Комплексний аналіз фінансового стану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

ПЛАН
ВСТУП. 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .. 5
1.1.Предварітельная оцінка фінансового стану підприємства. 5
1.2.Методіка аналізу фінансово - господарського стану. 8
1.3.Показателі фінансового стану. 10
2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ "Меблевик" ". 17
2.1. Оцінка структури балансу. 17
2.2.Оценка платоспроможності та ліквідності. 18
2.3. Аналіз фінансових результатів підприємства. 23
2.4. Аналіз ділової активності. 24
2.5. Оцінка ймовірності банкрутства. 26
2.6. Оцінка беззбитковості. 28
3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .. 30
ВИСНОВОК. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .. 32
ДОДАТОК. 34


ВСТУП

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому можна вважати, що основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх і зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.
Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його поточного стану, а також визначення того, по яких напрямках потрібно вести роботу з поліпшенню цього стану. При цьому бажаним є такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню.
Основна мета даної курсової роботи - Обгрунтувати принципи і методи аналізу фінансово-господарського стану вітчизняних підприємств.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:
· Дослідження економічної суті такого поняття як "фінансовий стан підприємства";
· Визначення ролі фінансового стану у ефективності господарської діяльності підприємства;
· Комплексна оцінка фінансового стану діючого вітчизняного підприємства;
Предметом дослідження виступають моделі діагностикою фінансово-господарського стану вітчизняних підприємств.
Об'єктом дослідження є діагностика фінансово-господарського стану ВАТ «ЧМП».
Курсова робота складається з трьох розділів, в яких послідовно досліджується поставлена ​​проблема.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1.Предварітельная оцінка фінансового стану підприємства

Фінансовий аналіз використовується як самою компанією, так і зовнішніми суб'єктами ринку при здійсненні різних операцій або для надання інформації про фінансовий стан компанії третім особам. Як правило, фінансовий аналіз проводиться за:
· Реструктуризації. У процесі виділення структурних підрозділів в окремі бізнес-одиниці необхідно оцінювати такі показники їх поточної діяльності, як розміри дебіторської та кредиторської заборгованостей, рентабельність, оборотність матеріальних запасів, продуктивність праці і т. д. Сприятливий фінансовий стан структурної одиниці може послужити додатковим фактором на користь залишення її у складі компанії;
· Оцінки вартості бізнесу, в тому числі для його продажу / купівлі. Обгрунтована оцінка фінансового стану дозволяє призначити справедливу ціну угоди і може служити інструментом зміни суми угоди;
· Отриманні кредиту / залученні інвестора. Результати фінансового аналізу діяльності компанії є основним індикатором для банку або інвестора при прийнятті рішення про видачу кредиту;
· Вихід на фондову біржу (з облігаціями або акціями). За вимогами російських і західних бірж компанія зобов'язана розраховувати певний набір коефіцієнтів, що відбивають її фінансовий стан, і публікувати ці коефіцієнти в звітах про свою діяльність. Наприклад, за російським законодавством в проспекті емісії цінних паперів компанії необхідно вказувати ступінь покриття платежів з обслуговування боргів, рівень простроченої заборгованості, оборотність чистих активів, частку податку на прибуток в прибутку до оподаткування і т. д.
Фінансовий аналіз може проводитися для порівняння власної компанії з іншого (бенчмаркінг). Для проведення разових оцінок фінансового стану підприємства має сенс залучати професійних оцінювачів і аудиторів. Це дозволить підвищити надійність оцінки в очах третіх осіб.
В оперативній діяльності фінансовий аналіз використовується для:
· Оцінки фінансового стану компанії;
· Встановлення обмежень при формуванні планів і бюджетів. Наприклад, можна обмежити ліквідність компанії (вказати, що вона повинна бути не нижче певного рівня), оборотність запасів, співвідношення власних і позикових коштів, вартість залучення капіталу і т. д. У багатьох компаніях існує практика встановлення лімітів для філій і дочірніх підприємств на основі таких показників, як рентабельність, собівартість продукції, віддача на інвестиції і т. д.;
· Оцінки прогнозованих і досягнутих результатів діяльності.
Аналіз починається з огляду основних показників діяльності підприємства. У ході цього огляду необхідно розглянути наступні питання:
· Майновий стан підприємства на початок і кінець звітного періоду;
· Умови роботи підприємства в звітному періоді;
результати, досягнуті підприємством у звітному періоді;
· Перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Майнове становище підприємства на початок і кінець звітного періоду характеризуються даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділів активу балансу, можна з'ясувати тенденції зміни майнового стану. Інформація про зміну в організаційній структурі управління, відкритті нових видів діяльності підприємства, особливості роботи з контрагентами та ін звичайно міститься в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Результативність та перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу елементів зростання коштів підприємства, обсягів його виробничої діяльності і прибутку. Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутніми у балансі в явному чи завуальованому вигляді. Даний випадок може мати місце, коли в звітності є статті, які свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і про сформований в результаті цього поганому фінансовому становищі (наприклад, стаття «Збитки»). У балансах цілком рентабельних підприємств можуть бути присутні також в прихованому, завуальованому вигляді статті, що свідчать про певні недоліки в роботі.
Це може бути викликано не тільки з фальсифікаціями з боку підприємства, але і прийнятої методики складання звітності, згідно з якою багато балансові статті комплексні (наприклад, статті «Інші дебітори», «Інші кредитори»).

1.2.Методіка аналізу фінансово - господарського стану

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності - це сукупність аналітичних процедур використовуваних для визначення фінансово - господарського стану підприємства.
Фахівці в галузі аналізу наводять різні методики визначення фінансово - господарської стану предпріятія.2 Однак основні принципи і послідовність процедурної сторони аналізу є практично однаковими з невеликим розбіжностями. Деталізація процедурної сторони методики аналізу фінансово-господарської діяльності залежить від поставлених цілей і різних факторів інформаційного, методичного, кадрового та технічного забезпечення. Таким чином, не існує загальноприйнятої методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, проте у всіх суттєвих аспектах процедурні боку схожі.
Важливе значення для аналізу має його інформаційне забезпечення. Це пов'язано з тим, що відповідно до Закону РФ «Про інформатизації та захисту інформації» підприємство може не надавати інформацію, що містить комерційну таємницю. Але звичайно для прийняття багатьох рішень потенційними партнерами фірми, достатнім є проведення експрес-аналізу фінансово-господарської діяльності. Навіть для проведення деталізованого аналізу фінансово-господарської діяльності найчастіше не потрібно інформації становить комерційну таємницю. Для проведення загальних деталізованого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства потрібні відомості за встановленими формами бухгалтерської звітності, а саме:
· Форма № 1 Бухгалтерський баланс
· Форма № 2 Звіт про прибутки та збитки
· Форма № 3 Звіт про рух капіталу
· Форма № 4 Звіт про рух грошових коштів
· Форма № 5 Додаток до бухгалтерського балансу
Ці відомості, відповідно до Постанови Уряду РФ від 5 грудня 1991р. № 35 «Про перелік відомостей які не можуть становити комерційну таємницю» не можуть становити комерційну таємницю.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться в три етапи.
На першому етапі приймається рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і перевіряється її готовність до читання. Завдання про доцільність аналізу дозволяє вирішити ознайомлення з аудиторським висновком. Існує два основних типи аудиторських висновків: стандартне і нестандартне. Стандартне аудиторський висновок являє собою уніфікований коротко викладений документ, що містить позитивну оцінку аудиторської фірми про достовірність поданої у звіті інформації та її відповідності діючим нормативним документам. У цьому випадку проведення аналізу доцільно і можливо, так як звітність в усіх суттєвих аспектах об'єктивно відображає фінансово-господарську діяльність підприємства.
Нестандартне аудиторський висновок складається в тих випадках, коли аудиторська фірма не може скласти стандартне аудиторський висновок у силу ряду причин, а саме: деякі помилки в бухгалтерській звітності фірми, різні невизначеності фінансового та організаційного характеру і т.п. У цьому випадку цінність аналітичних висновків складених з даної звітності знижується.
Перевірка готовності звітності до читання носить технічний характер і пов'язана з візуальної перевіркою наявності необхідних звітних форм, реквізитів і підписів на них, а також найпростішої лічильної перевіркою проміжних підсумків і валюти балансу.
Мета другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу, це необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в даному звітному періоді і врахувати аналізі чинники вплив яких спричинило зміни в майновому і фінансовому становищі організації і які знайшли своє відображення в пояснювальній записці.
Третій етап є основним в аналізі господарської діяльності. Метою цього етапу є оцінка результатів господарської діяльності та фінансового станів господарюючого суб'єкта. Необхідно зазначити що ступінь деталізації аналізу фінансово-господарської діяльності може варіювати залежно від поставлених цілей.
На початку аналізу доцільно охарактеризувати фінансово - господарську діяльність підприємства, вказати галузеву приналежність та інші відмітні ознаки.
Потім проводитися аналіз стану «хворих статей звітності», а саме статей збитків (форма № 1 - рядки 310, 320, 390, форма № 2 рядки - 110, 140, 170), довгострокових і короткострокових кредитів банків та позик, непогашених в строк ( форма № 5 рядка 111, 121, 131, 141, 151) простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості (форма № 5 рядка 211, 221, 231, 241) а також прострочених векселів (форма № 5 рядок 265).
У разі наявності сум за цими статтями необхідні вивчити причини їх появи. Іноді інформацію в даному випадку може дати лише подальший аналіз і остаточні висновки можна буде зробити пізніше.

1.3.Показателі фінансового стану

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства полягає в загальному з наступних основних компонентів:
· Аналіз майнового стану;
· Аналіз ліквідності;
· Аналіз фінансової стійкості;
· Аналіз ділової активності;
· Аналіз рентабельності.
Ці складові частини тісно взаємопов'язані межу собою і їх розподіл повинен бути лише для більш чіткого поділу і розуміння висновків з аналітичних процедур аналізу фінансово-господарської діяльності організації.
Аналіз майнового положення складається з наступних компонентів:
· Аналізу активів і пасивів балансу
· Аналізу показників майнового стану
При аналізі активів і пасивів балансу простежується динаміка їх стану в аналізованому періоді. Слід мати на увазі, що в умовах інфляції цінність аналізу за абсолютними показниками значно знижується і для нейтралізації цього фактора слід проводити аналіз також і за відносними показниками структури балансу.
При оцінці динаміки майна прослідковується стан усього майна у складі іммобілізованих активів (I розділ балансу) і мобільних активів (II розділ балансу - запаси, дебіторська заборгованість, інші оборотні активи) на початок і кінець аналізованого періоду, а також структура їхнього приросту (зниження).
Аналіз показників майнового стану полягає в розрахунку і аналізі наступних основних показників:
· Сума господарських засобів знаходяться в розпорядженні підприємства;
· Даний показник дає узагальнену вартісну оцінку активів значаться на балансі підприємства;
· Частка активної частини основних засобів.
Під активною частиною основних засобів слід розуміти машини, верстати, обладнання, транспортні засоби тощо Зростання даного показника розглядається як позитивна тенденція.
Коефіцієнт зносу - він характеризує ступінь зношеності основних засобів у відсотках до первісної вартості. Його високе значення є несприятливим фактором. Доповненням цього показника до 1 виступає коефіцієнт придатності.
Коефіцієнт оновлення, - показує яку частину від наявних на кінець періоду основних засобів становлять нові основні засоби.
Коефіцієнт вибуття, - показує яка частина основних засобів вибула з господарського обороту за звітний період з причин зношеності.
Аналіз ліквідності підприємства базується на розрахунку наступних показників:
· Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує ту частину власних оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умовах зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.
Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів, отже, якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче (принаймні теоретично). Розмір перевищення і задається коефіцієнтом поточної ліквідності. Значення показника може варіювати по галузях і видам діяльності, а його розумний ріст у динаміці звичайно розглядається як сприятлива тенденція. У західній обліково-аналітичній практиці наводиться критичне нижнє значення показника - 2; однак це лише орієнтовне значення, яке вказує на порядок показника, але не на його точне нормативне значення.
Коефіцієнт швидкої ліквідності. За смисловим призначенням показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності; однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення полягає не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато важливіше, і в тому, що грошові кошти, які можна виручити у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат на їх придбання. Зокрема, в умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при ліквідації підприємства виручають 40% і менше від облікової вартості запасів. У західній літературі наводиться орієнтовне нижнє значення показника - 1, однак ця оцінка також носить умовний характер. Крім того, аналізуючи динаміку цього коефіцієнта, необхідно звертати увагу і на чинники, що зумовили його зміну.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства; показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Рекомендаційна нижня межа показника, що приводиться в західній літературі, - 0,2. У вітчизняній практиці фактичні середні значення розглянутих коефіцієнтів ліквідності, як правило, значно нижче значень, що згадуються в західних літературних джерелах. Оскільки розробка галузевих нормативів цих коефіцієнтів - справа майбутнього, на практиці бажано проводити аналіз динаміки даних показників, доповнюючи його порівняльним аналізом доступних даних по підприємствах, які мають аналогічну орієнтацію своєї господарської діяльності.
Частка власних оборотних коштів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Традиційно має велике значення в аналізі фінансового стану підприємств торгівлі; рекомендована нижня межа показника в цьому випадку - 50%.
Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини «нормальних» джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше одиниці, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійке.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів.
Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується, отже, співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому у світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредитів підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу - їх сума дорівнює 1 (або 100%).
Коефіцієнт фінансової залежності. Є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати залежно від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позички і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто (в певному сенсі) належить їм, а не власникам підприємства.
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів. Як і деякі з вищенаведених показників, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він має досить просту інтерпретацію: його значення, рівне 0,25, означає, що на кожен карбованець власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 25 коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.
Показники групи ділової активності характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності.
До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показник ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання.
Ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу). Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на карбованець коштів, вкладених у діяльність підприємства. Зростання показника в динаміці розглядається як сприятлива тенденція.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання. Показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва і т.п.
При аналізі рентабельності використовуються наступні основні показники, які використовуються в країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень у діяльність того чи іншого виду: рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу. Економічна інтерпретація цих показників очевидна - скільки рублів прибутку припадає на один рубль авансованого (власного) капіталу. При розрахунку можна використовувати або загальний прибуток звітного періоду, або чистий прибуток.

2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ "Меблевик" "

2.1. Оцінка структури балансу

Основою для аналізу активів і пасивів ВАТ "Меблевик" є аналітичний агрегований баланс, який представлений в додатку А і Б. Проаналізувавши баланс підприємства нами були виявлені як позитивні так і негативні тенденції.
Позитивні:
· Спостерігається збільшення майна підприємства за період 2000-2001 рр.. - На 26808 тис. руб. або 30,87%;
· Збільшення майна відбулося, в основному, за рахунок збільшення оборотних активів на 29630 тис. руб. або 219,08% і запасів на 23976 тис. руб. або 603,17% (період 2000-2001 рр..);
· За період 2001-2002 рр.. спостерігається зменшення заборгованості по короткострокових кредитах на 5841 тис. руб. або 37,39%
Негативні:
· За період 2001-2002 рр.. відбулося зменшення майна підприємстві на 2878 тис. руб. або 2,53%;
· Зменшення відбулося, в основному, за рахунок скорочення оборотних активів на 5466 тис. руб. або 12,67% та запасів на 16414 тис. руб. або 58,72%;
· За період 2000-2001 рр.. спостерігається скорочення власного капіталу підприємства на 3049 тис. руб. або 3,91%;
· Грошові кошти підприємства скоротилися на 124 тис. руб. або 16,71% (2000-2001 рр..) та 45 тис. руб. або 7,28% (2001-2002 рр..);
· Необоротні активи зменшилися на 2822 тис. руб. або 3,85% (2000-2001) рр..;
· Спостерігається збільшення кредиторської заборгованості підприємства на 14842 тис. руб. або 179,75% (2000-2001 рр..) та 2736 тис. руб. або 11,84% в 2001-2002 рр. ..
· Дебіторська заборгованість підприємства також має тенденцію до збільшення (період 2000-2001 рр.. - На 5487 тис. руб. Або 88,26%; період 2001-2002 рр.. - На 11827 тис. руб. Або 101,05%).

2.2.Оценка платоспроможності та ліквідності

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.
Відповідно до забезпеченістю запасів можливими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.
1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована: З <СОК.
2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована: З <ВОК + КД.
3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів і довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити: З <ВОК + К Д + К К.
4. Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає "нормальних джерел" їх формування; підприємству загрожує банкрутство: З> ВОК + К Д + К К.
У таблиці 2.1 проведено розрахунок фінансової стійкості для ЗАТ "Меблевик".
Таблиця 2.5
Аналіз фінансової стійкості для ЗАТ "Меблевик"
№ п / п
Показник
2000
2001
2002
а
1
2
3
4
1
Власний капітал
77973,00
74924,00
75151,00
2
Необоротні активи
73310,00
70488,00
73076,00
3
Власні оборотні кошти (р.1-р.2)
4663,00
4436,00
2075,00
4
Довгострокові зобов'язання
0,00
0,00
0,00
5
Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3 + р.4)
4663,00
4436,00
2075,00
6
Короткострокові кредити та позики
600,00
15620,00
9779,00
7
Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5 + р.6)
5263,00
20056,00
11854,00
8
Запаси
3975,00
27951,00
24,60
9
Надлишок або нестача власних оборотних коштів (р.3-р.8)
688,00
-23515,00
2050,40
10
Надлишок або нестача власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р.5-р.8)
688,00
-23515,00
2050,40
11
Надлишок або нестача основних джерел покриття запасів (р.7-р.8)
1288,00
-7895,00
11829,40
12
Тип фінансової стійкості
абсолютна
кризовий
абсолютна
Як показують дані таблиці 2.1 підприємство в 2000 р. мало абсолютну фінансову стійкість, у 2001 - кризовий фінансовий стан, у 2002 - абсолютну фінансову стійкість. Перейти з кризового фінансового стану в абсолютну стійкість підприємство змогло дуже сильно зменшивши власні запаси. Такі сильні скачки фінансової стійкості підприємстві дуже негативно впливають на фінансовий стан підприємства.
У таблиці 2.2 наведено розрахунок показників фінансової стійкості.
Таблиця 2.2
Аналіз показників фінансової стійкості ЗАТ "Меблевик"
№ п / п
Показник
Формула для розрахунку
2000
2001
2002
1
2
3
4
5
6
1
Маневреність робочого капіталу
Запаси / Робочий капітал
0,85
0,00
5,56
2
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
Власний капітал / Пасиви
0,90
0,66
0,68
3
Коефіцієнт фінансової стабільності
Позиковий капітал / Пасиви
8,80
1,94
2,11
4
Коефіцієнт фінансової стійкості
Власний капітал + довгострокові зобов'язання / Пасиви
0,90
0,66
0,68
Розглянемо докладніше наведені в таблиці 2.2 показники. Так, Показник маневреності робочого капіталу характеризує частину запасів у власних обігових коштах. Напрямок позитивних змін даного показника - зменшення. У даному випадку спочатку йде сильне зменшення, тому збільшення показника до 5,56. Такі «стрибки» дуже негатвіно відбиваються на роботі підприємства.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів. Його нормативне значення повинно бути більше або дорівнювати 0,5. Як бачимо протягом аналізованого періоду цей показник є більшим нормативного значення, що свідчить про фінансову незалежність підприємства.
Коефіцієнт фінансової стабільності показує можливість забезпечити заборгованість власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства. Нормативне значення показника повинно бути більше одиниці. У нашому випадку його значення свідчить про високу фінансову стабільність підприємства.
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Він повинен бути в межах 0,85-0,90. У аналізованого підприємства його значення становить 0,90 тільки в 2000 р., далі даний показник зменшується до рівня 0,66 (2001 р.) і 0,68 (2002 р.).
Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно розрахувати сукупність відносних аналітичних показників - коефіцієнтів ліквідності (див. табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Аналіз ліквідності ВАТ "Меблевик"
№ п / п
Показник
Формула
для розрахунку
2000
2001
2002
1
2
3
4
5
6
1
Коефіцієнт покриття
Поточні активи
/ Поточні пасиви
1,53
1,11
1,06
2
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість
/ Кредиторська заборгованість
0,75
0,51
0,91
3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти
/ Поточні пасиви
0,08
0,02
0,02
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року. При значенні коефіцієнта менше 1 підприємство має неліквідний баланс. Як бачимо, значення цього показника для ЗАТ "Меблевик" свідчать про ліквідність підприємства в аналізованому періоді.
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Рекомендоване значення цього показника 1. Для ВАТ "Меблевик" даний показник наближається до нормативного тільки у 2002р ..
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення цього показника знаходиться в межах 0,20 - 0,35. У періоді, що розглядається, значення даного коефіцієнта не відповідають нормативним.

2.3. Аналіз фінансових результатів підприємства

У таблиці 2.4 наведено аналіз фінансових результатів ВАТ "Меблевик".
Таблиця 2.4
Аналіз фінансових результатів ЗАТ "Меблевик"
№ п / п
Показник
Період
Зміни за період
2002
2001
тис. руб.
(Гр.1-гр.2)
%
(Гр.3: гр.2) * 100
а
б
1
2
3
4
1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
434678,00
488906,00
-54228
-11,09
2
Собівартість реалізованої продукції
241513,00
308783,00
-67270
-21,79
3
Валовий прибуток від реалізації
193165
180123
13042
7,24
4
Адміністративні витрати
34272,00
41495,00
-7223
-17,41
5
Витрати на збут
20832,00
34810,00
-13978
-40,16
6
Інші операційні витрати
13129,00
2711,00
10418
384,29
6
Собівартість реалізованої продукції з урахуванням витрат
309746,00
387799,00
-78053
-20,13
7
Прибуток від реалізації
124932
101107
23825
23,56
8
Інші доходи
1211,00
7149,00
-5938
-83,06
9
Прибуток від операційної діяльності
126143
108256
17887
16,52
10
Прибуток від участі в капіталі
240,00
365,00
-125
-34,25
11
Прибуток від звичайної діяльності
137742,00
96619,00
41123
42,56
12
Податок на прибуток
35113,00
15403,00
19710
127,96
13
Чистий прибуток
102629
81216
21413
26,37
Як свідчать дані таблиці 2.4, чистий прибуток підприємства в аналізованому періоді збільшилася на 21413 тис. руб. або 26,37%, що є позитивною тенденцією. Якщо проаналізувати за рахунок чого відбулося збільшення величини чистого прибутку, то тут ситуація не однозначна, так ми можемо спостерігати зменшення обсягу реалізації продукції на 54228 тис. руб. або 11,09%. Але в той же час відбувається зниження собівартості реалізованої продукції на 67270 тис. руб. або 21,79%, а з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут зменшення собівартості склало 20,13%. Ми не можемо сказати які заходи спричинили таке зниження собівартості, можливо що зниження собівартості спричинило погіршення якості продукції, так як відбулося зниження обсягу реалізації. У будь-якому випадку керівництву підприємством необхідно вжити заходів щодо збільшення обсягу реалізації, так як його зниження, навіть на тлі збільшення чистого прибутку, в перспективі може призвести до значного погіршення фінансового стану підприємства, навіть до банкрутства.

2.4. Аналіз ділової активності

Розглянемо показники ділової активності підприємства у аналізованому періоді (див. табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Показники ділової активності ЗАТ "Меблевик"
№ п / п
Показник
Формула
для розрахунку
2000
2001
2002
1
2
3
4
5
6
1
Фондовіддача
Чиста виручка
/ Основні виробничі фонди
8,92
6,93
6,37
2
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (обороти)
Чиста виручка
/ Оборотні кошти
16,69
36,15
10,07
3
Період одного обороту обігових коштів (днів)
360
/ Коефіцієнт оборот. оборот. коштів
21,57
9,96
35,74
4
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)
Собівартість
/ Середні запаси
35,93
77,68
8,64
5
Період одного обороту запасів (днів)
360
/ Коеф. обор. запасів
10,02
4,63
41,66
8
Період погашення кредиторської заборгованості (днів)
Середня кредиторська заборгованість * 360
/ Собівартість реалізації
30,91
10,33
57,42
Розглянемо кожен з наведених показників окремо:
1. Фондовіддача - показує скільки виручки припадає на одиницю основних фондів. Як бачимо, цей показник має тенденцію до зменшення, що є кілька негативною тенденцією і свідчить про зменшення ефективності використання основних фондів підприємства;
2. Період одного обороту обігових коштів - визначає середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. Зменшення цього показника свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів на підприємстві. У нашому випадку спостерігається спочатку збільшення (2001 р.), а потім істотне зменшення даного показника;
3. Період одного обороту запасів - це період, протягом якого запаси трансформуються в грошові кошти. Спостерігається дуже сильне збільшення даного показника (з 10 днів, у 2000 р. до 42 днів у 2002 р.), що є негативною тенденцією;
4. Показники періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості свідчать про те, що підприємство набагато більше часу користується по суті безкоштовним кредитом з боку власних кредиторів ніж саме кредитує (безкоштовно) інші підприємства.

2.5. Оцінка ймовірності банкрутства

Питанням прогнозування неплатоспроможності завжди займалися як академічні кола, так і бізнес-консультанти. Тому, можна говорити як про теоретичний, так і практичному підході до проблеми.
Перші досліди з оцінки стану компанії були початі ще в дев'ятнадцятому столітті. Показник кредитоспроможності був, мабуть, першим показником, що застосовувався для подібних цілей. Особливо активними в цій області були купці, будучи особливо зацікавленими, у визначенні потенційної платоспроможності своїх клієнтів. У 1826 році побачив світ перший дайджест компаній, що відмовилися платити за своїми зобов'язаннями, який згодом був відомий як Stubbs Gazette.
Однак тільки в двадцятому столітті фінансові й економічні показники стали широко використовуватися, причому не тільки для прогнозування банкрутства, як такого, але і для прогнозування різних фінансових утруднень.
Таким чином, до дійсного моменту існує більш сотні різних робіт, присвячених прогнозуванню банкрутства підприємства. Однак, практично всі відомі автору роботи були виконані на заході (в основному в США). Відповідно питання про їхню застосовність в російських умовах як і раніше залишається відкритим.
Також слід зазначити, накопичений досвід показує, що моделі прогнозування банкрутства, як правило, складаються з різних коефіцієнтів з деякими вагами. Причому, які саме коефіцієнти входять у модель, визначається або на основі статистичних, або експертних оцінок.
Для оцінки можливості банкрутства ВАТ "Меблевик" використовуємо показник Таффлера (Z Т).
Z Т = 0,03 х1 + 0,13 х2 + 0,18 х3 + 0,16 х4
х1 = ;
х2 = ;
х3 =
х4 = .
Якщо Z Т> 0,3 - підприємство має добрі довгострокові перспективи, при Z Т <0,2 - є ймовірність банкрутства.
Розрахуємо показник Таффлера для ЗАТ "Меблевик":
Zт = 0,03 * 10,495 + 0,13 * 0,3403 + 0,18 * 0,0883 + 0,16 * 3,9243 = 1,0029
Згідно розрахованому коефіцієнту підприємство має добрі довгострокові перспективи.

2.6. Оцінка беззбитковості

Всі витрати підприємства можуть бути поділені на дві частини: змінні витрати (виробничі), що змінюються пропорційно обсягу виробництва, і постійні витрати (періодичні), які, як правило, залишаються стабільними при зміні обсягу випуску. Виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості в обсязі виробничих змінних витрат складає маржинальний дохід, що є важливим параметром в оцінці управлінських рішень.
До змінних (виробничим) витрат відносяться прямі матеріальні витрати, заробітна плата виробничого персоналу з відповідними відрахуваннями, а також витрати по утриманню та експлуатації обладнання та ряд інших загальновиробничих витрат.
До постійних належать адміністративні та управлінські витрати, амортизаційні відрахування, витрати по збуту та реалізації продукції, витрати з дослідження ринку, інші загальні управлінські, комерційні і загальногосподарські витрати.
Одним з основних практичних результатів використання класифікації витрат підприємства за принципом залежності від обсягу виробництва є можливість прогнозування прибутку, виходячи з передбачуваного стану витрат, а також визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність. Величину виручки від реалізації, при якій підприємство буде в змозі покрити свої витрати без отримання прибутку, прийнято називати критичним обсягом виробництва ("мертвою точкою").
Проведемо оцінку беззбитковості для ЗАТ "Меблевик". Для розрахунків візьмемо такі дані:
· Виручка = 434678 руб.
· Постійні витрати = 55104 руб.
· Змінні витрати = 14313 руб.
· Обсяг реалізації = 10000 шт.
· Ціна реалізації = 43,47 руб.
Порахуємо точку беззбитковості аналітичним методом:
Точка беззбитковості в натуральних одиницях = Постійні витрати / (Ціна - Змінні витрати на одиницю продукції)
Підрахуємо змінні витрати на одиницю продукції:
14313 / 10000 = 1,43 (грн.)
· Точка беззбитковості в натуральних одиницях = 55104 / (43,47 - 1,43) = 1311 (шт.)
Визначимо точку беззбитковості графічним методом (рис. 2.1)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
0 300 600 900 1100 1300 1600 1900 2100
Обсяг виробництва, шт.
50
100
200
300
400
500
600
Виручка, тис. руб.
Постійні витрати
Повні витрати
Виручка
Підпис: Виручка, тис. руб.
Рис. 2.1 Точка беззбитковості ВАТ "Меблевик"
Якщо провести перпендикуляр з точки перетину графіків виручки і повних витрат ми отримаємо, що рівень беззбитковості за даних умов дорівнює 1311 шт. З проведених обчислень можна зробити висновок, що досліджуване підприємство прибутково.

3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виходячи з результатів проведеного аналізу ми можемо зробити наступні висновки. Підприємство хоч і прибуткове, але має ряд проблем. Так, є проблеми з фінансовою стійкістю підприємства, про що свідчать різкі скачки в показниках фінансової стійкості. Показник абсолютної ліквідності підприємства не відповідає нормативним значенням, що свідчить про те, що підприємство не зможе швидко покрити всі свої зобов'язання. Хоча загальна ліквідність балансу підприємства у довгостроковій перспективі нормальна.
Не зрозуміла ситуація із собівартістю продукції, у 2002 р. вона зменшилася на більш ніж 20%, але не зрозуміло за рахунок чого. Впали обсяги реалізації продукції, хоча за рахунок зменшення собівартості підприємство отримало в звітному періоді більше чистого прибутку.
Грунтуючись на виявлених диспропорцій у фінансово-господарської діяльності підприємства ми можемо рекомендувати керівництву підприємства наступне. По-перше, керівництву підприємством необхідно ліквідувати стрибкоподібні зміни у фінансовій стійкості підприємства. По-друге, необхідно довести показники швидкої ліквідності до нормативних значень, це можна зробити за рахунок збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. По-третє, необхідно прояснити ситуацію зі зменшенням собівартості продукції та зменшенням обсягу реалізації. Давати будь-які рекомендації на цей рахунок можливо тільки після отримання повної інформації.

ВИСНОВОК

В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи:
· Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансово-господарського стану підприємства;
· Чистий прибуток ВАТ «ЧМП» в аналізованому періоді збільшилася на 21413 тис. руб. або 26,37%, що є позитивною тенденцією. Якщо проаналізувати за рахунок чого відбулося збільшення величини чистого прибутку, то тут ситуація не однозначна, так ми можемо спостерігати зменшення обсягу реалізації продукції на 54228 тис. руб. або 11,09%. Але в той же час відбувається зниження собівартості реалізованої продукції на 67270 тис. руб. або 21,79%, а з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут зменшення собівартості склало 20,13%. Ми не можемо сказати які заходи спричинили таке зниження собівартості, можливо що зниження собівартості спричинило погіршення якості продукції, так як відбулося зниження обсягу реалізації;
· Керівництва підприємством необхідно ліквідувати стрибкоподібні зміни у фінансовій стійкості підприємства;
· Необхідно довести показники швидкої ліквідності до нормативних значень, це можна зробити за рахунок збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - Київ: Вид-во «Ніка-Центр», 1999 р.
2. Бобильова О.З. Фінансовий менеджмент: - М.: Видавництво РОУ, 99 - 152с.
3. Бочаров В.В. Фінансове моделювання. Навчальний посібник - СПб.: Пітер, 2000.
4. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської звітності для прийняття рішень. М.: Видавничий дім «Герда», 1999р.
5. Грамотенко Т.А. Банкрутство підприємств: економічні аспекти. М.: Пріор, 1998 р.
6. Гребньов Л.С. Нурієв Р.М. Економіка. М.:-Віта-Пресс, 2000 р. с.432.
7. Дягтеренко В.Г. Основи логістики та маркетингу. - Ростов-на-Дону: Експертне бюро, М.: Гардарика, 1996. -120 С.
8. Донцова Л.В. Аналіз бухгалтерської отчетності.-М.: ДІС, 1999 р. с.234.
9. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз .- М.: Видавництво «Бухгалтерський облік», 2002 р., с.528.
10. Журавльов В.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: ЧІЕМ СПБДТУ. Чебоксари, 1999 - 135с.
11. Ковальов А.І. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2000. - 480с.
12. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. М.: Фінанси і статистика, 2001. - 512с.
13. Ковальов В.В. Як читати баланс. М.: Фінанси і статистика, 1999. - 480с.
14. Козлова О.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства. М.: АТ «АРГО», 1999 р. с. 274.
15. Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. М.: ЮНИТИ, 1999. - 471с.
16. Нерушін Ю.М. Комерційна логістика. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 271с.
17. Макар'ян Е.К. , Герасименко Г.Л. Фінансовий аналіз. М.: ПРІОР, 1999 р. с. 319.
18. Міжнародні стандарти фінансової звітності. - М.: Аскер-Асса, 1999 р. с.120.
19. Муравйов А.І. Теорія економічного аналізу. М.: Фінанси і статистика, 1998 р. с.495.
20. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. М.: Банки і біржі, 1998. - 400с.

ДОДАТОК

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
174.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Аналіз фінансового стану підприємства 19
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства 18
Аналіз фінансового стану підприємства 76
Аналіз фінансового стану підприємства 14
Аналіз фінансового стану підприємства 2
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас