Контроль якості продукції на підприємстві машинобудування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Тольяттінського державного університету
Кафедра «Технологія машинобудування»

ЗВІТ

з дисципліни «Контроль якості продукції»
Студент: Бережнов Є.П.
Група М-502
Викладач: Алексєєв О.К.
Тольятті 2005

Зміст
Введення
1. Статистична обробка даних
2. Побудова гістограми
3. Діаграма Ісікави
4. Складання карт контролю
5. Висновки
Список літератури
Програми

Введення
Управління якістю - це складова частина управління виробництвом товарів і послуг. У свою чергу якість - це сукупність властивостей і характеристик виробу (послуг), що забезпечують задоволення обумовлених і передбачуваних потреб. Також можна по-іншому інтерпретувати термін «якість» - сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Якість - це такий стан, коли споживач, купуючи виріб раз, повертається до Вас для їх придбання наступного разу. Документ, що контролюватиме якість, називається ІСО-9000. Великі фірми або ті підприємства, яким небайдуже іноземний ринок, завжди намагаються сертифікувати свою продукцію за ІСО-9000 або ІСО-9001 (за останнім оновленням). Цей стандарт застосовується у всіх розвинених країнах і продукція, що відповідає цьому стандарту, буде добре продаватися за кордоном.
Процес підвищення якості піддається управлінню, а управління якістю - це управління персоналом, в основі якого лежать людські відносини. При цьому, як і у всіх взаєминах між людьми, використовується мотивація, тобто моральне і матеріальне стимулювання людини.
Інструменти для управління якістю:
- Статистичні методи;
- Стандартизація;
- Нормативно-технічна документація;
- Інструкції;
- Структури.
Інструменти для управління якістю дають можливість правильного розуміння суті явищ і прийняття рішень. Першим етапом управління якістю є планування, при якому визначаються цілі, критерії, намічаються етапи, розробляються методи для досягнення запланованого. Другим етапом є здійснення запланованого (підтримуються учасники, ведеться інтенсивна діяльність). Третій етап - контроль. Тут визначається точність досягнення мети, критеріїв. На четвертому етапі здійснюється управлінський вплив. Далі йде уточнення планів і заново планування.
В даний час, в умовах насиченості ринку і конкуренції, пріоритетним напрямком діяльності підприємства є підвищення якості продукції. З підвищенням рівня якості тісно пов'язане підвищення ефективності господарювання і можливість розкриття нових економічних резервів.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що підтримка і постійне підвищення якості своєї продукції є пріоритетним напрямком діяльності.

1. Статистична обробка даних
Оцінка технологічної точності обробки на контрольній операції проводиться за допомогою індексів відтворюваності С р і С рк. Індекс відтворюваності З р характеризує відповідність мінливості статистично стійкого процесу ширині поля допуску. Індекс відтворюваності З рк характеризує налаштованість процесу на центр поля допуску:
Допустимі значення індексів відтворюваності для загальноприйнятих оцінок технологічного процесу повинні приймати такі значення:

Значення індексу відтворюваності З р визначимо за формулою:
(1.1)
де s - оцінка стандартного відхилення
Δ - ширина поля допуску визначається за формулою:
(1.2)
де ВГД, нгд - верхня і нижня межа поля допуску контрольованого розміру.
мм.
Визначимо середньоквадратичне відхилення за формулою:
; (1.3)
де Х i - результат i-ого вимірювання;
ср) - середнє значення контрольованих розмірів для всього обсягу вибірки,
ср) = 0,022 мм;
n - кількість контрольованих розмірів у вибірці, n = 100.
Визначаємо середньоквадратичне відхилення s = 0,007282
Так як ширина поля допуску контрольованого розміру становить Δ = 0,03 мм , То значення верхньої і нижньої межі поля допуску будуть наступними: ВГД = 0,03 мм ; Нгд = 0 мм
Визначаємо значення індексу воспроізводсімості С р

Отримане значення індексу відтворюваності С р <1; тому зміна технологічного процесу відбувається в статистично нестійкому стані для прийнятого поля допуску контрольованого розміру.
Визначимо значення індексу воспроізводсімості З рк за формулою:
(1.4)
де d - відстань між середньою кордоном проходження процесу і найближчим кордоном поля допуску, прийняте як d min (d ВГД; d нгд)
Відстань між середньою кордоном проходження процесу і найбільшою кордоном поля допуску визначимо за формулою:

(1.5)
де (Х ср) - середнє значення контрольованих розмірів для усієї вибірки
Відстань між середньою кордоном проходження процесу і найменшою кордоном поля допуску визначимо за формулою:
(1.6)
Визначаємо відстані між середньою кордоном проходження процесу і найближчим кордоном поля допуску

З отриманих значень вибираємо найменше та підставляємо його у формулу (1.4)

Отримане значення індексу відтворюваності З рк <1; це говорить про те, що налаштування процесу зміщена від центру поля допуску, тому для поліпшення якості процесу необхідно збільшувати З рк.
Висновок статистичної обробки даних див. розділ 5 даної роботи.

2. Побудова гістограми
Для виявлення положення середнього значення та визначення характеру розсіювання необхідно побудувати гістограму. Гістограма - це графічне представлення кількісної інформації у вигляді столбиковой діаграми. Для побудови гістограми потрібно провести деякі обчислення:
1. Побудувати горизонтальну шкалу можливих контрольованих значень розміру
2. Відзначити на шкалою мінімальне та максимальне значення контрольованого розміру, обчислити розмах R = Х max-X min
3. Розділимо весь діапазон контрольованих значень на к-інтервалів і відзначимо межі інтервалів (α 1, α 2 ... α до +1)
4. Підрахуємо кількість значень (n i) потрапили в кожний інтервал і складемо інтервальну таблицю частот
5. Обчислимо довжину інтервалу h = (α к +1 - α 1) / к
6. Над кожним інтервалом побудуємо прямокутник висотою n i / h

Визначимо розмах для всього обсягу контрольованих розмірів у вибірці

Х max = 0,04; Х min = 0,01; R = Х max-X min +2 е = 0,04-0,01 +2 * 0,0005 = 0,031
е - похибка вимірювання, приймаємо рівною: е = 0,0005
Визначаємо ширину інтервалу за формулою:
(2.1)
Визначаємо ширину інтервалу


Визначаємо межі інтервалу за формулами:
(2.2)
(2.3)
де НГ і ВГ - відповідно верхня і нижня межі інтервалу
Всі отримані значення зводимо в таблицю 2.1
Гістограму представимо на рис 2.1

Таблиця 2.1

Кількість попадань в інтервал. Гістограма

Нгi
ВГi
Ср.зн.
Попад
1
0,0095
0,0126
0,01105
8
2
0,0126
0,0157
0,01415
19
3
0,0157
0,0188
0,01725
0
4
0,0188
0,0219
0,02035
37
5
0,0219
0,025
0,02345
5
6
0,025
0,0281
0,02655
0
7
0,0281
0,0312
0,02965
26
8
0,0312
0,0343
0,03275
0
9
0,0343
0,0374
0,03585
2
10
0,0374
0,0405
0,03895
3
Висновок по гістограмі див. розділ 5 даної роботи.

3. Діаграма Ісікави
Діаграма Ісікави - це схема, що показує відношення між показником якості контрольованого розміру деталі (результат) і впливають на нього факторами (причини).

Схема 3.1
Таблиця 3.1 Причини, що впливають на технологічний процес.
1. заготівля
1.1 твердість
1.2 точність розмірів
1.3 похибка форми поверхонь
1.4 похибка розташування поверхонь
2. пристосування
2.1 Похибка виготовлення
2.2 похибка установки на верстаті
2.3 похибка базових поверхонь
3. інструмент
3.1 матеріал
3.2 геометрія
3.3 знос
4. обладнання
4.1 спеціальне
4.2 спеціалізоване
4.3 універсальне
4.4 верстати з ЧПУ
5. обробка
5.1 режими
5.2 охолодження
5.3 вібрації
5.4 час (машинне)
5.5 кількість змін
6. зовнішні фактори
6.1 запиленість
6.2 загазованість
6.3 освітленість
6.4 температура навколишнього середовища

4. Складання карт контролю
Карта контролю є графічним поданням характеристик технологічного процесу і призначена для оцінки ступеня статистичної керованості технологічного процесу. Розрізняють контрольні карти щодо кількісного та альтернативною ознакою. Складання карт контролю зводиться до побудови графіків розкиду середньої величини контрольованого параметра і розмаху вибірки. У рамках даної практичної роботи використовуємо контрольні картки, які характеризуються кількісним ознакою. У таких контрольних картах використовуємо кількісні значення, що одержані в результаті вимірювання безперервної випадкової величини, яка є характеристикою техпроцесу.
Під безперервною величиною розуміємо випадкову величину, що приймає всі значення випадкових величин знаходяться у вибірці з деякого кінцевого або нескінченного проміжку, яка характеризується щільністю розподілу неперервної функції, що дозволяє обчислити вірогідність попадання випадкової величини в заданий інтервал
Для здійснення побудови контрольних карт необхідно провести наступні обчислення:
Визначимо вибіркове середнє значення розміру і розмаху підгрупи за формулами:
(4.1)
де Х 1, Х 2 ... Х n - контрольовані значення розмірів деталей належать i-ої підгрупі;
n - кількість контрольованих розмірів деталей у підгрупі
Середнє значення розмаху контрольованих значень деталей належать i-ої підгрупі визначимо за формулою:
(4.2)
де Х max і X min - найбільше і найменше значення контрольованого розміру в i-ої підгрупі
Середнє значення розмаху контрольованих розмірів деталей для всієї вибірки визначимо за формулою:
(4.3)
де r 1, r 2 ... r n - кількість середніх значень розмаху належать всій вибірці;
k - кількість підгруп обсязі вибірки
Середнє значення контрольованих розмірів деталей для всієї вибірці визначимо за формулою:
(4.4)
де Х ср 1, Х ср 2 ... Х ср n - кількість середніх значень розміру належить всій вибірці
Визначимо верхню і нижню контрольні кордону підгрупи для контрольованих розмірів і розмаху.
Верхня і нижня контрольні кордону для контрольованих розмірів вибірки (підгрупи):

(4.5)
(4.6)
Верхня і нижня контрольні кордону для розмахів вибірки (підгрупи):
(4.6)
(4.7)
де А 2, D 3, D 4 - постійні константи для розрахунку контрольних меж, які обираються з таблиці 4.1
Таблиця 4.1
Константи для розрахунку контрольних кордонів
Обсяг
підгрупи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А 1
1,880
1,187
0,796
0,691
0,548
0,508
0,433
0,412
0,362
А 2
1,880
1,023
0,729
0,577
0,483
0,419
0,373
0,337
0,308
D 3
-
-
-
-
-
0,076
0,136
0,184
0,223
D 4
3,267
2,574
2,282
2,114
2,004
1,924
1,864
1,816
1,777
Так як в даній практичній роботі 100 контрольованих значень у вибірці, то розбиваємо всю вибірку значень на 20 підгруп, і в кожній підгрупі по 5 контрольованих розмірів. Тоді для 20 підгруп, значення констант для розрахунку контрольних меж приймаємо наступними:
n = 5; k = 20; A 1 = 0,691; А 2 = 0,577; D 4 = 2,114
Всі результати, отримані з попередніх формул зводимо в таблиці 4.2 та 4.3
Таблиця 4.2 Розрахунку для r-карти
№ підгрупи
Х ср i
r
ср)
R сер
1
0,02
0,01
0,022
0,017
2
0,018
0,02
3
0,019
0,02
4
0,018
0,005
5
0,03
0,01
6
0,021
0,015
7
0,027
0,025
8
0,024
0,01
9
0,022
0,02
10
0,019
0,02
11
0,027
0,025
12
0,025
0,03
13
0,02
0,015
14
0,019
0,02
15
0,019
0,02
16
0,02
0,015
17
0,027
0,015
18
0,02
0,02
19
0,02
0,015
20
0,025
0,01
Визначимо верхні і нижні контрольні кордону для розмірів і розмаху вибірки (підгрупи):
ВКГ Х = 0,022 +0,577 * 0,017 = 0,031809
НКГ Х = 0,022 - 0,577 * 0,017 = 0,012191
ВКГ R = 2,114 * 0,017 = 0,035938
Отримані значення зносимо в таблицю 4.3

Таблиця 4.3 Підсумкова таблиця
Параметр
ВКГ Х
НКГ Х
ВКГ R
Значення
0,031809
0,012191
0,035938
Будуємо контрольну карту середніх значень і карту розмаху значень контрольованого розміру.

Висновки
1. У ході виконання роботи були отримані наступні показники відтворюваності:
З рк = 0,32 (<1);
З р = 0,6 (<1).
Індекс відтворюваності З рк характеризує налаштованість процесу на центр поля допуску. Для поліпшення якості процесу необхідно збільшити значення цього індексу.
Індекс відтворюваності З р характеризує відповідність мінливості статистично стійкого процесу ширині поля допуску. За загальноприйнятим оцінками значення показника добре характеризує технологічний процес. У ньому дуже мало невідповідностей. Зміна технологічного процесу відбувається в статистично нестійкому стані для прийнятого поля допуску контрольованого розміру.
2. Аналіз гістограми показав формування двох центрів групування поля допуску. Це означає, що було вироблено два підналагодження устаткування. Для вирішення цієї проблеми необхідно скоротити число подналадок.
3. У контрольній карті представлені 2 карти.
На х-карті (середні значення) показаний хороший, стабільний хід технологічного процесу. Розміри знаходяться по центру поля допуску розміру. У діаграмі відсутні різкі піки, вильоти розміру. Ці характеристики говорять про статично стійкому протіканні процесу, технологічна точність забезпечується у всьому діапазоні вимірювань контрольованих розмірів деталі. У підсумку процес не вимагає доопрацювання і втручання.
На r-карті представлений розмах контрольованого розміру деталі. Процес протікає не стабільно, в 11 партії виліт за верхню контрольну кордон розмаху, а в 4 партії виліт за нижню межу допуску.

Література
1. ГОСТ 2.105-79 «Загальні вимоги до текстових документів»
2. ГОСТ 2.1102-81 «Стадії розробки і види документів»
3. ГОСТ 3.1104-81 «Загальні вимоги до форм, бланків і документів»
4. ГОСТ 3.1111-83 «Правила обліку, зберігання та внесення змін»
5. ГОСТ 3.1201-85 «Система позначення технологічних документів»
6. ГОСТ 14.306-73 «Правила вибору засобів технологічного оснащення в процесі технічного контролю»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
94.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Контроль якості продукції 2
Контроль якості продукції
Державний контроль якості продукції
Якість та контроль якості продукції
Контроль якості готової лікеро-горілчаної продукції
Контроль якості лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві
Система управління та контроль якості продукції на ВАТ Гродненський м`ясокомбінат
Організація сертифікації та технічного контролю якості продукції на підприємстві
Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru