Корпоративний прибутковий податок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Корпоративний прибутковий податок
1. Особливості формування сукупного річного доходу
1.1. Платники корпоративного прибуткового податку
1.2. Структура і склад сукупного річного доходу юридичних осіб
1.3. Принципи визначення ціни товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткування
1.4. Коригування сукупного річного доходу
2. Визначення оподатковуваного доходу
2.1. Поняття оподатковуваного доходу та порядок його визначення. Відрахування з СГД та механізм їх застосування
2.2. Коригування оподатковуваного доходу
2.3. Порядок перенесення збитків з метою оподаткування
3. Механізм обчислення і строки сплати корпоративного прибуткового податку
3.1. Визначення суми корпоративного прибуткового податку та розміру авансових платежів по ньому
3.2. Терміни та порядок сплати корпоративного податку до бюджету
3.3. Особливості утримання податку у джерела виплати доходу
3.4. Адміністрування корпоративного прибуткового податку
4. Особливості оподаткування окремих категорій платників
4.1. Оподаткування нерезидентів
4.2. Інвестиційні податкові преференції
5. Відображення платежів з корпоративного податку і податку у джерела виплати доходу на рахунках бухгалтерського обліку
6. Завдання
7. Тестові питання

1. Особливості формування сукупного річного доходу

1.1 Платники корпоративного прибуткового податку

У частині оподаткування доходів юридичних осіб за період функціонування суверенної Казахстану, відбувся ряд кардинальних змін, повністю перебудували механізм обчислення і справляння прибуткового податку.
Розглядаючи еволюцію системи оподаткування доходів (прибутку) юридичних осіб можна відзначити наступні основні положення:
¨ відбувся перехід від оподаткування прибутку до оподаткування сукупного річного доходу юридичних осіб, що включає в себе різні види доходів за звітний період, обчислений з наростаючим підсумком. Мета такого переходу - розширення бази оподаткування та забезпечення збільшення надходжень до бюджету. Наслідком цього переходу стало введення таких понять як: "сукупний річний дохід"; "оподатковуваний дохід"; "прибутковий податок";
¨ змінено порядок визначення статусу юридичної особи;
¨ змінена система визначення об'єкта оподаткування і віднесення витрат на собівартість; скасовано діяло раніше положення про віднесення витрат на собівартість продукції;
¨ був введений загальноприйнятий облік за методом нарахування. Платники податків отримали право самостійного вибору методів бухгалтерського та податкового обліку;
¨ юридичні особи отримали можливість перенесення збитків на строк до 3 років з їх погашенням за рахунок чистого доходу;
¨ змінено порядок обчислення амортизаційних відрахувань, класифікація основних засобів з метою нарахування зносу, порядок відрахування коштів на ремонт, введено поняття "вартісної баланс групи";
¨ встановлений звітний період для сплати податку - 1 рік і щомісячні авансові платежі;
¨ визначено порядок оподаткування іноземних юридичних осіб та їх класифікація за ознаками резидентства і постійного представництва;
¨ введено поняття "місячний розрахунковий показник", "лізинг", "реєстраційний номер платника податків (РНН)", "сумнівні борги";
До платників корпоративного прибуткового податку відносяться юридичні особи-резиденти РК, за винятком Нац. Банку РК і держ установ, а також юридичні особи-нерезиденти, що здійснюють діяльність в РК через постійне представництво або отримують доходи з джерел у Республіці Казахстан (далі по розділу - платники податків).
Не сплачують корпоративний прибутковий податок Національний Банк Республіки Казахстан та державні установи
Об'єктами оподаткування корпоративним прибутковим податком є:
1) оподатковуваний дохід;
2) дохід, оподатковуваний у джерела виплати;
3) чистий дохід юридичної особи-нерезидента, що здійснює діяльність у Республіці Казахстан через постійне представництво.

1.2 Структура і склад сукупного річного доходу юридичних осіб

Сукупний річний дохід (СГД) юридичної особи-резидента складається з доходів, що підлягають отриманню (отриманих) ним у Республіці Казахстан і за її межами протягом податкового періоду.
У сукупний річний дохід включаються всі види доходів платника податку, включаючи:
1. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)
Доходом від реалізації товарів (робіт, послуг) є вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком податку на додану вартість та акцизу, якщо інше не передбачено законодавством РК з питань державного контролю при застосуванні трансфертних цін.
Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) підлягає коригуванню у випадках:
- Повного або часткового повернення товарів;
- Зміни умов угоди;
- Зміни узгодженої компенсації за реалізовані товари (роботи, послуги);
- Отримання різниці у вартості реалізованих товарів (робіт, послуг) при їх оплаті в тенге.
Коригування доходу проводиться за підсумками того податкового періоду, в якому відбулися зазначені зміни.
2. Дохід від приросту вартості при реалізації будівель, споруд, будівель, а також активів, що не підлягають амортизації.
Дохід від приросту вартості утворюється при реалізації будівель, споруд, будівель, а також активів, що не підлягають амортизації.
До активів, що не підлягає амортизації, відносяться:
1) земельні ділянки;
2) об'єкти незавершеного будівництва;
3) невстановлене обладнання; основні засоби та нематеріальні активи, які не використовуються платником податків у виробництві товарів;
4) цінні папери;
5) частка участі в юридичній особі будь-якої організаційно-правової форми;
6) основні засоби, вартість яких раніше повністю віднесена на відрахування відповідно до податкового законодавства Республіки Казахстан, що діяли до 1 січня 2000 року;
7) основні засоби, введені в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту, вартість яких віднесена на відрахування;
8) фіксовані активи, введені в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту, вартість яких віднесена на відрахування.
Приріст визначається як різниця між вартістю реалізації названих активів та їх балансовою вартістю, за винятком випадків, розглянутих нижче.
Балансовою вартістю є вартість активів, відображена в бухгалтерському балансі на перше число місяця, в якому відбулася їх реалізація.
При реалізації будівель, споруд, будівель, використовуваних у підприємницькій діяльності, приріст вартості (збиток) визначається як різниця між вартістю реалізації та залишковою вартістю, яка визначається у податковому обліку.
Приростом вартості при реалізації цінних паперів є:
-З цінних паперів, за винятком боргових цінних паперів, - позитивна різниця між вартістю реалізації та вартістю придбання;
-За борговими цінними паперами - позитивна різниця без урахування купона між вартістю реалізації та вартістю придбання з урахуванням амортизації дисконту і (або) премії на дату реалізації.
При реалізації активів указ. в п 7) і 8) приріст вартості визначається в розмірі вартості реалізації.
3. Доходи від списання зобов'язань. До таких доходів відносяться:
§ списання зобов'язань з платника податків його кредитором;
§ списання зобов'язань у зв'язку із закінченням терміну позовної давності, встановленого законодавчими актами Республіки Казахстан;
§ списання зобов'язань за рішенням суду.
Сума доходу, отриманого в результаті списання зобов'язань, дорівнює сумі списаної кредиторської заборгованості.
4.Доходи по сумнівних зобов'язаннями.
Зобов'язання, що виникли по придбаних товарів (робіт, послуг), а також за нарахованими працівникам доходів та інших виплатах, не задоволені протягом трьох років з моменту виникнення, визнаються сумнівними і підлягають включенню до СГД платника податків, за мінусом ПДВ.
5. Доходи від здачі в оренду майна.
Грошові кошти, одержувані орендодавцем від орендаря за передачу на тимчасове користування (в оренду) основних засобів, є його доходом і підлягають включенню до сукупний річний дохід.
6. Доходи від зниження розмірів створених провізії банків та організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій, яким законодавством Республіки Казахстан дозволено створення провизий.
Доходами від зниження розмірів створених провізії визнаються суми провізії, віднесені раніше на відрахування, при погашенні боржником вимоги банку. При цьому в дохід включається сума провізії в розмірі, пропорційному сумі виконання боржником вимоги. Також доходами визнаються суми провізії, раніше віднесені на відрахування, при зменшенні розміру вимог до боржника на підставі договору про відступне, договору новації, переуступки права вимоги та інших підставах, передбачених законодавством Республіки Казахстан.
Приклад: Банк мав баланс непогашених кредитів на початок 2001 року в сумі 20 млн.тенге, і відповідно до законодавства створив провізію проти безнадійних боргів, наприклад у розмірі 10%, тобто в сумі - 2 млн.тенге. Сума провізії підлягає віднесенню на відрахування при визначенні оподатковуваного доходу. Припустимо, частина кредитів в сумі 6 млн.тенге погашена. У цьому випадку, банк повинен зменшити розмір провізії до 1,4 млн.тенге і включити суму в розмірі 600 тис.тенге у сукупний річний дохід.
7.Доходи від поступки вимоги боргу
Доходами від поступки вимоги боргу є доходи платника податку, визначаються у вигляді позитивної різниці між сумою, яка виплачується боржником на вимогу основного боргу, включаючи суми, що виплачуються їм понад основного боргу, і вартістю придбання боргу платником податків.
Приклад: Юридична особа А має юридичній особі Б - 380 тис.тенге. Юридична особа Б звільняє А від цього зобов'язання. Юридична особа А отримало дохід у сумі 380 тис.тенге, незалежно від того чи отримала юридична особа Б в результаті цього яку б то не було вигоду від А.
8. Доходи, отримані за згоду обмежити або припинити підприємницьку діяльність.
Приклад: ТОВ "Альянс" і ТОВ "А RTISTRI" займаються підприємницькою діяльністю, в ході якої реалізують в одному районі, одні і ті ж товари. У результаті для ТОВ "Альянс" ринок збуту значно звузився. За домовленістю між підприємствами, ТОО "А RTISTRI" погодилося не продавати даний товар в цьому районі, за що отримало 750 тис.тенге від ТзОВ "Альянс". Для ТзОВ "ARTISTRI" 750 тис.тенге включаються у сукупний річний дохід незалежно від того, чи є правомочним таку угоду.

9. Доходи від перевищення вартості вибулих фіксованих активів над вартісним балансом підгрупи.
Якщо вартість вибулих фіксованих активів підгрупи перевищує вартісний баланс підгрупи на початок податкового періоду з урахуванням вартості надійшли фіксованих активів у податковому періоді, величина перевищення підлягає включенню до сукупний річний дохід. Вартісний баланс даної підгрупи на кінець податкового періоду стає рівним нулю.
Приклад: Вартісний баланс групи YII підгрупи IY склав на початок 2001 року - 120 тис.тенге. Протягом податкового року надійшло основних засобів на суму 75 тис.тенге. В поточному році був реалізований джип "Тойота" на суму 420 тис.тенге.
У цьому випадку, у СГД юридичної особи підлягає включенню негативна різниця, що означає перевищення вартості вибулого транспорту над вартісним балансом всієї підгрупи:
(120 тис.тг. + 75 тис.тг). - 420 тис.тг. = -225 Тис.тенге.
Вартісний баланс підгрупи на кінець 2001 року буде дорівнює 0.
10. Доходи від перевищення суми відрахувань у фонд ліквідації наслідків розробки родовищ над сумою фактичних витрат по ліквідації наслідків розробки родовищ.
У разі якщо фактичні витрати з ліквідації наслідків розробки родовищ нижче зроблених відрахувань у зазначений фонд, різниця підлягає включенню до сукупний річний дохід надрокористувача.
У разі якщо надрокористувачем роботи з ліквідації наслідків розробки родовищ не виробляються в період, передбачений програмою ліквідації наслідків розробки родовищ, затвердженої відповідним державним уповноваженим органом, суми відрахувань у фонд ліквідації наслідків розробки родовищ (резервний фонд), віднесені на відрахування, підлягають включенню до сукупний річний дохід того податкового періоду, в якому вони повинні бути зроблені.
11. Доходи, одержувані при розподілі доходу від спільної часткової власності.
У разі розподілу доходу від пайової участі у власності, такі доходи включаються до СГД і підлягають оподаткуванню
12. Присуджені або визнані боржником штрафи, пені й інші види санкцій, крім повернутих з бюджету необгрунтовано утриманих раніше штрафів, якщо ці суми раніше не були віднесені на відрахування.
Всі види неустойок, штрафів, виплачуваних (що підлягають сплаті, у зв'язку з визнанням боржником) юридичним особам, за порушення умов поставок та інших договорів є доходом одержує сторони.
13.Полученние компенсації за раніше виробленим обчислюватись.
До таких доходів відносяться:
- Суми вимог, визнаних сумнівними, раніше віднесені на відрахування та відшкодовані в наступні податкові періоди;
- Суми, отримані з коштів державного бюджету на покриття витрат (витрат);
- Інші компенсації, отримані з відшкодування витрат (збитків), які раніше були віднесені на відрахування.
Отримана компенсація є доходом того податкового періоду, в якому вона була відшкодована.
Сума страхових премій, що підлягає поверненню (повертається) страховою організацією страхувальнику після закінчення дії або при достроковому припиненні договору ненакопітельного страхування і раніше віднесена на відрахування страхувальником, відноситься до сукупного річного доходу того податкового періоду, в якому вони були віднесені на відрахування, з обов'язковим повідомленням страхувальником податкових органів за місцем реєстрації про виникнення доходу.
14.Безвозмездно отримане майно, виконані роботи, надані послуги. Будь-яке майно, а також роботи і послуги, отримані, платником податку безоплатно, є його доходом, за винятком майна, отриманого в якості внеску до статутного капіталу та субсидій, отриманих з коштів державного бюджету.
15.Дівіденди. Дивіденди, отримані по акціях, розглядаються з метою оподаткування як дохід і підлягають включення в сукупний річний дохід платника податків.
15-1) Дохід, отриманий при розподілі чистого доходу і спрямований на збільшення статутного капіталу юр. особи - резидента з збереженням частки участі кожного засновника, учасника.
16. Винагороди.
Винагороди, отримані за надані позики, позики та інші послуги є доходом платника податків і підлягають включенню до СГД.
17. Перевищення суми позитивної курсової різниці (різниця, що виникає по операціях, здійснених в іноземній валюті. Ця різниця виникає між датою здійснення операції і датою розрахунку по цій операції в результаті відображення в бухгалтерському обліку операцій у національній валюті) над сумою від'ємної курсової різниці.
18. Виграші.
З метою оподаткування, під виграшами розуміються будь-які види доходів у натуральному і грошовому вираженні, одержувані юридичними особами на конкурсах, змаганнях (олімпіадах), фестивалях, по вкладах, по лотереям
19. Роялті - доходи від поступки права використання авторських прав, "ноу-хау", програмного забезпечення, патентів, креслень, моделей, товарних знаків, промислового, торговельного або науково-дослідного устаткування і т.д.
20. Перевищення доходів над витратами, отриманими при експлуатації об'єктів соціальної сфери.
Доходи, отримані від експлуатації об'єктів соціальної сфери, відносяться на покриття витрат по соціальній сфері. При цьому у разі виникнення перевищення доходів, отриманих від експлуатації об'єктів соціальної сфери над витратами за змістом цих об'єктів, різниця включається до сукупний річний дохід.

1.3 Принципи визначення ціни товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткування

Відповідно до Закону РК від 5 січня 2001 р. N 136-II Про державний контроль при застосуванні трансфертних цін, органи податкової служби та митні органи РК здійснюють державний контроль при застосуванні трансфертних цін у міжнародних ділових операціях за такими угодами:
між взаємозалежними або взаємопов'язаними сторонами;
за товарообмінними (бартерними) операціями;
при виконанні зобов'язань за угодами, які здійснюються шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги (включаючи залік при уступку вимоги);
при здійсненні операцій з особами, зареєстрованими (проживають) або мають банківські рахунки в іноземних державах, законодавство яких не передбачає розкриття та надання інформації при здійсненні фінансових операцій, або за місцем реєстрації (проживання) яких застосовується пільговий режим оподаткування, включаючи офшорні зони;
при здійсненні операцій з юридичними особами, що мають пільги з податків або для яких встановлена ​​ставка, відмінна від ставки, встановленої податковим законодавством;
при здійсненні операцій з юридичними особами, що мають збиток за даними податкових декларацій за два останніх податкових періоду, що передують року вчинення правочину.
За міжнародними ділових операцій, які не підпадають під дію перерахованих вище пунктів 1) - 6), державний контроль здійснюється у разі встановлення факту відхилення ціни угоди більш ніж на 10 відсотків в ту або іншу сторону від ринкової ціни товару (роботи, послуги).
По угодах, які здійснюються на території Республіки Казахстан і підпадають під дію перерахованих вище пунктів 5) і 6), державний контроль здійснюється у разі їх взаємозв'язку з міжнародними діловими операціями.

Ринкова ціна товару (роботи, послуги) - ціна, що склалася при взаємодії попиту і пропозиції на ринку ідентичних (а за їх відсутності однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівнянних економічних (комерційних) умовах, призначувана між незалежними сторонами і (або) обумовлена в порядку, встановленому Законом Про державний контроль при застосуванні трансфертних цін;
Взаємозалежними або взаємопов'язаними сторонами визнаються фізичні і (або) юридичні особи, які мають особливі взаємини, які можуть впливати на економічні результати угод (операцій) між ними.
Такі особливі взаємини включають наступні умови:
1) одна особа визнається афілійованою особою іншої особи;
2) одна особа безпосередньо і (або) посередньо бере участь (в управлінні, контролі, капіталі) в іншому обличчі і якщо частка такої участі становить не менше 10 відсотків;
3) особи, в яких безпосередньо і (або) посередньо бере участь (в управлінні, контролі, капіталі) одне й те ж особа і частка безпосереднього і (або) непрямої участі в капіталі кожної такої особи становить не менше 10 відсотків;
4) господарське товариство та його учасник, якщо за договором господарського товариства розмір вкладу цього учасника складає більше 20 відсотків від загального розміру всіх вкладів або частка доходу такого товариства, що підлягає розподілу на користь цього учасника, складає більше 20 відсотків від загального доходу товариства;
5) дві господарські товариства, якщо одне і те ж особа одночасно є учасником таких товариств і частка його участі складає більше 20 відсотків від загального розміру всіх вкладів учасників у кожному такому товаристві;
6) засновник довірчого управління і довірчий керуючий за договором довірчого управління майном;
7) два довірчих керуючих, якщо одне і те ж особа є засновником довірчого управління по обох договорами довірчого управління майном;
8) довірчий керуючий і вигодонабувач за договором довірчого управління майном;
9) довірчий керуючий і організація, в якій безпосередньо чи опосередковано бере участь засновник довірчого управління, якщо частка такої участі в капіталі організації становить більше 10 відсотків;
10) довірчий керуючий за одним договором довірчого управління майном і вигодонабувач за іншим договором довірчого управління майном, якщо засновником довірчого управління по обох договорами довірчого управління майном є одне і те ж особа;
11) власник майна і особа, якій передано одне або декілька прав власника майна щодо цього майна (володіння, користування, розпорядження);
12) одна особа підпорядковується іншій особі за посадовим положенням;
13) особи є дочірніми підприємствами або перебувають під прямим або непрямим контролем третьої особи;
14) особи перебувають у шлюбно-сімейних відносинах або є близькими родичами чи свойственникам.
Ідентичними товарами (роботами, послугами) визнаються товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки: фізичні характеристики, якість та репутацію на ринку, країну походження і виробника;
Однорідні товари (роботи, послуги) - це товари (роботи, послуги), які, не будучи ідентичними, мають подібні характеристики і складаються із схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати одні і ті ж функції і бути взаємозамінними. При визначенні однорідності товарів (робіт, послуг) враховуються, зокрема, їх якість, наявність товарного знака, репутація на ринку, країна походження.
Докладніше про порядок і методи визначення ринкової ціни, умови впливають на величину відхилення ціни, яка застосовується при здійсненні угод, від ринкової ціни, а також джерела інформації, що використовуються для визначення ринкової ціни, дивіться Додаток до цього заняття (Заняття 4).

1.4 Коригування сукупного річного доходу

З сукупного річного доходу платників податків підлягають виключенню:
1) дивіденди, одержані від юридичної особи-резидента Республіки Казахстан, раніше обкладені у джерела виплати в Республіці Казахстан;
2) перевищення вартості власних акцій над їх номінальною вартістю, отримане емітентом при розміщенні, і приріст вартості при реалізації власних акцій;
3) дохід від приросту вартості при реалізації акцій і облігацій, що знаходяться в офіційних списках "А" і "В" фондової біржі;
4) доходи від операцій з державними цінними паперами;
5) вартість майна, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та використаного за призначенням;
6) вартість основних засобів, отриманих на безоплатній основі державним підприємством від державного органу або державного підприємства на підставі рішення Уряду Республіки Казахстан;
7) інвестиційні доходи, отримані у відповідності до законодавства Республіки Казахстан про пенсійне забезпечення та спрямовані на індивідуальні пенсійні рахунки.
8) інвестиційні доходи, отримані у відповідності до законодавства Республіки Казахстан про обов'язкове соціальне страхування і спрямовані на увелечение активів ГФСС.
9) Дохід, отриманий при розподілі чистого доходу і спрямований на збільшення статутного капіталу юр. особи - резидента з збереженням частки участі кожного засновника, учасника.
При переході на інший метод оцінки активів, ніж той, який застосовувався платником податків у попередньому податковому періоді, сукупний річний дохід платника податку підлягає збільшенню на суму позитивної різниці і зменшенню на суму негативної різниці, отриманої в результаті застосування нового методу оцінки.
Примітка: Перехід на інший метод оцінки активів проводиться платником податку з початку податкового періоду з повідомленням податкового органу.
¨ Платники податків ведуть облік товарно-матеріальних запасів з метою оподаткування відповідно до стандартів бухгалтерського обліку. Платник податків повинен вибрати одні із затверджених методів оцінки собівартості товарно-матеріальних запасів:
середньозваженої ціни;
ФІФО (за ціною першої партії товару);
ЛІФО (за ціною останньої партії товару);
Специфічною ідентифікації.
¨ Платник податків не має права переходити від одного методу до іншого без сповіщення органів податкової служби. У разі переходу на інший метод оцінки ТМЗ, платник податків зобов'язаний провести коригування свого сукупного річного доходу.

2. Визначення оподатковуваного доходу

2.1 Поняття оподатковуваного доходу та порядок його визначення. Відрахування з СГД та механізм їх застосування

Оподатковуваний дохід визначається як різниця між сукупним річним доходом і відрахуваннями, передбаченими податковим законодавством з урахуванням коректувань.
При визначенні оподатковуваного доходу з СГД підлягають відрахуванню:
1. Витрати платника податку, пов'язані з отриманням совокупногогодового доходу, за винятком витрат, що не підлягають відрахуванню у відповідності з Податковим Кодексом.
2. Втрати, понесені природними монополістами, в межах норм, встановлених законодавством Республіки Казахстан.
Примітка: У разі, якщо одні й ті ж витрати передбачені в декількох статтях витрат, то при розрахунку оподатковуваного доходу зазначені витрати віднімаються тільки один раз.
3. Присуджені або визнані штрафи, пені, неустойки, пов'язані з отриманням сукупного річного доходу, за винятком підлягають внесенню до державного бюджету.
4. Суми компенсацій при службових відрядженнях і представницькі витрати.
До компенсацій при службових відрядженнях, що підлягає відрахуванню, відносяться:
- Фактичні витрати на проїзд до місця відрядження і назад, включаючи оплату витрат за бронь;
- Фактичні витрати на наймання житлового приміщення, включаючи оплату витрат за бронь;
- Добові, які виплачуються за час перебування у відрядженні, в розмірі не більше трьох місячних розрахункових показників на добу в межах Республіки Казахстан;
- Добові, які виплачуються за час перебування у відрядженні за межами Республіки Казахстан, в межах норм, встановлених Урядом РК.
До представницьких витрат відносяться витрати платника податку з прийому та обслуговування осіб, вироблені з метою встановлення або підтримки взаємного співробітництва, а також учасників, які прибули на засідання ради директорів, ревізійної комісії, для проведення зборів акціонерів. До представницьких витрат відносяться витрати з проведення офіційного прийому зазначених осіб, їх транспортне забезпечення, буфетне (фуршетне) обслуговування під час переговорів, витрати на харчування під час переговорів, а так само з оплати послуг перекладачів, які не перебувають в штаті організації.
Не належать до представницьких витрат і не підлягають відрахуванню витрати на організацію банкетів, дозвілля, розваг чи відпочинку.
Представницькі витрати відносяться на відрахування в межах норм, встановлених Урядом Республіки Казахстан.
5. Винагороди. Вирахуваннями з винагороди є:
- Винагорода за отриманими кредитами (позиками), в тому числі у вигляді фінансового лізингу, за винятком винагороди за кредитами (позиками), отриманими на будівництво і виплачуються в період будівництва;
- Дисконт або купон (з урахуванням дисконту або премій), що виплачується емітентом власникам боргових цінних паперів відповідно до умов випуску та розміщення;
- Винагорода за вкладами (депозитами).
Відрахування з винагороди здійснюється в межах суми, що обчислюється як:
- Сума винагороди, що виплачується платником податків резиденту за податковий період, плюс сума, що обчислюється як добуток відносини середньорічний суми власного капіталу до середньорічної суми зобов'язань, граничного коефіцієнта і суми винагороди, яка виплачується платником податку нерезиденту за податковий період
Приклад: Отримано кредит під 15% річних у сумі 10 млн.тенге. Ставка рефінансування на момент отримання кредиту становила 7,5%. При визначенні оподатковуваного доходу, відрахування з СГД у вигляді винагороди підлягає сума в межах 15%. Всі фактичні витрати з виплати відсотків за кредит в сумі
1500 тис.тенге, платник податку може віднести на відрахування із СГД.
6. Виплачені сумнівні зобов'язання.
У випадку якщо раніше визнані доходом сумнівні зобов'язання були виплачені платником податку кредитору, то допускається віднімання на величину виробленої сплати. Ці вирахування проводиться в межах величини, раніше віднесеної на доходи в тому податковому періоді, в якому була проведена виплата.
Приклад: Підприємство мало кредиторську заборгованість перед постачальниками за отримані в січні 2001 року товари в сумі 3400 тис.тенге. Після закінчення 3-х років з моменту утворення боргу, минає термін позовної давності кредиторської заборгованості і підприємство зобов'язане включити 3400 тис.тенге в СГД. У декларації за 2004 рік дана сума включена в СГД, а в березні 2005 року підприємство зуміло розплатитися з кредитором, перерахувавши 4500 тис.тенге з урахуванням штрафів і відсотків. У цьому випадку, підлягає вирахуванню з СГД сплачена сума боргу, тільки в межах раніше включених в дохід, тобто - 3400 тис. тенге, без урахування виплачених відсотків і неустойок.
7. Сумнівні вимоги
Сумнівні вимоги - вимоги, що виникли в результаті реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг юридичним особам і індивідуальним підприємцям-резидентам Республіки Казахстан, а також юридичним особам-нерезидентам, що здійснюють діяльність у Республіці Казахстан через постійне представництво, і не задоволені протягом трьох років з моменту виникнення вимоги. Сумнівними також визнаються вимоги, що виникли по реалізованих товарах, виконаних роботах, наданим послугам, і не задоволені у зв'язку з визнанням платника податку - дебітора банкрутом відповідно до законодавства Республіки Казахстан.
Віднесення платником податку сумнівних вимог на відрахування проводиться з дотриманням наступних умов:
-При їх відображення в бухгалтерському обліку на момент віднесення на відрахування;
-За наявності таких документів, оформлених у встановленому порядку:
рахунків-фактур; письмового повідомлення податкового органу за місцем реєстрації платника податків про віднесення на відрахування даних витрат.
У разі визнання дебітора банкрутом, додатково необхідно представити рішення суду про визнання дебітора банкрутом і рішення органів юстиції про виключення його з Державного реєстру.
8. Відрахування в резервні фонди
Надрокористувач, який здійснює свою діяльність на підставі контракту, укладеного відповідно до законодавства, відносить на відрахування суми відрахувань у фонд ліквідації наслідків розробки родовища (резервний фонд), пов'язані із завершенням операцій з надрокористування на цьому родовищі.
Розмір і порядок відрахувань до фонду ліквідації наслідків розробки родовищ встановлюються контрактом на надрокористування.
Банки та організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, мають право на відрахування суми витрат по створенню провізії (резервів) проти таких сумнівних і безнадійних активів, умовних зобов'язань: депозитів, включаючи залишки на кореспондентських рахунках, які розміщені в інших банках; кредитів (за винятком фінансового лізингу), наданих іншим банкам і клієнтам; дебіторської заборгованості за документарними розрахунками і гарантіям; умовних зобов'язань по непокритим акредитивам, випущеним або підтвердженим гарантіям.
9. Витрати на науково-дослідні, проектні, вишукувальні та дослідно-конструкторські роботи
Витрати на науково-дослідні та науково-технічні роботи, крім витрат на придбання основних засобів, їх установку та інших витрат капітального характеру, відносяться на відрахування. Підставою для віднесення таких витрат на відрахування є проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт та інші документи, що підтверджують проведення відповідних науково-дослідних робіт.
10. Витрати по страхових премій
Страхові премії, що підлягають сплаті (сплачені) страхувальником за договорами страхування, за винятком страхових премій за договорами накопичувального страхування, підлягають вирахуванню за класами страхування в межах, встановлених уповноваженим органом з регулювання і нагляду за страховою діяльністю за узгодженням з Міністерством фінансів Республіки Казахстан.
Банки - учасники системи колективного гарантування (страхування) вкладів (депозитів) фізичних осіб вправі відносити на відрахування суми обов'язкових календарних, додаткових та надзвичайних внесків, перерахованих у зв'язку з гарантуванням (страхуванням) вкладів (депозитів) фізичних осіб.
11. Витрати на соціальні виплати
Витрати, нараховані платником податку за оплату тимчасової непрацездатності працівників, відпустки по вагітності та пологах, підлягають відрахуванню. Відрахування підлягають також витрати, спрямовані на виплату відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням ним своїх трудових (службових) обов'язків, нараховані за соціальним відрахуванням в ГФСС, добровільні професійні пенсійні внески в розмірі, передбаченому законодавством Республіки Казахстан.
Перевищення фактичних витрат з відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з їх роботою, а також у зв'язку з втратою годувальника, над встановленими законодавством нормами, покривається за рахунок чистого доходу.
12. Витрати на геологічне вивчення і підготовчі роботи до видобутку природних ресурсів та інші вирахування надрокористувачів
Витрати, вироблені надрокористувачем до моменту початку видобутку після комерційного виявлення на геологічне вивчення, розвідку і підготовчі роботи до видобутку корисних копалин в період оцінки та облаштування, загальні адміністративні витрати, суми виплаченого підписного бонусу і бонусу комерційного виявлення утворюють окрему групу і відраховуються з сукупного річного доходу у вигляді амортизаційних відрахувань з моменту початку видобутку корисних копалин за нормами, що визначаються на розсуд надрокористувача, але не вище граничної норми амортизації в розмірі 25 відсотків.
Дані витрати підлягають коректуванню шляхом їх зменшення на суму доходів, отриманих надрокористувачем про діяльність, що здійснюється в рамках укладеного контракту в період проведення геологічного вивчення та підготовчих робіт до видобутку природних ресурсів, за винятком:
- Доходів, отриманих при реалізації корисних копалин;
- Доходів, що підлягають виключенню з сукупного річного доходу згідно з статтею 91 Податкового Кодексу.
Витрати, фактично понесені надрокористувачем на навчання казахстанських кадрів і розвиток соціальної сфери регіонів, відносяться на відрахування в межах сум, встановлених контрактами на надрокористування.
13. Негативна курсова різниця
У разі якщо сума від'ємної курсової перевищує суму позитивної курсової різниці, величина перевищення підлягає відрахуванню.
14. Сплачені податки
Відрахування підлягають сплачені до державного бюджету податки в межах нарахованих, крім:
-Податків, що виключаються до визначення сукупного річного доходу (ПДВ, акцизи);
-Корпоративного прибуткового податку і податків на доходи, сплачених на території Республіки Казахстан і в інших державах (зазначені податки не віднімаються, а приймаються в залік);
-Податку на надприбуток.
Податки, сплачені у поточному податковому періоді за попередній податковий період, підлягають вирахуванню в тому податковому періоді, в якому відбулася їх сплата.
15. Амортизаційні відрахування за фіксованими активами в межах встановлених норм.
Обчислення амортизаційних відрахувань за фіксованими активами проводиться за амортизаційними підгруп. До фіксованим активів, що не підлягає амортизації, відносяться:
1) земля;
2) продуктивна худоба;
3) музейні цінності;
4) пам'ятки архітектури та мистецтва;
5) автомобільні дороги, тротуари, бульвари, сквери загального користування;
6) незавершене капітальне будівництво;
7) об'єкти, пов'язані з фільмофонди;
8) основні засоби, вартість яких раніше повністю віднесена на відрахування відповідно до податкового законодавства РК, що діяли до 1 січня 2000 року;
9) фіксовані активи, введені в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту і вартість яких віднесена на відрахування відповідно до податковим кодексом.
¨ Амортизаційні відрахування по кожній підгрупі підраховуються шляхом застосування норми амортизації, але не вище граничної, до вартісному балансу підгрупи на кінець податкового періоду.
У разі ліквідації або реорганізації платника податків амортизаційні відрахування коригуються на період діяльності в податковому періоді.
¨ За будівель, будов і споруд амортизаційні відрахування визначаються по кожному об'єкту окремо.
¨ По кожній амортизаційної підгрупі на початок податкового періоду визначаються підсумкові суми, звані вартісним балансом підгрупи.
Вартісний баланс підгрупи на кінець податкового періоду визначається як:
вартісний баланс підгрупи на початок податкового періоду, який визначається як вартісний баланс підгрупи на кінець попереднього податкового періоду, зменшений на суму амортизаційних відрахувань, обчислених у попередньому податковому періоді, а також з урахуванням коригувань, + (плюс) що надійшли в податковому періоді фіксовані активи - (мінус ) вибули у податковому періоді фіксовані активи.
Граничні норми амортизації фіксованих активів
Підлягають амортизації фіксовані активи розподіляються за групами та підгрупами з наступними граничними нормами амортизації:
№ групи
№ під-
групи

Найменування фіксованих активів
Гранично-
ва норма амортизації (%)
1
2
3
4
   I.
Будинки, будівлі

1
Будинки, будівлі
8%
  II.
  Споруди
1
Нафтові і газові свердловини
20%
2
Нефтегазохраніліща
10%
3
Канали судноплавні, водні
10%
4
Мости
7%
5
Дамби, греблі
7%
6
Річкові та морські причальні споруди
7%
7
Залізничні колії підприємств
8%
8
Берегоукріплювальні берегозахисні споруди
7%
9
Резервуари, цистерни, баки та інші ємності
8%
10
Внутрішньогосподарська і міжгосподарська зрошувальна мережа
7%
11
Закрита колекторно-дренажна мережа
7%
12
Злітно-посадочні смуги, доріжки, місця стоянки повітряних суден
8%
13
Споруди парків і зоопарків
8%
14
Спортивно-оздоровчі споруди
10%
15
Теплиці і парники
10%
16
Інші споруди
7%
  III.
Пе редаточние пристрої
1
Пристрої і лінії електропередач та зв'язку
10%
2
Внутрішні газопроводи і трубопроводи
8%
3
Мережі водопровідні, каналізаційні та теплові
7%
4
Інші
7%
IV.
Силові машини та обладнання
1
Теплотехнічне обладнання
15%
2
Турбінне обладнання та газотурбінні установки
15%
3
Електродвигуни та дизель-генератори
10%
4
Комплексні установки
8%
5
Інші силові машини та обладнання (крім мобільного транспорту)
7%
  V.
Робочі машини та обладнання за видами діяльності (окрім мобільного транспорту)
1
Машини та обладнання чорної, кольорової металургії
20%
2
Машини та обладнання хімічної промисловості
20%
3
Машини та обладнання нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
20%
4
Машини та обладнання нафтогазовидобутку
15%
5
Машини та обладнання гірничо-обробної промисловості, включаючи кар'єрні автосамоскиди вантажопідйомністю 40 тонн і вище
25%
6
Обладнання електронної промисловості
25%
7
Машини та обладнання з виробництва будівельних матеріалів
20%
8
Машини та обладнання деревообробної, целюлозно-паперової промисловості
20%
9
Машини та обладнання поліграфічної промисловості
15%
10
Машини та обладнання легкої промисловості
20%
11
Устаткування харчової, рибної, м'ясної і молочної промисловості
20%
12
Машини та обладнання торгівлі та громадського харчування
15%
13
Устаткування для виробництва транспорту, машин і механізмів
20%
14
Сільськогосподарські трактори, машини та обладнання
20%
15
Машини та обладнання для ливарного виробництва, обладнання абразивного і алмазного виробництва
20%
16
Цифрове електронне обладнання комутацій і передачі даних, обладнання цифрових систем, передач, цифрова вимірювальна техніка зв'язку
25%
17
Обладнання супутникового, стільникового радіотелефонного, пейджингового та транкінгового зв'язку
15%
18
Аналогове обладнання комутацій системи передач
10%
19
Спеціалізоване обладнання кіностудій, обладнання медичної та мікробіологічної промисловості
15%
20
Машини та обладнання інших галузей
10%
VI.
Інші машини та обладнання (крім мобільного транспорту)
1
Трактори промислові
20%
2
Металорізальне обладнання
15%
3
Компресорні машини та обладнання
15%
4
Ковальсько-пресове обладнання
15%
5
Насоси
20%
6
Підйомно-транспортні, вантажно-розвантажувальні машини і обладнання, машини і обладнання для земляних, кар'єрних і дорожньо-будівельних робіт
15%
7
Машини та обладнання для пальових робіт, дробильно-розмельне, сортувальне, збагачувальне устаткування
20%
8
Машини та обладнання для підводно-технічних робіт
20%
9
Машини та обладнання для електрозварювання і різання
10%
10
Ємності всіх видів для технологічних процесів
8%
11
Устаткування з виготовлення монет
20%
12
Інші машини та обладнання
10%
  VII.
Мобільний транспорт
1
Залізничний рухомий склад
15%
2
Морські, річкові судна, судна рибної промисловості
10%
3
Рухомий склад автомобільного транспорту, виробничий транспорт (за винятком легкових автомобілів і таксі)

15%
4
Легкові автомобілі і таксі
10%
5
Магістральні трубопроводи
15%
6
Комунальний транспорт
10%
7
Повітряний транспорт
15%
8
Інші транспортні засоби
7%
VIII
Комп'ютерні, периферійні пристрої й устаткування з обробки даних
1
Комп'ютери
30%
2
Периферійні пристрої й устаткування з обробки даних
25%
  IX.
Фіксовані активи, не включені до інших груп
1
Багаторічні насадження
10%
2
Нематеріальні активи
15%
3
Офісні меблі
10%
4
Інструменти, виробничий і господарський інвентар та приладдя
10%
5
Копіювально-розмножувальна техніка
20%
6
Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання
15%
7
Інші
7%
¨ При придбанні, безоплатному отриманні, отриманні в якості внеску до статутного капіталу надійшли фіксовані активи збільшують вартісний баланс підгрупи на вартість прибулих основних засобів.
¨ Вступники фіксовані активи враховуються у вартісному балансі підгруп:
при придбанні, безоплатному отриманні та отриманні в якості внеску до статутного капіталу - за вартістю, що включає в себе витрати з їх придбання, виробництва, будівництва, монтажу та встановлення, а також інші витрати, що збільшують їх вартість, крім витрат, за якими платник податків має право на відрахування;
¨ вибувають фіксовані активи зменшують вартісний баланс підгруп:
- При реалізації, передачі у фінансовий лізинг-на вартість реалізації;
- При передачі в якості внеску до статутного капіталу - за вартістю, яка визначається відповідно до цивільного законодавства;
- При списанні, втраті, знищенні, псуванні, втраті, у випадках страхування фіксованих активів - за вартістю, яка визначається виходячи із суми страхових виплат, що виплачуються страхувальникові страховою організацією відповідно до договору страхування;
- При безоплатній передачі - за балансовою вартістю.
¨ Якщо реалізується тільки частина фіксованого активу, то вартість фіксованого активу в момент реалізації розподіляється між залишилася і реалізованої частинами.
¨ За фіксованим активів, вперше введеним в експлуатацію, платник податків має право в перший податковий період експлуатації обчислювати амортизаційні відрахування за подвійними нормами амортизації за умови використання даних фіксованих активів з метою отримання сукупного річного доходу не менше трьох років. Дані фіксовані активи в перший податковий період експлуатації враховуються окремо від вартісного балансу підгрупи. У наступний податковий період дані фіксовані активи підлягають включенню до вартісний баланс відповідної підгрупи.
16. Інші вирахування з фіксованим активів.
Після вибуття всіх фіксованих активів підгрупи вартісний баланс даної підгрупи на кінець податкового періоду підлягає відрахуванню.
Платник податків має право віднести на відрахування величину вартісного балансу підгрупи за умови, якщо вартісний баланс підгрупи на кінець податкового періоду становить суму меншу, ніж 300 місячних розрахункових показників.
Платник податків має право проводити додаткові відрахування за фіксованими активів відповідно до статей 138-140 Податкового Кодексу.
17. Витрати на ремонт
Відрахування допускається щодо кожної групи фіксованих активів за фактичними витратами, виробленим платником податку на ремонт основних засобів, що входять в дану групу.
Сума фактичних витрат на ремонт основних засобів по кожній групі віднімається у таких межах, встановлених від вартісного балансу групи на кінець податкового періоду:
№ групи

Найменування групи
Гранична норма в%
1
3
15
   I.
Будинки, будівлі
15
  II.
  Споруди
15
  III.
П е редаточние пристрої
25
IV.
Силові машини та обладнання
25
  V.
Робочі машини та обладнання за видами діяльності (окрім мобільного транспорту)
25
VI.
Інші машини та обладнання (крім мобільного транспорту)
25
  VII.
Мобільний транспорт
25
VIII.
Комп'ютерні, периферійні пристрої й устаткування з обробки даних
20
  IX.
Фіксовані активи, не включені до інших груп
15
Приклад: Вартісний баланс групи IX склав на кінець податкового періоду 1980 тис.тенге. Фактичні витрати на ремонт основних засобів даної групи склали - 340 тис.тенге. У відповідності з Податковим кодексом, при визначенні оподатковуваного доходу, відрахування з СГД у вигляді витрат на ремонт підлягає сума в розмірі 297 тис.тенге (1980 тис. х 15%).
Сума в розмірі 43 тис. (340 тис. -297 тис.) збільшує вартісної баланс групи, і він буде складати 2023 тис. Тг. (1980 тис. + 43 тис.)
Примітка: Витрати на ремонт, вироблені за рахунок субсидій, отриманих з державного бюджету, на відрахування не належать і не збільшують вартісний баланс груп.
Якщо платником податку застосовується інший звітний період (місяць, квартал), то витрати на ремонт визначаються до вартісному балансу підгрупи на кінець звітного періоду.
Сума вироблених орендарем витрат на ремонт орендованих основних засобів (що використовується у підприємницькій діяльності) і не відшкодовані орендодавцем відповідно до договору оренди, підлягає вирахуванню в орендаря. У разі відшкодування орендодавцем витрат орендаря з ремонту орендованих ним основних засобів, дані витрати підлягають вирахуванню в орендодавця у загальновстановленому порядку. Якщо такі витрати не віднесені на відрахування, то вони утворюють в орендаря амортизаційні підгрупи і відраховуються з СГД у вигляді амортизаційних відрахувань протягом дії договору оренди.
Сума фактичних витрат на ремонт основних засобів, введених в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту, збільшує відповідний вартісний баланс підгрупи.
Не підлягають вирахуванню при визначенні оподатковуваного доходу:
1) витрати, не пов'язані з отриманням сукупного річного доходу;
2) витрати на будівництво і придбання фіксованих активів та інші витрати капітального характеру;
3) штрафи та пені, які підлягають внесенню (внесені) до державного бюджету;
4) витрати, пов'язані з отриманням сукупного річного доходу, що перевищують встановлені Податковим Кодексом норми віднесення на відрахування;
5) сума інших обов'язкових платежів до бюджету, що підлягає сплаті (сплачена) понад норми, встановлені нормативними правовими актами Республіки Казахстан;
6) витрати з будівництва, експлуатації та утримання об'єктів, що не використовуються у підприємницькій діяльності;
7) вартість переданого майна, виконаних робіт, наданих послуг платником податку на безоплатній основі.

2.2 Коригування оподатковуваного доходу

З оподатковуваного доходу платника податку підлягають виключенню в межах трьох відсотків від оподатковуваного доходу такі витрати:
1) витрати, фактично понесені платником податку на утримання об'єктів соціальної сфери;
2) безоплатно передане майно некомерційним організаціям;
2-1) спонсорська допомога за наявності рішення платника податку на підставі звернення з боку особи, яка отримує помолщь.
3) адресна соціальна допомога, надана фізичним особам відповідно до законодавства Республіки Казахстан.
Платники податків, які використовують працю інвалідів, мають право на зменшення оподатковуваного доходу на суму в 2-кратному розмірі зроблених витрат на оплату праці інвалідів і 50 відсотків від суми нарахованого соціального податку від заробітної плати та інших виплат інвалідам,
Платники податків зменшують оподатковуваний дохід на суму винагороди, отриманого з фінансового лізингу основних засобів, наданих на строк більше трьох років з наступною передачею їх лізингоодержувача
Організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, виключним видом діяльності яких є кредитування сільського господарства, зменшують оподатковуваний дохід на суму доходів від даного виду діяльності.
У разі реалізації платником податку вперше введених в експлуатацію фіксованих активів, до закінчення трирічного періоду, сума виробленого додаткового вирахування відноситься на збільшення оподатковуваного доходу платника податку у тому податковому періоді, в якому відбулася реалізація фіксованих активів.

2.3 Порядок перенесення збитків з метою оподаткування

Збитком від підприємницької діяльності визнається перевищення відрахувань над скоригованим сукупним річним доходом.
¨ Збитком від реалізації цінних паперів є:
- З цінних паперів, за винятком боргових цінних паперів - негативна різниця між вартістю реалізації та вартістю придбання;
- За борговими цінними паперами - негативна різниця між вартістю реалізації та вартістю придбання з урахуванням амортизації дисконту і (або) премії на дату реалізації.
¨ Збитки від підприємницької діяльності, а також збитки від реалізації будинків, будівель, споруд, використаних у підприємницькій діяльності платника податків, переносяться на строк до трьох років включно для погашення за рахунок оподатковуваного доходу наступних податкових періодів.
Примітка: Збитки від підприємницької діяльності до 1 січня 1999 року переноситься на строк до 5-ти років. З 1 січня 1999 року термін перенесення збитків у податкових цілях, скоротився до 3-х років. У новому Податковому Кодексі дозволено переносити збитки від підприємницької діяльності на період до трьох років.
Платники податків зобов'язані збитки, отримані від підприємницької діяльності, до 1-го січня 1999 року і після зазначеної дати враховувати окремо і представляти в територіальний податковий орган одночасно з декларацією про СГД і вироблених відрахуваннях, розрахунок по збитках, складений у довільній формі.
Приклади перенесення збитків у податкових цілях
Приклад № 1
За підсумками роботи за 1997 рік підприємством допущений збиток у розмірі 1000 тис.тенге.
За підсумками 1998 року отримано дохід 300тис.тенге, у зв'язку з чим з'явилася можливість погасити частину збитку 1997 року:
1000 тис.тенге - 300тис.тенге = 700 тис.тенге
Непокриті доходом 1998 700тис.тенге можуть бути погашені за рахунок доходу до оподаткування в наступні 4 роки, якщо ці роки підприємство буде мати досить доходу
РІК
ПІДСУМОК ДІЯЛЬНОСТІ
ДОХІД (+) або ЗБИТОК (-)
ПОДАТОК
1997
- 1000
- 1000
-
1998
+ 300
700
-
1999
+ 400
- 300
-
Приклад № 2.
Підприємством отримано збиток за результатами 1996, 1997 років
Дохід отриманий за підсумками діяльності в 1998 - 2003 роках
РІК
ПІДСУМОК ДІЯЛЬНОСТІ
ДОХІД (+) або ЗБИТОК (-)
ПОДАТОК
1996
   - 1000
- 1000
  -
1997
- 450
   - 1000; - 450
-
1998
+ 350
     - 650; - 450
-
  1999
     + 150
   - 500; - 450
  -
  2000
     + 170
- 330; - 450
  -
2001
+ 250
- 80; - 450
  -
  2002
     + 600
    + 150
  45
2003
+ 700
       + 700
210
Як видно із завдання, в 2001 році закінчується термін погашення збитку утвореного за підсумками 1996 року (5 років до 1.01.99г.). У зв'язку з цим, незважаючи на наявність доходу за підсумками 2002 року в сумі 600 тис.тенге, залишок збитку 1996 року (-80 тис.) не погашається, а погашається переносимий збиток 1997 року, за яким 5 років ще не закінчився.
Таким чином, для кожного новоствореного збитку вважається свій період погашення (3 роки з 1.01.99 р.)
¨ Збитки, що утворюються в зв'язку з діяльністю, що здійснюється за контрактами на надрокористування, переносяться на строк до семи років включно.
Приклад: Компанія "ікси" уклала контракт на розвідку та видобуток вуглеводнів. У ході діяльності за даним контрактом дане підприємство проводила роботи з розвідки протягом 4 років, виявила на 5-ий рік родовище нафти, що має комерційний інтерес, і приступила до розробки даного родовища і видобутку нафти.
У даному випадку, всі витрати, понесені компанією на геологічне вивчення, розвідку і підготовчі роботи до видобутку корисних копалин, виплату підписного бонусу і бонусу комерційного виявлення, повинні капіталізуватися протягом усіх років, що передують року, в якому розпочато видобуток. За вказаними витрат утворюється сума збитків починає переноситися з року в якому розпочато видобуток нафти, з 5-го року і збитки кожного року можуть переноситися на сім років.

Збитки, що виникають при реалізації цінних, паперів компенсуються за рахунок доходу від приросту вартості, отриманого при реалізації інших цінних паперів.
Якщо дані збитки не можуть бути компенсовані в періоді, в якому вони мали місце, то вони повинні переноситися вперед на строк до трьох років і компенсуватися за рахунок доходів від приросту вартості, отриманих при реалізації інших цінних паперів.
Виняток становлять збитки від реалізації акцій і облігацій, що знаходяться в офіційних списках "А" і "В" фондової біржі, держ цінних паперів та агентських облігацій.

3. Механізм обчислення і строки сплати до орпоратівного прибуткового податку

3.1 Визначення суми корпоративного прибуткового податку та розміру авансових платежів по ньому

Корпоративний прибутковий податок обчислюється за податковий період шляхом застосування встановленої ставки до оподатковуваного доходу з урахуванням коригувань, зменшеному на суму переносимих збитків.
Оподатковуваний дохід платника податків з урахуванням проведених коригувань, зменшений на суму переносимих збитків, підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків.
Оподатковуваний дохід платника податку, для якого земля є основним засобом виробництва підлягає оподаткуванню за ставкою 10 відсотків.
Доходи, що обкладаються у джерела виплати, за винятком доходів нерезидентів з джерел в Республіці Казахстан, підлягають оподаткуванню у джерела виплати за ставкою 15 відсотків.
На додаток до корпоративного прибуткового податковий дохід юридичної особи-нерезидента, що здійснює діяльність у Республіці Казахстан через постійне представництво, підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків.
Протягом податкового періоду платники податків сплачують корпоративний прибутковий податок шляхом внесення авансових платежів.
Суми авансових платежів з корпоративного прибуткового податку, що сплачуються протягом податкового періоду, обчислюються платником податків, виходячи з передбачуваної суми корпоративного прибуткового податку за поточний податковий період, але не менше нарахованих сум середньомісячних авансових платежів у розрахунках сум авансових платежів за попередній податковий період.
Суми авансових платежів за період до здачі декларації з корпоративного прибуткового податку обчислюються в розмірі сплачених середньомісячних авансових платежів за попередній податковий період.
Суми авансових платежів, що підлягають сплаті платником податку, сплачуються рівними частками протягом податкового періоду.
Розрахунок сум авансових платежів, що підлягають сплаті за період до здачі декларації з корпоративного прибуткового податку, складається і подається платником податків до 20 січня року, наступного за звітним.
Розрахунок суми авансових платежів, що підлягає сплаті після здачі декларації з корпоративного прибуткового податку, подається платником податків протягом 20-ти робочих днів з дня здачі декларації.
Платники податків, за наслідками податкового періоду отримали збитки або не мають оподатковуваного доходу, протягом 20 робочих днів з дня здачі декларації з корпоративного прибуткового податку, а також новостворені платники податків протягом 20-ти робочих днів з дня створення зобов'язані подати до податкового органу розрахунок передбачуваної суми авансових платежів, що підлягає сплаті протягом податкового періоду.
При поданні обгрунтованого письмової заяви до податкових органів платник податків за погодженням з податковим органом вправі протягом податкового періоду представити скоректований розрахунок суми авансових платежів за майбутні місяці податкового періоду.

3.2 Терміни та порядок сплати корпоративного податку до бюджету

Платники корпоративного прибуткового податку здійснюють сплату податку за місцем свого знаходження.
Платники податків зобов'язані вносити до бюджету авансові платежі з корпоративного прибуткового податку щомісяця протягом податкового періоду, не пізніше 20 числа поточного місяця.
Суми авансових платежів, внесені протягом податкового періоду, зачитуються в рахунок сплати корпоративного прибуткового податку, обчисленого за декларацією з корпоративного прибуткового податку за податковий період.
Платник податків здійснює остаточний розрахунок (сплату) з корпоративного прибуткового податку за підсумками податкового періоду не пізніше 10-ти робочих днів після терміну, встановленого для подання декларації (31 березня).
Обчислення корпоративного прибуткового податку платником податків, що мають структурні підрозділи, провадиться в цілому по юридичній особі.
Суми сплаченого за межами РК прибуткового податку і податків на доходи по доходах, отриманим платником податку за межами РК, зачитуються при сплаті корпоративного прибуткового податку в РК.
Розмір зачитуємо сум, визначається по кожній державі окремо виходячи з суми фактично сплаченого податку по доходах, отриманих платником податку в кожній державі. Розмір зачитуємо суми податку не повинен перевищувати суму, яка була б нарахована в Республіці Казахстан з цього доходу за встановленими ставками.
Приклад: Підприємство отримало за звітний період дохід з джерел в Казахстані-12 млн.тенге, в державі А -3,0 млн.тенге, в державі У - 4,0 млн.тенге. У джерела виплати доходу в іноземних державах сплачено податок за ставкою - в державі А - 32% (960 тис.тенге), в державі В - 29% (1160 тис.тг.) При обчисленні СГД включаються всі доходи, отримані в Казахстані, так і отримані за його межами. При визначенні остаточної суми прибуткового податку що підлягає сплаті до бюджету, сума податків, утримана в інших державах, приймається в залік (ставиться на зменшення) у фактично сплачених розмірах, але тільки в межах казахстанської ставки. Таким чином, у залік приймаються такі суми:
по доходу отриманого в державі А - 900 тис.тенге (замість 960 тис.)
по доходу, отриманому в державі У - 1160 тис.тенге
Примітка: Дане положення не застосовується до податків, утримані в державі, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від оподаткування доходів і майна, з доходів або майна юридичної і фізичної особи-резидента Республіки Казахстан, які відповідно до положень такого міжнародного договору підлягають оподаткуванню в Республіці Казахстан.
Якщо резиденту належить прямо або побічно 10% і більше статутного капіталу юридичної особи-нерезидента або він має 10% більше голосуючих акцій цієї юридичної особи-нерезидента, яке у свою чергу отримує дохід у державі з пільговим оподаткуванням, тоді ця частина доходу юридичної особи, що відноситься до резидента, включається до його оподатковуваного доходу. Це положення застосовується також до участі резидента в інших формах організації підприємницької діяльності, що не утворюють юридичну особу


Примітка: Іноземна держава розглядається як держава з пільговим оподаткуванням, якщо в цій державі ставка податку на 1 / 3 нижче, ніж у Казахстані чи є закони про конфіденційність фінансової інформації або інформації про компанії, які дозволяють зберігати таємницю про фактичне власника майна або фактичний власника доходу .
3.3 Особливості утримання податку у джерела виплати доходу
До доходів, оподатковуваним у джерела виплати, відносяться:
1) дивіденди;
2) винагороду за депозитами, за винятком винагород, які виплачуються фізичним особам за їхніми вкладами у банках та організаціях, що здійснюють окремі види банківських операцій, що мають ліцензію уповноваженого держ органу;
3) виграші;
4) доходи нерезидентів з джерел в Республіці Казахстан не пов'язані з постійним представництвом таких нерезидентів;
5) винагороду, що виплачується юридичним особам, за винятком винагороди, що виплачується банкам-резидентам, накопичувальним пенсійним фондам, лізингодавцям і за борговими цінними паперами;
6) винагороду за борговими цінними паперами у вигляді купона, що виплачується емітентом відповідно до умов випуску.
Сума утриманого податку при виплаті виграшу, винагороди за наявності документів, що підтверджують утримання цього податку джерелом виплати, відноситься в залік корпоративного прибуткового податку, нарахованого платником податку за податковий період.
Сума податку визначається податковим агентом шляхом застосування ставки, до суми виплачуваного доходу, оподатковуваного у джерела виплати.
Податковий агент зобов'язаний утримати податок, утримуваний у джерела виплати, при виплаті зазначених вище доходів, незалежно від форми і місця виплати доходу.
Терміни перерахування податку у джерела виплати
Податкові агенти зобов'язані перерахувати суми податків; утриманих у джерела виплати, не пізніше п'яти робочих днів після закінчення місяця, в якому була здійснена виплата доходу.
Розрахунок по податку, утриманого у джерела виплати
Податкові агенти зобов'язані подати розрахунок за сумами податків, утриманих у джерела виплати, не пізніше 15 числа місяця, наступного за кварталом

3.4 Адміністрування корпоративного прибуткового податку

Для корпоративного прибуткового податку податковим періодом є календарний рік.
Якщо організація була створена після початку календарного року, першим податковим періодом для неї є період часу з дня її створення до кінця календарного року.
При цьому днем ​​створення організації вважається день її державної реєстрації в уповноваженому органі.
Якщо організація була ліквідована, реорганізована до кінця календарного року, останнім податковим періодом для неї є період часу від початку року до дня завершення ліквідації, реорганізації.
Якщо організація, створена після початку календарного року, ліквідовано, реорганізовано до кінця цього року, податковим періодом для неї є період часу з дня створення до дня завершення ліквідації, реорганізації.
Платники корпоративного прибуткового податку подають податковим органам декларацію з корпоративного прибуткового податку не пізніше 31 березня року, наступного за звітним податковим періодом, за винятком юридичних осіб, які застосовують спеціальний податковий режим.
Несвоєчасно внесені суми авансових платежів з корпоративного прибуткового податку стягуються з нарахуванням пені в розмірі 2,5 кратної ставки рефінансування за кожний день прострочення, включаючи день сплати.
Приклад розрахунку пені: Авансовий платіж у сумі 45 тис. тенге за лютий місяць звітного року внесений до бюджету 5-го березня, замість 20-го лютого. Ставка рефінансування 7,5%. У цьому випадку, за прострочені дні нараховується пеня в наступному порядку:
1) 2,5 х 7,5%: 365 днів у році = 0,05% - пеня за кожен день прострочення
2) 45 тис.тенге х 0,05% х 13 днів прострочення = 292,5 тенге
¨ У разі несвоєчасного подання декларації, стягується штраф у розмірі у розмірі від 60 до 80 МРП
¨ На юридична особа, яка не подала податкову декларацію після закінчення 90 днів встановленого законодавством строку (31 березня), накладається штраф у розмірі від 80 до 100 МРП
Приклад розрахунку штрафу: Юридична особа подало декларацію про сукупний річний дохід і вироблених відрахуваннях за 2004 рік 4-го травня 2005 року, без попередньої заяви про продовження терміну подачі декларації. У цьому випадку штраф складе від 58260тенге до 77680 тенге.
За порушення правил обліку доходів і витрат та об'єктів оподаткування, якщо це діяння відбувається протягом одного звітного періоду, накладається штраф у розмірі 10% від вартості необлікованих ТРУ. Повторно-20%

4.1 Оподаткування нерезидентів

Іноземні юридичні особи - нерезиденти, обкладаються корпоративним прибутковим податком залежно від того, чи мають вони постійно установа на території Казахстану або отримують доходи з джерел в РК без утворення постійного представництва.
Оподаткування юридичних осіб - нерезидентів, що мають постійне представництво
¨ Іноземні юридичні особи, які мають постійне представництво обкладаються корпоративним прибутковим податком аналогічно казахстанським підприємствам, на основі визначення СГД і відрахувань. Додатково до прибуткового податку такі юридичні особи, сплачують податок на чистий дохід у розмірі 15%.
¨ Під чистим доходом розуміється оподатковуваний дохід за мінусом суми нарахованого прибуткового податку.
¨ Нарахована сума податку на чистий дохід відображається в декларації про сукупний річний дохід з корпоративного прибуткового податку.
¨ Юридична особа - нерезидент зобов'язана зробити сплату податку на чистий дохід від діяльності через постійне представництво в протягом 10-ти робочих днів після терміну, встановленого для подання декларації з корпоративного прибуткового податку.
До доходів юридичної особи - нерезидента відносяться всі види доходів, пов'язаних з діяльністю постійного представництва.
На відрахування відносяться витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням доходів від діяльності в Республіці Казахстан через постійне представництво, незалежно від того, понесені вони в Республіці Казахстан або за її межами.
Юридична особа - нерезидент не має право відносити на відрахування постійного представництва суми, пред'явлені постійного представництва в якості:
роялті, гонорарів, зборів та інших платежів за користування або надання права користування власністю або інтелектуальною власністю цієї юридичної особи - нерезидента;
комісійних доходів за послуги;
винагород за позиками, наданими цією юридичною особою - нерезидентом;
витрат не пов'язаних з отриманням доходів від діяльності нерезидента в Казахстані;
документально непідтверджених доходів;
управлінських і загальноадміністративних витрат юридичної особи - нерезидента, понесених не на території Казахстану
¨ Доходи юридичної особи - нерезидента, незареєстрованого в податковому комітеті, одержувані від діяльності в РК через постійне представництво, підлягають обкладенню прибутковим податком у джерела виплати без здійснення відрахувань.
¨ При цьому, прибутковий податок у джерела виплати, утриманий податковим агентом, підлягає заліку в рахунок погашення податкових зобов'язань нерезидента, що здійснює діяльність через постійне представництво.
Оподаткування юридичних осіб - нерезидентів, що не мають постійного представництва в Республіці Казахстан.
¨ Юридичні особи - нерезиденти, які не мають постійного представництва на території РК, підлягають оподаткуванню у джерела виплати доходу. При цьому такі особи не мають права на відрахування і оподатковуються в повному обсязі.
Оподаткуванню у джерела виплати не підлягають:
1) виплати, пов'язані з поставкою товарів по зовнішньоторговельних операціях на територію РК;
2) доходи від надання послуг, пов'язаних з відкриттям та веденням кореспондентських рахунків банків-резидентів та здійсненням розрахунків з ним;
3) доходи від приросту вартості при реалізації цінних паперів;
4) доходи від операцій з державними цінними паперами;
5) виплати, пов'язані з коригуванням за якістю вартості реалізації сирої нафти, що транспортується за єдиною трубопровідної системи за межі Казахстану;
6) суми накопичених винагород за борговими цінними паперами, оплачені покупцями-резидентами (не емітентами) нерезидентам при їх купівлі.
¨ Доходи нерезидента із джерел в РК, не пов'язані з постійним представництвом, підлягають оподаткуванню у джерела виплати за такими ставками:
СТАВКА прибуткового податку у джерела виплати доходу
№ п / п
Види доходів, оподатковуваних у джерела
Ставка
1.
Дивіденди, доходи від частки участі в юридичній особі, винагороди
15%
2.
Страхові премії, які виплачуються за договорами страхування ризиків
10%
3.
Страхові премії, які виплачуються за договорами перестрахування ризиків
5%
4.
Доходи від надання транспортних послуг в міжнародних перевезеннях
5%
5.
Доходи, визначені статтею 178 Податкового кодексу, за винятком доходів, не оподатковуваних у джерела виплати перерахованих вище.
20%
Прибутковий податок у джерела виплати, утримуваний з доходів юридичної особи-нерезидента підлягає сплаті до державного бюджету:
по виплачених сум доходу - протягом 5-ти робочих днів після закінчення місяця, в якому була здійснена виплата доходу
за нарахованими, але не виплачених сум доходу при віднесенні їх на відрахування - протягом 10-ти робочих днів після терміну, встановленого для подання декларації з корпоративного прибуткового податку.
Розрахунок по податку, утриманого у джерела виплати, податкові агенти зобов'язані представити не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Спеціальні положення за міжнародними договорами
¨ Положення міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від оподаткування доходів або майна, учасником яких є Казахстан, застосовуються до осіб, які є резидентами однієї або обох держав, які уклали такий договір.
¨ Не дозволяється використання положень міжнародного договору однією особою на користь іншої особи.
¨ Якщо положеннями міжнародного договору, при визначенні оподатковуваного доходу юридичної особи - нерезидента від діяльності в РК через постійне представництво, допускається віднімання управлінських і загальноадміністративних витрат, зроблених з метою отримання оподатковуваного доходу як в РК, так і за її межами, то сума таких витрат визначається по одному з наступних методів:
метод пропорційного розподілу витрат;
метод безпосереднього (прямого) вирахування;
Юридичні особи - нерезиденти самостійно вибирають один із зазначених методів віднесення управлінських і загальноадміністративних витрат на відрахування.
Обраний метод віднесення управлінських і загальноадміністративних витрат на відрахування постійного представництва (включаючи порядок обчислення розрахункового показника, використовуваного при методі пропорційного розподілу витрат) застосовується щорічно і може бути змінений тільки за погодженням з податковим органом.
Метод пропорційного розподілу сум управлінських і загальноадміністративних витрат передбачає використання розрахункового показника. При цьому сума витрат, що відносяться на відрахування, визначається як добуток загальної суми здійснених управлінських і загальноадміністративних витрат на розрахунковий показник.
Розрахунковий показник обчислюється за одним з таких способів:
співвідношення суми сукупного річного доходу, отриманого юридичною особою - нерезидентом від провадження діяльності у Республіці Казахстан через постійне представництво за податковий період, до загальної суми СГД юридичної особи - нерезидента в цілому за податковий період.
Визначення середньої величини за трьома показниками:
співвідношення суми СГД, отриманого юридичною особою-нерезидентом від провадження діяльності у Республіці Казахстан через постійне представництво за податковий період до загальної суми СГД у цілому за податковий період;
співвідношення вартості основних засобів, врахованих у фінансовій звітності постійного представництва в Республіці Казахстан за станом на кінець податкового періоду до загальної вартості основних засобів юридичної особи - нерезидента в цілому за такий же період.
співвідношення розміру фонду оплати праці персоналу, що працює в постійному установі в Республіці Казахстан за станом на кінець податкового періоду до загального розміру фонду оплати праці персоналу юридичної особи - нерезидента в цілому за такий же період.
Юридична особа - нерезидент самостійно використовує один із розглянутих способів обчислення розрахункового показника.
Сума управлінських і загальноадміністративних витрат, певна розрахунковим шляхом, відноситься на відрахування постійного представництва лише за наявності підтверджуючих документів, до яких відносяться:
копія фінансової звітності, в якій в залежності від певного юридичною особою - нерезидентом розрахункового показника, розкриваються:
загальна сума сукупного річного доходу в цілому;
загальна сума фонду оплати праці персоналу;
первісна та залишкова вартості основних засобів, в цілому;
загальна сума витрат з постатейного розшифровкою, у тому числі з розшифровкою загальної суми управлінських і загальноадміністративних витрат.
копія аудиторського висновку з аудиту фінансової звітності юридичної особи - нерезидента (при здійсненні аудиту фінансової звітності).
Розрахунок всіх перерахованих сум витрат, що відносяться на відрахування постійного представництва в Республіці Казахстан, додається до декларації з корпоративного прибуткового податку.
У разі невідображення у фінансовій звітності суми управлінських і загальноадміністративних витрат, що підлягають пропорційного розподілу, такі витрати на відрахування постійного представництва не приймаються.
При використанні методу безпосереднього (прямого віднесення) управлінських або загальноадміністративних витрат, відрахування проводяться тільки в разі, якщо вони прямо обумовлені і безпосередньо понесені з метою отримання надходжень від діяльності в Республіці Казахстан через постійне представництво.
Зазначені витрати відносяться на відрахування постійного представництва лише за наявності підтверджуючих документів, до яких відносяться наступні:
бухгалтерські документи, що підтверджують витрати, понесені з метою отримання доходу копії бухгалтерських документів, що підтверджують витрати, понесені юридичною особою - нерезидентом за межами Республіки Казахстан з метою отримання доходів від діяльності в Республіці Казахстан через постійне представництво.
Порядок застосування міжнародного договору щодо оподаткування доходів від надання транспортних послуг в міжнародних перевезеннях
Доходи від надання транспортних послуг в міжнародних перевезеннях, однією зі сторін яких є Казахстан, одержувані юридичною особою-нерезидентом, що має право на застосування положень міжнародного договору, підлягають звільненню від оподаткування без подання заяви на застосування положень міжнародного договору і на підставі документа, що підтверджує резидентство, наявність постійного представництва в Республіці Казахстан, пов'язане з такою діяльністю.
При цьому, юридична особа - нерезидент зобов'язана вести окремий облік сум доходів від надання транспортних послуг в міжнародних перевезеннях і від надання транспортних послуг на території Казахстану, а також відобразити ці доходи в декларації з корпоративного прибуткового податку.
Загальна сума оподатковуваного доходу в декларації з корпоративного прибуткового податку зменшується на суму оподатковуваного доходу, що підлягає звільненню від оподаткування у зв'язку із застосуванням положень міжнародного договору.
При неправомірному застосуванні положень міжнародного договору, що спричинило несплату або неповну сплату податку до державного бюджету, платник податку несе відповідальність згідно з законодавством Республіки Казахстан.
Доходи юридичної особи - нерезидента, що здійснює експлуатацію транспортних засобів у міжнародних перевезеннях, без утворення постійного установи і має права на застосування положень міжнародного договору, звільняються від оподаткування на основі застосування договору про умовне банківський вклад (стаття 198 Кодексу РК "Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету ").

Порядок застосування міжнародного договору щодо оподаткування інших доходів з джерел в Республіці Казахстан.
Нерезидент, який отримує доходи з джерел у Республіці Казахстан, за винятком розглянутих вище, має право подати заяву на застосування положень міжнародного договору, до податкового органу за місцем реєстрації податкового агента до виплати доходу.
Податковий орган розглядає заяву і, у разі достовірності наданої інформації, запевняє подану заяву. У разі неправомірності застосування положень міжнародного договору - представляє нерезиденту обгрунтовану відмову.
Вимоги при подачі заяви
Заява на застосування положень міжнародного договору за встановленою формою, приймається податковим органом при виконанні наступних вимог:
1. Подання разом із заявою:
копії контрактів;
копії установчих документів;
розшифровки сум доходів від надання транспортних послуг в міжнародних перевезеннях і на території Казахстану;
акта виконаних робіт - при виконанні нерезидентом різних видів робіт, акта прийняття об'єкта в експлуатацію - при виконанні будівельних робіт, рахунки або платіжного документа, що підтверджує отримання доходу за надані послуги;
2. Подання податковим агентом бухгалтерських документів, що підтверджують суми нарахованих і (або) виплачених доходів і утриманих податків;
3. Підтвердження резидентства заявника компетентним або уповноваженим органом державою заявника, з яким Республікою Казахстан укладено міжнародний договір.
4. Здійснення дипломатичної або консульської легалізації підпису і печатки органу, що завірила резидентство нерезидента.
¨ На вимогу нерезидента податковий орган подає довідку про суми отриманих доходів з джерел в Республіці Казахстан і утриманих податків.

4.2 Інвестиційні податкові преференції

¨ Інвестиційні податкові преференції надаються з корпоративного прибуткового податку, земельного податку і податку на майно.
¨ Інвестиційні податкові преференції - це звільнення від сплати корпоративного прибуткового податку або надання права додаткових відрахувань з сукупного річного доходу платників податків, які здійснюють реалізацію інвестиційного проекту з метою створення нових, розширення та оновлення діючих виробництв, а також звільнення таких платників податків від сплати податку на майно за основними засобам, знову введених в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту з метою створення нових, розширення та оновлення діючих виробництв, а так само звільнення від сплати земельного податку по земельних ділянках, що використовуються для реалізації інвестиційного проекту.
¨ Для застосування інвестиційних податкових преференцій знову вводяться визнаються вперше введені в експлуатацію фіксовані активи в рамках інвестпроекту, включаючи реконструйовані об'єкти в частині фактично зроблених витрат на реконструкцію.
¨ Інвестиційні податкові преференції надаються платникам податків відповідно до контракту, що встановлює дату початку застосування преференцій, оригінал якого передається до податкового органу за місцем реєстрації платника податків у такі строки:
з 1 січня року, наступного за роком введення в експлуатацію основних засобів, - платниками податків, які здійснюють господарську діяльність на момент укладання контракту;
з моменту введення в експлуатацію основних засобів - знову зареєстрованими платниками податків.
¨ Для застосування преференцій з корпоративного прибуткового податку платник податків по знову вводиться в експлуатацію основних засобів не включає їх вартість у вартісний баланс підгрупи і веде по них окремий облік.
¨ Преференції з корпоративного прибуткового податку дають платникові податків право відносити на відрахування із сукупного річного доходу, вартість вводяться в експлуатацію основних засобів рівними частками в залежності від терміну дії преференцій.
¨ Преференції з податку на майно є звільнення від сплати податку за знову вводиться в експлуатацію в рамках інвестиційного проекту основних засобів.
Після закінчення терміну дії преференцій з податку на майно та земельного податку, платник податків сплачує податок на майно в загальноприйнятому порядку.
¨ Термін дії преференцій визначається індивідуально в кожному контракті, в залежності від обсягів і термінів окупності інвестицій.
¨ Дія преференцій припиняється у роки, зазначені в контракті, що встановлює терміни окупності інвестицій, або може бути припинено до закінчення такого терміну.
Дострокове припинення дії інвестиційних преференцій може бути здійснено за згодою сторін, а також в односторонньому порядку кожної зі сторін.

При достроковому припиненні дії інвестиційних преференцій платник податків сплачує податки і несе відповідальність за прострочені суми платежів до бюджету
З 01.01.2005. Преференції з корпоративного ПН для новостворених, які здійснюють діяльність виключно в рамках інвестиційного проекту по створенню нових проізводствдают право зменшити корпоративний податок на 100%.

5. Віддзеркалення платежів з корпоративного податку і податку у джерела виплати доходу на рахунках бухгалтерського обліку
Корпоративний прибутковий податок
Д 631 К 441 700 тис.тг. - Внесок до бюджету сум авансових платежів;
Д 851 К 631 870 тис.тг. - Нарахована фактична корпоративного прибуткового податку за звітний період;
Д 631 К 441 170 тис.тг. - Доплата відсутньої суми податку після заліку внесених авансових платежів;
Податок у джерела з дивідендів
У підприємства, що виплачує дивіденди:
Д 55,56 До 62 800 тис.тг. - Нараховані дивіденди до виплати за рахунок нерозподіленого доходу або резервного капіталу;
Д 62 К 634 120 тис.тг. - Нарахований податок з дивідендів;
Д 634 К 441 120 тис.тг. - Перерахований податок з двівдендов до бюджету.
У підприємства - резидента, який отримує дивіденди:
Д 332 К 724 800 тис.тг. - Нарахований дохід у вигляді дивідендів;
Д 441 К 332 680 тис.тг. - Отримані дивіденди без податку (800 тис. - 120 тис.);
Д 634 К 332 120 тис.тг. - Відображено суму утриманого податку у джерела виплати;
Д 631 К 634 120 тис.тг. - Залік утриманого податку після закінчення податкового року при наявності підтверджуючих документів від джерела виплати (довідки встановленої форми)

Податок у джерела виплати з відсотків
У підприємства, що виплачує відсотки:
Д 831 К 684 1000 тис.тг. - Нараховані відсотки до виплати;
Д 684 К 634 150 тис.тг. - Нарахований податок з відсотків за ставкою 15%;
Д 634 К 441 150 тис.тг. - Перерахований податок з відсотків до бюджету.
У підприємства - резидента, який отримує відсотки:
Д 332 К 724 1000 тис.тг. - Нарахований дохід у вигляді відсотків;
Д 441 К 332 850 тис.тг. - Отримані відсотки без податку;
Д 634 К 332 150 тис.тг. - Відображено суму утриманого податку;
Д 631 К 634 150 тис.тг - залік утриманого податку після закінчення
податкового року при наявності підтверджуючих документів від джерела виплати відсотків
Податок у джерела з нерезидентів
Д 811, 821, До 671 1700 тис.тг. - Виставлений рахунок нерезидентом,
які отримують дохід з казахстанського джерела без утворення постійного установи;
Д 671 К 634 340 тис.тг. - Нарахований податок у джерела виплати (20%);
Д 634 441 340 тис.тг. - Податок у джерела перераховано до бюджету.
Прибутковий податок у джерела з фізичних осіб
Д 811, 821 До 681 2000 тис.тг. - Нарахована зарплата працівникам;
902-952
Д 681 К 63 800 тис.тг. - Утримано прибутковий податок;
Д 634 К 441 800 тис.тг. - Прибутковий податок перераховано до бюджету.

6. Завдання
Завдання 4-1
За звітний період виробниче підприємство має такі показники:
Виручка від реалізації продукції - 19 780 тис.тенге
Дохід від здачі в оренду складських приміщень та залізничного тупика - 2900 тис.тенге
Виручка від реалізації посередницьких послуг - 1760 тис.тенге
Штрафи і неустойка, сплачені ЗАТ «Айбат» - постачальником обладнання за порушення термінів поставки становили 1000 тис.тенге
Дивіденди, отримані від юр.особи-резидента - 1340 тис.тенге (раніше обкладені у джерела виплати)
ТОО «Далель» - боржником за відвантаженими раніше товарах, визнані штрафи і пеня у розмірі - 780 тис.тенге
Доходи від функціонування Будинку культури - 890 тис.тг.
У поточному періоді реалізовано дві земельні ділянки на суму 4300 тис.тг. і 1890 тис.тг., придбані в 1999 році за 3700 тис тг. і 1200 тис.тг. відповідно.
Кредиторська заборгованість АТ «Аксай», за продукцію придбану в 2001 році склала 6500 тис.тенге (без ПДВ).
На безоплатній основі фірма «Betta» розробила комп'ютерну програму для бухгалтерії, на суму 1750 тис.тенге.
Надійшла виручка від реалізації продукції в сумі 3000 тис.тенге, віднесена в 2003 році на відрахування в якості сумнівного боргу.
Реалізовано кар'єрний автосамосвал вантажопідйомністю понад 40 т. на суму - 200 тис.тг.
Підприємство придбало за аналізований період:
Сировина і матеріали на суму - 6110 тис.тенге;
Комп'ютери та оргтехніка на суму - 1 120 тис.тенге;
Два легкових автомобіля за 1000 000 т енге
Запасні частини та комплектуючі для обладнання - 1140 тис.тенге
Транспортні послуги - 670 тис.тенге
Офісні меблі - 562 900 тенге
Ксерокс -78 000 тенге
За поточний період зроблено такі витрати:
- Витрати з оплати праці склали - 3990 тис.тенге
витрати на відрядження, в межах норми - 995 тис.тенге
витрати з оплати тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат - 54 тис.тг.
сплачені відсотки за кредит, отриманий у резидента в сумі 10 000 тис.тенге під 15% річних при ставці рефінансування 7%
нараховані податки на власність - 900 тис.тенге
упллачеи податки на собственновть -1000 тис. теге
зроблені витрати, пов'язані з виконанням дослідно-конструкторських робіт - 560 тис.тенге
фактичні витрати, пов'язані з утриманням Будинку культури - 1200 тис.тг.
фактичні витрати на ремонт офісу - 1 230 тис.тенге
фактичні витрати на капітальний ремонт виробничого будинку № 1 2700 тис.тг.
витрати на ремонт обладнання підгрупи 7 групи Y фіксованих активів - 450 тис.тенге
витрати на ремонт легкових автомобілів - 100 тис.тенге
перераховано до благодійного фонду - 600 тис.тг.
безоплатно передано обладнання на суму 400 тис.тг.

Фіксовані активи підприємства представлені наступними видами основних засобів з вартісним балансом на 01.01.04:
№ групи
№ під-групи
Найменування фіксованих активів
СБГ на початок року
I.
1.
Будинок офісу
9870 тис.
Виробнича будівля № 1
6700 тис.
Виробнича будівля № 2
1230 тис.
Склади
950 тис.
Залізничний тупик
3200 тис.
Y.
5.
Кар'єрні автосамоскиди (3 шт.)
77,2 тис.
0
7.
Машини та обладнання з виробництва будматеріалів
3650 тис.
17.
Обладнання супутникового, стільникового зв'язку
2380 тис.
YI.
3.
Компресорні машини та обладнання
1890 тис.
6.
Автокари, підйомний кран
440 тис.
YII.
3.
Вантажний автотранспорт, автобуси, спеціалізований транспорт
960 тис.
4.
Легкові автомобілі
1100 тис.
YIII.
1.
Комп'ютери
5000 тис.
IX.
2.
Нематеріальні активи
5600 тис.
3.
Офісні меблі
820 тис.
4.
Господарський інвентар
77,0 тис.
5.
Копіювальна техніка
100 тис.
Сума авансових платежів з корпоративного податку, нарахована до бюджету за поточний період склав - 1200 тис.тг.
Визначте суму корпоративного податку підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного періоду.
Завдання 4-2.
Фірма "АВNIS", що є нерезидентом Республіки Казахстан виставила підприємству "АРКА" - резиденту РК, рахунок на 12 тис. доларів за аудиторські послуги, надані на території Казахстану. Дата подання рахунку - 15 березня.
Які податки, в якій сумі і в які терміни зобов'язана заплатити підприємство "АРКА" за умови, що рахунок був оплачений 25 квітня?
Примітка: Курс долара на дату виставлення рахунку - 144 тенге за долар, на дату оплати - 147 тенге, на кінець квітня - 148 тенге за долар.

IX. Тестові питання

1. При розрахунку винагороди (інтересу), относимого на відрахування, за отримані кредити (позики) резиденту застосовується ставка рефінансування або ставка ЛІБОР на дату:
а) сплати винагороди;
б) отримання кредиту;
в) на 31 грудня звітного року;
г) не застосовується з 01.01.04.;
2. Витрати на ремонт основних засобів 5-ої групи з вартісним балансом на кінець року 45 890 тис.тенге склали 2 789 тис.тенге. На вирахування може бути віднесено у вигляді витрат на ремонт:
а) 6883,5 тис.тенге;
б) 2789,0 тис.тенге;
в) 418,35 тис.тенге;
г) 4589,0 тис.тенге.
3. Платник податків з метою оподаткування застосовує норми амортизаційних відрахувань:
а) встановлені податковим законодавством;
б) певні облікової політикою підприємства;
в) будь-які але не вище граничних норм, встановлених Податковим Кодексом.
г) тільки в межах від 5 до 25%.
4. Які з перерахованих нижче витрат не підлягають вирахуванню з СГД при визначенні оподатковуваного доходу:
а) амортизаційні відрахування;
б) витрати на будівництво і придбання основних засобів;
в) витрати з оплати праці;
г) вартість переданого майна і наданих послуг на безоплатній основі;
5. Оподатковуваний дохід ТОО "Дана" за звітний період (2004 рік) склав 1200 тис.тенге. Направлено безоплатно у благодійний фонд "Бобек" обладнання на суму 600 тис.тенге. На яку суму буде коригуватися оподатковуваний дохід розглянутого підприємства?
а) зменшиться на 600 тис.тенге;
б) збільшиться на 24 тис.тенге;
в) зменшиться на 24 тис.тенге;
г) зменшиться на 120 тис.тенге

Список літератури
1. Кодекс Республіки Казахстан "Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету"
2. Стандарти бухгалтерського обліку
3. Інструктивні матеріали Міністерства фінансів
4. Бюлетень бухгалтера
5. Файл бухгалтера
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
375.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Прибутковий податок
Прибутковий податок 2
Прибутковий податок у Казахстані
Прибутковий податок з громадян
Прибутковий податок і соціальні відрахування
Прибутковий податок з фізичних осіб 2
Прибутковий податок з фізичних осіб
Норми податкового права Прибутковий податок
Прибутковий податок з громадян особливості вдосконалення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru