Засоби навчання та їх застосування на уроках виробничого навчання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання на випускну (курсову) роботу слухача групи:
Корсакової Фаїни Іванівни.
Тема роботи: "Застосування засобів навчання на уроках виробничого навчання"
Термін здачі закінченої роботи з рецензіей__________________
Потрібно детально розробити питання використання ТСО на уроках п / о, вивчити їх класифікацію та їх функції, показати використання ТСО на уроці п / о.
Звіт повинен містити: реферат, вступ, теоретичну частину, практичну частину, висновок, дидактичний матеріал, список використаних джерел.
Перелік ілюстративного матеріалу: картки-завдання, тестові завдання, кросворди та еталони до них, інструкційні карти, технологічні схеми.
Консультанти по розділам работи___________________________
Дата видачі задания_______________________________________
Руководитель____________________________
Завдання прийняв до ісполненію______________

Зміст
  Введення
1. Застосування засобів навчання на уроках виробничого навчання
1.1 Класифікація засобів навчання
1.2 Завдання та функції засобів навчання
1.3 Характеристика засобів навчання
1.3.1 Друковані засоби
1.3.2 Екранні засоби
1.4 Звукові кошти
1.3.3 Об'ємні кошти
2. Пікіровка сіянців капусти
Висновок
Список використаної літератури
Програми

Реферат
Звіт про випускний (курсової) роботи містить 29 сторінок, список використаної літератури, дидактичний матеріал до уроку у вигляді додатку і складається з наступних частин: вступу, теоретичної та практичної частин, висновків.
Ключові слова:
Уміння.
Навик.
ТСО - технічні засоби навчання.
Майстерність.
Дидактичні засоби навчання.
Мотивація.
У теоретичній частині подано короткі теоретичні відомості про засоби навчання, їх застосування на уроках виробничого навчання.
Практична частина представлена ​​планом і планом-конспектом уроку виробничого навчання на тему: "пікіровка сіянців капусти".
Опрацьовано сім літературних джерел.
Робота забезпечена дидактичним матеріалом і може бути використана викладачами сільськогосподарських дисциплін, майстрами виробничого навчання при проведенні уроків.

Введення

Молодь, що освоює сьогодні професійну майстерність, буде працювати в умовах більш високого рівня розвитку техніки і технології. Все це вимагає постійного зростання професійної майстерності.
Життя висуває все більш жорсткі вимоги до професійного, освітнього і культурного рівня всіх трудівників суспільства. Тому необхідно приділяти першочергову увагу розвитку індивідуальних здібностей учнів, розширювати диференційоване навчання у відповідності їх запитами і схильностями. У зв'язку з цим особливого значення набуває проблема формування професійного інтересу.
Практика, однак показує, що ще у багатьох учнів відсутній інтерес до обраної професії, що призводить до незадоволення, розчарування, поверхневому відношенню до загальноосвітньої і професійної підготовки і в результаті до відсіву учнів. Причини названих недоліків різні.
Тому вся діяльність майстра і навчальна і виробнича, і виховна повинні бути об'єднані єдиною стрижневою ідеєю - формуванням інтересу до обраної професії.
В умовах реалізації реформи загальноосвітньої і професійної школи розгорнулися активні пошуки вдосконалення навчально-виховного процесу.
Одним із шляхів є широке впровадження у навчальний процес засобів навчання.

1. Застосування засобів навчання на уроках виробничого навчання

1.1 Класифікація засобів навчання

До засобів навчання відносять такі предмети, які використовуються в навчально-виховному процесі для передачі інформації, організації пізнавальної діяльності учнів і управління цією діяльністю на різних етапах уроку.
Засоби навчання сприяють раціональної організації самостійної роботи на уроці і в позаурочний час, активізації процесу навчання та його тісному зв'язку з життям.
Особливо велике значення вони мають при ознайомленні учнів з новою технікою, прогресивною технологією, передовими методами праці новаторів виробництва.
Незалежно від змісту предмета чи професії всі засоби навчання можна підрозділити на чотири групи:
друковані (підручники, довідники, навчальні плакати, картки, збірники задач і вправ, інструкції, інструкційно-технологічні карти та контролюючі програми),
екранні (відеозапису, кінофільми, транспаранти, діафільми),
звукові (аудіозаписи),
об'ємні (натуральні зразки, моделі, макети і муляж, що відповідають вимогам, що пред'являються до демонстраційного обладнання).
Зміст навчання розкривається через навчальний план, програму і систему засобів навчання, яка служить основою для організації та управління навчально-виховною діяльністю учнів з боку викладача (майстра).
Тому забезпечення навчальних закладів засобами навчання має важливе значення у підготовці кваліфікованих кадрів.
Під комплексним методичним забезпеченням навчально-виховного процесу розуміється розробка і створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідної для повного і якісного вивчення предмета (професії) в рамках відведеного часу.

1.2 Завдання та функції засобів навчання

Застосування засобів навчання докорінно змінять структуру уроку, допомагає з більшою користю використовувати кожну хвилину навчального часу, максимально чітко і дохідливо викласти складний матеріал і забезпечити швидке і міцне його засвоєння, скоротити час на передачу інформації і контроль за її засвоєнням, збільшивши одночасно тривалість самостійної роботи учнів на уроці.
Засоби навчання розширюють межі досвіду і спостережень учнів, відкривають можливості для більш глибокого розуміння основних законів розвитку природи і суспільства, активізації процесу навчання та його тісному зв'язку з життям, для організації різноманітної самостійної роботи на уроці.
Вони краще доносять до учнів сутність досліджуваних явищ, допомагають виділити основні поняття і показати взаємозв'язок між ними.
Володіючи високим ступенем наочності, засоби навчання дають можливість організовувати передачу інформації на такому рівні, який був би доступний для даної категорії учнів, а постійний оперативний контроль в процесі викладу дозволяє більш об'єктивно судити про її доступності.
Таким чином, застосування засобів навчання на уроці дозволяє викладачеві (майстру) вирішити наступні дидактичні завдання:
більш повно і глибоко розкрити сутність досліджуваних об'єктів, явищ і процесів,
найбільш повно реалізувати в процесі навчання основні принципи дидактики,
краще організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах уроку по засвоєнню знань, умінь і навичок,
встановити зовнішню і внутрішню зворотні зв'язки, на підставі яких можна здійснювати коригування процесу навчання.
У свій час вважалося, що застосування технічних засобів навчання може радикально змінити всю систему навчання. Однак, думка про те, що ТСО можуть замінити викладача і майстра п / о не виправдалися.
Як показала практика, засоби навчання є специфічними засобами педагогічної праці, які примножують можливості викладача і майстра в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці і в позаурочний час.

1.3 Характеристика засобів навчання

1.3.1 Друковані засоби

Підручники, збірники задач і довідники за допомогою тексту і графічних зображень передають найрізноманітнішу інформацію.
При очній системі навчання підручник служить засобом для самостійної роботи учнів по засвоєнню знань, в позаурочний час або на уроці, коли викладач дає завдання вивчити не дуже складний матеріал без попереднього пояснення і т.п. особливу роль відіграють підручники на початковому етапі освоєння умінь і навичок.
Викладач може використовувати підручник у процесі викладу матеріалу, відтворюючи на екрані за допомогою епіпроектора малюнок, креслення, графік чи текст, якщо для цього немає інших засобів навчання.
Він може дати учням завдання за підручником: законспектувати який-небудь розділ, скласти план відповіді, прокоментувати зміст окремих абзаців пункту і т.д.
Велике значення для отримання знань має вміння учнів працювати з довідковою літературою. Це дозволяє учням власними силами вирішувати певні технологічні завдання, які неминуче постануть перед ними на виробництві.
Навчальні плакати можуть передавати образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію, містити довідковий, інструкційні, інструкційно-технологічний та інший текстовий матеріал, повідомлення про недоступні для безпосереднього спостереження об'єктах і процесах. Його можна використовувати в поєднанні з іншими засобами навчання.
Плакат повинен займати в кабінеті одне з найзручніших місць і бути доступним для учнів і викладача (майстра).
Застосування плакатів у навчальному процесі дозволяє економити час на уроці, швидко подавати необхідну інформацію. За допомогою навчального плакату можна організувати самостійну роботу учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання.
Навчальні плакати дають можливість організувати колективну роботу з групою, обговорення їх змісту усіма учнями сприяє створенню проблемної ситуації.
Інструкційна карта являє собою керівництво, за допомогою якого учні самостійно можуть вивчити пристрій і дія якого-небудь об'єкту.
Нею користуються на лабораторних роботах та уроках виробничого навчання.
У поєднанні з плакатом вона є ефективним засобом навчання при вивченні натуральних об'єктів, т.к допомагає тісніше пов'язати абстрактні уявлення з конкретними поняттями.
Інструкційно-технологічна карта відрізняється від інструкційно тим, що служить для організації продуктивної роботи учнів в умовах майстерень або виробництва.
У процесі роботи з інструкційно і інструкційно-технологічної картами в учнів з'являється велика можливість проявити індивідуальні особливості, а в майстра - надати конкретну допомогу кожному з них.
Картки формулюють завдання (задачі), які учні повинні виконувати на підставі раніше засвоєного матеріалу. Ці завдання іноді носять і проблемний характер.
Інформація в картках передається за допомогою тексту, креслення, схеми або малюнка.
Застосування карток дозволяє викладачеві (майстру) в процесі самостійної роботи учнів встановити зовнішню зворотний зв'язок одночасно з усією групою, вести індивідуальну роботу і здійснювати формами навчання, контролю та управління.
Картки, зміст яких розроблено в комплексі з іншими засобами навчання, можуть служити для закріплення нового матеріалу або контролю раніше вивченого.
Картки можуть застосовуватися в процесі поточного та ігрового контролю.

1.3.2 Екранні засоби

Екранні засоби повинні бути взаємопов'язані з іншими засобами навчання, що застосовуються при вивченні даного питання програми. Матеріал, не пов'язаний безпосередньо з програмою чи темою, якщо він не має спеціального призначення, у зміст екранних засобів включати не слід.
Діапозитиви можуть передавати образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію. Автоматичні діапроектори дозволяють зробити це швидко, замінюючи один кадр іншим, повертаючись до раніше переглянутого і т.д. Значні розміри зображення на екрані дають можливість детально розглянути кожен елемент.
Діапозитиви можна використовувати на всіх етапах уроку, визначаючи оптимальний для даної групи учнів темп подачі інформації та її послідовність.
Діапозитиви застосовуються для створення на уроці проблемної ситуації, керівництва самостійною роботою, повторення матеріалу і т.д. Вони добре поєднуються з іншими засобами навчання, особливо з записом на магнітній стрічці.
Впливаю на учнів емоційно, діапозитиви відіграють велику роль у виховній роботі, допомагають розширити кругозір учнів.
Діафільми, як і діапозитиви використовують як джерело інформації. Зоровий ряд діафільму повинен доповнювати підручник, дублюючи малюнок, поміщений в нього, лише в тих випадках, коли зображення необхідно розкрити в декількох кадрах, акцентуючи увагу на окремих деталях.
Діафільм - найбільш зручний засіб передачі інформації теоретичного характеру.
Цілісність, логічна обгрунтованість міститься в діафільму інформації роблять їх вельми серйозним засобом управління пізнавальною діяльністю учнів.
Учні під час перегляду можуть робити записи в зошиті, викреслювати прості схеми або графіки. Викладачеві легше організувати фронтальне обговорення побаченого.
Транспаранти - це засіб навчання, призначене для проекції на екран за допомогою графопроектора візуальної інформації у вигляді малюнка, креслення, схеми, графіка чи тексту, виконаних друкарським способом або фломастерами на одному або декількох аркушах прозорої плівки розміром 250 на 250 мм.
У транспаранті повинен міститися такий матеріал, який не можна передати іншими засобами навчання, наприклад, за допомогою діапозитива або діафільму. Тип транспаранта визначається в залежності від змісту навчального матеріалу.
Навчальні кінофільми характеризуються перш за все тим, що передана ними інформація динамічна, об'єкти, явища і процеси показуються в русі, розвитку.
При цьому динаміка об'єктів і подій на екрані істотно впливає на розкриття і засвоєння досліджуваних процесів або явищ, допомагає зробити вміст більш наочними, впорядковуючи факти і виділяючи головні аспекти.
Учні розглядають об'єкт у різних ракурсах і планах, порівнюючи побачене і встановлюючи взаємозв'язок окремих елементів із загальною структурою предмета вивчення.
У практиці навчання часто зустрічаються ситуації, коли викладач або майстер не може розповісти, пояснити те, що можна показати. Навчальний кінофільм дозволяє глибше виявити сутність процесів, що відбуваються і встановити причинно-наслідкові зв'язки між ними.
Розглядаючи предмет в цілому, можна одночасно простежити за зміною тих його елементів, які цікавлять нас зараз, звернути увагу на саме головне і суттєве.
Кіно може показувати не тільки зовнішні ознаки об'єкта, ні і його внутрішню структуру, проникати в глибину процесів, що відбуваються.
Велика інформаційна ємність кінофільму дозволяє скоротити час на виклад навчального матеріалу і збільшити тривалість роботи з його засвоєнню.
Кінофільми рекомендується просвіщати чітко визначеною темою, що вимагає для демонстрації не більше 10 хв. В окремих випадках можна створювати кінофільми з цілісним побудовою і часом демонстрації до 30 хв. (Узагальнюючого, історичного, суспільно-політичного, художнього змісту і т.д.).
Відеозаписи знаходять все велике застосування в практиці профтехосвіти. Сама по собі відеозапис може зафіксувати лише зовнішню сторону об'єктів і процесів за заздалегідь розробленим сценарієм. Це дає значний педагогічний ефект, коли треба проаналізувати дію учнів або ознайомити їх з новим виробничим обладнанням. Крім того, за допомогою відеомагнітофона можна зафіксувати на плівку послідовність операцій з приведення в дію устаткування і роботи на ньому.
Відеозаписами з викладом теоретичного матеріалу та іншою інформацією, корисно скористатися в позаурочний час, якщо учні недостатньо добре зрозуміли матеріал на уроці або пропустили заняття.
За допомогою відеомагнітофона на плівку рекомендується записувати технологічні або трудові процеси, окремі фрагменти телепередач і кінофільмів.

1.4 Звукові кошти

Змістом звукових засобів навчання є навчальна інформація, яка може бути передана за допомогою слова, музики або інших звукових сигналів.
Навчальні радіопередачі, грам - і магнітні записи мають максимальними дидактичними можливостями при передачі з предметів гуманітарного циклу.
Обсяг радіопередачі і звукозапису, призначених для уроку, залежить від характеру матеріалу, форми його подачі і навчальних цілей. Тривалість більшості з них не повинна бути більше 20 хвилин навчального часу.

1.3.3 Об'ємні кошти

Цей вид засобів навчання включають в себе натуральні об'єкти: макети, моделі, муляжі, тренажери.
Натуральні об'єкти - це предмети реальної дійсності, вивчення яких передбачено навчальною програмою. До них можна віднести демонстраційне та лабораторне обладнання, технічне обладнання навчальних майстерень, робочі матеріали, зразки деталей, колекції мінералів, гербарій і т.д.
Вони дозволяють ознайомити учнів із взаємодією окремих елементів, виконувати вправи по перетворенню навичок і вмінь, стежити за характером протікання виробничих процесів і т.д.
Розглядаючи натуральні об'єкти, учні отримують правильне уявлення про форму, колір, величиною та інших ознаках предмета.
Натуральні об'єкти є основними засобами для формування професійних трудових умінь і навичок. Застосування їх у навчальному процесі дає можливість підготувати учнів до продуктивної роботи на виробництві.
Модель - це об'ємна засіб навчання, ізоморфно зображує основні властивості, будову, функціонування зв'язків і відносин натурального об'єкта, як правило, зміненого в масштабі та виготовленого з інших матеріалів.
По конструкції модель може бути діючою і недіючої, розбірний і нерозбірними.
Моделі найчастіше використовуються при викладі матеріалу в якості джерела інформації, для управління процесом навчання і контролю знань і значно рідше - як засіб для набуття умінь і навичок.
Застосування моделей на уроці підвищує інтерес учнів до предмету. Вони можуть розглядати модель тривалий час і спостерігати за зміною розташування частин у процесі демонстрації.
Макет від моделі відрізняється тим, що з його допомогою не можна передавати інформацію про рухомі елементи об'єкта, і його виготовлення може передувати появі самого предмета.
Макет відображає лише зовнішню сторону натуральних об'єктів, не зачіпаючи їх внутрішнього змісту.
Муляжі в інформаційному плані не відрізняються від макетів. Вони передають форму предметів, будова їх поверхні.
Макети і муляжі в навчальному процесі застосовують набагато рідше, ніж моделі, так як вони відображають незначна кількість об'єктів, що вивчаються у профтехучилищах.
Тренажери - це пристрої, що моделюють реальні умови трудової діяльності, призначені для формування професійних навичок і вмінь на основі внутрішнього зворотного зв'язку.
Застосування тренажерів у навчальному процесі різко підвищує ефективність навчання, т.к дає можливість створити умови, наближені до виробничих, і підготувати учнів для роботи на промисловому обладнанні.
Робота на тренажерах тісно пов'язана з основами теоретичних знань спеціальних дисциплін і, сприяючи їх закріплення, розвиває логічне мислення і активізує сенсомоторную діяльність.
Виховне значення використання засобів навчання у навчальному процесі.
Обдумуючи організацію уроку, слід пам'ятати, що як би він не був побудований, він вплине в тій чи іншій мірі на особисті якості учня.
У учня в процесі навчання або виникає інтерес до навчання, або затверджується байдужість, він прагне до знань або розчаровується у навчанні. У всіх випадках формується наполегливість у подоланні труднощів, цілеспрямованість, сумлінність, жадоба до знань і вмінь.
Таким чином, навчання завжди активно, воно не буває нейтральною, т.к виховують не тільки вчитель, навчальний матеріал, але і самі засоби і способи навчання, характер і взаємовідносини його учасників, вся духовна і матеріальна обстановка.
Комплексне використання засобів екранізації та звукозаписів дозволяє викликати в учнів ілюзію присутності, відчуття реальності того, що вони бачать і чують.
Впливаючи з великою силою на уяву, ці засоби сприяють створенню в учнів яскравих образів, які допомагають їм глибше проникнути в суть розглянутих явищ і процесів, вчення робиться емоційним, розвиваються почуття, уяву, думку. Таким чином. Навчальний процес робиться емоційно насиченим, цікавим.
Співробітниками лабораторії навчального кіно, радіо і телебачення встановлено, що до моменту приходу вчителя до уроку психологічно підготовлена ​​тільки половина учнів. На підготовку інших до сприйняття навчального матеріалу, вже в присутності вчителя зазвичай витрачається в середньому до 3 хвилин. Якщо ж урок починається з використання екранних засобів або звукозаписів, то час на підготовку учнів скорочується.
Через 18-20 хвилин після початку уроку, якщо не використовуються технічні засоби, частина учнів поступово відволікається і викладач змушений робити зауваження їм, відволікаючи від роботи весь клас. Якщо ж на уроці застосовуються екранні або звукові посібники, стійкість уваги зберігається впродовж всього уроку, час для учнів спливає непомітно.
Встановлено, що особливу сприятливий вплив на увагу учнів і відповідно якість засвоєння навчального матеріалу надає демонстрація коротких кинофрагментов (прослуховування коротких звукозаписів у поєднанні зі статичними кадрами з діафільмів, слайдів кодоскопа.
Досить ефективним засобом формування уваги є самостійна робота учнів із спеціально підготовленим текстом, що містить вказівки: "покажи", "обведи", "розглянь".
Багаторічні спостереження показали, що при комплексному використанні ТЗН у процесі навчальної діяльності створюються умови, за яких учні працюють з великим підйомом і інтересом, в таких умовах увагу піднімається на рівень послепроизвольное.
Праця, що виконується на рівні Послепроизвольное увагу, захоплює людину своїм змістом і способом виконання, приносить насолоду своєрідністю сплетення фізичних та інтелектуальних сил. Цим пояснюється висока продуктивність і виховна сила такої праці. Все це підвищує інтерес до обраної професії.
Застосування ТСО на уроках забезпечує внутрішню готовність учнів до сприйняття нової інформації, мобілізує їх увагу.
Свідома навчальна активність учнів на уроці є найважливішим показником доцільності процесу навчання і, отже, виховного впливу на учнів. Саме спілкування з технічними засобами навчання сприяє загальному розвитку учнів.
Оптимальна частота застосування ТСО залежить від навчального предмета, віку, підготовленості учнів, майстерності викладача і комплексу використовуваних посібників, а також інших умов, що визначають хід навчального процесу.

2. Пікіровка сіянців капусти

План уроку
Тема програми: "Вирощування овочевих культур для відкритого грунту".
Тема уроку: "пікіровка сіянців капусти".
Мета - оволодіти прийомами пікіровки сіянців капусти.
Завдання:
дидактичні:
освоїти прийоми пікіровки сіянців капусти,
навчитися сортувати сіянці та розсаду капусти,
виховні:
виховати почуття колективізму, готовності до спілкування,
виховати відповідальність, дисциплінованість.
розвиваючі:
сформувати вміння систематизувати матеріал,
розвивати пам'ять і увагу.
Тип - урок з вивчення трудових прийомів.
Вид - практичний: демонстрація прийомів роботи майстра, самостійна робота учнів.
Методи:
навчання - алгоритмічний,
викладання - інструкційні,
вчення - практичний.
Дидактично-матеріальне оснащення: інструкційні карти, технологічні схеми, плакати, дидактичний матеріал, інструменти (граблі, трамбування, зубові маркери, пікіровальние кілочки, лійки, розпушувачі), мед. аптечка, зразки розсади, еталони посадкового матеріалу.

План уроку
№ №
Структурні елементи
Час, хв
1.
Організаційний момент:
перевірка явки учнів,
перевірка зовнішнього вигляду,
перевірка готовності до уроку (наявність щоденників)
3
2.
Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу:
повідомлення теми програми і уроку,
цільова установка на урок,
мотивація навчально-пізнавальної діяльності,
актуалізація опорних знань, умінь і навичок
25
1
1
1
22
3.
Вступний інструктаж
25
4.
Поточний інструктаж
5:00
5.
Заключний інструктаж
5
6.
Видача домашнього завдання
2
Разом: 6 годин
План-конспект уроку
№ №
Етапи уроку
Дія майстра
Дія учнів
1
2
3
4
1.
Організаційний момент -3 хв.
Привітання учнів, перевірка явки учнів (з відміткою в журнал),
перевірка зовнішнього вигляду,
перевірка готовності до уроку (наявність щоденників).
Привітання майстра п / о, доповідь чергового про готовність до уроку, з'ясування причин неявки учнів
2.
Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу - 25 хв.
Повідомлення теми програми та уроку.
Повідомлення мети уроку.
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності шляхом пояснення значення досліджуваних питань уроку.
Актуалізація опорних знань, умінь і навичок (перевірка домашнього завдання):
видача карток-завдань,
видача тестових завдань,
видача кросвордів,
заслуховування рефератів на теми: "Капуста - стародавній овоч", "Харчове значення капусти".
Доповнення і зауваження з перевірки домашнього завдання.
Увага на майстра п / о.
Виконання завдань у вигляді карток, тестів, кросвордів.
Зачитування доповідей по рефератах.
3.
Вступний інструктаж - 25 хв.
Пояснення теми уроку за планом (план написаний на дошці).
Повідомлення правил техніки безпеки і організація робочого місця.
Задавання питань учням по т / б. Пояснення незрозумілих моментів з т / б.
Демонстрація прийомів пікіровки з використанням інструкційно карти.
Надання можливості учням виконати пробні вправи.
Спостереження за роботою учнів, виправлення помилок і неточностей.
Увага на майстра п / о, на дошку, записування теми і плану уроку в щоденник за п / о.
Відповіді на питання по т / б.
З'ясування незрозумілих питань по т / б.
Розпис в журналі за т / б.
Виконання пробних вправ (по двоє учнів з бригади).
З'ясування неясних моментів при виконанні вправ.
4.
Поточний інструктаж - 5 годин
Видача, пояснення завдань з використанням інструкційно карти.
Визначення норми виробітку.
Цільові обходи, контроль за виконанням завдань.
Виявлення помилок, неточностей.
Самостійна робота.
5.
Заключний інструктаж - 5 хв.
Аналіз типових помилок, аналіз підсумкової роботи (чи виконана норма, якість роботи), чи досягнута мета уроку.
Виставлення оцінки за урок у журнал з п / о. У щоденник учням.
Питання та побажання майстру.
6.
Видача домашнього завдання - 2 хв.
Видача домашнього завдання
у вигляді повторення теми "Догляд за овочевими культурами капустяної групи" за підручником "Овочівництво" С.Ф. Ващенко.
Записування д / з у щоденник.

Висновок

ТСО є надійним помічником викладача, ефективність яких залежить від уміння застосовувати їх у комплексі.
Під комплексним застосуванням ТЗН у навчальному процесі розуміється науково-обгрунтоване, системне поєднання нової дидактичної техніки з традиційними формами і методами навчання, які при активній роботі учнів під керівництвом викладача забезпечують оптимальне рішення навчальних і виховних завдань.
Яке б місце в структурі заняття не займали б ТСО, слід пам'ятати, що вони повинні органічно вписуватися в систему побудови уроку.
Аналізуючи цей момент, необхідно відзначити взаємозв'язок ТСО з іншими засобами навчання, що використовуються на уроці, наявність логічних переходів від одного засобу навчання до іншого.
Спільна діяльність викладача та учнів у навчальному процесі з використанням ТЗН може протікати таким чином:
ТСО використовуються в якості ілюстрації до излагаемому викладачем навчального матеріалу - такий метод носить назву наочно-ілюстративного,
ТСО служить джерелом нового навчального матеріалу. У цьому випадку викладач організовує самостійну пізнавальну діяльність учнів - такий метод носить назву пізнавально-активного.
Той чи інший метод обирається викладачем в залежності від ряду факторів: пізнавальної складності досліджуваного матеріалу, підготовленості учнів, змісту аудіовізуальних навчальних посібників, часу, відведеного на вивчення навчального матеріалу.
З методами використання ТСО на навчальних заняттях дуже тісно пов'язані прийоми.
Прийом використання на уроці ТСО - це частина методу, його структурний елемент. Причому одні й ті ж прийоми можуть використовуватися при застосуванні різних методів.
Аудіовізуальні посібники є дуже гнучкими навчальними засобами. Їх можна використовувати на уроці повністю, частинами, окремими кадрами, в поєднанні з іншими засобами навчання.
Різноманіття прийомів дозволяє зробити використання ТСО на заняттях різноплановим, цікавим і більш ефективним.
Організація пізнавальної діяльності учнів на заняттях з використанням ТЗН є одним з найбільш значних факторів, що впливають на ефективність навчального процесу, що проводиться в умовах застосування ТЗН.
При роботі з ТСО завжди слід пам'ятати, що самі по собі аудіовізуальні допомоги не можуть підвищити пізнавальну активність учнів, якщо для цього не буде докладено зусиль педагога.
Способи активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах використання ТСО можуть бути найрізноманітнішими, але об'єднує їх одне: необхідність психологічної установки на сприйняття.
Для її забезпечення використовуються такі педагогічні прийоми:
увагу слухачів звертають на головне у фільмі, радіо чи телепередачі,
дають вказівку учнем самим виділити головне, істотне в повідомляється інформації,
перед учнями ставлять проблемні питання, щоб направити їх сприйняття в потрібне русло,
просять учнів звернути увагу на окремий епізод або фрагмент, порівняти дану інформацію з попередньої і т.д.,
пропонують їм самим зробити певні висновки, дати рекомендації.
Зазначені цілі перегляду, постановка певної задачі, обговорення переглянутого або прослуханого матеріалу - обов'язкова умова, що забезпечує організацію самостійної пізнавальної активності слухачів.
Підбір комплексу ТСО на урок повинен проводитися з урахуванням педагогічних і виразних можливостей окремих видів ТСО, з дотриманням емоційного ряду.
Під комплексом ТСО слід розуміти набір засобів, що дозволяють найбільш раціонально вирішувати освітньо-виховні завдання навчального процесу.
Комплекс ТСО - це не просте підсумовування специфічних особливостей окремих засобів навчання, а нове дидактичне засіб, що володіє інтегративними властивостями.
Зміст навчального матеріалу не повинне дублюватися окремими елементами комплексу, а має розкривати досліджуваний матеріал з різних сторін і точок зору.
При аналізі правильного підбору комплексу засобів для проведення заняття необхідно відповісти на питання:
чи не можна було досить переконливо донести до учнів досліджуваний матеріал вербальним шляхом.
чи не досить було для вирішення поставленої проблеми тільки одного якогось допомоги,
врахована чи при підборі комплексу сила емоційного впливу на учнів,
не перевантажене чи заняття ТСО
Важливим фактором, що сприяє ефективному застосуванню ТЗН у навчальному процесі є умови, в яких вони використовуються. Маються на увазі навчально-матеріальні, організаційно-технічні та санітарно-гігієнічні умови.
Під навчально-матеріальними умовами слід розуміти навчальне обладнання та навчальні засоби. До їхнього вибору варто підходити з вимог оптимальності.
Ці вимоги передбачають, що при мінімальному числі і за мінімальний час, а також при мінімально необхідних економічних витратах навчально-матеріальні засоби повинні забезпечувати максимальну ефективність і якість засвоєного навчального матеріалу.
До організаційно-технічних умов належить підготовка до заняття із застосуванням ТСО класу, апаратури, засобів обслуговування навчального процесу, а також налагодження способів управління ТСО.
До санітарно-гігієнічним умовам відноситься якість демонстрування навчальних посібників і фактори, що забезпечують найкраще сприйняття екранно-звуковий інформації.
Технічні засоби навчання комплексно впливають на такі аналізатори, як слух, зір. Оптимальне сприйняття, переробка інформації, а також збереження стійкого рівня працездатності учнів на продовженні всього уроку залежать від ряду факторів: яскравості, контрастності, чіткості зображення на екрані, чистоти, гучності і розбірливості звуку, переглядових зон, тривалості демонстрації, місця уроку в розкладі занять, навчального предмета. Всі ці фактори повинні враховуватися при аналізі уроку.
Наприкінці аналізу уроку, проведеного з використанням ТЗН, слід зробити висновок про вплив застосовуваних аудіовізуальних засобів на підвищення ефективності уроку. Тут слід виходити з критеріїв оптимізації навчального процесу, які зводяться, в кінцевому рахунку, до того, щоб при мінімальних необхідні витрати часу, матеріальних коштів, зусиль учнів і викладача отримати максимально можливі результати навчання.

Список використаної літератури

1. Вадюшін В.А. ТЗН у професійно-технічних закладах - М.: Вища школа, 1983.
2. Габай Т.В. Навчальна діяльність та її засоби - М.: Вища школа, 1988.
3. Клементьєв В.А. Методичні рекомендації щодо застосування відеомагнітофона під час навчання учнів у навчальних закладах профтехосвіти та кваліфікованих робітників на виробництві. - М: Вища школа, 1981.
4. Кочетов С.І. Комплексне методичне забезпечення навчального процесу засобами навчання. - М.: Вища школа, 1986.
5. Новіков А.М. Застосування ТЗН у навчально-виховному процесі. - М.: Вища школа, 1989.
6. Підвищення продуктивності діяльності викладача в навчальному процесі з застосуванням ТСО: Методичні рекомендації. - Л.: Льон. издат-во, 1989.
7. Шостак Я.Є. Комплексне застосування ТЗН у навчальному процесі. - М.: Вища школа, 1983.

Програми

Картка-завдання № 1: Назвати, під яким номером знаходяться браковані сіянці.
Еталони відповідей: 5,6.7,8,9.
Картка-завдання № 2: Назвати причини браку при пікіровці.
Еталони відповідей: б) - перегин стебла, в) - корінь недостатньо обтиснутий землею, г) - завищена посадка.
Тестове завдання № 1 на тему: "пікіровка сіянців капусти".
Еталони відповідей:
Дворічна.
10-12 р.
Тепло, світло, вода, підгодівля.
Посилити зростання качана.
Світлолюбна.
Амагер, Крюмон, Зимівля, Слава.
Тестове завдання № 2 на тему: "пікіровка сіянців капусти".
Еталони відповідей:
Пікіровка.
Капустяні.
Холодостійка.
Посилити розвиток листів.
10-12 днів.
Червнева, Номер перший Грибовський, Козачок.
Кросворд № 1 по темі: "пікіровка сіянців капусти".
Еталони відповідей:
Підживлення.
Парник.
Капуста.
Посів.
Маркер.
Догляд.
Урожай.
Кросворд № 2 по темі: "пікіровка сіянців капусти".
Еталони відповідей:
Пікіровка.
Розсадник.
Полив.
Добрива.
Розсада.
Трамбування.
Маркер.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
85.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Практичні засоби навчання на уроках природознавства
Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови
Застосування програми BAND in-a-BOX на уроках навчання грі на синтезаторі
Застосування програми BAND inaBOX на уроках навчання грі на синтезаторі
Навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови на середньому етапі навчання
Методи виробничого навчання
Методи виробничого навчання
Принципи виробничого навчання
Зміст роботи майстра виробничого навчання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru