Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Розкриття теоретичних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово - економічний інститут

Філія в м. Тулі

Курсова робота

з дисципліни «Бухгалтерська (фінансова) звітність»

на тему: «Звіт про рух грошових коштів: його зміст, техніка складання»

Тула - 2009Зміст

Введення

1. Звіт про рух грошових коштів: значення і техніка складання в Росії і міжнародній практиці

1.1. Призначення звіту про рух грошових коштів

1.2. Прямий і непрямий методи представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності

1.3. Міжнародна практика складання звіту про рух грошових коштів

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення

Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації. Звітність є сукупність показників, що відображають результати господарської діяльності організації за звітний період. Звітність включає таблиці, які складають за даними бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Вона є завершальним етапом облікової роботи.

Одним з головних звітів є звіт про рух грошових коштів, який має важливе значення для контролю за фінансовою діяльністю організації. Довідкові відомості звіту за готівковим розрахунком дозволяють контролювати готівковий потік грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів повинен містити відомості про рух грошових коштів (надходження, напрямку грошових коштів) з урахуванням залишків на початок і кінець звітного періоду в розрізі поточної інвестиційної та фінансової діяльності.

Відомості про рух грошових коштів, що відображаються на відповідних рахунках обліку грошових коштів, що знаходяться у касі організації, на розрахункових, валютних, спеціальних рахунках, призводять наростаючим підсумком з початку року і надають у валюті Російської Федерації - у рублях.

З вище викладеного можна сказати, що дана тема актуальна в сучасних умовах.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення звіту про рух грошових коштів в російській та міжнародній практиці, а також відображенням механізму його складання і подання.

Завданнями курсової роботи є:

- Визначити призначення звіту про рух грошових коштів;

- Освятити прямий і непрямий методи представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності, а також порівняти ці методи представлення грошових потоків;

- Вивчити міжнародну практику складання звіту про рух грошових коштів підприємства;

- Вивчити порядок складання звіту про рух грошових коштів на прикладі конкретного підприємства.

Предметом даної курсової роботи виступає форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Об'єктом вивчення є товариство з обмеженою відповідальністю «Еталон».1. Звіт про рух грошових коштів: значення і техніка складання в Росії і міжнародній практиці

1.1 Призначення звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про грошові потоки організації, що характеризують джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Такі дані необхідні як власникам, так і кредиторам. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть складати висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.

Організації складають звіт про рух капіталу за формою № 4 ОКУД 0710004, рекомендованим Мінфіном і Держкомстатом РФ. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічним районам, республікам і по всьому народному господарству в цілому. Звіт про рух грошових коштів повинен складатися за звітний період в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Для складання звіту необхідно однозначне розуміння ключових термінів, що характеризують грошові кошти та їх еквіваленти, потоки грошових коштів (грошові потоки), чистий грошовий потік, що тече, інвестиційну та фінансову діяльність.

До термінам, що використовуються при складанні звіту, відносяться:

- Грошові кошти - включають гроші в касі і ті кошти на рахунках в банку (банках), якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації, чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту, з тим щоб забезпечити взаємну ув'язку даного звіту і бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації;

- Еквіваленти грошових коштів - високоліквідні вкладення, які мають короткий термін погашення (не більше трьох місяців з дати придбання) і можуть бути конвертована в грошові кошти без істотної втрати в сумі.

Допущення про можливість визнання конкретного виду короткострокових фінансових вкладень організації як еквівалент грошових коштів засноване на виконанні умови про те, що у укладача звіту є впевненість у вільному обігу даного цінного паперу в гроші без істотної втрати в сумі, відображеної в бухгалтерському балансі. Іноді на практиці еквіваленти грошових коштів помилково ототожнюють зі статтею бухгалтерського балансу "Короткострокові фінансові вкладення», що є неправомірним. Труднощі однозначного визначення еквівалентів грошових коштів на практиці робить необхідним окреме розкриття інформації про них у примітках до звіту:

- Поточна діяльність - основна, спрямована на отримання доходу діяльність, а також інша діяльність організації, яка не належить до інвестиційної та фінансової діяльності;

- Інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням (створенням) основних засобів, придбанням нематеріальних активів, здійсненням довгострокових фінансових вкладень, а також реалізацією довгострокових (необоротних) активів;

- Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у власному і позиковий капітал організації в результаті залучення коштів за винятком кредиторської заборгованості.

Щоб уникнути різночитань необхідно звернути увагу на те, що визначення вказаних термінів поширюються виключно на методику складання звіту про рух грошових коштів. Чистий грошовий потік - нетто - результат зміни грошових коштів. Визначається як різниця надходжень і платежів.

Грошові потоки від поточної діяльності. Значення розділу звіту, в якому відображаються грошові потоки від поточної діяльності, визначається тим, що в ньому розкривається інформація про основні надходження та платежі організації. Тому ключовим показником тут є чистий грошовий потік (нетто-результат надходжень і платежів) від поточної діяльності. На підставі даних про величину і динаміку даного показника в поєднанні з іншою інформацією можуть бути зроблені висновки щодо спроможності організації створювати грошові кошти в результаті своєї основної діяльності в розмірі та строки, необхідні для розрахунку за зобов'язаннями та здійснення інвестиційної діяльності. Саме тому у звіті важливо відокремити грошові кошти, які створюються в результаті поточної діяльності, від грошових коштів, що залучаються з боку у вигляді кредитів, додаткових вкладів власників і т. п.

Потоки грошових коштів від поточної діяльності є, як правило, результатом господарських операцій, що впливають на визначення чистого прибутку (збитку) організації. До них відносяться: грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників; надходження від оренди; інші надходження, включаючи повернення коштів від постачальників, з бюджету, від підзвітних осіб, надходження від страхових компаній , комісійні, суми, отримані за рішенням суду, та інші надходження; грошові платежі постачальникам і іншим контрагентам; оплата праці та інші виплати працівникам у грошовій формі; відрахування в державні позабюджетні фонди; розрахунки з бюджетом за належними до сплати податків, якщо вони не можуть бути віднесені до конкретних операцій інвестиційної або фінансової діяльності; короткострокові фінансові вкладення; виплата відсотків по кредитах; виплачені дивіденди; інші виплати, включаючи перерахування страховим компаніям, видачу коштів підзвітним особам та ін

Важливо зазначити, що однією з умов, що дозволяє віднести ті чи інші операції руху грошових коштів до поточної діяльності, є неможливість їх включення в інвестиційну або фінансову діяльність.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності. Здійснення інвестиційної діяльності характеризується збільшенням активів, які, як очікується, будуть приносити дохід тривалий час.

Потоками грошових коштів від інвестиційної діяльності є: грошові надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; грошові надходження від реалізації часткових і боргових цінних паперів інших організацій; повернення позик, наданих організаціям на термін більше 12 місяців; повернення коштів, пов'язаний з укладеними договорами простого товариства; інші аналогічні надходження; грошові кошти, що надходять у вигляді дивідендів, отриманих від участі в капіталі інших організацій; грошові кошти, спрямовані на придбання (створення) необоротних активів, включаючи капітальні вкладення, що збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активів; довгострокові фінансові вкладення.

У складі вводяться в експлуатацію основних засобів можуть бути об'єкти, витрати по створенню (споруді) яких вироблялися як у звітному, так і в попередніх періодах. Оскільки зазначені витрати супроводжувалися відтоком грошових коштів у більш ранніх періодах, вони повинні бути виключені з розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності звітного періоду.

Грошові потоки від фінансової діяльності. У розділі звіту, що характеризує грошові потоки від фінансової діяльності, відображаються притоки і відтоки грошових коштів, пов'язані з використанням зовнішнього фінансування (власного і позикового).

Зміни у власному капіталі, що розглядаються в складі фінансової діяльності, зазвичай представлені грошовими надходженнями від емісії акцій, а також отриманими емісійним доходом. Зміна власного капіталу в результаті отриманого чистого прибутку (понесеного збитку) у складі фінансової діяльності не враховується, оскільки витрати і доходи, пов'язані з формуванням фінансового результату, відображаються в поточній діяльності.

Грошовими потоками від фінансової діяльності є: грошові надходження від випуску акцій і інших інструментів власного капіталу фінансових інструментів, а також додаткових вкладень власників; надходження від випуску облігацій, позик, довгострокових і короткострокових кредитів, цільові фінансування і надходження; перерахування коштів для погашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками; кошти, спрямовані на викуп власних акцій.

Слід звернути увагу на те, що, хоча погашення суми основного боргу за наданим кредитом розглядається у складі грошових потоків від фінансової діяльності, сплата відсотків за кредитом включається в розділ поточної діяльності, оскільки витрати на оплату відсотків за наданими позиковими коштами беруть участь у формуванні фінансового результату [ 9, 127].

1.2. Прямий і непрямий методи представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності

Організація може представляти інформацію про потоки грошових коштів від поточної діяльності, використовуючи прямий і непрямий методи. При застосуванні прямого методу у звіті відображаються валові грошові надходження і платежі, при використанні непрямого методу в розділі поточної діяльності відображаються фінансовий результат організації (прибуток або збиток) і його необхідні коригування, що дозволяють перейти від величини фінансового результату до величини чистого грошового потоку від поточної діяльності за період. Для цього фінансовий результат коригується з урахуванням результатів операцій негрошового характеру, операцій, пов'язаних з вибуттям довгострокових активів, на величину зміни оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

У ролі фінансового результату для складання звіту непрямим методом рекомендується використовувати або чистий прибуток - нерозподілений прибуток (збиток) - звітного періоду, яка відображається у звіті про прибутки та збитки, або прибуток до оподаткування.

Існують наступні способи представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності прямим методом:

а) на основі облікових записів організації;

б) шляхом коригування величини виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг та інших статей звіту про прибутки і збитки з урахуванням наступного: що мали місце у звітному періоді змін у статтях запасів, поточної дебіторської та кредиторської заборгованості; операцій негрошового характеру; інших операцій, які супроводжуються виникненням грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

Перший із названих способів передбачає використання облікових даних про обороти за статтями грошових коштів. При цьому переміщення між окремими статтями коштів та їх еквівалентів розглядається не як рух грошових коштів, а як спосіб управління ними. Тому таке переміщення виключається з розрахунку надходжень і платежів організації. Такий підхід до відображення інформації про рух грошових коштів відповідає цільовій спрямованості звіту - надати користувачам бухгалтерської звітності інформацію про величину фінансових потоків, що надходять і вибувають у процесі здійснення організацією своїх операцій. Наприклад, внутрішнє переміщення грошових коштів з розрахункового на валютний рахунок і навпаки не розглядається як приток (відтоків) грошових коштів, що відображаються у звіті.

Другий спосіб грунтується на коригування статей звіту про прибутки і збитки, що дозволяють перейти від статей доходів і витрат до статей валових надходжень і платежів.

Пряме використання зазначеного способу є скрутним, зокрема тому, що у звіті про прибутки та збитки показується нетто-виручка (очищена від суми податку на додану вартість), в той час як в балансі заборгованість покупців включає належний від покупців ПДВ. Такі ж поправки повинні проводитися і за статтями витрат, з тим щоб усунути розбіжності між величиною витрат, врахованих у звіті про прибутки та збитки, і фактичним витрачанням грошових коштів. Звіт, складений прямим методом, може бути представлений у вигляді таблиці (табл. 1) [1 0, 141].

Таблиця 1

Звіт про рух грошових коштів (прямий метод)

Потоки грошових коштів

Приплив грошових коштів

Відтік

грошових коштів

 1. Потоки грошових коштів від поточної

діяльностіВиручка від продажу продукції, товарів, робіт і послугАванси, отримані від покупцівОрендна платаРозрахунки з персоналомОплата придбаних товарів, робіт, послугВідрахування до державних позабюджетних фондівВидача авансівРозрахунки з бюджетомВиплата дивідендів, відсотків по цінних паперахІнші виплати та перерахуванняЧистий грошовий потік від поточної діяльності2. Потоки грошових коштів від інвестиційної діяльностіВиручка від продажу основних засобів і нематеріальних активівНадходження від реалізації часткових і боргових цінних паперів інших організаційПовернення наданих позик, вкладень в сполу-стную діяльність, інші аналогічні надходженняДивіденди, відсотки отриманіПридбання (створення) необоротних активів, в т.ч. капітальні вкладення, що збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активів1

2

3

Довгострокові фінансові вкладенняЧистий грошовий потік про інвестиційної діяльності3. Потоки грошових коштів від фінансової

діяльностіГрошові надходження від емісії акцій і інші надходження про власниківВикуп власних акційОтримані кредити і позикиПогашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позикамиЧистий грошовий потік від фінансової діяльностіЧистий грошовий потік (загальна зміна грошових коштів за період)Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуГрошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуНа відміну від прямого методу, який розкриває інформацію про надходження та платежі, тобто використовує облікові дані про грошові потоки, непрямий метод розглядає не лише статті грошових коштів, але і всі інші статті активів і пасивів, зміна яких впливає на фінансові потоки організації.

Чистий грошовий потік від поточної діяльності представлений у звіті, складеному непрямим методом, як результат використання всіх економічних ресурсів організації, що дозволяє оцінити управлінські рішення, пов'язані з грошовим потокам, в першу чергу щодо відповідності чистого фінансового результату і грошових коштів, а також достатності одержуваного прибутку для здійснення планованих платежів.

Чистий грошовий потік відрізняється від суми отриманого фінансового результату в силу ряду причин:

- Фінансовий результат, що відображаються у звіті про прибутки та збитки, формується відповідно до допущенням тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (витрати і доходи визнаються в тому обліковому періоді, в якому вони були нараховані незалежно від реального руху грошових коштів);

- Наявність витрат майбутніх періодів призводить до того, що реальна сума платежів відрізняється від собівартості продукції;

- Нараховані у звітному періоді витрати, що супроводжуються виникненням кредиторської заборгованості, збільшують собівартість, не змінюючи при цьому суму грошових коштів організації;

- Придбання активів довгострокового характеру і пов'язаний з цим відтік грошових коштів не відбивається на величині фінансового результату;

- На величину фінансових результатів впливають витрати, які не супроводжуються відтоком грошових коштів, наприклад, амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

- Джерелом збільшення грошових коштів необов'язково є прибуток (наприклад, приплив грошових коштів може бути забезпечене за рахунок їх залучення на позиковій основі). Точно так само відтік грошових коштів не завжди пов'язаний із зменшенням фінансового результату;

- На розбіжність фінансового результату і чистого грошового потоку впливають зміни статей оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

Для усунення зазначених розбіжностей при визначенні чистого грошового потоку від поточної діяльності виробляються коректування фінансового результату з урахуванням:

а) змін в запасах, поточної дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладеннях, короткострокових зобов'язаннях, виключаючи позики і кредити, протягом звітного періоду;

6) негрошових статей: амортизації необоротних активів; курсових різниць; прибутків (збитків) минулих років, виявлених у звітному періоді; списаної дебіторської (кредиторської) заборгованості; нарахованих, але не виплачених доходів від участі в інших організаціях та інших;

в) інших статей, що супроводжуються виникненням грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

У методичних цілях можна виділити певну послідовність здійснення таких коригувань.

На першому етапі усувається вплив на фінансовий результат операцій негрошового характеру.

Бухгалтерські операції нарахування амортизації полягають, як відомо, у віднесенні на собівартість продукції частки амортизаційних відрахувань. Оскільки зменшення фінансового результату внаслідок цих операцій не супроводжується скороченням грошових коштів, для визначення чистого грошового потоку сума амортизації довгострокових активів, нарахована за звітний період, повинна бути додана до фінансового результату.

Операції вибуття довгострокових активів також впливають на фінансовий результат, який є вихідною базою для розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності. У той же час операції продажу об'єктів необоротних активів розглядаються у складі інвестиційної діяльності. Щоб уникнути подвійного врахування впливу однієї і тієї ж операції на грошові потоки позитивний результат вибуття довгострокових активів, тобто прибуток, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності повинен бути показаний зі знаком мінус, а негативний результат, тобто збиток, - зі знаком плюс.

Коригування, що усувають вплив інших «недежених» операцій на фінансовий результат в залежності від характеру їх впливу збільшують або зменшують результат і складаються у включенні до розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності суми таких операцій відповідно зі знаком «мінус» або зі знаком «плюс».

На другому етапі коректувальні процедури виконуються з урахуванням змін у статтях оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Конкретний розрахунок передбачає оцінку змін по кожній статті оборотних активів (крім статті грошових коштів) та короткострокових зобов'язань.

Мета проведення коригувань полягає в тому, щоб показати, за рахунок яких статей оборотних активів і короткострокових зобов'язань відбулася зміна суми грошових коштів в кінці звітного періоду в порівнянні з його початком.

Збільшення статей оборотних активів характеризується використанням коштів і, отже, розцінюється як відтік грошових коштів. Зменшення статей оборотних активів характеризується вивільненням коштів і розцінюється як приплив грошових коштів.

Наприклад, якщо протягом звітного періоду заборгованість покупців збільшилася, роблять висновок, що надходження грошових коштів було менше зафіксованого у вигляді виручки в звіті про прибутки та збитки на величину приросту дебіторської заборгованості. Отже, для розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності приріст дебіторської заборгованості за період повинен бути показаний у Звіті зі знаком мінус.

Навпаки, зменшення дебіторської заборгованості означає перевищення надходження грошових (або інших платіжних засобів) над виручкою, відображеної в звіті про прибутки та збитки. Отже, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності скорочення дебіторської заборгованості за період має бути показано у звіті зі знаком плюс.

Вплив на фінансовий результат операцій, пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей, характеризується тим, що збільшення їх залишків у балансі характеризує використання грошових коштів або їх відтік. Відповідно, сума зменшення залишків за вказаними статтями означає вивільнення коштів або їх приплив.

У операцій, що відображаються на пасивних рахунках, механізм впливу на рух грошових коштів зворотний. Зростання залишків за статтями короткострокових зобов'язань свідчить про те, що більша частина активів і зроблених витрат залишається неоплаченою. У даному випадку має місце приплив коштів. Отже, при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності приріст за статтями короткострокових зобов'язань показується зі знаком плюс. І навпаки, скорочення заборгованості кредиторам означає відтік коштів - у звіті показується зі знаком мінус.

Зміни за статтями «Резерви майбутніх витрат», «Доходи майбутніх періодів» враховуються у механізмі коректувальних процедур в загальному для поточних пасивів порядку.

В якості загального висновку можна сформулювати наступний алгоритм: при розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності збільшення статей оборотних активів має бути показано у звіті зі знаком мінус, зменшення - зі знаком плюс; збільшення залишків за статтями короткострокових зобов'язань повинно бути показано у звіті зі знаком плюс , зменшення - зі знаком мінус. Сукупний вплив розглянутих процедур, коригувальних величину фінансового результату, має привести до визначення чистого грошового потоку від поточної діяльності.

Розділ звіту, що розкриває інформацію про грошові потоки від поточної діяльності непрямим методом, може виглядати наступним чином (табл. 2).Таблиця 2

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Показники звіту

Сума (+,-)

Рух грошових коштів від поточної діяльності


Прибуток (збиток)

+ (-)

Нарахована амортизація по позаоборотних активів

+

Прибуток від продажів необоротних активів

-

(Збиток від продажів необоротних активів)

+

Інші статті негрошового характеру

+ (-)

Збільшення запасів

-

(Зменшення запасів)

+

Збільшення дебіторської заборгованості

-

(Зменшення дебіторської заборгованості)

+

Збільшення кредиторської заборгованості

+

(Зменшення кредиторської заборгованості)

-

Короткострокові фінансові вкладення

-

Виплата дивідендів, відсотків по цінних паперах

-

Зміна грошових коштів у результаті поточної діяльності

+ (-)

Незалежно від того, яким методом були представлені у звіті грошові потоки від поточної діяльності, рух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності відображаються прямим методом. Таким чином, розходження в методах складання звіту визначаються поданням інформації про грошові потоки від поточної діяльності [11, c. 103].

1.3. Міжнародна практика складання звіту про рух грошових коштів підприємства

У зарубіжному обліку інформація про рух грошових коштів підприємства вважається корисною для користувачів фінансової звітності з точки зору оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти (при цьому також звертають увагу на своєчасність і сталість такої генерації). Звіт про рух грошових коштів є невід'ємною частиною звітності підприємства, складеної за міжнародними стандартами, і має таке ж велике значення для фінансового аналізу, як баланс і звіт про прибутки та збитки.

Складання звіту про рух грошових коштів регулюється стандартом МСФЗ 7 «Звіти про рух грошових коштів». В даний час у складі російської звітності готується звіт з такою ж назвою, проте його зміст значно відрізняється від змісту, яке пропонується міжнародним стандартом. У російському звіті дається загальне надходження і вибуття грошових коштів та залишки на початок і кінець періоду. Зарубіжний звіт представляє велику цінність для фінансового аналізу, оскільки в ньому надходження і вибуття грошових коштів представлено у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства [9, 98].

Які ж відмінності складу грошових коштів та їх еквівалентів в міжнародній практиці обліку від їх складу в російській практиці?

У російському обліку до складу грошових коштів та їх еквівалентів входять: готівкові; іноземна валюта, кошти на розрахункових рахунках у банках; грошові документи - поштові марки, оплачені квитки, викуплені акції та ін; кошти на спеціальних рахунках в банках.

У МСФЗ 7 складу грошових коштів та їх еквівалентів трактується дещо інакше. По-перше, не проводиться розмежування між готівкою в касі і грошима на розрахунковому рахунку в банку. Грошові кошти визначені як гроші в касі і банку та депозити до запитання, еквіваленти грошових коштів - як короткострокові високоліквідні інвестиції, які легко перевести у відомі суми грошових коштів та ризик зміни вартості яких незначний. Основною вимогою до еквівалентів грошових коштів є утримання їх підприємством з метою задоволення короткострокових грошових зобов'язань, але не з метою інвестування або в інших цілях. Такі інвестиції, як акції, можуть бути визнані еквівалентами грошових коштів тільки у разі, якщо це привілейовані акції, придбані незадовго до терміну їх погашення.

Зазначимо, що рух грошових коштів виключає рух всередині статей грошових коштів та їх еквівалентів та інвестування зайвих грошових коштів у їх еквіваленти, оскільки такий рух і інвестування не є частиною операційної, інвестиційної або фінансової діяльності підприємства.

У міжнародній практиці до складу еквівалентів грошових коштів не прийнято включати: строкові депозитні сертифікати (вважаються короткостроковими інвестиціями); чеки з пізнішою датою (вважаються дебіторською заборгованістю); аванси на відрядження (вважаються авансами); поштові марки (вважаються авансами).

Значить, у балансі ці статті не будуть включені до складу грошових коштів та їх еквівалентів, але можуть бути включені, наприклад, в інвестиції підприємства, і відповідно будуть брати участь у розрахунку руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Отже, різниця між складом грошових коштів та їх еквівалентів за міжнародними і російськими стандартами полягає в основному в класифікації грошових документів [7, 25].

У міжнародній практиці звіт про рух грошових коштів характеризує рух грошових коштів та їх еквівалентів з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Вище ми вже наводили визначення цих видів діяльності. Тепер доцільно проаналізувати докладну трактування цих видів діяльності в МСФЗ 7.

Операційна діяльність. Результат руху грошових коштів від операційної діяльності являє собою ключовий показник можливості отримання підприємством від своєї основної діяльності суми грошових коштів, достатньої для повернення позик, підтримки виробничих потужностей підприємства, виплати дивідендів та інвестування коштів у різні проекти без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про певні статтях руху грошових коштів від операційної діяльності за минулі періоди у поєднанні з іншою інформацією вкрай важлива для прогнозування майбутнього руху грошових коштів від операційної діяльності. Прикладами руху грошових коштів від операційної діяльності можуть бути статті:

- Надходження грошових коштів від реалізації продукції (робіт, послуг);

- Надходження грошових коштів від ліцензійних платежів, комісійних зборів і подібних дохідних статей;

- Виплати грошових коштів постачальникам за товари, роботи і послуги;

- Виплати грошових коштів працівникам підприємства і виплати, що сплачуються від їх імені;

- Сплата або відшкодування податків, якщо такий рух не може бути визначене як рух грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності;

- Виплати або надходження грошових коштів за біржовими контрактами та інших цінних паперів, придбаних підприємством виключно з метою їх подальшого перепродажу (отже, підприємство передбачає отримати прибуток від таких контрактів тільки за рахунок зміни їх ціни, тобто набуває їх зі спекулятивними цілями).

Інвестиційна діяльність. Окрему розкриття інформації про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності важливе силу того, що такий рух - це витрати підприємства на створення ресурсів для отримання доходу і грошових коштів у майбутньому. Прикладами руху грошових коштів від інвестиційної діяльності є:

- Платежі грошових коштів за придбані нерухомість, будівлі та обладнання, нематеріальні активи та інші довгострокові активи (такі платежі включають в себе платежі, пов'язані з капіталізованим НДДКР і основним засобам, створеним господарським способом);

- Надходження грошових коштів від реалізації нерухомості, будівель та обладнання, нематеріальних активів та інших довгострокових активів;

- Платежі грошових коштів за придбані акції або облігації і частки в спільних підприємствах (за винятком придбаних зі спекулятивними цілями, які відносяться до операційної діяльності);

- Надходження грошових коштів за придбаним акцій, облігацій і часток у спільних підприємствах, а також надходження від їх реалізації (за винятком реалізації зі спекулятивними цілями - операційна діяльність);

- Аванси і позики, надані третім особам;

- Надходження від погашення авансів і позик, наданих третім особам;

- Виплати грошових коштів по ф'ючерсах, форвардам, опціонах, свопами і подібним контрактами (за винятком випадків, коли такі контракти придбано із спекулятивними цілями (операційна діяльність) або виплати можуть бути класифіковані як фінансова діяльність);

- Надходження грошових коштів по ф'ючерсах, форвардам, опціонах, свопами і подібним контрактами (за винятком випадків, коли такі контракти придбано із спекулятивними цілями (операційна діяльність) або надходження можуть бути класифіковані як фінансова діяльність).

Фінансова діяльність. Окрему розкриття інформації про рух грошових коштів від фінансової діяльності важливо, оскільки воно може бути корисним при прогнозуванні вимог постачальників капіталу підприємства (акціонерів та кредиторів) щодо майбутнього руху грошових коштів. Прикладами руху грошових коштів від такої діяльності можуть бути: надходження грошових коштів від випуску акцій або інших капітальних інструментів; виплати грошових коштів з метою викупу або погашення акцій підприємства; надходження грошових коштів від випуску облігацій, отримання позик та інших короткострокових або довгострокових запозичень; виплати грошових коштів із погашення позик; виплати лізингоодержувача за зобов'язаннями фінансового лізингу Перш ніж говорити про практичну ситуації складання звіту про рух грошових коштів, доцільно зупинитися на деяких особливостях цього звіту.

При визначенні руху грошових коштів від операційної діяльності підприємства використовують методи прямого і непрямого розрахунку. При використанні методу прямого розрахунку розкривають основні групи загальних грошових надходжень і виплат, пов'язаних з операційною діяльністю. При використанні методу непрямого розрахунку величини руху грошових коштів від операційної діяльності чистий прибуток (збиток) підприємства коригують на зміну негрошових статей і статей, не пов'язаних з рухом грошових коштів у цьому періоді (наприклад, амортизація, зменшення дебіторської заборгованості або збільшення товарно-матеріальних запасів).

Такий підхід заснований на наступному припущенні: діяльність підприємства зводиться до того, що вона купує і продає товари тільки за готівку (немає кредиторської та дебіторської заборгованості), виплачує заробітну плату працівникам у тому періоді, до якого вона належить, і не нараховує амортизацію. Тоді чистий прибуток (збиток), тобто збільшення (зменшення) власних коштів (активів) підприємства буде співпадати зі збільшенням (зменшенням) грошових коштів.

Таким чином, для реального підприємства, «реальна» чистий прибуток (збиток) повинна бути приведена до подібної ідеальної чистого прибутку (збитку), що збігається зі збільшенням (зменшенням) грошових коштів, шляхом коригування на суми амортизації, збільшення (зменшення) дебіторської та кредиторської заборгованості та інших подібних статей.

МСФЗ 7 заохочує використання підприємствами методу прямого розрахунку руху грошових коштів від операційної діяльності. Цей метод забезпечує користувачів інформацією, яка може представляти цінність при прогнозі майбутнього руху грошових коштів. При використанні методу непрямого розрахунку така інформація недоступна. Важливість методу прямого розрахунку обумовлюється ще й тим, що він більш звичний для російських бухгалтерів (фактично російський звіт про рух грошових коштів складається за методом прямого розрахунку, хоча, як вже говорилося, в російському звіті не приділяється належна увага розкриттю інформації про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності). Таким чином, при розгляді практичної ситуації складання звіту про рух грошових коштів доцільно використовувати метод прямого розрахунку [6, 9].

Деякі статті руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності можуть бути згорнуті (У звіті надходження показують за мінусом виплат). У МСФЗ 7 до таких статей відносяться наступні:

- Грошові надходження і виплати по клієнтам у випадку, коли такі надходження і виплати стосуються діяльності клієнта, а не підприємства (наприклад, рентні платежі, отримані підприємством від третіх осіб та виплачені власниками нерухомості);

- Грошові надходження і виплати щодо статей, за якими оборотність висока, суми великі й строки погашення малі (наприклад, короткострокові запозичення на термін менше трьох місяців).

Рух грошових коштів від операцій в іноземній валюті необхідно відображати у валюті звітності підприємства шляхом застосування до суми в іноземній валюті обмінного курсу між валютою звітності та іноземною валютою на дату звіту про рух грошових коштів. Так, звіт про рух грошових коштів закордонного дочірнього підприємства потрібно перевести за курсом на дату цього звіту.

Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в результаті змін курсу іноземної валюти, не є рухом грошових коштів. Однак вплив таких змін на грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті показують у звіті про рух грошових коштів для ув'язки залишків грошових коштів на початок і кінець періоду. Цю суму подають окремо відданих про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів, пов'язане з надзвичайними статтями (наприклад, отримана страховка в результаті землетрусу), має бути кваліфіковане як виникає відповідно в результаті операційної, інвестиційної або фінансової діяльності та розкрито окремо.

Статті звіту про рух грошових коштів за відсотками та дивідендами слід розкривати окремо. Віднесення таких статей до операційної, інвестиційної та фінансової діяльності має бути постійно від періоду до періоду. Так, виплачені дивіденди можуть бути віднесені до руху коштів від фінансової діяльності як витрати по залученню фінансових ресурсів. Разом з тим виплачені дивіденди можна віднести до руху коштів від операційної діяльності, для того щоб допомогти користувачам визначити здатність підприємства виплачувати дивіденди за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності. Однак, вибравши один раз спосіб подання цієї статті у звіті, підприємство не повинно його міняти в наступні періоди.

Рух грошових коштів, пов'язане з оподаткуванням підприємства, повинно бути розкрито окремо у складі інформації про рух коштів від операційної діяльності, якщо тільки вона не може бути пов'язане з певними видами інвестиційної та фінансової діяльності.

При обліку інвестицій в асоційовані (перебувають під значним впливом інвестора) або дочірні (що знаходяться під контролем інвестора) підприємства з використанням методу пайової участі (при цьому методі інвестиції відображаються інвестором за вартістю придбання і потім регулюються відповідно до змін частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестицій , а звіт про прибутки і збитки інвестора характеризує його частку в результатах діяльності об'єкта інвестицій) або методу вартості (при цьому методі інвестиції відображаються інвестором за вартістю придбання, а звіт про прибутки і збитки інвестора включає тільки отриману частину чистого прибутку об'єкта інвестицій) інвестор обмежується в своєму звіті про рух грошових коштів інформацією про рух коштів між ним та об'єктом інвестування, наприклад про дивіденди і аванси.

Підприємства, які звітують про свої частках у спільних підприємствах з використанням методу пропорційної консолідації (при цьому методі статті фінансової звітності учасника спільного підприємства об'єднуються з частками статей самого спільного підприємства пропорційно до участі в цьому підприємстві), включають в свій консолідований звіт про рух грошових коштів дані про свої частки в статтях руху грошових коштів спільного підприємства пропорційно їх участі в цьому підприємстві. Підприємства, що використовують для обліку своїх часток метод пайової участі (аналогічно інвестиціям в асоційовані підприємства), включають у свій звіт про рух грошових коштів дані про рух коштів, які стосуються їх інвестицій у спільне підприємство, а також дані про розподіл прибутку та інших платежах і надходженнях між ними і спільно контрольованим підприємством.

Загальний показник руху грошових коштів від придбання або вибуття дочірніх підприємств та інших господарських одиниць повинен бути представлений окремо та класифіковано як рух коштів від інвестиційної діяльності. Необхідно також окремо розкрити інформацію про загальну суму виплаченої чи отриманої компенсації, суму компенсації, отриманої (виплаченої) у вигляді грошових коштів, сумою грошових коштів та їх еквівалентів на балансі об'єкта продажу (придбання) і сумою активів і зобов'язань об'єкта продажу (придбання), відмінною від грошових коштів, за укрупненими категоріями (наприклад, товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, основні засоби, кредиторська заборгованість, довгострокові кредити банків).

Загальну суму отриманої (виплаченої) готівкою компенсації представляють у звіті про рух грошових коштів за вирахуванням готівки на балансі об'єкта продажу (придбання).

У деяких випадках операції, пов'язані з інвестиційної та фінансової діяльності, не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів, - це негрошові операції. До них відносяться, наприклад, придбання активів через погашення дебіторської заборгованості або за допомогою фінансового лізингу та перекладів позикових коштів до капіталу. Операції обов'язково повинні бути розкриті в будь-якому іншому місці фінансової звітності таким чином, щоб забезпечити користувачів всією необхідною інформацією про інвестиційну та фінансову діяльність подібного роду.

Підприємство зобов'язане також розкрити дані про складі грошових коштів та їх еквівалентів (нагадаємо, що в міжнародному балансі на відміну від російського грошові кошти представлені одним рядком з розкриттям в примітках). Також у звіті про рух грошових коштів необхідно показати дані про залишки грошових коштів на балансі підприємства (вивірка залишків).

Що стосується розкриття іншої інформації, то можна сказати наступне. Якщо підприємство входить до групи, він повинен розкривати (з додатком коментарів адміністрації) суму значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів, що значаться на його балансі і не доступних для використання групою (наприклад, у випадку, коли дочірнє підприємство веде діяльність в країні, законодавство якої обмежує можливість доступу материнської компанії або інших дочірніх підприємств цієї компанії до грошових коштів такого дочірнього підприємства). У кожному конкретному випадку може знадобитися розкриття іншої інформації відповідно до інформаційних потреб користувачів звіту про рух грошових коштів.

Стан активів і зобов'язань ТОВ «Еталон»

на 1 грудня 2008р. (Згідно з робочим планом рахунків)

Номер рахунку

Активи та зобов'язання

Сума, руб.Д т

До т

1

2

3

4

01

Основні засоби

4 039 650


02

Амортизація основні засоби


2 419 170

04

Нематеріальні активи

145 000


05

Амортизація нематеріальних активів


25 015

09

Відкладені податкові активи

97 320


10

Матеріали

1 397 500


16

Відхилення у вартості матеріальних цінностей

71 000


20

Основне виробництво

в тому числі виробу А

33 090
33 090


43

Готова продукція

666 673


50

Каса

7 300


51

Розрахункові рахунки

683 349


58

Фінансові вкладення (довгострокові)

140 000


60-1

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (кредит)


830 650

62-1

Розрахунки з покупцями і замовниками (дебет)

327 970


62-2

Розрахунки за авансами одержаними (кредит)


236 700

66

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками


679 870

68

Розрахунки по податках і зборах - всього,


83 006

68-1

в тому числі:

ПДВ


21 620

68-2

податок на прибуток


32 686

68-3

податок на доходи фізичних осіб


28 700

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню - всього,


103 765

69-1-1

в тому числі:

Фонд соціального страхування


11 024

69-1-2

Страхові платежі від нещасних випадків на виробництві


4 940

69-2

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії


76 018

69-3-1

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування


4 181

69-3-2

Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування


7 602

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці


379 910

71

Розрахунки з підзвітними особами (дебет)

4 300


73

Розрахунки з персоналом за іншими операціями

128 000


76-1

Розрахунки з різними дебіторами

30 000


76-2

Розрахунки з іншими кредиторами


28 726

77

Відкладені податкові зобов'язання


19 960

80

Статутний капітал


1 000 000

82

Резервний капітал


150 000

83

Додатковий капітал


591 332

84

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток),


523 401

84-2

в тому числі:

нерозподілений прибуток у зверненні


462 492

84-2

нерозподілений прибуток у використанні


60 909

90-1

Виручка


9 150 800

90-2

Собівартість продажів

6 071 217


90-3

ПДВ

1 395 885


90-5

Загальногосподарські витрати

633 190


90-6

Комерційні витрати

181 400


90-9

Прибуток / збиток від продажу (прибуток)

869 108


91-1

Інші доходи


250 760

91-2

Інші витрати

174 118


91-9

Сальдо інших доходів і витрат

76 642


99

Прибутки та збитки


699 647

Разом:


17 172 712

17 172 712

Сальдо на початок року та обороти за січень-листопад 2008р. по рахунках синтетичного обліку (виписка з Головної книги)

Найменування і шифр рахунку

Сальдо на початок року, руб

Обороти за січень-листопад, руб.


дебет

кредит

дебет

кредит

Основні засоби (01)

3 561 620


955 000

476 970

Амортизація основних засобів (02)


2 030 070

475 000

864 100

Нематеріальні активи (04)

85 000


60 000


Амортизація нематеріальних активів (05)


10 000


15 015

Вкладення у необоротні активи - усього у тому числі:1 015 000

1 015 000

будівництво об'єктів основних засобів (08-3)701 000

701 000

придбання об'єктів основних засобів (08-4)254 000

254 000

придбання нематеріальних активів (08-5)60 000

60 000

Відкладені податкові активи (09)

15 000


97 320

15 000

Матеріали (10)

832 500


2 100 070

1 535 070

Заготівельні і придбання матеріальних цінностей (15)2 150 170

2 150 170

Відхилення у вартості мате ріальних цінностей (16)

110 000


121 000

160 000

ПДВ по придбаних цінно стями - всього648 934

648 934

в тому числі: ПДВ при придбанні основних засобів (19-1)171 900

171 900

ПДВ при придбанні не матеріальних активів (19-2)10 800

10 800

ПДВ при придбанні мате ріально-виробничих запасів (19-3)466 234

466 234

Основне виробництво (20) - всього

75 720


6 570 710

6 613 340

в тому числі виробу А

75 720


6570 710

6613 340

Допоміжні виробництва (23)390 000

390 000

Загальновиробничі витрати (25)2 108 995

2 108 995

Загальногосподарські витрати (26)633 190

633 190

Брак у виробництві (28)26 150

26150

Випуск продукції (робіт, послуг) (40)6 587 190

6 587 190

Готова продукція (43)

150 700


7 141 873

6 625 900

Витрати на продаж - усього181 400

181 400

у тому числі витрати на продаж, субрахунок «Комерційні витрати» (44-1)181 400

181 400

Каса (50)

5150


3 310 189

3 308 039

Розрахункові рахунки (51)

795 300


10 774 590

10 886 541

Фінансові вкладення, субрахунок «Довгострокові фінансові вкладення» (58-1)140000


Розрахунки з постачальниками і підрядниками -


452 900

4 750 463

5 128 213


в тому числі: розрахунки з постачальниками та підрядниками (60-1)


452 900

3 408 000

3   7 85 750

розрахунки за авансами виданими (60-2)1 342 463

1 342 463

Розрахунки з покупцями і замовниками -

277 000


11 974 677

12   160 407

в тому числі: розрахунки з покупцями і замовниками (62-1)

277 000


9   150 800

9 099 830

розрахунки за авансами отриманими (62-2)2 823 877

3 060 577

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками (66) - всього


370 000

980 340

1 290 210

в тому числі розрахунки за короткостроковими кредитами (66-1)


370 000

980 340

1   290 210

Розрахунки по податках і зборах (68) - всього


189 112

2 232 782

2 126 676

тому числі: ПДВ (68-1)


127 503

1 531 120

1   425 237

податок на прибуток (68-2)


28 609

3 49 946

3 54 023

податок на доходи фізичних осіб (68-3)


33 000

316 460

312 160

податок на майно організації (68-5)25 364

25 364

транспортний податок (68-6)9892

9892

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню (69) - всього


92 800

958 635

969 600

в тому числі: ЕСН до Фонду соціального страхування (69-1-1)


9 858

101 832

102 998

страхові платежі від нещасних випадків (69-1 -2)


4419

45 650

46 171

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії (69-2)


67 985

702 297

710 330

ЄСП у федеральний ФОМС (69-3-1)


3 739

38 626

39 068

ЄСП у територіальний ФОМС (69-3-2)


6 799

70 230

71 033

Розрахунки з персоналом з оплати праці (70)


339 800

3 511 490

3 551 600

Розрахунки з підзвітними особами (71)

6200


131 600

133 500

Розрахунки з персоналом за іншими операціями (73)128 000


Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76) - всього

30 000

17 800

454 444

465 370

в тому числі: розрахунки з різними дебіторами (76-1)

30 000


181 060

181 060

розрахунки з різними кредиторами (76-2)


17 800

273 384

284 310

Відкладені податкові зобов'язання (77)


8200

10 600

22 360

Статутний капітал (80)


1 000 000Резервний капітал (82)


150 000Додатковий капітал (83)


591 332Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84)


692 176

921 860

753 085

в тому числі: прибуток, що підлягає розподілу (84-1)


692 176

692 176


нерозподілений прибуток в обігу (84-2)229 684

692 176

нерозподілений прибуток у використанні (84-3)
60 909

Продажі (90) - всього9 150 800

9   150 800

за все в тому числі: виручка (90-1)
9 150 800

собівартість продажів (90-2)6 071 217


ПДВ (90-3)1 395 885


загальногосподарські витрати (90-5)633 190


комерційні витрати (90-6)181 400


прибуток / збиток від продажу (90-9)869 108


Інші доходи і витрати (91)250 760

250 760

в тому числі: інші доходи (91-1)
250 760

інші витрати (91-2)174 118


сальдо інших доходів і витрат (91-9)76 642


Прибутки та збитки (99)246 103

945 750

Разом

5 944 190

5 944 190

81 189 335

81 189 335

Журнал

реєстрації господарських операцій ТОВ «Еталон» за грудень 2008р.

п / п

Зміст операції, первинний документ

Сума, руб.

Корреспонд-ючий рахунки
дебет

кредит

1

2

3

4

5

I. Облік довгострокових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів


1

Рахунок-фактура № 40

Придбано верстат:

а) відпускна ціна з урахуванням доставки

б) сума ПДВ

Разом:76 000

13 680

89 68008-4

19-1
60-1

60-1


2

Акт-накладна приймання-передачі основних засобів № 30

Верстат введений в експлуатацію

76 000

01

08-4

3

Акт на списання основних засобів № 15

Внаслідок фізичного зносу ліквідується виробниче обладнання

а) знос на дату вибуття

б) залишкова вартість

в) оприбутковані на склад інші матеріали

г) витрати по демонтажу устаткування:

- Нарахована заробітна плата

- Нарахований ЄСП і страхові платежі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - всього

в тому числі:

- ЄСП до Фонду соціального страхування

- Страхові платежі від нещасних випадків

- ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

- ЄСП у федеральний ФОМС

- ЄСП у територіальний ФОМС
50 000

1 000

12 300


2 342


639


68

30


468

26

47
02

91-2

10


91-2


91-2


91-2

91-2


91-2

91-2

91-2
01

01

91-1


70


69


69-1-1

69-1-2


69-2

69-3-1

69-3-2

4

Акт на списання основних засобів № 16

Продан малому підприємству «Квант» комп'ютер, придбаний у жовтні звітного року:

а) знос на дату вибуття

б) залишкова вартість

в) вартість реалізації

г) сума ПДВ
1 000

39 000

49 200

7 505
02

91-2

76-1

91-2
01

01

91-1

68-1

5

Рахунок-фактура № 18

Придбано виключне право на програмний продукт:

а) фактична ціна придбання

б) сума ПДВ

Разом


52 000

9 360

61 36008-5

19-260-1

60-1

6

Акт приймання-передачі нематеріальних активів № 4

Оприбутковано виключне право на програмний продукт у складі нематеріальних активів

52 000

04

08-5

7

Виписка банку

Оплачено рахунки постачальників за придбане майно й зроблені роботи:

а) механічний завод (25.12; с / ф № 40), (див. операцію 1)

б) мале підпр. «Програміст» (27.12; с / ф № 18), (див. оп.5)

Разом
89 680

61 360

151 040
60-1

60-1
51

51

8

Розроблювальна таблиця № 6

Нараховано амортизацію основних засобів:

а) виробничого обладнання

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

Разом

б) будівель та господарського інвентарю:

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

Разом

в) будівель та інвентарю заводоуправління

Всього
20 100

17 200

6 050

43 350


10 600

10 200

1 400

22 200

9 700

75 250
25

25

2525

25

25


26
02

02

0202

02

02


02

9

Відомість № 17

Нараховано амортизацію по НМА

1 830

26

05

II. Облік фінансових вкладень


10

Договір купівлі-продажу, виписка банку

На початку грудня придбані 1000 акцій ВАТ «Оріон» за їх номінальною вартістю за 60 руб. з метою вкладення тимчасово вільних грошових коштів на термін менше року. В кінці грудня акції були продані за 80 000 руб.

а) придбання акцій за їх номінальною вартістю

б) перерахування грошових коштів (на суму фактичних витрат на купівлю акцій)

в) списання акцій за балансовою вартістю

г) реалізація акцій


60 000


60 000

60 000

80 000


58


76-2

91-2

76-1


76-2


51

58

91-1

11

Довідка-розрахунок бухгалтерії, виписка банку

1 жовтня звітного року придбано облігації ВАТ «Статус» за 260 000 руб. при їх номінальної вартості 240 000 руб. Відсотки за облігаціями становлять 20% річних. Виплата відсотків проводиться щокварталу. Термін погашення облігацій настане через 2 роки:

а) нараховані відсотки за квартал

б) погашена різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій за квартал

в) надходження доходу за облігаціями12 000


2 500

12 00076-1


91-2

5191-1


58

76-1

III. Облік матеріалів

12

Рахунки-фактури, рахунки, платіжні вимоги

Акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали:

а) с / ф № 145 ВАТ «Тракторний завод»:

покупна вартість

сума ПДВ

б) рахунок-фактура № 780 ВАТ «Автоприбор»:

покупна вартість

сума ПДВ

Разом
50 000

9 000


80 000

14 400

153 400
15

19-3


15

19-3
60-1

60-1


60-1

60-1

13

Розрахунок бухгалтерії

Відображені витрати по РКО банку

1 100

91-2

76-2

14

Виписка з розрахункового рахунку

Оплачено рахунки постачальників за матеріали, що надійшли в грудні:

а) ВАТ «Тракторний завод» (17.12; рахунок-фактура № 145)

б) ВАТ «Автоприбор» (18.12; рахунок-фактура № 780)

Разом
59 000

94 400

153 400
60-1

60-1
51

51

15

Прибуткові ордери

Оприбутковано матеріали на складі за обліковими цінами, що надійшли:

а) від ВАТ «Тракторний завод»

б) від ВАТ «Автоприбор»

Разом
48 000

78 000

126 000
10

10
15

15

16

Розрахунок бухгалтерії

Списано відхилення фактичної собівартості придбаних матеріалів від облікових цін

4 000

16

15

17

Лімітно-забірні карти, вимоги-накладні

Відпущені зі складу і витрачено у звітному місяці матеріали (за обліковими цінами):

а) цеху № 1 для виробництва

виробів А

виробів Б

б) цеху № 2 для виробництва

виробів А

виробів Б

в) ремонтному цеху для виконання

замовлення № 301

замовлення № 302

г) на господарські потреби

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

д) заводоуправління

Разом

70 500

60 100


90 400

58 700


6 300

4 700


2 200

2 400

1 500

1 100

297 900

20

20


20

20


23

23


25

25

25

26

10

10


10

10


10

10


10

10

10

10

18

Довідка бухгалтерії

Списані і розподілені відхилення у вартості матеріалів, що належать до матеріалів, відпущених:

а) цеху № 1 для виробництва

виробів А

виробів Б

б) цеху № 2 для виробництва

виробів А

виробів Б

в) ремонтному цеху для виконання

замовлення № 301

замовлення № 302

г) на господарські потреби

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

д) заводоуправління

Разом

3 525

3 005


4 520

2 935


315

235


110

120

75

55

14 895

20

20


20

20


23

23


25

25

25

26

16

16


16

16


16

16


16

16

16

16

IV. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці


19

Оприбутковано надлишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації

700

10

91-1

20

Наряди, розрахункові відомості

Нараховано і розподілена основна і додаткова заробітна плата за грудень:

а) робочим цеху № 1 з виробництва

виробів А

виробів Б

б) робочим цеху № 2 по виробництву

виробів А

виробів Б

в) робочим ремонтного цеху

замовлення № 301

замовлення № 302

г) робочим, обслуговуючим обладнання

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

д) службовцям:

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

е) персоналу заводоуправління

Разом

129 286

122 224


96 964

88 188


33 820

27 186


26 758

24 188

17 338


41 098

42 596

32 964

65 928

748 538

20

20


20

20


23

23


25

25

25


25

25

25

26

70

70


70

70


70

70


70

70

70


70

70

70

70

21

Листки про тимчасову непрацездатність

Нараховано допомоги з тимчасової непрацездатності:

за рахунок коштів ФСС

за рахунок коштів підприємства

Разом4 120

980

5 10069-1-1

2670

70

22

Розрахункові відомості

Нараховано ЕСН і страх. внески від нещ. випадків на виробництві та про-ве

а) робочим цеху № 1 з виробництва

виробів А

виробів Б

б) робочим цеху № 2 по виробництву

виробів А

виробів Б

в) робочим ремонтного цеху

замовлення № 301

замовлення № 302

г) робочим, обслуговуючим обладнання

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

д) службовців:

цеху № 1

цеху № 2

ремонтного цеху

е) персоналу заводоуправління

Всього

в тому числі:

ЄСП до Фонду соціального страхування

Страхові платежі від нещасних випадків

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

ЄСП у федеральний ФОМС

ЄСП у територіальний ФОМС
35 295

33 367


26 471

24 075


9 233

7 422


7 305

6 603

4 733


11 220

11 630

9 000

17 998

204 352


21 708

9 731


149 708

8 234

14 971
20

20


20

20


23

23


25

25

25


25

25

25

26
69

69


69

69


69

69


69

69

69


69

69

69

69

23

Розрахункові відомості

Здійснені утримання із заробітної плати персоналу підприємства:

а) податок на доходи фізичних осіб

б) за виконавчими листами

в) на відшкодування втрат від браку (вироби А)

Разом
57 600

4 600

300

62 500
70

70

70
68-3

76-2

28

24

Виписка з розрахункового рахунку

Одержано в касу за чеками з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати та поточні витрати651 1005051

25

Платіжна відомість, видаткові касові ордери

Видано з каси:

а) заробітна плата за листопад

б) аванс за першу половину грудня

в) підзвітним особам на відрядження

г) допомоги по тимчасовій непрацездатності

Разом387 910

236 900

5 400

2 550

632 76070

70

71

70
50

50

50

50

26

Путівка (грошовий документ)

Оприбутковано путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір»

19 600

50-3

76-2

27

Платіжна відомість

Депонована заробітна плата

18 340

70

76-2

28

Виписка банку

Здано в банк депонована заробітна плата

18 340

51

50

29

Видана співробітнику путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір»

19 600

73

50-3

30

Списано вартість путівки в санаторій:

а) у межах нормативу за рахунок коштів ФСС

б) наднормативна частина включена до складу пр. витрат


12 600

7 000


69-1-1

91-2


73

73

V. Облік інших витрат на виробництво


31

Відомість надходження матеріалів

Оприбутковані на склад зворотні відходи за ціною можливого використання:

виробу А

виробу Б

Разом
3 500

2 300

5 800
10

10
20

20

32

Рахунки-фактури, рахунки ВАТ «Енергоресурси»

Списані витрати за отриману електроенергію, пар, воду, газ, використані в процесі основного виробництва:

а) цех № 1

б) цех № 2

в) ремонтний цех

г) заводоуправління

д) сума ПДВ

Разом
2 050

1 700

850

825

977

6 402
25

25

25

26

19-4
60-1

60-1

60-1

60-1

60-1

33

Рахунок-фактура № 127 від 31.12.2007р. ВАТ «Центртелеком» за послуги ELCOM

а) прийняті послуги ELCOM до бухгалтерського обліку

б) враховано ПДВ

Разом2 203

397

2 60026

1960

60

34

Рахунок-фактура № 131 від 27.12.2007р. ЗАТ НВП «Синтез» за оновлення УПС «КонсультантПлюс»

а) прийняті послуги до бухгалтерського обліку

б) враховано ПДВ

Разом3 534

636

4 17026

1976-2

76-2

35

Рахунок-фактура № 240 від 28.12.2007г. ТОВ «ВОІПУ» «Електрон-Сервіс» за ремонт копіювального апарату

а) прийняті послуги до бухгалтерського обліку

б) враховано ПДВ

Разом720

130

85026

1976-2

76-2

36

Авансовий звіт Фролова С.І.

Списані витрати на відрядження

а) на витрати

б) сума ПДВ

Разом4 100

200

4 30026

19-471

71

37

Розрахунок бухгалтерії

Розподілені загальновиробничі витрати ремонтного цеху між замовленнями

301

302

Разом
40 974

32 936

73 910
23

23
25

25

38

Розроблювальна таблиця розподілу послуг допоміжних виробництв

Списуються витрати на ремонт:

цех № 1 - замовлення № 301

цех № 2 - замовлення № 302

Разом
90 642

72 479

163 121
25

25
23

23

39

Розрахунок бухгалтерії

Розподілені загальновиробничі витрати основних цехів між виробами:

цеху № 1

виробу А

виробу Б

Разом

цеху № 2

виробу А

виробу Б

Разом

109 019

103 064

212 083


99 040

90 076

189 116

20

2020

20

25

2525

25

40

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано банку відсотки за кредит (у межах облікової ставки)

32 000

91-2

66

41

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано транспортний податок за 4 квартал

3 298

26

68-6

42

Акти про шлюб

Виявлено остаточний виробничий брак в цеху № 1 і списаний з цехової собівартості (виріб А)

2 980

28

20

43

Вимога-накладна

Оприбутковано на склад остаточний шлюб за ціною можливого використання (виріб А)

330

10

28

44

Відомість обліку втрат від браку

Визначені та списані втрати від остаточного браку (виріб А)

2 350

20

28

VI. Облік готової продукції і товарів


45

Відомість випуску готової продукції

Списано фактична виробнича собівартість готових виробів:

виробу А

виробу Б

Разом

Незавершене виробництво на кінець місяця становило по:

виробу А - 31 701 руб.

виробу Б - 30 142 руб.
66 2   279

553 292

1 21 5   Травень 1971
40

40
20

20

46

Відомість випуску готової продукції

Оприбутковано на складі готова продукція за нормативною собівартістю:

виробу А

виробу Б

Разом
648 200

539 300

1 187 500
43

43
40

40

47

Відомість випуску готової продукції

Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості списані на реалізацію:

виробу А

виробу Б

Разом
1 квітня   7 Вересень

1 3 992

28   0 71
90-2

90-2
40

40

48

Розрахунок бухгалтерії

Списані загальногосподарські витрати загальною сумою на собівартість реалізованої продукції

12 січня 271

90-5

26

49

Накладні на відпуск, відомість руху готової продукції

Видана зі складу і відвантажена споживачам готова продукція:

а) нормативна собівартість

б) продажна вартість, включаючи ПДВ

854 880

1 581 600

90-2

62-1

43

90-1

50

Книга продаж, рахунки-фактури

Нараховано ПДВ

241 261

90-3

68-1

51

Договір на послуги, рахунок-фактура № 17

Відображено транспортні витрати з відвантаження готової продукції до станції відправлення

врахований ПДВ

Разом40 700

Липень 3266

48 02644-1

19-476-2

76-2

52

Виписка з розрахункового рахунку

Оплачено покупцями реалізована продукція

679 215

51

62

53

Відомість-розрахунок собівартості реалізованої продукції

Списані комерційні витрати на реалізацію продукції

40 700

90-6

44-1

VII. Облік фінансових результатів, кредитів, грошових коштів


54

Відомість результатів від реалізації

Списані фінансові результати від продажу продукції

30 4 4 17

90

99

55

Розрахунок бухгалтерії, претензія

Визнана боржником фірма «Стандарт»

сума штрафу за порушення умов господарського договору

нарахований ПДВ1 520


27476-1


91-291-1


68

56

Виписка з розрахункового рахунку

Надійшло на розрахунковий рахунок:

а) від дебіторів у погашення їх заборгованості - всього

в тому числі:

за основними засобами

з цінних паперів

інші

б) штраф від фірми «Стандарт»

за поставку неякісних матеріалів

в) короткострокова позика банку

Разом148 100


49 200

80 000

18 900


1 520

936 000

1 085 62051


51

5176-1


76-1

66

57

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано штраф на користь організації «Контакт» за недоставляння продукції

13 700

91-2

76-2

58

Виписка з розрахункового рахунку

Перераховано з розрахункового рахунку:

а) єдиний соціальний податок і страхові платежі від нещасних випадків на виробництві - всього,

в тому числі:

ЄСП до Фонду соціального страхування

Страхові платежі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

ЄСП у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування

ЄСП у територіальний фонд обов'язкового медичного страхування

б) утримані із заробітної плати податки за листопад

в) штраф за недопоставку продукції

г) транспортної організації за доставку продукції

д) за путівку в санаторій

Разом
103 765


11 024


4 940


76 018


4 181


7 602

28 700

11 700

45 666

17 600

207 431
69


69-1 - 1


69-1-2


69-2


69-3-1


69-3-2

68-3

76-2

76-2

76-2
5151

51

51

51

59

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано податок на майно

9 474

91-2

68-5

60

Довідка-розрахунок бухгалтерії

Списано в кінці місяця сальдо інших доходів і витрат

20 814

99

91-9

61

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано умовний витрата з податку на прибуток за грудень

68 065

99

68-2

62

Розрахунок бухгалтерії

Відображено постійне податкове зобов'язання

3 320

99

68-2

63

Розрахунок бухгалтерії

Відображено суму відкладеного податкового активу за грудень

9 700

09

68-2

64

Розрахунок бухгалтерії

Визначено суму відстроченого податкового зобов'язання за грудень

5 300

68-2

77

65

Розрахунок бухгалтерії

Списано частину відкладеного податкового зобов'язання

740

77

68-2

66

Виписка з розрахункового рахунку

Перераховано з розрахункового рахунку:

а) ПДВ за листопад

б) податок на прибуток (виходячи з фактичного прибутку за листопад)

в) для погашення короткострокових позик

г) в оплату відсотків за кредит

д) в оплату за послуги ELCOM

е) в оплату за оновлення УПС «КонсультантПлюс»

ж) в оплату за ремонт копіювального апарату

з) за розрахунково-касове обслуговування банку

Разом21 620


32 686

290 000

32 000

2 600

4 170

850

1 100

385 02668-1


68-2

66

66

60

76-2

76-2

76 -251


51

51

51

51

51

51

51

67

Розрахунок бухгалтерії, книга покупок

Прийнято до податкового відрахування ПДВ (суму визначити):

а) за основними засобами

б) по нематеріальних активах

в) за матеріалами

г) по послугах

д) за витратами на відрядження

е) щодо послуг ELCOM

ж) по послугах за оновлення УПС «КонсультантПлюс»

з) по послугах за ремонт копіювального апарату

з) за транспортним витратам

Разом13 680

9 360


23400

Вересень 1977

200

Березень 1997

Червень 1936

130

7 32 6

56 10668-1

68-1


68-1

68-1

68-1

68-1

68-1

68-1

68-1

68-119-1

19-2


19-3

19-3

19-4

19-5

19-4

19-4

19-4

19-4

68

Розрахунок бухгалтерії

Закриття рахунку 99 «Прибутки та збитки» заключній проводкою в кінці року:

виявлена ​​чиста (нерозподілений) прибуток

9 11 86 5

99

84-1

69

Розрахунок бухгалтерії

Закриття субрахунків рахунку 90 «Продажі» наприкінці звітного року:

а) субрахунку 90-1 "Дохід"

б) субрахунку 90-2 "Собівартість продажів»

в) субрахунку 90-3 «ПДВ»

г) субрахунку 90-5 «Загальногосподарські витрати»

д) субрахунку 90-6 «Комерційні витрати»
10732400

6 954 168

1 637 146

74 5   461

22 2 100
90-1

90-9

90-9

90-9

90-9
90-9

90-2

90-3

90-5

90-6

70

Розрахунок бухгалтерії

Закриття субрахунків 91 «Інші доходи і витрати» у кінці року:

а) субрахунку 91-1

б) субрахунку 91-2
40 6   48 0

Березень 1951   752
91-1

91-9
91-9

91-2


Усього за журналом

3 4932055Зведена відомість обліку витрат за грудень 2008 р. Розділ 1. Витрати виробництва

У дебет рахунків


З кредиту рахунків

Інші витрати


25


26


Разом02

05

10

16

20

23

28

69

70

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25 «загальнопр. витр. - Всього:

65550


6100

305


163121


50481

184942

4600475109

цех № 1

30700


2200

110


90642


18525

67856

2050212083

цех № 2

27400


2400

120


72479


18223

66784

1700189116

цех № 3

7450


1500

75
13733

50302

85073910

23 «Вспом. Пр-ва»11000

550
16655

61006


73910


163121

Замовлення 301


Замовлення 302


20 «Осн. пр-во »- всього:279700

139852350

119208

436662


401199


1253104

Виріб А160900

80502350

61766

226250


208059


667310

Виріб Б118800

5940
57442

210412


193140


585734

Цех № 1


Виріб А70500

35252350

35295

129286


109019


349975

Виріб Б60100

3005
33367

122224


103064


321760

Цех № 2


Виріб А90400

4520
26471

96964


99040


317335

Виріб Б58700

2935
24075

88188


90076


263974

28 «Брак у пр-ве»

2980
2980

Всього по рах. 20,23, 25, 28

65550

0

296800

14840

2980


2350

186354

682610

4600

475109


1894314

26 «Общехоз. витр. »

9700

1726

1100

55
17998

66908

13842111329

Усього за журналом з екон. елементам

75250

1726

297900

14895

X

X

X

204352

749518

18442

X

X

1362083

комплексних витрат

X

X

X

X

2980

163121

2350

X

X

X

475109


640878

Зведена відомість обліку витрат за грудень 2008р.

Розділ 2.Расчет витрат на виробництво за економічними елементами

п / п

Найменування показників

Матер. витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соц.нужди

Амортизація

Інші витр.

Разом

1

Всього витрат за економічними елементами

(1 розділ зведеної відомості)

297900

749518

204352

75250

18442

1345462

2

Виключається внутрішньозаводський оборот: вартість оприбуткованих з рахунків № 20,23,28 відходів, матеріалів, тари та палива собст. вироблення

6130

6130

3


Витрати на виробництво за елементами без внутрішнього обороту

За місяць

291770

749518

203352

75250

18442

1336332З початку року

1693870

3071770

1197990

864100

224757

7052487

Виписка з 2-го розділу зведеної відомості витрат за листопад 2008 р.

(Наростаючий підсумок за 11 місяців)


Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соц. потреби

Амортизація

Інші витрати

Разом

Витрати на виробництво за елементами без внутрішньозаводського обороту з початку року

1 693 870

3 071 770

1 197 990

864 100

224 757

7 052 487

Розрахунок транспортного податку за 2008р.

(Бухгалтерська довідка)

I. Довідкові дані по транспортним засобам в 2008р.

п / п

Найменування транспортного засобу

Кількість

Вартість транспортного засобу, руб.

Потужність двигуна, к.с.

Податкова ставка, крб.

1

ГАЗ 33021 - бортовий

1

90 000

100

20

2

КАМАЗ 5410

1

100 000

210

39

3

ЗСА 3370-20

1

75 000

125

24


Разом

3

265 000II. Розрахунок суми транспортного податку

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Обчислена сума транспортного податку за рік - усього,

в тому числі

13 190


ГАЗ 33021 - бортовий

2 000


КАМАЗ 5410

8 190


ЗСА 3370-20

3 000

2

Сума податку, сплачена за 9 місяців

9 892

3

Сума податку, належна до сплати за підсумками звітного періоду (операція 41)

3 298

Довідка бухгалтерії

«Розрахунок втрат від остаточного браку в грудні 2008р."

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Собівартість кінечного браку (операція 42)

2 980

2

Вартість браку за ціною можливого використання (операція 43)

330

3

Утримання із заробітної плати за шлюб (операція 23)

300

4

Втрати від браку (операція 44)

2 350Довідка бухгалтерії

«Розрахунок фактичної собівартості готової продукції (грудень 2008 р.)»

п / п

Показники розрахунку

ВиробиА

Б

1

Незавершене виробництво на початок місяця (сальдо по рахунку 20)

33 090

0

2

Витрати за місяць (зведена відомість витрат, розділ I)

667 370

585 734

3

Незавершене виробництво на кінець місяця (операція 45)

31 701

30 142

4

Собівартість кінечного браку (операція 42)

2 980

0

5

Вартість зворотних відходів (операція 31)

3 500

2 300

6

Фактична виробнича собівартість готової продукції (операція 45)

66 2 279

55 3 292

7

Нормативна виробнича собівартість готової продукції (операція 46)

648 200

539 300

8

Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості (операція 47)

14 079

13 992

Аналітичні дані до рахунку 90 за січень - листопад 2008р.

Показник

Готова продукція

З початку року по звітний місяць включно Оборот по кредиту

9 150 800


Суми виручені, списані


Оборот за дебетом

6 625 900

Нормативна вартість


Відхилення фактичної собівартості від нормативної (сторно)

-554 683

ПДВ

1 395 885

Комерційні витрати

181 400

Управлінські витрати

633 190

Прибуток

869 108Аналітичні дані по рахунку 90 за грудень 2008 р.

і в цілому за рік


Показник

Готова продукція

За звітний місяць

Обороти по кредиту

1 581 600


Суми виручені, списаніОбороти за дебетом

854 880


Нормативна собівартістьВідхилення фактичної собівартості від нормативної

31 071


Податок на додану вартість

241 261


Управлінські витрати

112 271


Комерційні витрати

40 700


Прибуток від продажів

304 417

З початку року по звітний місяць включно


Обороти по кредиту

10 732 400


Суми виручені, списаніОбороти за дебетом

7 480 780


Нормативна собівартістьВідхилення фактичної собівартості від нормативної

523 612


Податок на додану вартість

1 637 146


Комерційні витрати

222 100


Управлінські витрати

745 461


Прибуток від продажів

1 173 5 25

Відомість «Облік нематеріальних активів та нарахування амортизації за січень-листопад 2008р."

Види НА

Залишок на початок року

Рух НА за січень-листопад

Залишок на кінець звітного періоду

Амортизація НАдебет

кредит


на початок року

нараховано за січень-листопад

на кінець місяця

Виключне право патентовласника на винахід

85 000

60 000


145 000

10 000

15 015

25 015

Разом

85 000

60 000


145 000

10 000

15 015

25 015

Відомість «Облік нематеріальних активів та нарахування амортизації за січень-грудень 2008р."
Види НАЗалишок на початок року


Рух НА за січень-грудень

Залишок на кінець року

Амортизація НАДебет

кредит


на початок року

нараховано за січень-грудень

на кінець року

Виключне право патентовласника на винахід

85 000

60 000


145 000

10 000

15 015

25 015

Виключне авторське право на програмне забезпечення для комп'ютера


52 000


52 000


1 830

1 830

Разом

85 000

112 000

0

197 000

10 000

16 845

26 845

Виписки з карток руху основних засобів за січень-листопад 2008 р.

Види основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло (введено)

Вибуло

Залишок на кінець місяця, руб.

Будинки

444 560

701 000


1 145 560

Споруди

350 100350 100

Машини та обладнання

1 300 970

254 000

230 270

1 324 700

Транспортні засоби

450 000


185 000

265 000

Виробничий і господарський інвентар

836 100


61 700

774 400

Робоча худоба
0

Продуктивна худоба
0

Багаторічні насадження
0

Інші види основних засобів

179 890179 890

Разом

3 561 620

955 000

476 970

4 039 650

в тому числі: виробничі

2 886 890

955 000

476 970

3 364 920

невиробничі

674 730674 730

Виписка з карток руху основних засобів за січень-грудень 2008 р.

Види основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло (введено)

Вибуло

Залишок на кінець місяця, руб.

За грудень

Машини та обладнання

1 324 700

76 000

51 000

1 349 700

За січень - грудень

Будинки

444 560

701 000


1 145 560

Споруди

350 100350 100

Машини та обладнання

1 300 970

330 000

281 270

1 349 700

Транспортні засоби

450 000


185 000

265 000

Виробничий і господарський інвентар

836 100


61 700

774 400

Робоча худоба
0

Продуктивна худоба
0

Багаторічні насадження
0

Інші види основних засобів

179 890


40 000

139 890

Разом

3 561 620

1 107 000

567 970

4 100 650

в тому числі

виробничі

2 886 890

1 107 000

527 970

3 465 920

невиробничі

674 730


40 000

634 730

Довідка-розрахунок бухгалтерії про амортизацію основних засобів у 2008 р., руб.

Вид основних засобів

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Будинки і споруди

650 120

745 470

Машини, обладнання

920 810

1 148 530

Транспортні засоби

110 000

160 000

Інші

349 140

387 420

Всього

2 030 070

2 441 420

Розрахунок податку на майно організації за 2008 р. (довідка бухгалтерії)

I. Розрахунок середньорічної вартості майна за звітний період

За станом на:

Первісна вартість основних засобів (рахунок 01)

Сума нарахованої амортизації (рахунок 02)

Залишкова вартість майна

1 січня 200 8

3 561 620

2 030 070

1 531 550

1 лютого 200 8

3 657 120

2 185 962

1 471 158

1 березня 200 8

3 848 120

2 344 370

1 503 750

1 квітня 200 8

3 848 120

2 373 752

1 474 368

1 травня 200 8

3 943 620

2 420 180

1 523 440

1 червня 200 8

4 039 120

2 445 585

1 593 535

1 липня 200 8

4 134 620

2 475 709

1 658 911

1 серпня 200 8

4 325 620

2 574 423

1 751 197

1 вересня 200 8

4 325 620

2 677 340

1 648 280

1 жовтня 200 8

4 516 620

2 874 613

1 642 007

1 листопада 200 8

4 516 620

2 894 170

1 622 450

1 грудня 200 8

4 039 650

2 419 170

1 620 480

1 січня 200 9

3 986 650

2 441 420

1 545 230

Разом20 586 356

II. Розрахунок суми податку

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Середньорічна вартість майна за 2008р. (Остат. вартість ОС на поч. Отч. Року + остат. Вартість ОС на поч. Кожного місяця всередині отч. Періоду + остат. Вартість ОС на поч. Місяця, наступного за отч. Періодом): 13

1 583 566

2

Податкова ставка,%

2,2

3

Сума податку за рік

34 838

4

Сума податку, обчислена за 9 місяців

25 364

5

Сума податку, належна до сплати за підсумками отч. періоду (оп.59)

9 474

Аналітичні дані по рахунку 91 «Інші доходи і витрати»

(За січень - грудень 2008р.)


Стаття аналітичного обліку

Обороти, руб.


З початку року до звітного місяця

За звітний місяць

Разом за рік


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Виручка від реалізації цінних паперів
80 000


80 000

Балансова вартість акцій60 000


60 000


Виручка від реалізації основних засобів
49 200


49 200

ПДВ по реалізованих основних засобів7 505


7 505


Залишкова вартість вибулих основних засобів

1 970


40 000


41 970


Матеріали від ліквідації основних засобів


69 700


12 300


82 000

Витрати на демонтаж обладнання

20 000


2 981


22 981


Різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій2 500


2 500


Відсотки по облігаціях
12 000


12 000

За користування грошовими коштами на розрахунковому рахунку


4 950

1 100


1 100

4 950

Штрафи, пені, неустойки

47 710

176 110

1 3 700

1 5 20

61 410

177 6 30

ПДВ по штрафах

26 864


Лютий 1974


27 138


Відсотки за кредитами банку

52 210


3 2 000


8 4 210


Податок на майно

25 364


9 474


34 838


Путівка7 000


7 000


Списання сальдо інших доходів і витрат

76 64220 8 1 4

76 642

20 814

Надлишки матеріалів
70 0


700

Разом

250 760

250 760

176 534

176 534

427 294

427 294

Розрахунок умовного витрати з податку на прибуток за грудень 2008р. (Довідка бухгалтерії)

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Прибуток (збиток) від продажу продукції (операція 54)

3 04 417

2

Сальдо інших доходів і витрат (операція 60)

- 20 серпня 1 квітні

3

Прибуток (збиток) до оподаткування

2 83 603

4

Ставка податку на прибуток,%

24

5

Умовний витрата з податку на прибуток за грудень 2008р. (Операція 61)

8 червні 065

Розрахунок суми ПДВ, що приймається до податкового відрахування за грудень 2008 р.

п / п

Показники

Сума, руб.

1

Сума ПДВ, пред'явлена ​​підприємству і сплачена ним при придбанні товарів (робіт, послуг), що підлягає вирахуванню, - всього (операція 66):

56 106

1.1

в тому числі

за основними засобами

13 680

1.2

по НМА

9 360

1.3

по видатках на відрядження

Лютий 2000

1.4

за матеріалами

23 400

1.5

по послугах

9 466Аналітичні дані по рахунку 99 «Прибутки та збитки»

(За січень - грудень 200 8 р.)

Стаття аналітичного обліку

Обороти, руб.


З початку року до звітного місяця

За звітний місяць

Разом за рік


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Прибуток / збиток


869108


30 4 417


1   17 3 5 25

Сальдо пр.доходов і витрат


76 642

20 814


20 814

76 642

Умовний витрата податку на прибуток

226 980


68 065


29 травня 045


Постійне податкове зобов'язання

19 123


3 320


22 443


Чистий прибуток (нераспр. прибуток (збиток) звітного року)2 12 218


911 865


Разом

246103

945750

301 17 квітня

301 17 квітня

1   2 50 167

1   2 50 1 67

Довідка-розрахунок бухгалтерії про стан

короткострокової кредиторської заборгованості у 2008 р., руб.

Показник

На початок року

Виникло зобов'язання

Погашено зобов'язання

На кінець року

Кредиторська заборгованість - всього

1 092 412

14629391

15624549

2 087 570

в тому числі за товари та послуги (рахунок 60)

452 900

3715040

4099192

837 052

з оплати праці (рахунок 70)

339 800

4219690

4307580

427 690

за розрахунками по соц. страхування і забезпечення (рахунок 69)

92 800

1079120

1174591

188 271

по платежах до бюджету (рахунок 68)

189 112

2377194

2527913

339 831

за авансами одержаними (62-2)

0

2823877

3060577

236 700

по іншим кредиторам (рахунок 76)

17 800

414 470

454 696

58 026Довідка-розрахунок бухгалтерії про стан

короткострокової дебіторської заборгованості в 2008 р., руб.

Показник

На початок року

Виникло зобов'язання

Погашено зобов'язання

На кінець року

Дебіторська заборгованість - усього, у т.ч.:

313 200

11 338 580

10 276 925

1 374 855

за товари, послуги (рахунок 62)

277 000

10732400

9779045

1 230 355

аванси видані (рахунок 60-2)

0

1 342 463

1 342 463

0

заборгованість за підзвітними особами (рахунок 71)

6 200

137 000

137 800

5 400

заборгованість працівників за наданими позиками (рахунок 73)

0

145 600

17 600

128 000

Інші види заборгованості (рахунок 76)

30 000

323 580

342 480

11 100

Довідка-розрахунок бухгалтерії про надходження грошових коштів у 2008 р., руб.

Показник

Джерело інформації

Січень - листопад

Грудень

Січень - грудень

Поточна діяльність

Виручка від реалізації товарів, продукції

операції по кредиту рахунку 62 і дебетом рахунка 51

6275953

679 215

6955168

Аванси, отримані від покупців

оборот по кредиту рахунку 62-2

3060577

0

3060577

З банку в касу підприємства

оборот за дебетом рахунка 50 і кредиту рахунку 51

3310189

651 100

3961289

З каси в банк

операції за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунка 50

19 000

18 340

37340

Інші надходження від інших дебіторів

оборот за дебетом рахунка 76 і дебету рахунків 50, 51

181 060

38 500

219560

в тому числі штрафи сплачені

оборот по кредиту рахунку 91-1

176 110

1 520

177630

Разом


12 846 779

1 388 675

14411564

Інвестиційна діяльність

Виручка від реалізації: основних засобів

операції за кредитом рахунка 76

0

49 200

49 200

відсотків по облігаціях

операції за кредитом рахунка 76

0

12 000

12 000

Разом


0

61 200

61 200

Фінансова діяльність

Отримання кредитів

кредитові обороти по рахунку 60, 66

1 238 000

936 000

2 174 000

Виручка від реалізації короткострокових цінних паперів

операції за кредитом рахунка 76

0

80 000

80 000

Разом


1 238 000

1 016 000

2 254 000

Всього


14 084 779

2 463 675

16 548 454

Довідка-розрахунок бухгалтерії про витрачання грошових коштів у 2008 р., руб.

Показник

Джерело інформації

Січень - лист

Грудень

Січень - грудень

Поточна діяльність

Оплата придбаних товарів, матеріалів

операції за дебетом рахунка 60-1

847537

156000

1003537

Оплата праці

операції за дебетом рахунка 70 і кредиту рахунку 50

3176330

627360

3803690

Виплати у позабюджетні соціальні фонди

оборот за дебетом рахунка 69

876135

103765

979900

Видача підзвітних сум

операції за дебетом рахунка 71 і кредиту рахунку 50

131600

5400

137000

Видача авансів

оборот по дебету рах. 60-2

1342463

0

1342463

Виплата податків

оборот за дебетом рахунка 68

1669102

83006

1752108

Оплата% за отриманими кредитами

оборот за дебетом рахунка 66

52210

32000

84210

Погашення кредит. заборгованості

операції за дебетом рахунка 76 і кредитом рах. 50, 51

273384

81086

354470

в тому числі штрафи сплачені


47710

11700

59410

З каси банку

оборот по кредиту рахунку 50 і дебетом рахунка 51

19000

18340

37340

З банку в касу

операції за дебетом рахунка 50 і кредиту рахунку 51

3 310 189

651100

651100

Інші виплати

оборот по дебету рахунків 69, 73, 91-2

210500

19600

230100

Разом


11 908 450

1789357

10375918

Інвестиційна діяльність

Придбання машин, обладнання, транспортних засобів, НА

операції за дебетом рахунків 60, 76

1 218 000

151 040

1 369 040

Долгоср. фінансові вкладення

операції за дебетом рахунка 58

140 000

60 000

200 000

Разом


1 358 000

211 040

1 569 040

Фінансова діяльність

Повернення кредиту

операції за дебетом рахунка 66

928 130

290 000

1 218 130

Коротко. фінансові вкладення

операції за дебетом рахунка 58

0

0

0

Разом


928 130

290 000

1 278 130

Всього


14 194 580

2 503 437

16 805 727

ГОЛОВНА КНИГА РАХУНКІВ

Рахунок 01 Основні засоби


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


4039650

2

76000


50000

1000

1000

39000Оборот


7600091000

Сальдо на 01.01.09г.


4024650
Рахунок 02 Амортизація основних засобів

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


2419170


50000


43350


1000


22200

9700

Оборот


51000

Оборот


75250
Сальдо на 01.01.09г.


2443420Рахунок 04 Нематеріальні активи


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


145000

6

52000


Оборот


52000

Оборот


0

Сальдо на 01.01.09г.


197000


Рахунок 05 Амортизація нематеріальних активів
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


25015

9

1830

ОборотОборот


1830
Сальдо на 01.01.09г.


26845Рахунок 09 Відстрочені податкові активи

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


97320

63

9700
Оборот


9700
Сальдо на 01.01.09г.


107020


Рахунок 10 МатеріалиДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


1397500

12300


17

297900


15

126000

19

700

31

5800

43

330


Оборот


145130

Оборот


297900

Сальдо на 01.01.09г.


1244730


Рахунок 15 Заготівельні і придбання матеріальних цінностейДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


12а

50000


15

126000


12б

80000


16

4000Оборот


130000

Оборот


130000Рахунок 16 Відхилення у вартості матеріальних цінностейДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


71000

16

4000


18

14895Оборот


4000

Оборот


14895

Сальдо на 01.01.09г.


60105
Рахунок 19 ПДВ по придбаних цінностях

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


1

13680


67

13680


5

9360


67

9360


12а

9000


67

9000


12б

14400


67

14400


32д

977


67

977


33б

397


67

200


34б

636


67

397


35б

130


67

636


36б

200


67

130


51

7326


67

7326

Оборот


56106

Оборот


56106

Рахунок 20 Основне виробництво виробу А

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


33090

17а

70500


31

3500


17б

90400


42

2980


18а

3525

18б

4520


45

662279


20а

129286

20б

96964

22а

35295

22б

26471

39

109019

39

99040

44

2350
Оборот


667370

Оборот


668759

Сальдо на 01.01.09г.


31701
Рахунок 20 Основне проізводствоізделія Б

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


0

17а

60100


31

2300


17б

58700


45

553292


18а

3005

18б

2935

20а

122224

20б

88188

22а

33367

22б

24075

39

103064

39

90076


Оборот


585734

Оборот


555592

Сальдо на 01.01.09г.


30142
Рахунок 23 Допоміжне виробництво

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


17в

6300


38

90642470072479


18в

315


235

20в

33820


27186

22в

9233


7422

37

40974


32936
Оборот


163121

Оборот


163121

Рахунок 25 Загальновиробничі витрати

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


43350


37

40974


2220032936


17г

2200


39

21208324001891161500

18г

110


120


75

20г

26758


24188


17338

20Д

41098


42596


32964

22г

7305


6603


4733

22д

11220


11630


9000

32

2050


1700


850

38

90642


72479
Оборот


475109

Оборот


475109Рахунок 26 Загальногосподарські витрати

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


8

9700


48

112271


9

1830

17

1100

18

55

20е

65928

21

980

22е

17998

32г

825

33а

2203

34а

3534

35а

720

36а

4100

41

3298
Оборот


112271

Оборот


112271Рахунок 28 Брак у виробництві


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


42

2980


23

300

43

330

44

2350Оборот


2980

Оборот


2980Рахунок 40 Випуск продукції


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


45

662279


46

648200553292539300

47

14079


13992

Оборот


1215571

Оборот


1215571

Рахунок 43 Готова продукція


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


666673

46

648200


49

854880539300


Оборот


1187500

Оборот


854880

Сальдо на 01.01.09г.


999293


Рахунок 44 Витрати на продаж


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума


51

40700


53

40700Оборот


40700

Оборот


40700

Рахунок 50 КасаДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


7300

24

651100


25

632760


26

19600


28

18340

29

19600Оборот


670700

Оборот


670700

Сальдо на 01.01.09г.


7300
Рахунок 51 Розрахунковий рахунок


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


683349

11в

12000


7

151040


28

18340


10

60000


52

679215


14

153400


56

1085620


24

651100

58

207431

66

385026

Оборот


1795175

Оборот


1607997

Сальдо на 01.01.09г.


870527


Рахунок 58 Фінансові вкладення (довгострокові)
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


140000

10а

60000


10в

60000

11б

2500

Оборот


60000

Оборот


62500

Сальдо на 01.01.09г.


137500


Рахунок 60 Розрахунки з постачальниками і підрядниками
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


830650


7

151040


1

89680


14

153400


5

61360


66д

2600


12

153400

32

6402

33

2600

Оборот


307040

Оборот


313442
Сальдо на 01.01.09г.


837052Рахунок 62 Розрахунки з покупцями і замовниками (дебет)
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


327970

49

1581600


52

679215

Оборот


1581600

Оборот


679215

Сальдо на 01.01.09г.


1230355


Рахунок 62 Розрахунки за авансами одержаними (кредит)
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


236700

Оборот


0

Оборот


0
Сальдо на 01.01.09г.


236700


Рахунок 66 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


679870


66В

290000


40

32000


66г

32000


56

936000Оборот


322000

Оборот


968000
Сальдо на 01.01.09г.


1325870Рахунок 68 Розрахунки з бюджетом


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


83006


66а

21620


55

274


67

56106


7505


64

5300


50

241261


66б

32686


61

68065


58б

28700


62

3320

63

9700

65

740

23а

57600

59

9474

41

3298

Оборот


144412

Оборот


401237
Сальдо на 01.01.09г.


339831Рахунок 68-1 ПДВДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


21620


66а

21620


7505


67

56106


50

241261

55

274

Оборот


77726

Оборот


249040
Сальдо на 01.01.09г.


192934Рахунок 68-2 Податок на прибуток


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


32686


64

5300


61

68628


66б

32686


62

3320

63

9700

65

740

Оборот


37986

Оборот


82388
Сальдо на 01.01.09г.


77088


Рахунок 68-3 Податок на доходи фізичних осіб

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


28700


58б

28700


23а

57600

Оборот


28700

Оборот


57600
Сальдо на 01.01.09г.


57600Рахунок 68-5 Податок на майно


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г59

9474Оборот


0

Оборот


9474
Сальдо на 01.01.09г.


9474Рахунок 68-6 Транспортний податок


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г41

3298Оборот


0

Оборот


3298
Сальдо на 01.01.09г.


3298Рахунок 69 розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченнюДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


103765


58

103765


3

639


21

4120


22

204352


30

12600
Оборот


120485

Оборот


204991
Сальдо на 01.01.09г.


188271Рахунок 69-1-1ФССДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


11024


21

4120


3

68


30

12600


22

21708


58

11024
Оборот


27744

Оборот


21776
Сальдо на 01.01.09г.


5056


Рахунок 69-1-2Стразховие платежі від нещасних випадків на виробництві


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


4940


58

4940


3

30

22

9731Оборот


4940

Оборот


9761
Сальдо на 01.01.09г.


9761

Рахунок 69-2 ЕСН, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


76018


58

76018


3

468

22

149708Оборот


76018

Оборот


150176
Сальдо на 01.01.09г.


150176

Рахунок 69-3-1 Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


4181


58

4181


3

26

22

8234Оборот


4181

Оборот


8260
Сальдо на 01.01.09г.


8260Рахунок 69-3-2 Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


7602


58

7602


3

47

22

14971Оборот


7602

Оборот


15018
Сальдо на 01.01.09г.


15018

Рахунок 70 Розрахунки з персоналом з оплати праці
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


379910


23

62500


3

2342


25

387910


20

748538


25

236900


21

5100


25

2550

27

18340


Оборот


708200

Оборот


755980
Сальдо на 01.01.09г.


427690

Рахунок 71 Розрахунки з підзвітними особами

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


4300

25

5400


36

4300Оборот


5400

Оборот


4300

Сальдо на 01.01.09г.


5400
Рахунок 73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


128000

29

19600


30

19600Оборот


19600

Оборот


19600

Сальдо на 01.01.09г.


128000
Рахунок 76-1 Розрахунки з різними дебіторами

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


30000

4

49200


11в

12000


10г

80000


56а

148100


11а

12000


56б

1520


55

1520
Оборот


142720

Оборот


161620

Сальдо на 01.01.09г.


11100
Рахунок 76-2 Розрахунки з різними кредиторами

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


28726


10б

60000


10а

60000


58В

11700


13

1100


58г

45666


23б

4600


58д

17600


26

19600


66е

4170


27

18340


66ж

850


34

4170


66з

1100


35

850

51

48026

57

13700

Оборот


141086

Оборот


170386
Сальдо на 01.01.09г.


58026

Рахунок 77 Відстрочені податкові зобов'язання
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


19960


65

740


64

5300Оборот


740

Оборот


5300
Сальдо на 01.01.09г.


24520Рахунок 80 Статутний капітал


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


1000000

ОборотОборот


Сальдо на 01.01.09г.


1000000Рахунок 82 Резервний капітал


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


150000

ОборотОборот


Сальдо на 01.01.09г.


150000Рахунок 83 Додатковий капітал


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


591332

ОборотОборот


Сальдо на 01.01.09г.


591332

Рахунок 84 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


523401

68

911865Оборот


0

Оборот


911865
Сальдо на 01.01.09г.


1435266

Рахунок 84-2 Нерозподілений прибуток у зверненні
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


462492

68

911865ОборотОборот


911865
Сальдо на 01.01.09г.


1374357

Рахунок 84-3 Нерозподілений прибуток у використанні
ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


60909

ОборотОборот


Сальдо на 01.01.09г.


60909Рахунок 90-1 ВиручкаДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


9150800


69

10732400


49

1581600

Оборот


10732400

Оборот


1581600
Сальдо на 01.01.09г.


0Рахунок 90-2 Собівартість продажів


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


6071217

47

28071


69

6954168


49

854880
Оборот


882951

Оборот


6954168

Сальдо на 01.01.09г.


0


Рахунок 90-3 ПДВДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


1395885

50

241261


69

1637146

Оборот


241261

Оборот


1637146

Сальдо на 01.01.09г.


0


Рахунок 90-5 Загальногосподарські витрати

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


633190

48

112271


69

745461

Оборот


112271

Оборот


745461

Сальдо на 01.01.09г.


0


Рахунок 90-6 Комерційні витрати


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


181400

53

40700


69

222100Оборот


40700

Оборот


222100

Сальдо на 01.01.09г.


0


Рахунок 90-9 Прибуток / збиток від продажу

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


869108

54

304417


69

10732400


69

6954168

69

1637146

69

745461

69

222100


Оборот


9863292

Оборот


10732400

Сальдо на 01.01.09г.


0


Рахунок 91-1 Інші доходи


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


250760


70

406480


12300

49200

10г

80000

11а

12000

19

700

55

1520

Оборот


406480

Оборот


155720
Сальдо на 01.01.09г.


0Рахунок 91-2 Інші витрати


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


174118

1000


70

350652


2342

639

39000

7505

10в

60000

11б

2500

13

1100

30

7000

40

32000

55

274

57

13700

59

9474
Оборот


176534

Оборот


350652

Сальдо на 01.01.09г.


0
Рахунок 91-9 Сальдо інших доходів і витрат

ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума

Сальдо на 01.12.08г


76642

70

350652


70

406480

60

20814

Оборот


350652

Оборот


427294

Сальдо на 01.01.09г.


0
Рахунок 99 Прибутки та збитки


ДебетКредит


Місяць

опер.

Сума

Місяць

опер.

Сума
Сальдо на 01.12.08г


699647


60

20814


54

304417


61

68065

62

3320

68

911865


Оборот


1004064

Оборот


304417

Сальдо на 01.01.09г.Сальдо на 01.01.09г.


0

Оборотно-сальдова відомість за грудень 2008р.

Номер рахунку

Початкове сальдо

Обороти

Кінцеве сальдо


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

4039650

0

76 000

91 000

4 024 650


2

0

2419170

51 000

75 250


2 443 420

4

145 000

0

52 000

0

197 000


5

0

25 015

0

1 830


26 845

8

0

0

128 000

128 0009

97 320

0

9 700

0

107 020


10

1397500

0

145 130

297 900

1 244 730


14

0

0

0

015

0

0

130 000

130 00016

71 000

0

4 000

14 895

60 105


19

0

0

56 106

56 10620А

33 090

0

667 370

668 759

31 701


20Б

0

0

585 734

555 592

30 142


23

0

0

163 121

163 12125

0

0

475 109

475 10926

0

0

112 271

112 27128

0

0

2 980

2 98040

0

0

1215571

121557143

666 673

0

1187500

854 880

999 293


44

0

0

40 700

40 70050

7 300

0

670 700

670 700

7 300


51

683 349

0

1795175

1 607 997

870 527


58

140 000

0

60 000

62 500

137 500


60-1

0

830 650

307 040

313 442


837 052

62-1

327 970

0

1581600

679 215

1 230 355


62-2

0

236 700

0

0


236 700

66

0

679 870

322 000

968 000


1 325 870

68

0

83 006

144 412

401 237


339 831

69

0

103 765

120 485

204 991


188 271

70

0

379 910

708 200

755 980


427 690

71

4 300

0

5 400

4 300

5 400


73

128 000

0

19 600

19 600

128 000


76-1

30 000

0

142 720

161 620

11 100


76-2

0

28 726

141 086

170 386


58 026

77

0

19 960

740

5300


24 520

80

0

1000000

0

0


1 000 000

82

0

150 000

0

0


150 000

83

0

591 332

0

0


591 332

84

0

523 401

0

911 865


1 435 266

90-1

0

9150800

10732400

1581600


0

90-2

6071217

0

882 951

6954168

0


90-3

1395885

0

241 261

1637146

0


90-5

633 190

0

112 271

745 461

0


90-6

181 400

0

40 700

222 100

0


90-9

869 108

0

9 863 292

10732400

0


91-1

0

250 760

406480

155 720


0

91-2

174 118

0

176 534

350652

0


91-9

76 642

0

350 652

427 294

0


99

0

699 647

1 004 064

304 417


0

Разом

17172712

17172712

34 932 055

34 932 055

9 084 823

9 084 823

Виписки з форм бухгалтерської звітності за минулий рік.

Виписка з форми № 2 за 2007р.

код стор

010

020

030

040

060

090

100

141

142

150

200

сума, тис. грн.

6100

4750

170

420

10

637

468

16

9

254

22Розшифровка окремих прибутків і збитків у формі № 2 за 2007р.

Показник

Сума, тис. руб.


прибуток

збиток

Штрафи, пені, неустойки, визнані або по яких отримані рішення суду про їх стягнення

130

170

Прибуток (збиток) минулих років

75

14

Виписка з форми № 3 за 2007р.

Показник

Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом

найменування

код


1

2

3

4

5

6

7

Залишок на 31 грудня попереднього року

070

1 000

591

150

660

2 401

2007 р. (звітний рік)Залишок на 1 січня звітного року

100

1 000

591

150

660

2 401

Чистий прибуток

102

х

х

х

406

406

Дивіденди (доходи)

103

х

х

х

374

374

Залишок на 31 грудня звітного року

140

1 000

591

150

692

2 433

Виписка з форми № 4 за 2007р.

Показники

Звітний рік

Залишок коштів на початок звітного року

192

Рух грошових коштів по поточній діяльності

Кошти, отримані від покупців, замовників

9526

Інші доходи

128

Грошові кошти, спрямовані:

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

на оплату праці

на виплату дивідендів, відсотків

на розрахунки з податків і зборів

на інші витрати

(8702)

(1250)

(3105)

(190)

(2581)

(1576)

Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

Виручка від продажу об'єктів основних засобів

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень

Отримані відсотки

Придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів


106

235

5

(500)

Рух грошових коштів з фінансової діяльності

Надходження від позик і кредитів, наданих

іншими організаціями

300

Погашення позик і кредитів (без відсотків)

(490)

Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

800

Виписка з розділу «Витрати по звичайних видах діяльності

(За елементами витрат) »форми № 5

Найменування показника

За попередній рік, тис. руб.

Матеріальні витрати

1250

Витрати на оплату праці

3120

Відрахування на соціальні потреби

1200

Амортизація основних засобів

570

Інші витрати

310

Разом по елементах витрат

6450

Зміна залишків незавершеного виробництва

+17

Форми звітів про рух грошових коштів, складаються прямим і непрямим методами (рекомендовані міжнародними стандартами фінансової звітності)

Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) за 2008 рік

Показник

Джерело інформації

Сума, тис. руб. (+), (-)

1. Поточна діяльність1.1. Приплив грошових коштів (надходження) - всього,


10236

в тому числі:

виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

операції по кредиту рахунку 62

6 955

аванси, отримані від покупців та інших контрагентів

операції за кредитом

рахунку 62-2

3 061

інші надходження (від інших дебіторів, отримані штрафи та ін)

Головна книга, операції за дебетом рахунків 50 і 51 в кореспонденції з рахунками 50, 73, 76

220

1.2. Відтік грошових коштів - всього,


9688

в тому числі:

платежі по рахунках постачальників і підрядників

операції за дебетом рахунка 60

1004

виплати заробітної плати (основної і додаткової)

Головна книга, операції за дебетом рахунка 70 в кореспонденції з рахунком 50

3804

відрахування до фондів соціального страхування та забезпечення

операції за дебетом рахунка 69

980

розрахунок з бюджетом

операції за дебетом рахунка 68

1 752

аванси видані

операції за дебетом рахунка 60-2

1 342

сплата відсотків за кредитом

операції за дебетом рахунка 66

84

на видачу підзвітної суми

операції за дебетом рахунка 71

137

інші виплати (штрафи та ін)

операції за дебетом рахунків 76, 69, 73

585

1.3. Разом грошових коштів від поточної діяльності

розрахунково (стор. 1.1 - стор 1.2)

548

2. Інвестиційна діяльність2.1. Приплив грошових коштів - всього,


61

в тому числі:

виручка від реалізації основних засобів

операції за кредитом рахунка 76


49

відсотки отримані

операції за кредитом рахунка 76

12

2.2. Відтік грошових коштів - всього,


1569

в тому числі:

придбання засобів довгострокового використання (машин, устаткування), нематеріальних активів

операції за дебетом рахунка 08

1369

довгострокові фінансові вкладення

дебет рахунки 58

200

2.3. Разом грошових коштів від інвестиційної діяльності

розрахунково (р. 2.1 - р. 2.2)

- 1508

3. Фінансова діяльність3.1. Приплив грошових коштів - всього,


2 254

в тому числі:

отримані кредити

операції за кредитом рахунка 66

2 174

виручка від реалізації короткострокових цінних паперів

операції за кредитом рахунка 76

80

3.2. Відтік грошових коштів - всього,


2 січня 1918

в тому числі:

повернення отриманих раніше кредитів

операції за дебетом рахунка 66

1218

короткострокові фінансові вкладення

дебет рахунки 58

-

2.3. Разом грошових коштів від фінансової діяльності

розрахунково (стор. 3.1 - стор 3.2)

1036

Загальна зміна стану грошових коштів

розрахунково (стор. 1.3 + р. 3.2 + р. 3.3)

76

Грошові кошти на початок року

Баланс або сальдо по рахунках 50, 51, 52, 55

800

Грошові кошти на кінець року

Баланс або сальдо по рахунках 50, 51, 52, 55

876

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод) за 2008 рік

Показник

Джерело інформації

Сума, тис. руб. (+), (-)

1. Рух грошових коштів від поточної діяльності

Чистий прибуток

форма № 2

912

Нарахована амортизація по довгострокових активів

Головна книга, обороти по кредиту рахунків 02, 05

1123

Збільшення виробничих запасів

Баланс, стор 211

(362)

Прибуток від реалізації основних засобів, цінних паперів

Аналітичні дані до рахунку 91

(23)

Скорочення обсягів незавершеного виробництва

Баланс, стор 213

14

Збільшення обсягу готової продукції

Баланс, стор. 214

(849)

Збільшення дебіторської заборгованості

Баланс, стор. 240

(825)

Зниження заборгованості за розрахунками з бюджетом

Головна книга, сальдо по кредиту рахунку 68

151

Скорочення заборгованості постачальникам

Головна книга, сальдо по кредиту рахунку 60

(198)

Збільшення заборгованості іншим кредиторам

Головна книга, сальдо по кредиту рахунку 76

40

Збільшення заборгованості з оплати праці

Головна книга, сальдо по кредиту рахунку 70

88

Збільшення заборгованості по соціальному страхуванню

Головна книга, сальдо по кредиту рахунку 69

95

Збільшення заборгованості за авансами одержаними

Баланс, стор 627

237

Недоамортизированная вартість ліквідованих основних засобів

Аналітичні дані до рахунку 91

3

Матеріальні цінності, оприбутковані після ліквідації основних засобів

Аналітичні дані до рахунку 91

(82)

Виплата працівникам з чистого прибутку

Аналітичні дані по дебету рахунку 84-2

(169)

Збільшення внутрішнього обороту по руху матеріалів, не пов'язане з рухом грошових коштів

Аналітичні дані до рахунків 91-2, 20, 23, 28

217

Всього приплив грошових коштів від поточної діяльності

розрахунково


Всього відтік грошових коштів від поточної діяльності

розрахунково


Разом стан грошових коштів від поточної діяльності (рядок "Усього приплив" - рядок "Усього відтік")

розрахунково

548

2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів

Довідка-розрахунок про витрачання грошових коштів

(1369)

Придбання нематеріальних активів

Довідка-розрахунок про витрачання грошових коштів


Надходження виручки від реалізації основних засобів

Аналітичні дані до рахунку 91

49

Довгострокові фінансові вкладення

Головна книга

(200)

Відсотки отримані за довгостроковими цінних паперів

Аналітичні дані до рахунку 91

12

Всього приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

розрахунково


Всього відтік грошових коштів від інвестиційної діяльності

розрахунково


Разом сума грошових коштів від інвестиційної діяльності (рядок "Усього приплив" - рядок "Усього відтік")


(1508)

2. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Збільшення заборгованості банку

Головна книга, рахунок 66

956

Збільшення заборгованості за кредитами банку для працівників

Головна книга, рахунок 66


Короткострокові фінансові вкладення

Аналітичні дані до рахунку 91


Надходження від реалізації короткострокових цінних паперів

Аналітичні дані до рахунку 91

80

Всього приплив грошових коштів від фінансової діяльності

Розрахунково


Всього відтік грошових коштів від фінансової діяльності

Розрахунково


Разом грошових коштів від фінансової діяльності (рядок "Усього приплив" - рядок "Усього відтік")


1036

Загальна зміна стану грошових коштів

розрахунково

76

Грошові кошти на початок року

Баланс або залишки по рахунках 50, 51, 52, 55

800

Грошові кошти на кінець року

Баланс або залишки по рахунках 50, 51, 52, 55

877

Суми за операціями, коригуючих величину чистого прибутку, показуються зі знаком «+», якщо вони збільшують прибуток, зафіксовану у формі № 2, і зі знаком «-» при її зменшенні.

Таблиця перевірки взаємоув'язки показників форм річного бухгалтерського звіту (довідка бухгалтерії)

Бухгалтерський баланс (форма № 1)

Звіт про прибутки та збитки (форма № 2)

показники

показники

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

470

4-3 +169

(Дивіденди)

912

190

3

912

Бухгалтерський баланс (форма № 1)

Звіт про зміни капіталу (форма № 3)

показники

показники

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

4 1 0

3

1000

100

3

1000

4 1 0

4

1 000

140

3

1 000

420

3

591

100

4

591

420

4

591

140

4

591

430

3

150

100

5

150

430

4

150

100

5

150

470

3

692

140

6

692

470

4

14 35

140

6

14 35

Бухгалтерський баланс (форма № 1)

Звіт про рух грошових коштів

(Форма № 4)

показники

показники

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

260

3

800

010

3

800

260

4

878

430

3

878Бухгалтерський баланс (форма № 1)

Додаток до бухгалтерського балансу

(Форма № 5)

показники

показники

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.

найменування (рядок)

найменування (графа)

сума тис. руб.Висновок

У процесі господарської діяльності організації постійно ведуть взаємні грошові розрахунки. Грошові розрахунки проводяться або у вигляді безготівкових платежів, або готівкою. Використання готівки при розрахунках регламентується Положенням про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації, Порядком ведення касових операцій в Російській Федерації, затверджених Центральним банком РФ, та ін

Курсова робота присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів заповнення звіту про рух грошових коштів. На підставі цього, можна зробити ряд висновків.

Грошові кошти - це фінансові ресурси організації, самі високоліквідні активи, здатні забезпечити виконання зобов'язань будь-якого виду та рівня. Зрозуміло, що від них залежить своєчасність погашення заборгованості перед бюджетом, персоналом та іншими кредиторами.

Для отримання інформації про грошові потоки підприємства використовують звіт про рух грошових коштів, який характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Такі дані необхідні як власникам, так і кредиторам.

Підприємства можуть використовувати прямий або непрямий методи представлення інформації про рух грошових коштів від поточної діяльності. При прямому методі у звіті відображаються валові грошові надходження і платежі, а при використанні непрямого методу в розділі поточної діяльності відображаються фінансовий результат підприємства (прибуток або збиток) і його необхідні коригування, що дозволяють перейти від величини фінансового результату до величини чистого грошового потоку від поточної діяльності за період.

Показники форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів» заповнюються на підставі аналітичних даних до рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках». Звіт за формою № 4 складається прямим методом з зазначенням всіх потоків грошових коштів.

У зарубіжному обліку інформація про рух грошових коштів підприємства вважається корисною для користувачів фінансової звітності з точки зору оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти (при цьому також звертають увагу на своєчасність і сталість такої генерації). Звіт про рух грошових коштів є невід'ємною частиною звітності підприємства, складеної за міжнародними стандартами, і має таке ж велике значення для фінансового аналізу.Список літератури

 1. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96 р. № 129-ФЗ

 2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н.

 3. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1 / 98), затв. Наказом МФ РФ від 09.12.98 р. № 60н

 4. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99 (Наказ Мінфіну РФ від 06.07.99 № 43н)

 5. Наказ від 22 липня 2003р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організації»

 6. Навчальний посібник для професійних бухгалтерів МСФЗ (LAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів»: Москва, лютий, 2007

 7. «Звітність за МСФЗ: форми і основи їх формування» / / щомісячний журнал «Нова бухгалтерія» № 3, 2007р.

 8. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. посібник / За ред. В.Д. Новодворського. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 464 с. - (Серія «Вища освіта»)

 9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в комерційних організаціях: Навчальний посібник / С.ВА. Маренков. - М.: Видавництво «Іспит», 2004. - 336 с.

 10. Бухгалтерська фінансова звітність за російським і міжнародним стандартам: Навчальний посібник / С.В. Камисовская. - М.: Кронуса, 2007. - 248с.

 11. Домбровська О.М. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 279с. - (Вища освіта)

 12. Єрофєєва В.А., Клушанцева Г.В. Бухгалтерська (фінансова) звітність. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 368с. (Професійна практика)

 13. Сотникова Л.В. Бухгалтерська звітність організації / За ред. А.С. Бакаєва. - М.: ІПБР-БІНФА, 2006. - 598с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  767.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових
  Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання
  Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складанні
  Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка складання
  Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка сос
  Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та призначення їх
  Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та приз
  Зміст і аналіз форми 4 Звіт про рух грошових коштів на прикладі ЗАТ Агрокомплекс
  Звіт про зміни капіталу його зміст техніка складання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru