приховати рекламу

Кримінальна відповідальність за вимагання 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1 Кримінально - правова характеристика відповідальності за
Вимагання
1.1 Підстави кримінальної відповідальності за вимагання
1.2 Відповідальність за кваліфікований та особливо
кваліфікований склад вимагання
2 Особливості застосування законодавчих норм з кримінальної
відповідальності за вимагання
2.1 Проблеми розмежування кримінальної відповідальності
за вимагання із відповідальністю суміжних діянь
2.2 Підстави та умови звільнення і припинення кримінальної
відповідальності за вимагання
Висновок
Глосарій
Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б
Додаток В

Введення
Злочинність є одним із соціальних явищ, безпосередньо загрожують безпеці людини. В останні роки помітні тенденції її істотного зростання. Статистика свідчить, що в Російській Федерації найбільш поширеними залишаються злочини проти власності. Частка злочинів проти власності у структурі зареєстрованих злочинів перевищує 50%.
Одним із злочинів проти власності є здирство. В останні роки відзначений високий зріст вимагань, що є наслідком зміни суспільно-економічної формації, виникнення ринкових відносин та приватної власності.
Збагачення окремих категорій громадян зробило їх уразливими для злочинців з точки зору віктимології. У суспільстві з'явилося більше можливостей збагачення, - як законним, так і незаконним шляхом.
Між тим, вимагання триває залишатися злочином з високою латентністю. Не всі потерпілі від здирства звертаються за захистом в правоохоронні органи, вважаючи дану захист не ефективною і відчуваючи страх перед організованою злочинністю.
Підвищений рівень латентності вимагання не дозволяє судити про дійсний масштабі даного суспільно небезпечного діяння.
Одним із завдань Кримінального кодексу законодавець визначив охорону власності громадян. У зв'язку з цим обов'язком держави є вироблення комплексної системи протидії злочинності, в тому числі проти власності громадян. Але до теперішнього часу державою не вироблені ефективні механізми для захисту громадян від здирників. Кримінальна відповідальність за вимагання це лише один з кроків, зроблений у вирішенні протидії злочинності. Однак, вже наявні норми втрачають свою ефективність у зв'язку з латентністю вимагань, зі складністю доведення фактів і кваліфікації таких злочинів. Найчастіше порушується принцип справедливості при кримінальної відповідальності, що теж вказує на необхідність удосконалення і законодавчої доопрацювання кримінально-правової норми про вимагання. Вимагають вирішення багато спірних питань, що стосуються складу вимагання.
У світлі викладеного очевидно, що тема дослідження є актуальною як в науковому плані, так і з метою подальшого практичного застосування.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини в сфері кримінально-правової охорони майнових відносин.
В якості предмета дослідження виступили наукові праці і норми законодавства про відповідальність за вимагання, інші злочини; слідча і судова практика у кримінальних справах про вимагання.
Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі теоретичних аспектів і законодавчих норм про відповідальність за вимагання та виявленні особливостей і проблем застосування, наявних норм на практиці.
Для досягнення мети були визначені наступні завдання: дати кримінально - правову характеристику кримінальної відповідальності за вимагання; визначити підстави кримінальної відповідальності за вимагання; встановити характерні особливості відповідальності за вимагання; дати правову оцінку кваліфікованому складу вимагань та особливо кваліфікованого складу; визначити ступінь і роль відповідальності при кваліфікованих складах; дати аналіз практики застосування законодавчих норм, виявити особливості застосування законодавчих норм; визначити роль кваліфікації вимагань, для визначення відповідальності; диференціювати відповідальність за вимагання з кримінальною відповідальністю інших складів, суміжних з вимаганнями; встановити можливі підстави звільнення від кримінальної відповідальності за вимагання та визначити їх роль; вказати можливі умови припинення кримінальної відповідальності та визначити роль судимості та її погашення на відповідальність за вимагання.
В якості методологічної основи дослідження використовувався загальнонауковий діалектичний метод пізнання, концептуальні положення теорії права, кримінального права. Для вивчення законодавства та наукових праць використовувалися логічні методи і прийоми дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, структурно-функціональний метод, статистичний метод, системний підхід і інші методи пізнання, а також приватно - наукові методи: історико - правовий, порівняльно - правовий, формально - логічний, конкретно - соціологічний, статистичний та інші методи.
Нормативну базу дослідження склали: Конституція РФ, Кримінальний кодекс Російської Федерації, Кримінально - процесуальний Кодекс Російської Федерації, Цивільний кодекс Російської Федерації, федеральні закони та інші нормативно - правові акти.
Теоретичному аналізу піддалися положення авторів, які торкаються проблем вимагання та відповідальності за нього в різні періоди розвитку даного питання.
Однак, теоретичну основу даної роботи складають висловлювання і умовиводи останніх років таких правознавців, як: С. Абросимова [11], Є.О. Алаулова [13], В.М. Антонова [35], Н.І. Архіпцева [36], О.Г. Безверхова [38], С.Д. Бобровського [11], І.В. Білоцерківського [14], А.І. Бойцова [15], Г.Н. Борзенкова [17], О.В. Дмитрієва [38], Т.В. Досюковой [11], Е.А. Єлець [11], Д.Ю. Жданухіна [38], Є.Г. Зінчук [38], М. Каіпова [38], М.П. Клейменова [33], І.А. Клепицкий [38], І.Д. Козочкіна [36], О.В. Корягіної [38], С.М. Кочои [40], С.К. Лісового [11], В.В. Лунєєва [48], Н.А. Лопашенко [11], Ю.І. Ляпунова [23], Л.К. Малахова [27], А.А. Матвєєвої [28], В.С. Мінської [44], С.Х. НАФІЄВ [28], К.Д. Миколаєва [40], П.Г. Пономарьова [43], А.І. Рарога [50], Н.А. Скорілкіной [35], В.П. Степаліна [11], В.М. Сафонова [13], А.П. Севрюкова [47] та інших. У 2004-2007 р.р. проблеми кримінальної відповідальності за вимагання присвятили свої роботи такі автори, як: Р.З. Абдулгазіев [22], А.А. Богомолов [44], Р.С. Лечіев [42], М.Ю. Оповідань [34], О.Г. Уфалей [45], А.П. Фільченко [47] та інші.
Як видно - в сучасній юридичній літературі (за КК РФ) кримінально-правова характеристика вимагання отримала певне висвітлення, однак багато питань, що потребують вирішення, не були порушені.
Так, потрібне проведення порівняльно-правового аналізу російського кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за вимагання. Також необхідно визначити основні спірні питання, що піддають складності оцінки вимагань і відповідальності за них, виявити причини цих явищ і усунути їх. Такими питаннями є: питання про визнання - невизнання вимагання розкраданням. До теперішнього часу в літературі, присвяченій вимагання, не повною мірою опрацьовані питання змісту здирницький вимог і загроз, не досліджений шантаж як спосіб вчинення вимагання. Диспозиція вимагання перевантажена зайвими термінами та виразами.
На практиці утруднене застосування оціночних понять, знайшли вираження у нормі про вимагання.
Потребує розробки поняття місця скоєння злочину - вимагання (враховуючи, що даний злочин може бути скоєно дистанційно).
При порівняльному вивченні норми про вимагання виявлені, на думку прогалини в праві, які необхідно усунути для досягнення більшої ефективності російської кримінальної політики.
Проте дана робота представляє собою лише спробу дослідження деяких із зазначених питань, що мають відношення до кримінальної відповідальності, і обгрунтуванню практичного застосування. Спектр, розглянутих питань позначений їх значимості та обмежений обсягом випускної роботи.
Практична значимість її полягає у формуванні власної точки зору на проблему, позначену в темі, і в можливості опробаций її висновків на практиці у подальшій роботі.
Робота складається з двох основних частин, в першій з яких розглянуто основні положення щодо відповідальності за вимагання, у другій - виявлені проблеми їх застосування на практиці.

1 Кримінально - правова характеристика відповідальності за вимагання
1.1 Підстави кримінальної відповідальності за вимагання
Кримінальний кодекс Російської Федерації відносить вимагання до злочинів проти власності (глава 21).
Розташування цього розділу в особливій частині Кримінального кодексу відповідає сучасним уявленням про місце власності в системі соціальних цінностей, оскільки право власності належить до числа найважливіших соціальних благ особистості. Тому злочин проти власності за ступенем їх небезпеки для суспільства йдуть безпосередньо за злочинами проти особистості.
Відповідальність за вказаний посягання, відповідно, передбачена нормами гл. 21, яка входить до розділу VIII КК.
Підстави кримінальної відповідальності, випливають з диспозицій статей кримінального закону. Єдиним і достатньою підставою кримінальної відповідальності є склад злочину.
Склад злочину - це сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, передбачених у кримінальному законі, що характеризують суспільно-небезпечне діяння як злочин або наявність злочинного діяння, а це значить необхідно наявність складу злочину, кваліфікованого як вимагання, згідно зі ст. 163 КК РФ.
Законодавець визначає вимагання як, «вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких »[ч. 1, ст 163 КК РФ].
Під здирництвом незаконної винагороди (зі змісту ст. 156 ч.2 КК РФ) законодавець розуміє не тільки прямо виражене вимога незаконної винагороди, а й умисне поставлення громадянина в такі умови, при яких він змушений сплатити незаконну винагороду для запобігання шкідливих наслідків.
Традиційно в конструкції вимагання для індивідуалізації діяння звертають увагу на два елементи: 1) вимога (супроводжуване загрозою) і 2) фактичну передачу майна, виконання вимог злочинця. Якщо передбачається, що майно буде отримано в майбутньому, - це здирство, якщо вимоги повинні бути виконані негайно, - грабіж або розбій.
Насправді необхідно виходити з розділення в часі: 1) самого вимоги, 2) його виконання і 3) загрози (її реалізації). Класична формула для вимагання - вимога при загрозі та виконанні вимоги у майбутньому. Є й інші варіанти: вимога і негайне виконання при загрозі в майбутньому: вимога і насильство для виконання вимоги у майбутньому (жертва беззаперечно підкоряється будь-яким вимогам злочину).
Отже, вимагання в наявності при розриві в часі між будь-якою з трьох його складових: вимогою, отриманням необхідного і передбачуваним моментом реалізації загрози.
У статті «Кримінальна відповідальність за вимагання» М. Іванов висловлює думку про те, що пропозиція про передачу майна чи права на майно під загрозою негативних наслідків (в сенсі вимагання) носить триваючий характер (початок - пред'явлення відповідної вимоги, а закінчення - його виконання) і що всі діяння, вчинені в період дії вимоги вимагача, є з'єднаними з вимаганням [23, С. 45]. Це не зовсім точно, оскільки можлива відмова потерпілого і в зв'язку з цим - реалізація загрози злочинцем.
Виходячи зі змісту закону, насильство, знищення майна, оголошення ганебних відомостей може належати не тільки до моменту вимоги (як підкріплення загрози), але і до моменту, наступного за відмовою від виконання вимоги (як помста), оскільки останнє охоплювалося умислом винного при вчиненні вимагання. В іншому випадку дії вимагача повинні будуть кваліфікуватися за статтями, відповідним увазі і характером реалізованої загрози (а не за п. 2, 3 статті про вимагання), що тягне невиправдане пом'якшення покарання.
З питання чи повинна бути загроза конкретної у спеціальній літературі висловлюються різні думки. Так, Г. Н. Борзенков [10, С. 70] вважає, «що загроза вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень повинна бути конкретна, а випадки загрози насильства невизначеного характеру слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 163 КК РФ ». Він же пропонує визначати характер загрози виходячи зі слів вимагача або його дій (наприклад, демонстрацію холодної та вогнепальної зброї розцінювати як погрозу вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень).
Ю. Ляпунов в таких випадках пропонує те, що у випадках висловлювання загрози, що носить невизначений характер, для встановлення справжнього змісту необхідно враховувати всі обставини справи (місце та час вчинення злочину, кількість злочинців, характер предметів, якими вони погрожували, суб'єктивне сприйняття потерпілим характеру загрози і т.д.). [1]
Слід зазначити, що, дійсно, об'єктивна сторона загрози (форма і зміст) вкрай важливі. Сам факт пред'явлення загрози привносить деструктивний елемент в існуючі суспільні відносини (тому навіть створені спеціальні склади: ст. 209, 193 КК РФ). Але не можна ігнорувати і суб'єктивне ставлення до загрози самого потерпілого. Необхідно при цьому відмежовувати сприйняття загрози і вплив загрози на жертву. Перше грає вирішальне значення при визначенні злочинності діяння. Друге не має значення ні для кваліфікації, ні для визначення міри покарання.
Погроза повинна бути дійсною і реальною для потерпілого, здійсненною при звичайних обставинах. А вплинула або не справила ніякого впливу - не повинно позначатися на залученні вимагача до кримінальної відповідальності. Впевненість особи, на якого спрямована дія злочинця, у своїй силі, авторитеті або результативності втручання правоохоронних органів не виключає протиправності діяння.
Коли насильство застосовується відразу після відмови виконати вимогу злочинця, але в останнього немає наміру на негайне відкрите викрадення майна, ми бачимо невдале вимагання, але закінчений злочин в сенсі ст. 163 КК РФ. У зв'язку з цим одноманітно вирішується в теорії питання про реалізацію загрози: якщо вона здійснена здирником, то її вважають засобом помсти за відмову виконати вимогу злочинця. Однак кваліфікують такі дії по-різному.
Так, Г. Н. Борзенков вважає, що подальша реалізація погрози на знак помсти за невиконану вимога підлягає самостійної юридичної кваліфікації: все скоєне являє собою сукупність вимагання та злочинів, вчинених з помсти (тілесні ушкодження, знищення майна тощо), оскільки ці дії не були спрямовані на заволодіння майном - це з одного боку.
А з іншого - помста (як мотив) повинна виникати після вчинення дій або невиконання вимог потерпілим, тобто після того, як злочин (вимагання) вважається завершеним. Насправді злочинець заздалегідь планує, прораховує можливі варіанти здійснення загроз. [2] Такі дії більше схожі на провокацію помсти, ніж на саму помста. Тому все досконале здирником на виконання загрози повинна включатися в об'єктивну сторону кваліфікованих видів здирництва. Виняток становлять умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило людські жертви (ст. 105; ч. 2 ст. 107 КК РФ).
Є ще кілька спірних, недостатньо ясних питань, що стосуються характеристики складу вимагання. Наприклад, труднощі викликає «кваліфікація ситуації, коли особа примушується до продажу товару за більш низькою ціною або до покупки чого-небудь» [3]. Ці дії є ні чим іншим, як вимогою переуступки прав або вигод майнового характеру, прийняттям на себе невигідних зобов'язань по відношенню до майна, що повністю вкладається в об'єктивну сторону вимагання. Правоприменителю досить встановити заподіяння шкоди та наявність загроз у цьому випадку, щоб залучити винного до відповідальності за ст. 163 КК РФ.
Складніша справа із загрозою оголошення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких. У всіх випадках, коли вимагач загрожує протиправними діями (вбивством, нанесенням тілесних ушкоджень, знищенням майна, розголошенням таємниці усиновлення тощо) ясно видно антисоціальна спрямованість його дій. [4] Але можлива й загроза виконанням, наприклад, свого громадянського обов'язку ( повідомленням про вчинений злочин), моральними обов'язками (розкриттям обману, об'єктивною характеристикою або рецензією). Якщо оголошення цих відомостей ставиться в залежність від «подяки» жертви, то тут, можна говорити про наявність складу вимагання. Якщо ж відомості оприлюднюються без умови «винагороди» за мовчання з боку потерпілого - злочину не буде.
Близьке до цього стоїть питання про загрозу припинення протиправної діяльності самого потерпілого. Це характерно не тільки для осіб, що займаються торгівлею наркотиками, повій, ділків грального бізнесу, але і для хабарників, шахраїв, злодіїв. Відповідно до ст. 108 КПК РФ приводом до порушення кримінальної справи є не тільки заява потерпілого, але і повідомлення інших громадян, організацій, безпосереднє виявлення ознак злочину органами дізнання, слідчим, прокурором або судом. Отже, навіть у випадках вимоги майна, прав на майно або виконання дій майнового характеру від правопорушників, у тому числі у зв'язку з їх незаконною діяльністю, за обставин, описаних у КК РФ як вимагання, за вказаним фактом буде порушено кримінальну справу, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Таким чином, способом вимагання є сполучена з вимогою загроза, звернена до потерпілого. Згідно з ч. 1 ст. 163, може бути три її варіанти. Це: а) загроза насильством, б) загроза знищення або пошкодження чужого майна, в) загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких. [5] Загроза насильством не конкретизована у диспозиції ч. 1 ст. 163, і, отже, її характер може бути будь-яким. Однак ця загроза має бути реальною, здатною викликати у потерпілого обгрунтовані побоювання за своє життя, здоров'я та інші особисті блага або аналогічні інтереси його близьких.
Неоднозначно на практиці вирішується проблема визначення розміру шкоди, заподіяної здирником. Не викликає заперечень так званий прямий збиток, нанесений потерпілому або його близьким: майно, знищене або пошкоджене як підкріплення загрози або за відмову виконати вимогу: отримана здирником вигода від передачі майна, права на майно, скоєних потерпілим дій майнового характеру. Сума обчислюється у грошовому вираженні в порядку, визначеному для розкрадань.
У поняття «великий збиток» (ст.163 КК РФ) більшістю авторів упущена вигода (неодержані доходи) не включаються. Вони відносять її до інших тяжких наслідків, поряд з порушенням або припиненням діяльності підприємства. Інші вчені вважають упущену вигоду різновидом збитків, завданих потерпілому. Дійсно, недоотримання або неотримання запланованих доходів може призвести до зниження показників господарської або комерційної діяльності підприємства, припинення поставок, втрати кредитоспроможності і навіть банкрутства. У ст. 15 ГК РФ під збитками також розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрату або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода). Тому при зваженому економічному обгрунтуванні упущену вигоду необхідно включити на шкоду, заподіяну потерпілому.
Пленум Верховного Суду РФ у постанові N 3 від 04.05.97. вказав на те, що такі кваліфікуючі ознаки вимагання, як пошкодження або знищення майна, заподіяння великої шкоди або інших тяжких наслідків, можуть бути інкриміновані лише у разі реального настання вказаних в законі наслідків. З тих пір Верховний Суд РФ тричі звертав на це увагу при вирішенні конкретних справ.
Проте, це навряд чи можна визнати правильним і справедливим. Наприклад, Денісултанов зажадав від Темірбулатова 10 тис. руб. під загрозою вбивством. Останній звернувся до органів міліції і поклав в умовлене місце пакет, в якому були гроші в сумі 200 рублів, а решта суми 9,8 тис. руб. була імітована. Денісултанову не була поставлена ​​ч. 3 ст.163 КК РФ, що передбачає тоді відповідальність за вимагання, що завдало великий збиток, оскільки реальна шкода склав лише 200 руб. Отже, кваліфікація дій вимагача залежить не від його наміру і діяння, а від того яку суму йому реально передає потерпілий. Це є прямим зверненням судової практики до принципу об'єктивного зобов'язання, більш того, виправданням не може служити настання наслідків як при непрямому умислі оскільки прийнято вважати, що вимагання здійснюється лише з прямим умислом, хоча деякі вчені допускають в цьому складі навіть необережні форми вини.
Нерідко вимагач при пред'явленні вимоги бажає отримати майно чи право на майно, яке не належить особисто потерпілому, підбурює жертву до скоєння злочину. Зазвичай це діяння, передбачені ст. 158, 160, 161, 162, 164 КК РФ. Можливе виконання і інших складів злочинів.
Слід розглянути кілька варіантів цього питання.
Перший. Злочинець вимагає передати майно, право на майно. Його не цікавить джерело і шляхи виконання вимоги (своє майно, позика чужих коштів, розкрадання).
Вимагач підлягає відповідальності лише за ст.163 КК. Співучасті тут немає, тому що підбурювання можливо тільки до конкретного діяння, тобто необхідно відмінювання саме до скоєння злочину. Потерпілому повинна інкримінуватися стаття КК РФ, відповідна вчиненому. [6]
Варіант другий. Злочинець ставить вимогу, яке може бути виконано жертвою тільки в порушення закону. Якщо вимагач усвідомлює це і бажає вчинення таких дій, то його діяння мають кваліфікуватися за сукупністю норм про вимагання та підбурюванні до злочину, склад якого міститься в діях особи, до якого пред'явлено вимогу. Потерпілий також несе кримінальну відповідальність. [7]
Третій варіант відрізняється від другого тим, що жертва повинна бути звільнена від відповідальності за правилами про крайню необхідність. Питання тут встає про співвідношення цінностей при заподіянні шкоди правоохоронюваним інтересам інших осіб і загрозу життю, здоров'ю, честі, гідності та майновим інтересам потерпілого. [8]
У юридичній літературі можна зустріти інші думки. З них випливає, що ст.163 КК РФ (вимагання) необхідно вважати злочином, і за наявності всіх ознак його складу і відсутності обставин, що виключають кримінальну відповідальність, особа повинна бути віддано до суду. Навіть у випадках, якщо дії потерпілого припинені на будь-якої попередньої стадії, то вимагача повинна обов'язковими ст. 163 і, наприклад, ст. 35, 158 КК РФ.
Г. М. Борзенков ставить під сумнів правильність кваліфікації дій потерпілого як розкрадання з точки зору їх злочинності взагалі: «Виходить, що розкрадача не той, хто вимагає гроші, а той, хто платить, підкоряючись насильству. При цьому ігнорується відсутність у даної особи не тільки корисливої ​​мети, але і наміру на заволодіння майном, оскільки матеріально-відповідальна особа не ухиляється від відшкодування шкоди »[12, С.85].
Звичайно, потерпілий за звичайних обставин, може бути, ніколи не зробив би нічого подібного - лише загроза вимагача змусила його переступити межу закону. Але характер і зміст вимагання як злочину різко відрізняється, наприклад, від грабежу тим, що між пред'явленням вимоги і часом його здійснення є певний проміжок. Це дозволяє ухилитися від виконання вимоги і, отже, не скоювати злочини. Крім того, крадіжка на користь третьої особи карається в тому ж порядку, що і протизаконне без відплати вилучення у свою власність.
Прогалини в законодавстві істотно впливають на боротьбу зі злочинністю. Ні здирництва (відповідно до формулювання КК РФ) за умови пред'явлення вимог немайнового характеру під погрозою насильства, знищення майна або оголошення ганебних відомостей. Частково такі дії кримінально карані: як загрози; примус до співавторства і т.п. Але багато хто ще не знайшли своє відображення у КК РФ, наприклад, шантаж для вступу на посаду, отримання почесних звань і т.д., але все це вимагає особливого розгляду.
Проте ніяких спірних питань не виникало основним безпосереднім об'єктом вимагання - є власність. Додатковим безпосереднім об'єктом виступають честь і гідність потерпілого і його близьких, а також їх особиста недоторканність і здоров'я.
Предметом вимагання є чуже майно, включаючи право на чуже майно. Якщо майно належить винному, то кваліфікація вимагання виключається. Наприклад, районний суд міста Барнаула, не погодившись з кваліфікацією дій Л. як вимагання, зазначив, що «Л. не переслідував мети заволодіння чужим майном, що належить особисто потерпілому К., а вдався до самоуправним діям, спрямованим на отримання грошей за свій зламаний магнітофон. Ці дії Л. не можна кваліфікувати як вимагання, оскільки він намагався таким способом змусити К. віддати йому гроші. Вимагання ж передбачає витребування чужого майна. Тому дії Л. повинні бути кваліфіковані. як самоуправство ».
Склад вимагання визначений законодавцем, як формальний. Воно вважається закінченим з моменту пред'явлення вимоги, що супроводжується загрозою, незалежно від досягнення винним поставленої мети. Однак це не говорить, що не буває в природі замаху на здирництво [9].
Отримання здирником необхідного майна чи права на майно або вчинення в його інтересах інших дій майнового характеру знаходяться за межами складу аналізованого злочину. Вони підлягають обліку тільки при призначенні покарання.
Слід зазначити, що для кваліфікації вимагання не має значення, застосуванням будь насильства вимагач загрожує: побоями, заподіянням здоров'ю будь-якої з передбачених законом видів шкоди чи вбивством.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КК, винний може загрожувати: насильством; знищенням чи пошкодженням чужого майна; поширенням відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам зазначених осіб.
Як вимагання під загрозою оголошення ганьблять чи інших відомостей (шантаж) слід кваліфікувати вимога передачі майна, що супроводжується загрозою розголошення відомостей про вчинений потерпілим чи його близьким правопорушення, а також інших відомостей, оприлюднення яких може завдати шкоди честі і гідності потерпілого чи його близьких. При цьому не має значення, чи відповідають дійсності відомості, під загрозою розголошення яких здійснюється здирництво. У разі якщо про потерпілого чи його близьких оголошені відомості завідомо наклепницького характеру, вчинене, за наявності для цього підстав, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів.
Потерпілим може бути особа, у власності або веденні якого знаходиться потрібне винним майно. Близькими потерпілого можуть бути визнані як його родичі, так і інші особи. Остання обставина судом повинно бути встановлено з урахуванням свідчень також самого потерпілого.
До відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди, відносяться охоронювані законом персональні дані про потерпілого чи його близьких (наприклад, інформація про приватне життя, так само інформація, що порушує особисту таємницю, сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень фізичної особи), розповсюджувані без його згоди, крім як на підставі судового рішення або законних до того підстав. [10] Проте, як випливає з КК, відомості можуть бути не тільки охоронювані законом, але й не охороняються ім. Обмежень в цьому сенсі ст. 163 КК не знає.
З суб'єктивної сторони вимагання характеризується умисною формою вини. Вид умислу - прямий.
Суб'єкт вимагання - особа, яка досягла віку 14 років. Згідно зі ст. 20 КК за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, неправомірного заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання і навмисного знищення або пошкодження чужого майна при обтяжуючих обставинах відповідальність настає з 14 років.
Слід зазначити, що особа вважається досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, не в день народження, а після закінчення доби, на які припадає цей день, тобто з нуля годин наступної доби. [11] При встановленні судово-медичною експертизою віку підсудного днем ​​його народження вважається останній день того року, який названий експертами, а при визначенні віку мінімальною і максимальною кількістю років суду слід виходити із запропонованого експертами мінімального віку такої особи. [12]
Вимагання, вчинене із застосуванням насильства припускає нанесення ударів, побоїв, заподіяння будь-якої шкоди здоров'ю потерпілого (крім заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю) і т.д.
Застосування насильства або загроза його застосування є ознакою не тільки вимагання, але і грабежу і розбою, тому важливим є питання про розмежування цих злочинів. Вирішуючи це питання, слід враховувати, що якщо при грабежі і розбої насильство є засобом заволодіння майном або його утримання, то при вимаганні воно підкріплює загрозу.
В якості потерпілих від вимагання можуть виступати власники майна, його власники, громадяни, які відають майном або охороняють його, а так само близькі цих осіб. До близьких в сенсі ст. 163 слід відносити не тільки найближчих родичів, але й інших осіб, доля яких дорога потерпілим (наприклад, правнуки, зведені брати і сестри, наречена, наречений, племінники та ін.)
Предмет вимагання описаний у законі альтернативно. Це чуже майно, право на таке майно або дії (послуги) майнового характеру. До останніх можна віднести, наприклад, повернення боргової розписки вимагача без виплати їм раніше взятих грошей, відмова від частки у спільному майні, проведення без оплати або за символічну суму ремонту квартири або автомобіля винного, заповідальний відмова на користь здирника і т.п.
Об'єктивна сторона вимагання передбачає вчинення двох активних дій, одне з яких полягає у вимозі передачі майна, права на нього або надання майнових послуг та посягає на основний об'єкт, а друге - в загрозі, зміст якої розкривається у ч. 1 ст. 163 і яка спрямована проти особистості потерпілого заради забезпечення шкоди відносинам власності.
Вимога передачі майна (права на нього) може бути пред'явлено як власникові (володільцеві), так і його близьким і носить незаконний характер, що може виразитися у вимозі передати цінності без відшкодування їх еквівалента [13]. Якщо ж вимога є обгрунтованою, хоча й з'єднано з загрозою, склад вимагання відсутня, а може йти мова про притягнення до відповідальності за ст. 119, якщо, зрозуміло, загроза відповідає ознакам, зазначеним у цій нормі.
Нерідко суб'єкти посилаються на те, що потерпілий був їм винен гроші (майно) за цивільно-правової угоди, хоча той це заперечує. Таку заяву вимагає ретельної перевірки, оскільки ст. 163 вважає предметом посягання лише чуже майно. Якщо виявиться, що суб'єкт, хоча й протиправними методами, вимагав повернути належне йому майно або надати вже оплачені послуги майнового характеру, то поведінка подібного особи треба розцінювати не як вимагання, а як самоправство (ст. 330).
Загроза при вимаганні за змістом ширше, ніж при розбої (ст. 162), і охоплює собою: залякування будь-яким насильством, а не лише небезпечним для життя чи здоров'я; шантаж, тобто загрозу поширення відомостей, які можуть бути правдивими, але носять ганьбить характер або здатні завдати істотної шкоди правам та інтересам особистості; залякування знищенням або пошкодженням майна, яке належить власнику, його близьким, закріплене за ними по службі або довірено іншими громадянами. Загроза застосування насильства має місце тоді, коли винний залякує потерпілого або його близьких будь за ступенем тяжкості фізичною розправою [14]. До погроз насильством слід відносити і загрозу вчиненням насильницьких статевих злочинів.
Загроза знищення або пошкодження чужого майна являє собою залякування потерпілого заподіянням шкоди чужому майну. [15]
Загроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких (інакше - шантаж), - це залякування потерпілого передачею хоча б одному непосвяченому особі відомостей про вчинений потерпілим чи його близькими правопорушення, а також інших відомостей, оприлюднення яких може завдати шкоди честі і гідності потерпілого або його близьких. [16]
Під загрозою розповсюдження інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких, слід розуміти загрозу передачі відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці, і бажання це не суперечить закону. До іншими відомостями можна відносити, наприклад, таємницю усиновлення (удочеріння), особисту або сімейну таємницю, комерційну таємницю, таємницю сповіді і т.д.
Під здирницький загрозу підпадає далеко не всяка загроза поширенням інших відомостей, а тільки така, передача якої третім особам може заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких. При цьому істотної шкоди є оціночною категорією, його наявність встановлюється в кожному конкретному випадку, залежно від обставин справи.
У конкретних випадках у постановах слідчого та вироку суду повинно бути відображено, якого характеру загроза пішла з боку здирника.
Злочин вважається закінченим з моменту сполученого з зазначеної загрозою вимоги винного про передачу майна незалежно від того, чи було воно задоволено потерпілим.
Отже, підставою кримінальної відповідальності за вимагання є наявність всіх кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ст. 163 КК РФ. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла за віком 14 років. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом, корисливими мотивами і метою незаконного отримання чужого майна, придбання права на майно або забезпечення здійснення потерпілим дій майнового характеру. Винний усвідомлює, що шляхом погрози застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само загрози поширення ганебних чи інших відомостей вимагає передачі чужого майна, права на нього або вчинення на його користь інших дій майнового характеру, і бажає з допомогою зазначеної загрози примусити потерпілого до виконання його вимог. У зміст суб'єктивної сторони вимагання входять також корисливі мотиви здирника і мета незаконного отримання ним чужого майна, придбання права на майно або отримання інших майнових вигод. [17] Об'єктивна сторона вимагання характеризується дією і способом. Дія проявляється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення дій майнового характеру. Спосіб вимагання виражається в погрозі застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само в загрозі поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких. Основним безпосереднім об'єктом вимагання є конкретна форма власності, додатковим - щось особисте благо потерпілого, якому загрожує небезпека.
У відповідності зі ст.163 КК РФ відповідальність за вимагання виникає у випадках, коли мала місце, - вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою розповсюдження відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.
З диспозиції ст. 163 КК РФ слід, що при залученні до кримінальної відповідальності враховується кваліфікований склад вимагання [ч.2 ст. 163 КК РФ] і особливо кваліфікований склад [ч.3 ст. 163 КК РФ].
1.2 Відповідальність за кваліфікований та особливо кваліфікований склад вимагання
Кваліфікований склад вимагання (ч.2 ст.163) характеризується: вчиненням групою осіб за попередньою змовою; неоднократностью; із застосуванням насильства.
Перші два кваліфікуючих ознаки за змістом збігаються з однойменними ознаками при розкраданні. Третя ознака означає застосування насильства, не пов'язаного з заподіянням шкоди здоров'ю (обмеження волі, побої, знущання тощо), а також заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю. [18]
У відповідність з Постановою Пленуму Верховного суду РФ «Про судову практику у справах про вимагання» від 4 травня 1997 р. № 3 вимагання слід вважати повторним у всіх випадках, коли особа раніше вчинила один із злочинів, зазначених у примітці до ст.158 КК РФ , безвідносно до того, чи було воно за них засуджено.
Вимагання не може кваліфікуватися як повторне, якщо до моменту вчинення цього злочину минув строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за раніше скоєний злочин, зазначений у примітці до ст. 158 КК РФ, а також, якщо судимість за нього погашена або знята у силу акту амністії або помилування.
Не утворюють повторності неодноразові вимоги передачі майна чи права на майно, звернені до одного або декільком особам, якщо ці вимоги об'єднані єдиним умислом і спрямовані на заволодіння одним і тим же майном. [19]
Під насильством слід розуміти побої, заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило за собою короткочасний розлад здоров'я або незначну стійкої втрати працездатності, а також інші насильницькі дії, пов'язані із заподіянням потерпілому фізичного болю або з обмеженням її свободи якщо це не створювало небезпеку для життя чи здоров'я . [20]
Особливо кваліфікований склад вимагання (ч.3 ст.163) включає чотири ознаки: вчинення організованою групою; мета отримання майна у великому розмірі; заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого; вчинення особою, раніше два і більше разів судимим за розкрадання або вимагання.
Перший і останній ознаки мають той же зміст, що й при розкраданні. Другий означає, що вимагач вимагає передати йому майно, вартість якого у п'ятсот разів перевищує мінімальний розмір плати праці, або вимагає передати йому право на майно в таких же розмірах або вчинити інші дії майнового характеру, результатом яких має стати отримання винним майнової вигоди у великому розмірі .
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду РФ «Про судову практику у справах про злочини проти особистої власності» при визначенні розміру викраденого слід виходити з його вартості на момент вчинення злочину за державними (роздрібними) цінами, а якщо встановлено, що потерпілий придбав викрадене з комісійного або за ринковою ціною, то за цими цінами. При відсутності ціни, вартість викраденого може бути встановлена ​​на підставі висновку експерта. [21]
У відповідність з постановою Пленуму Верховного суду РФ «Про судову практику у справах про вимагання» від 4 травня 1997 р. № 3 та постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 квітня 1995 р. № 5 «Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності »заподіяння великого збитку розраховується виходячи з примітки до ст.158 КК РФ, де вартісної критерій встановлено Федеральним законом від 1 липня 1994 року і становить понад 200 МРОТ, існуючого на момент вчинення злочину.
Якщо неодноразове вимагання скоєно з єдиним умислом стосовно одного й того ж особи і заподіяло в загальній складності великий збиток, то такі дії слід кваліфікувати за ч.3 ст.163.
Причому при кваліфікації враховується як вартість як переданого вимагача майна, так і пошкодженого або знищеного ім.
Спричинення тяжкої шкоди здоров'ю означає, що потерпілому завдано наслідки, описані в ч.1 ст.111 КК РФ, або як засіб примусу до виконання незаконних вимог вимагача, або як результат застосованого до потерпілого насильства. Ці наслідки повністю охоплюються складом особливо кваліфікованого вимагання і не вимагають додаткової кваліфікації за ст.111 КК. Однак, якщо в результаті заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю настала смерть потерпілого, яка не охоплювалася умислом винного, то діяння має кваліфікуватися за сукупністю п. «в» ст.163 та ч.4 ст.111.
Слід розмежовувати вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.163) і зроблене організованою групою (ч.3 ст.163). У відповідність з Постановою Пленуму Верховного суду РФ «Про судову практику у справах про злочини проти особистої власності» під організованою групою слід розуміти стійке об'єднання двох або більше осіб з метою здійснення одного або декількох злочинів. Про стійкість групи можуть свідчити: попереднє планування злочинних дій, підготовка засобів реалізації злочинного наміру, підбір або вербування співучасників, розподіл ролей між ними та ін Дії осіб, які вчинили вимагання у складі організованої групи, незалежно від ролі кожного учасника групи повинні розглядатися як соисполнительство без посилання на ст. 32, 33 КК РФ).
Насильство, передбачене п. «в» ч.2 ст.163 охоплює не тільки побої, караємо самі по собі максимум арештом (ст.116), а також умисне заподіяння середньої тяжкості здоров'ю, кваліфікуючі види якого караються позбавленням волі на строк до п'яти років (ч.2 ст.112), а також катування, якщо воно не спричинило наслідки, зазначених ст.111, кваліфікуючі види якого можуть бути карані позбавленням волі від трьох до семи років (ч.2 ст.111). Отже вимагання, вчинене із застосуванням кваліфікуючих видів насильства (зазначених у ч.2 ст.112 та ч.2 ст.117), повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів [22].
За сукупністю має кваліфікуватися вимагання, вчинене із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого (п. «в» ч.3 ст.163). Заподіяння даного шкоди при кваліфікуючих обставин (ч.2-4 ст.111) карається не менш суворо, ніж кваліфікуючі види здирництва (ч.2, 3 ст.163).
Поглинання заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю за таких обставин ст.163 не є доцільним, отже, кваліфікувати вимагання, поєднане з умисним заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, тільки за сукупністю злочинів.
Таким чином, для диференціації відповідальності за посягання на власність, і перш за все за розкрадання, законодавець використовує повторювані для декількох злочинів обтяжуючі обставини. До них відноситься вчинення злочину: групою осіб за попередньою змовою; із значної шкоди громадянинові (ознака вже розглянуто вище); організованою групою; особою з використанням свого службового становища.
Докладний аналіз такого кваліфікуючої ознаки розкрадання, як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, подано в постанові Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 2002 р. N 29.
Пленум, зокрема, роз'яснив: «Якщо організатор, підбурювач чи пособник безпосередньо не брав участь у скоєнні розкрадання чужого майна, вчинене виконавцем злочину не може кваліфікуватися як вчинене групою осіб за попередньою змовою. У цих випадках в силу частини третьої статті 34 КК РФ дії організатора, підбурювача чи пособника слід кваліфікувати з посиланням на статтю 33 КК РФ »(п. 8). «При кваліфікації дій винних, як вчинення розкрадання чужого майна групою осіб за попередньою змовою, суду слід з'ясовувати, чи мав місце такий заколот співучасників до початку дій, безпосередньо спрямованих на розкрадання чужого майна, чи відбулася домовленість про розподіл ролей у цілях здійснення злочинного наміру, а також які конкретно дії вчинені кожним виконавцем та іншими співучасниками злочину. У вироку належить оцінити докази стосовно кожного виконавця вчиненого злочину та інших співучасників (організаторів, підбурювачів, пособників) »(п. 9).
Дії особи, безпосередньо не брав участь у розкраданні чужого майна, але сприяв вчиненню цього злочину порадами, вказівками або заздалегідь обіцяв приховати сліди злочину, усунути перешкоди, збути викрадене і т.п., належить кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з посиланням на ч . 5 ст. 33 КК.
Безпосереднє вчинення злочину означає виконання його об'єктивної сторони, тобто в розкраданні, - вилучення чужого майна та (або) його звернення на користь винного чи інших осіб. При соисполнительство саме ці дії в повному обсязі або частково виконуються кожним співвиконавцем [23].
Не можуть бути розцінені як безпосереднє вчинення злочину «дії, спрямовані на надання безпосереднього сприяння виконавцю у скоєнні злочину» [24]; це не що інше, як пособництво у злочині, тобто сприяння «вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням інформації, засобів чи знарядь вчинення злочину або усуненням перешкод» (ч. 5 ст. 33 КК). Дії будь-якого посібника спрямовані на сприяння виконавцю у безпосередньому скоєнні злочину; тому вони і визнаються злочинними і кримінально караними. Але це - інша, ніж виконання злочину, роль.
Беручи участь хоча б в одному діянні, особа є співвиконавцем. Що стосується особливостей інтелектуального моменту його умислу, то необхідно нагадати: об'єктивно організатор може виступати в ролі будь-якого співучасника - від виконавця до посібника. Як і у всіх інших випадках співучасті, характерним для умислу організатора є намір вчинити злочин.
Ст. 34 кримінального кодексу містить наступні вказівки: «Кримінальна відповідальність організатора, підбурювача і посібника настає за статтею, що передбачає покарання за скоєний злочин, з посиланням на статтю 33 Кримінального кодексу, за винятком випадків, коли вони одночасно були співвиконавцями злочину».
Відповідальність співучасників. ст. 34 КК передбачає загальні підстави відповідальності співучасників. Частина 5 ст. 35 КК обумовлює особливості відповідальності організаторів злочинного співтовариства і його учасників. Згідно з частиною 1 ст. 34 КК «Відповідальність співучасників злочину визначається характером і ступенем участі кожного з них у скоєному злочині». Що стосується співвиконавців. То вони не відповідають за однією статтею КК за спільно скоєний ними злочин. Всі інші співучасники відповідають за тією ж статтею Особливої ​​частини КК, але з посиланням на ст.33 КК. Далі в ст.34 КК містяться постанови про невдалий співучасті.
Загальний принцип їхньої відповідальності, згідно акцесорний (додаткової) природі участі, можна сформулювати так: оскільки співучасть як особлива форма злочинної діяльності являє собою небезпеку лише у зв'язку зі злочином, якому надається сприяння, то й відповідальність за правилами про співучасть можлива тоді, коли ознаки цього дії об'ектівізіруются хоча б в самій початковій стадії. [25] З цього принципу випливає, що всі співучасники відповідають за одне і теж злочин. Одному злочину, як правило, відповідає і один склад, описаний в Особливій частині КК. Винятки з цього правила можливі в тому випадку, якщо одне і теж злочин передбачено в різних складах: простому, кваліфікованому або привілейованому. Такі склади можуть бути передбачені в різних частинах однієї статті КК, рідше - в різних статтях. Оскільки обтяжують або пом'якшуючі обставини, передбачені в цих складах, можуть бути на стороні можуть бути на боці одних співучасників і відсутні на боці інших, то цілком можливо, що дії співучасників будуть кваліфіковані по різних частинах однієї і тієї ж статті або за різними статтями КК.
З даного принципу випливає, що: співучасники відповідають за правилами про співучасть у злочині лише за умови, що виконавець хоча б почав підготовчі до злочину дії, вони несуть відповідальність в рамках санкції статті, інкримінованої (пропонованої) виконавцю, якщо даний злочин передбачено в одній статті або частини КК [26].
Керуючись принципом акцессорности, слід сказати, що співучасники, де б вони не зробили свої дії, повинні відповідати за законами держави, в якій виконавець вчинив злочин.
Таким чином, загальні межі кримінальної відповідальності співучасників визначаються тим, що скоїв виконавець, але результат цієї справи є колективним плодом зусиль і його співучасників, тому вони несуть відповідальність з урахуванням ступеня та характеру участі кожного з них. Ця обставина дозволяє стверджувати, що всі співучасники є учасниками спільної провини, але відповідають вони не за чужу провину, а за свою власну і свій внесок у загальне злочинну справу.
Чинне кримінальне законодавство не передбачає обов'язкового пом'якшення покарання за співучасть. Разом з тим закон не допускає і формальної рівності покарань. Ст. 67 КК говорить: «1. При призначенні покарання за злочин, вчиненого у співучасті, враховуються характер і ступінь фактичної участі особи в його вчиненні, значення цієї участі для досягнення мети злочину, його вплив на характер заподіяної або можливої ​​шкоди. 2. Пом'якшують або обтяжують обставини, що відносяться до особистості одного з учасників, враховуються при призначенні покарання тільки цьому учаснику. "
З постанов ст. 67 випливає, що головним в оцінці тяжкості покарання за злочин, скоєний спільними діями кількох осіб, є ступінь суспільної небезпечності дій, вчинених співучасниками, а не їх формальна роль у скоєному злочині. Іншими словами, покарання співучасника повинно бути індивідуалізоване залежно від ступеня і характеру його фактичної участі в скоєнні злочину і його впливу на характер і розмір заподіяної або можливої ​​шкоди.
Таким чином, встановлення цих ознак є підставою для індивідуалізації покарання кожному з співучасників. Звичайно формальна роль учасника (виконавець, підбурювач, організатор чи пособник) має велике значення в розвитку злочинної події і в його шкідливих і небезпечних наслідки, але воно не повинно бути формально самодостатнім, хоча б об'єктивно в більшості випадків форма участі у злочині неминуче визначає і обсяг , і важливість цієї участі у досягненні злочинного результату, і ступінь його шкідливості.
Ступінь участі у злочині - це міра інтенсивності та ефективності діяльності співучасників як у здійсненні злочинної дії, так і в досягненні реального результату або у створенні можливості його настання. [27] Разом з тим з усіх вищеназваних співучасників можна виділити організатора, ступінь участі якого у злочині логічно завжди є найвищою. Тому щодо нього покарання може бути пом'якшене тільки при наявності пом'якшуючих обставин особистого характеру. [28] Говорячи ж про індивідуалізацію відповідальності співучасників, необхідно мати на увазі, що будь-якому з них можуть бути поставлені всі елементи, що характеризують склад діяння, вчиненого виконавцем. Разом з тим співучасники можуть нести відповідальність тільки за обставини, пов'язані зі складом виконаного діяння, але не з особистістю виконавця, а тому об'єктивні обтяжують або пом'якшуючі обставини поширюються на всіх співучасників, тоді як особисті обставини повинні залічиться тільки їх носію.
До конструктивних ознаками об'єктивного характеру слід віднести настання або можливість настання тяжких наслідків, обстановку, спосіб, час і місце скоєння злочину. [29] Якщо вони охоплювалися свідомістю співучасників, то, безумовно, повинні впливати на відповідальність. До обставин, які характеризують суб'єктивну сторону або суб'єкта злочину, належать вік, особливі мотиви і цілі властиві суб'єктивну сторону злочину. Якщо вони є конструктивними ознаками складу, то ставляться в провину всім співучасникам. При цьому слід розрізняти два випадки: коли ці елементи є за виконавця; коли вони є на боці інших співучасників
Всі суб'єктивні обставини, зазначені в диспозиції статті КК, накинутого виконавцю, підлягають вменению всім співучасникам, навіть якщо вони фактично були відсутні. Наприклад, пособник вимагання буде відповідати за співучасть в ньому і в тому випадку, якщо він не переслідував таких цілей.
Якщо закон в якості кваліфікуючої обставини передбачає неодноразовість і вона є на боці виконавця, то вона ставиться і співучасникам, які про це знали. На тій же підставі слід вважати правильною конструкцію, яка допускає можливість співучасті з спеціальним суб'єктом. Це правило зафіксовано у ч.4 ст.34 КК: «Особа, яка не є суб'єктом злочину, спеціально зазначеним у відповідній статті Особливої ​​частини КК, яка брала участь у вчиненні злочину, передбаченого цією статтею, несе кримінальну відповідальність за даний злочин в якості його організатора, підбурювача чи посібника ».
Сказане, проте, не відноситься до випадків неосудності виконавця чи співучасника. Те ж саме слід сказати і про вік виконавця і співучасників (ст.20) Якщо особисті обставини, зафіксовані в законі, є тільки на стороні співучасників (крім виконавця), то вони ставляться саме їм.
Проте, визнання самостійної відповідальності співучасників зовсім не означає, що до кримінальної відповідальності повинні залучатися обов'язково всі співучасники [30]. Положення частини 2 ст. 14 КК поширюється і на випадки співучасті у злочині. Якщо дії того чи іншого співучасника були малозначущими, тобто не зіграли і не могли зіграти істотної ролі для досягнення злочинного результату, то він не повинен залучатися до кримінальної відповідальності.
Організаційну діяльність, підбурювання і пособництво називають невдалими у випадках, коли вони залишилися безрезультатними (виконавець або не збирався вчиняти злочин, або збирався вчиняти злочин, але передумав і нічого не зробив). Виконавець у цих випадках не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Організатор, підбурювач, пособник вчинили дії на відміну особи до вчинення злочину або з надання сприяння в передбачуваному злочині, що повинно розглядатися як приготування до співучасті у злочині, тобто дії винних мають кваліфікуватися за ст.30, 33 КК та статтею Особливої ​​частини КК, в якій передбачена відповідальність за злочин, до якого схиляли виконавця.
Невдалим підбурювання і пособництво будуть і тоді, коли підбурювач та пособник зробили все для скоєння злочину, але виконавець не зміг його зробити, наприклад, у зв'язку зі своєю смертю, з втратою осудності і т.д.
Посягання на власність, вчинене особою з використанням свого службового становища передбачає наявність спеціального суб'єкта. Цим суб'єктом може бути: посадова особа, поняття якого дано в примітці 1 до ст. 285 КК; державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування, який не є посадовою особою; особу, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації (примітка 1 до ст. 201); службовець комерційної або іншої організації, не наділений управлінськими функціями.
Таким чином, слід зазначити, що особливості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів дозволяють диференціювати заходи державного примусу, оцінку відповідальності, проте велика частина положень щодо відповідальності підпорядковується загальним принципам про відповідальність, які вказуються в Загальній частині Кримінального кодексу Російської Федерації.
Частина 2 ст. 163 передбачає підвищену відповідальність за вимагання, вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою, б) із застосуванням насильства, в) у великому розмірі.
У ч. 3 ст. 163 передбачає відповідальність за вимагання, вчинене: а) організованою групою, б) з метою отримання майна в особливо великому розмірі, в) із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого.

2 Особливості застосування законодавчих норм з кримінальної відповідальності за вимагання
2.1 Проблеми розмежування кримінальної відповідальності за вимагання із відповідальністю суміжних діянь
Диференціація кримінальної відповідальності може бути охарактеризована як градація, поділ, розшарування відповідальності в кримінальному законі, в результаті чого законодавцем встановлюються різні кримінально - правові наслідки залежно від типової ступеня суспільної небезпеки злочину і особи винного. [31]
Слід зазначити, що, щоб реалізувати оптимальним чином диференціацію відповідальності в кримінальному законі, необхідно визначити вихідні положення, виробити концепцію диференціації відповідальності, спираючись на теоретичну базу її окремих засобів і способів. До диференціації відповідальності з названих у новому КК принципів найближче принцип справедливості (ст. 6). Однак даний принцип, по-перше, не вичерпує змісту диференціації відповідальності, а по-друге, охоплює й інші сфери. Так, відповідно до ч. 1 ст. 6 покарання та інших заходів кримінально - правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Очевидно, що наведене положення характеризує сферу не тільки диференціації відповідальності в кримінальному законі, але й індивідуалізації відповідальності в процесі правозастосування, причому акцент зроблено саме на сфері індивідуалізації. Можливо, таке положення частково пояснюється суб'єктом диференціації: а розглянутий принцип адресований в першу чергу законодавцю. [32]
Між тим, в науці вітчизняного кримінального права не спостерігається єдності поглядів навіть на сутність диференціації відповідальності. У результаті не приділяється належної уваги самого явища диференціації відповідальності. Неувага теорії кримінального права до проблеми диференціації відповідальності не могло не позначитися на кримінальному законодавстві та практиці його застосування.
Практика застосування закону дає підстави того, що, наприклад, вимагання як вид злочинного зазіхання часто плутають або змішують з самоправством, розбоями, грабежами насильницькими і так далі, що, відповідно призводить до помилковості відповідальності і покарання злочинця. Наприклад, вироком Бійського міського суду від 28 лютого 2002 р. засуджений А. за п. «в» ч.2 ст. 163 КК РФ за вимагання, тобто вимога передачі майна під загрозою застосування насильства і із застосуванням насильства.
Ухвалою судової колегії від 10 квітня 2002 р. вирок суду змінено на увазі неправильної кваліфікації дій засудженого. Згідно диспозиції ст. 163 КК РФ кримінальна відповідальність за вимагання настає у разі, коли засуджений пред'являє незаконні вимоги на майно для звернення його на свою користь чи на користь третіх осіб. У ході попереднього слідства і в судовому засіданні було встановлено, що між потерпілою та засудженим з приводу необхідного майна був цивільно-правовий спір, а тому його дії за ст. 163 КК РФ кваліфіковані бути не можуть. У зв'язку з чим правильно А. був визнаний винним за ст. 330 ч.2 КК РФ за самоуправство, вчинене із застосуванням насильства та погрозою його застосування.
З цього випливає, що необхідно звернути увагу на проблемні аспекти кваліфікації вимагання та розмежування його з суміжними складами, для усунення помилок при відповідальності за них.
Кваліфікуючі ознаки вимагання в основному збігаються з кваліфікуючими ознаками крадіжки. [33] Важливі роз'яснення щодо поняття вимагання, специфічних відтінків застосування кваліфікуючих ознак і кваліфікації даного злочину містяться в постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про вимагання» [53, С. 7] і постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 18 серпня 1992 р. «Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду Російської Федерації щодо застосування законодавства про відповідальність за вимагання» [55, С.6].
Не утворюють ознаки неодноразовості вимоги передачі майна чи права на майно, звернені до одного або декільком особам, якщо ці вимоги об'єднані єдиним умислом і спрямовані на заволодіння одним і тим же майном.
Залежно від характеру, застосованого при вимаганні насильства закон передбачає кваліфікований (п. «в» ч. 2) та особливо кваліфікований (п. «в» ч. 3) види цього злочину. Під насильством, передбаченим у ч. 2 цієї статті, мається на увазі насильство, не викликало короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку втрату загальної працездатності. Мається на увазі нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій, завдали фізичного болю. До цього виду насильства можуть бути віднесені й позбавлення волі, захоплення потерпілого чи його близьких, якщо при цьому не створювалося небезпеки для їхнього життя чи здоров'я. [34]
Вимагання, вчинене із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я, відрізняється від насильницького грабежу тим, що при грабежі насильство виступає засобом заволодіння майном, а при вимаганні воно є формою вираження психічного насильства, підкріплювального загрозу застосувати більш серйозне насильство в разі відмови виконати здирницький вимога.
Вимагання, вчинене із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, відрізняється більшою агресивністю насильницьких дій винного і їх більш високою небезпекою. Вони можуть виражатися у заподіянні здоров'ю потерпілого будь-якої шкоди, що спричинило наслідки, передбачені у ст.ст. 111, 112 і 115 цього Кодексу. Реальне заподіяння шкоди здоров'ю не змінює здирницький суті скоєного, оскільки і у цих випадках насильство виступає як форма залякування потерпілого, а не засіб заволодіння майном.
Особливості здирницький насильства дозволяють відмежувати його від розбою. [35] Загроза насильством і реалізація загрози при вимаганні завжди отстоют один від одного в часі. Якщо при розбої психічне насильство представляє собою загрозу негайної розправи над потерпілим, то при вимаганні винний погрожує привести її у виконання в майбутньому. При цьому може вказуватися порівняно віддалене час задоволення здирницький вимоги, момент передачі необхідного може не уточнюватися зовсім або передбачається передача майна слідом за пред'явленням вимоги. У таких випадках слід мати на увазі, що якщо при розбої насильство застосовується для заволодіння майном, то при вимаганні воно служить посиленням вимоги, або засобом помсти за відмову задовольнити незаконні вимоги.
Якщо в результаті вимагання було скоєно умисне вбивство, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 цієї статті та п. "з" ч. 2 ст. 105 КК.
Вимагання відноситься до числа найбільш небезпечних економічних злочинів. Це злочин проти власності. Оскільки кримінальний закон захищає як суспільно значимі, так і особисті інтереси, об'єктом злочинного посягання, передбаченого ст. 163 Кримінального кодексу (КК) РФ, є власність громадян або юридичних осіб, а так само права на цю власність. Предметом вимагання можуть бути також дії майнового характеру (виконання роботи, надання послуг і т.д.). Однак здирництвом нерідко називають і цілком обгрунтовані дії осіб, спрямовані на витребування боргу або інших законних виплат. Щоб повернути свої гроші, кредитори інколи вимушені звертатися до допомоги друзів, охоронних структур, знайомих чиновників, і так далі. Треба визнати, що дії таких осіб невід'ємна частина сучасної реальному житті. Ослабіла державна влада не забезпечує захист людей і бізнесу, судова і виконавча системи майже не діють. Згадані ж особи в умовах, що склалися, як правило, дійсно допомагають постраждалим кредиторам, по суті, виконуючи функції правоохоронних органів, судів і виконавчих структур. І їм нерідко висувають звинувачення у здирництві. На попередньому слідстві або в суді завдання адвоката, запрошеного для захисту таких осіб, полягає в тому, щоб не тільки грамотно викласти слідчому, прокурору, суду свій суб'єктивний погляд на справу, а й допомогти їм розібратися в об'єктивній стороні питання. У справах даної категорії дуже важливо відповідно до цивільного законодавства правильно розставити акценти у питаннях власності, правовідносин підозрюваного з потерпілим, а також дати оцінку особистості самого потерпілого і пояснити мотиви його заяви про притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.
Наприклад, колишній високопоставлений співробітник КДБ СРСР, потім ФСБ Росії, а в момент порушення кримінальної справи керівник великої приватної охоронної компанії полковник у відставці В. А. Павлов Московським міським судом був притягнутий до кримінальної відповідальності за п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст.159, ч.4 ст.33 та ч.2 ст. 291 КК РФ за вимагання із бізнесмена Ю. Макарова під загрозою насильства і поширення компрометуючих відомостей грошових коштів у великому розмірі (3 млн доларів США), за підбурювання до дачі хабара посадовим особам ГУВС Москви і розкрадання шляхом обману (шахрайство) грошових коштів у великому розмірі (50 тис. доларів США), що належать Макарову. Як пояснив суду Павлов, гроші з Макарова він вимагав на прохання компаньйонів останнього по бізнесу академіка Хряпова і колишнього начальника академії ФСБ генерал-лейтенанта у відставці Титаренко. Макаров обіцяв виплатити їм обумовлену суму за допомогу в роботі.
Дана справа по ряду причин отримало широку популярність. Одна з його особливостей полягала в тому, що потерпілим був відомий у колах, пов'язаних із продажем за кордон російської зброї, бізнесмен Юрій Макаров. У відношенні цього колишнього старшого офіцера і співробітника Головного штабу ВПС Росії Головною військовою прокуратурою (яка вела попереднє слідство і підтримувала обвинувачення проти Павлова в суді) у період даного судового процесу розслідувалася іншу кримінальну справу про розкрадання великих партій авіатехніки і продажу її іноземцям.
Павлову ставилися в провину особливо тяжкі злочини, покарання за які може досягати 20 років позбавлення волі. Але захисники значно похитнули позицію звинувачення і зуміли переконати суд у відсутності як моральних, так і правових підстав для залучення Павлова до кримінальної відповідальності. На підтримку Павлова виступила громадськість, його підтримували багато відомі в країні люди. Павлов В.А. був засуджений судом до чотирьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму з конфіскацією майна. Верховний Суд РФ, який розглядав справу по протесту Головної військової прокуратури (яка вважала вирок надмірно м'яким) і касаційних скарг Павлова і його адвокатів (заперечувала б проти занадто суворого покарання), вирок Мосміськсуду залишив в силі. Мають бути тривалі процеси оскарження адвокатами цих судових постанов у порядку нагляду, які рано чи пізно з урахуванням з'являються судових прецедентів повинні завершитися справедливим рішенням. Вважається, що осмислити те, що сталося потрібно вже зараз. Цей та інші подібні процеси дають підставу ставити перед Пленумом Верховного Суду РФ питання про необхідність додаткових роз'яснень судової практики по справах про вимагання як найбільш поширеним в умовах нинішньої нерозвиненою економіки з її взаємними боргами, неплатежами і нескінченними суперечками.
Кандидат юридичних наук К. М. Голіков, аналізуючи захисну промову адвоката за описаним справі, поряд з іншими аргументами, що свідчать про відсутність провини Павлова в інкримінованому йому вимаганні, гостро поставив питання про межі допустимої державного захисту потерпілих, які самі винні перед державою. За інформацією К. М. Голікова, потерпілий у справі про вимагання громадянин Макаров слідчим органом був викритий, зокрема, в нелегальних оборудках зі зброєю (мова йшла про реалізацію в особливо великих розмірах за кордон бойової зброї (сучасних військових літаків, вертольотів та бойового авіаційно -технічного майна) та «перекачування» великих грошових сум у західні банки та офшорні компанії). Відомості про незаконні оборудки з продажу потерпілим зброї з офіційних матеріалів, що містяться в розслідуваного Головною військовою прокуратурою кримінальній справі у відношенні того ж Макарова і ряду високопоставлених офіцерів ВПС Росії (справа полковника Воронки, підполковників Кучеренко, Макарова та інших), здобули популярність, тому питання про межах допустимої державного захисту подібних потерпілих неодноразово піднімався в засобах масової інформації. Його розглядали і на організованій 18 травня 1999 в Центральному будинку журналіста прес-конференції ряду російських і зарубіжних ЗМІ.
Предметом обговорення стала невизначеність трактування норми закону про кримінальну відповідальність за вимагання.
Зі змісту диспозиції ст. 163 КК РФ слід, що здирництвом визнається вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого або його близьких.
В описаному ж випадку мова йде про вимоги Павлова не щодо майна потерпілого, а щодо коштів, отриманих останнім від нелегальних постачань за кордон майна, викраденого у держави, і потерпілому, таким чином, що не належать за визначенням. З суб'єктивної точки зору Павлов ставився до подій як особа, уповноважена власником вилучити у недобросовісного боржника борг. Крім того, як правильно стверджує К. М. Голіков, кримінально-правовою нормою захищаються лише законні, а не пов'язані з кримінальним бізнесом інтереси потерпілого.
Виходить, що Павлов, вимагаючи, щоб Макаров перерахував компаньйонам свого довірителя 3 млн доларів США, не зазіхав на майно Макарова, а загроза поширення про нього відомостей не зазіхала на його законні інтереси. Але суд розсудив інакше, зазначені доводи до уваги прийняті не були. Не відреагувала на них і Колегія Верховного Суду РФ.
Здається, мета закону полягає не тільки в тому, щоб у подібних ситуаціях будь-яку ціну покарати кредитора або його представника, нерідко вдаються до досить жорстким і неприємним для боржника заходів за витребування боргів. Застосовувані ними способи впливу за зовнішніми ознаками, дійсно, інколи нічим не відрізняються від здирництва в кримінально-правовому сенсі. Але, осуджуючи їх, важливо обмежити право на державний захист таких «потерпілих».
Отже, рішення винесено, але запитання залишилися. Вважається, що єдиний можливий вихід для кредитора пригрозити боржникові тим, що про подію дізнаються його знайомі, тим самим він придбає погану репутацію. Іншими словами, кредитору офіційно пропонується застосувати загрозу поширення ганебних боржника відомостей. А згідно з рекомендаціями Інституту проблем зміцнення законності та правопорядку при Генеральній прокуратурі РФ, «законні майнові претензії не можуть вважатися здирництвом навіть при пред'явленні їх під загрозою насильства».
Але в реальному процесі боротьби зі злочинністю нерідко відбувається зворотне. Часто, не бажаючи нести відповідальність за договірні порушення в цивільних правовідносинах з партнерами, коли ті починають активні дії, наприклад, щодо витребування боргу, боржники, подібно згаданого, звертаються до правоохоронних органів із заявами про вимагання. А правоохоронні органи і прокурори, не утруднюючи себе ретельним аналізом ситуації, порушують кримінальні справи і притягують до відповідальності не винних у даному діянні осіб.
Так, Жовтневим РВВС м. Барнаула за заявою громадянина Качалова було порушено кримінальну справу стосовно громадянина Лобунца. Після проведеного слідства останньому пред'явили звинувачення у вимаганні, вчиненому із загрозою застосування насильства, повторно за попередньою змовою групою осіб, під загрозою вбивства, поєднаного з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 163 КК РФ).
З матеріалів справи випливало, що в січні 2006 р. Лобунець передав Качалову у тимчасове користування магнітофон «Осака». У процесі використання магнітофон прийшов в непридатність, і Лобунець зажадав, щоб Качалов виплатив йому в якості компенсації 100 тис. рублів. Качалов погодився, проте свою обіцянку не стримав і з Лобунцом не розрахувався. В кінці лютого Лобунець, прийшовши додому до Качалову, зажадав від нього новий магнітофон або 250 тис. рублів і повідомив, що штраф за затримку розрахунку складе 20 тис. рублів за кожний додатковий день. При цьому він погрожував матері Качалова вбивством сина. На початку квітня 2006 Лобунець і троє не встановлених слідством осіб зустріли Качалова на вулиці, завели його в підвал будинку, де вимагали заплатити 1500 тис. рублів, а потім сильно побили, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.
Незважаючи на сумнівність пред'явленого Лобунцу звинувачення у вимаганні, справа останнього було направлено до суду, який, на жаль, помилку слідчого органу і прокуратури не виправив. Лобунець був визнаний винним і засуджений до тривалого терміну позбавлення волі. Судова колегія у кримінальних справах Алтайського крайового суду вирок залишила без змін.
Заступник голови Верховного Суду РФ, куди звернувся адвокат засудженого, вніс протест на судові постанови. Президія Алтайського крайового суду постановою від 9 січня 2008 р. задовольнив протест, вказавши таке. Лобунець не прагнув заволодіти чужим майном, що належить особисто потерпілому Качалову, а лише вимагав у Качалова гроші за зламаний магнітофон. Качалов погодився з його вимогою, але гроші не віддавав. Лобунець, здійснюючи різні дії щодо стягнення грошей, ніяких реальних кроків для реалізації погрози вбивством не робив. Загроза Качалову повинна була лише змусити його розплатитися, підстав побоюватися її здійснення не було. Дії Лобунца не можна кваліфікувати як вимагання, оскільки він хотів повернути гроші за власний зламаний Качаловим магнітофон, вимагання ж передбачає витребування чужого майна. Тому Лобунець був визнаний винним за більш «м'яким» статтями закону: за самоуправство та заподіяння легких тілесних ушкоджень.
Часом правоохоронні органи втручаються в сферу цивільно-правових відносин між фізичними особами або організаціями, проводять незаконні перевірки і розслідування, порушують справи і піддають іншим кримінально-правових методів переслідування невинних осіб. Суди, у свою чергу, при розгляді таких кримінальних справ формально ставляться до оцінки інкримінованих обвинуваченим дій і здійснюють серйозні помилки.
Здається, Пленуму Верховного Суду РФ пора вивчити судову практику у справах про вимагання та прийняти відповідний документ, що роз'яснюють неясні і спірні питання застосування чинного законодавства.
Вважається, що є нагальна необхідність залучити до порушеної проблеми увагу керівництва правоохоронних структур, а також прокуратури. Їм слід більш ретельно здійснювати контроль і нагляд за правильністю і законністю порушення кримінальних справ за заявами про вимагання, ще на дослідчих стадіях відокремлювати цивільно-правові відносини від кримінальних. Не всякий постраждалий від уявного вимагання насправді є потерпілим у тому розумінні цього терміна, яке закладене в кримінально-процесуальному законі. А тому не кожен підлягає передбаченої цим законом захисту держави. Треба припиняти будь-які спроби несумлінних «потерпілих», що використовують правоохоронні органи для вирішення своїх особистих проблем або відходу від законної відповідальності перед партнером за цивільно-правової угоди, державою або приватною особою.
Вивчення слідчої і судової практики по справах про вимагання дозволило виявити і ще ряд проблем кваліфікації цього злочину і відмежування його від суміжних складів.
Найбільш чітко вимальовуються такі: відмежування вимагання від грабежу з застосуванням насильства і розбою; кваліфікація діяння, що складається у вимозі передачі чужого майна, з'єднаному з насильством чи погрозою його застосування, коли частина майна передана винному негайно, а передача іншій передбачається в майбутньому; кваліфікація «вимагання »власного майна, переданого раніше потерпілому в кредит (борг); кваліфікація вимагання, поєднаного з захопленням заручників.
Перша проблема виникає тоді, коли вчинене виражається в вимозі передачі чужого майна, що супроводжувався насильством, небезпечним або не є небезпечним для життя чи здоров'я, або погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких. Її рішення обумовлене моментом передачі майна, моментом передбачуваної реалізації погрози насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, і ​​моментом застосування насильства. Поєднання цих елементів є критерій відмежування вимагання від насильницького грабежу і розбою. При цьому можливі наступні варіанти такого поєднання: винний вимагає негайної передачі майна і загрожує негайним застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, якщо потерпілий не виконає майнової вимоги; винний вимагає негайної передачі майна і загрожує застосуванням насильства у разі невиконання незаконного вимоги ; винний вимагає передачі майна в майбутньому, погрожуючи застосуванням такого насильства негайно, якщо потерпілий не погодиться виконати його вимоги; винний вимагає передачі майна в майбутньому, погрожуючи застосувати небезпечне для життя чи здоров'я насильство також у майбутньому, якщо потерпілий не виконає вимоги; винний вимагає передачі майна негайно і застосовує насильство, не небезпечна або небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого; винний вимагає передачі майна в майбутньому і застосовує ту чи іншу насильство негайно, щоб забезпечити виконання цієї вимоги.
Рішення проблеми стосовно кожного з варіантів полягає в зіставленні кримінально - правових норм про вимагання, з одного боку, і про грабежі і розбої, з іншого.
З зіставлення цих кримінально - правових норм випливає, що грабежу і розбою притаманні, по-перше, негайне заволодіння майном або вимогу негайної передачі майна і, по-друге, негайне застосування насильства або (за розбої) загроза негайним застосуванням насильства, а при вимаганні - те й інше або те чи інше має місце в майбутньому.
Так, у ч. 1 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про вимагання» зазначено, що «заволодіння майном при грабежі і розбої відбувається одночасно з вчиненням насильницьких дій або відразу після їх вчинення, тоді як при вимаганні умисел винного спрямований на отримання необхідного майна у майбутньому ».
Таким чином, при збігу вимоги негайної передачі майна та застосування насильства, що не є небезпечним або небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого, або погрози негайним застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого, діяння являє собою грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або розбій, а в інших випадках - вимагання.
Таке рішення обгрунтовується, зокрема, ще й тим, що при поєднанні вимоги негайної передачі майна та застосування насильства, що не є небезпечним або небезпечного для названих благ особистості, якої загрози негайним застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого, той не має можливості звернутися за допомогою до органів влади, тоді як при інших ситуаціях він може це зробити.
Так, правоохоронна практика виходить з того, що при вимаганні винний погрожує застосуванням насильства в майбутньому. Тим самим вимагання відмежовується від грабежу і розбою. Проте відповіді на питання про тимчасову кордоні розмежування цих складів злочинів немає. Відсутнє визначення суттєвості шкоди правам та інтересам потерпілого чи його близьких при шантажі; є складнощі з розмежуванням вимагання та суміжних з ним складів злочинів. Існують і інші вимагають офіційного роз'яснення питання застосування кримінального законодавства у справах про вимагання.
Звідси, друга проблема - кваліфікації діяння, що складається у вимозі передачі чужого майна, поєднаного з насильством, що не є небезпечним або небезпечним для життя чи здоров'я, або погрозою застосування насильства, небезпечного для цих благ особистості, коли частина майна передається винному негайно, а передача іншій передбачається в майбутньому, - пов'язана з першою.
Орієнтиром тут може бути що міститься в ч. 2 п. 2 згадуваного Постанови Пленуму Верховного Суду РФ роз'яснення, згідно з яким «якщо вимагання пов'язане з безпосереднім вилученням наявного у потерпілого майна, то ці дії, за наявності реальної сукупності злочинів, повинні додатково кваліфікуватися, в залежності від характеру застосованого насильства, як грабіж або розбій ».
Згідно з цим роз'ясненням розглядається діяння являє собою реальну сукупність вимагання та грабежу, поєднаного з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я, або вимагання і розбою - лише коли вимогу передачі майна супроводжували застосування насильства, що не є небезпечним або небезпечного для життя чи здоров'я, або загроза негайного застосування насильства, небезпечного для цих благ особистості. Якщо ж майнове вимога супроводжувалося погрозою застосування насильства в майбутньому, то сукупність злочинів відсутня, оскільки відсутній властива грабежу і розбою загроза негайного застосування насильства.
Третя проблема полягає у кваліфікації «повернення» власного майна, переданого раніше потерпілому в кредит (борг).
Ця проблема виникла у зв'язку з тим, що в сучасних умовах нерідко представники однієї комерційної структури отримують кредит або купують товари із зобов'язанням повернути кредит з відсотками або оплатити товари у визначений термін, але не виконують свої зобов'язання. Кредитори або продавці, не розраховуючи повернути кредит або стягнути вартість проданих товарів через суд, звертаються до боржників з вимогою виконати зобов'язання, супроводжуючи це різними погрозами чи насильницькими діями.
Вирішення цієї проблеми грунтується на з'ясуванні правового статусу предмета вимагання.
Згідно зі ст. 163 КК предметом вимагання є чуже майно, тобто таке, на яке винний не має ні дійсного, ні передбачуваного права. Тому вимога передачі власного майна, зокрема, супроводжуване погрозами або насильницькими діями, передбаченими ст. 163 КК, не може бути кваліфіковано за цією статтею як вимагання. Таке діяння являє собою самоуправство, якщо заподіяно істотну шкоду громадянам, або державним чи громадським організаціям, відповідальність за яке встановлена ​​ст. 330, в сукупності з відповідним злочином проти особистості, або з погрозою вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна, передбаченої ст. 107 цього КК.
Четверта проблема полягає у кваліфікації вимагання, поєднаного з захопленням заручників. Ця проблема викликана тим, що, з одного боку, захоплення заручників є обставиною, що обтяжує вимагання і з іншого - майнові вимоги виступають в якості умови звільнення заручників, що входять, до складу іншого злочину.
Л. Гаухман пропонує кваліфікувати вимагання, поєднане із захопленням заручників, за сукупністю злочинів, обгрунтовуючи це тим, що інше рішення може призвести до залишення без передбачених кримінальним законом відповідальності і покарання винного за скоєне в цілому. Видається, таке рішення не зовсім точне. Кваліфікація вимагання, поєднаного з захопленням заручників, забезпечується за допомогою зіставлення ступеня суспільної небезпеки даного виду вимагання, по-перше, із захопленням заручників без обтяжуючих обставин і, по-друге, із захопленням заручників, яке спричинило тяжкі наслідки. Однак, вимагання, поєднане із захопленням заручників, не спричинило тяжких наслідків, повністю охоплює такий захоплення і діяння необхідно кваліфікувати тільки за ст. 163 КК РФ.
2.2 Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за вимагання
Слід зазначити, що теоретичне вирішення питання про поняття, сутність та зміст кримінальної відповідальності служить базою для вирішення питань про природу звільнення від неї. Кримінальним законом передбачається кілька критеріїв звільнення особи від кримінальної відповідальності. Вважається доцільним, зупиниться на кожному з них і розглянути його в співвідношенні з вимаганням.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Норми кримінального закону не вказують, що діяльне каяття є підставою звільнення від кримінальної відповідальності при вимаганні, як, наприклад, «звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям передбачається, наприклад, при незаконному обороті зброї, боєприпасів або вибухових речовин і вибухових пристроїв (примітка до ст. 222 КК РФ) стосовно особи, добровільно здав зброю, боєприпаси або вибухові речовини, вибухові пристрої, якщо в його діях не міститься інше складу злочину; при незаконному обороті наркотичних засобів або психотропних речовин (примітка до ст. 228 КК) у щодо особи, добровільно здала зазначені предмети і активно сприяв розкриттю чи припинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом цих предметів, викриття осіб, які їх вчинили, виявлення майна, здобутого злочинним шляхом (тільки за даний злочин) ». (ст. 75 КК РФ).
Однак при вимаганні, діяльне каяття, буде, безпосередньо, пом'якшувальною обставиною, оскільки в статті 75 КК РФ зазначено, що «після здійснення всіх інших злочинів (тобто тяжких і особливо тяжких) така поведінка може виступати лише як обставини, пом'якшує покарання, у тому числі в якості підстави для призначення більш м'якого виду покарання, аніж за цей злочин ».
Враховуючи суспільну небезпеку вимагання, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням сторін на такий вид злочинного посягання не поширюється.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Дана умова поширюється і на здирництво, за умови, що воно характеризується однократністю, і здирник не ухиляється від відповідальності. Такий висновок випливає із здійснення завдань загального і спеціального попередження вимагає своєчасного призначення і виконання покарання. Запізніле притягнення до кримінальної відповідальності і запізніле приведення вироку у виконання не дають належного виховного та общепредупредітельного впливу і тому є недоцільними. Винний до цього часу може виправитися, перестане бути суспільно небезпечним, і тому вже не потребуватиме у впливі на нього покарання. Після закінчення тривалого часу після вчинення злочину часом виникають і непереборні труднощі доказової - процесуального характеру (втрачаються речові сліди злочину, свідками забуваються істотні обставини і т.д.), що створюють перешкоди для успішного розслідування та судового розгляду справи.
Недоцільність притягнення до кримінальної відповідальності після закінчення значного строку після вчинення злочину пояснюється і тим, що запізніле порушення кримінальної справи утрудняє його розслідування і правильне вирішення. Все це і визначає необхідність існування в кримінальному законодавстві інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності. Під давністю притягнення до кримінальної відповідальності розуміється закінчення встановленого законом терміну, який усуває можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відповідно до ст. 78 особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності за таких обставин: а) якщо закінчився встановлений законом давностний термін, б) якщо особа не ухиляється від слідства або суду. Наявність цих умов свідчить про відпадати суспільної небезпеки особи, яка вчинила злочин, що і служить підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності.
А так само вимагання виключає відношення до тих злочинів, які караються смертною карою або довічним позбавленням волі. Слід враховувати, і те, що смертна кара не може бути застосована до жінок, а також до осіб, які вчинили злочин, який карається смертною карою, у віці до 18 років, і чоловікам у віці старше 65 років, вказане виняток щодо застосування цього покарання стосується лише чоловіків, які вчинили злочин у віці від 18 років, але не досягли до моменту винесення вироку 65 років.
Більш того, вимагачі не відносяться до осіб, які вчинили деякі із злочинів проти миру і безпеки людства. Це злочини, передбачені гол. 34 Особливої ​​частини КК РФ, - планування, підготовка чи ведення агресивної війни (ст. 353), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356), геноцид (ст. 357) і екоцид (ст. 358).
Наступною підставою є стан патологічного сп'яніння. Від звичайного фізіологічного сп'яніння відрізняється патологічне сп'яніння, що виникає найчастіше при прийомі алкогольних напоїв у невеликих дозах у зв'язку з фізичним або психічним перевтомою особи. Воно справедливо розглядається як різновид тимчасового психічного розладу, свідчить про втрату особою здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Особа, яка вчинила злочин у стані патологічного сп'яніння, зізнається несамовитим. Такий стан може виникнути і під психологічним тиском, і від соціальної дійсності, що є критерієм, який може підштовхнути злочинця до здирництва.
У кримінальному законі існує поняття умовно - дострокового звільнення. Однак таке звільнення відноситься до виконання покарання, що саме по собі не тягне за собою звільнення або припинення від відповідальності. Сюди можна віднести звільнення у зв'язку з хворобою, звільнення жінок, після пологів і так далі.
Припинення кримінальної відповідальності в законі пов'язано, з: відбуттям строку покарання та зняттям або погашенням судимості; закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності; закінченням терміну давності виконання обвинувального вироку і при застосуванні акту амністії або помилування.
Припинення кримінальної відповідальності дуже важливо для кваліфікації рецидивних, з точки зору кримінології, злочинів. При вчиненні нового злочину наявність судимості часто розглядається як обтяжуюча обставина, наприклад, п. «г», ч. 3 ст. 163 КК РФ. Прикладом також може бути примітка до с. 158 КК РФ, «... Обличчям, раніше судимою за розкрадання або здирство, в статтях цієї глави, а також в інших статтях цього Кодексу визнається особа, яка має судимість за одне чи кілька злочинів, передбачених статтями 158 - 164, 209, 221, 226 і 229 цього Кодексу ».
Слід зазначити, що вказівки в законі на конкретні випадки звільнення, припинення відповідальності за вимагання, як, наприклад, «особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо мало місце вимагання хабара з боку посадової особи або якщо особа добровільно повідомила органу, має право порушити кримінальну справу, про дачу хабара »не вказані, тому слід розглядати такі питання виходячи із загальних підстав, зазначених у Загальній частині Кримінального кодексу РФ та інших нормативних актах.

Висновок
Дослідження теоретичних і практичних аспектів кримінальної відповідальності за вимагання дозволяє зробити наступні висновки:
Відповідальність за вимагання передбачена ст. 163 КК РФ. Відповідальність виникає у випадках, коли мала місце - вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей , які можуть заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.
Законодавець виділяє відповідальність за кваліфікований та особливо кваліфікований склад вимагань.
Частина 2 ст. 163 передбачає підвищену відповідальність за вимагання, вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою, б) із застосуванням насильства, в) у великому розмірі - кваліфікований склад.
У ч. 3 ст. 163 передбачає відповідальність за вимагання, вчинене: а) організованою групою, б) з метою отримання майна в особливо великому розмірі, в) із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, за особливо кваліфікований склад.
Вимагання - особлива форма корисливих і, як правило, насильницьких посягань на відносини власності, яке, тісно примикаючи до розкрадань чужого майна, не відноситься, однак, до цієї порівняно численної групи злочинів. Маючи багато спільних рис з розкраданнями (єдність об'єкта і предмета, за винятком дій майнового характеру, прямий умисел, корислива спрямованість, така ж мотивація активних дій, неможливість вчинення злочину шляхом пасивної поведінки), вимагання не в повній мірі охоплюється родовими ознаками загального поняття розкрадання.
Двуоб'ектность насильницького вимагання, який зазіхав в подібних випадках і на таке важливе соціальне благо, як здоров'я людини, посилює його шкідливу спрямованість, підвищує ступінь суспільної небезпеки. Так розцінює це і законодавець, встановивши за особливо небезпечний вид вимагання покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Кваліфіковані види вимагання відносяться згідно із законом до категорії тяжких та особливо тяжкого злочинів (ст. 15 КК).
Предметом вимагання є: чуже майно, право на майно та інші дії майнового характеру.
Практика боротьби з вимаганням зустрічається з такими різновидами вимоги передачі права на майно, як боргова розписка, фіктивне зарахування до складу засновників різних комерційних структур з метою отримання в подальшому доходів від прибутку, оформлення документа на перехід права власності до злочинця на певні цінності та ін
За своїм змістом погроза, виражена в будь-якій формі (усно, письмово) безпосередньо здирником або через третіх осіб і т. д., може бути різною. Вимагач може загрожувати потерпілому: застосуванням фізичного насильства; знищенням або пошкодженням майна; поширенням відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких; поширенням інших відомостей, які можуть завдати істотної шкоди правам і законним інтересам зазначених осіб.
Суб'єктом кримінальної відповідальності є осудна фізична особа, яка досягла 14 - річчя, яка вчинила умисне вимога або загрозу в корисливих цілях.
Щоб уникнути помилок застосування норм законодавства з кримінальної відповідальності вимагання слід розрізняти з суміжними складами, такими як: грабіж, розбій, самоуправство, крадіжка, незаконний оборот зброї, захоплення заручників та інші.
Кримінальна відповідальність за вимагання передбачає умови звільнення і припинення відповідальності. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності і покарання стимулює осіб, які вчинили одного разу злочин, до зразковому поведінки.
Дослідження дозволило виділити ряд проблем застосування законодавчих норм з кримінальної відповідальності. Найчастіше особи несуть відповідальність за сукупністю діянь, коли воно кваліфікується лише за ст. 163 КК РФ. Іноді, не вникаючи в суть ситуації, до кримінальної відповідальності за вимагання залучаються особи, які намагалися лише витребувати неповернений борг та інші.
Здається, Пленуму Верховного Суду РФ пора вивчити судову практику у справах про вимагання та прийняти відповідний документ, що роз'яснюють неясні і спірні питання застосування чинного законодавства.
У цілому норми в розглянутих КК не відрізняються бездоганністю і потребують доопрацювання.
Правильним рішенням, є встановлення кримінальної відповідальності за вимагання винагороди.
Вимагання є способом (що включає погрози і насильство) деформації волі потерпілого, впливу на його психіку до такої межі, що потерпілий передає майно вимагача або надає майнову вигоду. Дане положення заслуговує уваги, оскільки дозволяє правильно зрозуміти суб'єктивну і об'єктивну сутність діяння. Вимагач впливає на психічну сферу особистості і повністю підпорядковує її своїй волі, що, імовірно, і є додатковим об'єктивним ознакою вимагання.
При аналізі кваліфікуючих ознак вимагання відзначається невдалість законодавчої конструкції ч. 2 і ч. 3 ст. 163 КК. П. «г» ч. 2, встановлює відповідальність за вимагання, вчинене у великих розмірах. П. «б» ч. 3 - за вимагання, вчинене з метою отримання майна в особливо великому розмірі. Виходячи з буквального тлумачення норми, слід, що вимагач повинен отримати майно у великому розмірі, а це вже відповідає ознакам розкрадання. Дана ознака не відповідає визначенню вимагання, позначеному законодавцем як злочин з формальним складом.
Пропонується дані ознаки сформулювати як «з метою отримання майна або придбання майнових вигод у великому розмірі» і «в цілях отримання майна або придбання майнових вигод в особливо великому розмірі», залишивши слово «що» у множині в обох ознаках, оскільки саме при вимаганні можливе поєднання цілей придбання майна, одержання майнових вигод.
Також пропонується доповнити статті 204, 290 КК поняттями «вимагання хабара» і «вимагання винагороди особою, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації»:
«Під вимаганням хабара розуміється вимога посадової особи дати хабар під загрозою вчинення дій, які можуть завдати шкоди інтересам дає або поставити останнього у такі умови, при яких він змушений дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам для його правоохоронюваним інтересам». «Під здирництвом винагороди особою, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації, розуміється вимога особи, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації, передати цій особі майно або надати майнові вигоди за вчинення дій (бездіяльності) в інтересах дає особи або навмисне поставлення цього особи в умови, в яких воно змушене передати майно або надати майнові вигоди особі, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації ».

Глосарій
1
2
3
1
Амністія
часткове або повне звільнення від відповідальності або від покарання осіб, які вчинили злочини, або від інших кримінально-правових наслідків вчинення злочину, здійснюване Верховним органом влади.
2
Вимагання
злочини проти власності, що виражаються у вимозі передати чуже майно чи право на майно або вчинення інших дій майнового характеру під загрозою.
3
Майно
сукупність речей, в тому числі грошей, цінних паперів.
4
Кваліфікація злочину
встановлення в ознаках вчиненого діяння ознак конкретного складу злочину.
5
Великий розмір
вартість майна у п'ятсот разів перевищує, мінімальний розмір оплати праці.
6
Покарання
міра державного примусу, яка полягає у позбавленні або обмеженні прав і свобод особи, визнаного винним у вчиненні злочину, що за вироком суду.
7
Насильство
дії, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого, передбаченого статтями 111, 112 і 115 КК РФ.

1
2
3
8
Звільнення від кримінальної відповідальності
акт компетентних державних органів, що звільняє правопорушника від призначення та відбування покарання на підставі встановлення незначною суспільної небезпеки особи винного та вчиненого ним.
9
2
3
10
Організована група
стійка група з двох і більше осіб, заздалегідь об'єдналися для здійснення нападів на громадян або організації
11
Відповідальність співучасників злочину
характер і ступінь участі кожного з них у скоєному злочині.
12
13
Власність
майно, яке належить особі на праві власності (право користування, володіння і розпорядження).
14
Співучасники злочину
дві особи або більше осіб, які вчиняють злочин за попередньою змовою між собою.
15
Ступінь участі в злочині
це міра інтенсивності та ефективності діяльності співучасників як у здійсненні злочинної дії, так і в досягненні реального результату або у створенні можливості його настання.
16
Суб'єкт злочину
особа, яка вчинила злочин і здатне нести за нього кримінальну відповідальність.
17
Побої
нанесення багаторазових ударів потерпілому або вчинення інших насильницьких дій, які заподіяли фізичний біль
1
2
3
18
Кримінальна відповідальність
це кримінально-правове відношення з приводу засудження особи, яка вчинила злочин, що полягають у можливості застосування до даної особи заходів державного примусу.
19
Загроза
один з видів психічного насильства над особистістю; вираз усно, письмово, діями або ін способом наміру завдати фізичної, матеріальної чи іншої шкоди особі або її правам та інтересам, що охороняються законом
20
Умовне засудження
засудження особи, яка вчинила злочин, без реального відбування покарання і призначення йому випробувального терміну
21
Шантаж
залякування потерпілого передачею хоча б одному непосвяченому особі відомостей про вчинений потерпілим чи його близькими правопорушення, а також інших відомостей, оприлюднення яких може завдати шкоди честі і гідності потерпілого чи його близьких.

Список використаних джерел
Нормативно - правові акти
1 Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. - ISBN 5-94462-025-0.
2 Кримінальний Кодекс Російської Федерації від 24.05.1996 р. № 63 - ФЗ з ізм. 08.04.2008 р. / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Ост. Оновлення 08.04.2008.
3 Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001г. N 174-ФЗ з ізм. 08.04.2008 р. / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Ост. Оновлення 08.04.2008.
4 Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина перша) від 30.11.1994 р. № 51-ФЗ з ізм. 26.06.2007 р. / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Ост. Оновлення 26.06.2007.
5 Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина друга) від 26.01.1996 р. № 14-ФЗ з ізм. 24.07.2007 р. / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Ост. Оновлення 24.07.2007.
6 Житловий кодекс Російської Федерації від 29.12.2004 р. № 188 - ФЗ з ізм. 11.01.2007 р. [Текст]: СЗ РФ, 2005, № 1, ст. 16.
7 Про внесення змін і доповнень до Кримінального Кодексу Російської Федерації від 08.12.2003 р. № 162-ФЗ в ред. від 05.01.2006 р. [Текст]: [федер. закон: прийнятий ГД ФС РФ 21.11.2003 р.]: СЗ РФ, 2003, № 18, ст. 2253.
8 Російська Федерація. Закони. Про основні гарантії прав дитини в РФ від 24 липня 1998 року № 124-ФЗ. [Текст]: ФЕД. закон: СЗ РФ, 1998, № 23, ст. 2330.
9 Російська Федерація. Закони. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Ратифіковано Федеральним законом від 4 серпня 1994 р. № 16-ФЗ. [Текст]: ФЕД. закон: СЗ РФ .- 1994 .- № 15 .- Ст. 1684; 1995 .- № 17 .- Ст. 1472.
Наукова література
10 Абельцев, С.Г. Мотивація особливо тяжких злочинів проти особистості [Текст] / / Російська Юстиція, 1998, № 1. - С. 16-18.
11 Актуальні проблеми кваліфікації та розслідування злочинів у сфері економіки [Текст] / / Матеріали Всеросійської науково - практичної конференції. Саратов, 2001. - 232 с.
12 Алікперова, Х.Д. Практичний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації [Текст]: навч. для вузів / Х.Д. Алікперова. - М.: МАУП, 2001. - 218 с. - ISBN 5-365-00096-X.
13 Амінов, Д.І. Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / Д.І. Амінов. - М.: профосвіти, 2002. - 332 с. . - ISBN 5-9589-0112-5.
14 Аслаханов, А.А. Злочинність у сфері економіки: кримінологічні та кримінально - правові проблеми [Текст]: монографія / А.А. Аслаханов. - М.: Моск.юрідіч. інститут, 2007. - 125 с. - ISBN 5-8369-0138-4.
15 Бойцов А.І. Злочини проти власності [Текст]: навч. посібник / А.І. Бойцов. - СПБ: Закон і право, 2002. - 660с. - ISBN 5-88944-132-4.
16 Борисов, О. Б. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) із практичними роз'ясненнями та постатейними матеріалами [Текст] / А.Б. Борисов. - М.: Книжковий світ, 2007. - 1072 с. - ISBN 5-8213-0225-8.
17 Борзенков, Г.Н. Посилення відповідальності за вимагання [Текст]: монографія / / Г.М. Борзенков. - М.: ПРІОР, 2006. - 125 с. - ISBN 5-8235-0745-8.
18 Г.М. Борзенков Злочини проти власності у новому Кримінальному кодексі Російської Федерації [Текст] / / Юридичний світ, 2003, № 6. - С. 39-50.
19 Борзенков, Г. Н. Розкрадання і тепер розкрадання [Текст] / / Людина і закон, 2000, № 8. - С. 53-60.
20 Борзенков, Г.Н. Російське кримінальне право. Загальна частина [Текст]: у 2 т. / Г. М. Борзенков, Л.В. Іногамова. - М.: Проспект, 2006. - 325 с. - ISBN 5 7975-0548-7.
21 Боровиков, В.Б. Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / В.Б. Боровиков. - М.: МАУП, 2005. - 341 с. - ISBN 5-94798-207-2.
22 Боровиков, В.Б. Російське кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / В.Б. Боровиков, В.В. Боровикова, А.А. Абдульманов. - М.: Щит - М, 2007. - ISBN 975-5-93004-248-1.
23 Босхолов, С.С. Основи кримінальної політики: конституційний, кримінологічний, кримінально-правової та інформаційний аспекти [Текст]: навч. для вузів / С.С. Босхолов. - М.: Навчально-консультаційний центр «ЮрИнфоР», 2000. - 145 с. - ISBN 5-86225-231-6.
24 Биков, В. Вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою [Текст] / / Законність, 2001, № 3. - С. 44-48.
25 Биков, Л.А. Питання методології, обліку та аналізу суспільно небезпечних наслідків злочинів [Текст] / / Російська юстиція, 2000, № 5. - С. 20-23.
26 Васецов, А.М. Кваліфікуюче значення злочинів проти власності [Текст] / / Російська юстиція, 2001, № 3. - С. 12 - 20.
27 Вєтров, Н.І. Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / Н.І. Вєтров. - М.: Юніті - Дана, 2000. - 527 с. - ISBN 5-9512-0206-X.
28 Гаухман, Л.Д. Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / Л.Д. Гаухман. - М.: МАУП, 2005. - 211 с. - ISBN 5-8354-0145-0.
29 Гаухман, Л.Д. Вчинено злочин групою: тонкощі кваліфікації [Текст] / / Міліція, 2003, № 8. - С.39-42.
30 Гаухман, Л.Д. Відповідальність за корисливі злочини проти власності [Текст]: монографія / Л.Д. Гаухман. - М.: МАУП, 2003. - 98 с. - ISBN 5-7749-0289-7.
31 Гельфер, М.А. Злочини проти особистої власності громадян [Текст]: монографія / М.А. Гельфер. - М.: Норма, 2000. - 89 с. - ISBN 5-8369-0042-6.
32 Гусєв, О.Б. Злочини проти власності [Текст]: навч. для вузів / О.Б. Гусєв, Б.Д. Завидів, А.П. Коротков, М.І. Слюсаренко. - М.: Іспит, 2001. - 192 с. - ISBN 5-8212-0224-8.
33 Клепицкий, І.А. Майнові злочини (порівняльно-правовий аспект) [Текст] / / Законодавство, 2000, № 1. - С. 61-72.
34 Кобозева, Т.Ю. Проблема відповідальності в кримінальному праві: соціально-правова характеристика категорії кримінальна відповідальність [Текст] / Т.Ю. Кобозева. / / Відомості Верховної Ради. N 4. 2007. - С. 49 - 56.
35 Ковальов, М. Н. Російське кримінальне законодавство [Текст]: навч. для вузів / М. Н. Ковальов. - М.: Инфра - М, 2000. - 250 с. - ISBN 5-8370-0042-0.
36 Козаченко, І.Я. Кримінальне право. Особлива частина [Текст]: навч. для вузів / І.Я. Козаченко. - М.: ПРІОР, 2001. - 263 с. - ISBN 5-94798-428-8.
37 Колонкіна Л.М. Особлива частина кримінального права [Текст]: навч. для вузів / Л.М. Колонкіна. - М.: МАУП, 2001. - 315 с. - ISBN 5-8370-0042-0.
38 Коментар до кримінального кодексу Російської Федерації [Текст] / В.І. Радченко та інші. - М.: Спарк, 2000. - 862 с. - ISBN 5-88944-132-5.
39 Корчагін, А.П. Кримінальне законодавство про злочини у сфері економіки та управління: порівняльне вивчення [Текст] / / Держава і право, 2002, № 12. - С. 41 - 48.
40 Кочои, С.М. Відповідальність за корисливі злочини проти власності [Текст] монографія. / С.М. Кочои. - М, МАУП, 2000. - 116 с. - ISBN 5-88944-0042-0.
41 Кочои, С.М. Злочини проти власності: коментар голови 21 КК РФ [Текст]: посібник для практич. працівників, аспірантів і викладачів / С.М. Кочои. - М.: Проспект, 2001. - 104 с. - ISBN 5-8369-0141-4.
42 Максимов, С.В. Кримінальне право [Текст]: навч. для вузів / С.В. Максимов. - М.: Пріор. 2005. - 270 с. - ISBN 978-5-222-11828-5.
43 Мілюков, С.Ф. Російське кримінальне законодавство [Текст]: навч. для вузів / С.Ф. Мілюков. - М.: Пріор. 2002. - 340 с. - ISBN 5-7458-0041-5.
44 Мінська, В.С. Кримінальна відповідальність за вимагання [Текст]: навч. для вузів / В.С. Мінська, Чечель Г.І. - Ставрополь: Закон, - 2004, - 189 с. - ISBN 5-358-123-5.
45 Михлин, А.С. Кримінальне право [Текст]: навч. для вузів / А.С. Михлин. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 315 с. - ISBN 5-8487-1450-8.
46 Насильницька злочинність [Текст]: навч. для вузів / В.М. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: ЮНИТИ - ДІАНА, 2002. - 256 с. - ISBN 5-238-00435-4.
47 Севрюков, А.П. Розкрадання з кримінального права Росії. Курс лекцій [Текст]: навч. посібник / А.П. Севрюков. - М.: МАУП, 2003. - 125 с. - ISBN 5-238-00435-4.
48 Скуратов, Ю.І. Судова практика у кримінальних справах [Текст]: навч. посібник / Ю.І. Скуратов. - М.: Норма, 2001. - 832 с. - ISBN 5-86225-999-6.
49 Шарапов, Р.Д. Фізичне насильство в кримінальному праві [Текст]: монографія / Р.Д. Шарапов. - СПБ: Юрайт, 2001. - 112 с. - ISBN 5-85294-026-7.
50 Шишкін А.Д. Вимагання у системі кримінально-правових понять: деякі проблеми законодавчої регламентації [Текст] / А.Д. Шишкін. «Російська юстиція», N 12. 2006. - С.18-23.
Матеріали судової практики
51 Постанова Президії Верховного Суду РФ Про судову практику у справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність № 5 від 25 .12.2002 [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2003. № 9. С.28.
52 Постанова Президії Верховного Суду РФ № 164п04 від 14.04.2004 [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2004. № 12. С. 23.
53 Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 18 серпня 1992 р. № 3 «Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду Російської Федерації щодо застосування законодавства про відповідальність за вимагання» [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1992. № 11 С. 6.
54 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 21 грудня 1993 р. N 1 «Про практику призначення судами РФ покарання у вигляді позбавлення волі» [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1994. № 2 С. 28; 1999. № 3С.34.
55 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 25.04.1995 № 5 «Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності» (в редакції зі змінами та доповненнями від 27.12.2002) [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1995. № 7 С. 10; 2003. № 2 С.21.
56 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 04.05.1997 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за вимагання» / [Текст] / / Російська газета від 30.04.97. - С. 3.
57 Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 року № 8 «Про деякі питання застосування Конституцій РФ при здійсненні правосуддя» [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 1 С.16-19.
58 Огляд судової практики Верховного Суду РФ «Деякі питання судової практики у справах про крадіжку, грабежі і розбої» [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2003. № 4 С. 35-38.
59 Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду Російської Федерації за 2003 рік [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2004. № 9 С. 18-19; 22-23.
60 Архів міського суду м. Новоалтайськ за 2007р. Справа № 22-3251-2007.
61 Архів міського суду м. Новоалтайськ за 2007 р. Справа № 1-12/2007.
62 Архів міського суду м. Новоалтайськ за 2003 р. Справа № 4405.


[1] Колонкіна Л.М. Особлива частина кримінального права: навч. для вузів / Л.М. Колонкіна, Ю.В. Ляпунов. - М.: МАУП, 2001. - С. 115.
[2] Борзенков, Г.Н. Російське кримінальне право. Загальна частина: у 2 т. / Г. М. Борзенков, Л.В. Іногамова. - М.: Проспект, 2006. - С. 225.
[3] Борзенков, Г.Н. Російське кримінальне право. Загальна частина: у 2 т. / Г. М. Борзенков, Л.В. Іногамова. - М.: Проспект, 2006. - С. 227.
[4] Там, же, С. 230.
[5] Боровиков, В.Б. Російське кримінальне право. Особлива частина: навч. для вузів / В.Б. Боровиков, В.В. Боровикова, А.А. Абдульманов. - М.: Щит - М, 2007. - С. 120.
[6] Босхолов, С.С. Основи кримінальної політики: конституційний, кримінологічний, кримінально-правової та інформаційний аспекти: навч. для вузів. - М.: Навчально-консультаційний центр «ЮрИнфоР», 2000. - С. 45.
[7] Васецов, А.М. Кваліфікуюче значення злочинів проти власності / / Відомості Верховної Ради, 2001, № 3. - С. 18.
[8] Борзенков, Г.Н. Російське кримінальне право. Загальна частина: у 2 т. / Г. М. Борзенков, Л.В. Іногамова. - М.: Проспект, 2006. - С. 235.
[9] Гаухман, Л.Д. Відповідальність за корисливі злочини проти власності: монографія. - М.: МАУП, 2003. - С. 58.
[10] Козаченко, І.Я. Кримінальне право. Особлива частина: навч. для вузів. - М.: ПРІОР, 2001. - С. 223.
[11] Корчагін, А.П. Кримінальне законодавство про злочини у сфері економіки та управління: порівняльне вивчення / / Держава і право, 2002, № 12. - С. 44.
[12] Кочои, С.М. Відповідальність за корисливі злочини проти власності: монографія. - М, МАУП, 2000. - С. 96.
[13] Кочои, С.М. Відповідальність за корисливі злочини проти власності: монографія. - М, МАУП, 2000. - С. 100.
[14] Козаченко, І.Я. Кримінальне право. Особлива частина: навч. для вузів. - М.: ПРІОР, 2001. - С. 213.
[15] Козаченко, І.Я. Кримінальне право. Особлива частина: навч. для вузів. - М.: ПРІОР, 2001. - С. 213.
[16] Там же, С. 214.
[17] Кочои, С.М. Злочини проти власності: коментар голови 21 КК РФ: посібник для практич. працівників, аспірантів і викладачів. - М.: Проспект, 2001. - С. 87.
[18] Максимов, С.В. Кримінальне право: навч. для вузів. - М.: Пріор. 2005. - С.210.
[19] Мілюков, С.Ф. Російське кримінальне законодавство: навч. для вузів. - М.: Пріор. 2002. - С.262.
[20] Максимов, С.В. Кримінальне право: навч. для вузів. - М.: Пріор. 2005. - С.213.
[21] Кочои, С.М. Злочини проти власності: коментар голови 21 КК РФ: посібник для практич. працівників, аспірантів і викладачів. - М.: Проспект, 2001. - С. 93.
[22] Кочои С.М. Відповідальність за корисливі злочини проти власності: навчально-практичний посібник. - М.: Изд-во «профосвіту», ТОВ «Антея», 2000 - с.248.
[23] Мінська, В.С. Кримінальна відповідальність за вимагання: навч. для вузів / В.С. Мінська, Г.І. Чечель. - Ставрополь: Закон, - 2004, - С.89.
[24] Мінська, В.С. Кримінальна відповідальність за вимагання: навч. для вузів / В.С. Мінська, Г.І. Чечель. - Ставрополь: Закон, - 2004, - С.90.
[25] Михлин, А.С. Кримінальне право: навч. для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2004. - С.235.
[26] Там же, С. 240.
[27] Севрюков, А.П. Розкрадання з кримінального права Росії. Курс лекцій: навч. посібник. - М.: МАУП, 2003. - С.65.
[28] Михлин, А.С. Кримінальне право: навч. для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2004. - С.233.
[29] Севрюков, А.П. Розкрадання з кримінального права Росії. Курс лекцій: навч. посібник. - М.: МАУП, 2003. - С.67.
[30] Мінська, В.С. Кримінальна відповідальність за вимагання: навч. для вузів / В.С. Мінська, Г.І. Чечель. - Ставрополь: Закон, - 2004, - С. 89.
[31] Скуратов, Ю.І. Судова практика у кримінальних справах: навч. посібник. - М.: Норма, 2001. - С.632.
[32] Там же, С. 634.
[33] Огляд судової практики Верховного Суду РФ «Деякі питання судової практики у справах про крадіжку, грабежі і розбої» / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2003. № 4 С. 37.
[34] Шишкін А.Д. Вимагання у системі кримінально-правових понять: деякі проблеми законодавчої регламентації / / «Російська юстиція», N 12. 2006. - С.19.
[35] Скуратов, Ю.І. Судова практика у кримінальних справах: навч. посібник. - М.: Норма, 2001. - С.642.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
243.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінальна відповідальність за вимагання
Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги вимагання та звалтування
Кримінальна відповідальність співучасників Кримінальна відповідальність організаторів та учасни
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність 2
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 5
Кримінальна відповідальність за хабарництво
Кримінальна відповідальність за шахрайство

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru