приховати рекламу

Конституційне право СНД

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема № 1: «СНД як міждержавне об'єднання»
1) утворення СНД
СНД утворено 8 грудня 1991 року, підписаний перший з 4х установчих документів - «Угода про утворення СНД». 21 грудня 1991 були підписані - Протокол до Угоди та Алма-Атинська Декларація. 22 січня 1993 підписаний четвертий і головний документ - «Статут СНД». Початковою метою створення СНД було правове забезпечення правонаступництва. Правонаступництво в СНД стосувалося 4х об'єктів - державної власності, державних боргів та активів; зобов'язань за міжнародними договорами; державних архівів.
Правонаступництво щодо державної власності було здійснено в залежності від частки кожної з держав сукупним ВВП колишнього СРСР на 8 грудня 1991 року.
Правонаступництво щодо боргів і активів. Всі державні борги й активи взяла на себе Росія.
Зобов'язання за міжнародними договорами. Всі країни СНД зобов'язалися виконувати умови міжнародних договорів, підписаних колишнім СРСР, у повному обсязі за винятком зобов'язань, які стосувалися зберігання та знищення ядерної зброї.
Державні архіви були поділені за станом на 8 грудня 1991 року, але при цьому держави зобов'язалися обмінюватися архівними даними, що представляють взаємний інтерес для країн СНД.
Членство в СНД:
- Держави-засновники: держави, які підписали і ратифікували перші три засновницьких документа, тобто угода, протокол, декларацію до підписання Статуту. Молдова, Грузія і Азербайджан не встигли вчасно ратифікувати і їм був продовжений термін ратифікації був продовжений ще на 12 місяців. Грузія ратифікувала всі документи тільки в 1997 році. У березні 1994 року економічний суд СНД виніс визначення, що Україна не може вважатися державою-засновником, оскільки не виконує взяті статутні зобов'язання в повному обсязі. Туркменістан був засновником, а у 2006 році вийшов зі складу СНД і отримав статус асоційованого члена. Статус засновника в принципі нічим не відрізняється від інших категорій членства, крім права бути депозитарієм (хранитель офіційних текстів установчих документів СНД). Депозитарій СНД - Білорусь;
- Постійні члени: держава, міжнародновизнаних, що підписала і ратифікувала всі 4 установчих документів у повному обсязі без застережень та заяв. Рішення про прийом до складу СНД на правах постійного члена приймає вищий орган - Рада Глав Держав.
Вихід з СНД вільний. Умова - повідомлення депозитарію за 12 місяців до виходу.
Виключення зі складу СНД можливо по 2м підставах: невиконання або неналежне виконання взятих статутних зобов'язань; грубе або систематичне порушення статутних цілей та принципів.
- Асоційовані члени СНД: держави, які на свій розсуд беруть участь в окремих багатосторонніх програмах або документах СНД;
- Держави-спостерігачі: держави, представники яких мають право брати участь у роботі органів, організацій чи установ СНД. Китайська народна республіка, Латвія, Фінляндія.
- Росія, як член СНД. Росія є державою-засновником. Російська мова є робочою мовою СНД; російський рубль є загальним платіжним засобом за згодним програмами СНД; Росія має переважне право головування в органах СНД (за усною домовленістю); Росія має право представляти інтереси СНД в цілому в міжнародних організаціях
Органи СНД. Всі органи СНД поділяються на органи загальної та галузевої компетенції.
Рада Глав Держав. Складається з президентів країн СНД. На засідання скликається не рідше двох разів на рік. Основна функція - рішення загальних питань назвами держав-учасників. Основною, і фактично єдиний, спосіб прийняття рішень - консенсус. Держави, які не згодні з запропонованим рішенням зобов'язані письмово повідомити депозитарію про свою неучасть в його виконанні.
Рада Глав Урядів. До складу входять Глави урядів держав-учасників. Збирається на засідання не рідше 4х раз на рік. Порядок головування та розвитку СНД. Порядок головування встановлений в порядку російського алфавіту за прийняття рішень такої ж як у Раді Глав Держав.
Міжпарламентська Асамблея. Функції: зближення законодавства; координація ратифікацію актів СНД; інформаційно-правової обмін. Формується з парламентських делегацій держав-учасників. Порядок формування: чисельність і персональний склад делегації визначаються національним законодавством. Чисельність делегацій принципового значення не має: діє принцип - одна делегація - один голос.
Порядок формування делегації РФ визначається актами палат Федеральних Зборів. Принцип - загальна чисельність делегації - 40 осіб: по 20 від Ради Федерацій і від Державний Думи. У Державній Думі делегація формується пропорційно чисельності Парламентських фракцій (обов'язково голова або його заступник). Від Ради Федерації: по 2 від кожного Федерального органа - один від законодавчої влади, другий - від виконавчої; інші місця віддаються прикордонним суб'єктам залежно від порядку денного.
Міжпарламентська Асамблея - це однопалатний орган. Складається з секретаріату, з Президії. Порядок денний формується за пропозиціями Парламентських делегацій. На пленарні засідання Асамблея збирається не рідше 4х раз на рік. Порядок головування такий же як в Раді Глав Держав і Раді Глав Урядів.
Рішення приймаються двома способами: за принциповим питанням - консенсусом, з питань організаційного характеру - голосуванням. Видає кілька видів актів, можна виділити 3, як найбільш значущі,: Модельні Закони СНД (прийнято понад 300 модельних законів); Рекомендаційні Акти - пропозиції про розробку національного закону на задану тему з зазначеними загальними принципами правового регулювання; Меморандуми - нагадування про взяті зобов'язання по ратифікації міжнародних договорів, звернене до Парламентам держав-учасників.
Економічний Рада. До його складу входять: заступники Глав Урядів. Основна функція - формування єдиного економічного простору та зони вільної торгівлі в рамках СНД. У своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Раді Глав Держав. На засідання збирається не рідше 4х раз на рік. Передбачено три способи прийняття рішень: консенсусом; голосування абсолютною більшістю голосів з питань організаційного характеру; голосування більшістю 2 / 3 голосів з питань, що вимагають фінансування з державного бюджету держав-учасників.
У структурі Економічної Ради є постійно діючий допоміжний орган - Комісія Постійних Представників. Ця Комісія займається підготовкою засідань Економічної ради і підготовкою проектів рішень Економічної Ради.
Виконавчий Комітет СНД. Функції: організаційне забезпечення діяльності глав держав і Ради Глав Урядів; виконання рішень цих органів. До його складу входять представники держав-учасниць, які призначаються Радою Глав Держав, не більше половини зі складу всього Комітету можуть бути громадянами однієї держави. Очолює Виконком голова, або виконавчий секретар СНД. Орган постійно діючий.
Економічний Суд СНД. Вирішення спорів, що виникають при вирішенні спорів, що виникають при виконанні економічних зобов'язань в рамках СНД; тлумачення актів загального права СНД. Формується з суддів Вищих Арбітражних, Економічних або Господарських Судів держав-учасників по 2 людини від держави. Призначаються на термін 10 років. Порядок призначення (обрання) на цю посаду визначається національним законодавством. Вимоги до суддів так само визначаються національними законами, але Конвенцією встановлені мінімальні умови - вища юридична освіта і відповідні знання в галузі економічних відносин. Голова Суду обирається строком на 3 роки, при цьому один і той же не може бути головою більше 2х термінів поспіль. Суд здійснює свою діяльність тільки колегіально і тільки в повному ставі. Рішення Суду носять рекомендаційний характер. При винесенні рішень Економічний Суд має право перевіряти відповідність актів СНД, колишнього СРСР, а також актів держав-членів СНД Статуту СНД. Рішення Економічного Суду може бути оскаржене в його Президія, до складу якого входять, крім самих членів Економічного Суду, голови Вищих Арбітражних, або Економічних, або Господарських Судів держав-учасників.
Комісія з прав людини. Нагляд за виконанням зобов'язань у галузі реалізації, захистів прав і свобод людини на території країн СНД. Члени Комісії призначаються Радою Глав Держав безстроково по одному від кожної країни. Призначаються особи, що мають досвід в захисті прав людини.
Органи галузевого співробітництва.
Рада Міністрів Закордонних Справ СНД. Функції: координація зовнішньополітичної діяльності держав-учасників (переговори про вступ до СОТ); сприяння мирному вирішенню суперечок і конфліктів. Збирається на засідання не рідше 4х раз на рік. Підзвітний і підконтрольний Раді Глав Держав.
Рада Міністрів Оборони СНД. Функція: координація (організація) військового співробітництва (проведення спільних навчань, розробка військових стандартів).
Штаб з координації військового співробітництва. Склад: начальники Генеральних Штабів держав-учасників. Функція: управління діяльністю миротворчих сил на території СНД. Рада Глав Держав СНД прийняв рішення, що до січня 2008 року Штаб з координації військового співробітництва буде об'єднаний з Радою Міністрів Оборони СНД.
Рада командувачів прикордонними військами. Функції: спільна охорона зовнішніх кордонів співробітництва.
Рада Міністрів Внутрішніх Справ. Функція: спільна боротьба з тероризмом та організованою злочинністю.
Рада Глав Державних Інформаційних Агентств. Функція: інформаційне забезпечення діяльності СНД.
Рада з культурного співробітництва. Функція: спільна охорона пам'яток історії та культури; реституція культурних цінностей.
Міждержавний Банк СНД. Склад: заступники Центробанків держав-учасників. Функція: забезпечення платежів за міждержавними договорами СНД, які передбачають спільне фінансування з державних бюджетів.

Тема № 2: «Міждержавні союзи, утворені на основі СНД»
Економічний Союз. Договір про Економічний Союзі укладений 24 вересня 1993 строком на 10 років. Якщо жодна із сторін договору не заявляє про необхідність його скасування або перегляду, то він автоматично продовжується ще на 5 років.
Складається з декількох частин: формування спільних ринків (товарів, послуг, капіталів та робочої сили); формування зони вільної торгівлі; формування єдиного митного простору; формування валютно-грошового союзу.
Платіжний Союз. Договір про нього був підписаний 21 жовтня 1994 року. Цим договором передбачено дві платіжні системи в рамках СНД: моновалютних і полівалютная системи платежів. Моновалютних передбачає використання єдиного платіжного засобу, як такий використовується російський рубль - по міждержавних багатосторонніх договорів в рамках СНД; якщо учасникам договору стає третя сторона, яка не входить у СНД, то в якості платіжного засобу може використовуватися американський долар чи євро.
Полівалютная система передбачає в якості платіжного засобу валюту держав-учасників. Застосовується за двосторонніми міждержавними сторонам.
Для реалізації цілей Платіжного Союзу створені два органи: Міждержавна Банк і Міждержавний Грошово-кредитний комітет, який займається узгодженням курсів національних валют.
Митний Союз. Формувався з 1995 по 1999 роки. Три складові частини: уніфікація митних тарифів (початок єдиних принципів формування); уніфікація митних правил і процедур; освіта єдиних органів управління митною справою.
Транспортний Союз. Договір укладено 22 січня 1998 року. Частини: формування єдиних транспортних тарифів; формування єдиних транспортних систем; формування єдиних органів управління транспортної системи.
Інтеграційний Союз. Договір підписано 29 березня 1996 року. Складові: формування та впровадження єдиних стандартів життєвого рівня на території країн СНД (мінімальна зарплата, мінімальний відпустку і т.д.); спільна боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, забезпечення рівних умов громадян країн СНД у галузі користування досягненнями науки в культури, а також в галузі освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення (взаємне визнання документів про освіту, медичне страхування).
На основі всіх перерахованих вище галузевих спілок 10 жовтня 2000 була створена одна із самих перспективних структур у СНД - ЄврАзЕС (Євразійське економічне співтовариство). У зміст договору про ЄврАзЕС увійшли всі найбільш значущі положення попередніх договорів. У рамках ЄврАзЕС було створено органи, наділені владними повноваженнями, з'явився загальний бюджет.
Вищий орган ЄврАзЕС - міждержавна рада. Входять глави держав і глави урядів. За функціями та організації діяльності він схожий на Раду Глав Держав СНД.
Міжпарламентська Асамблея ЄврАзЕС. По порядку формування і по функціях схожа на міжпарламентську Асамблею СНД. Одна принципова відмінність - модельні закони та рекомендаційні акти міжпарламентської асамблеї ЄврАзЕС є обов'язковими для розгляду парламентами держав-учасників.
Інтеграційний Комітет ЄврАзЕС. По порядку формування і по функціях аналогічний Економічному Раді СНД. Відмінність - Інтеграційний Комітет розробляє і виконує бюджет ЄврАзЕС, чого в СНД немає і бути не може в принципі.
Суд ЄврАзЕС. По функціях і порядку формування аналогічний Економічному Суду СНД. Відмінність - Суд ЄврАзЕС ще не створений і його функції тимчасово виконує Економічний Суд СНД.
Бюджет ЄврАзЕС. Бюджет ЄврАзЕС формується на основі дольової участі держав-учасників. Російська Федерація - 40% бюджету, Білорусь, Узбекистан і Казахстан - по 15%, Киргизія та Таджикистан - по 7,5%. Бюджет формує Інтеграційний Комітет на підставі принципу мінімальної бюджетної забезпеченості (обсяг фінансування не може бути менше, ніж у минулому фінансовому році). Бюджет стверджує міждержавний Рада та виносить для голосування в Міжпарламентську Асамблею ЄврАзЕС. Частки держав в бюджеті ЄврАзЕС відповідають кількості голосів, що належать кожному з держав у Інтеграційному Комітеті при вирішенні питань, що передбачають фінансування з бюджету ЄврАзЕС. Рішення з таких питань приймаються більшістю у 2 / 3 голосів.
Інтеграційний комітет ЄврАзЕс контролює виконання декретів і виступає з пропозицією про застосування санкцій за невиконання та неналежне виконання. У ЄврАзЕС не передбачено асоційоване членство, а державними спостерігачами є Україну, Молдован Вірменія.
Союз чотирьох. Договір про ЄП (єдиному економічному просторі) 20 січня 2004 року. Учасники: Росія, Україна, Білорусь, Казахстан. Він розвиває положення попередніх спілок по зоні вільної торгівлі, митних зборів та ін
Союзна держава Білорусії та Росії. Статут Союзної Держави від 10 травня 1997 року і Договір про союзну державу від 8 грудня 1999 року. З'являються деякі ознаки державності: спільні органи (у т.ч. виборні), наділені владними повноваженнями; передбачена єдина конституція; єдині закони прямої дії; єдине громадянство; єдина валюта; єдині збройні сили.
У рамках СНД існують спілки та без участі РФ. Найвідоміший з них - ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова). Його називають альтернативою ЄврАзЕС. Створений в 1997 року. У травні 2005 року придбав нинішній статус, як організація за демократію та економічний розвиток.

Тема № 3: «Конституції і конституційні реформи в країнах СНД»
Етапи конституційного розвитку країн СНД.
1 етап (90-92гг.). Прийняття документа про незалежність (суверенітет) країни.
2 етап (91-92гг.) Реформування старих радянських конституцій 1978 року. Узбекистан перший з країн СНД прийняла нову конституцію, яка набула чинності 1 січня 1992 року. Грузія визнала дію конституції 1921 року. У Грузії, а так само в Казахстані в цей період були прийняті деякі конституційні закони, які доповнювали стару конституцію. У своїх деклараціях по незалежності (суверенітет) проголошувалася необхідність конституційних реформ, окрім Туркменістану.
3 етап (друга половина 1992-96гг.). Прийняття нової конституції країн СНД.
4 етап (97-2007рр.). Внесення поправок та прийняття нових редакцій конституції.
Білорусь. Поправки: «Про державний статус російської мови», «Про зміну порядку формування верхньої палати парламенту (ради республіки)».
Україна. 1 листопада 2006 - перерозподіл повноважень між президентом і верховної ради України, щодо формування уряду і порядку організації його діяльності
Молдова. 2001р. Стала парламентською республікою і президент тепер обирається не народом, а парламентом.
Грузія. 2004р. Про статус Аджарії.
Вірменія. 2004р. Порядок формування уряду (фактично стала парламентською республікою).
Азербайджан. 2003р. Про зміну порядку вибору президента.
Казахстан. 1998р. - Надання офіційного статусу мови та зміна адміністративно-територіального поділу. 1997р. - Скорочення термінів президентських повноважень, президентом можна бути не більше одного разу. 2006р. - Ввели верхню палату парламенту
Киргизія. 2006р. Про скасування верхньої палати парламенту. 2001р. Про державний статус російської мови.
Таджикистан. Термін повноважень президента зменшено з 7 до 5 років, зменшено повноваження президента щодо формування уряду і по керівництву спільною діяльністю, про зміну порядку обрання президента і про порядок виконання обов'язків президента.
Загальні риси конституційних реформ.
- Відмова від соціалістичної і прийняття ліберальної (ринкової) моделі економіки;
- Набуття міжнародної правосуб'єктності;
- Зміна ідеології державних символів;
- Введення політичного і ідеологічного плюралізму (виняток - Туркменістан, в якому закріплена державна ідеологія - Рух Нама);
- Визнання принципу поділу влади;
- У всіх країнах СНД з'явилися нові конституційно-правові інститути - посада президента, конституційний суд (виняток - Туркменістан, Казахстан), посаду уповноваженого з прав людини, пропорційна виборча система;
- Визнання різноманіття форм власності;
- Визнання верховенства права і закону;
- Визнання природного характеру прав і свобод та їх правові гарантії;
- У більшості країн СНД конституція розширила права місцевого самоврядування у порівнянні з радянським періодом (виключення - Туркменістан і Білорусь). Україна більшою мірою в нинішньому вигляді вирішила права місцевого самоврядування. Румунія та Італія. Грузія взяла потроху з Німеччини та США. Вірменія в більшості взяла від Росії. Азербайджан. Казахстан - Росія і Франція. Туркменістан - Франція, США. Киргизія - Росія. Таджикистан - Росія.
Основи конституційного ладу країн СНД.
- Державний суверенітет: у всіх країнах СНД державний суверенітет визнається єдиним і не діленим і положення про його характер в більшості країн СНД є закріпленими конституцією. Туркменістан конституцією передбачив право сецесії. Деякі країни СНД оголосили про свій нейтралітет у міжнародних відносинах, або про можливості його встановлення (Туркменістан офіційно оголосив себе нейтральною державою, а Білорусь і Молдовазакрепілі можливість нейтралітету)
- У всіх країнах СНД закріплено рівність конфесій (віросповідання). Винятки: Грузія і Казахстані (президент має право брати участь у призначенні керівників представництв зарубіжних релігійних організацій).
У всіх країнах СНД існує децентралізована модель судової системи, за типом відноситься до романо-германської. У більшості країн СНД суди загальної юрисдикції побудовані за принципом наявності трьох інстанцій. 4х звенная система, з наявністю апеляційного суду, юрисдикція якого поширюється на всі держави, в Молдові, Азербайджані і т.д. Всього 2х звенная система існує в Туркменистані. Серед спеціальних судів окрему гілку складають арбітражні / господарські / економічні. В Азербайджані 2 вищі економічних суду - Вищий Економічний Суд, що розглядає справи за національною господарському законодавству, і Вищий Економічний Суд, що розглядає справи, що випливають з міжнародних економічних зобов'язань. У Казахстані відсутні нижчі інстанції господарських судів, а господарські справи по першій інстанції розглядають по першій інстанції суди загальної юрисдикції області, а в якості вищої інстанції - Вищий суд Казахстану. У кількох країнах СНД створена система адміністративних судів (Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан). Також в декількох країнах СНД існує гілка військових судів на чолі з найвищим військовим судом (Білорусь, Вірменія, Киргизія, Казахстан) - військові суди округів / гарнізонів і вищий суд.
Інші види спеціальних судів створюються при судах загальної юрисдикції першої та другої інстанції. Скарги на їх рішення розглядають відповідні колегії / палати вищих судових органів.
Конституційне правосуддя. ВО всіх країнах СНД, крім Казахстану (Конституційний Рада республіки) і Туркменистану (Парламент і Президент), існують конституційні суди. У кількох країнах СНД існують відносно самостійні системи автономій. У деяких передбачено обов'язкове представництво суддів вищих судів автономій у загальнодержавних судових органах. У більшості країн СНД існують органи суддівського самоврядування (виняток - Туркменістан). Призначення суддів у всіх країнах СНД проводиться або самостійно президентом, або президентом за згодою Парламенту.
У більшості країн СНД існують поняття і вторинного значення суддів (виняток - Туркменістан)

Тема №: «Конституційне право України»
Конституція України прийнята Верховною Радою 28 липня 1996. Зміна Конституції України може бути ініційоване президентом або групою депутатів не менш ніж 1 / 3 від загального складу Верховної Ради, обов'язково висновок Конституційного суду про законність, поправка повинна бути двічі схвалена на різних сесіях Верховної Ради (перший раз - абсолютно, другий - 2 / 3 ).
Основи конституційного ладу, виборче право і сам порядок зміни конституції можуть бути змінені тільки за пропозицією не менш ніж 2 / 3 складу Верховної Ради. Конституція не може мінятися в умовах надзвичайного або воєнного стану, не допускаються поправки, що порушують незалежність чи територіальну цілісність України. Конституційний контроль Україні здійснюється Конституційним судом України.
Громадянство України регулюється законом 2002 року. Придбання громадянства за народженням, якщо дитина народилася на території України і хоча б один з батьків є громадянином України, або батьки невідомі, або якщо дитина народилася за межами України, але від українських громадян. У випадку, якщо громадянство батьків різне, і дитина народилася за межами України, то питання вирішується на розсуд батьків. А якщо між ними не досягнуто згоди з цього питання, внаслідок чого дитина може стати особою без громадянства, то він автоматично стає громадянином України.
Прийом до громадянства (натуралізація) знаходиться у віданні президента, існує комісія. Цензи - визнання і виконання Конституції і законів України, відмова від іноземного громадянства, ценз осілості - 5 років (знімається для осіб, які коли перебували в громадянстві України, або їх батько / мати / бабуся / дідусь були громадянами України, які дані особи є українцями за національністю і можуть це довести; володіння українською мовою і наявністю засобів до існування.
Обмеження прийому в громадянство:
- Якщо людина скоїла злочин;
- Якщо людина має судимість не зняту і не погашену;
- Якщо відбуває кримінальне покарання;
- Якщо перебуває під слідством;
- Якщо протидіє функціонування української мови;
- Якщо дана людина знаходиться на службі в армії або правоохоронних органах іноземної держави.
Припинення громадянства. Вихід виробляється в повідомному порядку, крім випадків, коли у людини є невиконані зобов'язання перед державою, фізичними та юридичними особами.
Втрата громадянства в добровільне набуття громадянства іноземної держави, у випадках надходження на службу іноземної держави, якщо громадянство України було придбано незаконно, якщо людина виїжджає на ПМП за кордон і протягом 7 років не стає на консульський облік.
Органи державної влади України. Парламент - Верховна Рада в кількості 450 чоловік. Обирається строком на 4 роки. З 2006 року 2 / 3 (300 осіб) обираються за пропорційною системою і 1 / 3 за мажоритарною. На даний момент Верховна Рада - це парламент з необмеженими повноваженнями. Вона може вирішувати будь-які питання, крім зазначених у виняткову компетенцію інших органів.
Структура Верховної Ради. Обирається Голова, декілька заступників (за кількістю фракцій), Президія, куди входять також лідери фракцій, фракції, комітети та комісії. Повноваження Парламенту діляться на дві групи: повноваження, які вирішуються за допомогою видання закону; за допомогою видання постанов.
Верховна Рада України, в порівнянні з іншими парламентами країн СНД, має найбільшу кількість кадрових повноважень. Сесії проходять два рази на рік.
Законодавчий процес. Правом законодавчої ініціативи володіють депутати Верховної Ради, Президент, Кабінет Міністрів (тільки з питань державного бюджету), Центробанк Україні (з питань власної компетенції). Закони приймаються в 3 читання (звичайні закони) і в 2 читання (приватні).
Президент України обирається прямими виборами строком на 4 роки абсолютною більшістю голосів виборців. Може бути громадянин України, не молодший 25 років, володіє виборчими правами, що володіє українською мовою і не має незнятої або непогашеної судимості. З 2006 року внесено зміни до статусу президента України. Президент України зберігає за собою довічний статус, довічну недоторканність (може бути знята). У компетенції президента України зараз переважають представницькі повноваження. З 2006 року президент обмежений у кадрових повноваженнях. Може призначати за згодою Верховної Ради тільки прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і міністрів силових міністерств. Президент має право призначати своїх представників у кілька контрольних і координаційних органах держави (державний антимонопольний комітет, державний комітет з управління державним майном і комітет з телебачення і радіомовлення).
Імпічмент президента може бути ініційований не менш ніж 1 / 3 депутатів Верховної Ради. Рішення про висунення звинувачення і про відмову президента від посади приймаються у 2 / 3 Верховної Ради. У разі дострокового припинення повноважень виконуючим обов'язки президента стає голова верховної ради.
Кабінет міністрів формується спільно президентом і парламентською більшістю. При цьому президент зобов'язаний погоджувати кандидатури прем'єра і підлеглих йому міністрів з парламентською більшістю, а кандидатури на інші посади уряду вносять на основі домовленості лідера парламентських фракцій, що входять у більшість.
Кабінет міністрів України має право розпочати свої засідання і приймати рішення тільки після схвалення його програми Верховною Радою.
Відповідальність Кабінету Міністрів. Президент України може звільнити прем'єра або підпорядкованих йому міністрів тільки за згодою Верховної Ради. Решта членів уряду можуть бути звільнені тільки Верховною Радою самостійно.
Судова влада складають Верховний суд; Вищий Цивільний і Вищий кримінальний суди Україні; обласні суди; районні міські суди. На рівні обласних судів створюються суди інтелектуальної власності, рішення яких оскаржуються до Вищого суду інтелектуальної власності. Обласні господарські суди - вищий господарський суд. Окружні (гарнізонні) військові суди - вищий військовий суд. Найближчим часом в Україні мають бути створені адміністративний суди. Створюються ювенальні суди.
Призначення на посади у вищі суди виробляє верховна рада за поданням президента, в інші суди - президентом на п'ять років (повторно - безстроково).
Територіальний устрій та місцеве самоврядування.
Україна - складне унітарна держава, складається з 24 областей, автономної республіки Крим та 2 міста республіканського значення - Київ і Севастополь. В областях і містах республіканського значення виконавчу владу здійснюють призначувані президентом голови адміністрацій, які йому й підкоряються, а представницькими органами є - міські або обласні ради.
Республіка Крим є політико-адміністративною. Риси політичної автономії: наявність власної конституції 1998 р., власне законодавство, право встановлювати власні мови, крім, українського. Риси адміністративної автономії: безпосереднє підпорядкування органів державної влади Криму вищим органам державної влади України. Представницьким органом є Верховна Рада Криму, обирається за мажоритарною системою відносної більшості строком на 4 роки, в кількості 100 чоловік. Вона може бути розпущена Верховною Радою України за дії антиконституційного характеру. Виконавчу владу здійснює прем'єр-міністр Криму, при цьому прем'єр міністр призначається Верховною Радою Криму за погодженням з президентом України. Решта членів ради міністрів Криму призначаються Верховною Радою Криму з представництва ради міністрів. Президент України може відправити у відставку рада міністрів Криму, у випадку якщо це рішення підтримає абсолютну більшість Верховної Ради Криму. Якщо верховна рада Криму за власною ініціативою 2 / 3 голосів проголосує за відставку ради міністрів, то президент України її підтримати.
У районах та містах діють місцеві міські адміністрації та міські районні ради. У селах і селах ці функції виконують збори / схід громадян, а виконавчу владу сільський староста, а в селі - голова. У всіх територіальних одиницях існують представництва президента, наділені контрольними повноваженнями по відношенню до місцевих органів.

Конституційне право Білорусії.
Конституція Білорусі в нинішній редакції прята на референдумі 24 листопада 1996 року. Головна відмінність від попередньої редакції - зміна форми правління з парламентської на президентсько-парламентську; централізація державного управління; розширення перечьня прав і свобод.
Нинішня редакція змінювалася тільки в 1997 р. (державний статус російської мови).
Порядок зміни: з ініціативою перегляду конституції можуть виступати - президент, або група виборців не менш ніж 150 тис. осіб. Звичайні положення конституції змінюються за допомогою подвійного вотуму ѕ обох палат парламенту з перервою не менше ччем 3 місяці.
Укріплення положення конституції (права і свободи, очнови конституційного ладу, вищих органів державної влади та порядку зміни конституції можуть бути змінені тільки за допомогою референдуму.
Конституційний контроль здійснює конституційні суд, але тлумаченням констітуцііможет займатися не тільки конституційний суд, але й парламент (національні збори)
Громадянство Білорусії регулюється законом 2001 року в редакції 2004 року. За народженням громадянами Республіки Білорусь стають особи, які народилися на території Білорусі, якщо хоча б один з батьків є громадянином Білорусі, якщо батьки є батьками без громадянства, якщо батьки дитини є іноземцями і по відношенню до нього не застосовується закон про громадянство іншої держави, то він так само стає громадянином, яке він може зберегти, якщо по досягненню 18 років не виявить бажання придбати громадянство батька чи матері, діти, батьки яких невідомі, виявлені на території Білорусії також отримують громадянство Білорусі і зберігають його, якщо після досягнення повноліття вони виявляться що можуть претендувати на громадянство іншої держави.
Натуралізація (прийом до громадянства). Цензи: ценз осілості - не менше 7 років, володіння однією з державних мов, наявність постійних засобів до існування, відмова від іноземного громадянства, дотримання Конституції і законом Білорусії.
Людина, що претендують на натуралізації не повинен вчиняти дій, що вважаються в Білорусії злочином, не повинен виступати за насильницьке повалення існуючого ладу.
Пільги по натуралізації встановлені для громадян республік колишнього СРСР (знімається вимога знань державної мови), для осіб, які є білорусами за національністю знімаються вимоги знання мови та ценз осілості; для осіб, які мають особливі заслуги перед Республікою Білорусь цензи зменшуються на розсуд президента.
Відновлення громадянства. Необхідно клопотання на ім'я президента і докази незаконного позбавлення громадянства Білорусії або громадянства СРСР.
Припинення громадянства. Позбавлення громадянства можливо тільки за придбання громадянство обманним шляхом. Вихід з громадянства передбачений у повідомному порядку, за винятком невиконаних зобов'язань.
Органи державної влади Білорусі.
Парламент - національні збори. Складається з 2 палат: рада республіки (верхня) і палата представників. Обидві палати обираються одночасно строком на 4 роки. Рада республіки - 56 виборних членів і 8, що призначаються президентом. У палаті представників - 110, обираються за мажоритарною системою депутатів. Членом ради республіки може стати громадянин Білорусі не молодше 10 років, члени палати представників - не молодше 21 року.
У нижньої палати більше повноважень в галузі законодавчої діяльності, у верхній переважають кадровий повноваження.
У кожній з палат утворюються - президію (колегіальний рівень керівництва), парламентські комітети і комісії і парламентські фракції.
Законодавчий процес. Правом законодавчої ініціативи в Білорусі мають депутати парламентів, президент, уряд і вищі суди, генеральний прокурор і голова комітету державного контролю та група виборців не менше 50 тис. чоловік.
Законопроекти розглядаються в 3 читання, крім бюджетних законів і законів про поправки до конституції, які розглядаються в 4 читання; програмні закони можуть розглядатися в 1 чи 2 читання, по розсуду палати представників. Кількість читань закону про тлумачення конституції - на розсуд самої палати.
У верхній палаті всі законопроекти розглядаються на розсуд самої палати.
Розбіжності між палатами долаються 2 способами - за допомогою погоджувальної комісії або повторне голосування в палаті представників 2 / 3.
Президент Білорусії володіє як повним, так і вибірковим вето, яке не поширюється лише на закони про поправку конституції. Президентські та урядові законопроекти є терміновими і підлягають розгляду в позачерговому порядку.
Президент Білорусії. Посада президента затверджена в 1994 році. До цього головою держави був голова верховної ради Білорусії. Президент обирається строком на 5 років. Не може бути президентом більше 2х термінів поспіль. У 2004 році референдумом було надано 3 термін. Президентом може бути президент Білорусії не молодше 35 років, володіє державною мовою і володіє пасивним і активним виборчим правом. Президент є одночасно главою виконавчої влади Білорусії. Переважають кадрові та виконавчо-розпорядчі повноваження. За багатьма характеристиками президент Білорусії є більш сильним, ніж президент РФ.
Президент Білорусі має право призначати вибори в усі органи влади (крім президентських); може розпускати обидві палати парламенту, формує органи фінансового контролю; затверджує державні свята; має право відкладати або скасовувати проведення страйку, має право скасовувати рішення місцевих рад; має право видавати декрети, мають силу закону; призначає керівників виконавчих органів усіх рівнів.
У разі дострокового припинення повноважень обов'язки президента виконує прем'єр-міністр, якщо не може прем'єр - голова палати представників; голова ради республіки.
Імпічмент президента. З ініціативою імпічменту може виступити група депутатів палати представників не менш Ѕ від його загального складу. Рішення про висунення обвинувачення має бути підтримано більшістю у 2 / 3 палати представників, рішення про відмову від посади приймає рада республіки більшістю в ѕ. Процедура імпічменту не може ініціюватися двічі протягом року, не може бути ініційована в строк не більше 6 місяців до закінчення повноважень палат Національних Зборів.
Уряд Білорусії. Структуру та склад уряду визначається президент. Главу уряду призначає президент за згодою палати представників, інших призначає президент за поданням прем'єр-міністра. До складу уряду входять не лише міністри, а й голови кількох державних комітетів, голова комітету державного контролю, голова правління національного банку, президент національної академії наук і голова правління споживчих товариств Білорусі. З правом дорадчого голосу до складу уряду входить голова адміністрації президента. З питань своєї компетенції уряд дає визначення, прем'єр-міністр має право видавати розпорядження, мають загальнообов'язковий характер.
Судова влада Білорусії. Верховний суд Білорусії (вищий суд загальної юрисдикції) -> обласні суди та міста -> районні (міські) суди. Судді судів загальної юрисдикції призначаються президентом, при цьому голови районних, міських та обласних строком на 7 років без права перепризначення, інші судді - первинні призначення - на 5 років, вторинне - безстроково. Судді верховного суду призначаються безстроково президентом за згодою ради республіки. У складі районних, міських та обласних судів формуються спеціалізовані колегії в кримінальних, цивільних справах, у справах неповнолітніх. При обласних судах діють адміністративні суди, рішення яких можуть бути оскаржені до верховного суду Білорусі.
Господарські суди: Вищий господарський суд -> обласні господарські суди -> районні господарські суди Білорусії.
Судді господарських судів призначаються президентом безстроково.
Білоруський військовий суд -> межгарнізонние військові суди Білорусії.
Судді призначаються президентом. Судді білоруського військового суду призначаються безстроково, межгарнізонних - первинне призначення - 5 років, вторинне безстроково.
У Білорусії сформовано 2 органу суддівського самоврядування - білоруський з'їзд суддів вирішує питання фінансування судової влади і питання пов'язані з внутрішнім розпорядком діяльності судів; республіканський судова рада вирішує питання збірки кадрів на суддівські посади, дисциплінарні покарання суддів та аналіз і узагальнення публікація судової практики.
Білорусь - просте унітарна держава, що складається з 6 областей і 1 міста республіканського значення - місто Мінськ. У Білорусії збереглися багато в чому елементи радянської системи місцевого державного управління: підпорядкованість / підзвітність нижчих органів вищим; підконтрольність виконавчих органів представницьким органам; у виконавчій владі переважає призначуваності при формуванні місцевих органів. Компетенцію місцевих рад визначає національні збори Білорусії, а компетенцію місцевих виконавчих органів визначає президент. Верхня палата Білорусії може розпустити місцеві представницькі органи (порушення законодавства, порушення конституційної компетенції), а президент має право відправити у відставку керівників місцевих виконавчих органів і скасувати їх рішення.

Тема №: «Конституційне право Казахстану»
Конституція України прийнята на референдумі 30 серпня 1995 року.
Порядок зміни. З ініціативою може виступити президент, або парламент або уряд, але зі схвалення президента (фактично президент розпоряджається цим питанням). Президент на власний розсуд або виносить проект закону про поправку на референдум (може бути ухвалене абсолютною більшістю), або відправляє його до парламенту (повинен бути схвалений ѕ голосів обох палат). Абсолютно укріплені положення в Конституції Казахстану - про територіальний устрій і про форму правління.
Конституційний контроль у Казахстані здійснює конституційну раду і президент за актами виконавчої влади.
Громадянство регулюється законом 2004 року, але в Казахстані до сих пір зберігається дія (від частини) дію старого закону про громадянство 1991 року і указу про регулювання питань громадянства 1995 року.
Придбання громадянства за народженням:
- Якщо хоча б один з батьків є громадянином Казахстану і при цьому якщо дитина народилася на території Казахстану, або обоє батьків постійно проживають на території Казахстану;
- Якщо батьки дитини ставляться до різного громадянства і дитина народилася за межами території Казахстану, і батьки постійно проживають за кордоном, то громадянство дитини визначається за письмовою згодою батьків, а якщо такої згоди немає, то дитина виходить казахстанське громадянство;
- Якщо батьки дитини невідомі, він так само отримує казахське громадянство;
- Якщо обидва батьки є особами без громадянства і обидва проживають на території Казахстану, то дитина отримує казахстанське громадянство.
Прийом до громадянства. Питаннями займається президент.
Цензи:
- Ценз осілості - 10 років. Знімається для осіб, які незаконно втратили казахстанське громадянство, а також для осіб, що мають історичні та культурні зв'язки з Казахстаном і для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином / громадянкою Казахстану. Ценз осілості знижується до 5 років для осіб, які перебувають на службі Казахстану (воєнізована, цивільна), а також для біженців і вимушених переселенців.
Не можуть бути прийняті до громадянства Казахстану - особи, які вчинили злочин на території Казахстану, особи, що закликають до повалення законної влади; особи, що проповідують соціальну, релігійну та ін ворожнеча; особи, які перебувають у громадянстві або на службі іноземної держави; якщо натуралізація даної особи буде загрожувати національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю громадян Казахстану.
Припинення громадянства. Вихід здійснюється в повідомному порядку. Підстави для обмеження виходу: наявність невиконаних зобов'язань, відбування покарання за кримінальний злочин і якщо це суперечить інтересам державної безпеки. Втрата громадянства Казахстану можливо: у разі придбання незаконним шляхом; якщо людина вчинила на служби іноземної держави; якщо людина виїжджав на ПМП за кордон і не став на консульський облік протягом 5 років.
Президент Казахстану з 2010 року буде обиратися строком на 5 років (поки ще 7). Одне і те ж особа не може бути президентом більше 2 термінів поспіль, за винятком чинного президента. Президентом може бути громадянин Казахстану не молодше 40 років, постійно проживає на території Казахстану не менше 15 років. Кандидатом у президенти не може бути людина, що має судимість, піддавався протягом останнього року до моменту голосування адміністративним покаранням; піддавався дисциплінарним стягненням.
Обрання відбувається прямим голосуванням абсолютною більшістю голосів.
З 2010 року заборонено безальтернативні вибори президента.
Серед повноважень президента Казахстану переважають нормотворчі, кадрові та контрольні.
Поправкою Конституції 2007 року був визначений особливий статус 1го президента Казахстану - у разі відходу у відставку за ним довічно зберігається статус Президента та деякі повноваження, наприклад, право законодавчої ініціативи, право присуджувати державні премії та нагороджувати державними нагородами, право очолювати деякі державні організації, право брати участь в діяльності органів державної влади (сенату, конституційної ради).
Президента Казахстану легше відправити у відставку за процедурою імпічменту, ніж за станом здоров'я. І у випадку процедури імпічменту і при порушення процедури відставки за станом здоров'я, якщо остаточне рішення не буде прийнято протягом 2-х місяців, депутати парламенту зобов'язані піти у відставку.
Конституційна рада. Формується за призначенням. 2 членів конституційної ради та голови призначає президент, ще 2х голова сенату і ще 2 голова мажерістов (нижньої палати). Призначається строком на 7 років. Один і той ж людина не може бути більше одного терміну. Крім конституційного контролю конституційна рада є вищим органом для розв'язання виборчих спорів. На вирішення конституційної ради може бути накладено вето президента. Президентське вето може бути подолане більшістю у 2 / 3. Повноваження можуть бути припинені, або він може бути розпущений за рішенням обох палат парламенту більшістю в 2 / 3.
Орган фінансового контролю - Лічильний комітет. Входить 6 чоловік (по 3 призначаються верхньої та нижньої палатою парламенту) терміном на 6 років.
Верховний суд
Ювенальні суди
Обласний суд
Господарські суди
Районні міські суди
Судді вищих судів призначаються сенатом за поданням президента. Судді обласних і рівних судів - представниками вищого судового ради. Різні президентів за поданням міністра юстиції.
Вищий військовий суд
Суди військових утворень
Вища судова рада. До його складу входять за посадою - Голова конституційної ради, голови вищих судо, генеральний прокурор, міністр юстиції, по 2 представники від кожного рівня судової влади.
Територіальний устрій місцевого самоврядування казахстана - просте унітарне централізовану державу. Складається ізх 14 областей і 2 міст республіканського значення (Астана, Алма-Ата).
На будь-якому рівні територіального устрою представницьким органом є Маслехат - Рада народних депутатів. Вибори в маслехат призначаються сенат. Сік повноважень - 4 роки. Сенат має право скасувати будь-яке рішення будь-якого Маслехата і має право його розпустити у випадку яких-небудь порушень.
Виконавчий орган на якому рівні влади - Акімат на чолі з Якимом. Акими призначаються президентом, підпорядковуються президенту, а також маслехату. Їх може відправити у відставку президент на свій розсуд або маслехат 2 / 3 голосів.

Конституційне право Молдови.
Конституція прінята29 липня 1994 року. У 2000 році прийнята поправка і Молдова стала парламентською республікою. З ініціативою поправки конституції можуть виступати - Президент, уряд, група депутатів парламенту більшістю не більше 1 / 3 від загального складу і групою виборців не менше 2 тис. осіб. Порядок зміни визначається парламентом, або питання відразу виноситься на референдум або поправка приймається більшістю в 2 / 3 з перервою не менше ніж 6 місяців. Укріплення положення - права і свободи людини. Конституційний контроль здійснює конституційний суд.
Громадянство. Регулюється законом 2000 року в редакції 2004.
За народженням людина отримує громадянство, якщо хоча б один з батьків є громадянином Молдови не залежно від місця народження, так само якщо один з усиновителів дитини є громадянином Молдови. Діти, чиї батьки не відомі, виявлені на території Молдови, так само отримують молдавське громадянство.
Придбання в порядок визнання. Автоматично отримують громадянство Молдови особи, що народилися і живете на території Молдови (Бессарабії) до моменту окупації цієї території червоної армії (28 червня 1940 року).
Натуралізація (прийом до громадянства). Ценз осілості - 10 років (знімається, якщо людина перебуває у шлюбі з громадянином / громадянкою Молдови не менше 3 років); володіти постійним джерелом засобів до існування, іспит щодо молдовського мови, іспит на знання основ конституції Молдови, принести письмову клятву вірності державі і характеристику за місцем проживання.
Обмеження натуралізації: якщо людина засуджена / має судимість / знаходиться під слідством; якщо людина в період радянської влади був співробітником міліції / КГБ або інших репресивних органів; якщо людина проповідує фашизм, націоналізм, мілітаризм чи сталінський комунізм, якщо людина стала палієм класової, релігійної, класової ворожнечі; якщо виступає за насильницьке повалення існуючого ладу; якщо прийом до громадянства цієї людини буде загрожувати громадської безпеки, порядку і здоров'ю громадян республіки Молдова; якщо людина підтримує терористичну діяльність.
Органи державної влади республіки Молдова зобов'язані одночасно з вирішенням питання про надання громадянства вирішити питання про надання постійного житла і посібників громадянину.
Припинення громадянства. Вихід здійснюється в повідомному порядку, але президент Молдови може відмовити у виході на свій розсуд. Позбавлення громадянства передбачена за придбання громадянства обманним шляхом, за тяжкі злочини проти держави, за службу у збройні сили іноземної держави, за геноцид молдавського народу, за заняття громадській посаді в іноземній державі.
Державна влада. Президент обирається парламентом строком на 4 роки. Один і той ж людина не може бути президентом більше 2х термінів. Кандидат у президенти може бути громадянином Молдови у віці не молодше 45 років. Ценз осілості 20 років і володіє всіма правами. Право висування партією, представленою в парламенті. Обрання відбувається більшістю у 2 / 3. Якщо в третьому турі голосування жоден кандидат не набирає 2 / 3, в цьому випадку залишаються тільки два кандидати і голосування відбувається більшістю голосів. У президента Молдови переважають кадрові та представницькі повноваження, пов'язані з призначенням. Велику частину своїх повноважень президент Молдови може здійснювати або за попередньою рзрешенія парламенту.
Дострокове припинення в порядку імпічменту можливо за такі злочини або порушення конституції. З ініціативою може виступити група депутатів не менше 1 / 3 від загального складу парламенту. Після цього президент зобов'язаний у десятиденний термін дати публічне пояснення парламенту на пленарному засіданні. Якщо пояснення президента парламент не задовольнив, то абсолютною більшістю голосом парламент може призначити плебесциті про довіру президентові. Рішення плебесціта є обов'язковим.
Виконуючим обов'язки президента може бути голова парламенту або прем'єр-міністр. Виконуючий обов'язки практично не обмежений у повноваженнях, за винятком ініціативи щодо внесення поправки до конституції.
Парламент - однопалатний до його складу входить 101 депутат. Обирається строком на 4 роки за пропорційною системою з використанням системи Д'онта. Парламент виконує повноваження, властиві як правило президенту. Повноваження зовнішньополітичного характеру, надзвичайного характеру і повноваження в галузі правового статусу особистості. З 2004 року залишилося єдина підстава для випуску парламенту президентом - якщо протягом 3х або більше місяців парламент не буде здатний приймати закони.
Законодавчий процес. Парламент видає три види законів: конституційні - про поправки до конституції; органічні закони про статус органів державної влади та ординарні закони з інших питань. Конституційні закони приймаються більшістю у 2 / 3 і пройти не менше 2 розглядів; органічні - абсолютною більшістю і не більше 2 читань; ординарні закони - кількість читань-на розсуд парламенту і можуть прийматися простою більшістю.
Правом законодавчої ініціативи має президент, уряд і депутати парламенту. Вето президента є м'яким і може бути подолано абсолютною більшістю голосів.
Уряд Молдови. Кандидатуру прем'єр-міністра висуває президент за погодженням з парламентською фракцією. Кандидатура інших членів уряду висуває кандидат на посаду прем'єра і після чого парламент абсолютною більшістю голосів має затвердити склад, структуру уряду і програму їх діяльності. Молдова єдина в СНД затвердила в уряді посаду секретаря. Видає ординації.
Судова влада.
Вища судова палата Молдови
Військові требунали - Апеляційні палати Молдови - Виборчі требунали
Требунали другої інстанції (на рівні областей та міста Кишинева)
Требунал на рівні районів та міст
Вищий економічний суд
Обласні економічні суди
Судді призначаються парламентом за поданням вищого ради. Призначаються безстроково по досягненню віку 65 років.
Територіальний устрій місцевого самоврядування. Молдова-складне унітарна держава. У його складі є невизнана Придністровська Молдавська Республіка. І одна визнана автономія - республіка Гагалуз Ері. Система місцевого самоврядування є централізованою, представницьку владу здійснюють виборні ради, а виконавчу яких призначають чи обирають прімара.

Тема №: «Конституційне право Грузії»
Конституція була прийнята парламентом 24 серпня 1995 року.
Порядок застосування - з ініціативою поправки може виступити президент, не менше половини від загального складу парламенту, або група виборців не менше 200 тис. чоловік. Президент за згодою парламенту, або за пропозицію парламенту призначає референдум по зміні конституції. Якщо президент не згоден із запропонованим парламентом або групою виборців проектом зміну конституції, то він має право повернути цей законопроект до парламенту зі своїми запереченнями і тоді парламент більшістю 2 / 3 зобов'язаний проголосувати за запропоновану поправку. Остаточне рішення приймається на референдумі. Явочний поріг - 1 / 3.
У разі повернення під юрисдикцію грузи територій Абхазії і Південної Осетії зміни до конституції можуть наведено без прийняття спеціального конституційного закону.
Конституційний контроль здійснює конституційний суд. Можуть розглядатися будь-які акти та рішення і інших, в т.ч. недержавних організацій, прямо або побічно зачіпають права людини.
Громадянство. Діють 2 закону про громадянство. Закон про громадянство 1993 року в редакції 2005ті закон про репатріацію 1994 року.
За народженням:
- Обидва батьки є громадянами грузії;
- Якщо один з батьків є громадянином вантаж і дитина народилася на території Грузії;
- Якщо один з батьків є громадянином вантаж і при цьому один з батьків постійно проживає;
- Якщо батьки - особи без громадянства та дитина народилася на території грузи;
- Якщо дитина знайдений на території вантаж і батьки не відомі.
Натуралізація:
- Знання грузинської мови;
- Іспит з історії та основ законодавства вантаж;
- Наявність постійної роботи або нерухомого майна в грузи.
Знімаються ценз:
- Шлюб на громадянці / громадянина грузи протягом 3 років;
- Якщо людина була раніше незаконно позбавлений грузинського громадянства.
Обмеження:
- Якщо людина скоїла міжнародний злочин проти миру і людства;
- Якщо людина скоїла проти держави Грузії (наприклад, шпигунство)
Припинення. Вихід носить повідомний характер.
Обмеження виходу (відстрочення):
- Наявність невиконаних зобов'язань;
- Якщо людина притягнутий до кримінальної відповідальності за законодавством грузи.
Втрата громадянства:
- Якщо людина без дозволу органів і посадових осіб на роботу до органів державної влади іноземної держави;
- Якщо виїхав на ПМП до іноземної держави і не став на консульський облік протягом 2 років;
- Якщо придбав грузинське громадянство обманним шляхом;
- Якщо придбав іноземне громадянство без належних підстав.
Органи державної влади. Президент Грузії обирається строком на 5 років. Один і той ж людина не може бути президентом не більш 2 термінів. Кандидатом у президенти може бути громадянин грузи за народженням, який проживає на території грузи не менше 15 років, володіє всіма правами, не молодше 35 років. Президент обирається прямим голосуванням. У першому турі абсолютною більшістю голосів. У другому турі - взяло участь не менше 1 / 3 і за переможця проголосували не менше 1 / 5 прийшла на вибори.
Повноваження Президента: кадрові, нормотворчі та виконавчо-розпорядчі повноваження. У конституції дуже докладно розписано надзвичайні повноваження президента.
Імпічмент. З ініціативою імпічменту може виступити група депутатів парламенту не менш Ѕ від загального складу. Підставами для порушення цієї процедури можуть бути: вчинення злочинів; порушення конституції; антидемократичні дії президента. Рішення про висунення звинувачення направляється в конституційний суд грузи, якщо підставою було порушення конституції або антидемократичні дії або до верховного суду, якщо підставою було вчинення злочину. Остаточне рішення приймається парламентом більшістю у 2 / 3. Конституцією грузи встановлено ряд обмежень імпічменту:
- Процедура імпічменту повинна укластися в 30 денний термін;
- Не допускається порушення імпічменту протягом року з одного і того ж питання.
У разі дострокового припинення повноважень його обов'язки виконує спікер парламенту.
Уряд не є самостійним органом виконавчої влади - дорадчий орган при президенті.
Формування уряду. Президент підбирає кандидатури для всього складу уряду і єдиним списком направляє на затвердження до парламенту. Для затвердження складу уряду небхідно постої більшість. Парламентські фракції має право заявити відводи з будь-яких кандидатурах уряду. Якщо парламент не дав згоди на кандидатури, президент зобов'язаний запропонувати нові кандидатури на ці посади.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Лекція
121.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституційне право
Конституційне право в РФ
Конституційне право 2
Конституційне право 3
Конституційне право
Конституційне право 4
Конституційне право Японії
Конституційне право 2 Поняття і
Конституційне право Франції
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru