додати матеріал


Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Астраханський державний технічний університет

Інститут економіки

Кафедра «Бухгалтерський облік, АХД і аудит»

Реферат

на тему: «Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці»

Виконала:

студентка групи ДФБ-11

Шевченко Т.М.

Перевірила:

Чирикова І.В.

Астрахань - 2006

Введення

Концепція бухгалтерського обліку, що існувала в умовах централізовано планованої економіки, була обумовлена ​​суспільним характером власності та потребами державного управління економікою.

Головним споживачем інформації, що формується в бухгалтерському обліку, виступала держава в особі галузевих міністерств і відомств, які планують, статистичних та фінансових органів. Діяла система державного фінансового контролю вирішувала завдання виявлення відхилень від приписаних моделей господарської поведінки господарюючих суб'єктів.

Зміна системи суспільних відносин, а також цивільно-правового середовища зумовлює необхідність адекватної трансформації концепції бухгалтерського обліку.

Нова концепція бухгалтерського обліку і розробляються на її основі правила і норми постановки та ведення бухгалтерського обліку господарюючими суб'єктами, так само як контролю за достовірністю та надійністю фінансової інформації, повинні створити елементи ринкової інфраструктури, що забезпечує сприятливий клімат для приватного інвестування, у тому числі іноземних інвестицій.

Саме концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці визначає основи його побудови в умови економічного середовища, що складаються в країні, а також є основою побудови системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, тому тема даної роботи є актуальною.

Метою написання даної роботи є вивчення концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці.

У відповідності з поставленою метою можна виділити наступні завдання роботи:

- Вивчити загальне поняття концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці;

- Розглянути концепції бухгалтерського обліку;

- Вивчити концепцію бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії.

Дана робота складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються загальні питання концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці. Другий розділ торкається питань інформації, що формується в бухгалтерському обліку.

Глава 1. Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці

1.1 Сутність концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці

Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці - це принципи ведення обліку і складання звітності, прийняті у світовій практиці, що відображають підходи до реєстрації, записи активів, доходів, витрат, прибутку компаній.

Концепція є основою побудови системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку та покликана:

- Бути основою розробки нових і перегляду діючих нормативних актів з бухгалтерського обліку;

- Бути основою прийняття рішень з питань, ще не врегульованим нормативними актами;

- Допомагати споживачам бухгалтерської інформації в розумінні даних, що містяться в бухгалтерській звітності;

- Забезпечувати фахівців, зайнятих регулюванням бухгалтерського обліку, інформацією про підходи, що використовуються при проведенні цієї роботи.

Слід зазначити, що концепції бухгалтерського обліку не замінюють ніякі нормативні акти з бухгалтерського обліку.

У цілому ведення обліку та складання звітності має реалізовувати основні мети бухгалтерського обліку. Таким чином, концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці покликані допомагати у реалізації цілей бухгалтерського обліку, які в свою чергу в них відображаються.

Розглянемо основні мети бухгалтерського обліку, на яких формуються концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці.

1.2 Мета бухгалтерського обліку

У системі бухгалтерського обліку організації формується інформація для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Щодо інформації для зовнішніх користувачів мета бухгалтерського обліку полягає у формуванні інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та зміни у фінансовому становищі організації (надалі - інформація), корисною широкому колу зацікавлених користувачів при прийнятті рішень.

Інформація, сформована виходячи з цієї мети, відповідає загальним потребам більшості зацікавлених користувачів. Це, однак, не означає, що в бухгалтерському обліку формується вся інформація, яка може бути необхідною і достатньою для зацікавлених користувачів при прийнятті рішень.

Зацікавленими користувачами інформації, що формується в бухгалтерському обліку, вважаються особи, які мають будь-які потреби в інформації про організацію і володіють достатніми знаннями та навичками для того, щоб зрозуміти, оцінити і використовувати цю інформацію, а також мають бажання вивчати цю інформацію.

Зацікавленими користувачами можуть бути реальні та потенційні інвестори, працівники, позикодавці, постачальники та підрядники, покупці і замовники, органи влади і громадськість в цілому.

Зацікавлені користувачі переслідують такі основні інтереси в інформації, що формується в бухгалтерському обліку:

1) інвестори та їх представники зацікавлені в інформації: про ризикованість і прибутковості передбачуваних або здійснених ними інвестицій; про можливість і доцільності розпоряджатися інвестиціями; про здатність організації виплачувати дивіденд;

2) працівники та їхні представники зацікавлені в інформації: про стабільність і прибутковості роботодавців; здатності організації гарантувати оплату праці та збереження робочих місць;

3) позикодавці зацікавлені в інформації, що дозволяє визначити, чи будуть вчасно погашені надані ними організації позики і виплачені відповідні відсотки;

4) постачальники та підрядники зацікавлені в інформації, що дозволяє визначити, чи будуть виплачені в строк належні їм суми;

5) покупці і замовники зацікавлені в інформації про продовження діяльності організації;

6) органи влади зацікавлені в інформації для здійснення покладених на них функцій: за розподілом ресурсів; регулювання народного господарства; розробці та реалізації загальнодержавної політики; ведення статистичного спостереження;

7) громадськість в цілому зацікавлена ​​в інформації про роль і внесок організації у покращення добробуту суспільства на місцевому, регіональному та федеральному рівнях.

Оскільки інтереси зацікавлених користувачів значно різняться, бухгалтерський облік не може задовольнити всі інформаційні потреби цих користувачів у повному обсязі. Інформація, що формується в бухгалтерському обліку, задовольняє потреби, які є загальними для всіх користувачів.

Зокрема, рішення, прийняті усіма зацікавленими користувачами, вимагають оцінки здатності організації відтворювати грошові кошти та аналогічні їм активи, часу і визначеності їх надходження. У результаті проведення такої оцінки може бути встановлена ​​можливість організації забезпечити належні і майбутні виплати інвесторам, працівникам, позикодавцям, постачальникам і підрядникам, державі.

Щодо інформації для внутрішніх користувачів мета бухгалтерського обліку полягає у формуванні інформації, корисної керівництву для прийняття управлінських рішень. При цьому мається на увазі, що інформація для зовнішніх користувачів формується в тому числі на основі інформації для внутрішніх користувачів, що відноситься до фінансового стану організації, фінансовим результатам її діяльності, змін у її фінансовому становищі.

1.3 Концепції бухгалтерського обліку

Концепції бухгалтерського обліку у світовій практиці - це основні теоретичні принципи ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Раніше виникали дискусії з приводу існування теоретичної бази бухгалтерського обліку, так як бухгалтерський облік розвивався головним чином на основі практики. Бухгалтери, тим не менш, намагалися створити теорію бухгалтерського обліку; незважаючи на те, що були запропоновані різноманітні теоретичні концепції, лише деякі з них отримали загальне визнання.

Бюлетені стандартів бухгалтерського обліку та звітності - бюлетені, які видаються Об'єднаними органами з бухгалтерського обліку та містять рекомендації для бухгалтерів про те, як відображати у звітності амортизацію, товарно-матеріальні запаси, злиття, оренду тощо таким чином, щоб мінімізувати розбіжності у відображенні одних і тих же операцій у різних компаніях. Ці бюлетені не мають сили закону, проте містять кращі приклади бухгалтерської практики; аудиторам рекомендується дотримуватися положень цих бюлетенів при винесенні "правдивого і чесного судження", за винятком тих випадків, коли дотримання цих рекомендацій може призвести до очевидних помилок.

Найбільш важливими є чотири концепції (statements of standard accounting practice (бюлетені стандартів бухгалтерського обліку та звітності)):

1) концепція діючого підприємства (on-going concern concept), яка виходить з припущення, що підприємство вважається чинним до тих пір, поки не з'являться свідоцтва зворотного, тому активи компанії не оцінюються як сума звичайних акцій і резервів;

2) концепція нарощування (accruals concept) передбачає врахування доходів і витрат у момент їх виникнення, а не після того, як вони отримані або виплачені. Це одна з чотирьох основних концепцій бухгалтерського обліку (accounting concepts). Облік тільки готівкових надходжень і витрат не дає ясної картини прибутків і збитків організації, так як при цьому не беруться до уваги товари продані, але ще не оплачені і витрати, які вже були понесені, але ще не виплачені. Відповідно, бухгалтерську практику, що враховує подібні відкладені платежі і надходження, слід вважати обгрунтованою. Дана концепція близька до концепції зіставлення (matching concept), яка передбачає, що витрати повинні зіставлятися, наскільки це можливо, з доходами, які приносять ці витрати;

3) концепція незмінності (consistency concept) вимагає, щоб звітність за послідовні періоди часу велася на основі незмінності методів обліку;

4) концепція обережності (prudence concept) вимагає, щоб облік вівся на консервативної основі, тобто записи надходжень прибутку або доходу не повинні робитися до того, як гроші реально надійдуть, а записи збитків виробляються в той момент, коли ці збитки тільки прогнозуються. Серед інших концепцій бухгалтерського обліку можна назвати концепції амортизаційного оподаткування (depreciation) і відстроченого оподаткування (deferred taxation), які мають відношення до обліку, але рідко обговорюються в дискусіях з приводу концепцій бухгалтерського обліку.

Глава 2. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії

2.1 Загальне поняття концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії

Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії (надалі - Концепція) визначає засади побудови системи бухгалтерського обліку в умовах нового економічного середовища, що складається в країні. Вона грунтується на останніх досягненнях науки і практики, орієнтується на модель ринкової економіки, використовує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, відповідає міжнародно-визнаних стандартів фінансової звітності.

Концепція не замінює ніякі нормативні акти з бухгалтерського обліку.

Якщо будь-яке положення Концепції суперечить положенню законодавчого або нормативного акту з бухгалтерського обліку, то виконанню підлягає положення законодавчого або нормативного акту.

Концепція визначає основи організації та ведення бухгалтерського обліку організаціями всіх галузей господарства, видів діяльності та організаційно - правових форм (надалі - організації).

Громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, філії та представництва іноземних організацій, що здійснюють діяльність на території Російської Федерації, можуть вести облік лише з метою оподаткування.

Для суб'єктів малого підприємництва можуть встановлюватися спрощені форми реалізації окремих положень Концепції, які, проте, ні всі разом, ні окремо не суперечать мети бухгалтерського обліку, яка визначена нижче.

2.2 Основи організації бухгалтерського обліку

Для реалізації мети при організації бухгалтерського обліку передбачається, що:

- Майно і зобов'язання організації враховуються окремо від майна і зобов'язань власників цієї організації (допущення майнової відокремленості організації);

- Організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності, і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервності діяльності організації);

- Вибрана організацією облікова політика застосовується послідовно - від одного звітного року до іншого, в рамках однієї організації, а також групою взаємопов'язаних організацій (допущення послідовності застосування облікової політики);

- Факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду (і, отже, відображаються в бухгалтерському обліку), в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

При формуванні інформації в бухгалтерському обліку інтереси податкової системи розглядаються в якості одних з багатьох інтересів, що визначають зміст і представлення цієї інформації. У відношенні цих інтересів завдання бухгалтерського обліку обмежується лише підготовкою даних про діяльність організації, на основі яких і з яких можливо сформувати показники, необхідні для здійснення оподаткування.

Формування інформації, що задовольняє потреби зацікавлених користувачів, забезпечує керівництво організації. Воно несе відповідальність за цю інформацію та надання її зацікавленим користувачам.

2.3 Зміст інформації, що формується в бухгалтерському обліку

Для задоволення загальних потреб зацікавлених користувачів в бухгалтерському обліку формується інформація про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі.

Фінансове становище організації визначається існуючими в її розпорядженні ресурсами, структурою джерел цих ресурсів, ліквідністю і платоспроможністю організації, а також її здатністю адаптуватися до змін у середовищі функціонування.

Інформація про фінансові результати діяльності організації потрібно, щоб оцінити потенційні зміни в ресурсах, які, ймовірно, буде контролювати організація в майбутньому, при прогнозуванні здатності викликати грошові потоки на основі наявних ресурсів при обгрунтуванні ефективності, з якою організація може використовувати додаткові ресурси.

Інформація про зміни у фінансовому становищі організації дає можливість оцінити її інвестиційну, фінансову та операційну діяльність у звітному періоді.

Інформація про фінансове становище формується головним чином у вигляді бухгалтерського балансу. Інформація про фінансові результати діяльності організації забезпечується головним чином звітом про прибутки та збитки. Інформація про зміни у фінансовому становищі організації забезпечується головним чином звітом про рух грошових коштів.

Повнота інформації про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому положенні забезпечується єдністю зазначених звітів, а також відповідними додатковими даними.

Зміст, порядок формування і способи подання інформації для внутрішніх користувачів визначаються керівництвом організації.

2.4 Вимоги до інформації, що формується у бухгалтерському обліку

Інформація, яка формується в бухгалтерському обліку, повинна бути корисною користувачам.

Для того щоб інформація, що формується в бухгалтерському обліку, вважалася корисної зацікавленим користувачам, вона повинна бути доречною, надійної і порівнянною.

Інформація доречна з точки зору зацікавлених користувачів, якщо наявність або відсутність її надає або здатне вплинути на рішення (включаючи управлінські) цих користувачів, допомагаючи їм оцінити минулі, справжні або майбутні події, підтверджуючи чи змінюючи раніше зроблені оцінки.

На доречність інформації впливають її зміст і суттєвість. Істотною визнається інформація, відсутність або неточність якої може вплинути на рішення зацікавлених користувачів.

Інформація надійна, якщо вона не містить суттєвих помилок.

Щоб бути надійною, інформація повинна об'єктивно відображати факти господарської діяльності, до яких вона фактично або ймовірно відноситься.

Факти господарської діяльності повинні відображатися в бухгалтерському обліку виходячи не стільки з їх правової форми, скільки з їх економічного змісту і умов господарювання.

Інформація, яка надається зацікавленим користувачам (крім звітів спеціального призначення), повинна бути нейтральною, тобто вільної від однобічності. Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або форму подання вона впливає на рішення та оцінки зацікавлених користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.

При формуванні інформації в бухгалтерському обліку слід дотримуватися певної обачності в судженнях і оцінках, які мають місце в умовах невизначеності, таким чином, щоб активи та доходи не були завищені, а зобов'язання та витрати не були занижені. При цьому не допускається створення прихованих резервів, навмисне заниження активів або доходів і навмисне завищення зобов'язань або витрат.

Інформація, яка формується в бухгалтерському обліку, повинна бути повною (з урахуванням її суттєвості і порівнянності витрат на збір і обробку).

Зацікавлені користувачі повинні мати можливість порівнювати інформацію про організацію за різні періоди часу для того, щоб визначити тенденції в її фінансовому положенні і фінансові результати діяльності. Вони повинні також мати можливість порівнювати інформацію про різних організаціях, щоб порівняти їх фінансове становище, фінансові результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

Виконання вимоги порівнянності забезпечується тим, що зацікавлені користувачі повинні бути інформовані про облікову політику, прийнятої організацією, будь-які зміни в такій політиці й вплив цих змін на фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації.

Забезпечення порівнянності не означає уніфікацію і не передбачає будь-які перешкоди для вдосконалення правил бухгалтерського обліку та облікових процедур. Організація не повинна вести облік якогось факту господарської діяльності тим же чином, що й раніше, якщо прийнята облікова політика не забезпечує реалізацію таких вимог, як доречність та надійність, або існує краща альтернатива.

При формуванні інформації в бухгалтерському обліку повинні прийматися до уваги чинники, що обмежують доречність і надійність цієї інформації.

Одним з факторів, здатних обмежити доречність і надійність інформації, є своєчасність інформації. Надмірна прострочення подання інформації зацікавленим користувачам може призвести до втрати її доречності. Щоб забезпечити своєчасність інформації, часто буває необхідним надати її до того, як будуть відомі всі аспекти господарської діяльності, на шкоду, таким чином, її надійності. Очікування того моменту, коли стають відомі всі аспекти факту господарської діяльності, може забезпечити високу надійність інформації, але зробити її малокорисною зацікавленим користувачам.

При досягненні балансу між доцільністю і надійністю вирішальним аргументом є те, як найкращим чином задовольнити потреби зацікавлених користувачів, пов'язані з прийняттям рішень.

Користь, яку видобувають із формується у бухгалтерському обліку інформації, повинна бути порівнянна з витратами на підготовку цієї інформації.

На практиці часто необхідний вибір між різними вимогами. Як правило, завдання полягає в досягненні відповідного балансу між вимогами, з тим щоб реалізувати мету бухгалтерського обліку. Відносна важливість окремих вимог у різних ситуаціях є предметом професійного аналізу.

2.5 Склад інформації, що формується в бухгалтерському обліку для зацікавлених користувачів

Елементами формується у бухгалтерському обліку інформації про фінансовий стан організації, які відображаються в бухгалтерському балансі, є майно, кредиторська заборгованість і капітал.

Елементами формується у бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати діяльності організації, які відображаються в звіті про прибутки та збитки, є доходи і витрати організації.

Інформація про зміни у фінансовому становищі організації, яка відображається у звіті про рух грошових коштів, є похідною від елементів бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.

Майном визнаються господарські засоби, контрольовані організацією в результаті минулих подій її господарської діяльності і які повинні принести їй економічні вигоди в майбутньому.

Майбутні економічні вигоди - це потенційна можливість майна прямо або опосередковано сприяти притоку грошових коштів або їх еквівалентів в організацію. Вважається, що об'єкт майна принесе в майбутньому економічні вигоди організації, коли він може бути:

а) використано відокремлено чи в поєднанні з іншим об'єктом у процесі виробництва продукції, робіт, послуг, призначених для продажу;

б) обмінений на інший об'єкт майна;

в) використаний для погашення кредиторської заборгованості;

г) розподілено між власниками організації.

Матеріально - речова форма об'єкта і юридичні умови його використання не є єдиним критерієм визначення майна.

Кредиторською заборгованістю визнається існуюче на звітну дату зобов'язання організації, яке є наслідком минулих подій її господарської діяльності та розрахунки за якою повинні привести до відтоку ресурсів організації, які повинні були принести їй економічні вигоди. Кредиторська заборгованість може виникнути в силу дії договору чи правової норми, а також звичаїв ділового обороту.

Погашення кредиторської заборгованості передбачає зазвичай, що для задоволення вимог іншого боку організація позбавляється ресурсів, в яких потенційно укладені економічні вигоди. Це може відбуватися в наступних формах:

а) виплата грошових коштів;

б) передача іншого майна;

в) надання послуг;

г) заміна кредиторської заборгованості одного виду іншим;

д) перетворення кредиторської заборгованості в капітал;

е) зняття вимог з боку кредитора.

Капітал являє собою залишок господарських засобів організації після вирахування з них кредиторської заборгованості.

Доходом визнається збільшення економічних вигод протягом звітного періоду або зменшення кредиторської заборгованості, які призводять до збільшення капіталу, відмінного від вкладів власників. Доходи включають виручку від реалізації, оплату за послуги, відсотки і дивіденди до отримання, роялті, орендну плату, а також інші доходи (надходження від продажу основних засобів; нереалізовані прибутки, отримані внаслідок переоцінки ринкових цінних паперів, та ін.)

Витратами визнається зменшення економічних вигод протягом звітного періоду або виникнення зобов'язань, які призводять до зменшення капіталу (крім змін, обумовлених вилученнями власників). Витрати включають матеріальні витрати, витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), оплату праці працівників і управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, інші витрати, а також втрати (збитки від стихійних лих, продажу основних засобів, змін валютних курсів та ін.)

2.6 Критерії визнання майна, кредиторської заборгованості, доходів і витрат

Для визнання, тобто включення в бухгалтерський баланс або звіт про прибутки і збитки, майно, кредиторська заборгованість, доходи та витрати повинні відповідати відповідним визначенням і таким критеріям.

Існує ймовірність того, що організація отримає або втратить будь-які майбутні економічні вигоди, обумовлені даним об'єктом: оцінка проводиться на основі доказів, що існують на момент складання бухгалтерської звітності.

Прийняття рішення про включення об'єкта в бухгалтерський баланс або звіт про прибутки і збитки відповідає вимозі суттєвості.

Майно визнається в бухгалтерському балансі, коли ймовірно отримання організацією економічних вигод у майбутньому від цього майна і коли вартість його може бути виміряна з достатнім ступенем надійності. Майно не визнається в бухгалтерському балансі, якщо немає вірогідності того, що понесені організацією витрати принесуть їй економічні вигоди в періоди, наступні за звітним.

Кредиторська заборгованість визнається в бухгалтерському балансі, коли існує ймовірність відтоку ресурсів, здатних приносити організації економічні вигоди, який є наслідком виконання існуючого зобов'язання, і коли величина цього зобов'язання може бути виміряна з достатнім ступенем надійності.

Доходи визнаються в звіті про прибутки та збитки, коли виникло збільшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних з відповідним майном, або зменшення у кредиторської заборгованості може бути виміряна з достатнім ступенем надійності.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли виникло зменшення в майбутніх економічних вигодах, обумовлене зменшенням майна, або збільшення кредиторської заборгованості може бути виміряна з достатнім ступенем надійності.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, маючи на увазі прямий зв'язок між зробленими витратами і надходженнями за відповідною статтею (відповідність доходів і витрат).

Коли витрати зумовлюють отримання доходів протягом кількох звітних періодів і коли зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко або визначається опосередковано, витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки шляхом їх обгрунтованого розподілу між періодами.

Стаття визнається як витрати звітного періоду, коли відповідна стаття не принесе майбутніх економічних вигод організації або коли майбутні економічні вигоди не відповідають критерію відображення майна в бухгалтерському балансі.

До витрат звітного періоду у звіті про прибутки та збитки включаються всі статті, що задовольняють критерію визнання витрат, незалежно від того, як вони трактуються з точки зору оподатковуваної бази.

Витрати також визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зобов'язання без факту відображення майна.

2.7 Оцінка майна, кредиторської заборгованості, доходів і витрат

Для оцінки майна, кредиторської заборгованості, доходів і витрат, тобто визначення, в якій сумі має бути визнаний той чи інший об'єкт в бухгалтерській звітності, можуть бути використані наступні методи:

а) фактична (первісна) вартість (собівартість), тобто сума грошових коштів або їх еквівалентів, сплачена або нарахована при придбанні або виробництві об'єкта (або при обліку кредиторської заборгованості);

б) поточна (відновна) вартість (собівартість), тобто сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка повинна бути сплачена в даний час у разі необхідності заміни будь-якого об'єкта;

в) поточна ринкова вартість (вартість реалізації), тобто сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка може бути отримана в результаті продажу об'єкта або при настанні строку його ліквідації.

При відсутності іншої бази вимірювання для оцінки може бути використана дисконтована вартість, тобто це величина майбутніх грошових надходжень або їх еквівалентів, за яку імовірно повинен бути придбаний об'єкт в ході звичайної господарської діяльності.

Висновок

Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці визначає основи побудови системи бухгалтерського обліку в умовах нового економічного середовища, що складається в країні.

Хоча концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці є основою побудови системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, але вона не заміняє ніякі нормативні акти з бухгалтерського обліку.

Концепція визначає основи організації та ведення бухгалтерського обліку організаціями всіх галузей господарства, видів діяльності та організаційно - правових форм (надалі - організації).

Дана робота складається з двох розділів. У роботі були розглянуті наступні питання:

- Загальне поняття концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці;

- Цілі бухгалтерського обліку;

- Концепції бухгалтерського обліку розглядаються в світовій практиці;

- Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії.

Для реалізації мети при організації бухгалтерського обліку в Росії виходять з наступних принципів:

- Майнової відокремленості;

- Безперервності діяльності організації;

- Послідовності застосування облікової політики;

- Тимчасової визначеності фактів господарської діяльності.

У системі бухгалтерського обліку організації формується інформація для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Щодо інформації для зовнішніх користувачів мета бухгалтерського обліку полягає у формуванні інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та зміни у фінансовому становищі організації, корисної широкому колу зацікавлених користувачів при прийнятті рішень. Щодо інформації для внутрішніх користувачів мета бухгалтерського обліку полягає у формуванні інформації, корисної керівництву для прийняття управлінських рішень.

Таким чином, в даній роботі були розглянуті загальні питання концепцій бухгалтерського обліку в ринковій економіці.

Список літератури

  1. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії від 29.12.1997.

  2. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. М.: Інститут професійних бухгалтерів Росії. Інформаційне агентство «ІПБ - БІНФА», 2003.

  3. Лозовський Л.Ш. Словник аудитора і бухгалтера. М.: Наука, 2003.

  4. Варламов А.В. Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці. - М.: Бухгалтерське додаток до газети «Економіка і життя», випуск 6, 2005.

  5. Смирнова Р.М. Бухгалтерський облік в ринковій економіці. - М.: Фінансова газета, № 3, 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
81кб. | скачати


Схожі роботи:
Цілі функції і сутність бухгалтерського обліку в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці 2
Планування в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці 2
Підприємство в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці 3
Реклама в ринковій економіці
Держава в ринковій економіці
Доходи в ринковій економіці
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru