Зміст програмного документа Федерації незалежних профспілок За гідну працю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: «Юриспруденція»

ПРЕДМЕТ: «Профспілки в системі громадянського суспільства»

Контрольна робота

ТЕМА: Зміст програмного документа Федерації незалежних профспілок «За гідну працю!»

Казань, 2010 р.

Зміст

Введення

Глава 1 Виклики часу

Глава 2 Економіка на благо трудящих

Глава 3 Справедливі методи оцінки праці

Глава 4 Ефективна трудова зайнятість

Глава 5 Соціальне забезпечення

Глава 6 Охорона праці

Глава 7 Соціальне партнерство

Глава 8 Стратегія створення сильних профспілок

Висновок

Бібліографія

Введення

Програмний документ ФНПР "За гідну працю!" Прийнятий 16 листопада 2006 року постанову VI з'їзду ФНПР 16 листопада 2006

У Преамбулі до програмного документу йдеться про те, що Федерація Незалежних Профспілок Росії (ФНПР) даним документом підтверджує свою прихильність цілям та ідеалам російського і міжнародного робітничого руху: захист прав та інтересів найманих працівників, які невід'ємні і засновані на правах людини, визнаних прогресивним людством.

А також підтверджує вибрані на колишніх засіданнях пріоритети: єдність, солідарність, справедливість, незалежність.

ФНПР залишила незмінною концепцію соціального партнерства у відносинах з виконавчою владою і роботодавцями.

Проте не виключає можливість використання колективних протестних дій профспілок аж до страйків у випадках, коли роботодавці та органи виконавчої влади ухиляються від конструктивного співробітництва, роблять спроби підмінити реальне партнерство формальними переговорами і формальними зобов'язаннями, роблять спроби посягання на законні права найманих працівників, спроби послабити профспілки і завдати шкоди їх авторитету.

Крім того в преамбулі нагадується про принцип незалежності від політичних партій і рухів, релігійних конфесій, роботодавців і влади.

У кінці вступної частини говориться про такий важливий аспект, що ФНПР несе відповідальність тільки перед Конституцією України, законами країни, членами профспілок своїх членських організацій та міжнародними зобов'язаннями.

Глава 1 Виклики часу

У програмному документі ФНПР звертає увагу на те, що Знецінюється гідність праці, людина праці все частіше розглядається лише як фактор виробництва і при цьому забувається особистісна, сімейна, громадська та національна важливість людської праці.

Також дуже важливо і те, що недооцінка праці, зниження рівня захисту від різного роду ризиків своїм результатом має низьку тривалість життя, скорочення періоду повноцінної працездатності, скептичне ставлення молоді до сумлінної праці.

Такий стан речей дуже соціально небезпечно.

ФНПР також звертає увагу на зроблений урядом виклик профспілкам: влада не змінює свого ставлення до праці, зберігаючи його низьку ціну і не підвищуючи відповідальність бізнесу за благополуччя працівника, віддаляючи термін виведення мінімальної оплати праці на рівень прожиткового мінімуму працездатного населення за тимчасові рамки прийнятих програм.

У документі нагадується, що профспілки чекають від бізнесу не тільки критики, але і конструктивних дій.

ФНПР звертає увагу на те, що серйозною проблемою для Росії, як і для багатьох країн європейського континенту, стала усложняющаяся демографічна ситуація: старіння населення, а для Росії - і його скорочення. Зростаючі міждержавні міграційні потоки робочої сили в певній мірі вирішують в одних країнах проблему дефіциту, в інших - надлишку некваліфікованої робочої сили. При цьому недобросовісне використання праці робітників іммігрантів створює недобросовісну конкуренцію у бізнес-середовищі і цілком певні проблеми на ринку праці і в суспільстві. «Човникова» робоча імміграція, властива російської ситуації, підживлює тіньову економіку і не вирішує проблему нестачі кваліфікованої робочої сили в реальній економіці.

У програмному документі наводиться ряд викликів для стабільної роботи систем соціального забезпечення:

- Масштабна бідність;

- Соціальне розшарування;

- Зростання кількості населення зі слабким здоров'ям та інвалідів;

- Нові ризики для здоров'я (техногенні катастрофи, СНІД);

- Старіння населення;

- Високий і зростаючий питома вага неформального сектора економіки і трудових відносин.

Висновок:

Так як ФНПР солідаризується з Концепцією гідної праці, запропонованої Міжнародною організацією праці, де гідну працю визначається як «ефективну працю в хороших та безпечних умовах, що дає працівнику задоволення, можливість повною мірою виявити свої здібності, навички та майстерність, праця з гідною оплатою та справедливим розподілом плодів прогресу, праця, коли права трудящих захищені »., то ФНПР вважає своїм обов'язком добиватися реалізації ідеї гідної праці, долаючи виклики часу.

Глава 2 Економіка на благо трудящих

У своєму програмному документі «За гідну працю!», ФНПР звертає увагу на те, що Росія по валовому внутрішньому продукту на душу населення, основним базового показника, оцінює економічні можливості забезпечення гідного рівня життя населення, знаходиться на 62 місці серед 177 відслідковуються країн. Значення цього показника в Росії більш ніж у 8 разів нижче його рівня в США, в 4 рази - ніж у Фінляндії, Швеції, нижче його рівня в Польщі, Естонії, Словаччини.

Економіка країни ще не набрала достатніх темпів зростання і не має необхідної розвиненою структури ВВП в якості надійної економічної бази для стабільного зростання життєвого рівня населення, працівників та їх сімей.

Структурний стан економіки не відповідає вимогам економічної та соціальної безпеки.

Технічний стан значної більшості робочих місць на підприємствах не відповідає сучасному поняттю - гідне робоче місце. Багато видів продукції, що випускається не володіють достатньою конкурентоспроможністю, що створює непевність у стабільності трудових відносин, знижує можливості реалізації всіх параметрів гідної праці.

Дуже актуально на сьогоднішній день те, що ФНПР має намір вимагати від уряду забезпечення максимально можливої ​​вигоди від вступу до СОТ, перш за все, з точки зору створення нових гідних робочих місць.

Також в програмному документі наводиться довгий ряд того, чого ФНПР буде домагатися від держави (від виконавчої влади), а також того, за що ФНПР буде боротися.

Глава 3 Справедливі методи оцінки праці

Дуже важливу частину програмного документа «За гідну працю!» Складає перелік того, що ФНПР на увазі під поняттям гідна заробітна плата:

- Забезпечує економічну свободу працюючій людині і його сім'ї;

- Створює базові основи для систем соціального страхового захисту та соціального забезпечення;

- Дає можливість людині розвиватися, відпочивати, користуватися досягненнями цивілізації;

- Відповідальна поняттю справедливого розподілу результатів праці;

- Заробляється в умовах, не таких, що принижують гідність людини;

- Вирішальна проблему матеріальної бази для розширеного відтворення населення країни.

Далі в частині, що говорить про гідну оплату праці наводиться перелік того, що ФНПР буде домагатися:

- Це перехід на нові принципи оцінки праці;

- Розробка і встановлення єдиних засад кваліфікаційної стандартизації, нормування і тарифікації праці;

- Модернізації систем оплати праці працівників організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, забезпечує обгрунтоване співвідношення розмірів оплати праці в бюджетній та позабюджетної секторах економіки;

та інші аспекти.

Глава 4 Ефективна трудова зайнятість

На самому початку частини програмного документа, присвяченій ефективності ринку праці, ФНПР звертає увагу, що ефективна з точки зору задоволення інтересів працівника, роботодавця, держави зайнятість у всьому світі оцінюється як обов'язкова умова економічного і соціального розвитку, викорінення бідності.

ФНПР стурбована тим, що:

- Не очевидні зусилля влади щодо нейтралізації можливих наслідків у сфері зайнятості у зв'язку зі вступом до СОТ;

- Продовжується реструктуризація галузей і підприємств, яка, як правило, супроводжується скороченням робочих місць або зниженням їх якості.

Далі в документі представлено ряд положень, за якими ФНПР визначила собі напрямок діяльності щодо підвищення ефективності трудової зайнятості населення. У цей список увійшли такі важливі аспекти, як необхідність домогтися в найближчому майбутньому:

- Дотримання прав людини і трудових прав працівників як у відношенні до російських найманим працівникам, так і до працівників-іммігрантів;

- Регулювання зовнішньої трудової міграції, прийому іноземної робочої сили з урахуванням пріоритетного використання російських громадян на регіональних ринках праці, а також реальних потреб і можливостей суб'єктів Російської Федерації з прийому і облаштування іммігрантів;

- Забезпечення для легальних мігрантів, які здійснюють трудову діяльність на території Російської Федерації, прав на медичне обслуговування, освіту, соціальне страхування, колективний захист.

Глава 5 Соціальне забезпечення

У програмному документі «За гідну працю!" В частині, що стосується ефективності системи соціального страхування, звертається увага на те, що результати запровадження єдиного соціального податку замість страхових платежів, як і попереджали профспілки, призвели до негативних наслідків для системи соціального страхування, втрати нею страхового характеру, все більшою її залежності від розподілу бюджетних ресурсів, яке сьогодні не забезпечує компенсацію втрати заробітку працівника необхідним рівнем страхового відшкодування.

А також те, що незважаючи на запевнення уряду та роботодавців, пролобіював рішення про істотне скорочення з 2005 року базової ставки ЄСП, воно не призвело до легалізації тіньової заробітної плати, розширення бази оподаткування, підвищення наповнюваності позабюджетних соціальних фондів.

Під позабюджетних соціальних фондах утворився і продовжує наростати дефіцит коштів, застраховані працівники позбулися певних видів та обсягів страхового забезпечення, що свідчить про глибоку кризу системи соціального захисту.

У зв'язку з цим, ФНПР визначило для себе досягти:

- Відновлення системи соціального захисту працівника на страхових принципах, заснованих на страхових внесках, що забезпечують заміщення втраченого заробітку;

- Встановлення узгодженого соціальними партнерами рівня заміщення заробітку працівника при настанні страхових випадків з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці;

- Поділу соціального страхування працюючих та державного соціального забезпечення громадян за завданнями і джерел фінансування;

- Реальної автономності страхових фондів від вирішення бюджетних завдань, їх роздержавлення, реалізації механізму паритетної участі соціальних партнерів в управлінні і контролі за цільовим використанням страхових коштів;

- Вдосконалення системи соціальних бюджетних напрямів, орієнтованих на підтримку сім'ї, материнства, дитинства;

- Реалізації законного права сімей з низькими доходами душовими на соціальну допомогу до рівня прожиткового мінімуму;

- Та ін

У цій же частині документа ФНПР настає «на болючий мозоль» справжнього стану речей у соціальній сфері, звертаючи увагу на:

- Вкрай незадовільний стан житлового фонду та комунікацій життєзабезпечення;

- Необгрунтоване зростання цін на житло;

- Відсутність реальних матеріальних можливостей у переважної більшості населення на придбання й утримання комфортного житла.

І в кінці цієї частини наводить ряд заходів, які збирається вжити ФНПР для докорінної зміни ситуації, що вкрай негативної ситуації в соціальній сфері та у житловому секторі, зокрема.

Глава 6 Охорона праці

Важливо відзначити, що ФНПР має намір домагатися

розробки проекту Національної програми щодо поліпшення умов і безпеки праці працівників;

прийняття та впровадження проекту програми «Здоров'я трудящих Росії», а також формування і розвитку сучасної системи медицини праці в Російській Федерації;

вдосконалення організації управління охороною та гігієною праці на принципах Міжнародної організації праці (МОП);

гармонізації законодавства з вимогами та підходами Євросоюзу, адаптації до практики розвинених країн з урахуванням вітчизняного досвіду;

дотримання Урядом Російської Федерації конституційних і законних прав громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської та інших радіаційних катастроф і інцидентів на відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю, соціальні та медичні гарантії;

реалізації положень Екологічної доктрини Російської Федерації з метою створення стійкого розвитку Російської Федерації.

Ці та інші не менш важливі аспекти охорони праці працівників позначені в програмному документі в тезисної формі.

Глава 7 Соціальне партнерство

Одну з частин програмного документа ФНПР озаглавливает як «Гідна праця неможливий без дотримання трудових прав і поваги інтересів працівника» і далі пояснює свою позицію на це положення: увагу і діяльність профспілок повинні більшою мірою зміститися в напрямку дотримання законодавства у сфері трудових відносин. Профспілки зобов'язані побудувати правову роботу таким чином, щоб запрацювали всі без винятку правові норми.

У зв'язку з чим, ФНПР визначило для себе такі пріоритетні напрями діяльності, як:

- Зміцнення і вдосконалення діяльності правових інспекцій праці та юридичних служб профспілок;

- Збереження та розширення прав працівників і профспілок при реформуванні трудового законодавства, в тому числі вдосконалення норм Трудового кодексу Російської Федерації;

- Розширення прав і свобод профспілок через систему змін і доповнень до Федерального закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- Встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення прав профспілок;

- Ратифікація Російською Федерацією Європейської соціальної хартії та конвенцій Міжнародної організації праці на основі узгодженого плану ратифікації Російською Федерацією конвенцій МОП.

Глава 8 Стратегія створення сильних профспілок

Прагнучи до підвищення ефективності механізмів взаємодії профспілок, роботодавців та органів влади, твердо дотримуючись принципів рівноправного соціального партнерства, ФНПР визначило для себе, що буде працювати в напрямках:

- Підвищення ефективності навчання профспілкового активу з питань проведення переговорів, розробки та укладення угод і колективних договорів, врегулювання колективних трудових спорів в організаціях усіх форм власності;

- Сприяти укладанню колективного договору в усіх організаціях, де діють первинні профспілкові організації професійних спілок, що входять до ФНПР, приділяючи особливу увагу якості укладання колективних договорів;

- Конкретизації зобов'язань колективних договорів та угод, вдосконалення механізмів їх реалізації з метою максимального забезпечення інтересів працівників;

- Широкого використання можливостей соціальної реклами для освітлення і пропаганди діяльності профспілок та їх соціальних партнерів.

ФНПР не втомлюється повторювати, що тільки сильні всеукраїнські профспілки, об'єднані Федерацією Незалежних Профспілок Росії і представлені на регіональному рівні територіальними об'єднаннями організацій профспілок, здатні дати відповідь на виклики часу, гідно представляти і захищати інтереси членів профспілок.

У зв'язку з цим, ФНПР має намір в цілях зміцнення профспілкового руху, підвищення ролі профспілок у державі і суспільстві направити свою діяльність на:

- Збільшення чисельності членів профспілок, як за рахунок зростання профспілкового членства в організаціях, де вже діють профспілки, так і створення нових первинних профспілкових організацій на підприємствах в усіх секторах економіки, залучення в профспілки працівників підприємств малого та середнього бізнесу;

- Демократизацію профспілкової життя, забезпечення безпосередньої участі членів профспілок у вирішенні всіх питань діяльності профспілкових організацій, активного й усвідомленого членства трудящих у профспілках.

розглядаючи молодь як головний стратегічний ресурс профспілок, ФНПР активізує роботу:

по залученню молоді до профспілок;

з ефективного використання потенціалу молоді та молодіжних рад, залучаючи їх до безпосередньої участі у процедурах переговорів з роботодавцями, представниками виконавчої влади, у формуванні пропозицій за специфічними молодіжних проблем у сфері трудових відносин, у контролі за виконанням колективних договорів та угод;

Промоції молоді в керівні профспілкові органи на всіх рівнях;

з підготовки профспілкового активу та кадрового резерву на керівні профспілкові посади з числа молоді.

Також для підвищення потенціалу профспілок, ФНПР має намір забезпечити створення фондів солідарності, страйкових фондів, фондів підготовки кадрів, розширення можливості безкоштовного і пільгового використання членами профспілок соціальної інфраструктури профспілок.

Так як ефективність діяльності ФНПР залежить від реального визнання владою місця і ролі профспілок у демократичному суспільстві, від масовості профспілкового руху, згуртованості й організованості її членських організацій, ФНПР має наміру:

- Удосконалювати форми взаємодії зі структурами виконавчої влади;

- Нарощувати профспілковий вплив у законодавчих органах влади всіх рівнів та органах місцевого самоврядування, розширювати безпосередню участь профспілок у складі представницьких органів влади, удосконалювати координацію дій профспілок з законодавчими (представницькими) органами влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, створювати нові канали впливу на прийняття рішень у сфері формування і прийняття законів;

- Удосконалювати, зміцнювати інформаційну роботу в цілому, розширювати базу профспілкових засобів масової інформації, всіляко підтримувати роботу діючих та затвердження нових профспілкових друкованих видань, входити до складу апаратів управління служб із зв'язків з громадськістю, забезпечувати фінансування інформаційної та видавничої діяльності профспілок в центрі і на місцях ;

- Сприяти зростанню цільової підписки на центральну профспілкову газету «Солідарність», сприяти поширенню практики створення нових регіональних випусків газети;

- Впровадити Єдину інформаційну систему профспілок на базі сучасних комунікаційних технологій, стимулювати створення профспілкових Інтернет-сайтів;

- Ширше і активніше використовувати можливості центральних засобів масової інформації, у тому числі електронних, з метою формування позитивного іміджу російських профспілок у суспільстві, зростання їх авторитету і залучення до їх лав нових членів.

Висновок

На закінчення варто відзначити, що з дня свого заснування ФНПР заклала принцип міжнародної профспілкової солідарності як найважливішої умови успішної боротьби працівників за свої законні права в умовах наростаючої конкурентної боротьби у світовій економіці, що росте поляризації економічного стану країн, що росте в світі безробіття і бідності, в боротьбі за гідну творчу працю.

ФНПР сьогодні - визнаний рівноправний і авторитетний член Міжнародної профспілкової конфедерації, активний учасник в практичній діяльності трудящих у Міжнародній організації праці, в діяльності європейських профспілок, соратник профцентрів країн СНД і далекого зарубіжжя.

Міжнародне профспілковий рух сьогодні демонструє усвідомлення необхідності згуртованості рядів: об'єдналися два найбільших міжнародних профцентру - Конфедерація вільних профспілок та Всесвітня конфедерація праці, створивши Міжнародну профспілкову конфедерацію і показавши тим самим всім профспілкам приклад доброї волі і відповідальності перед людиною праці, відкинувши заважають справі профспілок амбіції.

Бібліографія

1. Програмний документ ФНПР "За гідну працю!"

www.fnpr.org.ru/n/249/4888.html

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
59.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Правозахисна робота профспілок один із пріоритетних напрямів діяльності профспілок
Проблеми розвитку торговельно економічних відносин Російської Федерації з країнами Співдружності Незалежних
Конституція Російської Федерації сутність структура та зміст
Поняття зміст та завдання кримінального права Російської Федерації
Банківський менеджмент зміст і принципи на прикладі Ощадного Банку Російської Федерації
Діяльність профспілок
Послідовність незалежних випробувань
Освіта Співдружності Незалежних Держав
Участь профспілок у вирішенні трудових спорів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru