюють операції по імпорту окремих видів товарів, грунтуючись на принципі недискримінації і керуючись лише від комерційних міркувань.
Правила Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, що є одним з основоположних угод Світової організації торгівлі, передбачають, що видача ліцензій на експортно-імпортні операції повинна бути зосереджена в одному державному органі кожної з країн.
У Російській Федерації цей порядок законодавчо закріплений статтею 13 закону «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності», якою встановлено, що федеральний орган виконавчої влади, на який Урядом Російської Федерації покладена координація і регулювання зовнішньоторговельної діяльності, є єдиним органом державної влади, що видає ліцензії на здійснення операцій з експорту та імпорту.
Цим органом, відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 364 «Про затвердження положень про ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами і про формування і ведення федерального банку виданих ліцензій», є Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, у складу якого, відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 20 травня 2004 року № 649 «Питання структури федеральних органів виконавчої влади» входить і Федеральна митна служба Російської Федерації.
Відповідно до п. 5.3.13 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 27.08.2004г. № 443 Міністерство економічного розвитку і торгівлі здійснює видачу ліцензій та інших дозвільних документів на здійснення експортно-імпортних операцій з окремими видами товарів, паспортів бартерних угод, а також формування та ведення федерального банку виданих ліцензій.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі здійснює видачу ліцензій у регіонах через свої територіальні органи. Відсутність ліцензії є підставою для відмови у випуску товарів митними органами Російської Федерації.
Ліцензія - це спеціальний документ, що дозволяє вчинення зовнішньоторговельних операцій протягом певного терміну часу, або з певною кількістю товару. Вони застосовуються при регулюванні імпорту з метою поліпшення фінансового становища країни, раціонального використання іноземної валюти і контролю за надходженням у країну валютної виручки.
Ліцензії оформляються на кожен вид товару відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності незалежно від кількості найменувань товарів, включених у контракт.
Зовнішньоторговельні ліцензії бувають наступних видів: генеральні, разові, індивідуальні, виняткові.
Генеральна ліцензія - видається заявнику на підставі рішення Уряду Російської Федерації документ, який дозволяє імпорт окремого виду товару в певній кількості. Термін дії генеральної ліцензії не може перевищувати 1 рік з дня її видачі. У випадку якщо у відношенні товару введені тимчасові кількісні обмеження, термін дії такої ліцензії закінчується 1 січня наступного року;
Разова ліцензія - документ, що видається заявнику на підставі договору (контракту), що оформив зовнішньоторговельну операцію, предметом якої є експорт або імпорт окремого виду товару в певній кількості. Термін дії разової ліцензії не може перевищувати 1 рік з дня її видачі. У випадку якщо у відношенні товару введені тимчасові кількісні обмеження, термін дії такої ліцензії закінчується 1 січня наступного року;
В індивідуальній ліцензії зазвичай вказується ім'я імпортера, час її дії, кількість товару, його вартість і країна відправлення, а в ряді випадків також і пункт, через який буде здійснено вивезення або ввезення товару. Ліцензія надсилається разом з товаром або надсилається до митних установ завчасно і служить дозволом на пропуск перерахованих у ній товарів через державний кордон.
Виняткова ліцензія - ліцензія, що надає виключне право експорту або імпорту окремого виду товару [20, 23].
Для отримання ліцензії на ввезення товарів з кількості ліцензованих учасник зовнішньоторговельної діяльності надсилає уповноваженому Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації такі основні документи:
- Заява про надання ліцензії за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (Наказ Мінекономрозвитку Російської Федерації від 6 жовтня 2005 р. № 251 "Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 364), по одному примірнику на паперовому та магнітному носії.
- Копія договору (контракту), що оформив зовнішньоторговельну операцію (у разі оформлення разової ліцензії), завірена підписом та печаткою заявника;
- Копія свідоцтва про постановку на облік в податковому органі - для юридичних осіб;
- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця зі штампом податкового органу - для фізичних осіб;
- Копія ліцензії на здійснення ліцензованого виду діяльності, якщо такий вид діяльності пов'язаний з оборотом товару, щодо імпорту якого запроваджено ліцензування;
- Виписка з протоколу Міжвідомчої комісії з організації та проведення конкурсів та аукціонів з продажу експортних та імпортних квот або сертифікат Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, які є підставою для запиту ліцензії (у разі встановлення кількісних обмежень експорту або імпорту);
- Інші документи, якщо вони визначені законодавством Російської Федерації.
Копії документів повинні бути прошиті, завірені підписом та печаткою учасника зовнішньоторговельної діяльності. Заявник несе відповідальність за достовірність поданих відомостей.
Ліцензіюючий орган реєструє в установленому порядку подані документи.
Рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії приймається ліцензіюючим органом у строк до 20 робочих днів з дня реєстрації документів.
Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити мотивоване обгрунтування і представлятися зацікавленому учаснику зовнішньоторговельної діяльності в письмовій формі.
Заявнику може бути відмовлено у видачі ліцензії з таких підстав:
- Неправильне оформлення заяви про надання ліцензії;
- Повідомлення недостовірних відомостей про готової імпортної операції;
- Вичерпання квоти (при ліцензуванні у разі введення тимчасових кількісних обмежень на імпорт окремих видів товарів).
У разі зміни організаційно-правової форми, найменування або місця реєстрації заявника - юридичної особи, або зміни прізвища, імені, по батькові або місця проживання заявника - індивідуального підприємця, або втрати ліцензії заявник (ліцензіат) повинен не пізніше ніж через 15 днів подати до відповідного ліцензуючий органу лист з проханням про переоформлення ліцензії з додатком нового заяви та документів, що підтверджують такі зміни або втрату ліцензії.
Видача переоформленої ліцензії здійснюється у термін до 5 днів з дня реєстрації документів заявника. Внесення змін у видану ліцензію не допускається.
Ліцензії оформляються на бланках, форми яких затверджуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (таблиця 2) [20].
Ліцензія оформлюється на один вид товару в прив'язці до коду товару по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Росії, незалежно від кількості найменувань товарів, включених у контракт (договір).
Оформлена ліцензія видається представнику зовнішньоторговельного оператора, який має відповідну довіреність, під розпис у журналі видачі ліцензій, після пред'явлення платіжного доручення з відміткою банку про виконання (оплати вартості ліцензій).
Таблиця 2 Ліцензія
1. Ліцензія №
2. Термін дії до
3. Тип ліцензії
Генеральна / разова / виняткова
Експорт / імпорт
4. Контракт
від

5. Заявник (найменування, повна адреса), код ІПН
6. Покупець / продавець (найменування, повна адреса)
7. Країна призначення / походження
8. Країна покупця / продавця
9. Найменування товару
10. Код
ТН ЗЕД
11. Одиниця
вимірювання
12. Кількість
13. Валюта платежу
14. Фактурна вартість
15. Додаткова інформація
16. Підстава для видачі ліцензії
17. "Погоджено"
П.І.Б.
Посада
Підпис та печатка є Дата
18. Уповноважений державний орган
П.І.Б.
Посада Телефон
Підпис та печатка
Дата
Відповідно до підпункту 71 пункту 1 статті 333 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації за дії пов'язані з ліцензуванням стягується державне мито у розмірі:
- За розгляд заяви про надання ліцензії - 300 рублів;
- За надання ліцензії - 1000 рублів;
- За переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії.
Плата стягується Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і надходить у дохід федерального бюджету.
Оформлена ліцензія видається в 1 екземплярі і не підлягає передачі іншим заявникам.
Рішення про припинення або призупинення дії ліцензії приймається уповноваженим державним органом у наступних випадках:
- Подання власником ліцензії відповідного звернення;
- Подання для отримання ліцензії недостовірних відомостей або даних;
- Втрата ліцензії;
- Відкликання ліцензії на здійснення ліцензованого виду діяльності, якщо такий вид діяльності пов'язаний з імпортом товару;
- Невиконання власником ліцензії вимоги, згідно якого власники генеральних і виняткових ліцензій зобов'язані щоквартально, до 15-го числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, представляти в уповноважений державний орган звіт про хід її виконання. Власники разових ліцензій зобов'язані в 10-денний термін після закінчення терміну дії разової ліцензії представити в уповноважений державний орган копію ліцензії з відміткою митних органів про її виконання.
Рішення про припинення або призупинення дії ліцензії направляється у письмовій формі уповноваженим державним органом протягом 3 робочих днів після його прийняття власнику ліцензії в митні органи із зазначенням причин, які спричинили таке рішення.
Митниця, де знаходяться оригінали ліцензій, у свою чергу інформують про припинення або призупинення дії ліцензії митниці, розташовані в місцях переміщення товарів з (в) країни (у).
Після усунення причин, по яких дію ліцензії було призупинено, ліцензія поновлюється. Дія ліцензії вважається поновленим після прийняття уповноваженим державним органом відповідного рішення, яке подається протягом 3 робочих днів власнику ліцензії в митні органи.
Ліцензія не підлягає передачі ліцензіатом іншим особам, у тому числі при реорганізації юридичної особи, і зберігається у власника ліцензії.
Ліцензія є одним з документів, необхідних для митного оформлення товарів, що ліцензуються.
Оригінал ліцензії та завірена ліцензіатом копія ліцензії подаються:
- У митний орган Російської Федерації - якщо митне оформлення товару буде вироблятися тільки в цьому митному органі Російської Федерації;
- У митний орган Російської Федерації за місцем знаходження ліцензіата - якщо митне оформлення буде здійснюватися у кількох митних органах Російської Федерації.
У разі видачі разової ліцензії ліцензіат зобов'язаний у 10-денний термін після закінчення терміну її дії представити до органу, її орган, що ліцензує фотокопію оригіналу ліцензії, на якому проставлялися позначки митних органів Російської Федерації про фактичний обсяг товару, пропущеного через митний кордон Російської Федерації.
Рішення і дії ліцензіюючого органу можуть бути оскаржені у встановленому порядку.
Федеральний банк виданих ліцензій, що формується Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації містить [23]:
1. Відомості про видані ліцензії, включаючи наступну інформацію:
- Найменування, організаційно-правова форма і юридична адреса - для юридичної особи;
- Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; ідентифікаційний номер платника податків;
- Вид, номер і термін дії ліцензії;
- Номер договору, що оформив зовнішньоторговельну операцію, і дата його підписання; найменування іноземного особи (покупця або продавця) та його юридичну адресу;
- Найменування товару із зазначенням коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації;
- Кількість товару та його статистична вартість;
2. Відомості про призупинення дії ліцензії або про її анулювання;
3. Відомості про хід виконання разових ліцензій.
Формування федерального банку виданих ліцензій здійснюється на підставі відомостей, отриманих від територіальних органів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації у вигляді електронних копій ліцензій через спеціалізоване програмне забезпечення з функціями інформаційного обміну.
Відомості, що містяться в федеральному банку виданих ліцензій, зберігаються і обробляються в місцях, недоступних для сторонніх осіб, в умовах, що забезпечують запобігання розкрадання, втрати, спотворення і підробки інформації. З метою запобігання повної втрати зазначених відомостей Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації формуються резервні копії таких відомостей на електронних носіях, які повинні зберігатися в місцях, що виключають їх втрату одночасно з оригіналами.
Відомості, що містяться в федеральному банку виданих ліцензій, надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації за запитами органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування безкоштовно, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством Російської Федерації.
Термін надання зазначених відомостей не може перевищувати 5 днів з дня надходження відповідного запиту.
Відомості, що містяться в федеральному банку виданих ліцензій, використовуються при підготовці для іноземних держав інформації про видані ліцензії, якщо надання такої інформації передбачається міжнародним договором Російської Федерації.
Таким чином, нетарифні заходи є складовою частиною комплексу заходів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Нетарифне регулювання включає ліцензування імпорту окремих видів товарів.
Ліцензування імпорту - форма державного контролю зовнішньоторговельної діяльності, яка передбачає обов'язкове отримання попереднього дозволу держави на вчинення імпортної операції. Ліцензія є одним з документів, необхідних для митного оформлення товарів, що ліцензуються.
Контроль імпорту товарів, що ліцензуються здійснюють митні органи Російської Федерації.

Глава 2. Дослідження ліцензування імпорту товарів

2.1. Характеристика митного органу
Білгородська митниця є структурним підрозділом Центрального митного управління Федеральної митної служби Російської Федерації. Утворено 14 лютого 1992 року. Начальник Бєлгородської митниці - генерал-майор митної служби Ушаков Анатолій Васильович.
Білгородська митниця виконує такі основні функції:
- Бере участь у розробці митної політики Російської Федерації та реалізує цю політику;
- Забезпечує дотримання законодавства, контроль за виконанням якого покладено на митні органи Російської Федерації. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій при здійсненні митної справи;
- Забезпечує в межах своєї компетенції економічну безпеку Російської Федерації, що є економічною основою суверенітету Російської Федерації;
- Захищає економічні інтереси Російської Федерації;
- Застосовує засоби митного регулювання торгово-економічних відносин;
- Стягує мита, податки й інші митні платежі;
- Бере участь у розробці заходів економічної політики щодо товарів, які переміщуються через митний кордон Російської Федерації, реалізують ці заходи;
- Забезпечує дотримання дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації;
- Веде боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства, що відноситься до товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, припиняє незаконний обіг через митний кордон Російської Федерації наркотичних засобів, зброї, предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн , об'єктів інтелектуальної власності, видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, їх частин і дериватів, інших товарів, а також сприяють в боротьбі з міжнародним тероризмом і припиненні незаконного втручання в аеропортах Російської Федерації в діяльність міжнародної цивільної авіації;
- Здійснює і вдосконалює митний контроль та митне оформлення, створює умови, що сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон Російської Федерації;
- Веде митну статистику зовнішньої торгівлі і спеціальну митну статистику Російської Федерації;
- Веде товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності;
- Сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, а також підприємств, установ, організацій і громадян;
- Сприяє здійсненню заходів по захисту державної безпеки, громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захисту тварин і рослин, охороні навколишнього природного середовища, захисту інтересів російських споживачів, що ввозяться;
- Здійснює контроль за вивезенням стратегічних та інших життєво важливих для інтересів Російської Федерації матеріалів;
- Здійснює валютний контроль в межах своєї компетенції;
- Забезпечує виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації в частині, що стосується митної справи, бере участь у розробці міжнародних договорів Російської Федерації, які зачіпають митна справа, здійснюють співпрацю з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митної справи;
- Проводить науково-дослідні роботи і консультування в галузі митної справи; здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у цій галузі для державних органів, підприємств, установ і організацій;
- Забезпечує в установленому порядку державні органи, підприємства, установи, організації та громадян інформацією з митних питань;
- Реалізує єдину фінансово-господарську політику, розвиває матеріально-технічну і соціальну базу митних органів, створює необхідні умови праці для працівників цих органів.
Відповідно до законодавчих актів Російської Федерації митниця має права допускати виконання під своїм контролем окремих дій, що відносяться до їх компетенції, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
В даний час Білгородська митниця - одна з найбільших в Росії. Зона її діяльності - Білгородська область. Прикордонні з нею області України - Луганська, Сумська та Харківська. Протяжність митного кордону - 540, 9 км. Практично всі товари, що йдуть в нашу країну з півдня, і не тільки з Україною, проходять по бєлгородському напрямку.
У регіоні діяльності Бєлгородської митниці розроблена і успішно діє технологічна схема взаємодії посадових осіб залізничних станцій, митниці, власників складів тимчасового зберігання та вантажоодержувачів.
У пунктах комерційного огляду вагонів та поїздів прикордонних станцій Білгород і Валуйки впроваджена автоматична система комерційного огляду поїздів і вагонів (АСКОПВ), встановлені експортні тензометричні вагонні ваги.
За даними митної статистики зовнішньоторговельний оборот у регіоні в 2005 році склав 3395,0 млн. доларів США, що в 1,5 рази більше рівня 2004 року. За січень - грудень 2005 року географія експортних поставок в регіоні діяльності митниці була вельми широка - 74 країни світу. Планове завдання по перерахуванню митних платежів до Федерального бюджету в 2005 році в сумі 12147,450 млн. рублів білгородськими митниками виконано на 100,56%. [2]
Загальна номенклатура оформлених товарів містить 427 найменувань з експорту та 563 по імпорту. Серед експортних товарів найбільшу питому вагу (за вартістю) мають чорні метали, руди і концентрати залізні та цемент. Серед основних товарних груп імпорту можна зазначити чорні метали і соняшникову олію.
У 2005 р. зовнішньоекономічну діяльність в області здійснювали 862 учасників зовнішньоекономічної діяльності (юридичні особи - 717, фізичні - 145). Вони вели взаємну торгівлю з партнерами з 74 країн світу, що входять у різні міжнародні організації, спілки та співдружності.
Найбільш великими учасниками зовнішньоекономічної діяльності є: Оскольський електрометалургійний комбінат, Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат, Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат, ВАТ Білгородська швейна фабрика "Росіянка", АТ "Осколцемент" та ін
У 2004 р. при Бєлгородської митниці створено консультативну раду по роботі з учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Консультативна рада (до його складу входять представники митниці та ділових округів) є дорадчим органом при начальнику митниці з питань, які стосуються покращення зовнішньоекономічних зв'язків.
У нього входять представники керівництва та профільних відділів Бєлгородської митниці, а також ділових кіл нашого регіону. Очолює консультативна рада начальник Бєлгородської митниці, генерал-майор митної служби А. В. Ушаков. Серед членів ради - представники митниці, обласної Торгово-промислової палати, підприємств регіону, активних експортерів.
Митний контроль імпорту товарів, що ліцензуються у Білгородській митниці здійснює відділ торговельних обмежень та експортного контролю (додаток 2).
Основні завдання відділу: контроль за ввезенням і вивезенням товарів, що ліцензуються; товарів, що підлягають експортному контролю; контроль за безопасностио здоров'я людей і навколишнього середовища, військовими вантажами та товарами подвійного застосування, товарами, що містять об'єкти інтелектуальної власності; контроль за фактичним переміщенням енергоносіїв через митний кордон Російської Федерації.
Їх виконання відділ виробляє на основі оперативної роботи з наступних напрямків:
- Створення умов для ефективності функціонування митниці в умовах ринкової економіки;
- Створення умов на законних підставах для учасників зовнішньоекономічної діяльності в торговому обороті;
- Швидке регулювання і усунення нестандартних ситуацій в питаннях нетарифного регулювання, їх аналіз і підготовка конкретних пропозицій щодо недопущення подібних ситуацій в подальшому;
- Поділ процесу митного оформлення і забезпечення незалежності один від одного документального і фактичного контролю.
Відділ виконує наступні функції:
- Узагальнює та аналізує практику здійснення митної політики Російської Федерації на митних постах, з питань, що належать до його компетенції;
- Бере участь у здійсненні митними постами заходів по захисту державної безпеки, охорони громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, тварин і рослин, навколишнього природного середовища, із захисту інтересів російських споживачів, що ввозяться;
- Організовує взаємодію з обласними підрозділами державних контролюючих органів;
- Бере участь в організації, координації та контролі застосування митними постами засобів митного регулювання економічної діяльності, узагальнює та аналізує практику їх застосування, оцінює їх практичну дієвість, готує пропозиції про вдосконалення цих коштів, своєчасно вносить зміни (доповнення) в затверджені Порядки взаємодії митниці з державними органами для виключення порушень на митних постах.
- Бере участь в організації, координації та контролі застосування митними постами заходів економічної політики щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, в тому числі ліцензування та інших нетарифних заходів, а також заходів, що забезпечують дотримання дозвільного порядку переміщення окремих товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації;
- Бере участь у здійсненні єдиної державної політики в галузі експортного контролю, контролює митне оформлення і проводить контроль за дотриманням заходів нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон Російської Федерації товарів, що підпадають під експортний контроль. Організовує і контролює митні пости, в частині застосування експортного контролю;
- Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на припинення незаконного обігу через митний кордон Російської Федерації ядерних, спеціальних неядерних матеріалів, небезпечних відходів, наркотичних, сильнодіючих речовин, психотропних, отруйних і отруйних речовин, лікарських засобів та медичних виробі, видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, частин і дериватів предметів старовини і мистецтва, що складають культурні цінності, інших товарів;
- Забезпечує організацію і контроль підрозділів митниці за застосуванням заходів, спрямованих на захист прав інтелектуальної власності. Веде реєстр об'єктів інтелектуальної власності, що захищаються Федеральною митною службою Росії;
- Забезпечує в межах своєї компетенції взаємодію з федеральними органами виконавчої влади в питаннях контролю за дотриманням заходів нетарифного регулювання та захисту інтелектуальної власності;
- Забезпечує митний контроль митних постів за фактичним переміщенням енергоносіїв через митний кордон Російської Федерації, здійснює методичне керівництво митних постів та взаємодія з Центральною енергетичною митницею Федеральної митної служби Росії;
- Погоджує (візує), а також готує проекти нормативних актів Бєлгородської митниці з питань, що належать до його компетенції;
- Бере участь в організації, координації та контролі проведення митними постами митного контролю з питань, що належать до його компетенції;
- Бере участь в узагальненні та аналізі практики проведення митного контролю, а також у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на підвищення його дієвості;
- Веде спеціальну статистику, що здійснює збір, узагальнення та аналіз даних з питань, що належать до його компетенції;
- Аналізує дані митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики в регіоні діяльності Бєлгородської митниці;
- Бере участь у виявленні, припиненні і запобіганні правопорушень у сфері митної справи, узагальнює, аналізує, виявляє і вивчає тенденції цих правопорушень у межах своєї компетенції;
- Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів організації н громадян при здійсненні митної справи;
- Забезпечує своєчасний розгляд скарг на рішення керівників митних постів, а також заяв і запитів організацій, установ та громадян з питань необхідності застосування до товарів нетарифних обмежень;
- Здійснює контроль за рішеннями, прийнятими посадовими особами митних постів, з питань, що належать до його компетенції;
- Розробляє і вносить на розгляд керівництва митниці проекти технологічних схем проведення митного контролю за напрямками, які знаходяться в його компетенції;
- Здійснює методичне керівництво діяльністю митних постів за напрямами діяльності відділу;
- Бере участь у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації співробітників підрозділів митниці з питань, що належать до його компетенції; організовує і забезпечує проведення відповідних занять (в т.ч. індивідуальних) і семінарів;
- Бере участь у розробці методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції [35].
Таким чином, відділ нетарифного регулювання та експортного контролю - один зі структурних підрозділів Бєлгородської митниці.
У структуру відділу входять наступні підрозділи:
1) група з контролю ліцензій Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації;
2) група контролю за якістю та безпекою товарів, що ввозяться;
3) інформаційно-аналітична група.
2.2. Динаміка розвитку імпорту товарів, що ліцензуються
В якості об'єктів зовнішньоторговельної діяльності виступають, перш за все, товари, які звертаються в міжнародному обміні. Важливою особливістю тут є стабільність і масштабність товаропотоків. Обмін товарами відрізняється великими обсягами, широтою асортименту, і, як правило, високою конкурентоспроможністю.
Обсяг зовнішньоторговельного обороту змінюється і залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників. До одного із зовнішніх факторів, що впливають на обсяг товарообігу, можна віднести що склалася в світі кон'юнктуру. Внутрішні чинники представлені наступними: економічна ситуація в країні, соціально-політична обстановка в суспільстві і проведена державою зовнішньоторговельна політика.
Крім перерахованих вище факторів, на зміну зовнішньоторговельного обороту товарів, що підлягають ліцензуванню, великий вплив мають встановлені державою кількісні обмеження експорту / імпорту товарів, а також географічне положення регіону (країни).
Шляхом встановлення квот держава обмежує обсяг зовнішньоторговельного обороту.
Проведемо аналіз динаміки, структури, географії імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню.
Імпорт товарів, що ліцензуються, що переміщалися через митний кордон Російської Федерації в регіоні діяльності Бєлгородської митниці, в період з 2001 по 2003 роки зазнав значних змін.
Відділом торговельних обмежень та експортного контролю в досліджуваному періоді за структурою та географії імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, велася статистика. Тому далі розрахунки будуть проводитися за даними відділу торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці.
Вартість імпорту основних груп товарів, що ліцензуються представлена ​​в таблиці 3.
Таблиця 3
Вартість імпорту основних груп товарів, що ліцензуються у зоні діяльності Бєлгородської митниці у 2001 - 2003 рр..
№ п / п
Товарні групи
Вартість, дол США
Відхилення, тис. дол США
2001
2002
2003
2002 рік до 2001
2003 рік до 2002
2003 рік до 2001
1
Цукор-сирець
43110,9
410, 0
-
-42700,9
-
-
2
Вітаміни
6759,6
2789,8
1204,5
-3969,7
-1585,4
-5555,1
3
Лікарські засоби
6731,7
132,0
42,3
-6599,7
-89,7
-6689,4
4
Хімічні засоби захисту рослин
15236, 9
196,6
2571,2
-15040,3
2374,6
-12665,7
5
Патока крохмальна
96,1
-
44,1
-
-
-52,0
6
Шлаки гранульовані
11464, 7
315, 0
330, 0
-11149,7
15,0
-11134,7
7
Інші товари
1026,4
38,03
6,9
-988,4
-31,1
-1019,5
Разом:
84426, 3
3881,5
4199,0
-80544,8
317,5
-80227,3

Як видно з таблиці, динаміка вартості імпорту практично всіх основних груп товарів, що ліцензуються у зоні діяльності Бєлгородської митниці у 2001 - 2003 рр.. має тенденцію до зниження.
Структура імпорту товарів, що ліцензуються представлена ​​в таблиці 4.
Таблиця 4
Структура імпорту основних груп товарів, що ліцензуються у зоні діяльності Бєлгородської митниці у 2001 - 2003 рр..
№ п / п
Товарні групи
2001
2002
2003
Вартість, тис. дол США
Питома вага,%
Вартість, тис. дол США
Питома вага,%
Вартість, тис. дол США
Питома вага,%
1
Цукор-сирець
43110,9
51,1
410, 0
10,6
-
-
2
Вітаміни
6759,6
8,0
2789,8
71,9
1204,5
28,7
3
Лікарські засоби
6731,7
8,0
132,0
3,4
42,3
1,0
4
Хімічні засоби захисту рослин
15236, 9
18,0
196,6
5,1
2571,2
61,2
5
Патока крохмальна
96,1
0,1
-
-
44,1
1,1
6
Шлаки гранульовані
11464, 7
13,6
315, 0
8,1
330, 0
7,9
7
Інші товари
1026,4
1,2
38,03
1,0
6,9
0,2
Разом:
84426, 3
100,0
3881,5
100,0
4199,1
100,0
У 2001 році обсяг імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, досяг максимального значення в досліджуваному періоді. Це відбулося в основному за рахунок значного збільшення частки цукру-сирцю і його похідних.
Найбільшу питому вагу в структурі імпорту товарів, що ліцензуються у 2001 році належить цукру-сирцю - 51,1% від загального обсягу імпорту. У 2002р. його питома вага була різко скорочено, і в 2003 році на підставі Постанови Уряду Російської Федерації від 18 грудня 2003 р. «Про скасування ліцензування імпорту цукру-сирцю в Російській Федерації» відбулося скасування ліцензування цього товару.
У зв'язку з цим у 2002 році зросла частка від загального обсягу імпорту вітамінів з 8% до 71,9%, хоча спостерігалася тенденція до скорочення імпорту у вартісному вираженні. Питома вага вітамінів в 2003 році скоротився на 43,2% в порівнянні з 2002 роком і склав 28,68% від загального обсягу імпорту.
Найменшу питому вагу в структурі імпорту займають патока крохмальна, лікарські засоби та інші товари. На частку патоки крохмальної у 2001 році припадало лише 0,1% від загального обсягу імпорту товарів, що ліцензуються, у 2002 році цей товар не імпортувався, а в 2003 році її частка від загального обсягу імпорту становила 1,1%.
Питома вага лікарських засобів в 2001 році склав 8% від загального обсягу імпорту товарів, що ліцензуються, у 2002 році - 3,4%, а в 2003 році - 1%. За цієї товарної позиції спостерігається тенденція зниження обсягів імпорту.
Не можна залишити без уваги таку товарну групу як хімічні засоби захисту рослин. Імпорт даного товару за досліджуваний період дуже неоднорідний. Найменшу питому вагу він займав в 2002 році - 5,1% від загального обсягу імпорту товарів, що ліцензуються, а в 2003 він зріс до 61,2%.
Для того, щоб краще простежити зміни імпорту у період з 2001 по 2003 роки, необхідно визначити приріст або скорочення обсягу імпорту товарів, що ліцензуються, а також оцінити інтенсивність цієї зміни. Для цього необхідно розрахувати деякі показники за даними відділу торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці. Уявімо динаміку імпорту товарів, що ліцензуються у 2001 - 2003 роках в таблиці 5.

Таблиця 5
Динаміка імпорту товарів, що ліцензуються за 2001 - 2003 рр..
Роки
Обсяг імпорту, дол США
Абсолютний приріст, дол США
Темп зростання
Темп приросту,%
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
2001
84426290
19114136
19114136
129,266
129,266
29,266
29,266
2002
3881461
-61430693
-80544829
5,943
4,597
-94,057
-95,403
2003
4199019
-61113135
317558
6,429
108,181
-93,571
8,181
Зазначені зміни імпорту товарів, що ліцензуються, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації в зоні діяльності Бєлгородської митниці, супроводжувалися розширенням географії зовнішньоторговельних партнерів, що простежується при її аналізі.
Основним зовнішньоторговельним партнером Росії в імпорті товарів, що підлягають ліцензуванню, в 2001 році була Бразилія (табл.6). На її частку доводиться 50,05% загального обсягу імпорту.
Другим (за величиною питомої ваги) зовнішньоторговельним партнером Росії є Куба (32%). Інші країни займають невелику частку в загальному обсязі імпорту. Можна відзначити лише такі країни, як ПАР (3,73%), Україні (3,65%), Франція (2,14%).
У 2002 році колишніми зовнішньоторговельними партнерами при імпорті товарів, що ліцензуються залишилися: Бразилія, Куба, Франція і Україні (на їх частку припадає близько 67,05%). З'явилися нові зовнішньоторговельні партнери, серед яких - Таїланд, Кіпр. Слід відзначити також скорочення частки країн, що займали раніше найбільшу питому вагу, (Бразилії з 50,05% до 46,37%, Куби з 31,91% до 15,73%).

Таблиця 6
Географія імпорту товарів, що ліцензуються у 2001-2003 роках

У 2003 році обсяг імпорту товарів, що ліцензуються зріс. Збільшилися поставки з Куби (з 15,73% до 45,52%). З'явився новий зовнішньоторговельний партнер - Колумбія, на частку якого довелося 7,47% від загального обсягу імпорту 2003 року.
Таким чином, у 2001 році обсяг імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, досяг максимального значення в досліджуваному періоді. Це відбулося в основному за рахунок високого показника частки цукру-сирцю (51,1%) у загальному обсязі імпорту.
У 2002 році в порівнянні з 2001 роком обсяг імпорту зменшився на 84426,3 тис. дол США, що в процентному вираженні склало 29,26%. У 2003 році в порівнянні з 2002 роком імпорт товарів, що ліцензуються трохи виріс на 315 тис. дол США, а в 2003 році в порівнянні з 2001 роком - зменшився на 80227,3 дол США.
Аналіз географії імпорту товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації в зоні діяльності Бєлгородської митниці, виявив, що основними зовнішньоторговельними партнерами є країни далекого зарубіжжя - Бразилія, Куба, Колумбія, на їх частку доводиться більше 90% від загального обсягу імпорту. Ці країни є експортерами цукру-сирцю, питома вага якого в структурі імпорту складає 94%. Країни Співдружності незалежних держав представлені лише Україна, частка якої всього 1, 5% від загального імпорту товарів, що ліцензуються.
2.3 Оцінка організації митного контролю імпорту товарів, що ліцензуються
Організація митного контролю імпорту товарів, що ліцензуються на Бєлгородської митниці здійснюється у відповідності до Наказу ГТК Російської Федерації від 15.12.2002г. № 1342 "Про контроль за ввезенням і вивезенням товарів, що ліцензуються".
Даний наказ видано з метою вдосконалення контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації про митну справу в частині застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та підвищення ефективності взаємодії між митними органами при здійсненні зазначених контрольних функцій.
Наказом затверджено Інструкцію про оперативне та централізованому контролі за ввезенням і вивезенням товарів, що ліцензуються, що встановлює єдиний порядок реєстрації та обліку ліцензій в митних органах Російської Федерації та митного контролю ввозяться в Російську Федерацію і вивозяться з Російської Федерації товарів, щодо яких російським законодавством встановлено ліцензування.
Визначено порядок заповнення ліцензії та процедура подання оригіналу та копії ліцензії її власником у уповноважений підрозділ митниці.
Дія наказу дозволяє учасникам зовнішньоекономічної діяльності, дотримуючись норм права, забезпечити виконання вимог митних органів в частині контролю за товарів, що ліцензуються.
Технологічна схема митного оформлення і митного контролю за ввезенням і вивезенням товарів, що ліцензуються у Білгородській митниці полягає в наступному.
Власник ліцензії до фактичного переміщення товарів через митний кордон РФ повинен представити у відділ торговельних обмежень та експортного контролю митниці оригінал ліцензії з зареєстрованим у відділі документаційного забезпечення (ТДВ) заявою на ім'я начальника митниці з проханням про реєстрацію ліцензії за формою, наведеною в додатку 3, і пакетом документів, необхідних для її реєстрації (рис. 1).

Не відповідає вимогам
ВЛАСНИК
Ліцензійні
ЗІІ
Ліцензія
(Оригінал)
Письмова заява
ОТО і ЕК митниці оригіналу ліцензії
Перевірка правильності заповнення ліцензії
Відповідає вимогам
Реєстрація
Повернення ліцензії
Оформлення зворотного боку ліцензії
Зняття копії з оборотної і лицьової сторони ліцензії
боку ліцензії
Оформлення копії зворотному
і лицьової сторін ліцензії
ГНІВЦ ФТС Росії


Рис. 1. Схема обробки оригіналу ліцензії
Перелік документів, які додаються до ліцензії:
1. Лист - заява від організації з проханням про реєстрацію ліцензії.
2. Контракт (копія), засвідчений організацією.
3. Ксерокопія ліцензії.
4. Копія заяви на видачу ліцензії.
5. Паспорт угоди.
6. Копії документів, зазначених у гр. 11 і 18 ліцензії.
7. Сертифікат ПККН.
8. Довідка про постановку на облік з податкової інспекції [3].
9. Довідка з Держкомстату.
10. Довіреність на пред'явника власника ліцензії.
Реєстрацію ліцензій виробляє головний інспектор групи контролю ліцензій відділу торговельних обмежень та експортного контролю (ТО і ЕК) митниці. Доступ інших осіб до зазначених документів не допускається.
Головний інспектор перевіряє наявність необхідних документів і залишає ліцензію з пакетом документів для перевірки відомостей.
Термін реєстрації ліцензії не може перевищувати 14 днів з моменту подачі документів при повному обсязі пакету документів та при відповідності відомостей, заявлених у них.
Протягом цього терміну, спеціально уповноважена посадова особа відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці перевіряє такі дані:
- Правильність заповнення ліцензії. Ліцензії, заповнені в порушення встановленого порядку, не приймаються;
- Відповідність відомостей, зазначених у ліцензії, відомостям, що містяться в доданому пакеті документів;
- Реєструє ліцензію в журналі реєстрації ліцензій;
- Заносить відомості з реєстрованої ліцензії в електронну базу даних.
Після здійснення перевірки посадова особа відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці на зворотному боці оригіналу ліцензії вносить такі відомості:
а) при оформленні товару на митних постах Бєлгородської митниці - номер ліцензії, термін дії, кількість товару за ліцензією, одиниця виміру, найменування митних постів і кількість товару, що виділяється на ці митні пости в основних і додаткових одиницях виміру згідно з заявою учасника зовнішньоекономічної діяльності (додаток 4);
б) при оформленні в інших митницях - номер ліцензії, термін дії, кількість товару за ліцензією, одиниця виміру, найменування митниць, де буде відбуватися митне оформлення, коди митниць, кількість, що виділяється для кожної митниці, і одиниця виміру.
Ці відомості вносяться на підставі акредитуючої власником ліцензії до відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці оригіналу ліцензії письмової заяви у довільній формі, до якого повинні бути додані копії контрактів (договорів) і в разі необхідності - договорів комісії та інших документів, що дозволяють визначити місця знаходження фактичних відправників або одержувачів і кількість товарів, що ввозяться (вивозяться) ними.
Записи на зворотному боці ліцензії завіряються особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці та підписом.
Після внесення відомостей на зворотний бік оригіналу ліцензії знімаються копії лицьового і зворотного боку ліцензії в кількості, що відповідає числу митниць, які будуть виробляти митне оформлення товарів у рахунок цієї ліцензії.
На лицьовій стороні копії ліцензії проставляється штамп про реєстрацію, завіряється особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці та підписом.
При оформленні ліцензується товару на митних постах Бєлгородської митниці посадовця відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці виписує лист виконання ліцензії із зазначенням митного посту, на якому буде проходити митне оформлення, і кількість оформлюваного товару.
Лист виконання завіряється особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці та підписом.
У разі виявлення неточностей в ліцензії або невідповідності відомостей, зазначених у ліцензії, відомостям, що містяться в доданому пакеті документів, або виникнення необхідності надання інших документів, що підтверджують достовірність заявлених відомостей, уповноважена посадова особа відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці зобов'язана поставити до відома власника ліцензії і повідомити про необхідність подання додаткової інформації або внесення змін до ліцензії (у відповідності з нормативними документами). Поновлення реєстрації можливо тільки після подання додаткових відомостей.
Після реєстрації оригіналу ліцензії відділом торговельних обмежень та експортного контролю митниці видає власникові ліцензії на підставі письмової заяви копію ліцензії для пред'явлення на кордоні в митниці, розташованій в місці ввезення (вивезення) товарів. На лицьовій і зворотній сторонах кожної з таких копій у правому верхньому кутку робиться відмітка "Копія в (найменування митниці) для прикордонного контролю", заверяемая підписом та особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці. У журналі реєстрації ліцензій робиться примітка про видані копіях.
Оригінал ліцензії з доданими до неї документами залишаються у відділі торговельних обмежень та експортного контролю митниці і зберігаються у встановленому місці в порядку зростання номерів реєстрації ліцензій по журналу.
Одну копію лицьового і зворотного боку ліцензії не пізніше наступного дня після реєстрації оригіналу ліцензії митниця направляє до ГНІВЦ ФМС Росії. На цій копії посадовця відділу, що зареєстрував оригінал ліцензії та оформив всі її копії, замість вищевказаного штампа в правому верхньому куті копії ліцензії робить позначку "У ГНІВЦ ФМС Росії", підписує її та завіряє особистою номерною печаткою.
У разі якщо Білгородська митниця є митницею копії ліцензії, реєстрація копії ліцензії здійснюється в журналі реєстрацій копії ліцензії. Обробка копії ліцензії здійснюється за схемою (рис. 2.)
ВЛАСНИК
ЛІЦЕНЗІЇ

Копія ліцензії
Письмова заява
Відділ торговельних обмежень та експортного контролю митниці копії ліцензії
Реєстрація
Оформлення зворотного боку
копії ліцензії
Копія лицьової сторони ліцензії
Лист виконання ліцензії
Митний пост / Відділ митного оформлення


Рис. 2. Схема обробки копії ліцензії
Інспектор відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці оформляє зворотний бік копії ліцензії.
Він зазначає у графі «Найменування митниць копій ліцензії»:
- Найменування митних постів, в яких буде здійснюватися оформлення товарів;
- Кількість товару, яке буде оформлятися кожним із зазначених митних постів.
Відомості вносяться на підставі акредитуючої імпортером ліцензії у відділ торговельних обмежень та експортного контролю митниці копії ліцензії письмової заяви у довільній формі, до якого повинні бути додані копії контрактів, і в разі необхідності договори комісії та інші документи, що дозволяють визначити місця знаходження фактичних відправників або одержувачів і кількість товару ввозиться ними.
Після заповнення зворотного боку копії ліцензії для кожного митного поста, зазначеного на зворотному боці копії ліцензії, знімаються копії лицьової сторони ліцензії та заповнюються листи виконання ліцензії. Листи виконання ліцензії завіряються особистою номерною печаткою посадової особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю.
Копії ліцензій додаються до неї документами залишаються у відділі торговельних обмежень та експортного контролю митниці і зберігаються у встановленому місці в порядку зростання номерів реєстрації ліцензій.
Копії лицьової сторони ліцензії та листи виконання ліцензії передаються на митні пости для здійснення митного оформлення товарів, що ввозяться за цією ліцензією (рис. 3.).
У процесі митного оформлення товарів, що ліцензуються посадові особи митного поста перевіряють відповідність відомостей, зазначених у вантажних митних деклараціях (ВМД) (додаток 5), відомостям, зазначеним в копії ліцензії. У разі виявлення істотних невідповідностей відомостей, заявлених у ВМД, відомостям, зазначеним у ліцензії, товар випуску не підлягає до внесення змін у ВМД у встановленому порядку або до внесення змін до ліцензії або до переоформлення ліцензії.
Перелік відомостей, що підлягають перевірці, наведено в таблиці 7.
Митний пост
Відділ митного оформлення
Перевірка відомостей
Відповідають даним вантажної митної декларації
Не відповідають даними вантажної митної декларації
Випуск товару
Переоформлення вантажної митної декларації
Внесення інформації в лист виконання ліцензії
Переоформлення ліцензії
Письмове повідомлення про випуск товару
Внесення змін до
ліцензію
Митниця копії ліцензії
Реєстрація обсягу випуску товарів
Письмове повідомлення про випуск товару
Митниця оригіналу ліцензії
Реєстрація обсягу випуску товару


Рис. 3. Здійснення контролю протягом ввезення ліцензованого товару

Таблиця 7
Графи, що підлягають перевірці при контролі відповідності відомостей, заявлених у ВМД, і ліцензії Мінекономрозвитку Россіні
Вантажна митна декларація
Ліцензія
Гр. 9
Особа, відповідальна за фінансове врегулювання
Гр. 5
Організація - заявник, її адресу і ОКПО, ІПН
Гр. 17, гр. 17а
Країна призначення (код)
Гр. 7
Країна призначення (код)
Гр. 11
Код торгуючої країни
Гр. 8
Країна покупця (продавця) (код)
Гр. 24
Характер угоди
Гр. 9
Характер угоди (код)
Гр. 22
Валюта та загальна фактурна вартість (код)
Гр. 10
Валюта платежу
Гр. 31
Опис товару
Гр. 12
Найменування і повна характеристика товару
Гр. 33
Код товару за ТН ЗЕД СНД
Гр. 13
Код товару за ТН ЗЕД Росії
Гр. 41
Додаткові одиниці виміру
Гр. 14
Одиниця виміру
Гр. 44, п. 1.1
Номер ліцензії
Гр. 1
Номер ліцензії
Гр. 44, п. 4 (3)
Номер контракту
Гр. 4
Номер контракту
При невідповідності відомостей, заявлених у вантажних митних деклараціях, відомостям, зазначеним у ліцензії, товар випуску не підлягає до:
- Переоформлення вантажної митної декларації;
- Внесення змін до ліцензії;
- Переоформлення ліцензії, якщо можливість внесення таких змін до ліцензії не передбачена.
Митні пости та відділи митного оформлення випускають товари за ліцензії в межах кількості, зазначеного в листі виконання ліцензії. Після закінчення терміну дії ліцензії або після ввезення товару в кількості, що відповідає квоті, зазначеної в ліцензії, випуск товару в рахунок даної ліцензії припиняється.
Після ввезення товарів в кількості, що відповідає квоті, зазначеної в ліцензії, або закінчення терміну дії ліцензії оригінал листа виконання і ксерокопія копії ліцензії, завірені особистою номерною печаткою та підписом начальника митного поста, передаються до відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці (рис. 4. ).
Відділ митного оформлення та митного контролю
Ввезення (вивезення) завершено
Закінчився термін дії ліцензії
Передача листа виконання в митницю копії ліцензії
Митниця копії ліцензії
Звірка відомостей
Оформлення зворотного боку копії ліцензії
Напрям в митницю оригіналу ліцензії
Копії листів
виконання


Рис. 4. Здійснення кон
Супровідний лист


Рис. 4. Здійснення контролю після ввезення товарів
На підставі отриманих звітів з митних постів співробітник відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці звіряє відомості, зазначені в листах виконання, з даними, зазначеними у ВМД. При виявленні невідповідності цих відомостей робить запит на митний пост по телефону або письмово для отримання інформації за цим фактом.
Для оперативного контролю за квотою оформлюваного ліцензійного товару і терміном дії ліцензії співробітник відділу торговельних обмежень та експортного контролю митниці вносить відомості з отриманих звітів до електронної бази даних зареєстрованих ліцензій.
У разі виявлення факту ввезення товару в кількості, що перевищує кількість, зазначена в листі виконання, випуск товару в рахунок даної ліцензії припиняється та вживаються заходи відповідно до чинного законодавства.
При виявленні недотримання заходів щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації, інших заборон і обмежень, передбачених законодавством Російської Федерації про митному справі (заходів нетарифного регулювання), Білгородська митниця порушує справи про адміністративні правопорушення в галузі митної справи відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення
При проведенні перевірки по випадках порушення порядку ввезення товарів, що ліцензуються посадові особи відділу торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці використовують інформацію, що зберігається в архіві митниці, залучають до перевірки митні пости, в яких здійснювалося митне оформлення ліцензійних товарів, і приймають інші заходи, спрямовані на виявлення причин допущеного порушення.
Таким чином, Бєлгородської митницею проводиться контроль за переміщенням товарів через митний кордон, спрямований на недопущення ввезення до Російської Федерації товарів, заборонених до такого ввезення. Такий контроль проводиться в ході здійснення попередніх операцій, що передують основному митному оформленню і приміщенню товарів під визначений митний режим.

Глава 3. Основні напрямки ліцензування імпорту товарів
1. Імпорт радіоактивних речовин і виробів на їх основі
Постанова Уряду Російської Федерації від 16 березня 1996 року № 291 (ред. від 22.02.2000) регулює ввезення і вивіз радіоізотопної продукції, що входить у підгрупу 2844 1940 товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії, в тому числі в складі приладів та обладнання по підгрупах 9022 12000, 9022 13000, 9022 14000, 9022 19000, 9022 21000, 9022 29000.
Ліцензії на ввезення радіоактивних ізотопів, що входять в позицію товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії 2844 40, уран-233 оформляються у відповідності із загальним порядком прийому заяв та видачі імпортних ліцензій.
Ліцензії не оформляються при ввезенні радіоізотопної продукції на основі ізотопів з періодом напіврозпаду менше 10 днів продукції з малим вмістом радіоактивних речовин.
У разі ввезення радіоактивних речовин у складі приладів та обладнання, які входять в позицію товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії 9022, ліцензії оформляються тільки на радіоактивні речовини за кодом товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії 2844 40. При цьому оформлення ліцензій на ввезення і вивіз самих приладів та обладнання не потрібно.
У контрактах (у специфікаціях до контракту) на поставку сполук, мічених радіоізотопами, необхідно вказувати конкретні мічені ізотопами речовини і їх активність. Не допускається зазначення групових позицій (наприклад: сполуки, мічені ізотопом вуглець-14) без розшифровки конкретних сполук.
Залежно від виду радіоактивного продукції її рекомендується відносити до наступних позиціях товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Росії:
- При поставках радіоактивних ізотопів в елементарному вигляді (металевому) - 2844 40 200;
- У вигляді солей і з'єднань (у тому числі набори для РІА аналізу - 2844 40 300;
- У вигляді готових виробів (джерела іонізуючого випромінювання, радіоізотопні генератори) - 2844 40 900;
- У вигляді люмінофорів (як правило, на основі ізотопів тритій, вуглець-14 і прометій-147) - 2844 40 400.
Білгородська митниця проводить митний контроль імпорту даної категорії товарів, керуючись Наказом ГТК Росії від 7 травня 1996 року № 277 «Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації радіоактивних речовин і виробів на їх основі» (ред. від 10.03.2000).
2. Імпорт вибухових речовин, засобів підривання і піротехнічних виробів
Порядок експорту та імпорту вибухових речовин, засобів підривання, порохів промислового застосування і піротехнічних виробів визначено Постановою Уряду Російської Федерації від 12 липня 2000 р. № 512 "Про порядок ввезення, вивезення і транзиту по території Російської Федерації вибухових речовин, у тому числі після утилізації боєприпасів , а також відходів їх виробництва, засобів підривання, порохів промислового застосування і піротехнічних виробів ".
Прийом заяв та оформлення ліцензій на вказану групу товарів здійснюються виключно уповноваженим Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації по Центральному району.
При прийомі заяви необхідно враховувати, що заявник, крім основних документів, має подати копії таких документів:
- Дозвіл Уряду Російської Федерації, яка надала заявнику право на здійснення експортно-імпортних операцій з даними товарами;
- Дозвіл органів Міністерства внутрішніх справ Росії на переміщення товарів по території Російської Федерації у випадку перевезення їх автомобільним транспортом;
- Письмові гарантії (посвідчення) компетентних державних органів країни-імпортера про використання придбаного товару виключно в мирних цілях - при експорті;
- Дозвіл Держнаглядохоронпраці України на застосування і підтвердження повноважень споживача на його роботу з товаром цієї категорії; сертифікат відповідності товару, виданий або визнаний уповноваженим на те органом у встановленому законодавством Російської Федерації порядку - при імпорті.
Білгородська митниця митний контроль імпорту порохів промислового застосування, вибухових речовин, засобів підривання і піротехнічних виробів здійснює ГТК Росії на підставі Наказу ГТК Росії від 19 березня 1996 року № 150 «Про ліцензування імпорту окремих видів товарів» і Листа ГТК Російської Федерації від 19 квітня 2004 р . № 01-06/14413 "Про ліцензування експорту та імпорту окремих видів товарів".
3. Імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих і отруйних речовин.
Порядок ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів визначено Положенням, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 16 березня 1996 року № 278 «Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин» (ред . від 08.04.2003) (Наказ Мінекономрозвитку РФ від 11 січня 2001 р. № 7) та Постановою Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 р. № 930 "Про затвердження номенклатури наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, на які поширюється порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації ".
Відповідно до Положення ввіз і вивіз наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів здійснюється за ліцензіями, що видаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації. Номенклатура наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів, що підлягають ліцензуванню, затверджена Постановою Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 року № 930 та наказом Мінекономрозвитку Росії від 28 вересня 2000 року № 46.
Підставою для видачі ліцензії є сертифікат (свідоцтво) на право ввезення в Російську Федерацію наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, що видається Постійним комітетом з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (ПККН) за формою, передбаченої конвенціями ООН, учасницею яких є Російська Федерація, і дозвіл Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації.
Для оформлення ліцензії до Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації учасники зовнішньоекономічної діяльності представляють:
- Сертифікат (свідоцтво) на право ввезення в Російську Федерацію наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин;
- Заяву на видачу ліцензії у двох примірниках;
- Дозвіл Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації;
- Копію контракту (договору) на поставку;
- Копію установчих документів експортера (імпортера).
При прийомі заяв на дану категорію товарів слід враховувати:
- ліцензуванню підлягають наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі речовини і прекурсори незалежно від їх фірмових назв та синонімів. Якщо в контракті передбачено фірмову назву або синонім, слід пам'ятати, що в сертифікаті Постійного комітету з контролю наркотиків наведено як назва цієї речовини, так і його синонім;
- У реквізиті 20 «Одиниця виміру» відповідно до ТН ЗЕД Росії повинна бути вказана вагова одиниця виміру. Якщо в контракті передбачена інша одиниця виміру (упаковки, штуки), то в реквізиті 18 робиться запис перерахунку змісту активної речовини (вагова одиниця виміру) в одиницю виміру в контракті,
- При імпорті наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів поряд із загальними документами повинен бути сертифікат Постійного комітету з контролю наркотиків.
При контролі за переміщенням через митний кордон Російської Федерації отруйних речовин Білгородська митниця керується Наказом ГТК Росії від 23 вересня 1996 року № 580 «Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин» та Постановою Уряду Росії від 26 вересня 1997 р. № 1219 «Про державне регулювання і контроль транзиту через територію Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних речовин і речовин, зазначених у таблицях I і II Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року».
4. Імпорт засобів захисту інформації
До засобів захисту інформації відносяться наступні товари, що використовуються при зберіганні, обробці та передачі інформації:
- Шифрувальне (криптографічне) обладнання і його частини;
- Нормативно-технічна документація (включаючи конструкторську та експлуатаційну) до шифрувальним засобів;
- Пакети програм для шифрування.
Ліцензування ввезення, включаючи тимчасової ввезення шифрувальних засобів іноземного виробництва, і вивезення (експорту) цієї категорії товарів здійснюється відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 3 квітня 1995 року № 334 "Про заходи щодо дотримання законності у сфері розробки, виробництва, реалізації та експлуатації шифрувальних коштів, а також надання послуг в області шифрування інформації "(ред. від 25.07.2000).
Заявникам на дану категорію товарів оформляються тільки разові ліцензій.
Білгородська митниця митний контроль імпорту засобів захисту інформації здійснює на підставі Наказу ГТК Росії від 19 березня 1996 року № 150 «Про ліцензування імпорту окремих видів товарів».
5. Імпорт лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій, що застосовуються в медичних цілях.
Порядок ввезення та вивезення лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій визначено Положенням, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 16.07.2005 № 438 "Про порядок ввезення та вивезення лікарських засобів, призначених для медичного застосування".
Прийом заяв та видача ліцензії на ввіз і вивіз цієї категорії товару здійснюється уповноваженими в регіонах Російської Федерації.
Підставою для розгляду заяви на видачу ліцензії в апаратах уповноваженого, після його попереднього узгодження в Постійному комітеті з контролю наркотиків при Мінздоровсоцрозвитку Росії (заповнення реквізиту 24 бланка заяви «Додаткова інформація»), є його узгодження з Мінздоровсоцрозвитку Росії (за допомогою заповнення реквізиту 26 бланка «3аявленіе на ліцензію »).
Видача генеральних ліцензії здійснюється за рішенням Уряду Російської Федерації, а в інших випадках оформляються разові ліцензії.
Білгородська митниця митний контроль імпорту лікарських засобів, що застосовуються в медичних цілях, здійснює відповідно до Листа від 7 грудня 2004 р. № 07-59/10211 "Про митне оформлення лікарських засобів".
6. Імпорт озоноруйнуючих речовин і містить їх продукцію
Порядок ввезення озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, а також номенклатура даних товарів визначені Положенням, затверджені Постановою Уряду Російської Федерації від 8 травня 1996 року № 563 «Про регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції» (Наказ Мінекономрозвитку Російської Федерації від 28 серпня 2000 р. № 30) із змінами, внесеними Постановою Уряду Російської Федерації від 15 листопада 1997 року № 1423, з урахуванням нової редакції додатків 1 і 2 до зазначеного Положення, затвердженої Постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 1996 № 1560 «Про товарну номенклатуру, що застосовується при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, і про митний тариф Російської Федерації» (Накази з МЗЕЗ Росії від 14 березня 1997 року № 135 та від 26 травня 1997 року № 279).
Ввезення озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, яка визначається вищевказаними нормативними актами Російської Федерації, з держав, які є сторонами Монреальського протоколу, здійснюється за ліцензіями Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, що видаються на підставі рішення Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд) .
Ввезення товарів даної категорії з держав, які не є сторонами Монреальського протоколу, заборонений.
Митний контроль імпорту озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції проводиться на підставі Наказу ГТК Росії від 31 травня 1996 року № 336 «Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції» (ред. від 24.12.2001).
7. Імпорт небезпечних відходів
Порядок ввезення в Російську Федерацію небезпечних відходів визначено Правилами про державне регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 17 липня 2003 р. № 442 "Про транскордонне переміщення відходів".
Ввезення на територію Російської Федерації небезпечних відходів, зазначених у додатку № 1 до Правил, з метою їх використання здійснюються за ліцензії, що видається в установленому порядку Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації на підставі дозволу Міністерства природних ресурсів Російської Федерації та його територіальних органів на транскордонне переміщення відходів
Міністерство природних ресурсів Російської Федерації (його територіальний орган) приймає рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу на транскордонне переміщення відходів протягом 30 днів з дня одержання заяви про видачу вказаного дозволу з усіма необхідними документами.
Перелік пунктів пропуску через державний кордон Російської Федерації, через які допускається транскордонне переміщення відходів, визначається Федеральною митною службою Російської Федерації за узгодженням з Міністерством природних ресурсів Російської Федерації, Міністерством транспорту Російської Федерації і Федеральною службою безпеки Російської Федерації.
У разі встановлення Федеральною митною службою Російської Федерації невідповідності відходів заявленим характеристикам дозвіл на транскордонне переміщення відходів, видане Міністерством природних ресурсів Російської Федерації (його територіальним органом), за поданням ФМС анулюється.
Митний контроль імпорту небезпечних відходів здійснюється на підставі Листа ГТК РФ від 22 січня 2004 р. № 07-59/2251 "Про транскордонне переміщення брухту і відходів чорних металів".
8. Імпорт з Пірт етилового, горілки і міцних спиртних напоїв (міцністю більше 28 об.%)
Оформлення ліцензій на ввезення до Російської Федерації спирту етилового, горілки і спиртних напоїв міцністю понад 28 градусів здійснюється відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 30.12.96 р. № 1590 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію Російської Федерації спирту етилового та горілки" , Постановою Уряду РФ від 02.02.98 № 114 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію РФ алкогольної продукції окремих найменувань" і Постановою Уряду РФ від 28.01.1997 р. № 77 "Про додаткові заходи щодо контролю за імпортом спирту етилового та горілки" .
Для отримання ліцензій на ввезення до Російської Федерації спирту етилового, горілка і спиртних напоїв міцністю понад 28 градусів заявник подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі наступні документи:
- Супровідний лист з проханням про оформлення ліцензії;
- Заяву на ліцензію в одному примірнику, заповнене на бланку встановленої форми та відповідно до вимог правил оформлення заяви та ліцензії;
- Копію контракту (договору, угоди) російською мовою (якщо контракт, договір, угоду російською мовою відсутній, то до копії контракту повинен додаватися скріплений завірений заявником переклад («Переклад вірний». Посада, дата, підпис, печатка заявника);
- Копію договору між експортером або імпортером р виробником і споживачем товару, якщо в якості заявника виступає посередник;
- Копії установчих документів;
- Копії свідоцтв про державну реєстрацію та постановку на облік в податковому органі;
- Копію листа місцевого органу Російського статистичного агентства про облік заявника в Загальноросійському класифікаторі підприємств і організацій (ЄДРПОУ);
- Довідку з обслуговуючого банку від відкриття валютного рахунку;
- Копію ліцензії Федеральної служби Російської Федерації по податках і зборам на право закупівлі по імпорту, зберігання і оптової реалізації етилового спирту, спиртовмісної та алкогольної продукції;
- Підтвердження податкового органу про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів.
Копії документів повинні бути прошиті, завірені підписом і скріплені печаткою заявника.
При оформленні ліцензії встановлено наступний порядок заповнення її окремих реквізитів:
- Реквізит № 1 - 2-а і 3-я цифри номера ліцензії вказується «19» для горілки і спиртних напоїв міцністю понад 28 градусів, «4,4» - для спирту етилового;
- Реквізит № 11 - постанови Уряду Російської Федерації, які регламентують порядок імпорт спирту етилового, горілки і спиртних напоїв міцністю понад 28 градусів.
Митний контроль імпорту цієї групи товарів здійснюється на підставі Наказу ГТК Російської Федерації від 6 лютого 1997 р. № 46 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію Російської Федерації спирту етилового та горілки" (із змінами від 10 березня 2000 р., 18 червня 2001 р.)
9. Імпорт осетрових видів риб та продукції з них, включаючи ікру
Ліцензування ввезення до Російської Федерації зазначеної категорії товарів здійснюється відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 17 серпня 1998 р. № 968 "Про заходи щодо виконання рекомендацій 10-ї Конференції держав, що підписали Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 р., у відношенні осетрових видів риб ".
При прийомі заяви необхідно враховувати, що заявник, крім основних документів, має подати оригінал (и) Дозволи (й) (сертифікат (и)) Адміністративного Органу СІТЕС по осетровим в Росії Міністерства сільського господарства Російської Федерації.
У всіх випадках заявникам на дану категорію товару оформлюються тільки разові ліцензій.
Дозвіл (сертифікат) видається Адміністративним органом СІТЕС по осетровим в Росії терміном на шість місяців. При цьому термін дії ліцензій не може перевищувати строк дії зазначеного дозволу.
Допускається оформлення однієї ліцензії на товар, що поставляється однією або кількома партіями в рамках одного контракту за кількома дозволами (сертифікатами), виписаним Адміністративним органом СІТЕС по осетровим в Росії, за умови, що інформація, що вказується в реквізитах ліцензій: 4-14, 18, 19 повністю збігається з кожної партії товару. При цьому термін дії ліцензій обмежений термінами дії дозволів (сертифікатів) Адміністративного органу СІТЕС по осетровим в Росії, але не може перевищувати 12 поточних місяців з дати видачі ліцензій.
10. Імпорт з пеціальних технічних засобів
Ліцензування ввезення до Російської Федерації спеціальних технічних засобів здійснюється на підставі Постанови Уряду Російської Федерації від 10 березня 2000р. № 214 "Про затвердження Положення Про ввезення в Російську Федерацію і вивезенні з Російської Федерації спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, ввезення і вивезення яких підлягають ліцензуванню". Тут же затверджено список видів спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, ввезення і вивезення яких підлягають ліцензуванню.
Для отримання ліцензії, заявник подає рішення Центру Федеральної служби безпеки Російської Федерації з ліцензування, сертифікації і захисту державної таємниці про можливість ввезення в Російську Федерацію спеціальних технічних засобів.
Для прийняття рішення про можливість ввезення в Російську Федерацію спеціальних технічних засобів заявник подає до Центру відповідну заяву, а також:
а) технічну документацію на спеціальні технічні засоби;
б) зразки спеціальних технічних засобів (на вимогу Центру).
Рішення про можливість ввезення в Російську Федерацію спеціальних технічних засобів приймається Центром за результатами експертизи подається заявником документації.
Підставою для відмови у видачі позитивного рішення є:
а) зроблений за результатами експертизи висновок про можливість нанесення шкоди безпеці держави;
б) наявність у документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.
Ввезені в Російську Федерацію спеціальні технічні засоби підлягають митному оформленню і митному контролю відповідно до порядку, встановленого законодавством Російської Федерації. Необхідною умовою здійснення митного оформлення та митного контролю спеціальних технічних засобів є наявність відповідної ліцензії Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.
Митні органи Російської Федерації при виявленні порушення вимог Положення інформують про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації та Центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації з ліцензування, сертифікації і захисту державної таємниці.
За наявності підстав вважати, що товари, що знаходяться під митним контролем, є спеціальними технічними засобами, митні органи Російської Федерації повідомляють про це до відповідного органу Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
11. Імпорт бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції, в тому числі бланки цінних паперів
Ліцензування ввезення до Російської Федерації бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції, в тому числі бланки цінних паперів здійснюється на підставі Постанови Уряду Російської Федерації від 7 липня 2005 р. № 415 "Про ввезення в Російську Федерацію бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції, у тому числі бланків цінних паперів ".
Ліцензування імпорту даного товару необхідно для уникнення попадання на російський ринок підроблених бланків поліграфічної продукції та бланків цінних паперів.
Але введення ліцензування цього товару викликало загрозу різкого скорочення імпорту сигарет в Росію. Це було викликано тим, що акцизні марки інших країн, що підпадають під цю категорію товару, стали підлягати ліцензуванню. Це несприятливо позначалося на діяльності компаній, які виробляють сигарети: зазвичай ліцензуванню підлягають тільки ті цінні папери, що обертаються на території Росії, в той час як акцизні марки інших країн ввозилися в країну тільки для того, щоб наклеїти їх на продукцію.
До того ж для отримання ліцензії тютюнові компанії повинні були пройти відразу три інстанції: експертно-криміналістичне підрозділ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Федеральну податкову службу Російської Федерації і Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.
Але Федеральній митній службі вдалося вчасно змінити постанову і виключити акцизні марки, що ввозяться на територію Російської Федерації, зі списку товарів, що ліцензуються, випустивши 21 вересня 2005 роз'яснення для своїх регіональних представництв. В цьому роз'ясненні повідомлялося, що «вимоги постанови ... не поширюються на ... бланки поліграфічної продукції, призначеної виключно для обігу та реалізації за межами РФ ... До такої продукції ... відносяться акцизні марки іноземних держав, що ввозяться на територію РФ »
12. У зв'язку з збільшенням імпорту ламп розжарювання в 2006 році було прийнято постанову Уряду Російської Федерації про введення строком на 3 роки імпортної квоти на ввезення на митну територію Російської Федерації в митному режимі випуску для внутрішнього споживання електричних ламп розжарювання потужністю не більше 200 Вт і на напругою більше 100 В, за винятком ламп ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання, галогенних ламп з вольфрамової ниткою і рефлекторних ламп у розмірі 136,7 млн. штук на рік.
Дана квота була розподілена між такими державами-експортерами, як Киргизька Республіка, Європейський союз, Китайська Народна Республіка, Україна та інші країни і не поширюється на ввезення ламп розжарювання, що походять з Республіки Білорусь, а також з країн, що розвиваються, користуються національною системою преференцій Російської Федерації .
Митне оформлення ламп розжарювання, що ввозяться в 2006 - 2008 роках відповідно до митного режиму випуску для внутрішнього споживання буде здійснюватися на підставі ліцензій.
Введення цієї квоти було необхідно для врегулювання поставок до Російської Федерації ламп розжарювання для захисту вітчизняних виробників від збільшеного імпорту аналогічного товару. Для дотримання умов, що відповідають економічним інтересам Російської Федерації, необхідно щорічно здійснювати аналіз російського ринку ламп розжарювання і при необхідності вносити пропозиції про коригування імпортної квоти.
Таким чином, в даний час в Росії відбувається скорочення списку товарів, що ліцензуються. Постановами Уряду Російської Федерації скасовано ліцензування імпорту цукру білого, цукру-сирцю, тютюну і промислових замінників тютюну, а також килимів та текстильних підлогових покриттів, що відбуваються з Європейського союзу.
Скасування ліцензування імпорту килимів та текстильних підлогових покриттів, що відбуваються з Європейського союзу, і експорту шкур великої рогатої худоби, овець та інших необроблених шкур відбулася 2006 року. Скасування ліцензування цієї категорії товарів, на наш погляд, цілком доцільна. Внутрішній ринок наситився цим товаром, і вже не було необхідності контролювати його імпорт.

Висновок

У результаті проведеного дослідження на тему: «Ліцензування імпорту товарів Російської Федерації» можна зробити ряд висновків:
Перехід України до ринкової економіки позначив пріоритети зовнішньоекономічної діяльності, спрямовані на сприяння максимально ефективному включенню російського народного господарства у світові економічні процеси з метою використання переваг міжнародного поділу праці, при одночасному дотриманні вимог адаптації країни до умов ринкової економіки.
На сьогоднішній день перед Росією стоїть невідкладне завдання розширення зовнішньої торгівлі для забезпечення економічного розвитку. Розвиток експорту та імпорту дає можливість отримати вигоди від участі в міжнародній торгівлі, забезпечує доступ до досягнень науково-технічного прогресу, створює умови для участі в конкуренції на світових ринках - у боротьбі за більш вигідні умови збуту товарів.
Для Російської Федерації імпорт - це ще і конкурент для національних виробників, що дозволяє їм не тільки отримувати інформацію про новітні виробничих рішеннях, але й змушує національних товаровиробників використовувати ці інновації. З цього випливає, що, надаючи всім господарюючим суб'єктам свободу вибору між національними та закордонними джерелами задоволення своїх потреб, імпорт повинен бути легко доступним в організаційному плані і раціональною в економічному відношенні як для самого зовнішньоторговельного оператора, так щодо всіх сфер економіки Росії.
В даний час міжнародна практика йде по шляху усунення адміністративних інструментів регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Нетарифне регулювання, як правило, застосовується лише у виняткових випадках, в основному з метою захисту національної економіки, а також з метою виконання міжнародних зобов'язань. Подібну тенденцію можна спостерігати і в нас у країні. Перспективи розвитку ліцензування імпорту товарів залежать від підсумків переговорів щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі, тому що Всесвітня торгова організація виступає за невикористання нетарифних заходів, а в якості основного інструменту регулювання зовнішньої торгівлі визнано використання тарифних заходів регулювання.
Під нетарифними методами розуміється сукупність засобів зовнішньоторговельної політики, які не входять до групи митно-тарифних обмежень, а реалізуються в рамках адміністративного управління, виконуючи роль регуляторів зовнішньоторговельного обороту.
Нетарифне регулювання включає квотування і ліцензування імпорту окремих видів товарів. Квотування та ліцензування є адміністративними інструментами регулювання зовнішньої торгівлі. Суть даного методу полягає у частковому обмеженні імпорту в кількісному або вартісному відношенні, а також у застосуванні при цьому дозвільної системи (ліцензії).
До нетарифних заходів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, з певними застереженнями, можна також віднести так звані добровільні зобов'язання (застосовуються при демпінгу і субсидуванні).
Регулювання зовнішньої торгівлі із застосуванням нетарифних заходів здійснюється різними засобами кредитно-фінансової, адміністративної, технічної і торгової політики, а також коштами, спрямованими на захист здоров'я людей, тварин, навколишнього середовища, національної безпеки.
У перспективі можливо також поява нових категорій товарів, імпорт яких буде регулюватися кількісними обмеженнями. Це викликано необхідністю захисту національного товаровиробника від зарубіжних конкурентів. Так, наприклад, оскільки однією з вимог переговорного процесу щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі є зниження тарифних бар'єрів на шляху імпорту в Російську Федерацію товарів автомобільної, авіаційної, металургійної промисловості, то ліцензування як міра нетарифного регулювання може активно застосовуватися для захисту вітчизняного ринку аналогічних товарів . У перспективі ліцензуванню підлягатимуть товари найменш конкурентоспроможних галузей російської промисловості.
Результати аналізу діяльності відділу торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці дозволили розробити низку напрямів щодо вдосконалення діяльності даного структурного підрозділу. Для цього необхідно:
- Забезпечити митні органи технічними засобами, необхідними для проведення експрес-аналізів товарів, найбільш часто переміщуються через митний кордон у зоні діяльності Бєлгородської митниці;
- Забезпечити відділ торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці телексом для оперативного зв'язку з іншими митними органами при контролі переміщення товарів;
- Розробити єдиний перелік товарів, які підлягають контролю з боку державних органів;
- При контролі документів, що пред'являються до митного оформлення товарів з використанням ліцензій Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, військових вантажів і вантажів, небезпечних для життя і здоров'я громадян, проводити інформування за оперативними каналами зв'язку прикордонних митниць, у тому числі при транзиті;
- Вирішити питання з державними контролюючими органами (Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду та інші) про обов'язкове розміщення в пунктах пропуску підрозділів цих служб з метою проведення експертиз та митного оформлення безпосередньо в пунктах пропуску з цілодобовим режимом роботи.

Список використаних джерел
1. Митний Кодекс. Федеральний закон Російської Федерації від 28 травня 2003 року № 61-ФЗ (в ред. Федерального закону від 18.07.2005 № 90-ФЗ).
2. Федеральний закон Російської Федерації "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" від 8 грудня 2003 року № 164-ФЗ.
3. Федеральний закон Російської Федерації від 8 грудня 2003 р. № 165-ФЗ "Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів".
4. Указ Президента Російської Федерації від 3 квітня 1995р. № 334 "Про заходи щодо дотримання законності у сфері розробки, виробництва, реалізації та експлуатації шифрувальних засобів, а також надання послуг в області шифрування інформації"
5. Постанова Уряду Російської Федерації від 6 листопада 1992 р. № 854 "Про ліцензування і квотування експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації», за винятком п. 1, в частині затвердження Положення про порядок ліцензування та квотування експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) в Російській Федерації ".
6. Постанова Уряду Російської Федерації від 16 березня 1996 р. № 278 "Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин".
7. Постанова Уряду Російської Федерації від 16 березня 1996 р. № 291 "Про затвердження положення про порядок вивезення з Російської Федерації радіоактивних речовин і виробів на їх основі".
8. Постанова Уряду РФ від 8 травня 1996 р. № 563 "Про регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції".
9. Постанова Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 р. № 930 "Про затвердження номенклатури наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, на які поширюється порядок ввезення в Російську Федерацію та вивезення з Російської Федерації".
10. Постанова Уряду Російської Федерації від 31 жовтня 1996 р. № 1299 "Про порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу квот при введенні кількісних обмежень і ліцензування експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) в Російській Федерації" (в ред. Постанови Уряду Російської Федерації від 12.10.2000 № 766).
11. Постанова Уряду Російської Федерації від 30 грудня 1996 р. № 1590 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію Російської Федерації спирту етилового та горілки".
12. Постанова Уряду Російської Федерації від 28.01.1997 р. № 77 "Про додаткові заходи щодо контролю за імпортом спирту етилового та горілки".
13. Постанова Уряду Російської Федерації від 02 лютого 1998р. № 114 "Про заходи щодо впорядкування ввезення на митну територію Російської Федерації алкогольної продукції окремих найменувань".
14. Постанова Уряду Російської Федерації від 8 травня 1998 р. № 431 "Про зміну порядку ввезення на митну територію Російської Федерації килимів та текстильних підлогових покриттів, що відбуваються з Європейського Союзу".
15. Постанова Уряду Російської Федерації від 17 серпня 1998 р. № 968 "Про заходи щодо виконання рекомендацій 10-ї Конференції держав, що підписали Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 р., у відношенні осетрових видів риб ".
16. Постанова Уряду Російської Федерації від 25 грудня 1998 р. № 1539 "Про ввезення в Російську Федерацію і вивезенні з неї лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій".
17. Постанова Уряду Російської Федерації від 10 березня 2000р. № 214 "Про затвердження Положення Про ввезення в Російській Федерації та вивезенні з Російської Федерації спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, ввезення і вивезення яких підлягають ліцензуванню".
18. Постанова Уряду Російської Федерації від 12 липня 2000 р. № 512 "Про порядок ввезення, вивезення і транзиту по території Російської Федерації вибухових речовин, у тому числі після утилізації боєприпасів, а також відходів їх виробництва, засобів підривання, порохів промислового застосування і піротехнічних виробів" .
19. Постанова Уряду Російської Федерації від 17 липня 2003 р. № 442 "Про транскордонне переміщення відходів".
20. Постанова Уряду Російської Федерації від 27.08.2004 № 443 "Про затвердження Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації".
21. Постанова Уряду Російської Федерації від 5 жовтня 2004 р. № 517 "Про підписання Протоколу про єдині правила ліцензування експорту та імпорту товарів, а також пов'язаних з цим окремих видів діяльності держав - членів Євразійського економічного співтовариства".
22. Постанова Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 363 "Про затвердження Положення про нагляд за експортом та (або) імпортом окремих видів товарів".
23. Постанова Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 364 "Про затвердження положень про ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами і про формування і ведення федерального банку виданих ліцензій".
24. Постанова Уряду Російської Федерації від 7 липня 2005 р. № 415 "Про ввезення в Російську Федерацію бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції, у тому числі бланків цінних паперів".
25. Постанова Уряду Російської Федерації від 16 липня 2005р. № 438 "Про порядок ввезення та вивезення лікарських засобів, призначених для медичного застосування".
26. Наказ Мінекономіки Російської Федерації від 12 лютого 1997 р. № 12 "Про затвердження Положення про порядок прийняття рішень про видачу ліцензій на імпорт спирту етилового та горілки, що видаються МЗЕЗ Росії".
27. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 11 січня 2001 р. № 7 "Про видачу копій ліцензій на ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин".
28. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 8 серпня 2005 р. № 180 "Про видачу ліцензій на імпорт бланків захищеної від підробок поліграфічної продукції".
29. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 28 серпня 2000 р. № 29 "Про порядок ввезення в Російську Федерацію, вивезення з Російської Федерації і транзиту по території Російської Федерації вибухових речовин, у тому числі після утилізації боєприпасів, а також відходів їх виробництва, засобів підривання, порохів промислового призначення і піротехнічних виробів ".
30. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 28 серпня 2000 р. № 30 "Про посилення заходів державного регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції".
31. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 28 вересня 2000 р. № 46 "Про порядок подання відомостей про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, та реєстрації операцій, пов'язаних з цією діяльністю".
32. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 вересня 2005 р. № 245 «Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 363" Про затвердження Положення про нагляд за експортом та (або) імпортом окремих видів товарів ».
33. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 6 жовтня 2005 р. № 251 "Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 9 червня 2005 р. № 364" Про затвердження положень про ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами і про формування і ведення федерального банку виданих ліцензій ".
34. Протокол про правила ліцензування імпорту державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі.
35. Наказ Державного митного комітету від 15 грудня 2002 р. № 1342 "Про контроль за ввезенням і вивезенням товарів, що ліцензуються".
36. Данилова Н.Ф., Сидорова О.Ю. Коментар до Федерального закону "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" (постатейний). - М.: Видавництво Юридичний Дім "Юстіцінформ", 2005. - 112с.
37. Кочетов Е. Г. Орієнтири зовнішньоекономічної діяльності. - М.: Економіка, 2002. - 207с.
38. Матвєєва О.П., Макарова Г.В. Ліцензування зовнішньоторговельних операцій: Учеб. посібник - Білгород: Кооперативний освіта, 2002. - 179с.
39. Молоткова Н.В., Соседов Г.А. Основи комерційної діяльності: Учеб. посібник. - Тамбов: Вид-во Тамбовського державного технічного університету (ТДТУ), 2004 .- 152 с.
40. Тимошенко І. В. Митне право Росії. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004. - 512с.
41. Прокушев Є.Ф. Ліцензування експорту та імпорту товарів. Навчально-практичний посібник. - М.: ІОЦ "Маркетинг", 2000 .- 136 с.
42. Великий комерційний словник. + / Под ред. Т.Ф. Рябовой .- М.: "Асистент-Словник Проф", 1996 .- 765с.
43. Буйкін Ю.А., керівник Департаменту нетарифного регулювання Мінекономрозвитку Росії. Нетарифні заходи регулювання зовнішньоторговельної діяльності. / / Http://www.mediatext.ru/docs/7420
44. Енциклопедія MaBiCo.ru / http://lib.mabico.ru/961.html

Додаток 1

Випадки встановлення ліцензування

Введення тимчасових кількісних обмежень експорту або імпорту окремих видів товарів
Імпорт свинини, яловичини, м'яса свійської птиці
Реалізація дозвільного порядку експорту та (або) імпорту окремих видів товарів, які можуть мати несприятливий вплив на безпеку держави, життя або здоров'я громадян, майно фізичних або юридичних осіб, державне або муніципальне майно, навколишнє середовище, життя або здоров'я тварин і рослин
Експорт товарів і технологій подвійного призначення, лісоматеріалів цінних лісових порід та ін; імпорт лікарських засобів; експорт / імпорт сильнодіючих і отруйних речовин, радіоактивних речовин та інших
Надання виключного права на експорт та (або) імпорт окремих видів товарів
Імпорт спирту етилового та горілки, імпорт / експорт наркотичних засобів і психотропних речовин та їх прекурсорів, експорт афіновані платини і матеріалів платинової групи у вигляді зливків, пластин, гранул, порошку та ін
Виконання Російською Федерацією міжнародних зобов'язань
Експорт / імпорт осетрових видів риб та продукції з них, включаючи ікру; експорт / імпорт озоноруйнівних речовин і містить їх продукції; експорт карбіду кремнію в країни ЄС та ін


Рис. 5. Випадки встановлення ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Російській Федерації
Додаток 2
Начальник відділу
загальне керівництво відділом, гуманітарна та тех.помощь, технол.схеми взаємодії з держорганами, культурні цінності
Заст.начальника відділу
інтелектуальна власність, військові пропуску, взаємодія з митними органами.
Головний інспектор
ст.группи контролю за безпекою товарів, сертифікація товарів,
безпеку продукції, що ввозиться, порядки взаємодії, Держреєстру, контроль т.постов
Ст.інспектор
контроль воза / вивезення ветеринарних і рослинних вантажів, сертифікати хлібної інспекції, переміщення енергоносіїв (по лініях ел.передач і магістр. трубопроводах).
Інспектор
ведення аналізу роботи відділу за напрямками, підготовка звітів, діловодство
Головний інспектор
ст.группи контролю ліцензій МЕРіТ та експортного контролю, контроль за товарами подвійного застосування, озоноруйнуючих в-в, дозволи інших державних органів та прикордонного контролю.
Головний інспектор
реєстрація осіб. МЕРіТ, авторизований. МОЗ, контроль сильнодіючих і отруйних в-в, товарів, що ліцензуються.


Рис.6. Організаційна структура відділу торговельних обмежень та експортного контролю Бєлгородської митниці


[1] Демпінг - практика експорту товарів за цінами, значно нижчими від тих, за якими товар реалізується на внутрішньому ринку.
[2] http://www.regions.ru/news/
[3] У випадку пред'явлення копії або оригіналу Облікової картки учасника ЗЕД документи пп. 8 і 9 не представляються.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Диплом
350.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості імпорту товарів представниками іноземних товаровиробників
Особливості імпорту товарів представниками іноземних товаропро
Аналіз динаміки імпорту та експорту США
Аналіз основних показників імпорту країн, що розвиваються
Статистика зовнішньоекономічних зв`язків Динаміка експорту та імпорту в РФ
Політичне становище і економіка Польщі Визначення обсягу імпорту
Огляд ринку замінників цукру випускаються вітчизняною промисловістю і надходять по імпорту
Споживчі властивості товарів аптечного асортименту Фактори що впливають на якість товарів
Облік руху товарів при імпорті товарів

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru