Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат на тему:

Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

ПЛАН

  1. Функції законодавчої влади.

  2. Президент України.

  3. Кабінет Міністрів України та його компетенція.

  4. Функції судової влади та судова система України.

  5. Місцеві органи виконавчої влади.

1. Функції законодавчої влади

Верховна Рада України розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулю­вання законами України, а також здійснює установчі й контрольні функції, передбачені Конституцією України. Во­на приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Кон­ституцією.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і по­рядку, передбаченому розд. XIII Конституції України;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції;

3) прийняття законів;

4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

5) призначення виборів Президента України в строки, передбачені Конституцією;

6) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище України;

7) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);

8) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

9) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Мініст­рів України та ін.

Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:

права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;

громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іно­земців та осіб без громадянства;

права корінних народів і національних меншин;

порядок застосування мов;

правовий режим власності;

правові засади і гарантії підприємництва; правила кон­куренції та норми антимонопольного регулювання;

засади зовнішніх зносин;

засади регулювання демографічних та міграційних про­цесів та ін.

Конституція передбачає, що виключно законами Укра­їни встановлюються:

Державний бюджет України і бюджетна система Укра­їни;

система оподаткування, податки і збори;

засади створення і функціонування фінансового, грошо­вого, кредитного та інвестиційного ринків;

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

порядок утворення і погашення державного внутрішньо­го й зовнішнього боргу;

порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види й типи;

одиниці маси, міри і часу; порядок встановлення дер­жавних стандартів тощо.

2. Президент України

Президент України є главою держави і виступає від її імені ст. 102. Він є гарантом державного суверенітету, територіаль­ної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення ре­зультатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Повноваження Президента України:

ст. 106 забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє станови­ще України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначає, за згодою Верховної Ради Украї­ни, Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку та ін.

Президент України користується правом недоторкан­ності на час виконання повноважень, ст. 105

Він очолює Раду національної безпеки і оборони Украї­ни, яка є координаційним органом з питань забезпечення безпеки і оборони в Україні.

Президент України виконує свої повноваження до всту­пу на пост новообраного Президента України, але Конституція України встановлює, що повноваження Президен­та України припиняються достроково у разі його відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.

3. Кабінет Міністрів України та його компетенція

Розділ 6 ст.113 Кабінет Міністрів України є вищим органок у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Прези­дентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується Конституцією України і законами України, акта­ми Президента України.

Ст.114 до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр« міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр. три віце-прем'єр-міністри, міністри. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України на подання Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Мі­ністрів України.

Кабінет Міністрів України:

забезпечує державний суверенітет і економічну са­мостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Укра­їни, актів Президента України; вживає заходів щодо за­безпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сфері праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони при­роди, екологічної безпеки і природокористування та ін.

Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає по­станови і розпорядження, які є обов'язковими до вико­нання ст. 115 Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним президентом України.

4. Функції судової влади та судова система України

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами ст. 124. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допу­скається.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, Що є у державі. Народові України забезпечується можли­вість брати участь у здійсненні правосуддя через запро­вадження інститутів народних засідателів і присяжних.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом Ук­раїни та судами загальної компетенції. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрис­дикції є Верховний Суд України. Крім того, вищими судо­вими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди (наприклад, для арбітражних Вищий арбітражний суд.

України). В Україні відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

В Україні гарантується незалежність і недоторканність суддів. Вони не можуть без згоди Верховної Ради бути затриманими чи заарештованими до винесення обвинуваль­ного вироку судом ст. 126. Крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше, судді обіймають свої посади безстрокове. Консти­туція детально встановлює обставини, за наявності яких суддя звільняється з посади: закінчення строку, на який його обрано чи призначено, досягнення суддею віку 65 ро­ків, порушення суддею присяги та ін.

Основними засадами судочинства в Україні є: законність; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; зма­гальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх до­казів і у доведенні перед судом їх переконливості та ін.

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої на­лежить вирішення організаційних питань здійснення пра­восуддя.

5. Місцеві органи виконавчої влади

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації усіх склад формують голови місцевих державних адміністрацій ст. 118. Їх склад формують голови місцевих державних адміністрацій. Останні призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України на подання Кабінету Міністрів України. Вони при здійсненні своїх повноважень відпові­дальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації під­звітні і підконтрольні також у частині повноважень, деле­гованих їм відповідними районними та обласними радами.

Ст.119 Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

виконання Конституції та законів України, актів Прези­дента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональ­них програм соціально-економічного і культурного роз­витку, програм охорони довкілля та ін.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
28кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституційні засади закріплення організації здійснення державної влади в Україні
Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування
Основи діяльності системи органів державної влади
Аналіз системи і структури органів державної влади на приклад
Системи органів державної влади суб`єктів Російської Федера
Аналіз системи і структури органів державної влади на прикладі Новосибірської області
Системи органів державної влади суб`єктів Російської Федерації і штатів Індії порівняльний
Принцип поділу влади в системі органів державної влади
Форми і методи впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru