Зміст і аналіз форми 4 Звіт про рух грошових коштів на прикладі ЗАТ Агрокомплекс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота

Зміст і аналіз форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів» на прикладі ЗАТ Агрокомплекс «Козельске молоко»

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти звіту про рух грошових коштів

1.1 Основні поняття та вимоги, пред'явлені до бухгалтерської звітності

1.2 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та звітності

1.3 Порядок складання та строки надання форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів»

Глава 2. Формування та оцінка статей звіту про рух грошових коштів у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

2.1 Організаційно-економічна та правова характеристика ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

2.2 Формування та оцінка статей форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів» у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

Глава 3. Шляхи вдосконалення і оцінка форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів» у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

3.1 Удосконалення оцінки форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ 7»

3.2 Удосконалення звіту про рух грошових коштів

Висновки пропозиції

Список літератури

Введення

Бухгалтерська звітність - це важливий завершальний етап бухгалтерського обліку. Звітність грає велику роль в управлінні організацією і є інформаційною базою фінансового аналізу, який може проводитися по-різному, в залежності від поставленої задачі. Він може бути застосований для виявлення проблем управління виробничо - комерційною діяльністю; може бути використаний для вибору напрямків інвестування капіталу; може виступати в якості інструменту прогнозування окремих показників і фінансової діяльності в цілому.

Звіт про рух грошових коштів є однією з основних форм бухгалтерської звітності і призначений для відображення інформації про наявність та рух грошових коштів організації. Тому правильне заповнення та аналіз даної форми є особливо важливим.

Метою цієї курсової роботи є вивчення змісту та аналіз форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів» у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко », а також пошук шляхів її вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети в процесі написання курсової роботи були вирішені наступні завдання:

 • вивчити основні поняття і вимоги, пред'явлені до бухгалтерської звітності;

 • дослідити нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та звітності;

 • розглянути порядок складання та терміни надання форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів»;

 • вивчити організаційно-економічну і правову характеристику ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »;

 • дослідити формування і оцінку статей форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів» у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »;

 • вдосконалення оцінки форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ 7»;

 • вдосконалення звіту про рух грошових коштів.

Суб'єктом дослідження курсової роботи є ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко ».

Предметом дослідження курсової роботи є форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів» бухгалтерської звітності ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко ».

Основними методами дослідження в даній курсовій роботі є: монографічний, розрахунково - конструктивний, економіко - математичний, балансовий, абстрактно - логічний.

При написанні курсової роботи використовувалися: Федеральні закони Р.Ф., Постанови Р.Ф., навчальна і наукова література, періодичні видання, річні звіти ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »за 2007 рік.

Структура курсової роботи складається з 5 сторінок, а саме: вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій.

Глава 1. Теоретичні аспекти звіту про рух грошових коштів

1.1 Основні поняття та вимоги, пред'явлені до бухгалтерської звітності

Основним джерелом інформації для проведення фінансового аналізу служить бухгалтерська звітність.

Звітність є систему взаємопов'язаних показників, що характеризують результати роботи організації за звітний період на основі даних бухгалтерського обліку.

На думку Донцової Л. В., Никифорової Н. А. бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації й про результат її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. [26, с.123]

Багата І.П.счітает, що бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з мета надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручній і зрозумілій для прийняття цими користувачами певних ділових рішень. [ 21, з 13]

Користувач бухгалтерської звітності - це юридична або фізична особа, зацікавлена ​​в інформації про організацію.

На думку Пізенгольца М.З., звітність являє собою систему взаємопов'язаних показників, що характеризують результати роботи організації за звітний період на основі даних бухгалтерського обліку. [28, с.259]

Тому в бухгалтерському обліку складання звітності є завершальним етапом. Звітність грає велику роль в управлінні організаціями. Це важливий підсумковий етап у бухгалтерському обліку. Зміст, періодичність, терміни подання звітності встановлюються відповідними нормативними актами виходячи з потреб оподаткування, управління.

Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. вважають, що бухгалтерська звітність-це система показників, що відображають майнове і фінансове становище організації на звітну дату, також фінансові результати діяльності організації за звітний період [24, 134 с.].

Звітність використовується для поточного керівництва діяльністю організацій, її дані необхідні для аналізу виробничо-фінансової діяльності. З її допомогою виявляють причини відхилень від заданих параметрів, розкривають невикористані резерви виробництва і т. д. Річні звіти сільськогосподарських організацій широко використовують органи статистики для різних розробок, що дозволяють визначити напрямок і рівень розвитку сільськогосподарського виробництва.

Типові форми звітності, а також вказівки по їх застосуванню стверджує Мінфін Росії, спеціалізовані відомчі форми по сільському господарству - Мінсільгосп Росії. До звітності пред'являються певні вимоги, її показники повинні бути достовірними і точними, у противному випадку вони стають непридатними для аналізу, контролю і керівництва. Звітні дані повинні бути підтверджені бухгалтерськими записами і первинними документами.

Звітність необхідно своєчасно складати та подавати у встановлені терміни. Несвоєчасне отримання звітних даних позбавляє керівників організацій, яким вона видається, можливості оперативно її використовувати і приймати необхідні заходи щодо поліпшення роботи господарств. За порушення термінів подання звітності керівники та головні бухгалтери відповідають у дисциплінарному порядку, а також можуть бути позбавлені премій.

У формах звітності повинні бути приведені дані за всіма передбаченими в них показниками. При необхідності організація може вводити в звітність додаткові реквізити, які б розкриття всіх особливостей її діяльності. ,

Звітність має бути простою, зрозумілою і доступною для розуміння користувачів, щоб вони могли брати участь у контролі за роботою організації. Вона не повинна бути громіздкою і складною, тому в останні роки була проведена значна робота по скороченню і спрощенню звітності. Форми бухгалтерської звітності підписують керівники організації та інші посадові особи, зазначені в них.

У бухгалтерській звітності не допускаються підчистки і виправлення. На думку Соколов Л.В., бухгалтерська звітність сільськогосподарських організацій підрозділяється на проміжну (протягом року) і річну (за підсумками року) [30, 231].

Проміжна бухгалтерська звітність, тобто періодична звітність протягом року (квартальна, місячна) має важливе значення для оперативного керівництва роботою організації. Якщо у річній фінансовій звітності виводяться підсумки діяльності організації за господарський рік, то проміжна звітність, природно, підводить підсумки за більш короткі календарні строки протягом року, тому вона має важливе значення для потреб оперативного управління, аналізу, прийняття своєчасних управлінських рішень.

Організація повинна становити проміжну бухгалтерську звітність за місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.

Проміжна бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації або засновниками (учасниками) організації.

Загальні вимоги до проміжної бухгалтерської звітності, зміст її складових, правила оцінки статей визначаються відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99), затвердженим наказом Міністерства фінансів Російської Федерації 06.07.99 № 43н.

Зведена бухгалтерська (фінансова) звітність являє собою об'єднання звітності двох і більше юридично самостійних організацій, що діють спільно в економічному та фінансовому відношенні і взаємозалежних один від одного. Дана звітність дає зацікавленим користувачам уявлення про фінансовий стан, фінансові результати діяльності організацій, об'єднаних зведеної звітністю, і їх зміни.

Зведена бухгалтерська звітність технічно являє собою зведення в один звіт бухгалтерських звітів підвідомчих організацій, що входять в систему, керовану певним органом. Це може бути зведена звітність по організаціям, які входять в якесь відомство (міністерство, об'єднання, трест тощо), зведена звітність організацій, економічно залежних від головного (материнської) організації, і т. п. При цьому, природно, зберігається і власний звіт відповідної головної організації.

Так, у разі наявності у організації дочірніх і залежних товариств крім власного бухгалтерського звіту складається також зведена бухгалтерська звітність, що включає показники звітів таких товариств, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.

Правила та порядок складання зведеної бухгалтерської звітності по групі взаємопов'язаних організацій регулюється наступними документами:

Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (додаток до наказу від 30.12.96 № 112) (у редакції від 12.05.99);

Основна вимога, що пред'являється до бухгалтерської звітності, полягає в тому, що вона повинна давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати діяльності.

Бухгалтерська (фінансова) звітність організацій (за винятком бюджетні) складається з:

1. бухгалтерського балансу;

2. звіту про прибутки та збитки;

3. звіту про зміни капіталу;

4. звіту про рух грошових коштів;

5. додатку до бухгалтерського балансу.

На думку Тюленєва Л.В, загальними вимогами до бухгалтерської звітності вважаються наступні [31, 124 с.]:

1. У бухгалтерську (фінансову) звітність повинні включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни її фінансовому становищі.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Дані бухгалтерської звітності організації повинні включати показники діяльності всіх підрозділів.

2. При формуванні бухгалтерської звітності організацій повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.

3. Показники про окремі активи, зобов'язання, доходи та господарські операції, а також складові капіталу повинні проводиться в бухгалтерській звітності особливо у випадках їх суттєвості і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

4. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається знову створеною організацією за звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному.

5. У бухгалтерській звітності організації повинна бути забезпечена порівнянність звітних даних з показниками за попередній рік або відповідні періоди попередніх звітних періодів.

6. У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.

7. Бухгалтерський баланс повинен бути включати числові показнику В, нетто-оцінці тобто за вирахуванням регулюючих величин.

8. При складанні бухгалтерської звітності повинен виконані вимоги положень з бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з бухгалтерського обліку по розкриттю в бухгалтерській звітності інформації:

- Про зміни облікової політики, що зробили або здатних зробити істотний вплив на фінансове становище, рух грошових коштів або фінансовий результат діяльності організації;

- Про операції в іноземній валюті;

- Про матеріально-виробничих запасах;

- Про основні засоби;

- Про доходи та витрати організації;

- Про події після звітної дати і про наслідки умовних фактів господарської діяльності;

- І т. д.

Таким чином, бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з мета надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручній і зрозумілій для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

1.2 Нормативно-правове регулювання бухгалтерської звітності

Нормативно - правове регулювання є важливою ланкою в правильному і точному обліку оформленні фінансової звітності. Цілями нормативно - правового регулювання у будь-якій державі є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав і свобод інтересів працівників і роботодавців.

Система нормативного регулювання бухгалтерської фінансової звітності складається з документів чотирьох рівнів. До першої групи належать законодавчі документи: Федеральні закони, укази Президента Р.Ф. і постанови Уряду Р.Ф. До другої групи належать нормативні документи, що встановлюють базові правила ведення бухгалтерського обліку. До третьої групи відносяться методичні документи: інструкції, рекомендації, методичні вказівки тощо, розробляються Мінфіном Р.Ф. та іншими органами у відповідності з чинним законодавством. У документах цього рівня містяться більш детальні рекомендації з обліку відповідних суб'єктів. У четвертій групі ставляться робочі документи, що формують облікову політику організації: робочий план рахунків бухгалтерського обліку; робочі інструкції та вказівки з обліку відповідних об'єктів і операцій безпосередньо в організації.

Внаслідок того, що форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів» є основною частиною бухгалтерської фінансової звітності, нормативно-правове регулювання її буде відображатися в нормативних актах, що регулюють бухгалтерську звітність. Серед них, перш за все, слід виділити наступні: Федеральний закон «Про бухгалтерський облік», Положення по веденню бухгалтерського та бухгалтерської звітності в Р.Ф., положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організацій» (ПБУ 4 / 99), інструктивних вказівок по складання бухгалтерської звітності міністерства фіансов Р.Ф. та Міністерства сеьского господарства Р.Ф., окремих інструктивних листів Мінфіну Росії і Мінсільгоспу Росії.

Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. 129-ФЗ (редагував від 03.11.2006 р.) встановлює цілі та завдання бухгалтерського обліку в організаціях. Стосовно до звітності регулює лише найбільш загальні положення, пов'язані з нею: склад бухгалтерської звітності, адреси і строки її подання та ін У законі зазначається, що бухгалтерська звітність організації складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них, передбачених нормативними актами, аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності (якщо вона підлягає обов'язковому аудиту), пояснювальної записки. Закон закріплює ряд принципів і правил бухгалтерського обліку, містить вимоги до ведення бухгалтерського обліку і передбачає відповідальність за порушення законодавства РФ про бухгалтерський облік.

Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» (в ред. Федеральних законів від 03.11.2006 № 183 обов'язковий аудит-ФЗ) регламентує правила поведінки обов'язкового аудиту в організаціях, якщо таке встановлено законодавством. Обов'язковий аудит - щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтером організації рской) звітності або індивідуального підприємця.

Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29.07.1998г 334Н (у редакції наказів Мінфіну РФ від 31.12.1999 р № 107 Н і від 27.03.2000 р. № 31Н). Положення визначає порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, складання і надання бухгалтерської звітності в Р.Ф., а також взаємовідносини організації з зовнішніми споживачами бухгалтерської інформації. Положення встановлює основні правила складання та вимоги до отчотнетності, містить правила оцінки статей бухгалтерської звітності.

Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 27.11.06 р. № 156н) регламентує правила формування в бухгалтерському обліку інформацію про доходи комерційних організацій, доходи економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого імущства) і (або) погашення зобов'язань, які призводять до збільшення капіталу організації.

Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 27.11.06 р. № 156н) регламентує правила формування в бухгалтерському обліку інформацію про витрати комерційних організацій, витрати економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого імущства) і (або) погашення зобов'язань, які призводять до зменшення капіталу організації.

Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про афільованих осіб» ПБУ 11/2000 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 30.03.2001 р. № 27н) регламентує порядок розкриття інформації про афілійованих осіб в бухгалтерській звітності акціонерних товариств. Застосовується також акціонерними товариствами при складанні зведеної бухгалтерської звітності.

Положення з бухгалтерського обліку «Інформація щодо припинення діяльності організації» ПБУ 16/02 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09.2006 № 116н) регламентує порядок розкриття інформації щодо діяльності, що припиняється організації в бухгалтерській звітності.

Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/2002 від 19.11.2002 р. № 114н. Встановлює правила формування в бухгалтерському обліку та порядок розкриття у бухгалтерській звітності інформації про розрахунки з податку на прийняття для організації, визнаних встановлених законодавством Р.Ф., порядку платником податків податку на прибуток, а також визначення взаємозв'язків показників, що відображає прибуток (збиток), обчислюються в порядку, встановленого нормативно прововимі актами з бухгалтерського обліку Р.Ф.

Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільній діяльності» ПБУ 20/03 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09.206 р. № 116н) регламентує розкриття інформації в бухгалтерській звітності про участь у спільній діяльності.

Форми бухгалтерської звітності організації, а також інструкції про порядок їх заповнення та строки надання затверджуються Мінісерством фінансів Р.Ф. в Наказі від 22 липня 22003 р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організації (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 31.12. 2004 № 135н від 18.09.2006 № 115н).

Інші органи, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, стверджують спеціалізовані форми в межах своєї копентенціі.

Організації представляють бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, територіальним органам статистики.

Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, утвржденной наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну Р.Ф. від 30.12.1999 № 107н, від 24.03. 2000 № 31н, от18.09.2006 № 116н ), містить такі розділи, які стосуються звітності:

-Основні правила складання і подання бухгалтерської звітності;

-Порядок подання бухгалтерської звітності, основні правила бухгалтерської звітності.

У розділі "Основні правила складання і подання бухгалтерської звітності" вказуються основні вимоги до звітності, її склад, правила оцінки основних статей звітності: фінансових вкладень, основних засобів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів, готової продукції і товарів, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів , капіталу і резервів, розрахунків з дебіторами і кредиторами, прибутку (збитку) організації.

У розділі "Порядок подання бухгалтерської звітності" вказується, що всі організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном. Іншим органам виконавчої влади, банкам та іншим користувачам бухгалтерська звітність подається відповідно до законодавства Російської Федерації. Організація зобов'язана подавати бухгалтерську звітність у встановлені терміни по одному примірнику безкоштовно.

У розділі "Основні правила зведеної бухгалтерської звітності" зазначається, що в разі наявності у організації дочірніх і залежних товариств крім власного бухгалтерського звіту складається також зведена бухгалтерська звітність, що включає показники звітів таких товариств, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами, в порядку, встановлюваному Міністерством фінансів РФ.

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Події після звітної дати» (ПБО 7 / 98) істотне подія після звітної дати підлягає відображенню в бухгалтерській звітності за звітний рік незалежно від позитивного чи негативного його впливу на діяльність організації. Істотним вважається подія, якщо без знань про нього неможлива достовірна оцінка результатів діяльності організації користувачами звітності.

Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99) (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09. 2006 № 115н) встановлює склад, зміст і методичні основи формування бухгалтерської звітності організацій, які є юридичними особами (крім кредитних і бюджетних організацій).

Положення рекомендується до застосування Міністерством фінансів РФ при встановленні типових форм бухгалтерської звітності та інструкцій про порядок складання звітності - організаціями різних форм та видів діяльності та порядку публікації звітності.

У положенні наводяться значення термінів бухгалтерська звітність, звітний період, звітна дата, користувач звітності, дається складу бухгалтерської звітності та загальні вимоги до неї: вона повинна бути складена російською мовою, у валюті Російської Федерації, підписана керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

У положенні детально характеризується зміст бухгалтерського балансу, звіту про прибутки та збитки, пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, даються правила оцінки основних статей бухгалтерської звітності, розкривається інформація; супутня бухгалтерської звітності, вказується, в яких випадках бухгалтерська звітність підлягає аудиту, розкривається порядок публікації бухгалтерської звітності (у тих випадках, коли вона підлягає публікації), характеризується порядок складання проміжної бухгалтерської звітності (за місяць, квартал, наростаючим підсумком з початку року).

В якості документа, що конкретизує положення ПБУ4/99 Міністерством фінансів Росії наказом № 60н від 28.06.2000 р. затверджені "Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації".

Методичні рекомендації включають чотири розділи:

I. "Загальні положення", II "Порядок формування показників бухгалтерського балансу (ф. № 1)", III. "Порядок формування даних звіту про прибутки і збитки" (ф. № 2), IV. "Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки".

У першому розділі розкриваються загальні вимоги до складання бухгалтерської звітності організації: що має входити у звітність, система показників звітності, забезпечення порівнянності даних у звітності, порядок складання зведеної звітності та ін

У другому розділі докладно викладається порядок формування показників бухгалтерського балансу (ф. № 1) за групами статей: "Основні засоби", "Фінансові вкладення", "Оборотні активи", "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", "Розрахунки з іншими організаціями та особами "," Короткострокові фінансові вкладення "," Інші оборотні активи "," Капітал і резерви "," Резервний капітал "," Цільове фінансування "," Нерозподілений прибуток минулих років і звітного року "," Непокритий збиток минулих років і звітного року "," Позики і кредити "," Кредиторська заборгованість "та ін По кожній групі статей викладається порядок формування конкретних показників по конкретних статей балансу.

У третьому розділі детально розкривається порядок формування даних звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) за кожну конкретну складовою доходів або витрат організації та в цілому по виведенню прибутків і збитків.

У четвертому розділі розглядається порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки: пояснення до складання звіту про зміни капіталу (ф. № 3), про рух грошових коштів (ф. № 4), додатку до бухгалтерського балансу (ф. № 5), звіту про цільове використання отриманих коштів (ф. № 6), пояснювальної записки.

У соотетствіі до Положення з бухгалтерського обліку «Умовні факти господарської діяльності» (ПБО 8 / 98) зазначені факти подлеат відображенню в бухгалтерській звітності організації за отчений період незалежно від того, чи є наслідки сприятливими або несприятливими для оргнізації (умовними вважаються господарські факти, відносно наслідків яких існує невизначеність). Результат, для неї поразкою умовним фактом, відображається в синтетичному та аналітичному обліку заключними оборотами звітного року. При фактческом настанні відповідного факту в бухгалтерському обліку періоду, робиться сторнировочная (або зворотна) запис на суму, відображену в бухгалерском обліку звітного періоду. Одночасно в бухгалтерському обліку періоду, слдующнго за звітним, робиться запис на реальну суму результату за даним фактом.

Методичні рекомендації дають досить повну інформацію про порядок формування всіх основних показників бухгалтерської звітності.

Інструктивні вказівки по складанню звітності періодично затверджуються та видаються (раз на кілька років) Міністерством фінансів РФ - Департаментом методології бухгалтерського обліку і звітності та Міністерством сільського господарства РФ - Управлінням бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи.

У інструктивних вказівках Мінфіну Росії від 22 липня 2003 № 67 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18 вересня 2006 р. № 115н) даються короткі пояснення щодо складання кожної типової форми, що входить до складу звітності: бухгалтерського балансу (ф. № 1), звіту про прибутки і збитки (ф. № 2), звіту про рух капіталу (ф. № 3), звіту про рух грошових коштів (ф. № 4), додатку до бухгалтерського балансу (ф. № 5), пояснювальної записки до річного звіту.

Слід зазначити, що відповідно до наказу Мінфіну Росії "Про форми бухгалтерської звітності організації" від 13.01.2000 № 4н організаціям надано право, починаючи зі звітності за 2000 рік, розробляти власні форми бухгалтерської звітності з урахуванням особливостей діяльності організацій. Але при цьому Необхідно дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності (повнота, суттєвість, нейтральність та ін), викладені в ПБО 4 / 99. У той же час організація повинна зберігати коди підсумкових рядків і коди рядків розділів і груп статей бухгалтерського балансу, наведеного в типовому зразку (для забезпечення порівнянності даних різних організацій і складання зведеної звітності).

План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція по його застосуванню, затверджені наказом МВ РФ від 31.10.2000 року № 94н.

Також ставляться робочі документи, що формують облікову політику організації Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 30.12.99) встановлює основи формування розкриття облікову політику організації: робочий план рахунків бухгалтерського обліку; робочі інструкції та вказівки з обліку відповідних об'єктів і операцій безпосередньо в організації.

Таким чином, існуюча система перерахованих вище нормативно-правових документів, що регламентують бухгалтерську звітність. Забезпечує достовірність та повноту надання бухгалтерського балансу як частини звітності, а так само розкриває всі основні положення мають до нього відношення.

1.3 Порядок складання та строки надання форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів»

Дані звіту про рух грошових коштів повинні характеризувати зміни у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Відомості надаються за звітний і за попередній період.

Звіт про рух грошових коштів повинен відображати відомості про рух грошових коштів (надходження, напрямок грошових коштів) з урахуванням їх залишків на початок і кінець звітного періоду.

У формі № 4 відображаються дані про рух грошових коштів організації, які обліковуються на рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" і 55 "Спеціальні рахунки в банках". Звіт про рух грошових коштів складається в рублях.

У разі наявності (руху) грошових коштів в іноземній валюті спочатку складається розрахунок в іноземній валюті за кожним її виду. Після цього дані кожного розрахунку, складеного в іноземній валюті, перераховуються за курсом ЦБ РФ на дату складання бухгалтерської звітності. Отримані дані по окремих розрахунками підсумовуються при заповненні відповідних рядків форми.

Так як форма заповнюється в розрізі поточної (основної), інвестиційної та фінансової діяльності (відповідно графи 4, 5 і 6 форми № 4), важливе значення має правильне розділення руху грошових коштів за видами діяльності організації.

При заповненні форми необхідно мати на увазі, що поточна діяльність - це основна (статутна) діяльність, що здійснюється відповідно до предметом і цілями діяльності організації.

Інвестиційна діяльність - це здійснення капітальних вкладень у нерухомість, обладнання, нематеріальні активи. Крім того, до інвестиційної діяльності відносяться довгострокові фінансові вкладення (придбання цінних паперів, вкладення коштів у статутні капітали інших організацій). У графі форми "За інвестиційної діяльності" показуються також доходи, отримані від реалізації капітальних вкладень (продаж земельних ділянок, нерухомості і т. п.).

Під фінансовою діяльністю розуміється діяльність, пов'язана із здійсненням короткострокових вкладень (вкладення коштів на термін менше 12 місяців), а також з випуском облігацій або інших короткострокових цінних паперів (векселів та ін.)

Звіт про рух грошових коштів включає чотири розділи: залишок грошових коштів на початок року - 1, надійшло коштів - 2, направлено грошових коштів - 3, залишок грошових коштів на кінець року - 4. У кінці звіту даються довідкові дані про рух готівкових грошових коштів. Розглянемо порядок заповнення кожного розділу звіту:

Розділ перший звіту:

У першому розділі по рядку 010 відображається залишок грошових коштів на початок року в касі та на рахунках у банку (рахунки 50-57). Залишок показується загальною сумою без розмежування по видах діяльності, оскільки грошові кошти в залишку ще не отримали свого цільового призначення.

Залишок грошових коштів переноситься в даний розділ з відповідних регістрів бухгалтерського обліку з обліку грошових коштів (дебетових відомостей з журналів-ордерів № 1-АПК, 2-АПК, 3-АПК) і повинен відповідати залишку грошових коштів на початок року в бухгалтерському балансі (ф . № 1, рядок 260).

Розділ другий звіту:

У другому розділі по рядку 020 графі 3 відображається надходження грошових коштів (всього), з розбивкою загальної суми по видах діяльності: поточної (гр. 4), з інвестиційної (гр. 5), за фінансової (гр. 6).

За рядками 030-110 загальна сума надходжень розшифровується по конкретних видах: рядок 030 - виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг (визначається за даними рахунку 62), рядок 040 - виручка від реалізації основних засобів і іншого майна (визначається поданим рахунку 91 ), рядок 050 - аванси, отримані від покупців (замовників) (визначаються за даними рахунка 62), рядок 060 - бюджетні асигнування і інше цільове фінансування (визначаються за даними рахунка 86), рядок 070 - безоплатне надходження (визначається за даними рахунку 98, субрахунок 2), рядки 080 і 085 - кредити і позики (визначаються за даними рахунків 66-67), рядок 100 - дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях (визначаються поданим рахунку 91), інші надходження (визначаються за даними рахунка 76, 73 і ін .).

За рядками 030 і 050 надходження відображаються тільки з поточної діяльності, по рядку 090 - тільки по інвестиційної та фінансової діяльності, по решті рядках - від усіх видів діяльності.

Розділ третій звіту:

У третьому розділі по рядку 120 відображається загальна сума використання (направлення) грошових коштів з розшифровкою за всіма трьома видами діяльності.

За рядками 130-250 дається розподіл використання грошових коштів за основними каналами: по рядку 130 - на оплату придбаних товарів, виконаних робіт і послуг (визначається поданим рахунків 60 і 76 і відображається по всіх трьох видах діяльності), по рядку 140 - на оплату праці (визначається за даними рахунка 70 і відбивається тільки загальною сумою без розшифрування за видами діяльності), по рядку 150 - відрахування на соціальні потреби (визначаються за даними рахунка 69 і відображаються також тільки загальною сумою без розшифрування за видами діяльності), по рядку 160 - на видачу підзвітних сум (визначається за даними рахунка 71 і відбивається по всіх трьох видах діяльності), по рядку 170 - на видачу авансів постачальникам і підрядникам (визначається за даними рахунка 60 і відбивається по всіх трьох видах діяльності); по рядку 180-на оплату пайової участі в будівництві (визначається за даними рахунка 58 і відбивається тільки по розділу інвестиційної діяльності); по рядку 190 - на оплату машин, обладнання та транспортних засобів (визначається за даними рахунка 60 або 08 і відбивається також тільки по розділу інвестиційної діяльності); по рядку 200 - на фінансові вкладення (визначається за даними рахунка 58 і відбивається по всіх трьох видах діяльності); у рядку 210 - на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах (визначається за даними рахунків 75 і 70 і відображається за двома видами діяльності - інвестиційної та фінансової ); по рядку 220 - на розрахунки з бюджетом (визначається за даними рахунка 68 і відбивається по двох видах діяльності - поточної та фінансової); по рядку 230 - на оплату відсотків і за отриманими кредитами і позиками (визначається за даними рахунків 66 і 67 і відображається за всіма трьома видами діяльності); по рядку 250 - інші виплати, перерахування та т.п. (Визначаються за даними рахунків 76, 50, 51 і ін та відображаються за всіма трьома видами діяльності).

Розділ четвертий звіту:

У четвертому розділі звіту по рядку 260 відображається залишок грошових коштів на кінець звітного періоду, який визначається наступним чином: залишок на початок року (сума по першому розділу) плюс підсумок надходжень (сума другого розділу), мінус підсумок витрати (сума третього розділу). Залишок на кінець року, як і залишок на початок року, показується тільки загальною сумою без підрозділи за видами діяльності. Він, як і залишок на початок року, повинен відповідати сумі, відображеній у бухгалтерському балансі за статтею 260 (тільки нарешті року).

Довідкові дані:

Розділ довідкових даних включає інформацію про рух готівкових грошових коштів. За рядками 270-292 відображаються суми надходжень готівкою, у тому числі: по рядку 270 - загальна сума надходжень готівкою (у складі загальних надходжень грошових коштів, відображених по рядку 020) - визначається як загальний дебетовий оборот за рахунком 50 "Каса"; по рядку 280-загальна сума готівкових грошових коштів, що надійшли до каси за розрахунками з юридичними особами (визначається за відповідними кореспондуючими рахунками з рахунком 50); по рядку 290 - готівкові грошові кошти, отримані за розрахунками з фізичними особами (визначається по кореспондуючих рахунках 90, 70, 71, 73 і ін); із загальної суми готівкових грошових коштів, отриманих від фізичних осіб, окремо показуються: по рядку 291 - готівкові гроші, отримані від фізичних осіб із застосуванням контрольно-касових апаратів (визначається за відповідними даними лічильників ККМ), по рядку 292 - готівкові гроші, отримані від фізичних осіб із застосуванням бланків суворої звітності (визначаються на підставі даних корінців відповідних квитанцій і прибуткових касових ордерів).

По рядку 295 відображається загальна сума готівкових грошових коштів, що надійшли з банку в касу організації. Визначається як відповідна сума дебетового обороту рахунку 50 в кореспонденції з кредитом рахунків 51,52, 55-3, 66, 67.

По рядку 296 відображається загальна сума готівкових грошових коштів, зданих з каси в банк. Визначається як відповідна сума кредитового обороту рахунку 50 в кореспонденції з дебетом рахунків в банку 51, 55-4 та ін

На закінчення відзначимо, що за наявності по рядках 110 "Інші надходження." і 250 "Інші виплати і перерахування" істотних обертів (понад 5% від підсумків) дані рядка підлягають розшифровці по вписується від руки додатковим рядкам 111, 112 і 251, 252.

Всі організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном.

Іншим органам виконавчої влади, банкам та іншим користувачам бухгалтерська звітність подається відповідно до законодавства Російської Федерації.

Організація зобов'язана подавати бухгалтерську звітність за визначеними адресами по одному примірнику безкоштовно.

Звітність подається в обсязі форм, передбачених п. 30 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації п. 1 наказу Мінфіну Росії "Про форми бухгалтерської звітності організацій від 13.01.2000 № 4н. Згідно з цим наказом можна виділити п'ять варіантів подання звітності:

перший - для основної маси організацій річна звітність включає п'ять типових форм звітності (для сільськогосподарських підприємств додатково подаються кілька відомчих спеціалізованих форм), пояснювальну записку і аудиторський висновок (у разі обов'язкового аудиту);

другий - для суб'єктів малого підприємництва, що не підлягають обов'язковому аудиту, дозволено не представляти типові форми звітності № 3 (звіт про зміни капіталу), № 4 (звіт про рух грошових коштів), № 5 (додаток до бухгалтерського балансу) та пояснювальну записку;

третій - для суб'єктів малого підприємництва, що підлягають обов'язковому аудиту, надано право не подавати форми № 3,4,5, якщо відсутні відповідні дані;

четвертий - некомерційні організації мають право не подавати у складі річної звітності Звіт про рух грошових коштів (ф. № 4), а при відсутності відповідних даних також ф. № 3 та ф. № 5. При цьому некомерційним організаціям рекомендується включати до складу річної звітності ф. № 6 (звіт про цільове використання отриманих коштів);

п'ятий - громадські організації (об'єднання) не представляють у складі річної звітності форми № 3, 4, 5 і пояснювальну записку.

Річна звітність організацій (крім бюджетних), наданий протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації, а квартальна - протягом 30 днів після закінчення кварталу.

У межах цих термінів конкретна дата подання бухгалтерської звітності встановлюється засновниками (учасниками) організації на загальних зборах. При цьому річна бухгалтерська звітність повинна представлятися не раніше 60 днів після закінчення звітного року.

Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затверджена в порядку, встановленому установчими документами організації.

День подання організацією бухгалтерської звітності визначається за датою її поштового відправлення або датою фактичної передачі за належністю.

Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, то терміном подання звітності вважається перший наступний за ним робочий день.

Річна бухгалтерська звітність організації (крім бюджетних) є відкритою для зацікавлених користувачів - банків, інвесторів, кредиторів, покупців, постачальників та інші, які можуть знайомитися з річною бухгалтерською звітністю та отримувати її копії з відшкодуванням витрат на копіювання.

Бухгалтерська звітність, що містить показники, віднесені до державної таємниці за законодавством Російської Федерації, видається з урахуванням вимог цього законодавства.

У випадках, передбачених законодавством, окремі організації (відкриті акціонерні товариства та ін) публікують бухгалтерську звітність та підсумкову частину аудиторського висновку.

Публікація звітності проводиться в строк не пізніше 1 червня року, наступного за звітним (якщо-інше не передбачено законодавством Російської Федерації).

Порядок публікації бухгалтерської звітності встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації і органами, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку.

На формах бухгалтерської звітності, що подається організацією у відповідні адреси, обов'язкова наявність наступних даних:

-Найменування складової частини;

-Вказівку звітної дати або звітного періоду, за який

-Складається звітність (на _____ год, за_____г.);

-Організація (вказується повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, зареєстрованими в установленому порядку);

-Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) (вказується присвоєний податковим органом у встановленому порядку ідентифікаційний номер платника податків); вид діяльності (вказується вид діяльності, який визнається основним відповідно до вимог нормативних документів, затверджених Державним комітетом Російської Федерації за статистикою);

-Організаційно-правова форма організації згідно з Класифікатором організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (КОПХ) і код власності за класифікатором форм власності (КСФ);

-Одиниця виміру (вказується формат представлення числових показників: тис. руб. - Код за ОКЕІ-384, млн руб. - Код за ОКЕІ-385);

адресу (вказується повна поштова адреса організації);

-Дата затвердження (вказується встановлена ​​дата для річної або проміжної звітності);

-Дата відправки (прийняття) (вказується конкретна дата поштового відправлення бухгалтерської звітності або дата її фактичної передачі за належністю).

Організації, що мають федеральне майно і зобов'язані відповідно до постанови Уряду РФ "Про організацію обліку федерального майна та ведення реєстру федерального майна" від 03.07.98 № 696 отримати свідоцтва про внесення до реєстру зазначеного майна, повинні вказати номер у реєстрі федеральної (державної) власності ("Номер у реєстрі федерального (державного) майна") і найменування органу, на який покладено координацію і регулювання діяльності державного або муніципального підприємства і якому направляється бухгалтерська звітність ("Орган управління державним майном").

Дані представляється бухгалтерської звітності наводяться в тисячах рублів без десяткових знаків. Організаціям, що мають суттєві обороти продажів, зобов'язань і т. п., дозволяється наводити дані в спеціальній бухгалтерської звітності в мільйонах карбованців без десяткових знаків.

Бухгалтерська звітність додається до супровідного листа організації, оформленим у встановленому порядку і містить інформацію про склад представляється бухгалтерської звітності.

Глава 2. Сучасний стан та організація кошторисного планування в ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »було створено 22 вересня 2005 року на основі колгоспів: СВК« Зоря », СВК« Плюсковой », СВК« Заповіт Ілліча », СВК« Червоний плодовод », а також ТОВ« Оптіма Трейд »і ЗАТ« Агрофірма Оптина ».

Господарство знаходиться в західній частині Козельського району в селі Попелево. Від районого центру господарство розташоване в 8 кілометрах. До найближчої залізничної станції-8 кілометрах. Пункти здачі продукції знаходяться в м. Козельську в ЗАТ «Агрофірма Оптина».

Землекористування в ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »загальною площею 4408 га. Площа сільськогосподарських угідь становить 4408 га, з них ріллі 4408 га.

Клімат Козельського району, як і всієї Калузької області помірно-континентальний з теплим літом, помірно холодною зимою і ясно вираженим сезоном року.

ЗАТ «Агрокоплекс« Козельске молоко »є комерційною організацією, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що розподіляються серед заздалегідь визначеного кола осіб і засвідчують зобов'язальні права акціонерів стосовно Суспільства.

Товариство є юридичною особою за законодавством Р.Ф. і здійснює свою діяльність на основу Цивільного кодексу Р.Ф., Федерального закону «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів Р.Ф.

Товариство несе майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями перед своїм майном і виступає в суді загальної юрисдикції, арбітражному суді від свого імені.

Товариство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки, круглу печатку і штамп зі своїм повним фірмовим найменуванням і вказівкою на місце знаходження Товариства. Суспільство може мати товарний знак і знак обслуговування, зареєстровані встановленому законом порядку, і включати їх у зображення печатки і штампу.

Майно Товариства належить йому на праві власності і утворюється на коштів, виручених від розміщення акцій Товариства, основних фондів і оборотних коштів, рухомого і нерухомого майна, цінних паперів, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним на інших підставах, не заборонених законодавством. У зв'язку з участю в освіті майна Товариства його акціонери мають обов'язкові права.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів, і становить 100000 (Сто тисяч) рублів, розділених на 100 (Сто) звичайних іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) рублів кожна.

Акції Товариства, розподілені серед його засновників відповідно до договору про створення Товариства.

Товариство створює резервний фонд у розмірі 5% статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань 10% від чистого прибутку до досягнення фондом зазначеного розміру, а також фонди спеціального призначення, рішення про створення, порядок утворення, використання, розмірах відрахувань у які приймаються в залежності від конкретної фінансово- господарської ситуації.

Мета діяльності Товариства: отримання законного прибутку від здійснення видів діяльності, не суперечить законодавству Російської Федерації.

Видами діяльності є:

-Тваринництво;

-Виробництво молочних продуктів;

-Виробництво добрив та азотних сполук;

-Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною;

-Оптова торгівля молочними продуктами;

-Роздрібна торгівля молочними продуктами;

-Збереження і складування;

-Організація перевезень вантажів;

-Рекламна діяльність;

-Надання інших послуг;

-Інших видів діяльності, не заборонених чинним законом.

Право Товариства здійснювати діяльність, на заняття якою необхідно отримання ліцензії, виникає з моменту отримання такої ліцензії або в зазначений у ній термін і припиняється після закінчення терміну її дії, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативними актами.

Управління організацією здійснюється відповідно до його статуту. Організація самостійно визначає структуру органів управління, штатну чисельність апарату управління та витрати а його зміст.

Розглянемо розміри організації та виробництва в таблиці 2.1

З таблиці 2.1 випливає, що за досліджуваний період часу на галузь рослинництва в середньому в структурі товарної продукції припадає 0,6%, в основному спрямовано на внутрішньогосподарські цілі, зокрема на виробництво кормів.

Галузь тваринництва в структурі товарної продукції займає в середньому 97,9% і становить скотарством. На частку скотарства в структурі товарної продукції припадає 26% в середньому за динаміку років, в т.ч. на молоко 71,1%, а на іншу продукцію тваринництва лише 1,18%.

Таблиця 2.1 - Розмір і структура товарної сільськогосподарської продукції

Галузі та види продукції

Розмір грошової виручки, тис. руб.

Структура грошової виручки,%

Зміна в структурі звітного року в порівнянні з базисним


2006

2007

2006

2007


Рослинництво-всього

в т.ч.

Зернові та зернобобові

Картопля

Інша продукція рослинництва

57


57

-

-

193


193

-

-

0,4


0,4

-

-

0,85


0,85

-

-

0,45


0,45

-

-

Тваринництва-всього

в т.ч.

Велика рогата худоба

Свині

Молоко

Коні

Інша продукція тваринництва

15767


5123


10564

-

-

22654


4499


17241

80

269

99,6


32,4


66,7

-

-

99,15


19,69


75,46

0,51

1,18

-0,45


-12,71


8,76

2,32

1,18

Інша продукція, робота і послуги

-

-

-

-

-

У цілому по сільськогосподарському виробництву

15824

22847

100

100

Х

З даних таблиці слід зробити висновок про те, що галузь тваринництва, а зокрема скотарство є головною, а галузь рослинництва - допоміжної. Таким чином, господарство має молочно-м'ясний напрям, і розраховані показники відповідають виробничому напряму.

Найбільш повну характеристику галузевої спеціалізації господарства дає узагальнюючий показник-коефіцієнт спеціалізації:

До сп = 100 / Σ У т (2n-1),

де, У т-питома вага окремих галузей;

n-порядковий номер окремих галузей у ранжированном ряду.

До сп2006 = 100 / ((66,7 (2 * 1-1)) + (32,4 (2 * 2-1)) + (0,5 (2 * 3-1)) + (0,4 ( 2 * 4-1))) =

= 100/169, 2 = 0,59;

До сп 2007 = 100 / ((75,46 (2 * 1-1)) + (19,69 (2 * 2-1)) + (2,82 (2 * 3-1)) + (1,18 (2 * 4-1)) +

+ (0,85 (2 * 5-1)) = 100/164, 54 = 0,61

Розрахований коефіцієнт спеціалізації в середньому по аналізованих років 0,6 дозволяє віднести господарство до високого рівня спеціалізації.

Розмір сільськогосподарського виробництва представимо в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 - Розмір сільськогосподарського виробництва

Показники

2006

2007

Звітний рік у% до базисного

Вартість валової продукції, тис. грн. (У порівнянних цінах 1994 року)

1140,93

1395,49

1,223

Вироблено, т:

-Молоко

-М'ясо

-Зерно


1874,2

105,6

998,5


2224,3

152,4

2553,2


1,187

1,443

2,557

Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. руб.

46010,5

30662,5

0,666

Середньорічна чисельність працівників, чол

173

153

0,884

Площа сільськогосподарських угідь, га

в т.ч.

рілля

49944994

44084408

0,8830,883

Середньорічне поголів'я тварин, гол.;

велика рогата худоба-всього

в т.ч.

корів1819


7401763


7400,969


1

З таблиці 2.2 випливає, що вартість валової продукції в аналізований період істотно підвищилася. Так у 2007 р. вона склала 1395,49 тис.руб., А в 2006 році 1140,93 тис.руб. Це обумовлено зміною структури виробництва продукції.

У 2007 році було вироблено молоко в кількості 2224,3 ц., Що вище рівня 2006 року 1874,2 ц. Виробництва м'яса склала в 2007 році 152,4 ц, що більше на 46,8 ц в порівнянні з 2006 роком. Виробництво зерна в 2007 році 2553,2 ц набагато більше в порівнянні з 2006 роком на 1554,7 ц.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному році знизилася на 15348 тис. руб.

Що стосується трудових ресурсів, то середньорічна чисельність працівників у сільськогосподарському виробництві склало 153 чоловік, що нижче 2006 року.

Площа сільськогосподарських угідь змінилася незначно. Розмір господарства характеризує його ресурсний потенціал, який дозволяє віднести організацію до середнього.

Середньорічне поголів'я тварин знизилася по відношенню до 2006 року на 56 гол.

Таке положення в господарстві обумовлено, по всій видимості, збільшенням собівартості продукції і зниження цін реалізації.

Основні економічні показники діяльності господарства представимо в таблиці 2.3

Таблиця 2.3 - Основні показники діяльності організації

Показники

2006

2007

Звітний рік у% до базисного

1.Рівень виробництва

Вироблено валової продукції сільськогосподарського призначення на 100 га сільськогосподарських угідь - всього, тис. грн.:

в т.ч.

вироблено валової продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. руб.

вироблено валової продукції рослинництва на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. руб.

Вироблено товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь - всього, тис. руб.22,8
13,53

9,32


316,8631,66
18,88

12,78


518,31138,6
139,54

137,12


163,58

2.Проізводітельность і оплата праці.

Вироблено валової продукції на 1 люд.-год-всього, руб.

в т.ч.

Вироблено валової продукції растеніевоства на 1 люд.-год. ​​Руб.

Вироблено валової продукції тваринництва на 1 люд.-ч.руб.

Оплата 1 чел.-ч. в цілому по сільськогосподарському виробництву, руб.

У рослинництві

У тваринництві


4456,71817,7


2639


14425,8

2085,9

12339,8


4636,181871,2


2764,98


18544,9

1534,88

17009,97


104,03129,43


104,77


128,55

73,58

137,85

3.Еффектівность виробничих витрат і основних виробничих засобів

виробництво валової продукції, грн

- На 100 крб. основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення

- На 100 крб. виробничих витрат у сільськогосподарських галузях

Рівень рентабельності (+), збитковості (-),%

- Прибутку (+), збитки (-) до повної собівартості реалізованої продукції

- Прибутку (+), збитки (-) до основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення
2,48


2,5713,564,23
4,55


2,3-13,99-10,42
183,47


89,5-27,55-14,65

Як видно з таблиці 2.3, рівень виробництва валової продукції на 100 га угідь в 2007 році підвищився на 8,86 тис.руб. в порівнянні з 2006р. Рівень виробництва товарної продукції на 100 га угідь зріс в 2007 р. на 201,45 тис.руб. в порівнянні з 2006 р. Підвищилася виробництво валової продукції на 1 чел.-ч. в цілому по сільськогосподарському виробництву на 179,48 тис.руб. в порівнянні з 2006 р. Зросла оплата праці 1 люд.-год. в по сільськогосподарському виробництву на 4119,1 руб. в порівнянні з 2006 р., що викликано підвищенням продуктивності праці. За підсумками звітного 2007 року ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »отримала збиток, що пов'язано із зростанням собівартості продукції.

2.2 Формування та оцінка статей форми № 4 «Звіту про рух грошових коштів» у ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »

Відомості про рух грошових коштів в організації ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко », які обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку 50« Каса », 51« Розрахунковий рахунок », надаються у валюті Російської Федерації.

Отримані дані по окремих розрахунками підсумовуються при заповненні відповідних рядків форми.

Розділ 1 «Залишок коштів на початок року» склав 6 тис руб.

Розділи 2 «Надійшло коштів» і 3 «Направлено грошових коштів» форми складаються в розрізі поточної діяльності, та фінансової діяльності організації.

Рух грошових коштів по поточній діяльності:

По рядку 110 за звітний період 2007 року враховуються кошти, отримані від покупців, замовників на суму 39174 тис. рублів.

По рядку за звітний період 2007 року враховуються отримані бюджетні субсидії на суму 6078 тис. руб.

По рядку 140 - інші надходження на суму 5101 тис. рублів.

Грошові кошти, спрямовані:

 • на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировину по рядку 150 - (24383) тис. рублів;

 • на оплату праці по рядку 160 - (7705) тис. рублів;

 • на розрахунки з податків і зборів по рядку 180 - (9640) тис. рублів;

 • на відрядні витрати по рядку 182 - (40) тис. рублів;

 • на інші витрати по рядку 184 - (11117) тис. рублів.

По рядку 200 враховуються чисті грошові кошти від поточної діяльності на суму - (2532) тис. руб.

Рух грошових коштів з фінансової діяльності:

 • надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями - 2630 тис. рублів;

 • з них банки - 2630 тис. рублів.

За рядку 410 враховуються чисті грошові кошти від фінансової діяльності на суму 2630 тис. рублів.

По рядку 420 враховуються чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів на суму 98 тис. рублів.

Розділ 4 «Залишок коштів на кінець звітного періоду» враховується по рядку 430 на суму - 104 тис. руб.

Інвестиційна діяльність в ЗАТ «Агрокомпелекс« Козельске молоко »відсутня.

Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив коштів. Проте надмірна величина грошових коштів говорить про те, що реально організація терпить збиток, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення.

Спосіб оцінки достатності грошових коштів полягає у визначенні тривалості періоду їх обороту:

Середні залишки грошових коштів:

оборот грошових коштів, де I - період обороту (дні).

Для обчислення середнього обороту використовується кредитовий оборот за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок».

Таблиця 2.4 - Обчислення оцінки грошових коштів

Місяць

Залишок грошових коштів, тис. руб.

Оборот за місяць, тис. руб.

Період обороту,

ДНІ

Січень

1638

13246

4,15

Лютий

785

7611

2,48

І т. д.
Таблиця показує коливання обороту грошових коштів протягом звітного періоду, термін з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок до моменту їх вибуття.

Аналіз грошових коштів проводиться прямим і непрямим методом.

Методика аналізу руху грошових коштів слід заповнити розрахунками відносних показників структури припливу і відтоку грошових коштів за видами діяльності.

Горизонтальний аналіз форми № 4, в якій сума які поступили коштів склала 52983 тис. рублів. З них 95% припадає на поточну діяльність 5% на фінансову діяльність. Відтік грошових коштів організації, що припадає на поточну діяльність у звітному періоді, склав (52885) тис. руб.

Дані по вертикальному аналізу з усієї надійшла за звітний період суми грошових коштів найбільшу питому вагу не доводиться ні на що.

Головним недоліком прямого методу аналізу грошових коштів є те, що він не розкриває взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни коштів на рахунках організації.

Таблиця 2.5 - Аналіз звіту рух коштів непрямим методом

Рахунок

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець


Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

76294

-

68052

48241

180305

-

02

-

16888

2283

39893

-

5458

10

583

-

16575

15193

4965

-

62

552

3350

23175

21972

855

2550

І т.д.Візьмемо рахунок № 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Цей рахунок активний, отже, для нього діє принцип певного кінцевого сальдо за формулою:

Ск = Сп-ОД-ОК, тоді Ок = ОД + Сн-Ск = ОД-(Ск-Сп)

39174 = 23175-1403

Ск> Сп - значить дебіторська заборгованість збільшилася і приплив грошових коштів у формі № 2. Звіт про прибутки та збитки нижче на 1403 тис. руб. За формою № 2 виручка склала (від реалізації) 24409 тис. руб., А реально 25812 тис. руб. Значить суму прибутку зменшують на 1403 тис. руб.

Візьмемо рахунок № 02 «Амортизація основних засобів» - це рахунок пасивний, значить

Ск = Сп + ОК-ОД, Ок = ОД + (Ск-Сп)

3993 = 223 + (6458-1688)

Збільшення нарахованої амортизації основних засобів збільшується на 4993 тис. руб., Тому що реальний відтік грошових коштів буде менше на цю величину.

Таким корегованих операції проводяться по всій поточної діяльності і фінансової. За допомогою даних таблиць керівник організації може контролювати поточну платоспроможність.

Глава III. Шляхи вдосконалення і оцінка форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів»

3.1 Удосконалення оцінки форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ 7»

Порядок складання звіту про рух грошових коштів в міжнародній практиці і за діючою в Росії в даний час формою № 4 істотно різний.

Найбільші розбіжності пов'язані з поділом грошових потоків по окремих видах діяльності. У діючій формі № 4 фінансова діяльність зводиться до руху грошових коштів в результаті короткострокових фінансових вкладень: випуску облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, вибуття раннє придбаних на строк до 12 місяців акцій та інших операцій, які обліковуються на рахунку "Фінансові вкладення". Такий підхід порушує вимогу складання звіту, закладене в МСФЗ згідно з яким фінансова діяльність розглядається як зовнішнє фінансування. З позиції можливості використання звіту для цілей прогнозування грошових потоків дотримання даної вимоги є важливим, оскільки це дозволяє розділити чистий грошовий потік, який був створений у результаті поточної діяльності організації, і грошовий потік, що утворився в результаті залучення коштів від власників або займодавцев.

Іншою відмінністю є те, що згідно з МСФЗ переміщення між окремими статтями коштів та їх еквівалентів розглядається як спосіб управління ними і тому не включається в розрахунок відтоків і притоків грошових коштів. Складання форми № 4 не передбачає виключення внутрішнього руху грошових коштів, що значною мірою знижує її аналітичність.

Для складання звіту необхідно однозначне розуміння ключових термінів, що характеризують грошові кошти та їх еквіваленти, потоки грошових коштів (грошові потоки), чистий грошовий потік, що тече, інвестиційну та фінансову діяльність. До термінам, що використовуються при складанні звіту, відносяться:

- Грошові кошти - включають гроші в касі і ті кошти на рахунках в банку, якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту, з тим щоб забезпечити взаємну ув'язку даного звіту і бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації;

- Еквіваленти грошових коштів - високоліквідні вкладення, які мають короткий термін погашення (не більше трьох місяців з дати придбання) і можуть бути конвертована в грошові кошти без істотної втрати в сумі.

Допущення про можливість визнання конкретного виду короткострокових фінансових вкладень організації як еквівалент грошових коштів засноване на виконанні умови про те, що у укладача звіту є впевненість у вільному обігу даного цінного паперу в гроші без істотної втрати в сумі, відображеної в бухгалтерському балансі. Іноді на практиці еквіваленти грошових коштів помилково ототожнюють зі статтею бухгалтерського балансу "Короткострокові фінансові вкладення», що є неправомірним. Труднощі однозначного визначення еквівалентів грошових коштів на практиці робить необхідним окреме розкриття інформації про них у примітках до звіту;

Поточна діяльність - основна, спрямована на отримання доходу діяльність, а також інша діяльність організації, що не відноситься інвестиційної та фінансової діяльності;

Інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням (створенням) основних засобів, придбанням нематеріальних активів, здійсненням довгострокових фінансових вкладень, а також з реалізацією довгострокових (необоротних) активів;

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у власному і позиковий капітал організації в результаті залучення коштів за винятком кредиторської заборгованості.

Щоб уникнути різночитань необхідно звернути увагу на те, що визначення вказаних термінів поширюються виключно на методику складання звіту про рух грошових коштів.

Чистий грошовий потік - нетто - результат зміни грошових коштів. Визначається як різниця надходжень і платежів.

Грошові потоки від поточної діяльності.

Значення розділу звіту, в якому відображаються грошові потоки від поточної діяльності, визначається тим, що в ньому розкривається інформація про основні надходження та платежі організації. Тому ключовим показником тут є чистий грошовий потік (нетто-результат надходжень і платежів) від поточної діяльності. На підставі даних про величину і динаміку даного показника в поєднанні з іншою інформацією можуть бути зроблені висновки щодо спроможності організації створювати грошові кошти в результаті своєї основної діяльності в розмірі та строки, необхідні для розрахунку за зобов'язаннями та здійснення інвестиційної діяльності. Саме тому у звіті важливо відокремити грошові кошти, які створюються в результаті поточної діяльності, від грошових коштів, що залучаються з боку у вигляді кредитів, додаткових вкладів власників і т. п.

Потоки грошових коштів від поточної діяльності є, як правило, результатом господарських операцій, що впливають на визначення чистого прибутку (збитку) організації. До них відносяться:

а) грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників;

б) надходження від оренди;

в) інші надходження, включаючи повернення коштів від постачальників, з
бюджету, від підзвітних осіб, надходження від страхових компаній, комісійні, суми, отримані за рішенням суду, та інші надходження;

г) грошові платежі постачальникам і іншим контрагентам;

д) оплата праці та інші виплати працівникам у грошовій формі;

е) відрахування в державні позабюджетні фонди;

ж) розрахунки з бюджетом за належними до сплати податків, якщо
вони не можуть бути віднесені до конкретних операцій інвестиційної
або фінансової діяльності;

з) короткострокові фінансові вкладення;
і) виплата відсотків по кредитах;

к) виплачені дивіденди;

л) інші виплати, включаючи перерахування страховим компаніям, видачу коштів підзвітним особам та ін

Важливо зазначити, що однією з умов, що дозволяє віднести ті чи інші операції руху грошових коштів до поточної діяльності, є неможливість їх включення в інвестиційну або фінансову діяльність.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності. Здійснення інвестиційної діяльності характеризується збільшенням активів, які, як очікується, будуть приносити дохід тривалий час.

Грошові потоки від фінансової діяльності.

У розділі звіту, що характеризує грошові потоки від фінансової діяльності, відображаються притоки і відтоки грошових коштів, пов'язані з використанням зовнішнього фінансування (власного і позикового).

Зміни у власному капіталі, що розглядаються в складі фінансової діяльності, зазвичай представлені грошовими надходженням від емісії акцій, а також отриманими емісійним доходом. Зміна власного капіталу в результаті отриманого чистого прибутку (внесеного збитку) у складі фінансової діяльності не враховується, оскільки витрати і доходи, пов'язані з формуванням фінансового результату, відображаються в поточній діяльності.

Грошовими потоками від фінансової діяльності є:

а) грошові надходження від випуску акцій і інших інструментів власного капіталу фінансових інструментів, а також додаткових вкладень власників;

б) надходження від випуску облігацій, позик, довгострокових і короткострокових кредитів;

в) цільові фінансування і надходження;

г) перерахування коштів на погашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками;

д) кошти, спрямовані на викуп власних акцій.

Слід звернути увагу на те, що, хоча погашення суми основного боргу за наданим кредитом розглядається у складі грошових потоків від фінансової діяльності, сплата відсотків за кредитом включається в розділ поточної діяльності, оскільки витрати на оплату відсотків за наданими позиковими коштами беруть участь у формуванні фінансового результату.

У практиці розкриття інформації про рух грошових коштів організацією відповідно до російських вимог перевага віддається прямому методу складання звіту про рух грошових коштів (ОДС), при якому відображаються безпосередні валові обсяги припливів і відтоків грошових коштів, тоді як за МСФЗ 7 потоки грошових коштів за поточною діяльності можуть надається прямим або непрямим методам. При використанні непрямого методу чистий грошовий потік по операційній діяльності формується шляхом коригувань чистого прибутку на суми операцій негрошового характеру, відкладених або нарахованих минулих і майбутніх грошових надходжень платежів.

Показники вибуття грошових коштів за поточної діяльності повинні включати таку розгорнуту інформацію: придбання у постачальників товарів, сировини, матеріалів, палива та ін оборотних активів; оплата оренди та комунальних послуг і т. д.; оплата праці, виплата дивідендів, відсотків; інше вибуття грошових коштів.

Крім того, доцільно розкривати додаткову інформацію про використання грошових коштів, наприклад, аванси видані (постачальникам, підрядникам, підзвітним особам), розрахунки з позабюджетними фондами і т.д.).

Підсумковим і одночасно важливим оцінним показником цього розділу ОДС є чистий грошовий потік щодо поточної діяльності.

Методику аналізу грошових потоків можна надати у вигляді ряду взаємопов'язаних блоків.

Блок 1. Розглядається динаміка обсягу позитивного грошового потоку організації в розрізі окремих джерел доцільно зіставляти темпи зростання позитивного грошового потоку з темпами зростання активів, обсягів виручки від продажів, різними показниками прибутку. Особливу увагу необхідно приділити співвідношенню джерел утворення позитивного грошового потоку: внутрішніх (виручка від продажів) і зовнішні (отриманих позик, кредитів).

Блок 2. Вивчення динаміки обсягу негативного потоку організації (відтік грошових коштів), а також його структури за напрямками витрачання грошових коштів.

Блок 3. Аналіз збалансованості позитивних і негативних грошових потоків, при якому значна увага має бути приділена рівномірності розподілу обсягу припливу і відтоку грошових коштів за окремими тимчасовим проміжкам. Це дозволяє виявити характер коливань абсолютних і відносних величин грошових потоків під впливам різного роду факторів, зокрема, сезонності виробництва та реалізації і т. п.

Блок 4. Характеристика «Якості» чистого грошового потоку залежить від структури джерел його формування. Високий рівень характеризується зростанням чистого прибутку і т. п.

3.2 Удосконалення звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (ф № 4) відображає зміни у фінансовому становищі організації в звітному році в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У розділі «Рух грошових коштів по поточній діяльності» наводяться наступні показники:

- Кошти, отримані від покупців, замовників щодо поточної діяльності, які становлять оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51, 52) і кредитом рахунка 62;

- Інші доходи (суми штрафних санкцій за невиконання умов господарських договорів, що надійшли від покупців, замовників та ін);

- Грошові кошти, спрямовані на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів, є оборот за дебетом рахунків 60, 76 і кредитом рахунків обліку грошових коштів (50, 51, 52, 55), пов'язані з поточною діяльністю;

- Грошові кошти, спрямовані на оплату праці, являють собою оборот за дебетом рахунка 70 і кредиту рахунків 50, 51;

-Грошові кошти, спрямовані на розрахунки з податків і зборів, представляють собою оборот за дебетом рахунків 68, і 69 і кредиту рахунків обліку грошових коштів по перерахуванню до бюджетів різних рівнів сум податків і зборів, та інші.

Розділ «Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності» містить дані:

- Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, що є оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунків 62, на суму грошових коштів, що надійшли від юридичних і фізичних осіб, яким були продані об'єкти основних засобів та інші необоротні активи;

- Виручка від продажів цінних паперів та інших фінансових вкладень, що представляє собою оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 62, що надійшли від юридичних і фізичних осіб, яким були продані об'єкти фінансових вкладень, обліковуються на рахунку 58;

- Отримані відсотки надаю собою оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 76; та інше.

У розділі «Рух грошових коштів з фінансової діяльності" наводяться дані:

- Надходження від емісії акцій і інших пайових паперів, що представляють собою оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 75;

- Надходження коштів позик і кредитів, наданих іншими організаціями, що представляють собою оборот за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунків 66, 67; та інше.

Чисті грошові кошти з фінансової діяльності є різницю між сумою всіх доходів від фінансової діяльності і сумою всіх витрат від фінансової діяльності.

Заповнюючи ф № 4 звертається увага на наступні особливості:

1. виплата дивідендів відображається як витрати по поточній діяльності, тому й податки, що утримуються з сум виплачуваних дивідендів і перераховуються до бюджету, також відображаються в розділі «Рух грошових коштів по поточній діяльності» по стор «Грошові кошти, спрямовані на розрахунки з податків і зборів» .

2. Перераховані грошові кошти на придбання іноземної волюти слід відображати як рух коштів по поточній діяльності, вибираючи рядки в залежності від цілей придбання волюти.

3.Аналогічная ситуація з рухом грошових коштів при продажу іноземної волюти. У ф № 4 слід відображати суму, еквівалентну сумі надійшла іноземної валюти, перерахованої за курсом ЦБ РФ на дату складання бухгалтерської звітності (31.12.2007р).

Також організація може представляти інформацію про потоки грошових коштів від поточної діяльності, використовуючи прямий і непрямий методи. При залученні прямого методу у звіті відображаються валові грошові надходження і платежі, при використанні непрямого методу в розділі поточної діяльності відображаються фінансовий результат організації (прибуток або збиток) і його необхідні коригування, що дозволяють перейти від величини фінансового результату до величини чистого грошового потоку від поточної діяльності за період. Для цього фінансовий результат коригується з урахуванням результатів операцій негрошового характеру, операцій, пов'язаних з вибуттям довгострокових активів, на величину зміни оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

У ролі фінансового результату для складання звіту непрямим методом рекомендується використовувати або чистий прибуток - нерозподілений прибуток (збиток) - звітного періоду, яка відображається у звіті про прибутки та збитки, або прибуток до оподаткування.

Існують наступні способи представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності прямим методом:

а) на основі облікових записів організації;

б) шляхом коригування величини виручки від продажу товарів
продукції, робіт, послуг, собівартості проданих товарів, продукції,
робіт, послуг та інших статей звіту про прибутки і збитки з урахуванням наступного:

- Мали місце у звітному періоді змін у статтях запасів, поточної дебіторської та кредиторської заборгованості;

- Операцій негрошового характеру;

- Інших операцій, які супроводжуються виникненням грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

Перший із названих способів передбачає використання облікових даних про обороти за статтями грошових коштів. При цьому переміщення між окремими статтями коштів та їх еквівалентів розглядається не як рух грошових коштів, а як спосіб управління ними. Тому таке переміщення виключається з розрахунку надходжень і платежів організації. Такий підхід до відображення інформації про рух грошових коштів відповідає цільовій спрямованості звіту - надати користувачам бухгалтерської звітності інформацію про величину фінансових потоків, що надходять і вибувають у процесі здійснення організацією своїх операцій. Наприклад, внутрішнє переміщення грошових коштів з розрахункового на валютний рахунок і навпаки не розглядається як приток (відтоків) грошових коштів, що відображаються у звіті.

Другий спосіб грунтується на коригування статей звіту про прибутки і збитки, що дозволяють перейти від статей доходів і витрат до статей валових надходжень і платежів. Наприклад, для того щоб отримати абсолютну суму надходження грошових коштів від покупців у звітному періоді, величина виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг повинна бути скоригована на суму зміни залишків за статтею дебіторської заборгованості покупців і замовників. Якщо, наприклад, обсяг продажів за період склав 1 000 000 руб., Дебіторська заборгованість покупців на початок періоду - 350 000 руб., На кінець періоду - 450 000 руб., То сума надходжень від покупців буде 900 000 руб.: (350 000 + 1 000 000 - 450 000).

Відзначимо, що пряме використання зазначеного способу є скрутним, зокрема тому, що у звіті про прибутки та збитки показується нетто-виручка (очищена від суми податку на додану вартість), в той час як в балансі заборгованість покупців включає належний від покупців ПДВ.

Такі ж поправки повинні проводитися і за статтями витрат, з тим щоб усунути розбіжності між величиною витрат, врахованих у звіті про прибутки та збитки, і фактичним витрачанням грошових коштів. Звіт, складений прямим методом, представлений у вигляді табл. 2.6

Таблиця 2.6 - Звіт про рух грошових коштів (прямий метод)

Потоки грошових коштів

Приплив грошових коштів

Відтік грошових коштів

1

2

3

I. Потоки грошових коштів від поточної діяльності

Виручка від продажу продукції, товарів, робіт і послуг

Аванси, отримані від покупців

Орендна плата

Розрахунки з персоналом

Оплата придбаних товарів, робіт, послуг

Відрахування до державних позабюджетних фондів

Видача авансів

Розрахунки з бюджетом

Виплата дивідендів, відсотків по цінних паперах

Інші виплати та перерахування

Чистий грошовий потік від поточної діяльностіII. Потоки грошових коштів від інвестиційної діяльності

Виручка від продажу основних засобів і нематеріальних активів

Надходження від реалізації часткових і боргових цінних паперів інших організацій

Повернення наданих позик, вкладень у спільну діяльність, інші аналогічні надходження

Дивіденди, відсотки отримані

Придбання (створення) необоротних активів, включаючи капітальні вкладення збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активів

Довгострокові фінансові вкладення

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльностіIII. Потоки грошових коштів від фінансової діяльності

Грошові надходження від емісії акцій та інші надходження від власників

Викуп власних акцій Отримані кредити і позики

Погашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності

Чистий грошовий потік (загальна зміна грошових коштів за період)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуНа відміну від прямого методу, який розкриває інформацію про надходження та платежі, тобто використовує облікові дані про грошові потоки, непрямий метод розглядає не лише статті грошових коштів, але і всі інші статті активів і пасивів, зміна яких впливає на фінансові потоки організації.

Чистий грошовий потік від поточної діяльності представлений у звіті, складеному непрямим методом, як результат використання всіх економічних ресурсів організації, що дозволяє оцінити управлінські рішення, пов'язані з грошовим потокам, в першу чергу щодо відповідності чистого фінансового результату і грошових коштів, а також достатності одержуваного прибутку для здійснення планованих платежів.

Чистий грошовий потік відрізняється від суми отриманого фінансового результату в силу ряду причин:

Фінансовий результат, що відображаються у звіті про прибутки та збитки, формується відповідно до допущенням тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (витрати і доходи визнаються в тому обліковому періоді, в якому вони були нараховані незалежно від реального руху грошових коштів);

Наявність витрат майбутніх періодів призводить до того, що реальна сума платежів відрізняється від собівартості продукції;

Нараховані у звітному періоді витрати, що супроводжуються виникненням кредиторської заборгованості, збільшують собівартість, змінюючи при цьому суму грошових коштів організації;

Придбання активів довгострокового характеру і пов'язаний з цим відтік грошових коштів не відбивається на величині фінансового результату;

На величину фінансових результатів впливають витрати не супроводжуються відтоком грошових коштів, наприклад, амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

Джерелом збільшення грошових коштів необов'язково є прибуток (наприклад, приплив грошових коштів може бути забезпечене за рахунок їх залучення на позиковій основі). Точно так само відтік грошових коштів не завжди пов'язаний із зменшенням фінансового результату;

На розбіжність фінансового результату і чистого грошового потоку впливають зміни статей оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

Для усунення зазначених розбіжностей при визначенні чистого грошового потоку від поточної діяльності виробляються коректування фінансового результату з урахуванням:

а) змін в запасах, поточної дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладеннях, короткострокових зобов'язаннях, виключаючи позики і кредити, протягом звітного періоду;

б) негрошових статей: амортизації необоротних активів; курсових
різниць; прибутків (збитків) минулих років, виявлених у звітному періоді; списаної дебіторської (кредиторської) заборгованості; нарахованих, але не виплачених доходів від участі в інших організаціях та інших;

в) інших статей, що супроводжуються виникненням грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

У методичних цілях можна виділити певну послідовність здійснення таких коригувань.

На першому етапі усувається вплив на фінансовий результат операцій негрошового характеру.

Бухгалтерські операції нарахування амортизації полягають, як відомо, у віднесенні на собівартість продукції частки амортизаційних відрахувань. Оскільки зменшення фінансового результату внаслідок цих операцій не супроводжується скороченням грошових коштів, для визначення чистого грошового потоку сума амортизації довгострокових активів, нарахована за звітний період, повинна бути додана до фінансового результату.

Операції вибуття довгострокових активів також впливають на фінансовий результат, який є вихідною базою для розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності. У той же час операції продажу об'єктів необоротних активів розглядаються у складі інвестиційної діяльності. Щоб уникнути подвійного врахування впливу однієї і тієї ж операції на грошові потоки позитивний результат вибуття довгострокових активів, тобто прибуток, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності повинен бути показаний зі знаком мінус, а негативний результат, тобто збиток, - зі знаком плюс.

Коригування, що усувають вплив інших «негрошових» операцій на фінансовий результат в залежності від характеру їх впливу збільшують або зменшують результат і складаються у включенні до розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності суми таких операцій відповідно зі знаком «мінус» або зі знаком «плюс».

На другому етапі коректувальні процедури виконуються з урахуванням змін у статтях оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Конкретний розрахунок передбачає оцінку змін по кожній статті оборотних активів (крім статті грошових коштів) та короткострокових зобов'язань.

Мета проведення коригувань полягає в тому, щоб показати, за рахунок яких статей оборотних активів і короткострокових зобов'язань відбулася зміна суми грошових коштів в кінці звітного періоду але порівняно з його початком.

Збільшення статей оборотних активів характеризується використанням коштів і, отже, розцінюється як відтік грошових коштів. Зменшення статей оборотних активів характеризується вивільненням коштів і розцінюється як приплив грошових коштів.

Наприклад, якщо протягом звітного періоду заборгованість покупців збільшилася, роблять висновок, що надходження грошових коштів було менше зафіксованого у вигляді виручки в звіті про прибутки та збитки на величину приросту дебіторської заборгованості. Отже, для розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності приріст дебіторської заборгованості за період повинен бути показаний у Звіті зі знаком мінус.

Навпаки, зменшення дебіторської заборгованості означає перевищення надходження грошових (або інших платіжних засобів) над виручкою, відображеної в звіті про прибутки та збитки. Отже, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності скорочення дебіторської заборгованості за період має бути показано у звіті зі знаком плюс.

Вплив на фінансовий результат операцій, пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей, характеризується тим, що запевнення їх залишків у балансі характеризує використання грошових коштів або їх відтік. Відповідно, сума зменшення залишків за вказаними статтями означає вивільнення коштів або їх приплив.

У операцій, що відображаються на пасивних рахунках, механізм впливу на рух грошових коштів зворотний. Зростання залишків за статтями короткострокових зобов'язань свідчить про те, що більша частина активів і зроблених витрат залишається неоплаченою. У даному випадку має місце приплив коштів. Отже, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності приріст за статтями короткострокових зобов'язань показується зі знаком плюс. І навпаки, скорочення заборгованості кредиторам означає відтік коштів - у звіті показується зі знаком мінус.

Зміни за статтями «Резерви майбутніх витрат», «Доходи майбутніх періодів» враховуються у механізмі коректувальних процедур, в загальному, для поточних пасивів порядку.

В якості загального висновку можна сформулювати наступний алгоритм: при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності збільшення статей оборотних активів має бути показано у звіті зі знаком мінус, зменшення - зі знаком плюс; збільшення залишків за статтями короткострокових зобов'язань повинно бути показано у звіті зі знаком плюс , зменшення - зі знаком мінус.

Сукупний вплив розглянутих процедур, коригувальних величину фінансового результату, має привести до визначення чистого грошового потоку від поточної діяльності.

Розділ звіту, що розкриває інформацію про грошові потоки від поточної діяльності непрямим методом, може виглядати наступним чином (таблиця 2.7)

Таблиця 2.7 - Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Показники звіту

Сума (+, -)

Рух грошових коштів від поточної діяльності

Прибуток (збиток)

Нарахована амортизація по позаоборотних активів

Прибуток від продажів необоротних активів

(Збиток від продажів необоротних активів)

Інші статті негрошового характеру

Збільшення запасів

(Зменшення запасів)

Збільшення дебіторської заборгованості

(Зменшення дебіторської заборгованості)

Збільшення кредиторської заборгованості

(Зменшення кредиторської заборгованості)

Короткострокові фінансові вкладення

Виплата дивідендів, відсотків по цінних паперах

Зміна грошових коштів

в результаті поточної діяльності


+ (-)

+

-

+

+ (-)

-

+

-

+

+

-

-

-Незалежно від того, яким методом були представлені у звіті грошові потоки від поточної діяльності, рух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності відображаються прямим методом. Таким чином, розходження в методах складання звіту визначаються поданням інформації про грошові потоки від поточної діяльності.

Висновки і пропозиції

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності,, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручній і зрозумілій для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

Основна вимога пред'являється до бухгалтерської звітності, полягає в тому, що вона повинна давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати діяльності.

2. Нормативне регулювання бухгалтерської звітності дозволяє трактувати облікову інформацію та визначати відповідальність за порушення допущені при веденні бухгалтерського обліку та звітності.

Система нормативного регулювання бухгалтерської фінансової звітності складається з документів чотирьох рівнів. До прво групи належать законодавчі документи: федеральні закони, укази Президента Р.Ф. і постанови Уряду Р.Ф. До другої групи належать нормативні документи, що встановлюють базові правила ведення бухгалтерського обліку. До третьої групи відносяться методичні документи: інструкції, рекомендації, методичні вказівки тощо, розробляються Мінфіном Р.Ф. та іншими органами в соотвеоствіі з чинним законодавством. У документах цього рівня містяться більш детальні рекомендації з обліку відповідних суб'єктів. У четвертій групі ставляться робочі документи, що формують облікову політику організації: робочий план рахунків бухгалтерського обліку; робочі інструкції та вказівки з обліку відповідних об'єктів і опрецій безпосередньо в організації

3. Дані звіту про рух грошових коштів повинні характеризувати зміни у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Відомості надаються за звітний і за попередній період.

Звіт про рух грошових коштів включає чотири розділи: залишок грошових коштів на початок року - 1, надійшло коштів - 2, направлено грошових коштів - 3, залишок грошових коштів на кінець року - 4. У кінці звіту даються довідкові дані про рух готівкових грошових коштів.

4. ЗАТ «Агрокоплекс« Козельске молоко »є закритим акціонерним товариством, створеним на добровільному об'єднанні громадян з метою задоволення їх потреб. За підсумками звітного 2007 року ЗАТ «Агрокомплекс« Козельске молоко »отримала збиток, що пов'язано із зростанням собівартості продукції.

5. Відомості про рух грошових коштів організації, які обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку 50, 51 представляються у валюті Російської Федерації. Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив коштів.

Аналіз руху грошових коштів можна проводити прямим і непрямим методом.

6. Поряд з аналізом грошових потоків в цілому по організації доцільно його проведення за окремим структурним підрозділам (центром відповідальності).

У практиці розкриття інформації та рух грошових коштів організаціями відповідно до російських вимог перевага віддається прямому методу складання ОДС, при якому відображаються безпосередні валові об'єкти припливів і відтоків грошових коштів, тоді як за МСФЗ 7 потоки грошових коштів по поточній діяльності можуть представлятися прямим або непрямим методом .

7. Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) відображає зміни у фінансовому становищі організації в звітному році в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У розділі «Рух грошових коштів по поточній діяльності» проводять такі показники: кошти, отримані від покупців, замовників з поточної діяльності; інші доходи: грошові кошти, спрямовані на оплату праці, і т.д.

Розділ «Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності» містить дані: виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень, отримані дивіденди, і т. д.

У розділі «Рух грошових коштів з фінансової діяльності" наводяться дані: надходження від емісії акцій і інших пайових паперів, надходження коштів позик і кредитів, наданих іншими організаціями, погашення позики і кредитів (без відсотків) і т. п.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс РФ частини I і II - м.: Омега-Л, 2007,-416с.

2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. 129-ФЗ (редагував від 03.11.2006 р.).

3. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» (в ред. Федеральних законів від 03.11.2006 № 183 обов'язковий аудит-ФЗ)

4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29.07.1998г 334Н (у редакції наказів Мінфіну РФ від 31.12.1999 р № 107 Н і від 27.03.2000 р. № 31Н).

5. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільній діяльності» ПБУ 20/03 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09.206 р. № 116н).

6. Форми бухгалтерської звітності організації, а також інструкції про порядок їх заповнення та строки надання затверджуються Міністерством фінансів Р.Ф. в Наказі від 22 липня 22003 р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організації (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 31.12. 2004 № 135н від 18.09.2006 № 115н).

7. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, утвржденной наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 30.12.1999 № 107н, від 24.03. 2000 № 31н, от18.09.2006 № 116н ),

8. Положенням по бухгалтерському обліку «Події після звітної дати» (ПБО 7 / 98).

9.Положеніе з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99) (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09. 2006 № 115н)

10. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 27.11.06 р. № 156н)

11. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 27.11.06 р. № 156н)

12. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про афільованих осіб» ПБУ 11/2000 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 30.03.2001 р. № 27н)

13. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація по пекращенію діяльності організації» ПБУ 16/02 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18.09.2006 № 116н)

14. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/2002 від 19.11.2002 р. № 114н.

15. Положення ПБУ4/99 Міністерством фінансів Росії наказом № 60н від 28.06.2000 р. затверджені "Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації".

16. Положенням по бухгалтерському обліку «Умовні факти господарської діяльності» (ПБО 8 / 98).

17. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98 (в ред Наказів Мінфіну Р.Ф. від 30.12.99)

18. У інструктивних вказівках Мінфіну Росії від 22 липня 2003 № 67 (в ред. Наказів Мінфіну Р.Ф. від 18 вересня 2006 р. № 115н)

19. Наказом Мінфіну Росії "Про форми бухгалтерської звітності організації" від 13.01.2000 № 4н організаціям надано право, починаючи зі звітності за 2000 рік, розробляти власні форми бухгалтерської звітності з урахуванням особливостей діяльності організацій. Але при цьому Необхідно дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності (повнота, суттєвість, нейтральність та ін), викладені в ПБО 4 / 99.

20. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція по його застосуванню, затверджені наказом МВ РФ від 31.10.2000 року № 94н.

21. Багата І.П., Хахонова К. М. Бухгалтерський облік та звітність. Серія «Навчальні посібники»-Ростов Н / Д. Фенікс, 2007.

22. Бакаєв О.С., Безруких П.С. Бухгалтерський облік і звітність; під ред. П. С. Безруких-4-е вид., Перераб. І додатк. -М.: Бухгалтерський облік, 2008р-719с.

23 .. Васьрш Ф.І., Свободіна М.В. Бухгалтерського обліку та звітність-М.: Колос, 2007р.

24. Вакуленко Т. Г., Фоміна Л. Ф. Бухгалтерська (фінансова) звітність для прийняття управлінських рішень - СПб.: - Вид. Будинок Герда. 2008р, 288с.

25. Гейцю І.В. Бухгалтерська звітність організації за 2008 рік-особливості складання та надання / / Глав.бухгалтер,-2008р - № 14

26. Донцова Л.В., Никифорова М. А. Бухгалтерській звітності. - 3 вид. перероблене і доповнене .- М.: Видавництво «Справа і Сервіс» 2007р.

27. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальні посібники. - 4-е вид., Прераб. І доповнено. -М: ННФРА. М, 2007р.

28. Пизенгольц М.3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - 4-е видання перероб. І доп .- М.: Фінанси і статистика, 2002р.

29. Расторгуєва Р.Н., Казакова О. В. Павловича А.І. та ін Бухгалтерський облік в сільськогосподарських організаціях: Підручник для поч. професс.Образованія. -2-е вид. -М.: Видавничий центр «Академія», 2007р.

30. Соколов Л.В., П'ятов М.Л. Бухгалтерський облік Звітність. Проспект-2007-132с.

31. Тюленєв Л.В. Бухгалтерський облік і отчетность.-Спб.: Вид. Дім «Бізнес-преса», 2007-234 с.

32. Фостер О.П. Бухгалтерський облік. Пітер.-2008 рік-108 стор

33. Хамідуліна Г.Р. Бухгалтерський облік і звітність: Іспит-2007р.-352.

34. Хорнгрена Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік та звітність. ут.-М.: Фінанси і статистика, 2008 р-143 с.

35. www. Яndex. ru

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
297.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складанні
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Розкриття теоретичних
Звіт про рух грошових коштів як складова частина звітності на прикладі ВАТ Славгородська
Звіт про рух грошових коштів 4
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів 2
Звіт про рух грошових коштів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru