приховати рекламу

Конституція 2 Конституція -

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

ВСТУП

Глава I. Конституція - як засіб реалізації основних прав і свобод людини і громадянина.

Глава II. Поняття конституційних прав і свобод. Класифікація основних прав і свобод за Конституцією Російської Федерації 1993р.

§ 1. Особисті права.

§ 2. Політичні права.

§ 3. Соціальні та економічні права

Глава III. Значення і реалізація основних прав і свобод, закріплених в Основному Законі РФ.

Висновок

Список використовуваної літератури:

ВСТУП

У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правової, набувала або релігійна, або етичне, або філософське звучання в залежності від соціальної позиції знаходилися при владі класів.

Найважливішим кроком в розвитку прав людини були буржуазно-демократичні революції XVII - XVIII ст, які висунули не тільки широкий набір прав людини, але і принцип формальної рівності, який став основою універсальності прав людини, який додав їм справді демократичний характер.

Подальшим етапом поглиблення і розвитку каталогу прав людини стала друга половина XX ст. Після другої світової війни, що супроводжувалася грубими масовими порушеннями прав людини, вони вийшли за межі внутрішньодержавної проблеми і стали предметом постійної уваги міжнародного співтовариства. Визнання Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про попередження злочинів геноциду і покарання за нього, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та ряду інших найважливіших міжнародно-правових актів стало неоціненним внеском у розвиток цивілізації і культури XX ст.

Що ж стосується конституцій, то вони, підлаштовуючись під певний етап життя суспільства постійно доповнювалися правами і свободами людини, але, при цьому забезпечували повноправну життя не всьому суспільству в цілому, а лише певної частини суспільства, що є "правлячої верхівкою" такого суспільства.

Значення Конституції визначається тим, що норми, встановлені в ній, повинні виступати як форма втілення державної волі народу, тобто ті завдання, які ставить перед собою суспільство, вказуються принципи його організації і життєдіяльності. [1]

Конституція закріплює найбільш важливі та соціально значимі для окремої людини, суспільства і держави права і свободи. Для людини вони є необхідними умовами забезпечення його гідності та честі, властивою людської особистості; природного права на участь у вирішенні питань устрою та управління тим суспільством, членом якого він є; соціальних і економічних умов, необхідних йому для задоволення життєво важливих для нього матеріальних і духовних потреб. Тому основні фундаментальні права, зафіксовані в конституції держави і найважливіших міжнародно-правових актах, є правовою базою для похідних, але не менш важливих прав.

Метою даної роботи є:

Відобразити основні права і свободи громадянина закріплені в конституції Російської Федерації.

Завданням даної курсової роботи є:

Показати роль даних прав у сфері державного регулювання.

Все більше і більше в наш час приділяється увага прав людини як особистості, як правовий одиниці. Прийнята конституція 1993 року ознаменувала новий етап становлення державності і тим самим, - визнання, дотримання і захист основних прав і свобод громадянина в Російській федерації.

Глава I. Конституція - як засіб реалізації основних прав і свобод людини і громадянина.

У Конституції РФ проводиться розмежування основних прав і свобод на права і свободи людини і громадянина. Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою, в якій він розраховує не тільки на огорожу своїх прав від незаконного втручання, але і на активне сприяння держави в їх реалізації. Статус громадянина випливає з особливої ​​правового його зв'язку з державою - інституту громадянства (ст.6 Конституції РФ). Там, де мова йде про права людини, використовуються формулювання "кожен має право", "кожному гарантується" і т.д., що підкреслює визнання прав і свобод за будь-якою людиною, що знаходяться на території Росії, незалежно від того, чи є він громадянином РФ, іноземцем або особою без громадянства. [1]

Конституційні права і свободи є головним елементом конституційного правовідносини, в якому бере участь держава і громадянин. Для громадянина сенс такого правовідносини полягає в отриманні захисту своїх прав, а для держави - ​​в обов'язку надати цей захист.

Основні права і свободи не тільки визнаються державою, а й захищаються їм, оскільки значимість конституційно закріплених прав виражається в тому, що саме їх реалізація забезпечує оголошення держави як демократичної і правової. У якому б державі не знаходилася людина - він є вільною істотою, яка перебуває під захистом світового співтовариства, власної держави, громадянином якої він є, а також держави, в якому він знаходиться. Цей стан свободи не дарується державою (таке положення мало місце в колишній конституції), а належать їй від народження (ст.17 ч.2 Конституції РФ).

Частина 1 ст.1 Конституції РФ проголошує Російську Федерацію демократичною правовою державою з республіканською формою правління. Сенс правової держави розкривається через ст.2 Конституції: "Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави ". Тому основні права і свободи не тільки визнаються державою, а й захищаються їм, як необхідна умова його існування.

Конституційним правам і свободам властиві ознаки, які лежать в основі інших прав, закріплених іншими галузями права. Всі права і свободи громадян в тій чи іншій сфері життя є похідними від основних прав і свобод, закріплених безпосередньо в Конституції. Відмінність конституційних прав і свобод полягає у невіддільності їх від особистості. Людина (громадянин) не вправі відмовитися або передати іншій особі такі права.

Конституційні права і свободи становлять ядро правового статусу особи і лежать в основі всіх інших прав, закріплених іншими галузями права. Конституція лише встановлює принципи, на яких має будуватися поточне законодавство.

Тільки конституційні права і свободи володіють неперфоніфіцірованностью, оскільки мають своїм адресатом не конкретної людини, а поширюються на всіх., Галузеве законодавство звертається переважно до певних даною галуззю особам (власники майна, покупці, позивачі і відповідачі і т.д.).

Характерною особливістю конституційних прав і свобод також є і те, що вони рівні і єдині для всіх без винятку. Так виникнення основних прав і свобод громадян пов'язане з приналежністю до громадянства Російської Федерації, у зв'язку з чим не купуються і не відчужуються за волевиявленням громадянина і можуть бути втрачені тільки разом з втратою громадянства. [1]

На закінчення порівняння можна додати, що конституційні права і свободи закріплюються в правовому акті держави, що має вищу юридичну силу.

Отже, конституційні права і свободи людини і громадянина - невід'ємні найбільш важливі права і свободи, що належать йому від народження (у відповідних випадках в силу його громадянства), що захищаються державою, складові ядро правового статусу особи і отримують вищу юридичну силу.

Перерахування в Конституції України основних прав і свобод не повинно тлумачитися як заперечення чи применшення інших загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина. Раніше декларувалося безоглядне володіння всією повнотою соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод в Конституції Російської Федерації передбачається можливість обмеження прав і свобод людини, яке може бути застосовано з метою захисту конституційного ладу, моральності, здоров'я, законних прав та інтересів інших громадян. [ 2]

Основні фундаментальні права і випливають з них інші права і свободи забезпечують різні сфери життя людини: особисту, політичну, соціальну, економічну, культурну. Відповідно до цього традиційно конституційні права і свободи прийнято класифікувати на три групи: 1) особисті, 2) політичні, і 3) соціальні, культурні, економічні.

Всі права і свободи невіддільні одне від одного і взаємопов'язані, тому такий поділ носить суто умовний характер.

Особисті права і свободи пов'язані безпосередньо з особистістю, не ув'язуються з приналежністю до громадянства і не випливають з нього. Особисті права і свободи є невідчужуваними і належать людині від народження (ст.17 ч.2). Такі права і свободи, які необхідні для забезпечення охорони життя, свободи, гідності, та інші природні права, пов'язані з його індивідуальної, приватної життям.

Особисті права включають: право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, на недоторканність приватного життя, житла, вільне пересування і вибір місця проживання, свободу совісті, свободу думки і слова, на судовий захист своїх прав, на юридичний захист, на процесуальні гарантії у разі залучення до суду і т.д.

Глава II. Поняття конституційних прав і свобод. Класифікація основних прав і свобод за Конституцією Російської Федерації 1993р.

§ 1. Особисті права.

У статті 20 Основного Закону проголошено право на життя, введено правило, згідно з яким ніхто не може бути безпідставно позбавлений життя. Зафіксовано положення про прагнення держави до повного скасування смертної кари, яка надалі може застосовуватися лише як виняткової міри покарання за особливо тяжкі злочини проти особистості. Право на життя поєднує в собі дії зі створення і підтримання безпечних соціального і природного середовища існування, умов життя (напр., політика держави, що забезпечує відмову від війни, військових способів вирішення соціальних і національних конфліктів, цілеспрямована боротьба зі злочинами проти особистості, незаконним зберіганням і розповсюдженням зброї тощо). [1]

До сфери особистих прав людини відноситься право на охорону державою гідності особистості. Ніщо не може бути підставою для його приниження (ст.20 Конституції РФ). Гідність перетворює людину з об'єкта впливу на активного суб'єкта правової держави, тому метою держави є забезпечення охорони людської гідності. Ця конституційна норма є правовою обов'язком посадових осіб і всіх працівників державних структур, але, на жаль, цей принцип в даний час практично не працює.

Право на свободу включає в себе можливість здійснювати будь-які правомірні дії (тобто не суперечать закону). Недоторканність особистості, як особиста свобода, полягає в тому, що ніхто не має права насильно обмежувати свободу людини розпоряджатися в рамках закону своїми діями і вчинками, користуватися свободою пересування. У Конституції Російської Федерації право на свободу та особисту недоторканність доповнено істотною гарантією, яка забороняє піддавати людини катуванням, насильству, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню, а також без його згоди піддавати медичним, науковим та іншим дослідам (на цю норму, закріплену в Конституції РФ вплинули міжнародні норми, що регулюють забезпечення прав і свобод особи). Введено гарантії від безпідставного арешту, утримання під вартою. Згідно ст.22 ч.2 Конституції РФ таке обмеження свободи можливе тільки у зв'язку з рішенням суду, до судового рішення особа піддається на строк не більше 48 годин.

Обмеження в правах (відповідно ст.55 ч.3 Конституції РФ) є наслідком федерального закону, що передбачає даний принцип, і тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб , забезпечення оборони країни і безпеки держави. [1]

Стаття 23 ч.1 Конституції України говорить: "Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі і доброго імені". Приватної життям можна назвати ті сторони життя особистості, які він в силу своєї волі не бажає робити надбанням інших. Вперше в Конституції закріплено право людини на захист честі і доброго імені, при цьому, якщо честь і добре ім'я людини зазнало приниження або образи, то в законодавстві визначено порядок судового захисту, що включає право на відшкодування моральної шкоди. Поняття недоторканності приватного життя включає в себе право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, якщо, звичайно, обмеження таких прав не передбачено судовим рішенням, що покликане виключити свавілля і зловживання посадових осіб правозахисних органів. Вищевказані постулати викладені в оновленій редакції у порівнянні з попередніми конституціями.

У цієї Конституції вказана гарантія реалізація цих прав, про що свідчить ст.24 п.1 - збирання, зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя особи без його згоди не допускаються. Кожному повинна бути надана можливість ознайомлення з матеріалами та документами, що безпосередньо зачіпають його права та свободи, якщо інше не передбачено законом. Таке виключення (передбачене законом, але не відомчими інструкціями) можливо, коли мова йде, наприклад, про державну таємницю.

Єдина форма, не перетерпіла смислових і редакційних змін - стаття про право на житло і гарантії його реалізації, в якій зазначено, що ніхто не має права проникати в житло проти волі що проживає у ньому осіб, за винятком випадків передбачених федеральним законом або на підставі судового рішення ( ст.25). Правом на охорону житла мають особи, які є його власниками, законними орендарями або які проживають за договором найму. Причому житлом визнається і місце тимчасового перебування людини, тоді, якщо в житлі вселяються люди, що мають на це право, то їх дії не є порушенням недоторканності, у тому числі не вимагають згоди інших проживаючих.

Комплекс прав, пов'язаних з національною приналежністю, відображає специфіку багатонаціональної Росії. Згідно ст.26 цієї Конституції "кожен має право визначати свою національну приналежність". Додатковою правовою гарантією рівноправності незалежно від національності є конституційна норма про те, що "ніхто не може бути примушений до визначення і вказівкою своєї національної приналежності". Раніше мало місце обов'язкове зазначення свій національності в певних документах, що було підставою дискримінації. Зараз практично не допускається постановка питання про національну приналежність. [1]

У Конституції знайшло відображення положення, передбачене міжнародними правовими нормами, про свободу пересування, вибору місця проживання і перебування. Стаття 27 Конституції РФ вказує на те, що таким правом володіє кожен, законно перебуває на території Російської Федерації. Проте реалізації права на вибір місця проживання супроводжує певний порядок - реєстрація протягом 7 днів в органах внутрішніх справ громадянина, який прибув на нове місце проживання. Важливе значення має закріплення в Конституції права кожного вільно виїжджати за межі Російської Федерації і безперешкодно повертатися, що має також певний порядок реєстрації.

Свобода совісті та віросповідання полягають в свободі прийняття або неприйняття релігійних вірувань, сповідувати індивідуально, а також спільно з іншими особами будь-яку релігію або не сповідувати ніякої (ст. 28 Конституції РФ). Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової.

У Російській Конституції відтворено встановлення, що міститься в ст.19 Загальної декларації прав людини, про право громадян шукати, одержувати і вільно поширювати інформацію. Їм доповнено статтю, що закріплює право громадян на свободу думки, слова, а також на безперешкодне висловлювання думок і переконань (ст.29 Конституції РФ). Конституція, визнаючи такі свободи, встановлює, що ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань і відмови від них. Оскільки, в умовах тоталітарного режиму, не допускалося інакомислення, такі права і свободи були ущемлені.

В даний час обмеження свободи слова застосовується для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я і моральності населення, не допускаються пропаганда чи агітація, збудлива соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу.

Положення про права громадян на свободу думки можна віднести як до особистих, так і до політичних прав. [1]

§ 2. Політичні права.

Під політичними правами і свободами передбачають права, торкаються безпосередньо політичні інтереси людини. Політичні права виражають можливості індивіда на участь у політичному житті та здійснення державної влади. [2] До числа даної категорії прав належать: право на свободу думки, право безперешкодно дотримуватися своїх думок, право на свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію, право на мирні зібрання , право на свободу ассоциаций, право на участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через своих представителей, право избирать и быть избранными и др.

В отличие о личных прав, принадлежащих каждому человеку, политические права принадлежат только гражданам государства. Однако все политические права и свободы (и человека, и гражданина) пользуются равной судебной защитой государства.

В Конституции 1993 года закреплено положение, из которого вытекает, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации является народ. Это важнейшая основа конституционного строя, реализующаяся только через политические права каждого гражданина, которые в полной мере наступают по достижении гражданином 18 лет.

Переходя непосредственно к определению круга политических прав и свобод необходимо отметить статью 29 Конституции РФ (свобода мысли и слова), связанную как с личной, так и политической стороной жизни общества, поскольку в правовом демократическом государстве должны преобладать различные взгляды и убеждения. Эти принципы закрепляются конституционно и обозначают, что человек вправе передавать, распространять и производить информацию любым законным способом. Злоупотребления свободой передачи информации могут нанести вред обществу, дестабилизации обстановки, и нарушению общественного согласия.

Согласно ст.30 Конституции РФ “Каждый имеет право на объединение...”, т.е. создание разного рода (не государственных) общественных объединений совместно с другими лицами, а также входить и беспрепятственно выходить из них. Такими объединениями являются - добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан в целях удовлетворения их (духовных, материальных) потребностей. Цель объединения состоит в том, что оно следует удовлетворению интересов личности, входящей в такое объединение. Для создания общественного объединения требуется инициатива не менее трех физических лиц (за исключением политических партий и профсоюзов). Статья 30 Конституции РФ фиксирует гарантию свободы деятельности общественных объединений. Для осуществления уставных задач объединения граждане вправе проводить собрания, демонстрации и митинги, шествия и пикетирование, - как выражение социальной и политической активности граждан - при условии, что эти движения будут проводится мирно, без оружия (ст.31 Конституции РФ). Эти мероприятия требуют санкционирование властей в отношении их проведения.

Среди объединений следует выделить, прежде всего, политические партии, созданные на основе политических интересов граждан. Целью создания политических партий является их

политическая деятельность, участие в избирательных кампаниях, вовлечение непосредственно

в решении государственных проблем.

Главной из основных функций партий является информационная; с помощью политических партий до государственных органов доходит информация о проблемах общества. Гражданин может состоять в партии, а также быть беспартийным, что не запрещает законодательство.

Политические права граждан могут быть выражены как непосредственно (референдум, всенародное голосование), так и через своих представителей (ст.32 п.1 Конституции РФ).

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме” (ст.32 п.2). Право избирать предоставляется гражданам с 18 лет, в силу которого он может выдвигать кандидатов на те или иные посты в соответствии с действующим законодательством. Лишаются право избрания лица недееспособные и осужденным к лишению свободы по приговору суда, но не ограничиваются в избирательных правах лица, находящиеся под стражей, пока не будет вынесен и не вступит в силу обвинительный приговор суда.

Избирательное право подразделяется на активное и пассивное. Активным считается право избирать, как указывалось выше возраст гражданина, обладающего таким правом должен быть 18 лет и старше. Пассивным является право быть избранным в орган государственной власти или орган местного самоуправления. Это право реализуется небольшой частью населения, хотя и принадлежит всем. Пассивное избирательное право наступает в разных возрастах - в зависимости от характера того или иного органа государственной власти или органа местного самоуправления. Так, для избрания на пост Президента РФ необходимо достичь 35 лет, а для избрания в депутаты Государственной Думы - 21 года.

Необходимо отметить, как активное, так и пассивное избирательное право реализуется гражданами абсолютно добровольно.

Избирательное право в Российской Федерации является всеобщим, равным и прямым, при тайном голосовании.

Статья 32 п. 4 устанавливает, что “Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе”. Равный доступ предполагает право граждан на занятие любой государственной должности без всякой дискриминации. Следующий пункт заключает право гражданина на участие в отправление правосудия, основанный на праве граждан занимать должность судьи, быть присяжным заседателем, народным заседателем.

Конституционно закреплено право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Обращения граждан имеют значение как способ укрепления связей государственного аппарата с населением, источник информации, который необходим для решении вопросов общественной жизни.

Конституция 1993 года, помимо личных и политических конституционных прав регламентирует социальные, экономические и культурные права, образующие заключительную категорию конституционных прав и свобод.[ 1 ]

§3. Социальные и экономические права

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, право на равную оплату за

равный труд, право на социальное обеспечение, право на защиту материнства и детства, право на образование.

К этой категории также относят и культурные права, гарантирующие доступ человека к благам культуры, свободу художественного, научного, технического творчества, его участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры. Этот вид прав позволяет реализовать культурные потребности человека, обеспечить рост уровня его культуры, без которой человек не может полноценно осуществить свои личные и политические права.

Преобразования, происходящие в экономической жизни, потребовали внесения корректив в соответствующие статьи Основного Закона.

Как основу рыночных отношений, Конституция закрепляет право на ведение

предпринимательской деятельности, для которой человек использует свои способности и свое имущество. С целью обеспечения правомерных, цивилизованных условий становления и развития рыночных отношений Конституция Российской Федерации устанавливает запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, обеспечивающих возможность начинать и вести предпринимательскую деятельность. При этом субъект экономического права может создавать предприятия под свой риск и ответственность, свободно вступать в договоры с другими предпринимателями, приобретать и распоряжаться собственностью.

Важнейшим институтом социально-экономических отношений является, закрепленное в Конституции РФ право частной собственности, непременное условие демократической[ 1 ] рыночной экономики. Собственность - это основа подлинной независимости человека и его уверенности в завтрашнем дне. Государство приняло на себя обязанность защищать частную собственность, обеспечивать ее неприкосновенность. Право частной собственности регулируется многими отраслями российского права.

Конституция РФ гарантирует защиту права собственности. В частности в п.3 статьи 35 подразумевается, что государственные органы не вправе, ссылаясь на любую целесообразность и даже на закон, лишать человека имущества против его воли. Соглашение между государством и собственником может быть достигнуто при условии равноценного и предварительного возмещения. Гарантией права частной собственности является также право наследования собственности. Положения, регулирующие право наследования закрепляются в Гражданском Кодексе Российской Федерации, где определяются все тонкости перехода собственности по завещанию собственника к наследнику.

Конституция РФ устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов граждан. Свобода в действиях собственника земли весьма относительна, поскольку п.3 ст.36 определяет условия и порядок пользования землей.[ 1 ]

В условиях рыночной экономики претерпело изменения право человека на труд. Это право изложено в новой редакции, закреплено право на защиту от безработицы и установлен запрет принудительного труда. Трудовые права и свободы защищают человека от произвола работодателей, дают ему возможность отстаивать свое достоинство и интересы.

Глава III. Значение и реализация основных прав и свобод, закрепленных в Основном Законе РФ.

Конституционная трактовка содержания прав в сфере труда полностью соответствует положениям об этом в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.

Конституционно закреплены нормы, согласно которым человек должен работать в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а вознаграждение за труд выплачивалось без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Если такие требования нарушены в результате действий работодателя и работнику на производстве причинен вред, то работодатель несет материальную, а в некоторых случаях уголовную ответственность.

Согласно п.3 ст.37 признается право на индивидуальные и коллективные споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Разрешение такие споров предусмотрено Федеральным законом о порядке разрешения коллективных трудовых споров от 23 ноября 1995 г. Любая система разрешения споров предусматривает возможность недовольной стороны обратить в суд. [ 1 ]

С трудовыми правами неразрывно связано право на отдых, именно поэтому оно закрепляется также в ст.37. Любой человек должен рационально использовать время своего отдыха. Функции государства в этой сфере заключаются в установлении продолжительности рабочего времени, выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

С признанием права на труд государство обязано создавать условия, которые способствовали бы экономическому развитию общества, наиболее полной занятости населения. Для этого оно гарантирует бесплатность среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях, что является необходимой предпосылкой для подготовки к трудовой деятельности. Вместо закрепляемого ранее принципа бесплатности всех видов образования предусматривается общедоступность и бесплатность образования в пределах государственного стандарта. Сохраняется право на получение высшего образования в государственных учебных заведениях на конкурсной основе. Что касается негосударственных вузов, то гражданин вправе поступить в частное, т.е. платное высшее учебное заведение без всяких ограничений со стороны закона. Государство гарантирует бесплатное и общедоступное получение дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования (ст.43 п.2). Родители (или лица их заменяющие) должны способствовать получению детьми основного общего образования.[ 1 ]

Конституция определяет и взаимные права родителей и детей. Права родителей заключаются в заботе о детях и их воспитания. Трудоспособные дети, достигшие восемнадцатилетнего возраста, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Государство защищает семейные права граждан, и прежде всего - определенные права матери и ребенка. Оно развивает охрану здоровья матери и ребенка, предусматривает социальное обеспечение и охрану труда рабочих матерей. Существуют также отпуска и пособия, связанные с беременностью и родами, перечень которых установлен в трудовом законодательстве.

К числу социально-экономических прав относится право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ст.39 Конституции РФ). Содержанием данного права является, прежде всего, в гарантированность получения государственных пенсий и социальных пособий, устанавливаемых законом. Все формы социального обеспечения строятся на закреплении субъективных прав граждан на получение пенсий и пособий при наличии соответствующих оснований. Каждый заранее должен знать, каковы основания и условия обеспечения.

Конституционно закрепляется право человека на жилище. Оно включает в себя защиту жилища, в соответствии с которым никто не может быть произвольно лишен жилища по каким-либо соображениям.

Однако строительство жилых помещений должно осуществляться не только государством, но и индивидуально самими гражданами и создаваемыми ими кооперативами. Поощряется кооперативное и индивидуальное жилищное строительство, развита широкая система ссуд на это, не облагаемых налогами.

Следующим звеном в системе социально-экономических прав является право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Оно предполагает бесплатность медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Медицинская помощь финансируется за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

Конституция указывает (ч.2 ст.41) на обязанность государства финансировать федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, необходимость принятия мер по развитию государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

Висновок

Учитывая практику прошлых лет, Конституция 1993 г. особо оговаривает, что за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Это является важной гарантией защиты здоровья человека, поскольку распространение заведомо недостоверных или ложных сведений о состоянии окружающей среды, эпидемиях, катастрофах и т.д. может привести к ужасному результату (например, авария на Чернобыльской АЭС).

Дополняя вышеуказанное право, Конституция Российской Федерации закрепляет право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу в результате экологического правонарушения (ст.42). В государстве действует программа, которая предусматривает помощь лицам, пострадавшим от экологического правонарушения (пр., при Чернобыльской аварии). Граждане могут обращаться с требованиями, восстанавливающими это право, что является основанием предупредительного воздействия на предприятия и организации, нарушающие экологическое законодательство.

В указании перечня конституционных прав и свобод предполагается критерий социально-экономических прав, который выделяет культурные права человека.

К культурным можно отнести права, необходимые человеку для развития уровня его культуры, без которой человек не может полноценно существовать.

Конституционно закреплены принципы гарантирующие свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Согласно закону, каждый может заниматься творческой деятельностью; и государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в творческую жизнь человека, что имело место в годы тоталитарного режима.

Государство гарантирует охрану авторам интеллектуальной собственности, устанавливая порядок применения ответственности на лиц, нарушивших данное право. Так, присвоение некоторых видов авторства влекут за собой уголовную ответственность.

В заключении необходимо добавить то, что государство устанавливает гарантии реализации прав и свобод граждан.

Однако следует отметить, что Россия сегодня не является правовым государством, равно как и в реальности права и свободы человека не стали высшей ценностью. Формирование правового государства и уважение прав человека - задача чрезвычайно трудная и ее решение возможно в результате многих лет усилий всего общества, связанных с преодолением как наследия прошлого (исторические традиции России не совместимы с демократией и свободой), так и просчетов, допущенных в последние годы.

Список використовуваної літератури:

 1. Конституция Российской Федерации 1993 . Офіційний текст за станом на 1 січня 1997 М: ИНФРА. М-НОРМА

 2. Федеральный Конституционный закон « О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 № 9

 3. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 25 февраля 1993 г. с изменениями и дополнениями от 14 декабря 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №51

 4. Азаров А.Я. Права человека (Новое знание). М., 1995

 5. Баглай М.В. Конституционное право российское право Российской Федерации. Підручник для юридичних вузів і факультетів. Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997

 6. Бережнов А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991

 7. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985

 8. Воєводін Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан, Москва, 1972

 9. Воєводін Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М.: Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997

 10. Загальна декларація прав і свобод людини і громадянина від 9 грудня 1948 р. / / Права людини. СБ международных договоров. Нью-Йорк, 1989

 11. Декларація прав людини і громадянина від 22 листопада 1991 р. / / Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991 № 52

 12. Дмитриев Ю.А. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. Навчальний посібник. М.: Манускрипт, 1992

 13. Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин “Конституционное право России”.

 14. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. / / Права людини. Збірник універсальних і регіональних міжнародних документів. М., 1990

 15. Комментарий к Конституции Российской Федерации.-М: Издательство Бек, 1994 г.

 16. Конституционный статус гражданина, Москва, 1989

 17. М. В. Баглай, Б. Н. Габричидзе “Конституционное право Российской Федерации”

 18. Международный пакт о гражданских и политических правах // Права человека. СБ международных договоров. Нью-Йорк, 1989

 19. Научно-практический комментарий к Конституции РоссийскойФедерации / коллектив авторов / под. Ред. В.В. Лазарєва. – М.: Издательство «Спарк», 1997 г.

 20. Общая теория прав человека. Издат. НОРМА, Москва, 1996

 21. Теорія права і держави. Під ред. Проф. Г.Н. Манова. – М.: Издательство Бек, 1996

1 Воеводин Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М.: Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997

1 Бережнов А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991

1 Баглай М.В. Конституционное право российское право Российской Федерации. Підручник для юридичних вузів і факультетів. Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997г.

2 Конституция Российской Федерации 1993 . Офіційний текст за станом на 1 січня 1997 М: ИНФРА. М-НОРМА

1 Азаров А.Я. Права человека (Новое знание). М., 1995

1 Конституция Российской Федерации 1993 . Офіційний текст за станом на 1 січня 1997 М: ИНФРА. М-НОРМА

1 Воеводин Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М.: Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997г.

1 Воеводин Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М.: Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997г.

2 Дмитриев Ю.А. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. Навчальний посібник. М.: Манускрипт, 1992г.

1 М. В. Баглай, Б. Н. Габричидзе “Конституционное право Российской Федерации”

1 Научно-практический комментарий к Конституции РоссийскойФедерации / коллектив авторов / под. Ред. В.В. Лазарєва. – М.: Издательство «Спарк», 1997 г.

1 Теория права и государства. Під ред. Проф. Г.Н. Манова. – М.: Издательство Бек, 1996

1 Конституция Российской Федерации 1993 . Офіційний текст за станом на 1 січня 1997 М: ИНФРА. М-НОРМА

1 Воеводин Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М.: Изд. группа: ИНФРА. М-НОРМА, 1997г.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
91.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституція правовий феномен сучасності Конституція і конституціоналізм
Конституція
Конституція 2
Конституція України
Конституція 1918
Конституція США 2
Конституція США 6
Конституція Муравйова НМ

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru