Звіт про прибутки та збитки 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

План

Введення
1. Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці.
2. Моделі побудови звіту про прибутки та збитки в Росії і міжнародній практиці.
3. Порядок формування і класифікація доходів у звіті про прибутки та збитки.
4. Порядок формування і класифікація витрат у звіті про прибутки та збитки.
Висновок
Список використаної літератури
Програми

Введення

Бухгалтерська звітність підприємства є завершальним етапом облікового процесу.
Бухгалтерська звітність є основним джерелом інформації про діяльність підприємства. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причину досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи вдосконалення його діяльності. Зовнішні користувачі бухгалтерської інформації отримують можливість за даними звітності оцінити фінансове становище потенційних партнерів.
Однією з основних таблиць звітності є Звіт про прибутки та збитки, в якій містяться відомості про формування результатів діяльності підприємства. Фінансовий результат є важливим показником діяльності підприємства. З цих позицій тема курсової роботи є актуальною.
Перед курсовою роботою стоять наступні завдання:
1. Вивчення змісту та принципів побудови Звіту про прибутки та збитки.
2. Вивчення порядку формування і класифікації доходів.
3. Вивчення порядку формування і класифікації витрат.
Об'єктом дослідження є ТОВ «Резерв». Підприємство займається переробкою сільгосппродукції і торговельною діяльністю.
При виконання курсової роботи використані нормативні акти, методична і навчальна література.

1 Значення та цільова спрямованість Звіту про прибутки збитки в ринковій економіці

В умовах ринкової економіки і нових форм господарські підприємства стикаються з низкою раніше не виникали проблем. Одна з них - кваліфікований вибір партнера на внутрішньо і зовнішньому ринку, оскільки від цього залежить ефективність майбутньої співпраці.
Основним, якщо не єдиним джерелом інформації про стійкість фінансового становища партнера є бухгалтерська звітність. У ринковій економіці звітність підприємства базується на узагальненні даних бухгалтерського обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємства з суспільством і їхніми партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства.
Найважливішою формою вираження ділової активності підприємств є величина поточного фінансового результату за певний період - прибутку, одержуваної від їх виробничо-експлуатаційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У всьому діловому світі відомості про формування прибутку розглядаються як найбільш значима частина бухгалтерського звіту підприємства, доповнює і розвиває інформацію, представлену в балансі лише у вигляді остаточного оформленого результату.
Прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело її життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворення і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб трудових колективів.
За рахунок прибутку виконуються також зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Тому інформація, що міститься у Звіті про прибутки та збитки, представляє інтерес для широкого кола користувачів. Дані, відображені у Звіті про прибутки та збитки, дозволяють досить об'єктивно оцінити фінансові результати діяльності організації.
Звіт про прибутки та збитки є основною теоретичною базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
Саме в даному звіті відображається притаманні всім організаціям, що функціонує в умовах ринку як незалежні товаровиробники, єдність показників фінансових результатів діяльності, єдність процесів формування прибутку, єдність системи оподаткування.
Прибуток або збиток є головним показником, що відображає фінансовий результат, складається з сукупності доходів і витрат, що виникають в результаті здійснення господарських операцій.
Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), передбачає п'ять основних показників прибутку:
- Валовий прибуток;
- Прибуток від продажів;
- Прибуток до оподаткування;
- Прибуток від звичайної діяльності;
- Нерозподілений прибуток.
Всі ці показники показані в Звіті про прибутки та збитки в динаміці, тобто за звітний період і за аналогічний період попереднього періоду.
Саме дані показники характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.
Поряд з абсолютною оцінкою розглядають також відносну ефективність господарювання - показники рентабельності.
Рентабельність продукції визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки продукції. Рентабельність відображає ступінь прибутковості організації.
Аналіз фінансових показників (прибутку або збитку), вироблений за даними Звіту про прибутки і збитків, дозволяє виявити можливість поліпшення фінансового положення і за результатами розрахунків прийняти економічно обгрунтовані рішення.
Так, за даними, відображеним у формі № 2 ТОВ «Резерв», можна зробити висновок, що фінансове становище в звітному році значно покращився. Чистий прибуток підприємства склав 226,0 тис. руб., В минулому році звітному році підприємство отримало збиток.
Прибуток від продажів склала 324,0 тис. руб., Збільшення прибутку відбулося через значне зниження витрат підприємства на виготовлення продукції та зниження комерційних витрат.

2 Моделі побудови Звіту про прибутки та збитки, в Росії і міжнародній практиці

Кінцевий фінансовий результат, що характеризує якість господарської діяльності організації, виражається в бухгалтерському обліку в показнику прибутку або збитку, при визначення якого за певний період враховуються всі доходи і витрати цього періоду. Інформація про формування кінцевого фінансового результату накопичується наростаючим підсумком протягом звітного року на рахунку 99 «Прибутки та збитки». За допомогою протиставлення оборотів про доходи (кредит рахунку) та витрати (дебет рахунку) виявляється чистий прибуток (збиток) звітного року. Такий підхід прийнятий для розрахунку прибутку (збитку) при складання Звіту про прибутки та збитки.
При відображення доходів і витрат у звіті у відповідність до ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» обов'язковому розкриттю підлягають:
- Виручка від продажу продукції (робіт, послуг);
- Собівартість проданої продукції (робіт, послуг);
- Відсотки до отримання та сплати;
- Доходи від участі в інших організаціях;
- Доходи та витрати від інших господарських операцій, не характерних для даної організації.
Залежно від виду доходів і витрат та їх впливу на кінцевий фінансовий результат організації при складанні звіту передбачена певне угруповання і послідовність відображення показників, що характеризують структуру доходів і витрат при розрахунку прибутку (збитку) звітного року.
Структура Звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) побудована таким чином, що всі доходи і витрати від продажу продукції, виконаних робіт або наданих послуг розмежовані на чотири групи:
У I розділі показані доходи і витрати по звичайних видах діяльності, тобто пов'язані з виконанням основної діяльності організації.
По рядку 010 показана виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).
По рядку 020 відображена собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг.
Різниця між виторгом і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг покаже валовий прибуток, яка відображається по рядку 029.
За ТОВ «Резерв» валовий прибуток дорівнює 804,0 тис. руб. (6528,0 - 5724,0).
Прибуток від продажів (рядок 050) визначається як різниця між валовим прибутком (рядок 029) і комерційними (рядок 030), управлінськими (рядок 040) витратами.
На досліджуваному підприємство прибуток від продажів склала 480,0 тис. руб. (804,0 - 324,0).
II розділ. «Операційні доходи і витрати».
У цьому розділі показані операційні доходи і витрати з виділенням відсотків до отримання та сплати, доходів від участі в інших організаціях та інших доходів і витрат.
III розділ. «Позареалізаційні доходи і витрати».
У даному розділі відображені суми позареалізаційних доходів і витрат. А по рядку 130 розраховується прибуток (збиток) до оподаткування. Для цього необхідно до фінансового результату від продажу додати операційні та внереалізованних доходи і відняти операційні та внереалізованних витрати.
За ТОВ «Резерв» прибуток до оподаткування склав 296,0 тис. руб. (324,0 тис. руб. - 8,0 тис. руб. - 20,0 тис. руб.).
По рядку 150 «Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі», відображається сума податку на прибуток та інших відрахувань до бюджету і в інші позабюджетні фонди.
Ставка податку на прибуток становить не більше 24%, при цьому прибуток (збиток) до оподаткування, що відображається по рядку 050 Звіту про прибутки та збитки, може не відповідати сумі фактичної оподатковуваного прибутку.
По рядку 160 показується прибуток (збиток) від звичайної діяльності, даний показник визначається як різниця між прибутком до оподаткування та податку на прибуток та інших обов'язкових платежів.
На досліджуваному підприємство прибуток від звичайної діяльності склала 226.0 тис. крб. (296,0 тис. руб. - 70,0 тис. руб.).
IV розділ «Надзвичайні доходи і витрати».
У даному розділі по рядках 170 - 180 відображаються страхові відшкодування, компенсації, різні втрати як результат наслідків надзвичайних фактів господарської діяльності.
По рядку 190 цього розділу показується чистий прибуток, яка виходить шляхом додавання до прибутку від звичайної діяльності надзвичайних доходів і вирахування надзвичайних витрат.
При заповненні рядків 050, 140, 160, 190 Звіту про прибутки та збитки, сума збитку відображається зі знаком мінус.
До річного Звіту про прибутки та збитки довідково наводяться дивіденди, що припадають на одну акцію звітного періоду і дивіденди на акцію в попередньому періоді.
У вітчизняній практиці зміст Звіту про прибутки та збитки в останні роки зазнало певних змін у бік зближення з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, звіт про прибутки і збитки повинен виконати як обов'язкові такі статті:
- Виручка;
- Прибуток від основної діяльності;
- Витрати по фінансуванню;
- Частка прибутку залежних компаній і спільних організацій, які обліковуються за методом участі в капіталі;
- Податки;
- Прибуток або збиток від діяльності компанії;
- Фінансовий результат надзвичайних обставин;
- Частка меншості;
- Чистий прибуток або збиток.
У вітчизняній практиці досягнуте значне відповідність і в зіставленням зі Звітом за рахунком прибутків і збитків, зміст якого визначено Четвертої директивою ЄЕС (Європейський економічний союз).
Так, прибуток і витрати, не пов'язані з звичайною діяльністю компанії відповідно до ст. 29 даної Директиви показуються по статті «Екстраординарна прибуток і екстраординарні витрати». Причому в ст. 29 чітко обумовлено, що якщо упущені показники впливають на оцінку результатів компанії, то й ступінь цього впливу слід розкривати в примітках до звітності, в тому числі і пов'язані з іншої фінансової році. У Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) ці показники наводяться за статтями «Позареалізаційні доходи» (стор. 120), «Позареалізаційні витрати» (стор. 130), «Надзвичайні доходи» (стор. 170), «Надзвичайні витрати» (стор. 180).
Додаткова інформація повинна включаться до Звіту про прибутки і збитки для забезпечення достовірної інформації.

3 Порядок формування та класифікації доходів у Звіті про прибутки та збитки

Згідно з положенням про бухгалтерському обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 та у відповідність з склався міжнародною практикою доходом визнається збільшення економічних вигод протягом звітного періоду або зменшення зобов'язань, наслідком яких є збільшення капіталу, відмінного від внеску власників.
Склад доходів організації в звітному періоді може формуватися з наступного:
- Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);
- Відсотків за векселями, позик та ін;
- Дивідендів від вкладення капіталу в акції;
- Орендної плати за надане в оренду майно;
- Виручка від позареалізаційних операцій;
- Результатів переоцінки окремих видів майна;
- Інших джерел.
Серед них переважна місце займає виручка від проданої продукції, виконаних робіт або наданих послуг. В обліку це визнається доходом від звичайних видів діяльності.
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (орендна плата).
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винахід, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.
В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю.
Доходи, одержувані організацією від надання за плату у тимчасове користування свої активів, прав, що виникають з патентів на винахід, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і від участі в статутних капіталах інших організацій, коли це є предметом діяльності організації, ставляться операційних доходів .
Доходи за звичайними видами діяльності відображаються у складі виручки (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (рядок 010 звіту). Дані по рядку 010 включають надходження не лише за рахунками грошових коштів за товари та послуги, але і по всіх інших рахунках з погашення дебіторської заборгованості іншим способом (обмін товарами, отримання цінних паперів і т.д.), якщо операції за такими надходженнями є предметом діяльності організації.
Для заповнення рядка 010 інформація береться за рахунком 90 «Продажі». На досліджуваному підприємство предметом діяльності є переробка та реалізація сільгосппродукції, а також продаж товарів.
Виручка від основної діяльності, відображена по рядку 010 Звіту, склала в звітному періоді 6528,0 тис. руб .. Для того, щоб визначити суму виручки необхідно з кредитного обороту рахунку 90 / 1 "Дохід" відняти дебетовий оборот субрахунків 90 / 3 «Податок на додану вартість» та 90 / 4 «Акцизи».
Доходи, визнані у бухгалтерському звіті як доходи від звичайних видів діяльності у разі їх суттєвості або без знання про які зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансових результатів діяльності організації, підлягають відображенню особливо у вигляді розшифровки до статті «Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт , послуг (за мінусом ПДВ, акцизів, і аналогічних платежів) »або в додаток до Звіту про прибутки та збитки (у разі його розробки та прийняття організацією самостійно).
У виручку від продажу необхідно включати сумові різниці (п. 6.6 ПБО 9 / 99). Під сумовий різницею для визначення виручки розуміється різниця між рублевою оцінкою фактично надійшов в якості виручки активу, вираженого в іноземній валюті, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цього активу, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття виручки в бухгалтерському обліку.
Згідно з п. 12 ПБУ 9 / 99 виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:
а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
б) сума виручки може бути визначена;
в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
г) право власності на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);
д) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.
Якщо у відношенні грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.
За наявності декількох видів діяльності, які становлять предмет діяльності організації, у звіті дані про виручку включають надходження не тільки по рахунках грошових коштів, але і по всіх інших рахунках з погашення дебіторської заборгованості іншим способом. Величина надходження дебіторської заборгованості за договорами, які передбачають виконання зобов'язань не грошовими коштами, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю цінностей, одержаних чи підлягають надходженню організацією.
Вартість цінностей, що отримані або підлягають отриманню, встановлюють виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей.
При неможливості встановити вартість цінностей, отриманих організацією, обсяг надходження та дебіторської заборгованості визначається вартістю продукції, переданої чи підлягає передачі організацією. Вартістю продукції, переданої чи підлягає передачі, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції.
Положення ПБУ 9 / 99 вимагає додаткового розкриття інформації стосовно виручки, отриманої в результаті виконання договорів, які передбачають виконання зобов'язань не грошовими коштами. У таких про прибутки та збитки виручку (нетто) (рядок 011-013) розшифровують, тобто показують по кожному виду діяльності.
Так, у звіті ТОВ «Резерв» по ​​рядку 011 показана виручка від реалізації продукції власного виробництва у сумі 1160,0 тис. руб.
А по рядку 012 показана виручка від реалізації товарів у сумі 5368,0 тис. руб ..
Згідно з п. 2 ст. 52 ЦК РФ предмет і визначення мети діяльності комерційної організації визначаються установчими документами.
У відповідність з вимогою достовірності і вимогою суттєвості інформацію виділення в бухгалтерській звітності виручки за кожним видом діяльності можна зробити двома способами:
1) Використовувати зразок форми Звіту про прибутки та збитки, у якому відповідну розшифровка приведена в самій формі, в тому числі в рядках 010-013 «Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт і послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних платежів) »та рядках 020-023« Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг ».
2) Додатково розшифрувати види діяльності відповідно до їх кількістю. Якщо, наприклад, таких видів діяльності більше п'яти, то виділення доходів і відповідних ним витрат краще здійснювати у вигляді додатку до Звіту про прибутки та збитки. Вибір способу залишається за організацією.
Підлягає розкриттю наступна інформація:
а) загальна кількість організацій, з якими здійснюються зазначені договори;
б) частка виручки, отриманої за вказаними договорами з пов'язаними організаціями;
в) спосіб визначення вартості продукції, переданої організацією.
У розділі II «Операційні доходи і витрати» форми 2 Звіт про прибутки та збитки відображаються доходи за фінансовими операціями в частині, належних для отримання з цінних паперів, сумам, належних від кредитних установ - ці дані відображаються за рядком 060 «Відсотки до отримання».
По рядку 070 «Доходи від участі в інших організаціях» наводяться доходи, що підлягають отриманню від участі в утомлених капіталах інших організацій.
По рядку 080 «Інші операційні доходи» відображаються інші операційні доходи, до яких відносяться:
- Прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності;
- Прибуток від передання майна в рахунок вкладів за договором простого товариства, виявлена ​​на рахунках бухгалтерського обліку по передачі цього майна;
- Надходження, пов'язані з продажем основних засобів і інших активів, відмінних від грошових коштів, продукції, товарів;
- Сума надійшла рублевої виручки від продажів валюти за вирахуванням комісійних зборів, якщо вони були утримані банком з рублевої виручки, до її зарахування на рахунок 51 «Розрахункові рахунки».
Формування показників в частині операційних доходів здійснюється на основі аналітичних даних до рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
На досліджуваному підприємство за звітний період операційних доходів не було.
На формування фінансового результату діяльності організації істотний вплив роблять позареалізаційні доходи, які у звіті показуються в розділі III «Позареалізаційні доходи і витрати». У відповідність до ПБО 9 / 99 до позареалізаційних доходів відносяться:
- Штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення умов договору;
- Активи, отримані безоплатно;
- Прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році;
- Сума кредиторської та депонентської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності;
- Позитивні курсові різниці;
- Суми дооцінки активів;
- Інші позареалізаційні доходи.
Для формування цих показників також використовуються дані, відображені в аналітичному розділі по рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
На ТОВ «Резерв» за звітний період таких доходів не було.
У розділі IV «Надзвичайні доходи і витрати" відображаються суми страхових відшкодувань і покриття з інших джерел збитків від стихійних і інших надзвичайних подій, вартість матеріальних цінностей, що відбиваються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів. Формуються ці показники за даними аналітичного обліку за рахунком 99 «Прибули і збитки».

4 Порядок формування та класифікація витрат у Звіті про прибутки та збитки

Витрати є зменшення економічних вигод протягом звітного періоду у зв'язку з вибуттям активів або виникненням зобов'язань, наслідком чого є зменшення капіталу.
Витрати підприємства виходячи з їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності регулюються ПБО 10/99 «Витрати організації». У Звіті про прибутки та збитки вони представлені у вигляді:
- Витрат по звичайних видах діяльності;
- Операційних витрат;
- Позареалізаційних витрат;
- Надзвичайних витрат.
Відповідно до п. 6 ПБУ 10/99 витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням продукції і продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими витратами також вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг.
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договором оренди, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цією діяльністю.
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винахід, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цією діяльністю.
В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цією діяльністю.
Витратами по звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.
Витрати, здійснення яких пов'язане з наданням за плату в тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винахід, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і від участі в статутних капіталах інших організацій, коли це не є предметом діяльності організації, ставляться до операційних витрат.
Витрати від звичайних видів діяльності включаються до складу витрат обігу торговельних організацій або до складу собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг промислової організації, в тому числі комерційні та управлінські витрати відповідно до ПБУ 10/99.
Відповідно до п. 16 ПБУ 10/99 витрати визнаються в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:
а) витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;
б) сума витрати може бути визначена;
в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації.
Якщо відносно будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається дебіторська заборгованість.
Організації, що займаються виробництвом і продажем продукції по рядку 020 форми 2 відображають величину витрат, пов'язаних з випуском готової продукції, реалізованої покупцям. Інакше кажучи, по цьому рядку вказують суми, списані з кредиту рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 90 / 2 «Собівартість продажів».
Організації, що займаються виконанням робіт (наданням послуг) по рядку 020 форми 2 вказують суми, списані з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» у дебет рахунку 90 «Продажі» субрахунок 2 «Собівартість продажів».
Організації торгівлі по рядку 020 форми 2 відображають покупну вартість проданих товарів, списану з кредиту рахунку 41 «Товари» у дебет рахунку 90 «Продажі» субрахунок 2 «Собівартість продажів».
За наявності декількох видів діяльності, які становлять предмет діяльності організації, в собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (рядки 020 - 023) розшифровуються, тобто показуються по кожному виду діяльності.
Подібно відображенню виручки дані про собівартість розшифровуються по кожному виду діяльності одним з двох способів.
За ТОВ «Резерв» по ​​рядку 020 показується загальна сума собівартості реалізованої продукції власного виробництва та покупна вартість реалізованих товарів 5724,0 тис. руб.
А по рядку 021 показується собівартість реалізованої продукції власного виробництва у сумі 3644,0 тис. руб. Дана сума береться з дебетовою боку рахунку 90 в кореспонденції з рахунком 43 «Готова продукція».
За рядку 022 показується покупна вартість реалізованих товарів. Щоб визначити цю суму необхідно з вартості проданих товарів, відображеної бухгалтером записом Д 90 / 1, К 41 відняти суму реалізованої націнки, відображену записом методом сторно Д 90, К 42.
За досліджуваний період на підприємстві реалізовано товарів за продажними цінами 2372,7 тис. руб. Сума націнки за реалізованими товарами, згідно розрахунку, склала 292,7 тис. руб. Собівартість проданих товарів дорівнює 2088 тис. руб. (2372,7 - 292,7).
По рядку 030 «Комерційні витрати» торговельні організації показують витрати обігу, що припадають на реалізовані товари. Дані беруться за дебетовою стороні рахунка 90 «Продажі» в кореспонденції з кредитом рахунка 44 «Витрати на продаж».
Підприємства, що займаються виробництвом продукції (виконанням робіт, послуг) по рядку 030 форми 2 відображають витрати, пов'язані зі збутом продукції, списані з кредиту рахунку 44 у дебет рахунку 90.
У формі № 2 Звіт про прибутки і збитки за ТОВ «Резерв» сума, відображена по рядку 030 склала 324,0 тис. руб.
Рядок 040 «Управлінські витрати» форми № 2 застосовується підприємствами, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) і зазвичай не застосовується в торговельних організаціях. По цьому рядку відображаються загальногосподарські витрати організації.
Якщо відповідно до облікової політики загальногосподарські витрати списуються з кредиту рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» у дебет рахунку 20 «Основне виробництво», вони включаються до собівартості проданої продукції і відображаються по рядку 020 «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг».
У розділі II «Операційні доходи і витрати" відображаються операційні витрати, до яких належать витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації, прав, що виникають з патентів на винахід та інших видів інтелектуальної власності, витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів, нематеріальних активів відмінних від грошових коштів, товарів, продукції, відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів та ін
У складі операційних витрат по рядку 070 «Відсотки до сплати» відбиваються суми відсотків, які організація повинна заплатити.
По рядку 100 «Інші операційні витрати» відображаються інші, не враховані за рядку 070 витрати.
У формі № 2 ТОВ «Резерв» по ​​рядку 100 відображена залишкова вартість списаних основних засобів в сумі 3,7 тис. руб., І податки, які відносять на рахунок 91 «Інші доходи і витрати» у сумі 4,3 тис. руб.
Загальний підсумок рядка 100 дорівнює 8,0 тис. крб.
У III розділі форми № 2 «Позареалізаційні доходи і витрати" відображаються позареалізаційні витрати, до яких відносяться:
- Штрафи, пені, неустойки, сплачені за порушення умов договору;
- Відшкодування заподіяних збитків організацією;
- Збитки минулих років, визнані у звітному році;
- Суми дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності;
- Негативні курсові різниці;
- Суми уцінки активів (за винятком необоротних активів) та ін
Дані формування показників операційних і позареалізаційних витрат беруться на основі аналітичних даних за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати».
На досліджуваному підприємстві по рядку 130 «Позареалізаційні витрати» відбиті суми списаної за закінченням строків позовної давності дебіторська заборгованість 15,8 тис. руб., Суми штрафів у розмірі 1,8 тис. руб. і суми уцінки товарів 2,4 тис. руб. Загальна сума позареалізаційних витрат за звітний період склала 20,0 тис. руб.
У розділі IV «Надзвичайні доходи і витрати» відображаються витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійні лиха, пожежі, аварії і т.д.). формуються ці показники за даними аналітичного обліку за дебетом рахунка 99 «Прибутки та збитки».
З метою контролю за окремими позареалізаційними доходами і витратами, що робить істотний вплив на фінансові результати діяльності організації у Звіті про прибутки та збитки у вигляді довідки дається розшифровки окремих прибутків і збитків за звітний період і аналогічний період минулого року.

Висновок

Бухгалтерська звітність є важливою інформаційною базою для оцінки фінансового стану підприємства. Одна з основних таблиць звітності - форма № 2 «Звіт про фінансові результати», за показниками даного звіту можна судити про фінансові результати діяльності підприємства.
У цій роботі були розглянуті моделі побудови «Звіту про фінансові результати» в Росії і міжнародній практиці, розкрито призначення і цільова спрямованість Звіту, докладно викладено порядок формування та класифікацію доходів і витрат.
При розгляд даних питань використані практичні матеріали діяльності ТОВ «Резерв».
За результатами виконаної роботи можна зробити висновок, що на досліджуваному підприємстві порядок складання «Звіту про прибутки та збитки» відповідає нормативним актам. Звіт складається за формою, згідно з вказівками про обсяг форм бухгалтерської звітності та про порядок складання бухгалтерської звітності, затвердженої Мінфіном РФ від 13.01.2000 № 4 н.
Дані про фінансові результати, відображені у Звіті про прибутки та збитки відповідаю бухгалтерського балансу.

Література

1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129 ФЗ
2. Програма реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, Постанова Уряду РФ № 283 від 06.03.98 р.
3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, утв. Мінфіном РФ від 29.07.98. № 34н (з подальшими змінами).
4. Вказівка ​​про обсяг форм бухгалтерської звітності та Вказівки про порядок складання бухгалтерської звітності, затв. Мінфіном РФ від 13.01.2000 р. № 44
5. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації», ПБО 4 / 99, утв. Мінфіном РФ від 06.07.99 р.. № 43н
6. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 10/99 «Доходи організації», затв. Мінфіном РФ від 06.05.99 р. № 32н (зі змінами від 30.03.01 р. № 27н.
7. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 10/99 «Витрати організації», затв. Мінфіном РФ від 06.05.99 р. № 33н. (Зі змінами від 30.03.01. № 27н.)
8. Астахов В.П. «Бухгалтерський фінансовий облік» ІКЦ Мару, Москва 2003р.
9. Безруких П.С. «Бухгалтерський облік» Москва, Бух. Облік, 2003р.
10. Бакін М.І. «Бухгалтерський облік в торгівлі» Москва, «Фінанси та статистика» 2002 р .
11. Гетьман В.Г. «Фінансовий облік», Москва, «Фінанси та статистика» 2002 р .
12. Кондраков І.П. «Бухгалтерський облік» Москва, Інфра 2002 р .
13. Козлова Е.П. «Бухгалтерський облік в організаціях» Москва, Фінанси і статистика, 2002 р .
14. Журнал «Бухоблік» № 3 / 03 стор 4-15.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
68.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про прибутки та збитки
Звіт про прибутки та збитки 2 Сутність і
Звіт про прибутки та збитки 2 Значення і
Звіт про прибутки та збитки 2 Правила заповнення
Звіт про прибутки і збитки та його значення
Звіт про прибутки та збитки будова зміст та аналіз
Звіт про прибутки та збитки аналіз фінансових результатів
Звіт про прибутки та збитки у відповідності з міжнародними стандартами
Звіт про прибутки та збитки зміст техніка складання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru