Критерії національного доходу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Національний доход збільшився на 5%. Чисельність працівників матеріального виробництва - на 1,5%. Проміжний продукт - на 4%. Виробничі фонди - на 4,5%. Як змінилися:
- Продуктивність суспільної праці;
- Матеріаломісткість національного доходу;
- Капіталомісткість національного доходу.
Рішення
а) Продуктивність суспільної праці визначається як відношення національного доходу до чисельності працівників матеріального виробництва, тому індекс продуктивності праці складе:
1,05 / 1,015 = 1,034 - продуктивність суспільної праці збільшилася на 3,4%;
б) Матеріаломісткість національного доходу - це відношення проміжного продукту до національного доходу, тому індекс матеріаломісткості складе:
1,04 / 1,05 = 0,99 - матеріаломісткість національного доходу зменшилася на 1%;
в) Капіталомісткість національного доходу - це відношення виробничих фондів до національного доходу, тому індекс капіталомісткості національного доходу становитиме:
1,045 / 1,05 = 0,995 - капіталомісткість національного доходу зменшилася на 0,5%.
2. Які фактори впливають на положення кривої LM?
Крива LM характеризує рівновагу в грошовому секторі економіки і є геометричним місцем безлічі точок, що представляють різні комбінації ставки відсотка і рівня реального доходу, при яких грошовий ринок знаходиться в рівновазі (при заданій кількості грошей і незмінних цінах). Т.ч. крива LМ може змінювати своє положення під впливом різних факторів: процентної ставки; рівня доходу; швидкості обігу грошей.
Розглянемо переміщення кривої LМ під впливом зміни пропозиції грошей. Припустимо, що пропозиція грошей збільшилася і почала перевищувати попит, що призведе до зниження процентної ставки. Нове положення рівноваги на грошовому ринку буде досягнуто при більш низькій процентній ставці i 1, що зумовить відповідний зсув кривої LМ вправо, в положення LМ 1.
LM


LM 1
IS
i
E


i E i 1
Підпис: iE i1
E 1
Підпис: E1
Y


Y E Y 1
Підпис: YE Y1

На товарному ринку в міру зниження процентної ставки підприємці почнуть збільшувати планові інвестиції, що призведе до зростання сукупних витрат і, у кінцевому підсумку, до зростання національного доходу.

3. Яку роль відіграють економічні кризи у розвитку капіталістичного виробництва?
Циклічність економічного розвитку - це безперервні коливання ринкової економіки, коли зростання виробництва змінюється спадом, підвищення ділової активності - зниженням. Основу економічного циклу становлять періодично виникають економічні кризи - в ньому укладені основні риси циклу. З ним кінчається один період розвитку і починається новий. Без кризи не було б циклу, а періодичне повторення кризи дає ринковій економіці циклічний характер.
Економічна криза виконує стимулюючу («очисну») функцію. Під час кризи виникають спонукальні мотиви до скорочення витрат виробництва і збільшенню прибутку, посилюється конкуренція. Економічна криза призводить до морального зносу засобів виробництва, не здатних забезпечити прибуткове функціонування капіталу. Він же створює стимули для оновлення капіталу на новій технічній основі. Тому криза дає початок переважно інтенсивному розвитку економіки. Криза - найважливіший елемент механізму саморегулювання ринкової економіки.
Циклічність, як форма руху ринкової економіки має своїм епіцентром криза, в якій виявляються й межа, і імпульс зростання економіки. Викликаючи масовий моральний знос основного капіталу, криза розчищає шлях для масових інвестицій, причому на новому технічному рівні. Отже, моральний знос техніки і динаміка науково-технічного прогресу перетворює оновлення основного капіталу в синхронне в масштабах всієї економіки.

4. Які основні функції Центрального Банку в економіці?
До економічних функцій Центробанку відносяться:
- Реалізація державної грошово-кредитної політики - тобто створення Центробанком таких умов, при яких кредитна система була б стійкою й ефективно функціонувала в інтересах економічного зростання.
- Емісія готівкових грошей та організація грошового обігу - причому основними інструментами регулювання грошового обігу є: операції на відкритому ринку з державними цінними паперами (шляхом купівлі або продажу на відкритому ринку державних цінних паперів Центробанк може здійснювати або вливання ресурсів у кредитну систему держави, або вилучати їх звідти); зміна облікової ставки Центробанку (тобто регулювання відсотка за позиками комерційних банків у Центрального банку); і зміна норми обов'язкових резервів, що встановлюються Центральним банком для комерційних банків.
- Організація системи рефінансування кредитних організацій;
- Розробка єдиного порядку здійснення касових, кредитних та валютних операцій, розрахунків, ведення банківських рахунків, бухгалтерського обліку та звітності для кредитних організацій;
- Державна реєстрація, ліцензування, нагляд за діяльністю кредитних організацій;
- Реєстрація емісії цінних паперів кредитних організацій;
- Здійснення всіх видів банківських операцій;
- Валютне регулювання і валютний контроль;
- Складання і виконання платіжного балансу;
- Аналіз і прогнозування стану економіки в цілому та грошово-кредитної сфери.

5. Курс державних облігацій за 2 місяці до погашення дорівнює 0,9. Чи вигідна їхня покупка, якщо процентна ставка дорівнює 5% на місяць?
Рішення
Припустимо, що номінал облігації дорівнює 100 рублів. Отже, ринкова ціна облігації за 2 місяці до погашення дорівнює 90 рублів (100х0, 9); дохід по облігації дорівнює 10 рублів (100 - 90). Якщо ж вихідні 90 рублів покласти під 5% на місяць, то через 2 місяці отримаємо:
90 х 1,05 х 1,05 = 99,225 рублів,
тобто дохід дорівнює:
99,225 - 90 = 9,225 рублів <10 рублів. Таким чином, покупка облігації вигідна.
6. Наведіть приклади використання регулюючої ролі податків в сучасній податковій системі Росії
Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях. Регулююча функція податків спрямована в першу чергу на досягнення за допомогою використання податкових механізмів тих чи інших завдань фінансово-економічної політики держави.
У сучасних умовах наявність регулюючої функції означає, що податки як активний інструмент перерозподільних процесів, роблять серйозний вплив на відтворення, стимулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи чи послаблюючи накопичення капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможний попит населення, за допомогою системи непрямого і прибуткового оподаткування. Надмірно високі податки пригнічують підприємницьку активність і призводять до стагнації виробництва.
У цілому нинішня еволюція податкової системи свідчить про посилення її регулюючої функції. Це виражається, перш за все, в тенденції ослаблення оподаткування прибутку корпорацій і в посиленні оподаткування споживання. Серед видів виробничої діяльності регулююча функція податків виявляється, особливо в галузях сільського господарства: їм надано пільги практично по всіх видах податків. Податкова підтримка надається підприємствам лісопромислового комплексу та рибогосподарської галузі, підприємствам, що здійснюють житлове і дорожнє будівництво; підприємствам, що здійснюють видобуток і переробку загальнопоширених корисних копалин та ін
Існують також пільги щодо акцизів для автомобілебудування. Регулюючий вплив досягається шляхом введення знижених ставок податку на додану вартість: наприклад пільги з ПДВ надані підприємствам - золотовидобувачам. Разом з тим, посилилося оподаткування, наприклад, фінансових структур.
7. Які пункти відповідають монетаристської концепції?
Інфляція - це засіб неправильної політики Центробанку і викликає хаос в економіці.
Монетаристи, розглядаючи інфляцію як грошове явище, вважають, що її породжує помилкова кредитно-грошова політика Центрального банку. Зокрема, Центробанк допускає помилки у визначенні співвідношення розмірів грошової маси і чекових платежів.
Інфляція на рівні 3-5% на рік допустима і неминуча для забезпечення ринкової рівноваги.
Прихильник монетаризму М. Фрідмен висунув «грошове правило» збалансованої довгострокової монетарної політики, а саме, держава повинна підтримувати постійний приріст грошової маси в обігу. Монетарне правило М. Фрідмена припускає строго контрольоване збільшення грошової маси в обігу - в межах 3-5% на рік. Саме такий приріст грошової маси викликає ділову активність в економіці. У разі неконтрольованого збільшення грошової пропозиції понад 3-5% на рік, буде відбувається розкручування інфляції, а якщо темп вливань в економіку буде нижче 3-5% річних, то темп приросту ВВП буде падати.
Для подолання інфляції необхідно обмежити зростання грошової маси.
Позиція прихильників монетарного походження інфляції може бути стисло виражена словами М. Фрідмена: «Інфляція завжди і скрізь є явище грошове». Зростання грошової маси (при постійній швидкості обігу) перевищує зростання обсягу сукупного виробництва і викликає інфляцію. Отже, для подолання інфляції необхідно обмежити зростання грошової маси.
8. Що розуміється під суспільними благами, які їхні основні види. Чому держава повинна забезпечувати їх виробництво?
Громадські блага - це блага, до яких мають доступ усі індивіди. Громадські блага мають наступними ознаками:
- Вони неконкурентні - тобто споживання такого блага однією людиною не скорочує кількості блага, доступного іншим;
- Вони носять не виключає характер, що не дозволяє виключити будь-кого із користування цими благами (безкоштовну освіту, загальнодоступне відвідування парків, музеїв, законотворча діяльність держави, вакцинація населення і т.д.)
Можна виділити наступні основні види благ:
1) чисті суспільні блага - вони володіють вказаними властивостями в яскраво вираженому ступені. Класичний приклад - національна оборона.
2) змішані суспільні блага - у них одне або обидва властивості можуть бути виражені слабше. Приклад змішаного блага - автошляхи. У деяких випадках (при перевантаженні руху) вводитися плата при в'їзді на окремі ділянки. Оскільки збільшується суперництво на перевантажених трасах, остільки неісключаемость із споживання підривається введенням плати за проїзд на перевантаженому ділянці дороги.
Держава здійснює так звану аллокаціонную функцію - тобто функцію, пов'язану з виробництвом суспільних благ. Соціальне значення відтворення чистих суспільних благ складно переоцінити, оскільки переважно саме від цього залежить підтримання нормативного порядку в суспільстві, соціальної рівноваги і гармонії. Держава фінансує виробництво суспільних благ з бюджетних коштів, тому що ринковий механізм не може надати громадські блага.

Література
1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка: Підручник. - М.: Изд-во «Справа і Сервіс», 2001. - 448 с.
2. Борисов Є.Ф. Економічна теорія: Підручник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. - 544 с.
3. Івашковський С.М. Макроекономіка: Підручник. - М.: Справа, 2004. - 470 с.
4. Иохин В.Я. Економічна теорія: Підручник. - М.: Юрист, 2000. - 861 с.
5. Макроекономіка. Теорія і російська практика: Підручник За ред. А.Г. Грязнова. - М.: КНОРУС, 2004. - 608 с.
6. Сажина М.А. Економічна теорія: Підручник для вузів. - М.: Видавництво НОРМА, 2003. - 456 с.
7. Тарасевич Л.С. Макроекономіка: Підручник. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 654 с.
8. Економічна теорія: Підручник для вузів / Під ред. В.Д. Камаєва. - М.: Гуманітарний вид. Центр ВЛАДОС, 2003. - 592 с.
9. Економічна теорія: Підручник / за ред. А.Г. Грязнова. - М.: Видавництво «Іспит», 2004. - 592 с.
10. Економічна теорія / За ред. А.І. Добриніна. - СПб.: Видавництво «Пітер», 2001. - 544 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
30.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Критерії визначають обсяг національного доходу
Розподіл і перерозподіл національного доходу
Поняття національного доходу та його використання
Заробітна плата як частина національного доходу
Залежність національного доходу від капітальних витрат Модель Леонтьєва
Аналіз та розподіл доходу на підприємстві
Формування валового і чистого доходу
Облік підсумкового прибутку і нерозподіленого доходу
Правове регулювання податку з доходу громадян
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru