Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої НАУКИ

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФІЛІЯ У М. ЛИПЕЦЬК

Курсова робота

по бухгалтерській (фінансової) звітності

на тему:

Звіт про рух грошових коштів: його зміст, техніка складання

Липецьк, 2010 р.

Зміст

Введення

1. Призначення звіту про рух грошових коштів

1.2 Рух грошових коштів по поточній діяльності

1.3 Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

1.4 Рух грошових коштів з фінансової діяльності

1.5 Підсумкові показники форми № 4

2. Методика представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності

2.1 Прямий метод

2.2 Непрямий метод

Висновок

Список використаної літератури

Рішення наскрізної задачі

Введення

Бухгалтерська звітність - єдина система врахованих даних про майно, зобов'язання, а також про результати господарської діяльності, що складаються на підставі бухгалтерського обліку за встановленими формами. Звітність включає таблиці, які складають за даними бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Вона є завершальним етапом облікової роботи. Бухгалтерська звітність - основне джерело інформації про діяльність організації, так як бухгалтерський облік збирає, накопичує і обробляє економічну інформацію про здійснені господарські операції і результати господарської діяльності.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення звіту про рух грошових коштів, а також відображення механізму його складання і подання.

1. Призначення звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) повинен розкривати інформацію про грошові потоки організації, що характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Дані Звіту про рух грошових коштів повинні характеризувати зміни у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності Відомості представляються за звітний і за попередній період. Звіт містить інформацію, в якій зацікавлені як власники, так і кредитори. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть скласти висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.

Суб'єкти малого підприємництва, які не підлягають обов'язковому аудиту, а також некомерційні організації мають право не включати форму N 4 до складу бухгалтерської звітності. Це право надано також громадським організаціям (об'єднанням), якщо вони не здійснювали в звітному періоді підприємницьку діяльність і не продавали товари (роботи, послуги), за винятком власного майна.

У формі N 4 відображаються дані про фактичне надходження та витрачання грошових коштів, тобто про дебетові та кредитові обороти по рахунках 50 "Каса" (за винятком сум на субрахунку "Грошові документи"), 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" , 55 "Спеціальні рахунки в банках" і 57 "Переклади в шляху".

У Росії організації складають звіт про рух грошових коштів за формою № 4 ОКУД 0710004, рекомендованим Мінфіном і Держкомстатом РФ. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічним районам, республікам і по всьому народному господарству в цілому. Звіт про рух грошових коштів повинен складатися за звітний період в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності

Основні поняття, використовувані при складанні звіту про рух грошових коштів:

Грошові кошти - включають гроші в касі і ті кошти на рахунках в банку (банках), якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації, чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту з тим, щоб забезпечити зв'язок даного звіту і бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації.

При складанні даного звіту до грошових коштів прирівнюються так звані еквіваленти грошових коштів. До них відносять короткострокові і високоліквідні інвестиції, вільно оборотні в заздалегідь відому суму грошових коштів з незначним ризиком коливань вартості. Інвестиції, які визнаються еквівалентами грошових коштів, тримають на балансі не стільки для отримання інвестиційного доходу, який контроль над діяльністю підприємства - об'єкта інвестицій, скільки для забезпечення виконання короткострокових зобов'язань. До еквівалентів грошових коштів відносять інвестиції зі строком погашення не більше трьох місяців з дати їх придбання. Інвестиції в акції інших компаній не відносяться до грошових еквівалентів, за винятком тих випадків, коли вони за своєю суттю ідентичні коштах.

Іноді еквіваленти грошових коштів помилково прирівнюють до статті Бухгалтерського балансу "Короткострокові фінансові вкладення». Труднощі однозначного визначення еквівалентів грошових коштів на практиці робить необхідним окреме розкриття інформації про них у примітках до звіту.

Виплачені дивіденди можуть класифікуватися як фінансові потоки грошових коштів, так як вони є витратами на залучення фінансових ресурсів. У той же час для того, щоб допомогти користувачам у визначенні здатності компанії виплачувати дивіденди з операційних потоків грошових коштів, що виплачуються дивіденди можуть класифікуватися як компонент грошових потоків від поточної діяльності.

Чисті грошові кошти - нетто-результат зміни грошових коштів (представляє собою різницю надходжень і платежів за видами діяльності та в цілому за період).

Поточна діяльність - основна діяльність організації, спрямована на отримання доходу (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, продаж товарів, здача майна в оренду та ін), а також інша діяльність, яка не відноситься до інвестиційної та фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням (створенням) основних засобів, придбанням нематеріальних активів, здійсненням довгострокових фінансових вкладень, а також реалізацією довгострокових (необоротних) активів (придбання та продаж земельних ділянок, об'єктів нерухомості, обладнання, будівництво власними силами; витрати на науково -дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні розробки.). До інвестиційної діяльності належить також надання іншим організаціям позик та здійснення інших фінансових вкладень (придбання цінних паперів інших організацій, у тому числі боргових, вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій тощо).

Фінансова діяльність - отримання позик, випуск акцій, розміщення облігацій, тобто діяльність у результаті якої змінюються розмір та склад власного капіталу організації і позикових коштів. Цей напрямок діяльності виникає у разі недостатності коштів і покликане забезпечити їх додатковий приплив. Фінансова діяльність супроводжується надходженнями, пов'язаними з емісією акцій, випуском облігаційних позик і видачею векселів. Використання грошових коштів у ході фінансової діяльності організації відбувається в результаті погашення позик і зобов'язань з фінансової оренди.

Якщо організації отримували і витрачали будь-які грошові кошти у зв'язку з надзвичайними обставинами (пожежами, стихійними лихами тощо), ці суми потрібно показати окремо. Вони вказуються в порожніх рядках розділу "Рух грошових коштів по поточній діяльності" або по рядках "Інші доходи", "На інші видатки".

Кожна група рядків, присвячених окремим видом діяльності (поточна, інвестиційна, фінансова діяльність), закінчується підсумкової рядком "Чисті грошові кошти ...". Показник цього рядка розраховується як різниця між сумою отриманих у зв'язку з цією діяльністю грошових коштів та сумою, спрямованої на здійснення цієї діяльності.

Відмінність форми N 4 "Звіт про рух грошових коштів" від форми N 2 "Звіт про прибутки та збитки" полягає в тому, що у формі № 4 потрібно вказувати всі суми, отримані від покупців (замовників) або виплачені продавцям (підрядникам), - разом з ПДВ, акцизами і аналогічними платежами.

Крім того, потрібно враховувати такі особливості:

- Рух грошових коштів між касою і розрахунковими рахунками, переказ грошових коштів з розрахункового рахунку на депозитний рахунок і навпаки у формі N 4 не відображаються;

- Суми за субрахунком "Грошові документи" рахунки 50 у формі N 4 не враховуються;

- Інформація про рух грошових коштів організації представляється у валюті Російської Федерації;

- Грошові кошти в іноземній валюті (за винятком сум отриманих та виданих у валюті авансів, передоплати і задатків) відображаються у формі N 4 у перерахунку на рублі за курсом Банку Росії на звітну дату;

- Рух валюти між рублевих і валютних рахунком при продажу / купівлі валюти у формі N 4 не відображається;

- Не враховуються при складанні форми N 4 курсові різниці, що виникають при переоцінці іноземної валюти на останню дату попередніх звітних періодів (I квартал, півріччя, 9 місяців).

1.2 Рух грошових коштів по поточній діяльності

У цьому розділі відображається надходження і видаток грошових коштів у зв'язку із здійсненням поточної діяльності організації.

Рядок "Кошти, отримані від покупців, замовників":

По цьому рядку показуються суми грошових коштів, що надійшли від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), матеріальних запасів (сировини, матеріалів). Сума отриманих авансів, пов'язаних з поточною діяльністю організації, також включається в показник по рядку "Кошти, отримані від покупців, замовників".

Сформувати показник цього рядка можна по дебетових оборотів рахунків обліку грошових коштів: 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" в кореспонденції з рахунками 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ". При цьому слід вибирати суми, пов'язані з оплатою продукції (товарів, робіт, послуг, матеріалів, сировини). Податок на додану вартість, акцизи та інші податки, сплачені покупцями, з цих сум вичитати не потрібно.

Якщо операції з цінними паперами є основним видом діяльності організації, то в рядку "Кошти, отримані від покупців, замовників" відображаються грошові кошти, отримані за цими операціями. Це можуть бути суми оплати від покупців цінних паперів, отримані купони і відсотки з цінних паперів і т.п.

Якщо основним видом діяльності організації є передача майна в оренду (лізинг), у цьому рядку відображаються суми отриманих орендних платежів.

Якщо покупці (замовники) виробляли оплату в іноземній валюті, отримані суми (крім авансів і передоплати) при складанні форми N 4 перераховуються в рублі по курсу Банку Росії на звітну дату.

Якщо організація займається різними видами діяльності (виробляє і реалізує власну продукцію та покупні товари, надає різні види послуг і т.п.) і вважає за доцільне окремо відобразити грошові кошти, отримані з різних видів діяльності, у форму N 4 слід додати додаткові рядки для розшифровки .

Рядок "Інші доходи":

У цьому рядку відображаються суми інших грошових коштів, що надійшли на фінансування поточної діяльності організації, які не вказані в попередніх рядках. Це можуть бути:

- Отримані організацією штрафи, пені та неустойки за порушення умов договорів;

- Грошові кошти, повернуті до каси підзвітною особою;

- Повернені позики, які організація видавала своїм співробітникам;

- Суми, отримані безоплатно і в рамках цільового фінансування;

- Суми відшкодування матеріального збитку, виплачені працівниками організації;

- Суми податків і зборів, повернуті з бюджету, а також компенсацій, отриманих з позабюджетних фондів, тощо;

- Суми грошових коштів, отриманих у зв'язку з надзвичайними подіями (наприклад, страхове відшкодування за шкоду майна).

Рядки 150 - 190 "Грошові кошти, спрямовані"

У цих рядках форми N 4 відображається використання грошових коштів у зв'язку із здійсненням поточної діяльності організації. Всі показники, що відображають витрати грошових коштів, полягають у круглі дужки.

Рядок 150 "На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів":

У цьому рядку відображаються суми, перераховані в оплату сировини, матеріалів, палива, комплектуючих виробів і т.п. У цьому ж рядку відображаються суми оплати за оренду приміщень, комунальні послуги.

Для формування показника рядка 150 треба проаналізувати дані за звітний період по кредитовим оборотам рахунків 50, 51 і 52 в кореспонденції з рахунками 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Сума виданих постачальникам і підрядчикам авансів теж вказується в рядку 150. Але якщо цей показник організація визнає істотним, його треба виділити в додатковій рядку.

Крім того, організація може відобразити в цьому рядку суми, видані з каси підзвітним особам на господарські потреби в рамках поточної діяльності організації. Це обороти по кредиту рахунку 50 і дебетом рахунка 71. Якщо такі суми є суттєвими, то організація має право ввести додатковий рядок для відображення цих сум.

Рядок 160 "На оплату праці":

По цьому рядку відображаються суми заробітної плати, виплачені співробітникам. Показник рядка 160 формується як сума дебетових оборотів по рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" (за винятком субрахунка "Доходи від участі в капіталі") в кореспонденції з рахунком 50 "Каса" (якщо працівники отримують зарплату з каси організації) або 51 "Розрахункові рахунки" (якщо зарплата перераховується на рахунки працівників).

Виплата дивідендів акціонерам, які одночасно є працівниками організації, відбивається відокремлено (у рядку 170 форми N 4), тому дебетові обороти по субрахунку "Доходи від участі в капіталі" рахунка 70 до показника рядка 160 не входять.

Рядок 170 "На виплату дивідендів, відсотків:

Рядок 170 форми N 4 заповнюють організації, які у звітному і (або) попередньому році виплачували засновникам (акціонерам, учасникам) доходи від участі в статутному капіталі, а також ті, хто виплачував відсотки по власних боргових цінних паперів та отриманими позиками, кредитами. Показник рядка 170 формується як сума:

- Оплачених засновникам дивідендів. Це дебетові обороти по рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів", в кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів (50, 51 і 52). Якщо в організації є засновники, які одночасно є працівниками, до отриманої суми потрібно додати дебетовий оборот за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", субрахунок "Доходи від участі в капіталі", в кореспонденції з кредитом рахунків 50 і 51;

- Відсотків, які були виплачені за борговими цінними паперами (облігаціями, векселями), і відсотків, виплачених за отриманими кредитами і позиками. Це дебетові обороти рахунків 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" і 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в кореспонденції з кредитом рахунків 50, 51 і 52.

Суми основного боргу за кредитами і позиками, погашені в звітному періоді, по рядку 170 форми N 4 не відображаються. Ці суми вказуються за рядком "Погашення позик і кредитів (без відсотків)" розділу "Рух грошових коштів з фінансової діяльності»

Рядок 180 "На розрахунки по податках і зборах":

У рядку 180 відображається сума перерахованих до бюджету податків, які організація сплатила як платник податків і як податковий агент. Цей показник визначається за дебетовими оборотами рахунків 68 "Розрахунки з податків і зборів" і 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", субрахунок "Розрахунки по ЕСН", в кореспонденції з кредитом рахунків 51 і 52.

Рахунок 68 по дебету кореспондує з кредитом рахунка 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям". Це суми "вхідного" ПДВ, прийнятого до відрахування. Вони по рядку 180 форми N 4 не відображаються. За рядку 180 вказуються тільки ті суми податків, які перераховані до бюджету з розрахункових (валютних) рахунків.

Якщо у звітному періоді організація сплачувала до бюджету штрафи з податків і зборів, пені за прострочення податкових платежів, ці суми також слід відображати по рядку 180.

Для відображення суми сплачених внесків з обов'язкового пенсійного страхування, страхових внесків від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань організація може ввести додатковий рядок. У ній вказується дебетовий оборот за рахунком 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" (крім субрахунка "Розрахунки по ЕСН") в кореспонденції з рахунком 51. Якщо додатковий рядок введена не буде, то розрахунки з обов'язкового пенсійного та соціального страхування відображаються як інші витрати.

Рядок "На інші витрати":

По цьому рядку відображається сума грошових коштів, спрямованих на оплату витрат з поточної діяльності, які не відображені в інших рядках розділу "Рух грошових коштів по поточній діяльності".

Це можуть бути такі суми:

- Виплачені організацією штрафи, пені, неустойки за порушення умов господарських договорів;

- Грошові кошти, видані підзвітним особам;

- Позики, видані співробітникам;

- Суми, видані безоплатно (наприклад, в рамках благодійної діяльності);

- Внески на добровільне та обов'язкове страхування (якщо внески на обов'язкове пенсійне, медичне та соціальне страхування не були відображені за додатковою рядку) і пр.

Рядок "Чисті грошові кошти від поточної діяльності":

Це підсумкова рядок розділу "Рух грошових коштів по поточній діяльності". Показник цього рядка дорівнює різниці між сумою грошових коштів, що надійшли у зв'язку з поточною діяльністю (рядки "Кошти, отримані від покупців, замовників", "Інші доходи"), і сумою витрачених коштів (рядки "Грошові кошти, спрямовані на").

Ця величина може бути як позитивною, так і негативною. Якщо сума витрат по поточній діяльності більше суми доходів від неї, то виходить негативний результат. Він вказується в дужках.

1.3 Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

У цьому розділі відображаються суми, отримані і сплачені у зв'язку з придбанням та продажем основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, здійсненням будівництва власними силами, витратами на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні розробки. Крім того, до цього розділу включають суми позик, наданих іншим організаціям, і інших фінансових вкладень - придбання цінних паперів інших організацій, у тому числі боргових, вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій і т.п.

Якщо купівля-продаж цінних паперів є для організації звичайним видом діяльності, то суми, отримані і сплачені у зв'язку з цими операціями, повинні бути відображені в розділі "Рух грошових коштів по поточній діяльності".

Рядок 210 "Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів":

Цей рядок заповнюють у формі N 4 організації, які у звітному і (або) попередньому році продавали основні засоби, нематеріальні активи, об'єкти незавершеного будівництва, несмонтірованное обладнання і т.п.

Показник цього рядка формується за дебетовими оборотами рахунків 50, 51 і 52 в кореспонденції з кредитом рахунків 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - в частині сум, що надійшли від організацій і фізичних осіб, яким були продані об'єкти основних засобів та інші необоротні активи. Суми ПДВ при цьому вичитати не потрібно.

Рядок 220 "Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень":

У цьому рядку відображається сума коштів, отримана від продажу цінних паперів (векселів, акцій, облігацій), за винятком отриманих відсотків.

Виручка від продажу фінансових вкладень відображається за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51 і 52) в кореспонденції з кредитом рахунків 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Якщо організація-покупець в забезпечення своїх зобов'язань перед організацією-продавцем видає продавцю власний вексель, а потім, перерахувавши оплату, отримує його назад, такий вексель не є для організації-продавця (векселедержателя) фінансовим вкладенням. Повернення цього векселя покупцю (векселедавцю) не визнається реалізацією цінного паперу. Виручка, отримана організацією-продавцем за такою операцією, відображається як дохід від поточної діяльності (якщо вексель був отриманий за звичайною реалізації) або від продажу необоротних активів (якщо вексель виданий покупцем в забезпечення своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу основного засобу, нематеріального активу і тощо).

Якщо покупець розплатився векселем третьої особи, то організація-покупець враховує цю цінний папір як фінансове вкладення. Продавши такий вексель і отримавши за нього кошти, організація включає цю суму в показник рядка 220 форми N 4.

Якщо операції з фінансовими вкладеннями є основним видом діяльності організації, то сума отриманих від продажу цінних паперів грошових коштів відображається в розділі "Рух грошових коштів по поточній діяльності" за рядком "Кошти, отримані від покупців, замовників".

Рядок 230 "Отримані дивіденди":

У цьому рядку відображається сума фактично надійшли на розрахунковий (валютний) рахунок та в касу дивідендів. Показник цього рядка формується за дебетовими оборотами рахунків 50, 51 і 52 в кореспонденції з рахунками 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи", і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків ".

Рядок 240 "Отримані відсотки":

По рядку 240 відображається сума надійшли на банківські рахунки або в касу організації відсотків по цінних паперах, виданими позиками. Тут же вказується сума відсотків, нарахованих кредитними організаціями (банками) за депозитними рахунками.

Якщо умовами договору на відкриття та обслуговування розрахункового (валютного) рахунку передбачено нарахування відсотків на залишок грошових коштів на рахунку, сума цих відсотків теж відображається по рядку 240.

Отримані відсотки обліковуються за дебетом рахунків 50, 51, 52 і 55 в кореспонденції з рахунками 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки за належними відсотками".

Рядок 250 "Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям":

Цей рядок заповнюють організації, що видавали позики іншим організаціям у звітному і (або) попередньому році, якщо дебітори повністю або частково повернули ці позики.

За рядку 250 показується основна сума повернутого позики. Отримані за позикою відсотки вказуються по рядку 240 форми N 4.

Показник рядка 250 формується за кредитовим оборотом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 3 "Надані позики", в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51 і 52).

Позики, які організація видає своїм працівникам, зазвичай не класифікуються як фінансові вкладення. Такі позики не відповідають критеріям, встановленим п. 2 ПБУ 19/02 "Облік фінансових вкладень". Тому суми позик, повернутих працівниками, відображають у складі інших доходів у розділі "Рух грошових коштів по поточній діяльності".

Рядок 280 "Придбання дочірніх організацій":

Згідно з п. 1 ст. 105 ЦК РФ господарське товариство визнається дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство або спілку в силу переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ними договору, або іншим чином має можливість визначати рішення, що приймаються таким суспільством.

Але сам по собі внесок до статутного капіталу іншого підприємства - це ще не придбання цього підприємства, навіть якщо куплена велика частина акцій (часток). Судячи з назви рядка 280, вона заповнюється, якщо організація придбала дочірні підприємства за договором купівлі-продажу. У цьому випадку за рядком 280 відображається кредитовий оборот по рахунках обліку грошових коштів (50, 51 і 52) в кореспонденції з дебетом рахунка 60 (сума, сплачена за договором придбання дочірнього підприємства як майнового комплексу).

Рядок 290 "Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів":

У цьому рядку відображаються грошові кошти, сплачені за придбані основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи (крім фінансових вкладень).

Для формування показника цього рядка береться дебетовий оборот за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" в кореспонденції з кредитом рахунків 50, 51 і 52 (в частині сум оплати за основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи, включаючи аванси).

Рядок 300 "Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень":

У цьому рядку відображається сума грошових коштів, витрачених на купівлю акцій, боргових цінних паперів (векселів, облігацій), дебіторської заборгованості (відступлення права вимоги за договором цесії), якщо така діяльність не є для підприємства основною.

Ті організації, для яких такі операції визнаються основним (звичайним), видом діяльності, відображають витрати на придбання фінансових вкладень у розділі "Рух грошових коштів по поточній діяльності".

Показник рядка 300 формується по дебетовому обороту рахунку 58 "Фінансові вкладення" (субрахунка 1 "Паї й акції", 2 "Боргові цінні папери", 4 "Внески за договором простого товариства", 5 "Придбання дебіторської заборгованості" і т.п.) в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Рядок 310 "Позики, надані іншим організаціям":

По рядку 310 відображається сума виданих іншим організаціям позик. Показник цього рядка формується по дебетовому обороту рахунку 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 3 "Надані позики", в кореспонденції з кредитом рахунків 50, 51 і 52.

Рядок 340 "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності":

Це підсумкова рядок розділу "Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності". У ній відображається різниця між сумою надійшли і вибули у зв'язку з інвестиційною діяльністю грошових коштів. Для того щоб сформувати показник рядка 340 форми N 4, потрібно скласти показники рядків 210 - 250, а потім відняти з отриманої суми величину, яка відображатиме вибуття грошових коштів (сума рядків 280 - 310).

Якщо сума вибулих грошових коштів виявиться більше суми отриманих грошових коштів, то показник рядка 340 буде негативним. У цьому випадку він полягає в круглі дужки.

1.4 Рух грошових коштів з фінансової діяльності

Фінансовою діяльністю з метою складання форми N 4 вважається діяльність організації, в результаті якої змінюються розмір та склад:

- Власного капіталу організації (надходження від випуску акцій і т.п.);

- Позикових коштів (надходження від випуску облігацій, позики, надані іншими організаціями, погашення позикових коштів тощо).

У розділі "Рух грошових коштів з фінансової діяльності" також відображаються грошові кошти, спрямовані на погашення зобов'язань з фінансової оренди (лізингові платежі).

У цьому розділі форми N 4 передбачено всього чотири рядки. Не передбачені рядки, в яких можна відобразити, наприклад, викуп власних акцій і часток. Якщо для суттєвих показників не передбачені рядки у формі N 4, то потрібно ввести для них додаткові рядки.

Рядок "Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів":

Цей рядок заповнюють акціонерні товариства, які отримували в звітному і (або) попередньому періоді грошові кошти від засновників (інвесторів) в оплату власних акцій або інших пайових паперів.

У цьому рядку відображаються суми, отримані в оплату статутного капіталу при первинному розміщенні (емісії) акцій, та (або) суми, отримані при додатковому розміщенні акцій, включаючи суми, отримані понад номінальної вартості акцій (часток).

Показник рядка "Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів" формується за кредитовим оборотом рахунка 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал", в кореспонденції з дебетом рахунків 50 "Каса", 51 " Розрахункові рахунки "і 52" Валютні рахунки ".

Рядок "Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями":

У цьому рядку відображається сума отриманих від банків і інших організацій кредитів і позик.

Отримані позики і кредити відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51 і 52) і кредиту рахунків 66 "Короткострокові кредити і позики" і 67 "Довгострокові кредити і позики".

Рядок "Погашення позик і кредитів (без відсотків)":

У цьому рядку в круглих дужках відображається сума позик і кредитів, які були погашені організацією в звітному і (або) у попередньому періоді. Показник формується за дебетовими оборотами рахунків 66 "Короткострокові кредити і позики" і 67 "Довгострокові кредити і позики" в кореспонденції з кредитом рахунків 50, 51 і 52.

У цьому рядку відображаються лише суми основного боргу, без урахування нарахованих відсотків. Відсотки за отриманими кредитами і позиками нараховуються на окремих субрахунках рахунків 66 і 67. Тому, формуючи показник цього рядка на основі дебетових оборотів рахунків 66 і 67, із суми погашених кредитів слід відняти суму сплачених відсотків. Відсотки відображаються по рядку 170 "Грошові кошти, спрямовані на виплату дивідендів, відсотків" розділу "Рух грошових коштів по поточній діяльності".

Рядок "Погашення зобов'язань з фінансової оренди":

Цей рядок заповнюють організації, які взяли майно в лізинг і перераховують лізингові платежі.

Лізингоодержувач враховує розрахунки з лізингодавцем на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами" (п. 9 Вказівок про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 17.02.1997 N 15) . Погашення заборгованості відображається проведенням за дебетом цього рахунку і кредиту рахунків 50, 51 і 52. За цим оборотам формується показник цього рядка.

Рядок "Чисті грошові кошти від фінансової діяльності":

Це підсумкова рядок розділу "Рух грошових коштів з фінансової діяльності". Показник цього рядка формується як різниця між сумою всіх отриманих від фінансової діяльності грошових коштів та сумою всіх витрачених у зв'язку із здійсненням фінансової діяльності грошових коштів. Цей показник може бути і позитивним, і негативним. Негативна величина вказується за цьому рядку у круглих дужках.

1.5 Підсумкові показники форми № 4

Рядок "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів":

У цьому рядку відображається збільшення або зменшення грошових коштів організації за підсумками звітного та попереднього періодів. Показник цього рядка формується як сума показників трьох підсумкових рядків за розділами: "Чисті грошові кошти від поточної діяльності", "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності" та "Чисті грошові кошти від фінансової діяльності". Якщо який-небудь показник за цими рядками укладений у круглі дужки, його слід відняти, а не додати.

Показник рядка "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів" може бути і позитивним, і негативним. Якщо отриманий результат - величина негативна, його укладають в круглі дужки.

Рядок "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду":

Показник рядка "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" розраховується наступним чином:

залишок грошових коштів на початок звітного року + (-) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів = залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

Знаки "+" або "-" вибираються в залежності від того, негативна чи позитивна величина міститься у відповідному рядку.

Тобто залишок грошових коштів на початок звітного року коригується на суму чистого збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів.

Показник рядка "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" дорівнює сумі залишків грошових коштів на кінець звітного періоду на рахунках 50 "Каса" (за винятком сум на субрахунку "Грошові документи"), 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках" і 57 "Переклади в шляху".

Форма N 4 складено правильно, якщо показник по рядку "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду" дорівнює показнику рядка 260 "Грошові кошти" графи 4 "На кінець звітного періоду" бухгалтерського балансу (за мінусом залишку на субрахунку "Грошові документи" рахунки 50) .

Рядок "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля":

Цей рядок заповнюється у разі наявності та руху грошових коштів в іноземній валюті.

Рух грошових коштів в іноземній валюті відображається у формі N 4 у перерахунку на рублі за курсом Банку Росії на звітну дату.

При цьому перерахунку підлягають всі суми отриманої та витраченої валюти, за винятком отриманих та виданих авансів, попередньої оплати і задатків. Ці засоби відображаються в бухгалтерській звітності в оцінці в рублях за курсом, що діяв на дату здійснення операції в іноземній валюті, в результаті якої зазначені кошти прийняті до бухгалтерського обліку. По курсу рубля, що діє на звітну дату, зазначені активи і зобов'язання не перераховуються. Такий порядок встановлено п. 9 ПБУ 3 / 2006 і застосовується з звітності 2008

Показник "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля" розраховується в наступному порядку:

- Усі суми отриманої та витраченої валюти перераховуються в окремій таблиці в рублі за курсом, встановленим Банком Росії на звітну дату;

- Різниця між сумами, сформованими в додатковій таблиці, і сумами, відображеними в бухгалтерському обліку (за курсом валюти на дату здійснення господарської операції), і є показником для рядка "Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля".

2. Методика представлення потоків грошових коштів від поточної діяльності

Згідно МСФЗ 7 організація може представляти інформацію про потоки грошових коштів від поточної діяльності, використовуючи прямий і непрямий методи. У Росії Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Відповідно до прямим методом розкривається інформація про основні класах валових надходжень та валових виплат. Непрямий метод передбачає, що чистий прибуток коригується з урахуванням впливу негрошових операцій, відкладених (або нарахованих) сум по минулим (або майбутнім) надходжень грошових коштів з операційної діяльності, а також статей доходу (або витрати), пов'язаних з потоками грошових коштів з інвестиційної або фінансової діяльності.

Серед фінансистів немає єдиної думки про те, який із способів краще. Вважається, що непрямий метод менш складний. При виборі методу складання звіту слід врахувати кілька факторів:

 • доступність інформації. Чи дозволяє система обліку організації провести поділ усіх грошових потоків відповідно до вимог стандарту? Не перевищать чи витрати на отримання такої інформації її цінність?

 • основні користувачі звітності. Звіт, складений прямим способом, більш звичний для російських підприємств і більш зрозумілий користувачам, які не є професійними фінансистами. Професіоналам же, навпаки, може знадобитися інформація про розбіжності між прибутком і результатом руху грошових коштів.

2.1 Прямий метод

При використанні прямого методу відображаються суми грошових надходжень і платежів, які переносяться до Звіту про рух грошових коштів з даних бухгалтерського обліку організації (операції на рахунках грошових коштів). При цьому переміщення між окремими статтями коштів та їх еквівалентів розглядається не як рух грошових коштів, а як спосіб управління ними. Тому таке переміщення виключається з розрахунку надходжень і платежів організації. Такий підхід до відображення інформації про рух грошових коштів відповідає цільовій спрямованості звіту - надати користувачам бухгалтерської звітності інформацію про величину фінансових потоків, що надходять і вибувають у процесі здійснення організацією своїх операцій. Наприклад, внутрішнє переміщення грошових коштів з розрахункового рахунку на валютний рахунок і навпаки не розглядається як приток (відтоків) грошових коштів, що відображаються у звіті.

Звіт про рух грошових коштів (прямий метод)

Потоки грошових коштів

Приплив грошових коштів

Відтік грошових коштів

1. Потоки грошових коштів від поточної діяльностіВиручка від продажу продукції, товарів, робіт і послугАванси, отримані від покупцівОрендна платаРозрахунки з персоналомОплата придбаних товарів, робіт, послугВідрахування до державних позабюджетних фондівВидача авансівРозрахунки з бюджетомВиплата дивідендів, відсотків по цінних паперахІнші виплати та перерахуванняЧистий грошовий потік від поточної діяльності2. Потоки грошових коштів від інвестиційної

діяльностіВиручка від продажу основних засобів і нематеріальних активівНадходження від реалізації часткових і боргових цінних паперів інших організаційПовернення наданих позик, вкладень у спільну

діяльність, інші аналогічні надходженняДивіденди, відсотки отриманіПридбання (створення) необоротних активів, в т.ч. капітальні вкладення, що збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активівДовгострокові фінансові вкладенняЧистий грошовий потік про інвестиційної діяльності3. Потоки грошових коштів від фінансової діяльностіГрошові надходження від емісії акцій і інші надходження про власниківВикуп власних акційОтримані кредити і позикиПогашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позикамиЧистий грошовий потік від фінансової діяльностіЧистий грошовий потік (загальна зміна грошових коштів за період)Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуГрошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуГідність використання прямого методу полягає в тому, що він дозволяє оцінити загальні суми надходжень і платежів і звертає увагу користувача на ті статті, які формують найбільший приплив і відтік коштів.

Знання конкретних джерел надходжень і напрямів витрачання коштів корисно при оцінці структури грошових потоків щодо їхньої стабільності, тобто можливості повторення в майбутньому. Тому інформація, отримана при використанні прямого методу, може бути корисна при прогнозуванні грошових потоків. Дані про величину надходжень та платежів від поточної діяльності є більш інформативними, ніж дані тільки про нетто-результаті поточної діяльності (як при непрямому методі) при оцінці здатності організації забезпечити такий приплив грошових коштів, який дозволяє погасити зобов'язання перед кредиторами, здійснювати інвестиційну діяльність і виплачувати дивіденди.

Основним недоліком прямого методу зазвичай вважають його трудомісткість. Крім того, відображаючи інформацію про суми надходжень і платежів за період, прямий метод не розкриває взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни коштів на рахунках організації.

2.2 Непрямий метод

При використанні непрямого методу в розділі поточної діяльності відображаються фінансовий результат організації (прибуток або збиток) і його необхідні коригування, що дозволяють перейти від величини фінансового результату до величини чистого грошового потоку від поточної діяльності за період. Для цього фінансовий результат коригується з урахуванням результатів операцій негрошового характеру, операцій, пов'язаних з вибуттям довгострокових активів, на величину зміни оборотних активів і короткострокових зобов'язань. У ролі фінансового результату для цілей складання звіту непрямим методом рекомендується використовувати величину прибутку (збитку) звітного періоду, яка відображається у Звіті про прибутки та збитки.

Непрямий метод подання інформації про грошові потоки від поточної діяльності розглядає не лише статті грошових коштів, але і всі інші статті активів і пасивів, зміна яких впливає на фінансові потоки організації.

Величина чистих грошових коштів від поточної діяльності представлена ​​у звіті, складеному непрямим методом, як результат використання всіх економічних ресурсів організації. Це дозволяє оцінити управлінські рішення, пов'язані з грошовим потокам щодо відповідності чистого фінансового результату і грошових коштів, а також достатності одержуваного прибутку для здійснення планованих платежів.

Величина чистих грошових коштів відрізняється від суми отриманого фінансового результату в силу ряду факторів:

1) фінансовий результат, що відображаються у Звіті про прибутки та збитки, формується відповідно до допущенням тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (витрати і доходи визнаються в тому обліковому періоді, в якому вони були нараховані незалежно від реального руху грошових коштів). У результаті цього:

- На величину фінансових результатів впливають витрати, які не супроводжуються відтоком грошових коштів (амортизація основних засобів і нематеріальних активів);

- Наявність витрат майбутніх періодів призводить до відзначення реальної суми платежів від собівартості продукції;

- Нараховані у звітному періоді витрати, що супроводжуються виникненням кредиторської заборгованості, збільшують собівартість, не змінюючи при цьому суму грошових коштів організації;

- Придбання активів довгострокового характеру і пов'язаний з цим відтік грошових коштів не відображаються на величині фінансового результату.

2) джерелом збільшення грошових коштів не обов'язково є прибуток (наприклад, приплив грошових коштів може бути забезпечене за рахунок залучення на позиковій основі), а також відтік грошових коштів не завжди пов'язаний із зменшенням фінансового результату.

3) на розбіжність фінансового результату і чистого грошового потоку впливають зміни статей оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

Для усунення зазначених розбіжностей у формуванні чистого фінансового результату і чистого грошового потоку при визначенні чистого грошового потоку від поточної діяльності виробляються коректування фінансового результату з урахуванням:

- Змін у запасах, поточної дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладеннях, короткострокових зобов'язаннях, виключаючи позики і кредити, протягом періоду;

- Негрошових статей: амортизація необоротних активів; курсових різниць; прибутку (збитку) минулих років, виявлених у звітному періоді; списаної дебіторської (кредиторської) заборгованості; нарахованих, але не виплачених доходів від участі в інших організаціях, та ін;

- Інших статей, що супроводжуються виникненням грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Показники звіту

Сума (+,-)

Рух грошових коштів від поточної діяльності


Прибуток (збиток)

+ (-)

Нарахована амортизація по позаоборотних активів

+

Прибуток від продажів необоротних активів

-

(Збиток від продажів необоротних активів)

+

Інші статті негрошового характеру

+ (-)

Збільшення запасів

-

(Зменшення запасів)

+

Збільшення дебіторської заборгованості

-

(Зменшення дебіторської заборгованості)

+

Збільшення кредиторської заборгованості

+

(Зменшення кредиторської заборгованості)

-

Короткострокові фінансові вкладення

-

Виплата дивідендів, відсотків по цінних паперах

-

Зміна грошових коштів у результаті поточної діяльності


Непрямий метод концентрує увагу на відмінностях між фінансовим результатом і чистим грошовим потоком організації. Непрямий метод виконує контрольну функцію, тому що дозволяє оцінити збалансованість показників Бухгалтерського балансу, Звіту про прибутки та збитки та Звіту про рух грошових коштів. Цей метод простий технічно і його перевагою є також можливість побудови Звіту про рух грошових коштів без залучення внутрішніх даних про обороти по рахунках грошових коштів організації.

І прямий, і непрямий методи забезпечують користувача звіту важливою інформацією. Звіт про рух грошових коштів містить в собі значну частину даних з інших бухгалтерських звітів: Бухгалтерського балансу та Звіту про прибутки і збитки (непрямий метод), в той же час він містить детальне розкриття інформації про суми надходжень і платежів, що дозволяє створити цілісну картину фінансових потоків організації.

Як оптимальний варіант можна використовувати прямий метод з подальшою звіркою фінансового результату і чистих грошових коштів, що дозволяє скористатися перевагами обох методів, зберігши при цьому наголос на розкриття інформації про надходження та платежі організації.

Висновок

Курсова робота присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів заповнення звіту про рух грошових коштів. На підставі цього, можна зробити ряд висновків.

Грошові кошти - це фінансові ресурси організації, самі високоліквідні активи, здатні забезпечити виконання зобов'язань будь-якого виду та рівня, від них залежить своєчасність погашення заборгованості перед бюджетом, персоналом та іншими кредиторами.

Для отримання інформації про грошові потоки підприємства використовують звіт про рух грошових коштів, який характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Такі дані необхідні як власникам, так і кредиторам.

Підприємства можуть використовувати прямий або непрямий методи представлення інформації про рух грошових коштів від поточної діяльності.

Мета звітів про рух грошових коштів полягає в тому, щоб одночасно показати спосіб фінансування діяльності компанії і як використовуються фінансові ресурси. Обрана форма повинна забезпечувати досягнення цієї мети. Вона повинна чітко показувати кошти, сформовані або витрачені в результаті діяльності компанії, і те, як використано будь-яке перевищення ліквідних активів або як фінансувався будь дефіцит таких активів.

Список використаної літератури

 1. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99), затв. Наказом МФ РФ від 06.07.99 р. № 43н.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н. (В ред. Наказу МФ РФ від 07.05.2003 р.).

 3. Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності. Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 21 листопада 1997 року № 81н / / Нормативні акти для бухгалтера .- 1998

 1. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Підручник для вузів / Під ред. В.Д. Новодворського. М.: Финстатинформ; ИНФРА - М., 2004.

 2. Бухгалтерська (фінансова) звітність: підручник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалте. облік, аналіз і аудит »/ за ред. В.Д. Новодворського - М.: Видавництво «Амега-Л», 2009 - 608 с.

 3. Пономарьова Л.В. Бухгалтерська звітність організації: Навчальний посібник. - М.: Бухгалтерський облік, 2007.

 4. Чернов В.А. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник / За ред. М.І. Баканова. - М.: ЮНИТИ, 2007.

Рішення наскрізної задачі

Загальні відомості про організацію:

Найменування організації - «Еталон», ІПН 770171975;

Адреса організації: 103045, м. Москва, Жовтневий проспект, 37;

Код за ЄДРПОУ - 54613312;

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ОКОПФ - 65);

Форма власності: приватна (код за ОКФС - 16);

Вид діяльності: виробництво підшипників (код за КВЕД - 37.17);

Керівник - Марченко Д. С.

Головний бухгалтер - Дмитрієва Е. Н.

ТОВ «Еталон» має 2 основних цехи: № 1 - механічний, № 2 - складальний, а також один допоміжний цех - ремонтно-механічний. В основних цехах виробляється два види продукції - А і Б. Допоміжний цех виконує поточний ремонт обладнання механічного цеху (замовлення № 3010) і складального цеху замовлення (№ 302).

Стан активів і зобов'язань ТОВ «Еталон» на 1 грудня 2009 р. (згідно з робочим планом рахунків)

Номер рахунку

Активи та зобов'язання

Сума, руб.

1

2

3

01

Основні засоби

4 039 650

02

Амортизація основних засобів

2 419 170

04

Нематеріальні активи

145 000

05

Амортизація нематеріальних активів

25 015

09

Відкладені податкові активи

97 320

10

Матеріали

1 302 500

16

Відхилення у вартості матеріальних цінностей

66 000

20

Основне виробництво - всього,

33 090


в тому числі виробу «А»

33 090

43

Готова продукція

666 673

50

Каса

7 300

51

Розрахункові рахунки

683 349

58

Фінансові вкладення (довгострокові)

140 000

60-1

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (кредит)

830 650

62-1

Розрахунки з покупцями і замовниками (дебет)

327 970

62-2

Розрахунки за авансами одержаними (кредит)

236 700

66

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками

679 870

68

Розрахунки по податках і зборах - всього

83 006


в тому числі


Номер рахунку

Активи та зобов'язання

Сума, руб.

1

2

3

68-1

ПДВ

21 620

68-2

Податок на прибуток

32 686

68-3

Податок на доходи фізичних осіб

28 700

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню - всього

103 765

в тому числі:

69-1-1

Фонд соціального страхування

11 024

69-1-2

Страхові платежі від нещасних випадків на виробництві

4 940

69-2

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

76 018

69-3-1

Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування

4 181

69-3-2

Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування

7 602

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

379 910

71

Розрахунки з підзвітними особами (дебет)

4 300

73

Розрахунки з персоналом за іншими операціями

128 000

76-1

Розрахунки з різними дебіторами

130 000

76-2

Розрахунки з іншими кредиторами

803 726

77

Відкладені податкові зобов'язання

19 960

80

Статутний капітал

500 000

82

Резервний капітал

75 000

83

Додатковий капітал

391 332

84

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

523 401

в тому числі:

84-2

нерозподілений прибуток у зверненні

462 492

84-3

нерозподілений прибуток у використанні

60 909

90-1

Виручка

9 150 800

90-2

Собівартість продажів

6 071 217

90-3

ПДВ

1 395 885

90-5

Загальногосподарські витрати

633 190

90-6

Комерційні витрати

181 400

90-9

Прибуток / збиток від продажу (прибуток)

869 108

91-1

Інші доходи

250 760

91-2

Інші витрати

174 118

91-9

Сальдо інших доходів і витрат

76 642

99

Прибутки та збитки

699 647

001

Орендовані основні засоби

79 000

Сальдо на початок року та обороти за січень - листопад 2009 р. по рахунках синтетичного обліку (виписка з Головної книги)

Найменування і шифр рахунку

Сальдо на початок року, руб.

Обороти за січень-листопад, руб.


дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Основні засоби (01)

3 561 620


955 000

476 970

Амортизація основних засобів (02)

2 030 070

475 000

864 100

Нематеріальні активи (04)

85 000

60 000

Амортизація нематеріальних активів (05)

10 000

15 015

Вкладення у необоротні активи - всього:1 015 000

1 015 000

в тому числі:

будівництво об'єктів основних засобів (08-3)

701 000

701 000

придбання об'єктів основних засобів (08-4)254 000

254 000

придбання нематеріальних активів (08-5)

60 000

60 000

Відкладені податкові активи (09)

15 000

97 320

15 000

Матеріали (10)

737 500


2 100 070

1 535 070

Заготівельні і придбання матеріальних цінностей (15)

2 150 170

2 150 170

Відхилення у вартості матеріальних цінностей (16)

105 000

121 000

160 000

ПДВ по придбаних цінностях-всього

648 934

648 934

в тому числі:

ПДВ при придбанні основних засобів (19-1)

171 900

171 900

ПДВ при придбанні матеріально - виробничих запасів (19-3)

387 030

387 030

Основне виробництво (20) - всього

75 720

6 570 710

6 613 340

в тому числі виріб «А»

75 720

6 570 710

6 613 340

Допоміжне виробництво (23)

390 000

390 000

Загальновиробничі витрати (25)

2 108 995

2 108 995

Загальногосподарські витрати (26)

633 190

633 190

Брак у виробництві (28)

26 150

26 150

Випуск продукції (робіт, послуг) (40)

6 587 190

6 587 190

Готова продукція (43)

150 700

7 141 873

6 625 900

Витрати на продаж - усього

181 400

181 400

в тому числі:

витрати на продаж, субрахунок "Комерційні витрати" (44-1)

181 400

181 400

Каса (50)

5 150

3 310 189

3 308 039

Розрахункові рахунки (51)

795 300

11 374 590

11 486 ​​541

Фінансові вкладення, субрахунок "Довгострокові фінансові вкладення" (58-1)

140 000

Розрахунки з постачальниками і підрядниками - всього:

452 900

4 750 463

5 128 213

в тому числі:

розрахунки з постачальниками та підрядниками (60-1)

452 900

3 408 000

3 785 750

розрахунки за авансами виданими (60-2)

1 342 463

1 342 463

Розрахунки з покупцями і замовниками - всього:

277 000


11 974 677

12 160 407

в тому числі:

розрахунки з покупцями і замовниками (62-1)

277 000

9 150 800

9 099 830

розрахунки за авансами отриманими (62-2)

2 823 877

3 060 577

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками (66) - всього:


370 000

980 340

1 290 210

в тому числі:

за короткостроковими кредитами - основна сума боргу (66-1)

370 000

928 130

1 089 000

відсотки за короткостроковими кредитами (66-2)52 210

52 210

Розрахунки по податках і зборах (68) - всього:

189 112

2 232 782

2 126 676

в тому числі:

ПДВ (68-1)

127 503

1 531 120

1 425 237

податок на прибуток (68-2)

28 609

349 946

354 023

податок на доходи фізичних осіб (68-3)

33 000

316 460

312 160

податок на майно (68-5)

25 364

25 364

транспортний податок (68-6)

9 892

9 892

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню (69) - всього:

92 800

958 635

969 600


в тому числі:

ЄСП у Фонд соціального страхування 69-1-1)

9 858

101 832

102 998

страхові платежі від нещасних випадків (69-1-2)

4 419

45 650

46 171

ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії (69-2)

67 985

702 297

710 330

ЄСП у федеральний ФОМС (69-3-1)

3 739

38 626

39 068

ЄСП у територіальний ФОМС (69-3-2)

6 799

70 230

71 033

Розрахунки з персоналом з оплати праці (70)

339 800

3 511 490

3 551 600

Розрахунки з підзвітними особами (71)

6 200

131 600

133 500

Розрахунки з персоналом за іншими операціями (73)

128 000

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76) - всього:

130 000

792 800

1 654 444

1 665 370

в тому числі:

розрахунки з різними дебіторами (76-1)

130 000

781 060

781 060

розрахунки з різними кредиторами (76-2)

792 800

873 384

884 310

Відкладені податкові зобов'язання (77)

8 200

10 600

22 360

Статутний капітал (80)

500 000

Резервний капітал (82)

75 000

Додатковий капітал (83)

391 332

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84):


692 176

921 860

753 085

в тому числі:

прибуток, що підлягає розподілу (84-1)

692 176

692 176

нерозподілений прибуток в обігу (84-2)

229 684

692 176

нерозподілений прибуток у використанні (84-3)

60 909

Продажі (90) - всього:9 150 800

9 150 800

в тому числі:

виручка (90-1)

9 150 800

собівартість продажів (90-2)

6 071 217

ПДВ (90-3)

1 395 885

загальногосподарські витрати (90-5)

633 190

комерційні витрати (90-6)

181 400

прибуток / збиток від продажу (90-9)

869 108

Інші доходи і витрати (91)-всього

250 760

250 760

в тому числі:

інші доходи (91-1)

250 760

інші витрати (91-2)

174 118

сальдо інших доходів і витрат (91-9)

76 642

Прибутки та збитки (99)

246 103

945 750

Разом

5 944 190

5 944 190

82 989 335

82 989 335

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Еталон» за грудень 2009 р.

опе-ра-ції

Зміст операції, первинний документ

Сума, руб.

Кореспондуючі рахунки
дебет

кредит

1

2

3

4

5

I. Облік довгострокових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів

1.

Рахунок-фактура № 40


Придбано обладнання:


а) відпускна ціна з урахуванням доставки

176 000

08-4

60-1


б) ПДВ

31 680

19-1

60-1


Разом

207 680

2.

Рахунок-фактура № 51

Відображено консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів:

а) вартість послуг

1 640

08-5

76-2


б) ПДВ

295

19-2

76-2

3.

Акт про прийом-передачі основних засобів № 30


Верстат введений в експлуатацію

177 640

01

08-4

4.

Акт про списання основних засобів № 15


Внаслідок фізичного зносу ліквідується виробниче обладнання


а) первісна вартість

151 000

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»

01


б) амортизаційні відрахування на дату вибуття

150 000

02

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»


в) залишкова вартість

1 000

91-2

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»


г) оприбутковані на склад інші матеріали

12 300

10

91-1


д) витрати по демонтажу устаткування:


нарахована заробітна плата

2 342

91-2

70


нарахований єдиний соціальний податок і страхові внески від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - всього

639


в тому числі:


ЄСП до Фонду соціального страхування

68

91-2

69-1-1


Страхові платежі від нещасних випадків

30

91-2

69-1-2


ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

468

91-2

69-2


ЄСП у федеральний ФОМС

26

91-2

69-3-1


ЄСП у територіальний ФОМС

47

91-2

69-3-2

4.

Акт про списання основних засобів № 16


Продан малому підприємству «Квант» комп'ютер, придбаний у жовтні звітного року:


а) первісна вартість

40 000

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»

01


б) амортизаційні відрахування на дату вибуття

1 000

02

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»


в) залишкова вартість

39 000

91-2

01-субрахунок «Вибуття основних засобів»


г) вартість реалізації

49 200

76-1

91-1


д) сума ПДВ

7 505

91-2

68-1

6.

Ліцензійний договір № 7


Придбано виключне право на програмний продукт:


фактична ціна придбання

179 360

08-5

60-1

7.

Акт про прийом-передачу нематеріальних активів № 2


Прийнято до бухгалтерського обліку виключне право на програмний продукт у складі нематеріальних активів

179 360

04

08-5

8.

Виписка банку


Оплачено рахунки постачальників за придбане майно:


а) ВАТ «Техніка» (25.12.2009р.; рахунок-фактура № 40) (див. операцію 1)

207 680

60-1

51


б) «Програміст» (27.12.2009г.; рахунок-фактура № 18) (див. операцію 5)

179 360

60-1

51


в) ТОВ «Владінформ» (27.12.2009г.; рахунок-фактура № 51)

1 935

76-2

51


Разом

388 975

9.

Розроблювальна таблиця № 6


Нараховано амортизацію основних засобів:


а) виробничого обладнання:


цеху № 1

20 100

25

02


цеху № 2

17 200

25

02


ремонтного цеху

6 050

25

02


Разом

43 350


б) будівель та господарського інвентарю:


цеху № 1

10 600

25

02


цеху № 2

10 200

25

02


ремонтного цеху

1 400

25

02


Разом

22 200


в) будівель та інвентарю заводоуправління

9 700

26

02


Разом

75 250

10.

Відомість № 17


Нараховано амортизацію по НМА

1 830

26

05

11.

Договір оренди № 73

Повернення орендованого обладнання

79 000


001

II. Облік фінансових вкладень

12.

Договір купівлі-продажу, виписка банку


На початку грудня придбані 1000 акцій ВАТ «Оріон» за їх номінальною вартістю за 75 руб. за одну акцію з метою вкладення тимчасово вільних грошових коштів на термін менше року. В кінці грудня акції були продані за 90 000 руб.


а) придбані акції

75 000

58-1-1

76-2


б) перераховані грошові кошти (в сумі фактичних витрат на купівлю акцій)

75 000

76-2

51


в) списані акції

75 000

91-2

58-1-1


г) відображена продажна вартість акцій

90 000

76-1

91-1

13.

Довідка-розрахунок бухгалтерії, виписка банку


1 жовтня звітного року були придбані облігації ВАТ «Статус» за 140 000 руб. при їх номінальної вартості 130 000 руб. Відсотки за облігаціями склали 12 000 руб. Термін погашення облігацій настане через 2 роки:


а) нараховані відсотки

12 000

76-1

91-1


б) погашена різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій

2 500

91-2

58


в) надходження доходу за облігаціями

12 000

51

76-1

III. Облік матеріалів

14.

Рахунки-фактури, рахунки, платіжні вимоги


Акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали:


а) рахунок-фактура № 145 ВАТ «Тракторний завод»:


покупна вартість

50 000

15

60-1


ПДВ

9 360

19-3

60-1


б) рахунок-фактура № 780 ВАТ «Автоприбор»:


покупна вартість

81 000

15

60-1


сума ПДВ

14 580

19-3

60-1


Разом

156 940

15.

Розрахунок бухгалтерії


Відображено витрати, по розрахунково-касовому обслуговуванню банку

1 700

91-2

76-2

16.

Виписка з розрахункового рахунку


Оплачено рахунки постачальників за матеріали, що надійшли в грудні:


а) ВАТ «Тракторний завод» (17.12.2009г.; рахунок-фактура № 145)

61 360

60-1

51


б) ВАТ «Автоприбор» (18.12.2009г.; рахунок-фактура № 780)

95 580

60-1

51


Разом

153 400

60-1

51

17.

Прибуткові ордери


Оприбутковано матеріали на складі за обліковими цінами, що надійшли:


а) від ВАТ «Тракторний завод»

50 000

10

15


б) від ВАТ «Автоприбор»

79 000

10

15


Разом

129 000

18.

Розрахунок бухгалтерії


Списано відхилення фактичної собівартості придбаних матеріалів від облікових цін

4 000

16

15

19.

Лімітно-забірні карти, вимоги-накладні


Відпущені зі складу і витрачено у звітному місяці матеріали (за обліковими цінами):


а) цеху № 1 для виробництва


виробів А

70 500

20

10


виробів Б

60 100

20

10


б) цеху № 2 для виробництва


виробів А

90 400

20

10


виробів Б

58 700

20

10


в) ремонтному цеху для виконання


замовлення № 301

6 300

23

10


замовлення № 302

4 700

23

10


г) на господарські потреби


цеху № 1

2 200

25

10


цеху № 2

2 400

25

10


ремонтного цеху

1 500

25

10


д) заводоуправління

1 100

26

10


Разом

297 900

18.

Довідка бухгалтерії


Списані і розподілені відхилення у вартості матеріалів, що належать до матеріалів, відпущених:


а) цеху № 1 для виробництва


виробів А

3 525

20

16


виробів Б

3 005

20

16


б) цеху № 2 для виробництва


виробів А

4 520

20

16


виробів Б

2 935

20

16


в) ремонтному цеху для виконання


замовлення № 301

315

23

16


замовлення № 302

235

23

16


г) на господарські потреби


цеху № 1

110

25

16


цеху № 2

120

25

16


ремонтного цеху

75

25

16


д) заводоуправління

55

26

16


Разом

14 895

21.

Оприбутковано надлишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації

700

10

91-1

IV. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

22.

Наряди, розрахункові відомості


Нараховано і розподілена основна і додаткова заробітна плата за грудень:


а) робочим цеху № 1 з виробництва


виробів А

129 286

20

70


виробів Б

122 224

20

70


б) робочим цеху № 2 по виробництву


виробів А

96 964

20

70


виробів Б

88 188

20

70


в) робочим ремонтного цеху


замовлення № 301

33 820

23

70


замовлення № 302

27 186

23

70


г) робочим, обслуговуючим обладнання


цеху № 1

26 758

25

70


цеху № 2

24 188

25

70


ремонтного цеху

17 338

25

70


д) службовцям:


цеху № 1

41 098

25

70


цеху № 2

42 596

25

70


ремонтного цеху

32 964

25

70


е) персоналу заводоуправління

65 928

26

70


Разом

748 538

21.

Листки про тимчасову непрацездатність


Нараховано допомоги з тимчасової непрацездатності:


за рахунок коштів ФСС

4 120

69-1-1

70


за рахунок коштів підприємства

980

26

70


Разом

5 100

22.

Розрахункові відомості


Нараховано єдиний соціальний податок і страхові внески від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань


а) робітників цеху № 1 з виробництва


виробів А

35 295

20

69


виробів Б

33 367

20

69


б) робітників цеху № 2 по виробництву


виробів А

26 471

20

69


виробів Б

24 075

20

69


в) робочих ремонтного цеху


замовлення № 301

9 233

23

69


замовлення № 302

7 422

23

69


г) робітників, які обслуговують обладнання


цеху № 1

7 305

25

69


цеху № 2

6 603

25

69


ремонтного цеху

4 733

25

69


д) службовців:


цеху № 1

11 220

25

69


цеху № 2

11 630

25

69


ремонтного цеху

9 000

25

69


е) персоналу заводоуправління

17 998

26

69


Всього

204 352


в тому числі:


ЄСП до Фонду соціального страхування

21 708

69-1-1


Страхові платежі від нещасних випадків

9 731

69-1-2


ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

149 708

69-2


ЄСП у федеральний ФОМС

8 234

69-3-1


ЄСП у територіальний ФОМС

14 971

69-3-2

25.

Розрахункові відомості


Здійснені утримання із заробітної плати персоналу підприємства


а) податок на доходи фізичних осіб

57 600

70

68-3


б) за виконавчими листами

4 600

70

76-2


в) на відшкодування втрат від браку (вироби А)

300

70

28


Разом

62 500

26.

Виписка з розрахункового рахунку


Одержано в касу за чеками з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати та поточні витрати

651 100

50

51

27.

Платіжна відомість, видаткові касові ордери


Видано з каси:


а) заробітна плата за листопад

387 910

70

50


б) аванс за першу половину грудня

236 900

70

50


в) підзвітним особам на відрядження

10 400

71

50


д) допомога з тимчасової непрацездатності

2 550

70

50


Разом

637 760

28.

Путівка (грошовий документ)


Оприбутковано путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір»

20 100

50-3

76-2

29.

Платіжна відомість


Депонована заробітна плата

18 340

70

76-2

30.

Виписка банку


Здано в банк депонована заробітна плата

18 340

51

50

31.

Видана співробітнику путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір»

20 100

73

50-3

32.

Списано вартість путівки в санаторій:


а) у межах нормативу за рахунок коштів фонду соціального страхування

12 600

69-1-1

73


б) наднормативна частина включена до складу інших витрат.

7 500

91-2

73

V. Облік інших витрат на виробництво

33.

Відомість надходження матеріалів


Оприбутковані на склад зворотні відходи за ціною можливого використання:


виробу А

1 700

10

20


виробу Б

1 300

10

20


Разом

3 000

34.

Рахунки-фактури, рахунки ВАТ «Енергоресурси»


Списані витрати за отриману електроенергію, пар, воду, газ, використані в процесі основного виробництва:


а) цех № 1

2 050

25

60-1


б) цех № 2

1 700

25

60-1


в) ремонтний цех

850

25

60-1


г) заводоуправління

825

26

60-1


д) сума ПДВ

977

19-4

60-1


Разом

6 402

35.

Рахунок-фактура № 127 від 31.12.2007 р. ВАТ «Центртелеком» за послуги ELCOM


а) прийняті послуги ELCOM до бухгалтерського обліку

2 712

26

60-1


б) враховано ПДВ

488

19-4

60-1


Разом

3 200

36.

Рахунок-фактура № 131 від 27.12.2007 р. ЗАТ НВП «Синтез» за оновлення СПС «Консультант Плюс»


а) прийняті послуги до бухгалтерського обліку

3 983

26

76-2


б) враховано ПДВ

717

19-4

76-2


Разом:

4 700

37.

Рахунок-фактура № 240 від 28.12.2007 р.


ТОВ «ВОІПУ» Електрон-Сервіс »за ремонт копіювального апарату


а) прийняті послуги до бухгалтерського обліку

771

26

76-2


б) враховано ПДВ

139

19-4

76-2


Разом

910

38.

Авансові звіти


Списані витрати на відрядження


а) на витрати

9 100

26

71


б) сума ПДВ

200

19-5

71


Разом

9 300

39.

Розрахунок бухгалтерії


Розподілені загальновиробничі витрати ремонтного цеху між замовленнями


301

40 974

23

25


302

32 936

23

25


Разом

73 910

40.

Розроблювальна таблиця розподілу послуг допоміжних виробництв


Списуються витрати на ремонт:


цех № 1 - замовлення № 301

90 642

25

23


цех № 2 - замовлення № 302

72 479

25

23


Разом

163 121

41.

Розрахунок бухгалтерії


Розподілені загальновиробничі витрати основних цехів між виробами


цеху № 1:


виробу А

109 019

20

25


виробу Б

103 064

20

25


Разом

212 083


цеху № 2:


виробу А

99 040

20

25


виробу Б

90 076

20

25


Разом

189 116

42.

Розрахунок бухгалтерії


Нараховано банку відсотки за кредит

32 000

91-2

66

43.

Розрахунок бухгалтерії


Нараховано транспортний податок за 4 квартал

3 298

26

68-6

44.

Акти про шлюб


Виявлено остаточний виробничий брак в цеху № 1 і списаний з цехової собівартості (виріб А)

2 750

28

20

45.

Вимога - накладна


Оприбутковано на склад остаточний шлюб за ціною можливого використання (виріб А)

330

10

28

46.

Відомість обліку втрат від браку


Визначені та списані втрати від остаточного браку (виріб А)

2 350

20

28

VI. Облік готової продукції і товарів

47.

Відомість випуску готової продукції


Списано фактична виробнича собівартість: готових виробів.


виробів А

662 279

40

20


виробів Б

553 292

40

20


Разом

1 215 571


Незавершене виробництво на кінець місяця становило по:


виробу А - 31 701 руб.


виробу Б - 30 142 руб.

48.

Відомість випуску готової продукції


Оприбутковано на складі готова продукція за нормативною собівартістю:


виробу А

648 200

43

40


виробу Б

539 300

43

40


Разом

1 187 500

49.

Відомість випуску готової продукції


Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості списані на рахунок «Продажі»:


по виробу А

14 079

90-2

40


по виробу Б

13 992

90-2

40


Разом

28 071

50.

Договір оренди, рахунок-фактура № 71

Орендна плата за грудень

2 500

26

76-2


ПДВ

450

19

76-2


Разом

2 95051.

Розрахунок бухгалтерії


Списані загальногосподарські витрати загальною сумою на собівартість реалізованої продукції

112 271

90-5

26

52.

Накладні на відпуск, відомість руху готової продукції


Видана зі складу і відвантажена споживачам готова продукція:


а) нормативна собівартість

854 880

90-2

43


б) продажна вартість, включаючи ПДВ

1 581 600

62-1

90-1

53.

Книга продаж, рахунки-фактури


Нараховано ПДВ

241 261

90-3

68-1

54.

Договір на послуги, рахунок-фактура № 17


Відображено транспортні витрати з відвантаження готової продукції до станції відправлення

41 525

44-1

76-2


ПДВ

7 475

19-4

76-2


Разом

49 000

55.

Договір на послуги, рахунок-фактура № 77

Відображено витрати на рекламу

1 500

44-1

76-2


ПДВ

270

19-4

76-2


Разом

1 77056.

Виписка з розрахункового рахунку


Оплачено покупцями реалізована продукція

679 215

51

62-1

57.

Відомість-розрахунок собівартості реалізованої продукції


Списані комерційні витрати на реалізацію продукції

43 025

90-6

44-1

VII. Облік фінансових результатів, кредитів, грошових коштів

58.

Відомість результатів від реалізації


Списані фінансові результати від продажу продукції

304 417

90-9

99

59.

Розрахунок бухгалтерії, претензія


Визнана боржником фірма «Стандарт»


сума штрафу за порушення умов господарського договору

1 796

76-1

91-1


нарахований ПДВ

274

91-2

68-1

60.

Виписка з розрахункового рахунку


Надійшло на розрахунковий рахунок:


а) від дебіторів у погашення їх заборгованості - всього

258 100

51

76-1


в тому числі:


за основними засобами

49 200


з цінних паперів

90 000


інші

118 900


б) штраф від фірми «Стандарт» за постачання неякісних матеріалів

1 790

51

76-1


в) короткострокова позика банку

936 000

51

66


Разом

1 195 896

61.

Розрахунок бухгалтерії


Нараховано штраф на користь організації «Контакт» за недопоставку продукції

12 800

91-2

76-2

62.

Виписка з розрахункового рахунку


Перераховано з розрахункового рахунку


а) єдиний соціальний податок і страхові платежі від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань - всього,

103 765

69

51


в тому числі:


ЄСП до Фонду соціального страхування

11 024

69-1-1


Страхові платежі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4 940

69-1-2


ЄСП, що підлягає сплаті до бюджету, внески за страхової та накопичувальної частини трудової пенсії

76 018

69-2


ЄСП у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування

4 181

69-3-1


ЄСП у територіальний фонд обов'язкового медичного страхування

7 602

69-3-2


б) утримані із заробітної плати податки за листопад

28 700

68-3

51


в) штраф за недопоставку продукції

12 800

76-2

51


г) транспортної організації за доставку продукції

49 000

76-2

51


д) за путівку в санаторій

20 100

76-2

51


е) витрати на рекламу

1 770

76-2

51


ж) іншим кредиторам

53 000

76-2

51


Разом

469 135

63.

Розрахунок бухгалтерії


Нараховано податок на майно

9 474

91-2

68-5

64.

Довідка-розрахунок бухгалтерії


Списано в кінці місяця сальдо інших доходів і витрат

20 814

99

91-9

65.

Розрахунок бухгалтеріїНараховано умовний витрата з податку на прибуток за грудень

56 721

99

68-2

66.

Розрахунок бухгалтерії


Відображено постійне податкове зобов'язання

3 320

99

68-2

67.

Розрахунок бухгалтерії


Відображено суму відкладеного податкового активу за грудень

9 700

09

68-2

68.

Розрахунок бухгалтерії


Визначено суму відстроченого податкового зобов'язання за грудень

5 300

68-2

77

69.

Розрахунок бухгалтерії


Списано частину відкладеного податкового зобов'язання

12 740

77

68-2

70.

Розрахунок бухгалтерії

Списано частина відкладених податкових активів

14 800


09

71.

Виписка з розрахункового рахунку


Перераховано з розрахункового рахунку


а) ПДВ за листопад

21 620

68-1

51


б) податок на прибув

32 686

68-2

51


в) для погашення короткострокових позик

290 000

66

51


г) в оплату відсотків за кредит

32 000

66

51


д) в оплату за послуги ELCOM

3 200

60-1

51


е) в оплату за оновлення СПС «Консультант Плюс»

4 700

76-2

51


ж) в оплату за ремонт копіювального апарату

910

76-2

51


з) за розрахунково-касове обслуговування банку

1 700

76-2

51


і) орендні платежі

2 950

76-2

51


Разом

389 766

72.

Розрахунок бухгалтерії, книга покупок


Прийнято до податкового відрахування ПДВ


а) за основними засобами

13 680

68-1

19-1


б) за матеріалами

23 940

68-1

19-3


в) за консультаційних послуг

295

68-1

19-4


г) за витратами на відрядження

200

68-1

19-5


д) щодо послуг ELCOM

488

68-1

19-4


е) щодо послуг за оновлення СПС «Консультант Плюс»

717

68-1

19-4


ж) по послугах за ремонт копіювального апарату

139

68-1

19-4


з) з транспортних витрат

7 475

68-1

19-4


і) з реклами

270

68-1

19-4


к) з оренди

450

68-1

19-4


л) щодо послуг ВАТ «енергоресурси»

977

68-1

19-4


Разом

66 631

73.

Розрахунок бухгалтерії


Закриття рахунку 99 «Прибутки та збитки» заключній проводкою в кінці року:


виявлена ​​чиста (нерозподілений) прибуток

911 865

99

84-1

74.

Розрахунок бухгалтеріїЗакриття субрахунків рахунку 90 «Продажі» наприкінці звітного року:а) субрахунку 90-1 "Дохід"

10 732 400

90-1

90-9


б) субрахунку 90-2 "Собівартість продажів»

6 954 168

90-9

90-2


в) субрахунку 90-3 «ПДВ»

1 637 146

90-9

90-3


г) субрахунку 90-5 «Загальногосподарські витрати»

745 461

90-9

90-5


д) субрахунку 90-6 «Комерційні витрати»

222 100

90-9

90-6

75.

Розрахунок бухгалтеріїЗакриття субрахунків рахунку 91 «Інші доходи і витрати» у кінці року:а) субрахунку 91-1

406 480

91-1

91-9


б) субрахунку 91-2

350 652

91-9

91-2


Разом по Журналу

На підставі бухгалтерських записів у журналі господарських операцій відображаємо витрати по ремонтному цеху (допоміжне виробництво) в частині загальновиробничих витрат (операція 39) у зведеній відомості обліку витрат, визначаємо витрати на ремонт у розрізі замовлень (операція 40). На підставі бухгалтерських записів у журналі господарських операцій відображаємо витрати по цехах основного виробництва (цеху № 1 і цеху № 2) у частині загальновиробничих витрат (операція 41), у зведеній відомості обліку витрат (розділ 1) (Додаток 1).

Зведена відомість обліку витрат за грудень 2009 р.

Розділ 1. Витрати виробництва, руб.

У дебет рахунків

З кредитів рахунків

Інші витрати

25

26

Разом


02

05

10

16

20

23

28

69

70

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25 «Загальновиробничі витрати» - всього

65 550

6 100

305

163 121

50 491

184 942

4 600

475 109

в тому числі

цех № 1

30 700

2 200

110

90 642

18 525

67 856

2 050

212 083

цех № 2

27 400

2 400

120

72 479

18 233

66 784

1 700

189 116

цех № 3

7 450

1 500

75

13 733

50 302

850

73 910

23 "Допоміжні виробництва" - всього

11 000

550

16 655

61 006

73 910

163 121

в т.ч. замовлення 301

6 300

315

9 233

33 820

40 974

90 642

замовлення 302

4 700

235

7 422

27 186

32 936

72 479

20 "Основне виробництво" - всього

279 700

13 985

2 350

119 208

436 662

401 199

1 253 104

в т.ч. виріб А

160 900

8 045

2 350

61 766

226 250

208 059

667 370

виріб Б

118 800

5 940

57 442

210 412

193 140

585 734

Продовження

У дебет рахунків

З кредитів рахунків

Інші витрати

25

26

Разом
02

05

10

16

20

23

28

69

70

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

цех 1

130 600

6 530

2 350

68 662

251 510

212 083


виріб А

70 500

3 525

2 350

35 295

129 286

109 019

349 975

виріб Б

60 100

3 005

33 367

122 224

103 064

321 760

цех 2

149 100

7 455

50 546

185 152

189 116


виріб А

90 400

4 520

26 471

96 964

99 040

317 395

виріб Б

58 700

2 935

24 075

88 188

90 076

263 974

28 "Брак у виробництві"

2 980

2 980

Усього за рахунками 20,23,25,28

65 550

296 800

14 840

2 980

163 121

2 350

186 354

682 610

4 600

475 109

1 894 314

26 "Загальногосподарські витрати"

9 700

1 830

1 100

55

17 998

66 908

14 680

112 271

Всього по журналу:

75 250

1 830

297 900

14 895

2 980

163 121

2 350

204 352

749 518

19 280

475 109

2 006 585

за економічними елементами

75 250

1 830

297 900

14 895

х

х

х

204 352

749 518

19 280

х

х

1 363 025

комплексних витрат

х

х

х

х

2 980

163 121

2 350

х

х

х

475 109

643 560

Розраховуємо суму транспортного податку:

«Розрахунок суми транспортного податку».

Розрахунок транспортного податку за 2008р.

(Бухгалтерська довідка)

 1. Довідкові дані по транспортним засобам в 2008р.

п / п

Найменування транспортного засобу

Кількість

Вартість транспортного засобу, руб.

Потужність двигуна, к.с.

Податкова ставка, крб.

1

2

3

4

5

6

1

ГАЗ 33021 - бортовий

1

190 000

100

20

2

КАМАЗ 5410

1

200 000

210

39

3

ЗСА 3370-20

1

175 000

125

24

Разом

3

565 000

 1. Розрахунок суми транспортного податку

п / п

Показники

Податкова ставка, крб.

1

Обчислена сума транспортного податку за рік-всього в тому числі

13 190


ГАЗ 33021 - бортовий

2 000


КАМАЗ 5410

8 190


ЗСА 3370-20

3 000

2

Сума податку, сплачена за дев'ять місяців

9 892

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
521.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Розкриття теоретичних
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складанні
Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка складання
Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка сос
Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та призначення їх
Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та приз
Зміст і аналіз форми 4 Звіт про рух грошових коштів на прикладі ЗАТ Агрокомплекс
Звіт про прибутки та збитки його зміст техніка складання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru