Конструкторська документація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Кафедра машинознавства

Курсова робота

Тема: Конструкторська документація

Дисципліна

Технологія виробництва і ремонту літальних апаратів та авіаційних двигунів

Студент: Шаповал В.М.

Група 506 - МФ

Спеціальність 7.100106

Керівник: Овсянкін А.М.

Київ 2001

Зміст

Введення

Розробка і передача конструкторської документації

Приймання конструкторської документації

Впровадження та зберігання конструкторської документації на виробництві

Список використаних джерел

Введення

Управління документацією та інформацією на всіх етапах підготовки виробництва, виконання робіт з ремонту, технічного обслуговування і модифікаціям авіаційної техніки здійснюється згідно з діючими на підприємстві документованим процедур.

Ці процедури охоплюють всі види документації, що діє на підприємстві в системі управління якістю, у тому числі конструкторську, технологічну, ремонтну, виробничо-контрольну документацію, нормативно-технічну документацію по стандартизації, включаючи документацію і дані, що підлягають обліку і обробці з використанням персональних електронно- обчислювальних машин.

Вся документація, необхідна на робочих місцях, де проводяться роботи, від яких залежить ефективне функціонування системи якості, надходить до відповідних підрозділів згідно расцеховке, зазначеної розробником документа при його впровадженні або, у разі виробничої необхідності, за запитом підрозділу. Всі документи підлягають вивченню виконавцями під розпис.

У кожному підрозділі ведеться облік надходить документації згідно "Переліку документації, що підлягає контролю та обліку в підрозділі". Облік документації здійснюють відповідальні за ведення обліку та контролю документації, призначені розпорядженням керівника підрозділу.

Технологічні процеси ремонту виробів авіаційної техніки розробляються на основі: укрупненого переліку робіт на виріб, аналізу ремонтопридатності виробу і його складових частин, експлуатаційної документації, отриманої з підприємств виробників, аналізу тривалості післягарантійних термінів експлуатації виробу, досвіду технічного обслуговування у авіаційно-технічних базах цивільної авіації і матеріалів по дослідженню та вивченню відмов і несправностей при експлуатації виробу досвіду з ремонту аналогічних виробів на інших ремонтних підприємствах, а також робочої конструкторської документації.

У цій роботі ми розглянемо приймання конструкторської документації від розробника, на основі якої розробляються технологічна документація, а в подальшому і процеси.

За допомогою конструкторської документації в технологічних документах, як правило, забезпечують взаємозамінність деталей і складових частин, і підбирають способи ремонту, які дозволяють у максимальному ступені (з урахуванням економічної доцільності, технічних можливостей ремонтного підприємства і виду ремонту) відновлювати розміри деталей та інших складових частин виробу до початкових або до ремонтних, передбачених документацією підприємства-виробника (альбоми зчленувань і ремонтних допусків), а також обгрунтовувати і при необхідності узгоджувати підприємством-розробником способи ремонту і технічні вимоги до відремонтованою виробу, параметри визначають експлуатаційні характеристики виробу після ремонту

Розробка і передача конструкторської документації

Конструкторська документація надходить на завод від Розробників (Виробників) авіаційної техніки у відповідності з двосторонніми договорами на конструкторсько-технологічне (технічне) супровід ремонту і технічного обслуговування літаків, авіадвигунів і повітряних гвинтів. Умови виконання робіт з супроводу обумовлюються в договорах, контрактах, а також у додаткових угодах до договорів.

Передача конструкторської документації на літак серійного підприємству здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 2.501 - 68, ГОСТ 2.903 - 68 і ОСТ 1000350 - 88.

Конструкторська документація передається підприємством-розробником серійного підприємству комплектно відповідно до затвердженого графіка.

Конструкторська документація передається з літерою відповідно до спільного рішення розробника та замовника про присвоєння літерної.

Передана конструкторська документація повинна відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації мікрофільмування та іншої чинної нормативно-технічної документації.

Допускається передача спеціальних технічних умов і технологічних рекомендацій на нові матеріали і конструктивно-технологічні рішення, на які до моменту передачі документації ще не розробили державні та галузеві стандарти.

Розробник повинен перед видачею конструкторської документації провести її плазових ув'язку в обсязі, погодженому з виробником, з урахуванням вимог до деталей, що виготовляються на верстатах з числовим програмним управлінням.

Документація, що підлягає погодженням з Центральною головною організацією з стандартизації і уніфікації, повинна бути узгоджена до передачі її серійного підприємству в установленому порядку.

Якість переданої документації.

Відповідно до ОСТ 1000350 - п.1.4 відповідальність за якість переданої конструкторської документації несе Розробник авіаційної техніки, "Розробник несе відповідальність перед виробником за якість переданої у виробництво технічної документації та відповідність розробленого вироби тактико-технічному (технічному) завданням"

Система якості АНТК ім. О.К. Антонова.

Для аналізу забезпечення якості переданої конструкторської документації розглянемо систему забезпечення якості АНТК ім. О.К. Антонова.

Система якості АНТК ім.О.К. Антонова забезпечує узгодження з Укравіатрансом та ПЗ 615 всіх головних змін конструкторської документації, що мають сертифікат типу, а також іншої документації, обумовленої стандарті підприємства СТП 651.02.033 - 88;

Структурна схема нормативної бази АНТК ім. О.К. Антонова представляє собою чотирьохрівневий систему:

перший рівень - Політика АНТК в області забезпечення якості - формується вищим керівництвом АНТК, підписується Генеральним конструктором і є основним елементом загальної політики;

другий рівень - Керівництво з якості - описує систему якості відповідно до встановленої політикою в сфері якості, а також вживаними стандартами;

третій рівень - включає документовані процедури системи якості (у вигляді стандартів підприємства та Положень про підрозділи) і описує діяльність функціональних підрозділів АНТК, необхідну для впровадження та функціонування елементів системи якості;

четвертий рівень - складається з докладних робочих документів і включає інструкції, форми, звіти та іншу документацію.

Керівництво розробкою і вдосконаленням нормативної бази здійснюють, як правило, підрозділи-розробники стандартів. Відповідальність за зміст документів системи якості, їх відповідність цього Керівництву та внесення до них необхідних змін несуть керівники підрозділів-розробників.

Основний напрямок забезпечення якості.

Встановлення порядку (процедур) забезпечення і підтримки якості конструкторської документації в процесі виробництва при будівництві дослідних виробів, їх модифікацій і при переобладнанні літаків в типову конструкцію, при їх експлуатації та ремонті, який гарантує відповідність параметрів і характеристик побудованого або переобладнаного вироби технічним умовам протягом всього строку служби виробів є основним напрямом забезпечення якості конструкторської документації.

Досягнення цієї мети забезпечується наявністю:

сертифіката АНТК на право розробки цивільних повітряних суден;

комплекту конструкторської документації;

процедур внесення змін в конструкторську документацію, експлуатаційно-технічну документацію та доведення їх до виконавців у виробництві та експлуатантів;

порядку взаємодії служб АНТК, незалежної інспекції Укравіатрансу і Міжнародного Авіаційного Комітету при внесенні змін до типової конструкцію;

процедур конструкторського, технологічного, метрологічного та нормоконтролю при розробці конструкторської документації та внесення змін;

порядку організації та функціонування архівної служби.

Основні вимоги до конструкторської документації.

Технічна документація випускається відповідно до вимог плазово методу виробництва.

Розробка теоретичних креслень і формування математичних моделей поверхонь агрегатів провадяться відповідно до ГОСТ 2.419-68 і СТП 651-2.053-75, СТП 651.21.007-9

Конструкторська документація розробляється відповідно до стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

Види конструкторської документації повинні відповідати ГОСТ 2.102-68 "Види і комплектність конструкторських документів". Форми конструкторської документації визначаються СТП 651.02.007-91 "Форми конструкторської документації".

Основний конструкторський документ - специфікація розробляється відповідно до ГОСТ 2.108-68 "Специфікація", ГОСТ2.113-75 "Групова і базова конструкторська документація" і випускатися засобами автоматизованої підсистеми "Специфікація" відповідно до СТП 651.02.036-87 "Специфікація". Порядок виконання засобами підсистеми САПР-АН "Специфікація".

Підсистема "Специфікація" дозволяє робити автоматизованим способом нормоконтроль специфікацій за всіма основними параметрами, у тому числі:

позначенню;

застосовуваних матеріалах, напівфабрикатах, стандартним виробам, підшипників з однозначною їх написанням у всіх специфікаціях.

ПРИМІТКА: на вироби "24", "28", "32", "72", "124", специфікація формується без використання автоматизованої системи відповідно до СТП 651-2.003-83 "Правила підписання і заповнення специфікації".

Перелік стандартів використовуються при розробці конструкторської документації.

При розробці конструкторської документації використовуються такі стандарти підприємства, що обмежують номенклатуру застосування:

1) матеріалів

СТП 651.02.00 1-92 "Матеріали і напівфабрикати. Метали. Обмежувач";

СТП 651.02.00 2-92 "Матеріали і напівфабрикати. Неметали. Обмежувач";

2) стандартних кріпильних виробів

СТП 651.02.10 001-91 "Кріпильні стандартні вироби. Обмежувач";

3) підшипників

СТП 651.02.062-92 "Підшипники. Обмежувальний перелік. Закладення";

4) профілів і панелей

СТП 651.02.015-91 "Профілі і панелі пресовані, використовуються у виробах основного виробництва. Обмежувач";

Креслення деталей, складальних одиниць виконуються відповідно до вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації та наступних стандартів підприємства:

1) СТП 651.02.016-87 "Єдина система допусків і посадок. Поля допусків і рекомендовані посадки";

2) СТП 651.02.022-87 "Допуски і розміри, товщини деталей, виготовлених з пресованих катаних, штампованих і листових напівфабрикатів";

3) СТП 651.02.039-87 "Шорсткість поверхні. Параметри, характеристики, позначення";

4) СТП 651.02.042-88 "Обмежувач різьб, що застосовуються в конструкції виробів" Ан ";

5) СТП 651.05.001-87 "Підбір болтів, гайок і шайб для болтових з'єднань. Моменти затягування болтів, гайок (максимальні)";

6) СТП 651.10 002-87 "Стопоріння кріпильних деталей в різьбових і шарнірних з'єднаннях".

7) СТП 651-5.018-79 "Зрізи на деталях з профілів і листових матеріалів. Розміри";

8) СТП 651-5.030-82 "відбортовка подвійної кривизни отворів полегшення у листовій деталі. Розміри";

9) СТП 651.02.030-93 "Типові формулювання викладу технічних вимог на кресленнях";

10) СТП 651.02.020-89 "Оформлення креслень на гумові вироби";

11) СТП 651.02.043-88 "Креслення виробів з полімерних композиційних матеріалів. Правила оформлення";

12) СТП 651.04.001-88 "Визначення маси заготовки і коефіцієнта використання матеріалу для деталей з литва і штамповок";

13) СТП 651-5.001-74 "Вказівки по проектуванню тросів в оболонці для систем управління";

14) СТП 651.02.040-88 "Вироби уніфіковані. Правила оформлення конструкторської документації індексу Академії Наук України";

15) СТП 651.02.067-94 "електроджгутів. Порядок виконання креслень засобами підсистеми АСАТ-АН" Електромонтаж ";

16) СТП 651-2.035-83 "Оформлення схем електричних";

17) СТП 651-2.012-75 "Оформлення схем електричних" (ізд.72);

18) СТП 651-2.026-77 "Оформлення схем електричних" (ізд.400);

Текстові конструкторські документи виконуються у відповідності до вимог ГОСТ 2.105-79 "Загальні вимоги до текстових документів" і наступних стандартів підприємства:

1) СТП 651.02.021-87 "Текстові документи. Номенклатура та вимоги до оформлення";

2) СТП 651.02.054-90 "Технічне завдання на складову частину, виконувану самостійно. Правила складання, узгодження, затвердження";

3) СТП 651.02.023-89 "Єдина система конструкторської документації. Інструкції. Правила побудови, викладу та оформлення";

4) СТП 651.02.038-87 "Інструкція з відпрацювання бортового авіаційного та радіоелектронного обладнання. Правила побудови, викладу, узгодження, затвердження і внесення змін";

5) СТП 651.08.004-87 "Перелік наземних засобів контролю виробів підприємства. Порядок складання, узгодження і зміни";

6) СТП 651.02.004-93 "Відомість покупних виробів та підшипників. Порядок складання, ведення і зміни";

7) СТП 651.02.063-92 "Порядок формування та ведення відомостей узгодження номенклатури і технічних умов підшипників за допомогою електронно-обчислювальних машин у машиноорієнтованого варіанті;

8) СТП 651-0.030-79 "Програми випробувань аеродинамічних моделей. Правила складання";

9) СТП 651-0.040-80 "Звіти по втомним і статичним випробуванням виробів. Загальні вимоги та правила оформлення";

10) СТП 651-0.009-75 "Оформлення розрахунків на міцність. Основні вимоги";

11) СТП 651.02.032-87 "Документація експлуатаційна на вироби, виготовлені підприємством. Формуляри, паспорта та етикетки. Порядок розробки, оформлення";

12) СТП 651.02.056-93 "Службова записка. Перелік креслень. Порядок виконання засобами підсистеми АСАТ" Службова записка ";

13) СТП 651 - 005-82 "Технологічна інструкція. Правила побудови, викладу, узгодження, затвердження і внесення змін";

14) СТП 651.0 002-91 "Технологічний процес на дослідні вироби. Основні вимоги і порядок розробки та оформлення технологічної документації";

15) СТП 651.22.003-87 "Технічний звіт про розрахунково-дослідній роботі. Правила складання, оформлення і проходження".

Технічні умови оформляються відповідно до ГОСТ 2.114-70 "Технічні умови. Правила побудови, викладу та оформлення", а на літак у відповідності з ОСТ1 00058-91 "Літаки і вертольоти. Побудова, виклад і оформлення. Технічні умови".

Креслення виконуються на прозорому носії і задовольняють вимогам ГОСТ 1 1.002-80 з мікрофільмування.

У кресленнях зазначаються місце, розмір і метод маркування і таврування. Позначення маркування і таврування по ГОСТ2.314-68 і ОПІ-63-94.

конструкторська документація узгоджується з ПЗ 615 в обсязі СТП 651.02.033-88.

Конструкторська документація випускається комплектно по службовим записок і прикладеним до них переліків креслень.

У службовій записці даються вказівки про введення в дію даного комплекту конструкторської документації і запуск його у виробництво.

Контроль конструкторської документації.

Контроль якості конструкторської документації здійснюється поетапно при підписанні конструкторської документації:

1) начальником бригади конструктора-розробника;

2) начальником бригади міцності, що виконує розрахунок;

3) Нормоконтролер;

4) начальником відділу конструктора-розробника;

5) технологом;

6) провідним конструктором;

7) заст. головного конструктора.

8) ПЗ 615 (в обсязі конструкторської документації по СТП 651.02.033-88).

Нормоконтроль конструкторської документації виконується відповідно до ГОСТ2.111-68 і СТП 651.01.005-86 "Нормоконтроль".

У кожному підрозділі нормоконтроль здійснюється особою, відповідальною за нормоконтроль - Нормоконтролер, призначеним Розпорядженням з дослідницького конструкторському бюро.

Методичне керівництво нормоконтроль здійснює КОС допомогою щотижневих занять з Нормоконтролер.

Метрологічний контроль конструкторської документації здійснюється Нормоконтролер конструкторського відділу. Нормоконтроль і метрологічний контроль текстової конструкторської документації та конструкторська документація шифру Академії Наук України проводить КОС.

Метрологічний контроль у конструкторському відділі і КОС здійснюється відповідно ОСТ1 02516-84 і СТП 651.08.000-85 "Метрологічна експертиза технічних завдань, конструкторської та технологічної документації. Організація і порядок проведення".

У кожному відділі також є особи, відповідальні за актуальність наявною у відділі нормативно-технічної документації відповідно до СТП 651.01.021-86 "Уповноважені з стандартизації в підрозділах підприємства. Права і обов'язки".

Впроваджено автоматизовані підсистеми випуску текстової конструкторської документації:

1) підсистема "Специфікація";

2) підсистема "Службова записка", "Перелік креслень".

Засобами даних підсистем здійснюється автоматизований нормоконтроль специфікацій, службових записок та переліків креслень.

Розробка експлуатаційно-технічної документації.

Розробка експлуатаційно-технічної документації проводиться відповідно до ГОСТ18675-79, ГОСТ 24867-81, ГОСТ В21454-85, ГОСТ В22747-77, ГОСТ 27692-88, ГОСТ 27693-88, СТП 651.02.032-87.

Для літаків, доопрацьовується за договорами, до експлуатаційно-технічної документації прикладається документація, виконана у вигляді доповнень, змін (до КЛЕ, РЕ, РО) в обсязі проведених доробок.

Облік, зберігання, видача, обіг і вилучення комплекту конструкторської документації.

Конструкторська документація, що випускається на підприємстві і отримується від зовнішніх організацій (оригінали, дублікати та копії - ГОСТ 2.102-68 "Види і комплектність конструкторської документації"), піддається обліку та спеціальному зберіганню.

Облік конструкторської документації виконує відділ технічної документації, який здійснює всі процедури, пов'язані з обліком, зберіганням, видачею, обігом та вилученням конструкторських документів. Відповідальним є керівник відділу технічної документації.

Порядок, правила обліку, зберігання, видачі, обігу та вилучення конструкторських документів, що випускаються службами підприємства, здійснюються відповідно до ГОСТ 2.502-68 "Правила обліку та зберігання", СТП 651-5.020-80 "Облік, зберігання і звернення конструкторської документації" та "Положенням про порядок зберігання та обліку копій конструкторської документації в архівах відділів досвідченого конструкторського бюро і цехів основного виробництва" від 10.01.78 р., які передбачають:

належний облік і зберігання оформлених оригіналів конструкторської документації та повідомлень про зміну, а також виключає несанкціонований доступ до них;

поекземплярний облік копій конструкторської документації і всіх абонентів, яким вони спрямовані;

вільний доступ зацікавлених працівників підприємства до копій конструкторської документації;

своєчасне вилучення з обігу копій анульованих і непридатних до використання документів;

періодичний контроль стану оригіналів і їх придатності до мікрофільмування, а також відновлення або заміну непридатних оригіналів.

Відповідно до вимог, обумовленими вище здійснюється облік, зберігання і звернення конструкторської документації, яка передається на АНТК підприємствами, які виробляють серійний випуск літаків. Обсяг і види конструкторської документації переданої на АНТК, визначаються "Положенням про передачу, ведення і порядок внесення змін до конструкторської документації при запуску і серійному виробництві літака ..."

Конструкторські відділи при випуску подальших змін на літаки, конструкторська документація яких передана на серійні підприємства, базуються на конструкторської документації отриману від виробника.

Управління проектними даними:

Управління проектними даними (конфігурацією типу) - це управління конструкторської, науково технічної та технологічної документації.

Призначення даної підсистеми - встановлення порядку з управління документацією та інформацією, що відносяться до об'єкта виробництва літальних апаратів.

Порядок повинен забезпечувати впевненість у тому, що будь-які дії персоналу з розробки, затвердження, зміни, впровадження, зберігання документації та інформації виробляються в контрольованих умовах.

Контрольовані умови - умови, які забезпечують збереження типової конструкції і вдосконалення літальних апаратів.

Управління проектними даними передбачає:

управління конструкторської документації;

управління нормативно-технічною документацією;

управління технічною документацією

Після закінчення проектування конструкторська документація проходить технологічний контроль відповідно до ГОСТ 2.121-73, який здійснюється фахівцями відділу технологічності конструкцій із залученням необхідних спеціалістів інших технологічних підрозділів і служб. При необхідності вносяться зміни в конструкторську документацію.

Документація проходить щорічну інвентаризацію та перевірку на повноту внесення необхідних змін, а також з метою заміни застарілих критеріїв приймання / відбракування.

Документація, термін дії якої закінчився або стан якої прийшло в непридатність вилучається і замінюється діючою.

Зміни в документації, розробленої АНТК, порядок внесення яких передбачено в СТП 651 - 005-82, вносить розробник документа.

Приймання конструкторської документації

У процесі приймання конструкторської документації проводиться перевірка комплектності, наявності сертифіката типу, достатності вимог до виготовлення, контролю, та експлуатації, повноти внесених змін на стадії розробки, а також оцінка технологічності.

Організація приймання конструкторської документації.

Конструкторська документація перевіряється розробником виробника.

З метою проведення перевірки та приймання конструкторської документації виробник призначає комплексну бригаду у складі фахівців підрозділів:

Головного конструктора;

Головного технолога;

Головного металурга;

Головного метролога конструкторського відділу стандартизації та відділу технічної документації.

Перевірка конструкторської документації.

Комплексна бригада спільно з фахівцями з відповідних підрозділів розробника і представника замовника у розробника проводить перевірку конструкторської документації.

Для проведення цієї роботи розробник подає комплексній бригаді оригінали конструкторської документації.

При перевірці проводиться конструкторський, технологічний, контроль і нормоконтроль конструкторської документації. При цьому повинні враховуватися існуючі виробничі умови та технологічні процеси у виробника, і необхідність впровадження нових, хто не має у виробника технологічних процесів.

Перевірка документації здійснюється у два етапи:

перший етап - перевірка документації в процесі розробки;

другий етап - перевірка документації перед відправкою її виробнику.

Перший етап перевірки.

На першому етапі перевірки крім конструкторського, технологічного, метрологічного контролю і нормоконтролю переданих комплексній бригаді оригіналів документації додатково визначаються:

оптимальне технологічне членування складальних одиниць і літака в цілому;

можливість застосування існуючого у виробника технологічного обладнання, а також обгрунтувати впровадження нових технологічних процесів при мінімально можливих витратах;

конструктивне забезпечення необхідної в експлуатації взаємозамінності;

конструктивне забезпечення скорочення часу підготовки літака до застосування;

можливість механізації технологічних процесів виробника деталей і складальних одиниць;

наявність підходів для виконання складальних робіт, нанесення герметика, лакофарбових покриттів та огляду важкодоступних місць в експлуатації;

можливість проведення машинизированной обробки конструкторської документації;

конструктивне забезпечення контролепригодности;

повнота коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і проведених випробувань;

конструктивне забезпечення надійності;

наявність документації, на яку є посилання в конструкторської документації.

Другий етап перевірки.

На другому етапі перевірки визначається:

внесення узгоджених змін щодо першого етапу перевірки;

наявність узгоджувальних підписів представника замовника у розробника в оригіналах документації (відповідно до затвердженого переліку документації, що підлягає погодженням представником замовника);

комплектність документації;

якість оригіналів;

Послепроверочние процедури.

Результати перевірки документації оформляються відомістю зауважень

Конструкторська документація, на яку є зауваження, повертається розробнику разом з відомістю зауважень для їх усунення.

За відсутності зауважень до конструкторської документації складається перелік креслень на дану складальну одиницю, який підписується керівником комплексної бригади і повертається розробнику для підготовки документації до відправки виробника.

По зауваженнях до конструкторської документації приймається спільне рішення між начальником конструкторського підрозділу, начальником технологічного підрозділу, начальником конструкторського відділу стандартизації розробника з одного боку та керівником комплексної бригади виробника з іншого боку.

У разі розбіжностей щодо зауважень до конструкторської документації між розробником і виробником рішення по них беруть Головний конструктор вироби або головні управління за підпорядкованістю.

Рішення спірних питань з конструкторської документації, що підлягає погодженням з представником замовника, приймаються спільно з ним.

Конструкторська документація на вироби передається виготовлювачу у відповідності з термінами, затвердженими Міністерством.

Строком передачі конструкторської документації вважається дата її відправлення розробником.

Передача виробнику оформляється актом, складеним розробником.

До акта додається "Опис конструкторської документації вироби, переданої виробника".

Акт підписується представниками комплексної бригади виробника, представниками розробника і узгоджуються зі старшим представником замовника у розробника.

Після передачі оригіналів конструкторської документації виробника останній стає власником оригіналів. .

Номенклатура переданої документації.

Для освоєння виробництва виробу розробник передає виробнику:

комплект оригіналів або дублікатів конструкторської документації і необхідну кількість копій;

комплект мікрофільмів переданої конструкторської документації за погодженням розробником і виробником;

конструкторську, технологічну та іншу документацію на наземне обладнання, спеціальний монтажний і бортовий інструмент;

схему конструктивного і технологічного членування літака і його систем;

копію акта державних випробувань літака (поле їх проведення) або довідку про терміни їх проведення;

перелік заходи щодо усунення зауважень за результатами державних випробувань (у міру їх розробки узгодження з представниками замовника і виробником);

документацію власної розробки, на яку є посилання в конструкторської та технологічної документації на літак;

погоджений в установленому порядку перелік (специфікацію) нових матеріалів і напівфабрикатів, що виготовляються спеціально на даного літака з додатком копій технічних умов і креслень на них, погоджених з виробником і розробником матеріалу або напівфабрикату;

копії протоколів погодження застосування покупних виробів на розробленому літаку;

невраховані габаритні креслення покупних виробів, що не увійшли до інформаційно-технічну картотеку Центральної головною організацією з стандартизації і уніфікації;

висновок про технологічність вироби, затверджені в установленому порядку;

директивні технологічні документи та технічні інструкції з спеціальним технологічним процесам;

перелік нових відсутніх у виготовлювача технологічних процесів;

перелік спеціального технологічного, контрольно-вимірювального обладнання, необхідного для виробництва виробу або його ремонту, а також його контролю і наземної відпрацювання з вказівкою підприємств виробників;

висновок про метрологічне забезпечення вироби;

відомість узгодження номенклатури і технічних умов на підшипники, затверджену в установленому порядку;

принципові схеми і креслення нових нестандартних контрольно-перевірочних установок та випробувальної апаратури, необхідних при виготовленні, ремонті і випробуванні літаків у серійному виробництві;

перелік стандартних та серійних контрольно-перевірочних установок та випробувальної апаратури;

копії нормативно-технічної документації інших міністерств, на яку є посилання в переданій документації;

перелік наземних засобів контролю відповідно до ОСТ 1 00113 - 74;

перелік найбільш відповідальних паспортізуемих деталей і складальних одиниць, що впливають на безпеку польоту;

перелік приймачів електроенергії першої та другої категорії згідно з ГОСТ 19705 - 74;

карту (діаграму) розподілу перевантажень;

перелік контрольно-перевірочної апаратури;

перелік покупних виробів, що підлягають вхідному контролю;

інструкцію на проведення вхідного контролю покупних виробів, погоджену в установленому порядку;

методики і профілі льотних випробувань;

перелік типорозмірів застосовуваних стандартних виробів із зазначенням спеціалізованих підприємств-виробників;

копії оформлених у встановленому порядку дозволів на застосування в конструкції дефіцитних матеріалів;

перелік покупних паспортізуемих виробів, що підлягають прийманню представникам замовника на підприємствах-виробниках цих виробів;

перелік засобів наземного обслуговування на підприємстві і в експлуатації;

висновок експертизи Центральної головною організацією з стандартизації і уніфікації за рівнем уніфікації та стандартизації вироби з рішенням розробника виконання заходів по зауваженнях експертизи;

програму прискорених ресурсних випробувань (при необхідності);

план заходів щодо доведення ресурсу основного вироби до ресурсу, необхідного тактико-технічним завданням;

план комплексної програми забезпечення надійності відповідно до ГОСТ 20436 - 75;

план комплексної програми забезпечення безпеки польотів, відповідно до діючої в галузі нормативно-технічною документацією;

план комплексної програми забезпечення експлуатаційної технологічності відповідно до діючої в галузі нормативно-технічною документацією;

програму забезпечення надійності для стадії розробки відповідно до ГОСТ 20436 -75;

програму забезпечення безпеки польотів на стадії розробки відповідно до діючої в галузі нормативно-технічною документацією;

програму забезпечення експлуатаційної технологічності на стадії розробки відповідно до діючої в галузі нормативно-технічною документацією.

Конструктивна документація на запозичені та уніфіковані засоби наземного обслуговування передається розробником цієї документації;

Допускається передача іншої документації за погодженням між розробником і виробником.

Впровадження та зберігання конструкторської документації на виробництві

Впровадження надходить конструкторської документації у виробництво здійснюється технологами відділу головного технолога шляхом розробки технологічної документації або внесення змін в діючу технічну документацію згідно СТП 410.04.03-98.

Обробка конструкторської документації на виробництві.

Вимоги керівництва по ремонту на вироби переносяться у технологічну документацію із змінами, враховують оснащеність виробничих ділянок і організацію виробництва, але без зміни повноти номенклатури контрольованих параметрів і норм точностей на ці параметри, встановлених підприємством-розробником або підприємством-виробником.

Для всіх відновлюваних при ремонті деталей і складальних одиниць у технологічних документах зазначаються необхідні розміри, параметри технічні характеристики, які повинні мати деталі і складальні одиниці по конструкторської документації.

У результаті обробки конструкторської документації відділом головного технолога, на виробництві розробляються такі види технологічної документації як:

пооперационная технологія - документ, що містить у певній послідовності набір карт технологічних операцій, комплектувальних карт з вказівками технологічного устаткування і оснащення, заходів безпеки, маршруту, організації та культури виробництва, контролю якості продукції та розряду робіт.

технологічна інструкція - технологічний документ, що містить описи:

прийомів робіт чи технологічних процесів виготовлення, ремонту (включаючи контроль і переміщення);

правил експлуатації засобів технологічного оснащення;

обладнання засобів виміру;

фізичних і хімічних явищ, що виникають при окремих операціях.

технологічні вказівки - документ, на підставі якого здійснюється виконання робіт по бюлетенях промисловості, вказівками департаменту повітряного транспорту, технологій, інструкцій і інших разових робіт - до внесення в технологію або в інструкцію.

листок технічних рішень - документ для оперативного вирішення питань пов'язаних зі зміною технологій ремонту.

керівництва з капітального ремонту авіаційної техніки - видані підприємствами промисловості в повній відповідності до вимог державних стандартів, з також міжнародних нормативних документів (стандартів ISO і т.п.).

Завод виконує модифікації авіаційної техніки тільки за документацією Розробника, розробленої та затвердженої на кожне конкретне повітряне судно.

Модифікації авіаційної техніки - роботи виконуються на авіаційної техніки, що не входять до переліку робіт, затверджений на відповідні форми ремонту і технічного обслуговування.

Супровід документації щодо виконання модифікацій обумовлено в договорах з Розробниками: договір № 06-15/94 від 17.01.94г., Додатковій угоді до договору № 06-15/94 від 17.01.94г, затвердженим 04.01.95г., Ліцензійному договорі № 290 / 95 від 11.12.95г., договорі № 07 від 20.01.92г., договір № 357 від 25.02.94г., контракті № 175/02-М3 від 23.07.98г., договорі № 722.100.017.97 від 17.12.97г.

Внесення змін до комплекту конструкторської документації.

Замовник спільно з відділом головного технолога заводу розробляє технічне завдання на модифікацію авіаційної техніки і направляє його Розробнику.

Розробник за технічним завданням Замовника розробляє технічні умови, конструкторську документацію, додатки керівництво технічного обслуговування, керівництво льотної експлуатації, керівництво експлуатації на модифікацію, уточнює програми льотних і наземних випробувань повітряних суден, випробувань авіадвигунів на моторно-випробувальних станціях та затверджує їх в Авіаційній Адміністрації держави експлуатанта.

Класифікацію головних і другорядних змін конструкції здійснює Розробник на підставі технічного завдання Замовника. Сертифікація модифікацій авіатехніки здійснюється Розробником повітряного судна та авіаційного двигуна.

Затверджену документацію Замовник передає на завод при укладенні договору (контракту) на модифікацію авіаційної техніки для підготовки виробництва, матеріально-технічного забезпечення та виконання робіт з модифікації авіаційної техніки.

Відділ головного технолога заводу видає технологічне вказівку, в якій визначає підрозділи та обсяги виконуваних робіт, а також визначає статус контролю та випробувань.

Процедури виконання модифікацій авіаційної техніки заводом, в тому числі за бюлетенями промисловості, викладені в інструкціях ТІ 410ГА/00-163, ТІ МГА/00-19.

Внесення змін в конструкторську документації на АНТК ім. О.К. Антонова.

Внесення змін до комплекту конструкторської документації здійснюється відповідно до ГОСТ 2.503-90 і ОСТ1 00430-92.

Контроль за внесенням змін.

Контроль за внесенням змін здійснюється у процесі підписання сповіщення послідовно:

1) начальником бригади;

2) начальником конструкторського відділу;

3) Нормоконтролер;

4) комісією за класифікацією змін (головні, другорядні), призначеної Наказом Генерального конструктора;

5) провідним конструктором по виробу.

Стверджує внесення змін заст. головного конструктора по виробу. Повідомлення про зміну узгоджуються з ПЗ 615 (в обсязі конструкторської документації по СТП 651.02.033-88)

Повноваження для внесення змін.

Визначення повноважень щодо внесення змін до конструкторської документації

Внесення змін в конструкторську документацію по извещениям виробляє конструктор відповідно до ГОСТ 2.503-90 і ОСТ1 00430-92. Як правило, внесення змін проводиться методом закреслення.

У текстові документи внесення змін, як правило, проводиться заміною змінених листів.

Внесення змін до типової конструкцію проводиться відповідно до "Положення про внесення змін до типової конструкцію та експлуатаційно-технічну документацію літака ...". Таке положення розробляється для кожного літака, що має сертифікат типу, затверджується відповідальними керівниками АНТК і серійних заводів і узгоджується з ПЗ 615 і незалежної інспекцією на серійному заводі.

Узгодження змін з ПЗ 615.

Узгодження змін документів з ПЗ 615 проводиться відповідно до вимог ГОСТ 2.503-90 і ОСТ1 00430-92, що встановлюють правила внесення змін до конструкторські, технологічні програмні документи.

На додаток до зазначених ГОСТ та ОСТ на АНТК діють:

1). СТП 651.02.012-91 "Підписання, погодження та затвердження конструкторських документів", що визначає заповнення граф основного напису на повідомлення про зміну, в тому числі і графу узгодження з ПЗ 615;

2). "Перелік документів, що підлягають погодженню з ПЗ 615, визначається конкретно для кожного типу повітряного судна і передбачений СТП 651.02.033-88" Порядок взаємовідносин підрозділів і служб підприємства з представництвом замовника "на всіх етапах робіт при створенні повітряного судна або його модифікації;

3). СТП 651.02.041-88 "Перелік службових записок і повідомлень. Порядок оформлення", що визначає повноту номенклатури технічної документації, що направляється на виробництво для будівлі повітряного судна.

Порядок проходження документів з інформацією для внесення змін на виробництві.

Порядок проходження документів з інформацією для внесення змін у технологічну документацію складається з шести етапів:

1етап - документ з підставою для зміни технічної документації з візою директора / головного інженера / надходить до канцелярії заводу.

2 етап - канцелярія заводу відповідно до інструкції з діловодства та СТП 410.01.01. - 80 реєструє документи і відправляє його у відділ головного технолога.

3 етап - головний технолог розподіляє документи з резолюцією, через канцелярію відділу головного технолога, з технічних бюро.

4 етап - інженери-технологи розробляють листи зміни технологій, листи зміни інструкцій, технологічні вказівки, оформляють їх у встановленому порядку і передають до архіву відділу головного технолога для реєстрації. Оформлення листів зміни технологій, листів зміни інструкцій і технологічні вказівки здійснюється згідно даного стандарту.

5 етап - архів відділу головного технолога реєструє в спеціальних журналах листи зміни технологій, листи зміни інструкцій, технологічні вказівки та вносять до контрольні екземпляри технологій.

6 етап - архів відділу головного технолога копії листів змін технологій, листів змін інструкцій, технологічних вказівок направляють до підрозділу з відміткою в спеціальних журналах.

Контроль внесення змін на виробництві.

Контроль внесення змін у технологічну документацію в підрозділах заводу здійснюється при періодичних авторських перевірках.

Облік і зберігання конструкторської документації.

Конструкторська документація, що надходить на завод, підлягає картотечного обліку і зберіганню в архівах БУТД відділу головного технолога. Ознайомлення відповідального персоналу відділу головного технолога з надходить конструкторською документацією та змінами до неї здійснюють архіви відділу головного технолога під розпис у журналі обліку надходження конструкторської документації.

Організацію обліку і зберігання діючої конструкторської документації, внесення вступників змін, видачу врахованих примірників конструкторської документації користувачам архіви БУТД відділу головного технолога здійснюють відповідно до вимог "Інструкції про ведення технічної документації в архівах відділу головного технолога" (Вказівка ​​№ 9 від 16.10.98г. Головного технолога).

В даний час на 410 му ремонтному заводі в архівах БУТД відділу головного технолога знаходиться такі види конструкторської документації:

Перелік конструкторської документації на ремонт двигунів Д - 36

Найменування документа

Відповідальний за впровадження

Конструкторські креслення

ОГТ

Керівництво з технічної експлуатації

ОГТ

Технічні умови на ремонт

ОГТ

Керівництво по капітальному ремонту

ОГТ

Бюлетені

ОГТ

Перелік конструкторської документації на ремонт літаків: Ан - 24, Ан - 26, Ан - 30, Ан - 32, Ан - 74.

Найменування документа

Відповідальний за впровадження

Конструкторські креслення

ОГТ

Технічний опис

ОГТ

Технічні умови на ремонт

ОГТ

Регламенти технічного обслуговування

ОГТ

Каталог деталей і складальних одиниць

ОГТ

Керівництво з технічної експлуатації

ОГТ

Керівництво по капітальному ремонту

ОГТ

Керівництво з льотної експлуатації

ОГТ

Бюлетені

ОГТ

Список використаних джерел

  1. Керівництво по забезпеченню якості продукції при створенні та доробках виробів "АН". Система управління якістю продукції виробів "АН". - СТП 651.18.010 - 98;

  2. Порядок передачі конструкторської документації на літаки і вертольоти серійного підприємству для виготовлення установчої серії - ОСТ 1000350 - 79;

  3. Порядок розробки і ведення технологічної документації з ремонту авіаційної техніки (410-го авіаційно-ремонтного заводу) - СТП 410.04.03 - 98;

  4. Керівництво з якості (410-го авіаційно-ремонтного заводу) - СТП 410.06.01 - 98.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
92кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектно конструкторська документація на сімейство моделей жіночого зимового одягу для серійного виробництва
Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва
Конструкторська реалізація технологічних процесів заливних блю
Ділова документація
Документація та інвентаризація
Документація і документообіг
Документація й інвентаризація
Ділова документація 2
Документація бюджетних установ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru