додати матеріал


Класифікація страхування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Марійського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Контрольна робота
з дисципліни «Страхування»
Класифікація страхування
Виконала: _____________
________________________
Перевірила: ______________
________________________
Йошкар-Ола 2009

Зміст
1. Класифікація страхування

1. Класифікація страхування
Класифікація страхування являє собою наукову систему поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і ланки.
Метою класифікації страхування є поділ всієї сукупності страхових відносин на ієрархічно взаємопов'язані ланки. В основу класифікації страхування покладено критерії відмінностей:
ü в об'єктах страхування;
ü в обсязі страхової відповідальності.
Перший є загальним, другий охоплює тільки майнове страхування.
Загальному критерієм можна дати наступне визначення: це ієрархічна система умовного поділу страхування за формою організації та проведення, по об'єктах (галузях) страхування, по ризиках.
За формою організації страхування виступає як державне, акціонерне і взаємне, кооперативне, медичне.
Державне страхування являє собою організаційну форму, де в якості страховика виступає держава в особі спеціально уповноважених на це організацій. У коло інтересів держави входить його монополія на проведення будь-яких або окремих видів страхування (визначених законом про статус страхової діяльності).
Акціонерне страхування - недержавна організаційна форма, де в якості страховика виступає приватний капітал у вигляді акціонерного товариства, статутний фонд якого формується з акцій (облігацій) та інших цінних паперів, що належать юридичним і фізичним особам, що дозволяє при порівняно обмежених засобах швидко розгорнути ефективну роботу страхових компаній.
Взаємне страхування - недержавна організаційна форма, яка виражає домовленість між групою фізичних, юридичних осіб про відшкодування один одному майбутніх можливих збитків у певних частках згідно з прийнятими умовами. Реалізується через суспільство взаємного страхування, яке є страховою організацією некомерційного типу, тобто не переслідує цілей отримання прибутку з створеного страхового підприємства. Це велика організаційна форма проведення страхування. Товариство взаємного страхування виступає як об'єднання фізичних або юридичних осіб, створене на основі добровільної угоди між ними для страхового захисту своїх майнових інтересів. Товариство взаємного страхування є юридичною особою і відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Кожен страхувальник є членом-пайовиком товариства взаємного страхування. Мінімальна кількість членів-пайовиків визначається статутом товариства. В даний час в Російській Федерації відсутня правова база для діяльності товариств взаємного страхування. За кордоном товариства взаємного страхування є великими господарюючими суб'єктами регіонального, національного і міжнародного страхового ринку.
Кооперативне страхування - недержавна організаційна форма. Полягає в проведенні страхових операцій кооперативами. У Російській Федерації кооперативне страхування почало функціонувати в 1918 році., Коли був організований Всеросійський кооперативний страховий союз. З 1921 року кооперативним організаціям було дозволено проводити страхування власного майна від стихійних лих з правом самостійно встановлювати форми, види страхування та розміри тарифних ставок. Всеросійський кооперативний страховий союз координував роботу в частині страхування об'єктів сільськогосподарської, промислової, житлово-будівельної та інших видів кооперативної діяльності. Страхова секція Центросоюза здійснювала кооперативне страхування для системи споживчої кооперації. У 1931 році кооперативне страхування як організаційна форма була ліквідована а всі операції даного напрямку зосереджені у Держстраху СРСР. Відродження кооперативного страхування пов'язане з прийняттям у 1988 році Закону СРСР «Про кооперацію», відповідно до якого кооперативам та їх спілкам було дозволено створювати кооперативні страхові установи, визначати умови порядок і види страхування.
Особливою організаційною формою є медичне страхування.
Медичне страхування - особлива організаційна форма страхової діяльності. У Російській Федерації є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Мета його - гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів (у тому числі в державній і муніципальної системах охорони здоров'я) і фінансувати профілактичні заходи (диспансеризацію, вакцинацію та ін.) Як суб'єктів соціального страхування виступають громадянин, страхувальник, страхова медична організація (страховик), медичний заклад (поліклініка, амбулаторія лікарня та ін.)
Виходячи з галузевої ознаки виділяють особисте, майнове страхування, страхування відповідальності і страхування економічних ризиків. Необхідність виділення чотирьох галузей страхування характерна для російського національного страхового ринку. Подібна класифікація визначається переліком об'єктів і ризиками, що підлягають страхуванню.
Особисте страхування трактується як галузь страхування, де в якості об'єктів страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини. Особисте страхування поділяється на страхування життя та страхування від нещасних випадків, поєднує ризикову і ощадну функції, в тому числі за рахунок видачі позик під заставу страхового поліса.
Страхування життя - сукупність видів особистого страхування, що передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у випадках:
ü дожиття застрахованого до закінчення строку страхування або визначеного договором страхування віку;
ü смерті застрахованого;
ü а також по виплаті пенсії (ренти, ануїтету) застрахованій у випадках, передбачених договором страхування (закінчення дії договору страхування, досягнення застрахованим певного віку, смерть годувальника, постійна втрата працездатності, поточні виплати (ануїтети) в період дії договору страхування та ін) .
При цьому формування резерву внесків та розрахунки тарифних ставок виробляються за допомогою актуарних методів, на основі таблиць смертності і норм прибутковості за інвестиціями тимчасово вільних коштів резервів із страхування життя.
Договори страхування життя укладаються на строк не менше 1 року.
Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, що передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (можлива комбінація обох видів виплат).
В обсяг відповідальності страховика за договорами страхування від нещасних випадків і хвороб включаються обов'язки зробити обумовлену договором страхування або законом страхову виплату при настанні таких випадків:
ü нанесення шкоди здоров'ю застрахованого внаслідок нещасного випадку або хвороби;
ü смерті застрахованого в результаті нещасного випадку або хвороби;
ü втрати (постійної або тимчасової) працездатності (загальної або професійної) в результаті нещасного випадку та хвороби, за винятком видів страхування, що відносяться до медичного страхування.
Майнове страхування - галузь страхування, в якій об'єктом страхових правовідносин виступає майно в різних видах; його економічне призначення - відшкодування збитку, що виник внаслідок страхового випадку. Застрахованим може бути майно як є власністю страхувальника, так і перебуває у його володінні, користуванні, розпорядженні. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження.
Страхування засобів наземного транспорту - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням транспортним засобом, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) наземного транспортного засобу.
Страхування засобів повітряного транспорту - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або частково компенсації збитку, нанесеного об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням повітряним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засоби повітряного транспорту, включаючи мотори, меблі, внутрішнє оздоблення, обладнання та ін
Страхування засобів водного транспорту - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням водним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засобу водного транспорту, включаючи мотори, такелаж, внутрішню обробку, обладнання та ін
Страхування вантажів - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту, страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням вантажем, внаслідок пошкодження або знищення (зникнення) вантажу (товарів, багажу чи інших вантажів), незалежно від способу його транспортування.
Страхування інших видів майна - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, розпорядженням, користуванням майном, внаслідок пошкодження або знищення майна, іншого, ніж вище перераховане.
Страхування відповідальності - галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними і юридичними) особами, яким може бути завдано шкоди (шкода) внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізується страховий захист економічних інтересів можливих причинителей шкоди, які в кожному даному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження.
У страхуванні відповідальності виділяють наступні підгалузі: страхування заборгованості і страхування на випадок відшкодування шкоди, яку називають також страхуванням цивільної відповідальності.
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів - страхування, яке передбачає обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений їм третім особам у зв'язку з використанням автотранспортного засобу.
Страхування цивільної відповідальності перевізника - страхування, яке передбачає обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, заподіяний третім особам, у зв'язку з використанням застрахованим, виступаючим в якості перевізника, засоби транспорту.
Страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати шкоду, завдану навколишньому природному середовищу і третім особам, у зв'язку із здійсненням застрахованим діяльності, що становить небезпеку для оточуючих .
Страхування професійної відповідальності - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси фізичної особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому законодавством, відшкодувати збиток, заподіяний третім особам, у зв'язку із здійсненням застрахованим професійної діяльності: нотаріальною; лікарської; інших видів професійної діяльності.
Страхування відповідальності за невиконання зобов'язань - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика зі страхових виплат у разі нанесення збитку об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), що є боржником, пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, з відшкодування збитків, сплату неустойки кредитору у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) зобов'язання, в тому числі договірного зобов'язання.
Пункт 1 ст. 932 Цивільного Кодексу РФ (ч. II) допускає страхування відповідальності за порушення договору лише у випадках, передбачених законом.
Цивільний Кодекс не містить спеціальної норми, що передбачає страхування відповідальності за кредитними договорами та за договорами позики взагалі. Немає такої норми і в законі про банки і банківську діяльність.
Враховуючи викладене, страхування відповідальності за порушення договору в даний момент не допускається і відповідний договір у разі його укладення буде незначний (стаття 168 ЦК).
Але в той же час банк є підприємцем, і надання банківського кредиту - підприємницька діяльність, отже, страхування банком свого підприємницького ризику можливо в частині та в обсягах відповідальності позичальника. Але в цьому випадку страхувальником повинен виступати тільки сам банк-кредитор, позичальник ним бути не може (абзац 2 ст.933 ЦК).
Страхування інших видів цивільної відповідальності - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика зі страхових виплат у разі нанесення збитку об'єкту страхування.
Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений їм третім особам, за винятком випадків, передбачених вище.
У страхуванні економічних ризиків (підприємницьких ризиків) виділяються дві підгалузі: страхування ризику прямих і непрямих втрат. До прямих втрат можуть бути віднесені, наприклад, втрати від недоотримання прибутку, збитки від простоїв обладнання внаслідок недопоставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, страйків та інших об'єктивних причин. Непрямі - страхування упущеної вигоди, банкрутство підприємства і пр.
Майнове страхування поділяється на:
ü страхування підприємницьких (економічних) ризиків;
ü страхування фінансових ризиків (представляє собою гарантію того, що певні фінансові зобов'язання, визначені у процесі укладення будь-якої угоди, будуть виконані);
ü страхування комерційних ризиків;
ü страхування технічних ризиків (імовірність втрат внаслідок негативних результатів науково-дослідних робіт, ймовірність втрат у результаті недосягнення запланованих технічних параметрів у ході конструкторських і технологічних розробок, ймовірність втрат у результаті низьких технологічних можливостей виробництва);
ü страхування виробничих ризиків;
ü страхування інноваційних ризиків (ризик того, що новий товар або послуга можуть не знайти покупця, ризик невідповідності нового обладнання і технології необхідним вимогам для виробництва нового товару або послуги, ризик неможливості продажу створеного устаткування, тому що воно не підходить для виробництва іншої продукції);
ü страхування туристських ризиків.
За формою проведення страхування може бути обов'язкове і добровільне страхування.
Ініціатором обов'язкового страхування є держава, яка у формі закону зобов'язує юридичних і фізичних осіб вносити кошти для забезпечення суспільних інтересів. Добровільне - замкнута розкладка збитку між членами страхового співтовариства виходячи зі встановлених правових норм. Ініціатором добровільного страхування виступають господарюючі суб'єкти, фізичні та юридичні особи.
Держава встановлює обов'язкову форму страхування, коли страховий захист тих чи інших об'єктів пов'язана з інтересами не тільки окремих страхувальників, а й усього суспільства. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів, в яких передбачені: перелік об'єктів, що підлягають страхуванню; обсяг страхової відповідальності; рівень (норми) страхового забезпечення, основні права і обов'язки сторін, що беруть участь у страхуванні; порядок встановлення тарифних ставок страхових платежів та деякі інші питання .
Закон визначає коло страхових організацій, яким доручається проведення обов'язкового страхування. При обов'язковому страхуванні досягається повнота об'єктів страхування. З іншого боку, обов'язкова форма страхування виключає вибірковість окремих об'єктів страхування, притаманну добровільній формі. Тим самим є можливість за рахунок максимального охоплення об'єктів страхування при обов'язковій формі його проведення застосовувати мінімальні тарифні ставки, добиватися високої фінансової стійкості страхових операцій.
Добровільне страхування - одна з форм страхування. На відміну від обов'язкового страхування виникає тільки на основі добровільно договору, що укладається між страхувальником і страховиком. Часто при укладанні такого договору між сторонами бере участь посередник у вигляді страхового брокера або страхового агента. Договір страхування засвідчується страховим полісом. Нормативну базу для організації та проведення добровільного страхування створює страхове законодавство. Виходячи з законодавчої бази формуються умови або правила окремих видів добровільного страхування. Ці правила і умови, що розробляються страховиком, підлягають обов'язковому ліцензуванню з боку органу державного страхового нагляду.
Добровільне страхування має, як правило, заздалегідь обумовлений певний термін страхування. Початок і закінчення терміну страхування вказується в договорі з особливою точністю, тому що страховик несе страхову відповідальність тільки в період страхування. Договір страхування обов'язково укладається в письмовій формі.
По добровільному страхуванню можна забезпечити безперервність страхування при своєчасному поновлення договору на новий термін. Добровільне страхування вступає в силу лише після сплати страхового внеску (страхової премії). Причому довгостроковий договір добровільного страхування діє, якщо внески сплачуються страхувальником періодично (щомісяця, щокварталу) або одноразово (один раз на рік).
Договори добровільного страхування майна або особистого страхування є частиною цивільних правовідносин і входять до числа відплатних договірних зобов'язань. За таким договором одна сторона зобов'язана сплатити іншій стороні обумовлену суму внесків. У свою чергу інша сторона готова надати обумовлену в договорі страхову послугу. За договором страхування послуга полягає у виплаті страхового відшкодування або страхової суми за наслідки відбулися страхових випадків.
Крім того, в останні роки в якості самостійної галузі класифікують протипожежне страхування.
Протипожежне страхування в РФ - міра реалізації Федерального закону Російської Федерації «Про пожежну безпеку». Протипожежне страхування може здійснюватися в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язкове протипожежне страхування повинні проводити підприємства, іноземні юридичні особи, підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації.
Обов'язкове протипожежне страхування повинне проводитися у відношенні:
ü майна, що перебуває в їхньому віданні, користуванні, розпорядженні;
ü цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежею третім особам;
ü робіт і послуг у галузі пожежної безпеки.
Порядок та умови обов'язкового протипожежного страхування встановлюються федеральним законом. Перелік підприємств, що підлягають обов'язковому протипожежного страхування, визначається Урядом РФ.
Добровільне протипожежне страхування здійснюється у вигляді страхування майна та (або) цивільної відповідальності, що передбачає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування в результаті пожежі, у тому числі дій з її гасіння. Під поняттям «пожежа» тут розуміється неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю і здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави.

Бібліографічний список
1. Гвозденко О.А. Страхування. - М.: Проспект, 2004. - 464 с.
2. Цивільний Кодекс Російської Федерації.
3. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Є.Ф. Страхування: навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 312. - («Вища освіта»).
4. Страхування: підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями (060400) «Фінанси і кредит», (060 500) «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Ю.Т. Ахвледіані. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 543 с.
5. Страхова справа: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей установ, що забезпечують отримання вищої освіти / М.М. Муріна, А.А. Роговська. - Мн.: ІОЦ Мінфіну, 2005. - 246 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
47кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація обов`язкового страхування
Види і функції фінансів Класифікація страхування
Страхування нещасних випадків. Екологічне страхування власників джерел підвищеної небезпеки
Загальні основи і принципи класифікації страхування Форми проведення страхування
Страхування нещасних випадків Екологічне страхування власник
Критерії оцінки СКУД Класифікація засобів і систем контролю Класифікація СКУД
соціального страхування Швеції outline Система соціального страхування Швеції 13 Освіта у Швеції
Страхування 2
Страхування 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru