додати матеріал


Класична німецька філософія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачатиТема: Класична німецька філософія.
План

1.  Загальна характеристика класичної німецької філософії та її  

     представники.

2.  Критична філософія І. Канта.

3.  Підсумок досягнень німецької філософії.
                                                                        

«Вникни в самого себе; відверни свій погляд від усього, що тебе оточує,  і спрямуй його всередину себе - така перша вимога, яку ставить філософія».    

                                                                                                                        Й. Г. Фіхте

1.  Загальна характеристика класичної німецької філософії та її представники.
Термін "класична німецька філософія" був введений Ф. Енгельсом. Сам Енгельс спеціально не роз'яснює, що він має на увазі під "німецькою класичною філософією". Але під класикою зазвичай мається на увазі вища міра чого-небудь, деяка завершена форма. І після класики, як правило, йде зниження рівня.

Німецька класична філософія охоплює відносно короткий період, обмежений 80-ми роками XVIII ст. і 40-ми роками XIX ст.  Проте з цілого ряду положень вона є вершиною філософського розвитку, його підсумком на цьому етапі західноєвропейської історії.

До основних представників цієї філософії відносяться такі мислителі, як Іммануїл Кант (1724-1804) – основоположник німецької класичної філософії, Готгольд Ефраїм Лессінг (1729-1781 рр.), Йоганн Георг Гаман (1730-1788 рр.), Йоганн Готфрід Гердер (1744-1803 рр.),  Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832 рр.),   Йоганн
Готліб Фіхте
(1762-1814), Вільгельм Гумбольдт (1767-1835 рр.), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770 -1831), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775-1854), Людвіг Андреас Фейербах (1804-1872). Кожний з цих філософів є настільки своєрідним та оригінальним, що виникає питання — чи можна говорити про німецьку класичну філософію, як про цілісне утворення? Проте при всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику відрізняє ряд суттєвих рис та принципів, що є спільними для всього цього етапу розвитку філософської думки. Саме вони і дають змогу говорити про німецьку класичну філософію як про цілісне духовне утворення.

Німецька
класична
філософія виступає єдиним духовним утворенням і
   


характеризується   такими
 основними рисами:


Усі представники німецької класики ставилися до філософії як до спеціальної системи філософських дисциплін, ідей, категорій.

Філософія в історії розвитку світової культури покликана бути совістю, «душею» культури, «конфронтуючою свідомістю», яка «насміхається» над дійсністю.

  У класичній німецькій філософії розроблено цілісну концепцію діалектики, як методу пізнання природної і соціальної дійсності.

  Поряд з історією досліджувалась людська сутність.

Німецькі мислителі підкреслювали роль філософії у розробці проблем гуманізму, здійснивши спробу осмислити життєдіяльність людини в суспільстві.

Класична німецька філософія сприйняла основоположні принципи філософії Нового часу – раціоналізм і «натуралізм», тобто розгляд навколишнього світу як природи, що існує за внутрішньо властивими їй механічними законами, творчо переробленими нею. Якщо мислителі Нового часу спирались на ідею про творчу силу людського розуму, то представники німецької класичної філософії виходили з протилежної постанови -  з розумної доцільності навколишнього світу, і йшли не від природи до розуму, як просвітителі, а від розуму до природи.

Що стосується загальної характеристики філософії, то в ній відбувається зміщення акцентів з аналізу природи на дослідження людини, людського світу і історії. При цьому вже у Канта ясно виражена думка про незалежність людини і його історію відносно природи. До цього філософи знали, з одного боку, природу, а з іншого - людину, яка розглядалася як особливого роду природне тіло, наділене нетілесною душею. Представники німецької класики уперше усвідомлюють, що людина живе не у світі природи, а у світі культури. І тільки дивлячись на нього, як на продукт культури, можна розгадати цілий ряд філософських загадок. Також німецька класика йде далі за раціоналізм Нового часу (Декарта, Лейбніца, які вважали, що про суть світу ми дізнаємося, лише занурившись в глибини самого розуму, оскільки чуттєве різноманіття природних тіл приховує від нас основу буття). У німецькій класиці йдеться про розумно організовану дійсність, де суть світу відкривається нам безпосередньо. І чим далі просувається думка німецьких філософів, тим ясніше те, що йдеться не про первозданну природу, а про світ культури, організований відповідно до законів Істини, Добра і Краси (метафізика, етика і естетика - три частини філософії Канта, які присвячені відкриттю цих законів). Німецькі філософи виводять цей світ культури з діяльності людського духу, і мислячий суб'єкт, таким чином, виявляється основою всесвіту. Діяльність людей тлумачиться ними тільки як духовна діяльність, а тому на найфундаментальніші питання представники класичної німецької філософії відповідають з позиції спочатку суб'єктивного (Кант), і лише потім об'єктивного ідеалізму (Гегель).

Інша особливість цієї філософії полягає в тому, що, звернувшись до дослідження суб'єкта, до дослідження його діяльних здібностей, німецькі філософи покидають рівень популярного викладу філософії. "Аж до появи кантівської філософії, - пише в зв'язку з цим Гегель, - публіка ще йшла в ногу з філософією; до появи кантівського філософського вчення філософія збуджувала до себе загальний інтерес. Вона була доступна, її бажали знати; її знання входило взагалі в уявлення про освічену людину. Нею займалися практики, державні люди. Тепер, коли виступив плутаний ідеалізм кантівської філософії, в них пропало натхнення. Таким чином, вже з виступом Канта покладений був початок цьому відділенню від звичайного способу свідомості.

Отже, одна з особливостей класичної німецької філософії проявилася в тому, що вона була приречена на нерозуміння в очах громадськості. Інакше кажучи, вона не могла стати популярною. І це з тієї простої причини, що не може бути популярною серйозна наука. Всяка популяризація науки веде до того, що поступаються спочатку науковою формою заради простоти викладу, а потім самим змістом - заради простоти сприйняття. Що стосується німецької класики, то тут було поставлено протилежне завдання. Кант і Фіхте особливо прагнули перетворити філософію на науку. Саме з цим пов'язані прийоми дедукції (логічного виведення і обґрунтування) і конструкції (метафізичні і діалектичні), які вони використовували для побудови філософської теорії.

Перерахуємо деякі з позитивних моментів німецької класичної філософії. Філософія Канта завершує раціональну філософію (почату Декартом). У його філософії знайшло своє вираження теоретичне віддзеркалення і розуміння в просвітницькому дусі людської свободи, рівності в період до французької революції. У німецькій класичній філософії можна бачити зачатки "філософії активної сторони" у Фіхте, основи нової натуральної  філософії у Шеллінга (його ж концепцію "динамічного процесу" в природі, близьку до матеріалістичної діалектики), діалектичну концепцію Гегеля (що переосмислила старе розуміння діалектики, як способу суперечки і обговорення проблем у бік її наукової побудови, де діалектика стає методом пізнання дійсності, що розвивається). Починаючи з Гердера, німецька філософія вводить історизм, ідею розвитку в дослідження суспільства і природи, тим самим відкидає неісторичні і механічні концепції попередньої просвітницької епохи (ідея розвитку стала головною в діалектиці Гегеля).

Посткантівская філософія проводить також серйозну критику агностицизму (теорії про непізнанність дійсності) і усієї попередньої раціоналістичної і емпіричної традиції.

Переважання ідеалізму в німецькій класиці пов'язане з розвитком усієї філософії після Декарта. В протилежність онтологічній позиції древньої і середньовічної філософії, як недостатньо обґрунтованою, Декарт підкреслив ідею про те, що найбільш суттєвим моментом, з якого філософія повинна почати, є достовірність того, що саме пізнає «Я», суб'єкт. У рамках цієї традиції ряд філософів Нового часу робить  більший наголос на суб'єкт (людину), чим на об'єкт (світ, природу), а питанню про характер пізнання віддають перевагу перед питанням про характер буття (гносеологія перед онтологією). У філософії Канта також проявляється подібне привілейоване положення суб'єкта і теорії пізнання (суб'єктивізм, що почався з робіт Декарта, доводиться Кантом до логічного кінця і тому його можна вважати останнім послідовним суб'єктивним ідеалістом, з чим пов'язане те, що в наступній фазі розвитку німецької філософії (Шеллінг, Гегель) спостерігається перехід до онтологічної позиції).

Також можна сказати, що характерною рисою німецького ідеалізму був пантеїзм (він характерний для Фіхте, Шеллінга і Гегеля). Поштовх, для розвитку пантеїзму, дав Кант своєю критикою метафізичних ідей (бог, душа, ідея світової цілісності), а також дискусією, що розгорілася в кінці 18 століття навколо філософії Спінози (викликана книгою Ф. Якобі "Про вчення Спінози", що представляє атеїстичну інтерпретацію його філософії).

В соціальному плані німецька філософія - свідоцтво ідейного пробудження "третього стану" (бюргерство, буржуазії) Німеччини і розвиток соціальних і ліберально-політичних ідей Нового часу і Освіти (у цьому плані Кант і Гегель дають одні з кращих тлумачень "громадянського суспільства" і "правової держави").
2. Критична філософія І. Канта.
Засновником німецької класичної філософії є Іммануїл Кант (1724 - 1804 рр.). Народився він у сім'ї ремісника в Кенігсберзі, в Східній Пруссії де провів усе життя. Середню освіту здобув у «латинській школі», виховання в якій мало провінційний характер, згодом закінчив філософський факультет університету, після чого дев'ять років працював домашнім учителем. У 1755 р. став магістром і в тому ж році - приват-доцентом Кенігсберзького університету. Приват-доценти не отримували плати за лекції, але одержували від своїх слухачів певну суму грошей. Кант був популярним викладачем і завжди читав по кілька курсів одночасно, тому не відчував нестатків. Упродовж 1766-1772 рр. працював також бібліотекарем. 3 1770 р. Кант став професором і мав заробіток, що задовольняв усі його потреби.

У творчості Канта виділяються два періоди: докритичний і критичний. У докритичний період (до 1770 р.) Кант виступав як вчений - астроном, фізик, географ. Йому належить першість в обґрунтуванні залежності припливів і відпливів від розташування Місяця, а також обґрунтування наукової гіпотези про походження Сонячної системи з гігантської газової туманності. Цю гіпотезу, скориговану великим фізиком Лапласом, астрономи  і нині розглядають, як один з можливих варіантів пояснення походження Всесвіту. В працях цього періоду, в знаменитій «Загальній природній історії і теорії неба» (1755 р.) Кант виступає як, стихійний матеріаліст і діалектрик, який обґрунтовує ідею саморозвитку природи.
 « І чим більше я розмірковую, тим більше дві речі наповнюють душу мою все новим  здивуванням  і зростаючим благоволінням: зоряне небо наді мною і моральний закон у  мені».                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  І. Кант

       Проте власне кантівська філософія, яка стала основою всієї німецької класичної філософії, сформувалась у критичний період, у його працях «Критика чистого розуму » (1781 р. ), «Критика практичного розуму» (1788 р. ), «Критика здатності судження» (1790 р. ). Усі ці праці пов'язані єдиним задумом і становлять послідовні ступені обґрунтування системи трансцендентального ідеалізму (так Кант називав свою філософську систему). «Критичним» період називається і тому, що філософ поставив завдання провести критичний аналіз усієї попередньої філософі: протиставити критичний підхід догматичному, що панував раніше.                                                                                                

  Предметом філософії Кант робить специфіку суб'єкта, що пізнає, який, на його думку, визначає спосіб пізнання і контролює предмет знання. Зробивши припущення, згідно з яким не думка узгоджується з предметом, а предмет з думкою, Кант робить висновок, що пізнання є не спогляданням, а конструюванням предмети, тобто предмет виявляється не вихідним, а кінцевим продуктом пізнання. Пізніше це стали називати «коперниканським переворотом у філософії» (коли Копернік з'ясував, що гіпотеза про обертання небесних тіл навколо Землі не до кінця пояснює рух цих тіл, він спробував досягнути успіху, припустивши, що Земля з планетами рухається навколо Сонця, а зорі залишаються нерухомими).

У філософії Нового часу (до Канта ) суб'єктивне начало розглядалось, як перешкода на шляху до істинного знання, як те, що спотворює дійсний стан речей (наприклад, вчення про «ідоли» Ф. Бекона). Кант ставить завдання: встановити різницю між суб'єктивними і об'єктивними елементами знання в самому суб'єкті, в різних його рівнях і структурах. Переосмисливши саме поняття суб'єкта, він уперше в філософії стверджує всезагальність суб'єкта. В  самому суб'єкті Кант розрізняє два рівні: емпіричний (дослідний) і трансцендентальний  (той, що знаходиться по той бік досліду).  До емпіричного рівня належать індивідуально-психологічні  особливості людини, до трансцендентального — надіндивідуальне начало в людині, тобто всезагальні визначення людини, як такої, людини, як представника людства.

Одна з основних проблем «Критики чистого розуму» полягає у з'ясуванні можливості достовірного наукового знання. Кант вважає, що достовірне знання - це об'єктивне знання. Об'єктивність ототожнюється з всезагальністю і необхідністю. Отже, для того, щоб знання мало достовірний характер, воно повинно володіти рисами всезагальності та необхідності. Об'єктивність знання обумовлюється структурою трансцендентального суб'єкта, його надіндивідуальними якостями і властивостями.

   Суб'єкту, що пізнає, від природи властиві деякі вроджені (додосвідні, апріорні) форми підходу до дійсності, які з самої дійсності вивести неможливо: простір, час, форми розсудку. Кант детально обґрунтовує відмінність філософських категорій розсудку і розуму, як двох рівнів діяльності мислення. «Кожне наше знання, - вважає він, - починається з почуттів, переходить згодом до розсудку і закінчується в розумі, вищого за який не існує нічого для оброблення матеріалу споглядань і зведення його до вищої єдності мислення». Розсудок завжди має скінченний, обмежений характер, а Розуму  притаманне прагнення до виходу за межі цієї скінченності, пошуку основ, не обмежених рамками остаточного досвіду. Простір і час - це не форми буття речей, що існують незалежно від нашої свідомості, а суб'єктивні форми чуттєвості людини, з самого початку притаманні людині, як представникові людства. Простір - це апріорна, вроджена форма внутрішнього почуття (або зовнішнього споглядання). Час — це апріорна форма внутрішнього почуття (внутрішнього споглядання). Математика, як наука можлива на основі функціонування простору (геометрія) і часу (арифметика).

    Апріорні форми чуттєвості — простір і час — створюють передумови достовірності математичного знання. Але реалізація цих передумов здійснюється на основі діяльності іншої пізнавальної здатності - розсудку. Розсудок — це мислення, яке оперує поняттями і категоріями. Він виконує функцію підведення різноманітного чуттєвого матеріалу, організованого за допомогою апріорних форм споглядання. Отже, не предмет дає джерело знань про нього у вигляді понять і категорій, а, навпаки, форми розсудку - поняття і категорії — конструюють предмет. Тому й узгоджуються з нашими знаннями про них. Кант вважає, що ми можемо пізнати тільки те, що ми створили. Поняття і категорії мають незалежний від індивідуальної свідомості необхідний і всезагальний характер. Тому знання, що ґрунтується на них, набуває об'єктивного характеру. Отже, розсудок упорядковує відчуття людини (здійснює «апріорний синтез») за допомогою дванадцяти категорій, які і є «апріорними формами розсудку». «Апріорний синтез» чуттєвих даних - це нетворча діяльність на базі формальної логіки.  Лише на рівні Розуму, який «задає» цілі, що забезпечують єдність синтетичній діяльності розсудку, здійснюється «вищий синтез». Він полягає у поєднанні теоретичної сфери, представленої розсудком, з практичною, яка розуміється переважно як морально-етична сфера.

      Теорію пізнання Канта можна подати так: існують речі самі по собі, які діють на органи чуттів людини і породжують різноманітні відчуття. Такі відчуття упорядковуються апріорними формами чуттєвості - простором і часом, фіксуються як протяжність. На основі цих перетворень формуються сприйняття, які мають суб'єктивний та індивідуальний характер. Діяльність розсудку на основі форм мислення - понять і категорій - надає цим сприйняттям всезагальний і необхідний характер. Отже, річ сама по собі через канали органів чуттів, форми чуттєвості і розсудку стала здобутком свідомості суб'єкта, «з'явилася йому», і він може зробити про неї певні висновки. Речі, як вони існують у свідомості суб'єкта, називаються феноменами (ті, що являються). Людина може знати тільки феномени. Які ж речі самі по собі, тобто які їх якості, властивості, взаємовідношення поза свідомістю суб'єкта, людина не знає і знати не може.

Тому речі самі по собі для людини стають «речами в собі» - ноуменами (недосяжними для раціонального пізнання), непізнанними, нерозкритими. Предметний світ, незалежний від свідомості (відчуттів, мислення), впливає на органи чуттів. Але світ сутностей - це світ «речей у собі», тобто не пізнається розумом, є предметом віри (Бог, душа, безсмертя). Отже, «речі в собі» трансцендентні (від лат. transcendens - той, що виходить за межі), існують поза часом і простором. Кант підкреслює неможливість пізнання «речі в собі» і можливість пізнання тільки «явища». Така позиція дістала назву агностицизму (від грец. аgnоstos - незнаний).                                                                                                                                                                         

Кант вважав, що у людини немає засобів установити зв'язок, зіставити феномени і ноумени. Звідси висновок про обмеженість можливостей у пізнанні форм чуттєвості та розсудку, яким доступний тільки світ досвіду. Все, що знаходиться за межами досвіду, може бути досягнуто тільки розумом. Досвід - найвища здатність суб'єкта, яка керує діяльністю розсудку, ставить перед ним цілі. Під впливом розуму розсудок прагне до абсолютного знання і виходить за межі досвіду, завдяки чому впадає в ілюзії і суперечності. Доказом того, що ідеям розуму не може відповідати реальний предмет, що розум спирається на уявні ідеї, служить вчення Канта про антиномії розуму. Антиномії (від гр. аntinomiа - суперечність у законі) - це суперечливі взаємовиключні положення. Наприклад, можна довести, що світ безмежний у просторі та часі і те, що він має межі. Можна знайти докази буття Бога і навпаки. Антиномії мають місце там, де за допомогою обмеженого людського розсудку намагаються робити висновки не про світ досвіду, а про світ «речей у собі». Але Кант заперечує всі існуючі «теоретичні» докази буття Бога: його існування можна довести лише досвідом. Хоча в існування Бога потрібно вірити, тому що цього вимагає «практичний» розум, тобто наша моральна свідомість.

Водночас це не означає, що світ недосяжний для людини, яка є жителем двох світів: чуттєво сприйнятого і осягнутого розумом. Перший — це світ природи, другий - це світ свободи. У сфері свободи діє не теоретичний, а практичний розум, в якому ідеї свободи, безсмертя, Бога набувають значення «постулатів» моральної поведінки, оскільки «допомагають» нашим прагненням у досягненні найвищого блага. Кант, по-перше, виводить взаємну рівність усіх людей, а по-друге, обґрунтовує людську свободу автономністю людей та їхнім правом розпоряджатися собою і речами.

 Характерною рисою моральної теорії Канта є обґрунтування найвищої онтологічної цінності людини відносно природи, як ІСТОТА, що здатна до автономної мотивації, людина є «ціллю в собі», тоді як тварина - лише простим «засобом». Розуміння сутності моральних правил Кант вважав одним з найважливіших завдань філософії. Як природна істота людина підкоряється необхідності, а як моральна - належить до трансцендентного світу, і в цій якості вона вільна. Як моральна істота - людина підкоряється тільки моральному обов'язкові.
«Необхідним доповненням до розуму є щось, що виходить за рамки міркувань, що знаходиться все-таки в розумі, яке ми, мабуть, можемо назвати (під іменем свободи, надчуттєвої здатності осягати причинність у нас), однак не можемо зрозуміти».            


                                                                                                                   І. Кант  
Свобода є доказом існування морального закону. Поведінка людини щодо морального закону мотивується тим, що інші люди, відносно яких вона діє, проявляють теж таку автономію, або вони є цілями в собі, але ні в якому разі не засобами для діяльності когось іншого. Тому формула «категоричного імперативу» (вищого практичного принципу щодо ставлення до людської волі), яка передбачає зміст моральної поведінки, звучить так: «Роби так, щоб використати людину для себе так само, як і для когось іншого, завжди як мету і ніколи тільки як засіб». Іншими словами, моральний закон передбачає недоторканність іншої людини («інша людина повинна бути для себе святою»). Людина - завжди мета і ніколи - засіб. Форму моральної поведінки Кант висловлює так: «Роби так, щоб максима твоєї поведінки на основі твоєї поведінки могла стати загальним природним законом».Отже, моральна поведінка, за Кантом, характерна тим, що вона, з одного боку, відповідає закону, з другого - її мотивацією є гідність людини.                       

       «Обов'язок стосовно себе полягає в тому, щоб людина дотримувалася      

                                          людської гідності  в самій  собі».     

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             І.Кант


  

 Кант розрізняє теоретичну і практичну філософію, її розмежування зберігається лише з точки зору суворого дотримання граней між окремими сторонами людських відносин і світом, тобто на основі відмінностей теоретичних і практичних підходів. Тому пріоритет пізнання, що базується на практичній поведінці, перед суто теоретичним пізнанням стосується у Канта лише моральної сторони. Німецька філософська громадськість у теоретичній філософії Канта, з одного боку, вбачала «моральний доказ існування Бога», з іншого - ліквідацію меж між теоретичною і моральною філософією, а в світоглядному плані - схильність до пантеїзму. Г. Гейне, стверджуючи, що Кант знаходить Бога для теоретичного розуму за допомогою практичного, іронізує: «Він вчинив так мудро, як один мій приятель вестфалець, який розбив усі ліхтарі в Геттінгені і, стоячи в темряві, мав довгу промову про практичну необхідність ліхтарів, які він розбив лише з тією теоретичною метою, щоб довести нам, що ми без них нічого не можемо бачити». У своїй філософській системі Кант поставив питання:

         Що я можу знати? (філософія);

         Що я повинен робити? (мораль);

         На що я можу сподіватись? (релігія);

         Що таке людина? (антропологія).

    Відповідь на ці питання змусила звернутися до аналізу пізнавальної діяльності, що зробило його теорію філософією трансцендентального суб'єкта. Таким чином, Кант висунув нову концепцію суб'єкта, на основі якої він проводить розподіл буття на світ природи і світ людини, в яких діють свої можливості та закони і між якими існують свої суперечності.                                                                                                                             
3.
Підсумок досягнень німецької філософії.

В історії світової філософії етап, іменований «німецькою класичною філософією», звичайно оцінюється як грандіозний період у розвитку людського духу, вершина філософського світорозуміння.

Що дала принципово нового німецька класична думка?

- Головне філософське досягнення німецької класичної філософії - діалектика. Хоча і на ідеалістичній основі, вона була розроблена настільки ґрунтовно, що відкрила перед людською думкою невідомі обрії. Історизм, як принцип мислення, міцно ввійшов у філософський побут: світ – суперечливе ціле, що розвивається. Новою була ідея побудови системи взаємозалежних категорій. Тим самим уперше була знайдена специфічна мова філософії як науки. Філософія оперує поняттями, що відбивають не тільки різні сторони дійсності, але їхні взаємні зв'язки, переходи. Такі поняття гнучкі, текучі, переходять одне в інше. Визначити їх можна тільки через їхнє місце в системі.

 - У німецькій філософській класиці було радикально переглянуте відношення суб'єкта й об'єкта. Усі попередні навчання були неточними: процес пізнання представлявся їм пасивним сприйняттям образів, що надходять ззовні. Німецькі мислителі вперше проголосили (в ідеалістичній формі) активність свідомості, вторгнення суб'єкта в об'єкт та їхню безперервну взаємодію.

 - Сфера свідомості стала в працях класиків німецької думки в більш широких масштабах. У неї включили несвідомі, неконтрольовані процеси. Системність думки не виключає спонтанності, це дві взаємозалежні протилежності єдиного процесу. Несвідома робота думки присутня й в одиничному акті творчості, де вирішальна роль належить продуктивній уяві. Є і колективне несвідоме – міфологічне мислення, що являє собою необхідну ступінь у розвитку форм суспільної свідомості.

 - Ця філософія обґрунтувала ідею суспільної закономірності, вказавши на економіку, як на сферу її найбільш яскравого прояву. Творіння, праця, знаряддя праці стали як предмет філософського розгляду. Була розпочата спроба побачити в історії людства закономірні етапи прогресивного розвитку.

 - Новою наукою, що одержала в Німеччині ім'я і систематичну розробку (у тому числі й у працях німецьких класиків) була естетика. Попередні навчання, що виходили з давнини, були уривчастими і не охоплювали діалектичний характер краси.

 - Німецька класична філософія відкрила новий підрозділ у древній філософській науці - ети
ку
. Виникла ідея боргу, як абсолютного спонукального мотиву морального поводження. Вперше у філософії була поставлена проблема ідеалу.

Це, сумарно, найбільш видатні досягнення німецької класичної філософії.

Список використаної літератури:


·                    Введение в философию: Учебник для вузов. М., 1989 – Ч. 1, гл. 2;

·                    Філософія: Курс лекцій – К., 1991, Лекція 6;


·                    История философии в кратком изложении. – М., 1991, Разд.

           
« Немецкая
 
классическая философия»;


·                    Філософія (
під ред. Надольного І.Ф. – К., 2001, с. 61-69).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Філософія | Реферат
28.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Німецька класична філософія 2
Німецька класична філософія 3
Німецька класична філософія
Німецька класична філософія
Німецька класична соціологічна школа
Класична і сучасна філософія
Класична арабо мусульманська філософія
Німецька філософія права XVIII XIX століття
Християнська філософія періоду середньовіччя Західноєвропейська філософія Нового часу
Філософія мистецтва Що таке краса Філософія від Гегеля до Ніцше Х
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru