Звіт про прибутки та збитки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення
Звіт про прибутки та збитки (форма № 2) відносяться до числа основних форм бухгалтерської звітності комерційних організацій. Він дає уявлення про фінансові результати господарської діяльності організації за звітний період. Річний звіт про прибутки і збитки узагальнює інформацію про фінансові результати звітності року і входить до складу річної звітності; звіт, що формується наростаючим підсумком за кожен місяць (квартал), входить до складу проміжної звітності.
Звіт про прибутки та збитки, як і бухгалтерський баланс, складається на основі двох основних принципів - методу нарахування та припущення безперервності діяльності організації.
Значення звіту про прибутки та збитки визначається роллю прибутку як показника оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації та джерела фінансування розширеного відтворення. На формування прибутку впливають виробничі та фінансові чинники, а також зміст облікової політики в галузі ведення бухгалтерського обліку та оподаткування. Показники фінансових результатів господарської діяльності організації відображають компетентність керівництва та якості управлінських рішень. Тому звіт про прибутки і збитки в сучасній аналітичній практиці розглядається як джерело інформації про рівень економічної ефективності господарської діяльності організації, використовується для виявлення і аналізу тенденцій формування показників фінансових результатів і оцінки управлінських рішень за звітний період.
Дані, наведені у звіті про прибутки та збитки визначаються і наводяться наростаючим підсумком з початку року.
При складанні форми № 2 слід керуватися положеннями з бухгалтерського обліку: «Доходи організації» (ПБУ 9 / 99), «Витрати організації» (ПБУ 10/99).
Всі витрати і негативні показники у звіті про прибутки і збитки наводяться у дужках.
При складанні звіту про прибутки і збитки організації слід керуватися принципами:
1. дотримання критерію визнання доходів і витрат (п.12 ПБУ 9 / 99 і п.16 ПБО 10/99);
2. дотримання класифікації доходів і витрат (отримані за основними видами діяльності; операційні; позареалізаційні; надзвичайні);
3. рівномірного і обгрунтованого розподілу доходів і витрат між звітними періодами;
4. взаємозв'язок доходів і обумовлюють їх отримання витрат;
5. визнання витрати при наявності даних про те, що від виконання цього активу економічна вигода отримана не буде.
Основна мета курсової роботи - показати призначення звіту про прибутки та збитки.
Основні завдання:
1. виявити основні показники звіту про прибутки і збитки та порядок їх відображення в обліку і звітності;
2. показати призначення звіту про прибутки і збитки та його побудова;
3. дати характеристику показників звіту про прибутки та збитки за видами діяльності;
4. виявити взаємозв'язок показників звіту про прибутки і збитки з податковими деклараціями та іншими формами звітності;
5. показати автоматизацію складання звіту про прибутки та збитки.
Об'єктом дослідження є ТОВ «УПХ« Брюховецької »Брюховецького району.
При написанні курсової роботи використовувалися такі прийоми економічного аналізу: прийом порівняння, прийом ланцюгових підстановок.
У ході виконання роботи, в якості джерела інформації, були використані річні звіти ТОВ «УПХ« Брюховецької »за 2005 р., 2006 р., 2007 р.

1 Показники звіту про прибутки і збитки та порядок їх відображення в обліку та звітності
У результаті своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює будь-які господарські операції, приймає ті чи інші рішення. Практично кожну таку дію знаходить відображення в бухгалтерському обліку.
На основі даних бухгалтерського обліку з метою представлення зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручній і зрозумілій для прийняття цими користувачами певних ділових рішень, складається бухгалтерська звітність.
Бухгалтерська звітність - це система показників, що відображають майнове і фінансове становище організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Бухгалтерська звітність являє собою сукупність даних, що характеризують результати фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період. Вона являє собою засіб управління підприємством і одночасно метод узагальнення та подання інформації про господарську діяльність. У свою чергу звітність служить вихідною базою для подальшого планування.
Вимоги до бухгалтерської звітності
У положенні з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99) наводяться загальні вимоги до бухгалтерської звітності: вона, повинна бути, складена російською мовою, у валюті Російської Федерації, підписана керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.
Крім цього існують і спеціальні вимоги.
1. Бухгалтерська звітність організації є завершальним етапом облікового процесу. Тому повинна бути проведена вся необхідна підготовча робота до складання звітності: звірені дані синтетичного та аналітичного обліку, проведена підсумкова інвентаризація і її результати відображені на рахунках, підведені підсумки в регістрах і відображені суми калькуляційних різниць, проведена взаємна звірка показників у регістрах, складений оборотний баланс або організовано інші форми звірки оборотів;
2. Бухгалтерська звітність повинна включати всі передбачені форми, які в результаті складають єдиний комплекс взаємопов'язаних між собою показників звітності;
3. Бухгалтерська звітність складається із залученням відповідних даних регістрів синтетичного і аналітичного обліку;
4. Організації, звітність яких підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці, у складі бухгалтерської звітності представляють підсумкову частину аудиторського висновку, складеного відповідно до діючих правил аудиторської діяльності в Російській Федерації;
5. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності наводяться числові дані за відповідний звітний період попереднього року (з необхідною коригуванням, якщо вона передбачена діючими правилами складання звітності);
6. У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активу і пасиву, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку;
7. Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники в оцінці нетто, тобто за мінусом регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки;
8. У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, організація публікує бухгалтерську звітність разом з підсумковою частиною аудиторського висновку;
9. При складанні річної бухгалтерської звітності звітним роком є ​​календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно;
10. Оцінка окремих статей бухгалтерської звітності здійснюється відповідно до вимог, встановлених Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 № 34н;
11. Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Події після звітної дати" (ПБО 7 / 98) істотне подія після звітної дати підлягає відображенню в бухгалтерській звітності за звітний рік незалежно від позитивного чи негативного його впливу на діяльність організації. Істотним вважається подія, якщо без знання про нього неможлива достовірна оцінка результатів діяльності організації користувачами звітності;
12. Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Умовні факти господарської діяльності" (ПБО 8 / 98) зазначені факти підлягають відображенню в бухгалтерській звітності організації за звітний період незалежно від того, чи є наслідки їх сприятливими або несприятливими для організації.
Дотримання вказаних бухгалтерських принципів і вимог при підготовці бухгалтерської звітності сприяє тому, що користувачі звітної інформації можуть скласти правдиву і об'єктивну картину про діяльність цікавить їх організації.
У бухгалтерських звітах не допускається ніяких помарок і підчисток. Відповідальність за складання правдивої звітності лежить на керівництві організації [6, ст. 622 - 624].
Найважливішою формою вираження ділової активності організацій є величина поточного фінансового результату за певний період - прибутку, одержуваної від їх підприємницької, інвестиційної та фінансової діяльності. Відомості про формування та використання прибутку розглядаються як найбільш значима частина бухгалтерської (фінансової) звітності, яка доповнює і розвиває інформацію, представлену в балансі лише у вигляді остаточно оформленого результату [9, ст. 79].
Подання бухгалтерської звітності про фінансові результати здійснюється за формою № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
Звіт про прибутки та збитки - бухгалтерський звіт, який підсумовує дані про доходи та витрати звітного періоду компанії.
Єфімова О.В. і М.В. Мельник у книзі «Аналіз фінансової звітності» розглядають зміст бухгалтерської інформації, що розкривається у звіті про прибутки та збитки комерційними організаціями, її значення для оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації та управлінських рішень керівництва за звітний період; дають характеристику доходів і витрат, показників прибутку та збитку ; розглядають методи аналізу фінансових результатів, та оцінки якості прибутку, можливості використання звіту про прибуток і збитки прогнозуванні фінансових результатів.
Новодворський В.Д. у книзі «Бухгалтерська (фінансова) звітність» дотримується думки, що звітність організації - це система показників, що характеризують умови та результати її роботи за минулий період; по суті, це особливий вид облікових записів, що є коротким витягом з поточного обліку, що відображають зведені дані про стан і результати діяльності підприємства і його підрозділів за певний період. Також він вважав, що другий найважливішою складовою бухгалтерської звітності, як встановлено в законі «Про бухгалтерський облік» [ст. 13 п. 2], є звіт про прибутки і збитки, який у відповідності з основною задачею бухгалтерського обліку, сформульованої в законі, повинен дати «повну і достовірну інформацію про діяльність організації ...» [ст.1 п.3].
Пизенгольц М.З. у книзі «Бухгалтерський облік у сільському господарстві» вважає, що звіт про прибутки та збитки має дуже важливе значення, тому що в ньому містяться всі необхідні відомості про фінансові результати діяльності організації в цілому і суми, їх складові.
У розділі «Основні правила складання і надання бухгалтерської звітності» вказуються основні вимоги до звітності, її склад, правила оцінки основних статей звітності: фінансових вкладень, основних засобів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів, готової продукції і товарів, незавершеного виробництва і витрат, майбутніх періодів, капіталу і резервів, розрахунків з дебіторами і кредиторами, прибутку (збитку) організації.
У розділі «Порядок подання бухгалтерської звітності» вказується, що всі організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам статистики за місцем їх реєстрації. Організації зобов'язані представити бухгалтерську звітність у встановлені терміни по одному примірнику безкоштовно.
У розділі «Основні правила зведеної бухгалтерської звітності» зазначається, що в разі наявності у організації дочірніх і залежних товариств крім власного бухгалтерського звіту складається також зведена бухгалтерська звітність, що включає показники звітів таких товариств, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами, в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації [10, ст. 260 - 262].
Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43н.
Положення включає 11 розділів: загальний стан, визначення, що складають бухгалтерської звітності та загальні вимоги до неї, зміст бухгалтерського балансу, зміст звіту про прибутки та збитки, зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, правила оцінки статей бухгалтерської звітності, інформація, супутня бухгалтерської звітності, аудит бухгалтерської звітності, публічність бухгалтерської звітності, проміжна бухгалтерська звітність.
У першому розділі вказується, в яких випадках застосовується дане положення.
У другому розділі дається визначення термінів, що застосовуються в положенні, - бухгалтерська звітність, звітний період, звітна дата, користувач.
У третьому розділі розкривається склад бухгалтерської звітності і загальні вимоги до неї. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності (крім звіту, складеного за звітний період) повинні бути приведені дані мінімум за два голи - звітний і попередній звітному.
У четвертому, п'ятому та шостому розділах викладається зміст основних форм звітності - бухгалтерського балансу, звіту про прибутки та збитки, пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни капіталу.
У сьомому розділі наводяться правила оцінки статей бухгалтерської звітності, вказується, що оцінка статей повинна відповідати вимогам Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98). Бухгалтерський баланс повинен включати дані на нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.
У восьмому розділі розкривається інформація, супутня бухгалтерської звітності: динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за кілька років, плановане розвиток організації, передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення, політика щодо позикових коштів, управління ризиками, діяльність у галузі науково-дослідних і дослідно -конструкторських робіт, природоохоронні заходи, інша інформація.
У дев'ятому розділі - аудит бухгалтерської звітності - вказується, що у випадках, передбачених законодавством, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту. Підсумкова частина аудиторського висновку в цих випадках додається до звітності.
У десятому розділі зазначено, в які адреси представляється звітність і в яких випадках звітність підлягає публікації.
В одинадцятому розділі наводиться проміжна бухгалтерська звітність, яка складається крім річної: звітність за місяць, за квартал. Проміжна бухгалтерська звітність включає бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки організації [10, ст. 48 - 49].
Звіт про прибутки та збитки має характеризувати фінансові результати діяльності організації за звітний період. Відображаючи в звіті про прибутки та збитки різні види доходів і витрат, бухгалтер повинен керуватися наступними нормативними документами:
1. Положення з бухгалтерського обліку 9 / 99 «Доходи організації», затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 32н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30.02.2001 № 27н).
Положення включає п'ять розділів: загальні положення, доходи від звичайних видів діяльності, інші надходження, визнання доходів, розкриття інформації в бухгалтерській звітності.
2. Положення з бухгалтерського обліку 10/99 «Витрати організації», затверджені наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30.03.2001 № 27н).
Положення включає п'ять розділів: загальні положення, витрати по звичайних видах діяльності, інші витрати, визнання витрат, розкриття інформації в бухгалтерській звітності.
3. Положення з бухгалтерського обліку 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток», затверджене наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002 № 114н.

2. Економічна характеристика господарства
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика організації
Центральне господарство розташоване в ст. Брюховецької. Загальна площа земель господарства на момент складання проекту 6510 га, в тому числі ріллі - 6410 га, багаторічних насаджень - 170 га, пасовищ - 45 га. Крім того, 210 га ріллі повинно зрошуватися. Землекористування надано ділянках неправильної конфігурації, протяжністю з півночі на південь 10 км, із заходу на схід до 18,6 га. На території аграрного коледжу знаходиться 9 сторонніх землекористувань загальною площею 553,3 га. З яких 398 га займає рибколгосп «8-е березня» і 112 га залізниця (Краснодар - Ростов). Перетинаючи коледж, з півночі на південь, він ділить землекористування на два масиви. На території аграрного коледжу є шість хуторів, з них перспективні зараз вже всі населені пункти.
Коротка історія організації: Дане землевпорядкування було вироблено на землях колгоспу імені Крупської. У 1975 році за складання СІ РРФСР від 28.02.75 р. № 175 колгосп був реорганізований, а землі площею 11401 га передані Брюховецькому радгоспу-технікуму. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів РРФСР від 01.12.76 р. № 1929 було вилучено із земель радгоспу 4075 га знову організованому міжгосподарському комплексу з вирощування молодняку ​​- нетелів. У 1991 році радгосп-технікум Брюховецький реорганізовано в коледж-радгосп Брюховецький, з 1995 року реорганізований в Брюховецький аграрний коледж.
Загальні відомості про господарство: землекористування розташоване в південній частині району і межує на півночі із землями Брюховецького відгодівельного комплексу по вирощуванню нетелей, на півдні з землями Тимашевського району, на сході з землями колгоспу ЗАТ імені Суворова, на заході із землями колгоспу СВК «Нива Кубані» .
Транспортний зв'язок: від аграрного коледжу до залізної дороги відстань складає 3 км, а до найближчої пристані 105 км (м. Приморсько-Ахтарськ) до (обласного) крайового центру (м. Краснодар) - 100 км, є автостанція на відстані 3-х км .
На відстань 3-х км від аграрного коледжу знаходяться хлібоприймальний пункт, АТ «Антей» (м'ясокомбінат), молочно-консервний комбінат; на відстані 7-ми км, на відстані 9-ти км знаходяться агроснабженческое і ремонтне технічне підприємство. Через територію аграрного коледжу проходить центральна об'їзна дорога Краснодарського краю.
Забезпечення господарства транспортної зв'язком і машінотранспортним парком позитивно діє на економіку господарства, і підвищують виробничо-фінансову діяльність господарства, так як менша кількість коштів у господарстві розходиться на транспорт, також на неї впливає близьке розташування місць збуту.
Склад виробничих підрозділів і їх коротка характеристика (напрямок і спеціалізація): в аграрному коледжі «Брюховецький» 4 рільничих відділення спільний сад-город, 2 молочних ферми з відгодівлі великої рогатої худоби, МТФ-1, МТФ-2, також є СТФ приблизно 6000 голів , автопарк, МТМ, зерносклад, МЖФ, електроцех, стройучасток, цегельний завод, центральна контора, склад МТМ, хімсклад, нафтобаза, ковбасний цех, забійний цех.
Площа I відділення в середньому 2300 га. У рільничих відділеннях вирощують зернові культури, соняшник, цукровий буряк, кормові культури, картоплю, овочі однорічних і багаторічних культур. На фермі МТФ містяться 390 корів (прив'язний спосіб утримання).
Склад машинотракторного парку: кукурудзозбиральні комбайни - 2 штуки, вантажний парк приблизно 37 штук, спеціальні машини приблизно 7 штук, автобусів приблизно 5 штук і т.д.
У структурі посівів - 52% земель відводиться під зернові, технічні 18%, кормові займають 30%.
Основні напрямки господарства: зернові, з розвиненим тваринництвом. Середньорічна чисельність становить 365 чоловік.
Земля - ​​основний елемент національного багатства і головний засіб виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне використання земельних ресурсів має велике значення для розвитку національної економіки, обумовлюючи обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і продовольчу безпеку країни. Основні ресурси організації відображені в таблиці 1.
Таблиця 1-Ресурси організації
Показник
2005
2006
2007
2007 р. в% до
2005
2006
Середньорічна чисельність працівників, чол.
377
342
271
71,9
79,2
в т.ч. зайнятих у сільському господарстві, чол.
327
291
229
70,0
78,7
Загальна площа, га
6928
8083
8083
116,7
100
в т.ч. сільськогосподарських угідь
6347
7458
7458
117,5
100
з них ріллі
6033
7400
7400
122,7
100
Середньорічна вартість всіх основних засобів, тис. руб.
14845,0
34436,0
32887
221,5
95,5
Виробничі витрати на продукцію рослинництва і тваринництва, тис. руб.
78993,0
91895,0
56144
71,1
61,1
Енергетичні потужності, всього, тис. к.с.
1952
1952
2327
119,2
119,2
Середньорічна сума оборотних коштів, тис. руб.
55285
71795
104565,5
189,1
145,7
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок про те що, відбулися зміни у складі ресурсів господарства за останніх три роки. Чисельність працівників у 2005 р. в порівнянні з 2007 р. скоротилася на 106 осіб.
Площа сільськогосподарських угідь збільшилася в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. збільшилася на 1155 га .. Площа ріллі збільшилася в 2007 році на 22,7%, що на 1367 га більше, ніж у 2005 році.
Середньорічна вартість оборотних засобів збільшилася на 49280,5 тис. руб. на 89,1% в 2007 році в порівнянні з 2005 роком, за рахунок збільшення запасів і грошових коштів.
Виробничі витрати на продукцію рослинництва і тваринництва зменшилися в 2007 році на 28,9% до 2005 року. Це пов'язано зі зменшенням витрат на оплату праці, матеріальних витрат і амортизацію.
У 2007 році збільшилась кількість енергетичних потужностей на 19,2% в порівнянні з 2005 роком. Отже, в господарстві було придбано велику кількість техніки.
Для визначення результатів діяльності ТОВ УПХ «Брюховецької» побудуємо таблицю 2.
Таблиця 2 - Результати діяльності ТОВ УПХ «Брюховецької»
Показники
2005
2006р.
2007
2007 р. в% до
2005
2006
Виручка від реалізації, тис. крб.
92230
140745
161899
175,5
115,0
Собівартість продукції, тис. руб.
61458
99463
90390
147,1
90,9
Результати від реалізації - всього, тис. руб.
30772
41282
71509
232,4
173,2
Результат від реалізації продукції рослинництва, тис. руб.
13518
29404
69086
511,1
235,0
Результат від реалізації тваринництва, тис. руб.
17702
11249
4724
26,7
42,0
Сальдо інших доходів і витрат, тис.руб.
4415
-4943
-5205
-117,9
105,3
Прибуток до оподаткування, тис. грн.
32758
34915
65023
198,5
186,2
Поточний податок на прибуток, тис. грн.
-643
-
-
-
-
Показники
2005
2006р.
2007
2007 р. в% до
2005
2006
Рентабельність основної діяльності,%
52,3
34,3
70,7
135,2
206,1
Рентабельність продажів,%
50,1
41,5
79,1
157,9
190,6
За даними таблиці 2 видно, що результат від реалізації за аналізовані три роки зросла на 40737 тис. крб., Або на 132,4%. На даний результат вплинула зміна у виручці від реалізації на 75,5%, або на 69669 тис. руб. і в собівартості продукції вона збільшилася на 47,1%, або на 28932 тис. руб .. За даними результатів реалізації продукції рослинництва за 2007 р. видно, що вона виросла в 5 разів, а результат реалізації продукції тваринництва знизився на 73,3%. Це пов'язано з відділенням ферм від головного управління. Тепер кожна ферма діє як окреме господарство.
Також збільшився прибуток до оподаткування 2007 р. в порівнянні з 2005 р. на 98,5%, або на 32265 тис. руб.
Рентабельність основної діяльності збільшилася на 35,2%, це пов'язано зі збільшенням чистого прибутку. Також збільшилась рентабельність продажів на 57,9%, це пов'язано зі збільшенням прибутку від продажів.
Для визначення показників забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання побудуємо таблицю 3.
Виходячи з даних таблиці 3, можна зробити висновок, що вартість основних виробничих фондів збільшилася в 2007 році на 18507 тис. руб. до рівня 2005 року. і при цьому відбувається збільшення активної частини основних фондів протягом аналізованого періоду, і в 2007 році їх вартість склала 42536 тис. руб., що на 177,0% більше, ніж у 2005 році.
Фондообеспеченность господарства основними виробничими фондами збільшилися в 2007 році на 61,8% відповідно до рівня 2005 року. Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості основних виробничих фондів. Фондоозброєність в 2007 р. знизився на 8%.
Збільшення грошової виручки призвело до зростання фондовіддачі. Даний показник в 2007 році склав 3,8 руб., Що на 2,4 руб. більше, ніж у 2005 році. Фондомісткість знизилася в 2007 році до 30 коп., Що на 40 коп. нижче рівня 2005 року.
Таблиця 3 - Показники забезпеченості основними засобами та ефективність їх використання у ТОВ УПХ «Брюховецької»
Показники
2005
2006
2007
2007 р. в% до 2005 р.
Вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
24029
42735
42536
177,0
Площа сільськогосподарських угідь, га.
6347
7458
7458
117,5
Середньорічна чисельність працівників, чол.
377
342
271
71,9
Фондообеспеченность, тис. руб.
17,0
21,8
27,5
161,8
Фондоозброєність, тис. руб.
170,6
125,0
157,0
92,0
Грошова виручка, тис. руб.
92230
140745
161899
175,5
Фондовіддача, грн.
1,4
3,3
3,8
271,4
Фондомісткість, руб.
0,7
0,3
0,3
42,9
Валовий прибуток, тис. руб.
30772
41282
71509
232,4
Фондорентабельность,%
143,4
329,3
380,6
265,4
Для визначення вертикального і горизонтального аналіз балансу побудуємо таблицю 4.
Аналізуючи дані таблиці 4, можна зробити висновок про те, що основні засоби на кінець року збільшилися на 10,5%, це пов'язано з придбанням нової техніки. Також збільшилися грошові кошти на 9668,1%, або на 9088 тис. руб. Незавершене будівництво зменшилось на 30,3%, або на 3485 тис. руб. На кінець року не спостерігається короткострокових фінансових вкладень.
Нерозподілений прибуток збільшився на 65,9%. Також збільшилася кредиторська заборгованість на 7,1%. Короткострокових кредитів і позик на кінець року не спостерігається. Відбулась зміна в довгострокових кредитах і позиках, вони знизилися на 57,2%, або на 10876 тис. руб. Так як основний напрямок діяльності господарства зернове з розвиненим тваринництвом, то зниження валової продукції по деяких видах суттєво не вплинуло на загальний обсяг виробництва.
Таблиця 4 - Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу за 2007 р.
Показник
Початок року
Кінець року
Кінець року у% до початку року
тис. руб.
у% до підсумку балансу
тис. руб.
у% до підсумку балансу
Основні засоби
31244
25,6
34530
20,0
110,5
Незавершене будівництво
11491
9,4
8006
4,7
69,7
Запаси
51405
42,1
73053
42,4
142,1
Дебіторська заборгованість
27380
22,4
47239
27,4
172,5
Короткострокові фінансові вкладення
203
0,2
-
-
-
Грошові кошти
94
0,1
9182
5,3
9768,1
Інші оборотні активи
177
0,2
398
0,2
224,9
Баланс
121994
100,0
172408
100,0
141,3
Статутний капітал
40
0,1
40
0,1
100
Нерозподілений прибуток
93601
76,7
155316
90,0
165,9
Позики і кредити довгострокові
18988
15,6
8121
4,7
42,8
Інші довгострокові зобов'язання
7930
6,5
7930
4,6
100,0
Короткострокові позики і кредити
500
0,4
-
-
-
Кредиторська заборгованість
935
0,7
1001
0,6
107,1
Баланс
121994
100,0
172408
100,0
141,3
В умовах ринкових відносин винятково велика роль аналізу фінансового стану підприємства. Це пов'язано з тим, що підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо господарської діяльності перед членами підприємства, працівниками, банком та кредиторами.
Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання. Найбільш повний аналіз фінансової діяльності підприємства можна провести за допомогою фінансових коефіцієнтів. Для проведення такого аналізу використовується бухгалтерський баланс: форма № 1. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на момент його складання. Щоб встановити, який вплив на становище, що склалося надали зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства, необхідний аналіз активу і пасиву балансу. Для проведення такого аналізу використовується таблиця 5
Таблиця 5 - Показники характеризують фінансовий стан (на кінець року)
Показники
На початок 2007 р.
На кінець 2007 р.
Зміна, +, -
Наявність оборотних коштів - всього, тис. руб.
79259
129872
50613
з них власні оборотні кошти, тис. руб.
50906
112820
61914
Частка власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів,%
64,2
86,9
22,7
Залучені і позикові кошти - всього, тис. руб.
28354
17052
-11301
в т.ч. кредиторська заборгованість
935
1001
66
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів
1,795
6,616
4,821
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,207
9,173
8,966
Коефіцієнт критичної оцінки
19,287
56,365
37,078
Коефіцієнт поточної ліквідності
55,233
129,742
74,509
Забезпеченості власними оборотними засобами
0,642
0,869
0,227
Фінансової незалежності
0,768
0,901
0,133
Фінансової незалежності щодо формування запасів і витрат
1,822
2,127
0,305
Аналізуючи дані таблиці 5, можна зробити висновок про те, що наявність обігових коштів в організації за 2007 р. збільшилася на 50613 тис. крб., Тобто збільшилася кількість запасів, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів, короткострокової дебіторської заборгованості.
Частка власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів за 2007 р. збільшився на 22,7%. А залучені і позикові кошти зменшилися на 11301 тис. руб. Це призвело до збільшення коефіцієнта співвідношення власних і залучених коштів на 4,8 пункту.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2007 р. склав 9,173, це показує, яку частину поточної короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і фінансових вкладень, тобто підприємство абсолютно ліквідно.
Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився за рік на 74,5 пункту, це означає, що організація з абсолютною фінансовою стійкістю і абсолютно платоспроможна.
Для визначення показників ділової активності побудуємо таблицю 6.
Таблиця 6 - Показники ділової активності підприємства
Показник
2005
2006
2007
Відхилення (+,-) в 2007 р. в порівнянні з
2005
2006
Виручка від реалізації, тис. крб.
92230
140745
161899
69669
21154
Прибуток до оподаткування, тис. руб.
32758
34915
65023
32265
30108
Середньорічна вартість майна, тис. руб.
70018,5
105177
125933
55914,5
20756
Виручка реалізації в розрахунку на середньорічного працівника, тис. руб.
244,6
411,5
597,4
352,8
185,9
Кількість оборотів за рік:
- Всього капіталу
1,044
1,154
0,939
-0,105
-0,215
- Власного капіталу
1,571
1,503
1,042
-0,529
-0,461
- Поточних активів
-
-
-
-
-
- Оборотних коштів
1,434
1,776
1,247
-0,187
-0,529
- Виробничих запасів
1,555
2,738
2,216
0,661
-0,522
- Дебіторської заборгованості
28,732
5,140
3,427
-25,305
-1,713
- Кредиторської заборгованості
3,112
4,964
9,494
6,382
4,530
Тривалість одного обороту, днів:
- Всього капіталу
349,6
316,3
388,7
39,1
72,4
- Власного капіталу
232,3
242,9
350,3
118,0
107,4
- Поточних активів
-
-
-
-
-
- Оборотних коштів
254,5
205,5
292,7
38,2
87,2
- Виробничих запасів
234,7
133,3
164,7
-70,0
31,4
- Дебіторської заборгованості
12,7
71,0
106,5
93,8
35,5
- Кредиторської заборгованості
117,3
73,5
38,5
-78,8
-35,0
Аналізуючи таблицю 6 за останніх три роки, можна зробити висновок про те, що
Кількість оборотів знизилося за власним капіталом на 0,529 пункту, оборотних коштів на 0,187 пункту, дебіторської заборгованості на 25,305 пункту. Для визначення ефективності використання оборотних коштів побудуємо таблицю 7.
Таблиця 7 - Ефективність використання оборотних коштів, тис. руб.
Показник
2005
2006
2007
2007 р. в% до
2005
2006
Виручка від реалізації
92230
140745
161899
175,5
115,0
Прибуток від реалізації
30772
41282
71509
232,4
173,2
Чистий прибуток
32115
34150
63915
119,0
187,2
Середньорічна сума оборотних коштів
55285
71795
104565,5
119,6
145,6
Отримано на 1000 рублів оборотних коштів, грн.:
- Виручки
1,668
1,960
1,548
92,8
79,0
- Прибутку від реалізації
0,557
0,575
0,684
122,8
119,0
- Чистого прибутку
0,581
0,476
0,611
105,2
128,4
Аналізуючи таблицю 7, можна виявити такі зміни відбулися в господарстві. Чистий прибуток в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. виріс на 19%, це пов'язано зі збільшенням прибутку від реалізації на 132,4% і виручки від реалізації на 75,5%.
На основу проведеного фінансового аналізу в ТОВ «УПХ» «Брюховецької» можна зробити короткий висновок, що фінансове становище підприємства стійке.
2.2 Загальна організація бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік формує інформацію про роботу сільськогосподарських організацій. Він фіксує всі зміни, що відбуваються у виробничій, постачальницької і збутової діяльності, тобто дає необхідні відомості про кругообіг засобів та процесі розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств. Інформаційна функція бухгалтерського обліку не пасивна. Бухгалтерський облік - не безпристрасний реєстратор фактів і подій; тут систематизуються та узагальнюються отримані дані. Всі зміни, що відбуваються у господарській діяльності, реєструються в бухгалтерському обліку з метою активного впливу на поліпшення роботи організації через прийняття правильних управлінських рішень.
Тому бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління виробництвом. Він необхідний, перш за все, для інформаційного забезпечення системи управління, причому на всіх її рівнях. Зокрема, облікова інформація залучається для управління на наступних рівнях: внутрішньогосподарському (у виробничих підрозділах), загальногосподарському (по господарству в цілому) і на зовнішніх рівнях управління сільськогосподарським виробництвом. У загальному обсязі економічної інформації в сільському господарстві облікова інформація займає понад 80%, тобто дана інформація становить основу інформаційного забезпечення системи управління сільськогосподарським виробництвом.
Роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні системи управління досить висока при формах обліку, заснованих на ручній обробці облікової інформації, але вона ще більше зростає в умовах впровадження форм обліку, заснованих на машинній обробці інформації. Саме на цій стадії впровадження обробки інформації бухгалтерський облік стає найважливішою складовою частиною єдиної автоматизованої системи. Хоча, природно, самостійність його як одного з найважливіших видів обліку повністю зберігається.
Значення бухгалтерського обліку в системі управління не зводиться тільки до функції інформаційного забезпечення, тобто: до інформаційної підсистемі. Бухгалтерський облік виконує й іншу важливу роль - забезпечення контролю за збереженням власності організацій. Велике значення контрольна функція бухгалтерського обліку має в умовах, коли повсюдно впроваджуються економічні методи впливу на якість роботи підприємств. Це означає, що бухгалтерський облік не тільки повинен сигналізувати про недоліки в роботі, про нераціональне використання ресурсів і т. п., але шляхом відповідної організації облікової служби покликаний поставити заслін цим негативним явищам [10, ст.5 - 6].
Облік в ТОВ «УПХ» «Брюховецької» здійснюється із застосуванням автоматизованої форми бухгалтерського обліку з орієнтацією на журнально-ордерну систему з використанням комп'ютерної програми, розробленої в організації з урахуванням специфіки діяльності з дотриманням російських методологічних правил бухгалтерського обліку на базі програми «1С» Підприємство.
До кадрового складу бухгалтерії входять:
головний бухгалтер Карпенко Т.А.;
бухгалтер Дьякова Т.І., відповідає за ведення таких рахунків: 01 «Основні засоби», 10.3 «ПММ», 20.1 «Рослинництво», 23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 08.1 «Будівництво та придбання основних засобів»;
бухгалтер Хохлова Н.І., відповідає за ведення таких рахунків: 20.2 «Тваринництво», 26 «Загальногосподарські витрати», 90 «Продажі», 11 «Тварини», 20.3 «Промислова переробка», 91 «Інші доходи і витрати»;
бухгалтер Реуцкая Г.І., відповідає за ведення таких рахунків: 70 «Розрахунки з оплати праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
бухгалтер Гріцова В.В., відповідає за ведення таких рахунків: 10.4 «Медикаменти», 10.5 «Запасні частини і ремонтні матеріали», 10.6 «Добрива і засоби захисту», 10.8 «Будівельні матеріали», 10.9 «МШП», 29 «Обслуговуючі виробництва »;
бухгалтер Конюшіхіна Г.В., відповідає за ведення таких рахунків: 10.1 «Насіння», 10.2 «Корми», 41 «Товари», 43 «Готова продукція».
Документообіг має важливе організуюче значення в бухгалтерському обліку. У самому загальному вигляді він являє собою рух документів в обліковому процесі від моменту їх складання до завершення використання і здачі в архів. Документообіг повинен розроблятися в кожному господарстві з урахуванням конкретних його особливостей: спеціалізації, організаційної структури, розміщення виробництв, розташування і видалення складів і підрозділів, місця оформлення первинних документів, стану транспортних засобів і т.п. Для чіткої регламентації руху документів документообіг оформляється (за кожним документом окремо або частіше у зведеному вигляді) у вигляді графіка (табеля документообігу), де вказуються: найменування і номер кожної форми документа, його призначення, в які строки, у якій кількості і ким складається , хто підписує (або стверджує) документ, коли і куди він представляється, хто його приймає, перевіряє та обробляє, куди на підставі чого робляться записи. Графік документообігу складається головним бухгалтером, і після затвердження керівником господарства стає обов'язковим для виконання.
Всі наступні записи в облікові регістри робляться на основі складених зведених документів. Природно що в плані документообігу з цієї групи документів фіксується рух первинних документів від їх складання до оформлення відповідного зведеного документа. У більшості випадків це робиться не в центральній бухгалтерії організації, а в її підрозділах [10, ст. 17 - 18].
Збереження бухгалтерських документів і облікових регістрів відповідно до встановлених правил - важливий елемент організації бухгалтерського обліку. На кожному підприємстві для зберігання документів передбачено організація поточного архівного господарства. Для архіву виділяється спеціальні приміщення, яке повинно бути ізольованим і сухим, забезпеченим протипожежними засобами, обладнаним стелажами та іншими необхідними пристроями для зберігання. Всі використані бухгалтерські документи та облікові регістри у встановлені терміни передають до поточного архіву. Для цього їх попередньо брошуру і групують за тематичними розділами в хронологічному порядку. Доступ до матеріалів, що знаходяться в поточному архіві господарства, регулюється правилами, розробленими головним бухгалтером і затвердженими керівником господарство, де вказуються особи, які мають право на отримання документів з архіву, порядок їх видачі, повернення і т.п.
Перелік і терміни зберігання типових документів затверджені в централізованому порядку. Згідно з цим переліком річні бухгалтерські звіти, баланси та пояснювальні записки до них зберігаються постійно, квартальні звіти і баланси - 5 років, листування про затвердження звітів і балансів - 5 років. Особові рахунки робітників і службовців зберігаються до досягнення ними 75 років, розрахунково - платіжні відомості - 5 років (у випадку, якщо вони замінюють особові рахунки робітників і службовців, - до 75 років). Термін зберігання 5 років встановлено для більшості видів бухгалтерських документів і регістрів: головних книг, журналів - ордерів, розроблювальні таблиць, допоміжних і контрольних книг, журналів, карток, касових книг, оборотних відомостей, документів про проведення інвентаризацій, ревізій, актів перевірок каси, первинних документів і додатків до них, що зафіксували факт здійснення господарської операції і були підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, документи з обліку праці, товарно - матеріальних цінностей тощо). Термін зберігання 5 років встановлено для актів про проведення документних ревізій фінансово - господарської діяльності, листування про паспортизацію будівель і споруд, договорів про матеріальну відповідальність (після звільнення відповідних осіб). Деякі документи зберігаються до тих пір, поки мине потреба в них (але не менше 5 років): виконавчі листи, доручення - зобов'язання за товари, отримані в кредит, і листування з ним, документи (довідки, акти, зобов'язання, листування) по дебіторській заборгованості, недостач, розтрат, розкрадань, зразки підписів матеріально відповідальних осіб [10, ст. 22 -21].

3 Призначення звіту про прибутки і збитки та його побудова
3.1 Показники звіту про прибутки і збитки та порядок їх відображення в обліку та формою звіту
Після балансу "Звіт про прибутки та збитки" представляє для користувачів одну з найважливіших інформаційних форм. Дані звіту дозволяють визначити рентабельність реалізованої продукції, робіт, послуг - показника, в якому акумулюються в кінцевому підсумку вся господарська діяльність підприємства.
Основні показники звіту про прибутки і збитки (форма № 2):
Розділ I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності, в цьому розділі потрібно відобразити доходи і витрати з основної діяльності.
Рядок 010 "Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і обов'язкових аналогічних платежів)".
Виручка за цьому рядку відображається без урахування податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних платежів. Тут відбивається кредитовий оборот за рахунком 90.1 і дебетовий оборот по рахунках 90.3, 90.4.
Дебет рахунку 62
Кредит рахунку 90.2 - відбитий виторг
До складу доходів не включаються:
1. суми, що надійшли комісіонером для переведення їх комітентам;
2. аванси, отримані в рахунок майбутніх поставок продукції;
3. задатки;
4. суми, що надійшли в заставу;
5. суми, що надійшли в погашення раніше виданого позики або кредиту.
Виручку від реалізації за видами діяльності в деяких випадках можна розшифрувати, згідно з пунктом 18 положення з бухгалтерського обліку 9 / 99 "Доходи організації" виручка, операційні і позареалізаційні доходи, складові 5 і більше% від загальної суми доходів організації за звітний період, показуються по кожному увазі окремо:
1. виручка від продажу продукції.
2. виручка від продажу товарів.
3. виручка від надання послуг.
4. виручка від виконання робіт.
Ці вимоги зазначені також в положенні з бухгалтерського обліку 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації".
У досліджуваному підприємстві за 2005 рік виторг (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг склала 92230 тис. руб.
Рядок 020 «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг».
До витрат по звичайних видах діяльності належать витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції і товарів. Такими витратами так само вважаються витрати, осущестленіе коор пов'язане з виконанням робіт або надання послуг.
Витрати по звичайних видах діяльності відображаються за дебетом рахунків 20, 23, 25, 26, 28, 29, 41, 44 і т.д. і кредиту відповідних рахунків: 10, 70, 69 і т.д. Потім після закриття цих рахунків, вони відображаються за дебетом рахунка 90 в тій частині, яка відноситься до собівартості проданих товарів, робіт, послуг. У цій частці вони і відображаються по рядку 020.
Виробничі організації показують по цьому рядку вартість реалізованої готової продукції:
Дебет рахунку 90.2
Кредит рахунку 43,40.
Не вважаються витратами фірми і в «Звіті про прибутки і збитки» не відображаються:
1. витрати з придбання необоротних активів;
2. суми, видані в якості завдатку;
3. суми, перераховані в рахунок погашення кредиту та позики.
Сума за даним показником на підприємстві ТОВ «УПХ« Брюховецької »становить 61458 тис. руб.
Рядок 029 «Валовий прибуток».
Валовий прибуток розділу «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» звіту про прибутки та збитки визначається розрахунково як різниця між даними статті "Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і обов'язкових аналогічних платежів) "та даними статті« Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг »і становить 30772 тис. руб.
Таким чином, валовий прибуток є розрахунковим показником., Що грає важливу роль в оцінці фінансового стану організації. Вона широко використовується в розрахунках ряду показників для потреб управління витратами, ціноутворення і т.п.
Некомерційні організації, які отримують доходи від підприємницької діяльності, відображаючи виручку від продажу, собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг і фінансовий результат від продажу відповідно до загального порядку бухгалтерського обліку, мають деякі винятки. Таким винятком для них, зокрема, при формуванні витрат є не нарахування амортизації по об'єктах основних засобів і іншого амортизується комерційними організаціями майну, прийнятому до бухгалтерського обліку після 1 січня 2000
Рядок 030 «Комерційні витрати».
По цьому рядку відображаються витрати:
1. на затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції;
2. витрати на доставку продукції на пристань, у порт;
3. комісійні збори;
4. з утримання приміщень для зберігання продукції;
5. на рекламу;
6. на представницькі витрати і т.д.
В організаціях здійснюють торговельну діяльність до таких витрат можуть бути віднесені:
- Витрати на оплату праці;
- На оренду;
- На утримання будинків;
- Витрати зі зберігання товарів і т.д.
По цьому рядку відображається дебетовий оборот за рахунком 90.2 в кореспонденції з кредитовим оборотом по рахунку 44.
Комерційні витрати у звіті організації не відображені.
Рядок 040 «Управлінські витрати».
До управлінських витрат відносяться (загальногосподарські) витрати для потреб, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом, вони враховуються на рахунку 26. Це можуть бути такі витрати:
1. адміністративно-управлінські витрати;
2. зміст загальногосподарського персоналу;
3. амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;
4. витрати з оплати інформаційних, консультативних, аудиторських послуг і т.д.
Дебет рахунку 90.2
Кредит рахунка 26
Управлінські витрати в звіті організації не відображені.
Рядок 050 «Прибуток (збиток) від продажу».
По цьому рядку відображається фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг): прибуток або збиток. Арифметично показник рядка 050 визначається як різниця між виручкою від реалізації, відображеної за рядком 010, та сумою витрат, відображених по рядках 020, 030, 040 і складає 30772 тис. руб.
Якщо б організацією було отримано збиток від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, то він би показувався по рядку 050 в круглих дужках.
Розділ II. Інші доходи і витрати.
До інших доходів і витрат відносяться операційні, позареалізаційні та надзвичайні доходи і витрати.
Операційні доходи і витрати відображаються на рахунку 91, а надзвичайні на рахунку 99.
Операційні
Доходи
Витрати
1. відсотки, отримані (сплачені) за надання в користування грошових коштів;
2. надходження (витрати) пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів;
3. курсові й сумові різниці, що відносяться на належні до оплати відсотки за позиками та кредитами, отриманими і виражених в іноземній валюті або умовних грошових одиницях, які утворюються починаючи з моменту нарахування відсотків, за умовами договору, до їх фактичного погашення;
4. надходження (витрати) пов'язані з участю в статутному капіталі організації;
5. надходження (витрати) пов'язані з наданням (отриманням) за плату в тимчасове користування активів організації;
6. надходження (витрати) пов'язані з наданням (отриманням) за плату прав, що виникають з патентів на винаходи промислових зразків та інших видів інтелектуальної власності.
1. відсотки за використання банківських коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку;
2. прибуток, отримана організацією в результаті спільної діяльності;
3. негативна ділова репутація організації.
1. витрати на оплату послуг, що надаються кредитними організаціями;
2. відрахування в оціночні резерви;
3. додаткові витрати, здійснені у зв'язку з отриманням позик і кредитів, випуском і розміщенням позикових зобов'язань;
4. інші операційні витрати.
Позареалізаційні
Доходи
Витрати
1. штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
2. надходження (витрати) пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних організації (ів);
3. прибуток (збиток) минулих років, виявлена ​​(визнані) у звітному році;
4. позитивні (негативні) курсові різниці;
5. суми кредиторської (дебіторської) заборгованості, за якими минув термін позовної давності (3 роки);
6. сума дооцінки (уцінки) активів.
До надзвичайних доходів відносяться надходження, що виникають внаслідок надзвичайних обставин господарської діяльності (лиха, пожежі, аварії).
Рядок 060 «Відсотки до отримання»
По цьому рядку відображаються відсотки, які фірма повинна отримати у звітному періоді:
1. за облігаціями, депозитами, цінних державних паперів;
2. від обслуговуючого банку за використанням коштів, що зберігаються на розрахунковому рахунку;
3. від інших організацій за наданими їм позиками
Дебет рахунку 62, 76, 51, 52
Кредит рахунку 91.1.
Відсотки до отримання в звіті організації не відображені.
Рядок 070 «Відсотки до сплати».
Тут наводяться відсотки, які організація повинна заплатити:
1. за облігаціями, акціях;
2. за кредитами і позиками, одержаними від інших організацій за умови, що позикові кошти не пов'язані з придбанням майна
Дебет рахунку 91.2
Кредит рахунку 60,76,66,67.
Відсотки до сплати у звіті організації становлять 410 тис. руб.
Рядок 080 «Доходи від участі в інших організаціях».
По цьому рядку відображаються доходи від спільної діяльності (за договором простого товариства) і доходи від пайової участі в статутних капіталах інших організацій або дивіденди по акціях.
Доходи від спільної діяльності (просте товариство) враховуються записом:
Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»,
Кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Доходи від пайової участі в статутних капіталах інших організацій у міру їх відображення в обліку записуються:
Дебет рахунку 76
Кредит рахунку 91.
Таким чином, по цьому рядку вказуються суми доходів, які отримали своє відображення на рахунку 91 як операційні доходи.
Рядок 090 «Інші операційні доходи»
Дебет рахунку 62,76
Кредит рахунку 91.1.
В організації ТОВ «УПХ« Брюховецької »інші операційні доходи становлять 4471 тис. руб.
Рядок 100 «Інші операційні витрати»
Дебет счета91.2
Кредит рахунку 76,50,51.
В організації ТОВ «УПХ« Брюховецької »інші операційні витрати становлять 56 тис. руб.
Рядок 120 «Позареалізаційні доходи»
Дебет рахунку 79, 86, 98
Кредит рахунку 91.1.
В організації позареалізаційні доходи становлять 1143 тис. руб.
Рядок 130 «Позареалізаційні витрати»
Дебет рахунку 91.2
Кредит рахунку 76, 50, 51.
В організації позареалізаційні витрати складають 3162 тис. руб.
Розділ III «Прибуток (збиток) до оподаткування».
Рядок 140 «Прибуток (збиток) до оподаткування».
Цей рядок розраховується арифметичним шляхом складання доходів і вирахування витрат за попередніми рядками: рядок 050 +060-070 +080 +090-100 +120-130 і в досліджуваному підприємстві даний рядок дорівнює 32758 тис. руб.
Рядок 141 «Відстрочені податкові активи».
Рядки 141 та 142 повинні заповнювати ті організації, які застосовують положення з бухгалтерського обліку 18/02 «Облік податку на прибуток». По рядку 141 показуються відкладені податкові активи, різниця між дебетовим і кредитовим оборотом по рахунку 09.
Дебет рахунку 09
Кредит рахунку 08;
Дебет рахунку 68,99
Кредит рахунку 09.
В організації ТОВ «УПХ« Брюховецької »сума по цьому рядку не відображена.
Рядок 142 «Відстрочені податкові зобов'язання».
Тут відображається різниця між дебетовим і кредитовим оборотом по рахунку 77.
Дебет рахунку 68,99
Кредит рахунку 77;
Дебет рахунку 77
Кредит рахунку 68,99.
Відкладені податкові зобов'язання у звіті організації не відображені.
Рядок 150 «Поточний податок на прибуток».
Тут відбивається кредитове сальдо по рахунку 68, субрахунок розрахунки з податку на прибуток.
Розділ IV «Надзвичайні доходи і витрати».
Рядок 170 "Надзвичайні доходи".
Тут відбивається чистий прибуток організації за звітний період або формується збиток виходячи з прибутку або збитку від звичайної діяльності з урахуванням впливу на результат наслідків надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.) у разі їх виникнення.
За статтею «Надзвичайні доходи», зокрема, можуть бути, відображені суми страхового відшкодування і покриття з інших джерел збитків від стихійних лих, пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, що підлягають отриманню організацією; вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів.
Рядок 180 "Надзвичайні витрати".
За статтею «Надзвичайні витрати" відображаються, наприклад, вартість втрачених матеріально-виробничих цінностей, збитки від списання які прийшли в непридатність в результаті пожеж, аварій, стихійних лих, інших надзвичайних подій і не підлягають відновленню і подальшому використанню об'єктів основних засобів та ін
«Вільна рядок», по цьому рядку, можуть бути, відображені такі доходи і витрати:
1. економічні санкції за порушення податкового законодавства;
2. суми податку, що сплачується у зв'язку з переходом на сплату єдиного податку на поставлений дохід;
3. суми списаних, відкладених податкових активів, в даному звітному періоді, пов'язані з вибулим об'єктам обліку тимчасових різниць;
4. сума списаних відкладених податкових зобов'язань;
5. сума донарахованого податку на прибуток за минулих періодів;
6. з суми переплати з податку на прибуток за попередній звітний період.
В організації ТОВ «УПХ« Брюховецької »надзвичайні доходи і витрати у звіті не відображені.
Рядок 190 "Чистий прибуток (збиток) звітного періоду».
Цей рядок розраховується наступним чином 140 + / -141 + / - 142 - 150 + / - додаткові рядки: Дебет рахунку 84 кредит рахунки 99 - збиток, дебет рахунку 99 кредит рахунка 84 - прибуток.
На досліджуваному підприємство сума по цьому рядку в 2005 році становить 32115 тис. руб. - Прибуток.
Рядок 200 «Постійні податкові зобов'язання (активи)».
Тут відображаються суми постійних податкових зобов'язань. Як розраховувати такі зобов'язання, визначено в положенні з бухгалтерського обліку 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток». Так, потрібно суму постійних різниць помножити на ставку податку на прибуток.
У свою чергу постійні різниці - це витрати, які враховуються для цілей бухгалтерського обліку, але не включаються до витрат при розрахунку податку на прибуток. До них відносяться:
1. суми, які витратила організація понад норми, встановлені в Податковому кодексі РФ;
2. перенесений на майбутнє збиток, якщо термін, протягом якого він може зменшити оподатковуваний прибуток, закінчився, і т.д.
На досліджуваному підприємство сума по цьому рядку не відображена.
Рядок 205 «Базовий прибуток (збиток) на акцію».
Це показник, який відображає частину прибутку звітного року, що належить акціонерам-власникам звичайних акцій. Щоб розрахувати цей показник потрібно скористатися Методичними рекомендаціями щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію. Затвердженими наказом Мінфіну Російської Федерації від 21.03.2000 р. № 29 н.
Щоб розподілити базову прибуток (збиток) на акцію потрібно розділити базову прибуток (збиток) звітного періоду на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом цього періоду.
Середньозважена кількість звичайних акцій знаходяться в обігу протягом звітного року визначається шляхом підсумовування кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу на перше число кожного календарного місяця звітного періоду та ділення одержаної суми на число календарних місяців у звітному періоді.
Рядок 206 «разводнения прибуток (збиток) на акцію».
Це чистий прибуток, що припадає на звичайну акцію і середньозважена кількість акцій в обігу, повинні бути скоректовані з урахуванням всіх конвертованих інструментів, які можуть викликати зниження прибутку на акцію. Згідно пункту 9, методичних рекомендацій під разводнения прибутку в розрахунку на одну звичайну акцію, розуміється її зменшення (збільшення збитку), яка може відбутися в результаті можливого в майбутньому випуску додаткових, звичайних акцій без відповідного збільшення активів товариства. Це буває прибуток:
1. конвертації в звичайні акції, всіх конвертованих цінних паперів акціонерних товариств;
2. виконання суспільством усіх договорів купівлі-продажу звичайних акцій у емітента за ціною нижче їхньої ринкової вартості;
3. виконання права, наданого воррантамі і опціонами.
Рядок разводнения прибуток (збиток) на акцію заповнюють тільки ті акціонерні товариства, у яких є конвертовані цінні папери.
У звіті про прибутки та збитки є таблиця «Розшифровка окремих прибутків і збитків».
За статтею «Штрафи, пені та неустойки, визнані або по яких отримані рішення суду про їх стягнення» (рядок 210) відображаються штрафи, які мають бути нараховані рішенням суду або за згодою боржника. Це оборот по рахунку 91 в кореспонденції з рахунком 76.2 «Розрахунки за претензіями».
За статтею «Прибуток (збиток) минулих років» (рядок 220) вказують прибуток (збиток) минулих років, виявлену у звітному році.
За статтею "Відшкодування збитків, заподіяних не використанням або неналежним використанням зобов'язань» (рядок 230) наводять збитки, завдані неналежним використанням зобов'язань, які отримує (відшкодовує) організація. Це оборот по рахунку 91 в кореспонденції з рахунком 76.2.
За статтею «Курсові різниці за операціями в іноземній валюті» (рядок 240) вказуються курсові різниці, що виникають при переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті. Це оборот по рахунку 91 в кореспонденції з рахунком 60,62,76,71,50,51.
За статтею "Відрахування в оціночні резерви» (рядок 245) відображають суми, створених оціночних резервів, під зниження вартості матеріальних цінностей, знецінення обкладань в цінні папери і по сумнівних боргах. Рядок заповнюється за даними рахунків 14,59,63.
За статтею «Списання дебіторських і кредиторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності» (рядок 260) записують суми дебіторської та кредиторської заборгованості, які у звітному періоді списані на фінансові результати. Це оборот рахунка 91 в кореспонденції з рахунком 60,62,76.
Основний вид діяльності виробництва переважний на підприємстві ТОВ «УПХ« Брюховецької »: виробництво сільськогосподарської продукції, виробництво і реалізація продукції рослинництва, виробництво і реалізація продукції тваринництва.

3.2 Взаємозв'язок показників звіту про прибутки і збитки з податковими деклараціями та іншими формами звітності
Показники звіту про прибутки та збитки стикуються з податковими деклараціями, податку на прибуток та податку на додану вартість.
Взаимоувязка звіту про прибутки і збитки з іншими формами бухгалтерської звітності:
Форма № 2
Форма № 1
рядок 470 (стовпець 4)
рядок 190 (стовпець 3)
Форма № 2
Форма № 3
розділ «Розшифровка окремих прибутків і збитків» рядок «Відрахування в оціночні резерви» (стовпець 4)
розділ II «Розділи» підрозділ «Забезпечення» рядок «Дані звітного року» (рядок 4)
розділ «Розшифровка окремих прибутків і збитків» рядок «Відрахування в оціночні резерви» (стовпець 6)
розділ II «Розділи» підрозділ «Забезпечення» рядок «Дані звітного року» (рядок 4)
3.3 Автоматизація складання звіту про прибутки та збитки
У наступні роки на сільськогосподарських підприємствах все більше застосування знаходять форми бухгалтерського обліку, засновані на автоматизації облікових робіт. У перспективі ці форми обліку в сільському господарстві стануть основними.
Облік звіту про прибутки і збитки на підприємстві здійснюється з застосуванням автоматизованої форми бухгалтерського обліку з орієнтацією на журнально ордерну систему з використанням комп'ютерної програми, розробленої в організації з урахуванням специфіки діяльності з дотриманням російських методологічних правил бухгалтерського обліку на базі програми «1С» Підприємство.
Для всіх ручних форм бухгалтерського обліку характерна обробка інформації від первинного документа до балансу шляхом послідовної реєстрації даних в регістрах, отримання підсумків різних ступенів та відповідних записів в наступний регістр після отримання чергового підсумку. У результаті неминуче багаторазове дублювання даних, переписування отриманих підсумків з одного регістра в інший. Навіть при найбільш прогресивної з ручних форм обліку - журнально-ордерної - допускається дублювання. Щоб отримати підсумок за будь-якою ознакою, необхідно однорідні операції згрупувати у відповідному регістрі; для отримання більш, загального, підсумку виробляють іншу угруповання за отриманими приватним підсумкам і т.д.
Автоматизовані форми обліку будуються на інших засадах. Застосування відповідних обчислювальних машин забезпечує отримання підсумків різних ступенів без переписування даних з одного регістра в інший. Операції за однорідними ознаками групуються в процесі машинної обробки інформації. У результаті створення можливість одержання підсумкової інформації безпосередньо на основі обробки вихідних даних. Це принципова відмінність автоматизованих форм від ручних форм бухгалтерського обліку. Єдиний проміжний етап - це перенесення вихідної інформації з первинних документів на машинні носії. Після цього можливе отримання звітних зведень безпосередньо на основі машинної обробки інформації. Причому угруповання з усіх необхідних ознаками виконується також у процесі машинної обробки інформації.
Автоматизовані форми обліку дозволяють в результаті машинної обробки отримувати необхідні дані по всіх рахунках синтетичного і аналітичного обліку аж до оборотного і сальдового балансу, тобто завдяки машинній обробці інформації отримують всі регістри бухгалтерського обліку, передбачені чинною системою обліку [10, ст.78 - 79].
Програма «1С: Підприємства 7.7»
Програми для автоматизації бухгалтерського обліку покликані полегшити рутинну роботу з ведення бухгалтерського обліку, забезпечити гнучкий аналітичний облік і отримання необхідних різних звітів в будь-який момент, а не тільки в кінці звітного періоду.
«1С: Підприємства 7.7» - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського обліку. Вона являє собою компоненту "Бухгалтерський облік» системи програм «1С: Підприємства 7.7» з типовою конфігурацією. Компонента «Бухгалтерський облік» дозволяє реалізувати будь-яку схему обліку і може використовуватися як автономно, так і спільно з іншими компонентами «1С: Підприємства 7.7». Типова конфігурація є готовим рішенням для автоматизації більшості ділянок бухгалтерського обліку. «1С: Підприємства 7.7» може також використовуватися з іншими конфігураціями.
Таким чином, керівник може вибирати оптимальний варіант автоматизації - виходячи з потреб свого підприємства, пріоритетів вирішуваних завдань, допустимих термінів і витрат на впровадження. При цьому дуже важливо, що на базі однієї і тієї ж системи можна проводити поетапну автоматизацію, отримуючи реальну віддачу на кожному кроці. Почавши з впровадження стандартних і спеціалізованих тиражних рішень, можна ефективно вирішити основні завдання автоматизації, - витративши при цьому мінімум часу і коштів, - а в подальшому розвивати систему відповідно до індивідуальних особливостей підприємства, не зупиняючи при цьому її експлуатації.
Без автоматизованого обліку звіти про результати діяльності підприємства надаються в кращому випадку один раз на місяць і з великим запізненням. Облік ведеться в узагальненому, усередненому вигляді, що не дає можливості точно і вчасно визначити напрямки витрачання і надходження грошових коштів, вироблених витрат та інших фінансово - економічних результатів.
Сучасні бухгалтерські програми для сільськогосподарських підприємств дозволяють організувати облік, а потім подавати звіти в будь-який момент часу з тим ступенем деталізації, які необхідні керівникам. Тобто дотримуються основні принципи інформаційного забезпечення: достовірності, своєчасності і ясності використовуваної інформації.
Всім цим вимогам відповідає бухгалтерська програма 1С: Підприємство 7.7. Конфігурація «Сільськогосподарське підприємство. Бухгалтерський облік ».
Програма призначена для автоматизації ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах і враховує зміни бухгалтерського та податкового законодавства, а також галузеву специфіку.
У конфігурації передбачена можливість відображення натуральних показників у трьох фізичних одиницях зміни для обліку маси, кількості матеріальних цінностей, для обліку голів тварин та птиці, кормоедініц, машінодней послуг автотранспорту, кількості діючої речовини і для обліку кормоднів, залікового ваги.
Періодичність отримання звітів - довільна, в міру необхідності в контролі, розробка та реалізації своєчасних коригувальних дій у діяльності підприємства.
Основні відмінні риси автоматизованих форм обліку:
1. Автоматизація процесу обробки облікової інформації;
2. Перенесення даних первинного обліку повністю на машинні носії;
3. Принципово новий порядок використання умовно-постійної інформації та різке скорочення на цій основі трудомісткості первинного обліку та обробки інформації;
4. Принципово новий порядок формування проміжної інформації;
5. Удосконалення системи кодування інформації.
Видача результатної інформації у вигляді машинних регістрів обліку - машинограм, а також і в інших формах, що визначаються відповідними програмами (відеограми, інформація в діалоговому режимі, звітні зведення та ін.)
У цілому будова автоматизованих форм обліку можна подати так. Отримана вихідна інформація (зафіксована в документах або знімається з відповідних лічильників) вводиться в ЕОМ, де за заданою програмою формуються відповідні масиви інформації. Після обробки цієї інформації на ЕОМ у необхідних для системи обліку розрізах формується результатної інформації і виводиться з ЕОМ у вигляді машинограм, відеограм, звітних форм, в діалоговому режимі [10, ст. 79 - 82].

Висновки і пропозиції
Бухгалтерська звітність - це система показників, що відображають майнове і фінансове становище організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Об'єктом бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.
Звіт про прибутки та збитки - бухгалтерський звіт, який підсумовує дані про доходи та витрати звітного періоду компанії.
Роблячи висновок про виконану роботу, хочеться відзначити важливість найбільш повного і достовірного викладу в бухгалтерській звітності необхідної інформації. Недотримання цих вимог може призвести до дуже істотних негативних наслідків, - як для самого підприємства, так і для зацікавлених осіб та організацій - кредиторів, акціонерів та ін
У даній роботі ми розглянули і постаралися порядок деяку інформацію, показану в звіті про прибутки та збитки підприємства ТОВ УПХ «Брюховецької", розташоване в Краснодарському краї в станиці Брюховецької.
При написанні роботи були використані: річні звіти підприємства за три роки, облікова політика підприємства, довідкова література.
У ході виконання роботи було встановлено, що в 2004 році в підприємстві відбулася реорганізація, в результаті чого змінилося кількість основних засобів та інших активів, що перебувають у власності підприємства. Кількість середньосписковий працівників протягом трьох років практично не змінювалася або змінювалася незначно. Так само протягом досліджуваного періоду підприємство не змінило свого напрямку: зернове з розвиненим тваринництвом і залишається прибутковим. Прибуток у 2007 році склала 63915 тис. руб., В порівнянні з 2005 роком вона збільшилася на 31800 тис. крб., А в порівнянні з 2006 роком на 29765 тис. крб., Витрати так само були збільшені на виробництво і реалізацію.
При завершенні роботи хотілося б внести деякі пропозиції щодо покращення діяльності підприємства:
- Оснащення підприємства сучасними технологіями;
- Вкладати великі інвестиції в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
- Поліпшувати стан земель за допомогою введення інновацій по їх обробці;
- Поліпшення торговельних зв'язків з іншими підприємствами;
- Залучення багатих інвесторів;
- Підвищити освітній рівень і кваліфікацію кадрів;
- Посилення матеріального стимулювання для підвищення мотивації до високопродуктивної праці;
- Удосконалення організації праці;
- Підвищити вихід продукції з 1 га і 1 голови худоби та птиці.

Список використаної літератури
1. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ефімової, М.В. Мельник. - М.: Омега - Л, 2004.
2. Бухгалтерський облік та оподаткування в сільському господарстві: навч. посібник / С.М. Бичкова, А.В. Золотарьов (и др.); під ред. С.М. Бичкової. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004.
3. Бухгалтерський облік і звітність 2005: зб. нормативних актів / упоряд. Е.А. Атарова. - Б 94 М: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005.
4. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учеб. посібник / За ред. проф. В.Д. Новодворського. - М.: ИНФРА - М, 2003.
5. Баріленко В.І. Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник / В.І. Баріленко, С.І. Кузнєцов, А.К. Плотнікова, О.В. Іванова; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.І. Баріленко. - М.: КНОРУС, 2005.
6. Гетьман В.Г. Фінансовий облік. - М.: «Фінанси та статистика», 2004.
7. Кондраков Н. П. «Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 5-е вид.; Перероб. і доп. - М.: ИНФРА - М, 2005.
8. Маренков Н.Л. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в комерційних організаціях: Навчальний посібник / Н.Л. Маренков - М.: Видавництво «іспит», 2004.
9. Паркшеян Х. Р. Бухгалтерський облік в питаннях і відповідях: Навч. посібник. - М.: Економіст, 2004.
10. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Т.2. Ч. 2. Бухгалтерський управлінський облік. Ч. 3. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Підручник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
11. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню. - 2-е вид. - М.: Ось-89, 2003. (Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 року № 94н).
12. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» 1 / 98 затверджене наказом Мінфіну України від 9 грудня 2000 р. № 60н.
13. Положення з бухгалтерського обліку «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво» 2 / 94 затверджене наказом Мінфіну Росії від 20декабря 1999 р. № 167
14. Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» 3 / 2000, затверджене наказом Мінфіну Росії від 10 січня 2004 р. № 2н.
15. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» 4 / 99 затверджене наказом Мінфіну Росії від 6 липня 2003 р. № 43н.
16. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» 5 / 01 затверджене наказом Мінфіну Росії від 9 липня 2004 р. № 44н.
17. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» 6 / 01 затверджене наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2005 р. № 26н.
18. Положення з бухгалтерського обліку «Події після звітної дати» 7 / 98 затверджене наказом Мінфіну Росії від 25 листопада 2000 р. № 56н.
19. Положення з бухгалтерського обліку «Умовні факти господарської діяльності» 8 / 98 затверджене наказом Мінфіну Росії від 25 листопада 2000 р. № 57н.
20. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» 9 / 99 затверджене наказом Мінфіну Росії від 6 травня 2000 р. № 32н.
21. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» 10/00 затверджене наказом Мінфіну Росії від 6 травня 2000 р. № 33н.
22. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про аріфметірованіі виробничих запасів» 11/2004 р. затверджене наказом Мінфіну України від 13 січня 2004 р. № 5н.
23. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація за сегментами» 12/2000 р. затверджене наказом Мінфіну Росії від 27 січня 2003 р. № 11н.
24. Положення з бухгалтерського обліку «Облік державної допомоги» 13/2003 р. затверджене наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2003 р. № 92н.
25. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» 14/2005 р. затверджене наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2005 р. № 91н.
26. Положення з бухгалтерського обліку «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування» 15/01 затверджене наказом Мінфіну України від 2 серпня 2001 р. № 604н.
27. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація по діяльності, що припиняється» 16/02 затверджене наказом Мінфіну України від 2 липня 2002 р. № 66н.
28. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» 17/02 затверджене наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 р. № 115н.
29. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» 18/02 затверджене наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 р. № 114н.
30. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» 19/02 затверджене наказом Мінфіну Росії від 10декабря 2002 р. № 126н.
31. Положення з бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільній діяльності» 20/03 затверджене наказом Мінфіну Росії від 24 листопада 2003 р. № 105н.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
306.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про прибутки та збитки 2
Звіт про прибутки та збитки 2 Сутність і
Звіт про прибутки та збитки 2 Значення і
Звіт про прибутки та збитки 2 Правила заповнення
Звіт про прибутки і збитки та його значення
Звіт про прибутки та збитки будова зміст та аналіз
Звіт про прибутки та збитки аналіз фінансових результатів
Звіт про прибутки та збитки у відповідності з міжнародними стандартами
Звіт про прибутки та збитки зміст техніка складання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru