Лізинги

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра фінансів і банківської справи
ЛІЗИНГ
 
 
Курсова робота
з дисципліни
"Операції комер-
ких банків "
студента групи № 42
спеціальності "Фі-
Нансі і кредит "
Смельчука В.Г.
Науковий
керівник -
Бондар А.П.
 
 
 
 
 
СІМФЕРОПОЛЬ 2001

Лізинг

Економічний сенс лізингу виражає його визначення як комплексу майнових відносин, що складаються у зв'язку з передачею майна у тимчасове користування. Цей комплекс крім власне договору лізингу включає й інші договори, зокрема договір купівлі-продажу і договір позики. Для лізингу властиво складне поєднання цих договорів і взаємопроникнення виникають при їх укладанні відносин.
Стрижнем будь-якої лізингової угоди є фінансова, а точніше кредитна операція. Власник майна (лізингодавець) надає користувачу (лізингоодержувачу) свого роду фінансову послугу: він купує майно у власність за повну вартість і за рахунок періодичних внесків лізингоодержувача в кінцевому рахунку відшкодовує цю вартість. Тому, виходячи з фінансової сторони відносин, лізинг розглядають як одну з форм кредитування придбання машин і обладнання, альтернативну традиційної банківській позичці.
Таким чином, якщо розглядати лізинг як передачу майна у тимчасове користування на умовах терміновості, зворотності і платності, то його можна кваліфікувати як товарний кредит в основні фонди. Тому в економічному сенсі лізинг є кредит, що надається лізингодавцем лізингоодержувачу в формі переданого в користування майна. Суб'єктами кредитних відносин тут виступають в особі позичальника - лізингодавець і в особі позичальника - лізингоодержувач, а об'єктом позички є машини, обладнання, транспортні засоби та інші елементи основних засобів.
У той же час за формою організації позичає вартості лізинг зовні схожий з комерційним кредитом, однак між ними є принципові відмінності. Перш за все це стосується відносин власності при комерційному кредиті і лізингу. При комерційному кредитуванні, передаючи у користування товари, одночасно передають і право власності на об'єкт угоди, тобто на товар. У власність надходить споживча вартість товарів, оплата яких в даний момент неможлива і відстрочена в часі.
При лізингу право користування майном відокремлюється від права володіння ним. Лізингодавець зберігає за собою право володіння на передане в лізинг майно, тоді як право його використання переходить до лізингоотримувача. За володіння цим правом він виробляє узгоджені з лізингодавцем лізингові платежі. Після закінчення терміну лізингу об'єкт (передане в користування майно) залишається власністю лізингодавця. У ряді випадків у лізинговому договорі може бути передбачено право лізингоодержувача на купівлю об'єкта після закінчення терміну договору. У цьому випадку до нього після оплати об'єкта лізингу переходить і право власності на нього.
І комерційний кредит, і лізинг припускають взаємозв'язок торгової і кредитної угод. При комерційному кредиті кредитна угода обумовлена ​​актом купівлі - продажу, вона існує остільки, оскільки існує торговельна угода. При лізингу немає такого тісного безпосередньому взаємозв'язку з купівлею - продажем. Лізинг далеко не завжди починається купівлею майна, так як воно вже може бути власністю самої лізингової компанії, і далеко не завжди лізингова угода завершується покупкою майна лізингоотримувачем.
Комерційний кредит надається у товарній, а погашається в грошовій формі. При лізингу кредит також надається у товарній формі. Лізингові платежі за своєю економічною природою є не що інше, як плата за користування кредитом у вигляді майна. Після закінчення договору лізингодавцю повертається об'єкт угоди, як правило, у тій же натурально - речовій формі. Лізингова угода може носити компенсаційний характер, і тоді платіж буде здійснюватися або у формі поставки продукції, виробленої на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічної послуги.
Комерційний кредит має короткостроковий характер. Класичний лізинг, як правило, має на увазі довгострокову оренду, хоча не виключає середньострокові і короткострокові угоди.
Класичному лізингу властивий тристоронній характер взаємовідносин, тобто у лізинговій угоді, як правило, беруть участь три суб'єкта.
1.Лізінгодателі (власники майна)
Комерційні організації та індивідуальні підприємства без утворення юридичної особи
2.Лізінгополучателі (користувачі майна)
§ Фінансово-кредитні установи

§ Фінансові лізингові компанії
§ Спеціалізовані лізингові компанії
§ Філії, підрозділи підприємств-виробників обладнання
§ Державні і місцеві органи:
- Комітети з управління майном;
- Відділи постачання;
- Інші органи
§ комерційні банки
4.Посреднікі між основними учасниками
§ Брокерські лізингові фірми
§ Трастові компанії
§ Фінансові компанії, що фінансують угоди
§ Страхові компанії
§ Інші особи, які надають послуги:
- Дилери діють за свій рахунок
- Маклери не є стороною в угоді
- Брокери - повірені
- Дистриб'ютори - оптові посередники (представники)
- Агенти - діють від імені і на користь замовника.
§ Юридичні особи, які здійснюють виробництво товарів
§ Підприємці без утворення юридичної особи
3.Продавци об'єктів лізингу
§ Власники майна
§ Виробники обладнання
§ Постачальницько - збутова організація
§ Торгові фірми
§ Інші особи, наприклад консигнатори


Малюнок 2.8 - Схема лізингової угоди
У класичній лізинговій операції взаємини між суб'єктами будуються за такою схемою: майбутній лізингоотримувач, що потребує певних видах майна, самостійно підбирає має в своєму розпорядженні цим майном постачальника. У силу відсутності власних коштів і доступу до позикових коштів для придбання майна у власність він звертається до майбутнього лізингодавцю, має необхідні кошти, з проханням про його участь в операції. Це участь лізингодавця виражається в покупці їм майна у постачальника у власність та подальшої його передачі лізингоодержувачу в тимчасове користування на обумовлених у лізинговому угоді умовах.
При виділенні видів лізингу виходять передусім з ознак класифікації. До таких ознак належать: склад учасників угоди, тип переданого в лізинг майна, ступінь його окупності, умови амортизації, обсяг обслуговування, сектор ринку, де проводяться операції, відношення до податкових та амортизаційних пільг, характер лізингових платежів.

КЛАС
Тифікаційний

ОЗНАКИ
Об'єм обслуговування
Форма організації операції
Об'єкт лізингу
Умови амортизації
Тип лізингових платежів
Тривалість угоди
Ставлення до податкових пільг
Сфера ринку
§ Чистий
§ З повним набором послуг
§ З неповним набором послуг
§ Генеральний
§ Прямий
§ Поворотний
§ Лізинг постачальнику
§ Непрямий
§ Тристоронній
§ Багатосторонній
§ Оперативний з періодом менше нормативного терміну використання об'єкта
 
§ Фінансовий з нормативним терміном використання об'єкта
· Роздільний
· Груповий
§ Непрямий
§ Тристоронній
§ Багатосторонній
§ Лізинг рухомого майна
§ Лізинг нерухомості
§ Лізинг насіння
§ Лізинг продуктивних тварин

§ Спеціальний

§ Внутрішній
§ Зовнішній
· Прямий
· Експортний
· Транзитний
· Прямий імпортний

§ З неповною амортизацією
§ З повною амортизацією
§ З прискореною амортизацією

§ Фіктивний
§ Дійсний
§ Форма платежу
§ Грошовий
§ Компенсаційний
§ Змішаний

Малюнок 2.9 - Види лізингу
За ступенем окупності об'єкта лізингу і умов його амортизації, які нерозривно пов'язані між собою, виділяють так званий фінансовий і оперативний лізинг.
Фінансовий лізинг - найбільш поширений, являє собою лізинг майна з повною окупністю або з повною виплатою його вартості. Даний вид лізингу має місце тоді, коли протягом терміну договору лізингодавець повертає собі всю вартість майна й отримує прибуток від лізингової операції. При фінансовому лізингу термін, на який обладнання передається у тимчасове користування, за тривалістю збігається зі строком його повної амортизації. По суті справи він представляє собою форму довгострокового кредиту у вигляді функціонуючого капіталу. Після закінчення терміну дії договору лізингу користувач може придбати майно у власність, відновити угоду на пільгових умовах або припинити відносини. Фінансовий лізинг не передбачає сервісного обслуговування майна лізингодавцем, не допускає дострокового припинення договору.
Таблиця 2.4 - Якісні характер і стіки фі н ансо в ого л ізі н га.
Зміст про т ношень
Умови виконання
Вибір про ' єкта лізингу і його продавши ц а
За загальним принципом здійснює лізингоодержувач
Придбання лізингового імущест в а д л я орендаря
Купує лізингодавець з повідомленням продавця про п ередаче майна в лізинг певного особі
Призначення лізингового майна
Тільки для підприємницьких цілей
Сума лізингових х платежі й за період договору
Увімкнути ю чає по л ву (або б л ізкую до неї) вартість лізингового майна в цінах на момент угоди
Сервісне обс л вужі в ание і страхування об'єкта лізингу
У х одіт в обя з анность лізингоодержувача
Ризик випадкової гині л і, у т рати, псування лізингового об'єкта
П е реходит до орендаря у моме н т передачі йому об'єкта лізингу
Ус до орен амортизація чи з інгового майна
Може пр їм еняться з повідомленням податкових   органів
Відносини чи з інгодателя і орендаря з продавцем чи з інгового об'єкт а
Як солідарних кредиторів
0тв е тв енности ь за виконання продавцем умови договору до ущ і -продажу
Лізі нгодатель НЕ несе відповідальності, крім випадків, коли продавця вибирає він сам
Продовжите л ьность лізингового терміну
Близька до нормативного терміну служби і окупності об'єкту лізингу
Витрати старіння об'єкта угоди
Несе лізингодавець
Право викупу чи з інгового майна користувачем
Може бути передбачено в кінці або до закінчення терміну договору
Предмети л Ізінга
Зазвичай дорогостоящ ие об'єкти з д Обчислювальні строком фі з іческого і з носа
У чет об'єкта лізингу
На балансі чи з ІНГО д ате л я і на Заба л Ансова рахунку 001 лізингоодержувача або за домовленістю між ними
Функції кредитора
Пол н е мул і частково е фін а НДІ рів ание покупка і лізингодавцем предмета л і з інгалято

При оперативному лізингу термін договору коротше, ніж економічний термін служби майна. Об'єкт оперативного лізингу - це, як правило, устаткування з високими темпами морального старіння.
При оперативному лізингу відбувається часткова виплата вартості орендованого майна, тобто лізингодавець за час дії даного договору відшкодовує лише частину вартості обладнання і тому він змушений здавати його в тимчасове користування кілька разів, як правило, різним користувачам.
Таблиця 2.5 - Переваги оперативного лізингу
Зміст відносин
Умови виконання
Термін угоди
З начіте л ьно коротше п е періоди фізичного зносу про ' єкта (сезонне , разове про е, цільове вико п ользованіе)
Сер в існое обс л гимназій
Бере на себе чи з інгодатель
Ставки лізингових п л атежей
Зазвичай високі, так як включа е т всі витрати по сервісному обс л гимназій
Оперативний л Ізінга пре д шанобливий у випадках, коли:
Орендар не же л ает нести ризики п про володіння майном;
Орендар не впевнений у своїй д л мон платоспроможності;
Не вистачає се д ств для покупки про ' єкта;
Треба переконатися в пра в і л ьн про сти виб про ра про ' єкта
Ризики лізингодавця
З відшкодування ст про імо з ти майна;
Псування або гині л і об'єкта чи з інгалято
Об т л ізі н га
Хащ е з високими темпами мору л ьного старіння; Вимагає спеціального технічного обслуговування ;
За вікон год Аніі терміну угоди повторно здається в аре н ду бажаючим;
Перебуває на обліку у лізингодавця.
Орендар має право:
Д осрочно пре до ратіть лізинг і повернути майно власнику
Відшкодування первісної вартості об'єкта л Ізінга
Лі з інговие платежі не до омпенсіруют за один термін арен д и
Відносини при поверненні про 'е ла л Ізінга
У договорі ука з ивается остатся год вартість, про ' єкта на різних е дати;
А рендатор відшкодовує можливу р аз ніцу між д у передбачуваної залишковою та л ік в ід а ци про нно ї вартістю про ' єкта
Гарантії щодо л ьзов а ті л я
Забезпечити встановлену залишкову вартість про ' єкта до закінчення контракту
Побудована на поділ права власності на актив і права використання цього активу, що відноситься до правової сфері діяльності, лізингова операція, як економічна форма діяльності, несе в собі елементи кредиту, оренди та інвестицій. Вважається, що лізинг має ряд переваг у порівнянні з іншими формами фінансування.
Для орендодавця лізинг - це вигідний спосіб вкладення капіталу, що дозволяє ефективно використовувати свої грошові активи. Для орендаря лізинг є засобом фінансування необхідного майна для підпри н імательской діяльності та реалізації свого творчого потенціалу.
Переваги лізингу для країни орендаря:
Лізинг збільшує конкуренцію між джерелами фінансування;
Лізинг підвищує загальний рівень капіталовкладень;
Сума лізингових угод не враховується у підрахунку національної заборгованості, тобто з'являється можливість перевищити ліміти кредиторської заборгованості, встановлені Міжнародним валютним фондом по окремих країнах.
Таблиця 2.6 - Переваги лізингу
Перевага
Факт про ри, що обумовлюють перевагу
1
2
Зниження потреби у власному стартовому кап і та л е
Сде л ка по л але з ма фінансується чи з Ингода а чем Чи не т ребуется одноразово оплачувати необхідне обладнання , чт про звільняє ліквідні кошти користувача і збільшує оборотний ка п іта л для розширення виробництва
Підвищення ст е пені за щ Іти кредитора
Сде л ка забезпечується (гарантують е тся) самим про ' єктом лізингу При банкрутстві поль з ователя про ' єкт лізингу повертається власнику При неплатежі по лізингу про ' єкт може бути затребуваний і продано для погашення збитків
Гнучкість системи п л атежей
Можлива відстрочка перв про го п л атежа, поступове збільшення або зниження виплат з авансом і т.д. Можливе здійснення виплат з прибутку у форм е товарів і послуг, вироблених на взятому в чи з і н г обладнанні
Ус до орен амортизація про ' єкта чи з інгалято , виходячи з терміну контракту
Розширюється можливість оперативного оновлення застарілого обладнання і технічно переозброїти е ня виробництва Знижує з я оподатковуваний прибуток, прискорення науково-технічного прогресу
Економія на трансакціях
Знижуються адміністративні витрати з а рахунок виключення трудомістких операцій з приобр е тенію, змісту, л іквідаціі і продажу майна
На л Огове пільги, державна підтримка лізингу
Зменшення оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення л ізінгових платежів на собівартість продукції. Зниження митних мит і податків по операціях міжнародного лізингу. Отримане в лізинг майно не про блегается податком у користув їв я
Зниження рис до а у товаровиробника у свя з і з у старева н ием облад д ованія
Ризик мораль але го і фі з ічні до ого зносу переноситься на лізингодавця. Користувач Може т в з ять в арен д у але у ті обладнання н і е
Уве л іченіе виробництв е н але го п про тен ц іала
Однаковий з т Арто в ий капітал дозволяє при лізингу задіяти значно б про бі вироб під роб мощ н остюків , ніж при купівлі в кре д ит з відсотками
Розвитку е і диверсифікація ринку засобів виро зв одеситів
Вов ле чення нових про ' ектов в сферу чи з інгалято Розширення ринку збуту для т про варопроізводітелей За д відкладеного п л ат е жеспособного попиту на т е хніку
Розширення економічної сповободи підприємців л я
Можливість вибору: в икупіть про ' єкт л Ізінга, продовжити договір або прив л ечь нов про е сучасне обладнання в ание
Реа л і з ація держав е нних інтересів
Прив л течією приватних інвест і ций в економіку країни. Збільшення на л Огове надходжень до бюджету за рахунок активізації підприємців л ьства. Ус до Орені техніч е ського та технологічного переозброєння виробнич т ва. Міжнародний валютний фонд не враховує суми лізингових сде ло до в на ціон а льно й заборгованості
Облікові вигоди товаровиробника
Про ' єкт л Ізінга є власнос т ью лізінгодате л я, враховується н а його балансі , і нарахо л яются амортизаційні відрахування

Продовження таблиці 2.6
1
2
Фінансові в игоди
Зберігається кредитна лінія. У зменш з я з авісімость від звичайних джерел фінансування (банків, постачальників і д р.). Про ' єкт лізингу не про л агается податком на майно у користувача. Контракт за л Ізінга отримати легше , ніж позику. Стабільні е платежі з н іжа ю т вплив інфляції і зростання банківських відс е нтов за довгостроковими ССУ д ам
Зниження ризику при ос в оеніі але в ой продукції
В з л учае н е достатнього попиту їсть ь у з ливість повернути в з ятое в оренду иму Ще ство лізінгодат е лю
Узгодженість витрат
Витрати і доходи від інвестицій і д ут паралельно
Чітка визначеність чи з інгових платежів
Полегшується бізнес - планував і ті на весь термін дії договору
Ефект ф і нан з ового левериджу (важеля )
Еже г одние фінансові вигоди від об ' єкта лізингу, як прави л про , перевищують відсоток по кредиту
Як і будь-яке економічне явище, лізинг може мати і негативні наслідки:
через інфляцію користувач втрачає на підвищенні залишкової вартості об'єкта;
в результаті науково-технічного прогресу використовуване імущест в про морально старіє, у той час як ліз і нговие платежі не припиняються до закінчення контракту;
вартість лізингу може бути більше відповідної позики, оскільки ризик старіння обладнання лежить на лізингодавці, що вимагає підвищення комісійних для компенсації; збільшується складність організації операції.
поворотний міжнародний лізинг, побудований на податковій основі, обертається збитками для країни лізингодавця.
при міжнародних мультивалютних лізігових угодах відсутні повні гарантії від валютних ризиків (проблема переноситься з одного учасника на іншого).
Світова практика використання лізингу у вугільній галузі свідчить про значну вигоду його використання на етапі виходу з кризи. Країнам, що розвиваються підприємствам необхідне нове обладнання, але сьогодні в них немає для цього коштів. У результаті несприятливої ​​економічної обстановки активи вугільних підприємств зношені і впали в ціні, звідси використання їх як заставу практично неможливі. Тут доречні дві мети: взяти обладнання в оренду на весь термін його експлуатації (фінансовий лізинг) або на частину строку (операційний лізинг), щоб потім придбати його за прийнятною залишкової вартості.
Щоб знайти вихід із такої ситуації, потрібна наявність на ринку основних суб'єктів лізингу: лізингової компанії (лізингодавця) і банку-кредитора (оскільки він не може здійснювати орендні операції від свого імені). Інтерес банку полягає в тому, що плата за надання в лізинг вище відсотка за довгостроковими кредитами за рахунок включення надбавок за галузевий ризик і ризик придбання в тій чи іншій мірі "унікального" обладнання. Лізингова компанія купує обладнання для здачі в лізинг за рахунок кредиту банку, стаючи його позичальником. Далі обладнання передається підприємству, яке стає лізингоодержувачем. Тут виникає питання, яке буде забезпечення кредиту для банку, на папері кредитующего лізингову компанію, а фактично - підприємство. Вихід бачиться у використанні такої схеми, яка добре зарекомендувала себе в Німеччині: лізингова компанія і підприємство укладають угоду про емісії векселів останнього і передачі їх компанії в забезпечення
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
77.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Лізинги та їх характеристики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru