Етапи розробки виробничої програми підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Робота на тему:
Етапи розробки виробничої програми підприємства
2006
Зміст
Введення. 3
1. Комплексний підхід до розробки виробничої програми підприємства 5
2. Виробнича програма підприємства. 6
§ 2.1. Провідна завдання комплексного планування. 6
§ 2.2. Система внутрішньофірмового планування. 13
§ 2.3. Розробка виробничої програми .. 14
§ 2.3.1. Розрахунок потреби в ресурсах, потрібних для виконання виробничої програми .. 15
§ 2.3.2. Планування доходів і витрат. 16
§ 2.3.3. Планування собівартості, прибутку, рентабельності. 19
3. Оптимізація виробничої програми підприємства в умовах ринкових відносин. 21
Висновок. 26
Список літератури .. 29


Введення

У нових економічних умовах, що визначаються ринковими відносинами, підприємства організують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку і отримання прибутку. Це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі та збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами.
Дана можливість грунтується на точних, своєчасних і економічно обгрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства. При проведенні розрахунків необхідні прикладні та фундаментальні дослідження, застосування високоефективних нових моделей комп'ютерів. Все це дозволить підприємству добре орієнтуватися в хід та перспективи техніко-економічного розвитку виробництва, інакше воно може потерпіти крах, безнадійно відстати від конкурентів.
В даний час незмірно виріс інтерес підприємств до підготовки осіб, які вміють кваліфіковано проводити розрахунки техніко-економічних показників. На багатьох підприємствах ця робота ведеться на кустарному рівні. [1]
Тому на передових підприємствах створюються постійні підрозділи, які зайняті аналізом і розрахунками економічної діяльності. Більше того, керівники підприємств дбають про те, щоб їх найближчими помічниками ставали керівники служб маркетингу та головний бухгалтер з новими, більш широкими функціями. Керівництво підприємством в умовах ринку починається з вирішення питань: що виробляти, скільки, за якою ціною продавати? І лише потім право голосу одержують керівники технічних служб.
Звичайно, створити службу аналізу, здатну дати достовірні розрахунки техніко-економічних показників роботи підприємства, непросто в країні відчувається величезний дефіцит фахівців.

1. Комплексний підхід до розробки виробничої програми підприємства

Виробнича програма є результатом узгодження наступних цілей фірми: [2]
· Отримання максимального прибутку;
· Облік реальних фінансових та інших ресурсних можливостей;
· Можливе повне задоволення потреб ринку збуту;
· Максимальне зниження виробничих витрат, в т.ч. і максимально можливе завантаження обладнання.
Отже, при розробці конкретної виробничої програми треба врахувати строки та обсяги поставок продукції на ринок (чим зазвичай займається відділ маркетингу - план збуту) і максимальну рівномірне завантаження виробничих потужностей (за це відповідає ПДО). Відповідно на підставі виробничої програми повинні бути сформовані (або скориговані) інші розділи комплексного плану підприємства (рис. 1). [3]
Виробнича програма містить дані з виробництва та реалізації продукції за об'ємним показниками (вал, товар, реалізація), номенклатурі, асортименту і якості з розбивкою по календарних періодах, виходячи з плану збуту.

Рис. 1. Взаємозв'язок виробничої програми з іншими планами
Оптимізація плану полягає в узгодженні суперечливих вимог виконання календарних строків поставок за договорами зі споживачем і зниження виробничих витрат (у першу чергу, повного завантаження обладнання) з урахуванням мінливих обмежень по ресурсах. Така оптимізація виробничої програми виконується методом лінійного програмування.

2. Виробнича програма підприємства

§ 2.1. Провідна завдання комплексного планування

Розробка плану виробництва і продажу продукції є в ринкових умовах провідним завданням комплексного планування соціально-економічного розвитку підприємства.
План виробництва визначає генеральний напрямок перспективного зростання всіх підрозділів фірм та організацій, основний профіль планової, організаційної та управлінської діяльності підприємства, а також головні цілі та завдання поточного планування, організації та управління виробництвом і т. п. [4]
Планування виробництва продукції, товарів та послуг повинна задовольняти на всіх діючих підприємствах конкретні потреби покупців, замовників чи споживачів і бути тісно пов'язаним з розробкою загальної стратегії розвитку фірми, проведенням маркетингових досліджень, проектуванням конкурентоспроможної продукції, організацією її виробництва і реалізації, а також з виконанням інших функцій і видів внутрішньогосподарської діяльності.
У сучасних умовах ринок вимагає виробництва адресної продукції споживачам, різноманітності виконуваних робіт і послуг, відновлення товарів за ініціативою покупців, проведення частих закупівель ресурсів, планування наступальних дій проти конкурентів, здійснення гнучких бюджетів і непередбачених витрат і т. д. [5]
Гнучка виробнича політика підприємств або фірм може при плануванні входити в конфлікт з цілями окремих підрозділів і функціональних служб, які прагнуть до масового виробництва товарів (виробничі служби), обмеженому числу видів продукції (конструкторські відділи), постійним бізнес-планів (планові служби), стандартизованим операціях (маркетингові служби), пасивним дій проти конкурентів (юридичні служби).
У процесі планування виробництва та продажу продукції повинен досягатися компроміс між можливостями випуску та збуту товарів, здатністю нової продукції заміщати стару, витратами на зберігання і транспортування ресурсів, інвестиціями та доходами, витратами і прибутком, потенціалом розвитку і капіталовкладеннями, освоєнням нових послуг і ризиком і т . п.
Тому в процесі розробки планів виробництва необхідно виробити спільні цілі та стимулювати контакти між окремими підрозділами, залучати до планування фахівців, що з'єднують воєдино технічні, маркетингові та економічні цілі, створювати міжфункціональні робочі групи плановиків, розробляти комплексні програми розвитку виробництва з урахуванням конкретних завдань кожного підрозділу.
Планування виробництва і реалізації продукції являє собою процес розробки і виконання основних завдань річного плану, що включають передбачення потреб ринку на найближчу перспективу. [6] Для цього необхідні вибір і обгрунтування найважливіших напрямків виробничої та підприємницької діяльності, встановлення обсягів виробництва та продажу товарів, розрахунок потреби всіх видів економічних ресурсів. У свою чергу це передбачає забезпечення збалансованості виробничої програми і виробничої потужності, конкретизацію обсягів і термінів виконання робіт і послуг, оперативне регулювання виробничої діяльності та коригування вихідних планових показу і т. п.
У сучасних умовах виробники і підприємці самостійно планують поточну і перспективну виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність, визначають стратегію і програму розвитку і розширення виробництва, виходячи з ринкового попиту на продукцію, роботи і послуги підприємства, а також необхідності досягнення рівноваги попиту і пропозиції, отримання високого прибутку і особистих доходів персоналу, здійснення інших соціально-економічних проблем і оперативно-тактичних цілей або завдань в плановому періоді.
Планування виробництва продукції передбачає систему взаємодії комплексу економічних ресурсів і внутрішньофірмових факторів, що направляються на досягнення виробленої стратегії і поставлених завдань на основі повного використання технічних, організаційних та інших наявних на підприємстві резервів. Планування служить необхідною умовою вільного вибору виду виробничої діяльності, своєчасної підготовки матеріальних і трудових ресурсів, технологічного обладнання та конкуруючих виробів для виробництва необхідних ринком товарів і послуг. Тому кожна незалежна виробнича фірма повинна самостійно планувати свою виробничу діяльність на кілька років вперед з урахуванням потреб ринку і своїх можливостей.
Перехід вітчизняних підприємств до ринкових відносин означає самопланування, самоорганізацію, самоврядування і самофінансування усіх видів виробничо-господарської та іншої діяльності. Самостійність у здійсненні внутрішньофірмового ринкового планування передбачає: [7]
· Вільне забезпечення виробничо-технічного та соціально-економічного розвитку всіх організацій за рахунок власних фінансових ресурсів;
· Високу матеріальну зацікавленість персоналу підприємства в досягненні необхідних кінцевих результатів трудової, виробничої та фінансової діяльності;
· Повну відповідальність вищого керівництва та фахівців фірми за загальні результати ринкової діяльності, виконання всіх договірних зобов'язань з замовниками продукції, податковими службами та кредитними організаціями;
· Отримання планованих доходів чи прибутку як необхідної фінансової основи виконання річної виробничої програми підприємства та подальшого розвитку його потенціалу;
· Встановлення прямої залежності між планами виробництва і продажу продукції і загальними доходами, рівнем ефективності виробництва та особистими доходами працівників.
В умовах ринку основне завдання кожного підприємства полягає в забезпеченні підйому виробництва і підвищенні його ефективності, збільшення обсягу продажів і доходів і т. п. Тому при плануванні необхідно якомога повніше враховувати кон'юнктуру ринку, дії конкурентів, можливості свого розвитку та інші фактори. Разом з тим високі та точні кінцеві результати важко передбачити при існуючій невизначеності не тільки в довгострокових, але й у короткострокових планах. З цього випливає, що жорстке перспективне планування на сучасному етапі розвитку ринку себе поки не виправдовує. Тому необхідно ширше розвивати гнучке поточний або оперативне планування виробничої діяльності.
Виробнича діяльність підприємств характеризується системою показників. Найважливішими з них в умовах вільних ринкових відносин є такі, як попит на продукцію і обсяг виробництва, величина пропозиції і виробнича потужність підприємства, витрати і ціни на продукцію, потреба ресурсів та інвестицій, обсяг продажів і загальний дохід та ін
У теорії та практиці планування на підприємствах широко застосовуються натуральні, трудові та вартісні вимірники продукції та деякі їх різновиди. [8]
Натуральні вимірники висловлюють фізичний обсяг конкретних видів продукції, що випускається в таких одиницях, як штуки, тонни, метри (погонні, квадратні, кубічні), і є основою для встановлення трудових і вартісних вимірників. Однак на практиці діапазон їх застосування обмежений розрахунками обсягів випуску тільки однорідної продукції.
Трудові вимірники є універсальними і найбільш поширені на виробництві. Вони характеризують обсяг випущеної продукції в нормо-годинах (людино-годинах, верстато-годинах), нормо-рублях та інших нормованих показниках затрат праці або робочого часу. Ці вимірювачі є базою техніко-економічного, соціально-трудового, оперативно-виробничого та багатьох інших видів внутрішньофірмового планування.
Як показують дослідження, в умовах переходу до ринкових відносин, що характеризується високим рівнем інфляції, нестабільністю діючих цін на матеріальних ресурси і тарифів на трудові ресурси, доцільно ширше використовувати систему натуральних і трудових вимірників, що забезпечують більш високу достовірність і стабільність планових розрахунків. На основі цих вимірників можна створити надалі, в міру стабілізації ринкових цін, систему вартісних нормативів, придатну для подальшого застосування в ринковій економіці. Такі нормативи можуть стати основою управління витратами виробництва на підприємствах.
Вартісні нормативи характеризують обсяг виробництва продукції в грошовому вимірі. [9] Вони дозволяють на єдиній ціновій основі зіставляти, аналізувати і підсумовувати обсяг випуску різнорідної продукції. Однак при цьому треба враховувати існуючий рівень зміни ринкових цін при плануванні і вимірюванні обсягів випущеної в різний час продукції. Тому зараз, як вже зазначалось, під час планування виробництва та реалізації продукції підприємству переважніше застосовувати натуральні і трудові нормативи, від яких легко перейти до вартісному виміру обсягу продукції, планованої або випущеної у відповідному періоді часу.
У процесі розробки плану виробництва і продажу продукції все об'ємні розрахунки ведуться за кожної номенклатурної позиції.
Найважливішими ринковими індикаторами при виборі виду виробленої продукції і складанні номенклатурного плану є показники ефективності та обновляемости товарів, що випускаються. [10] У відповідності зі своїм життєвим циклом кожен вид продукції досягає у відомий період граничної ефективності, і тому потрібна періодичне оновлення номенклатури або асортименту товарів і послуг (рис. 2). [11]

Рис. 2. Графік зміни ефективності (Е) продукції в часі
Планування виробництва нової конкурентоспроможної продукції повинно забезпечувати високий дохід усім підприємствам і фірмам. Це передбачає складання кожним підприємством довгострокових і короткострокових планів виробництва і продажу продукції, оновлення номенклатури товарів, що випускаються, а також розширення використання нових планових показників, і в першу чергу оціночних або економічних. У табл. 1 наведена система основних планово-економічних показників, що застосовуються при розробці стратегічних, довгострокових, поточних і оперативних планів на вітчизняних підприємствах.
Таблиця 1. Система основних планових показників
Стратегічні
Довгострокові
Поточні
Оперативні
Найменування продукту (послуг)
Перелік найважливішою номенклатури продукції
Перелік і кількість всієї номенклатури продукції
Подетальної перелік і кількість всієї номенклатури продукції
Орієнтовна сума капіталовкладень.
Сума витрачання ресурсів за видами
Сума витрачання ресурсів за видами і номенклатурі продукції, що випускається
Подетальні і поопераційні
Орієнтовні рухливі терміни виконання
Календарні строки виконання
Точно встановлені терміни виконання
Погодинні і добові графіки виконання
Відповідальні виконавці
Відповідальні виконавці та співвиконавці за етапами та видами робіт
Докладний перелік виконавців по етапах і видам робіт і номенклатурі продукції
Подетальної розподіл робіт серед виконавців
Ефективність: досягнення мети, окупність витрат
Перевищення доходу над витратами (прибуток)
Сума чистого доходу
Своєчасність і повнота виконання плану по номенклатурі продукції
Розглянуті в таблиці 1 найважливіші показники плану виробництва і продажу продукції пройшли багаторічну планову перевірку, як на передових вітчизняних підприємствах, так і на найбільших зарубіжних фірмах і показали своє високе мотиваційний і стимулююче значення.
Таким чином, проблема планування нової високоефективної продукції є в даний час особливо значущою для більшості українських підприємств, де потрібне розширення обсягів випуску і продажу своїх товарів і послуг, як на вітчизняному, так і на світовій ринку, досягнення високих показників якості продукції, що випускається і виконуваних робіт . Це означає, що в ринковій економіці дуже важливими для наших виробників стають не тільки якість планування, але і ступінь обгрунтування всіх планових показників і в першу чергу програми виробничої діяльності.

§ 2.2. Система внутрішньофірмового планування

Чим вище рівень невизначеності, що породжується нестабільністю в суспільстві, тим більшого значення набуває планування. Критерієм діяльності фірми повинен стати максимум прибутку на одиницю витрат в довгостроковій перспективі
Величина прибутку залежить від розміру займаної фірмою ринкової ніші, конкурентоспроможності, рівня витрат
Широкого поширення набула точка зору, що в умовах політичної та економічної нестабільності, а також високих темпів інфляції планування не має сенсу. Однак чим вище рівень невизначеності, що породжується нестабільністю, то більша роль планування, в ході якого повинні бути обгрунтовані різні варіанти господарювання, адекватні відповідним прогнозним сценаріям розвитку. При цьому сама система планування повинна бути перебудована.
На рівні суб'єкта господарювання необхідність цього обумовлена, насамперед, переходом до принципово іншого критерію (цільової функції) діяльності фірми. Ним повинен стати максимум прибутку на одиницю витрат (інвестицій) у довгостроковій перспективі. Оцінку результатів діяльності фірми, вибір варіантів розвитку, систему стимулювання працюючих, економічну політику слід будувати тільки виходячи з цього критерію. Його важливою гідністю є зручність розрахунку, зводиться витрат і результатів. Так, величина прибутку залежить від розміру займаної фірмою ринкової ніші, конкурентоспроможності, рівня витрат і т.д.
Розглянемо основні блоки системи планування фірми, що відображають всі найважливіші напрями діяльності.

§ 2.3. Розробка виробничої програми

Виробнича програма базується на інформації про потреби в продукції фірми, платоспроможному попиті юридичних і фізичних осіб. В даний час рівень задоволення потреб суспільства і населення по багатьох товарах і послугах дуже низький. Однак платоспроможний попит істотно відстає навіть від можливого для даного етапу розвитку обсягу їх виробництва. Такий стан обумовлений нераціональною структурою суспільного відтворення, незбалансованістю економіки. [12]
Керівництво фірми повинно прагнути отримати вичерпну інформацію про обсяги продажів, забезпечених платоспроможним попитом споживачів її товарів і послуг. Для виробництва слід відбирати продукцію, яка відповідає вимогам повної самоокупності та самофінансування, тобто дозволяє здійснювати розширене відтворення за рахунок виручки від продажів. Потрібно розрахувати мінімально необхідний рівень рентабельності виробництва, що передбачає таку величину прибутку, що залишається в розпорядженні фірми, яка була б достатньою.
Вивчення ринку має завершитися вибором споживачів, яким передбачається реалізувати продукцію. Бажано, щоб домовленості з споживачами були документально оформлені - підписані договори або, принаймні, протоколи намірів, в яких були б визначені терміни і умови поставок, порядок урахування індексації цін і розрахунків.
На цьому етапі планування слід враховувати ступінь ризику, доцільність диверсифікації виробництва і резервування частини потужностей для можливості маневру в разі зміни кон'юнктури ринку.

§ 2.3.1. Розрахунок потреби в ресурсах, потрібних для виконання виробничої програми

Важливе місце має бути відведено вдосконалення нормативної бази планування. Аналіз показує, що на багатьох підприємствах остання не зазнала істотних змін. Тим часом "старі" нормативи розроблялися в принципово іншій ситуації.
Основними її особливостями були неринкові критерії функціонування та розвитку; стійкі величини оборотних коштів, якими підприємства наділялися за рахунок держави; не порівнянні з нинішніми темпи інфляції. Підприємства були зацікавлені в зайвих трудових і матеріальних ресурсах, перед ними ставилося завдання максимальної (не оптимальною) завантаження потужностей.
Зміна ситуації зумовило коригування нормативної бази. Так, нормативи використання робочої сили повинні бути орієнтовані на позбавлення від резервів, пов'язаних з направленням персоналу для виконання невластивих функцій (шефська допомога селу, громадські роботи за вимогами місцевої влади та ін.)
Нормативи використання виробничих потужностей, навпаки, повинні враховувати потребу в додаткових резервах для маневрування, пристосування до мінливої ​​ринкової ситуації. [13]

§ 2.3.2. Планування доходів і витрат

Одна з найважливіших функцій управління фірмою - організація руху грошових і матеріальних потоків. Керівник повинен прагнути забезпечити, з одного боку, максимум надходжень коштів до одиницю часу, з іншого - найбільш ефективне задіяння наявних коштів. Між їх надходженням і витрачанням потрібно підтримувати стійкий динамічний баланс. Ця проблема набуває особливої ​​актуальності в умовах високих темпів інфляції, при яких затримки в надходженні коштів ведуть до їх швидкого знецінення, а необгрунтоване використання - до падіння прибутковості бізнесу.
Отже, управління рухом коштів має базуватися на плановому балансі доходів і витрат фірми, системі заходів, спрямованих на його виконання. Баланс слід розробляти на рік, квартал, місяць, а в умовах високих темпів інфляції - на декаду або тиждень, з тим, щоб підвищити обгрунтованість оперативного впливу на ці процеси.
Необхідно, щоб контроль за розробкою та реалізацією плану здійснював перший керівник фірми. Це пов'язано з пріоритетом проблеми управління грошовими потоками і з протиріччями інтересів керівників нижчого рангу.
Зупинимося докладніше на тому, як формуються доходну та видаткову частини балансу. [14]
Доходи. Основними джерелами доходів фірми є надходження:
· Від реалізації продукції та авансів на їх виробництво;
· Від дебіторів;
· Від реалізації запасів товарно-матеріальних цінностей;
· Кредитних коштів;
· Інші (доходи від цінних паперів, повернення раніше наданих іншим фірмам кредитів і підзвітних сум, доходи від соціальної сфери, здачі в оренду приміщень, обладнання тощо).
Так, для того щоб запланувати надходження від реалізації продукції, потрібно з виробничої програми визначити терміни виготовлення продукції і розрахувати, скільки часу знадобиться для її реалізації (до надходження грошей на розрахунковий рахунок фірми). При цьому використовуються договори на поставку продукції, графік поставок для виробів, що випускаються за державним замовленням, а також інша документація, що підтверджує взаємні зобов'язання сторін з виробництва та реалізації товарів і послуг.
Надходження авансів на виробництво продукції плануються виходячи із зобов'язань споживачів, як за сумами, так і за термінами їх перерахування. Це джерело фінансування набув особливої ​​актуальності в умовах гострої нестачі у виробника оборотних коштів і масових неплатежів. Тому в договорах на постачання обов'язково потрібно передбачати авансові платежі, розміри яких залежать від тривалості виробничого циклу. Багато товаровиробники, продукція яких користується стійким підвищеним попитом, практикують її повну передоплату.
Ті споживачі, які не розрахувалися у встановлені терміни, переходять у розряд дебіторів. З ними повинна постійно вестися робота: потрібно безперервний облік дебіторської заборгованості, регулярно нагадувати їм про борг, попереджати про включення механізму штрафних санкцій, звертатися в арбітраж і контролювати виконання його рішень.
Ринкова кон'юнктура диктує необхідність частого оновлення продукції, розширення її номенклатури. Даний процес супроводжується появою нових основних фондів (обладнання, площ і т.д.) і відмовою від використання частини старих. Крім того, у фірмі практично завжди є надлишкові запаси сировини, матеріалів, рідше комплектуючих виробів. Тому повинні бути налагоджені облік запасів будь-яких товарно-матеріальних цінностей і система реалізації їх надлишків.
Витрати. Основними напрямами витрат фірми є: [15]
· Оплата праці, включаючи нарахування на заробітну плату;
· Витрати на сировину та матеріали;
· Витрати на енергоносії;
· Витрати на ремонт і утримання обладнання;
· Витрати на ремонт та утримання будівель, споруд;
· Витрати на утримання соціальної сфери;
· Поштово-телеграфні витрати;
· Телефонна, Телетайпна зв'язок;
· Витрати на відрядження;
· Позавиробничі витрати;
· Кредити, виділені фірмою;
· Кредиторська заборгованість;
· Податки і збори;
· Виплата отриманих кредитів та відсотків по них;
· Виплата дивідендів, відсотків за іншими цінними паперами;
· Придбання цінних паперів;
· Витрати на НДДКР, розвиток фірми.
Практика свідчить про те, що фірми постійно відчувають нестачу коштів. Звідси потреба у визначенні пріоритетів у витрачанні. Основним пріоритетом є максимізація прибутку на тривалому часовому проміжку. Це означає, що вкладення коштів повинні здійснюватися в першу чергу в те, що забезпечить їх швидкий оборот і високу прибутковість.
В останні роки підприємства майже не направляють кошти на розвиток, різко знизили витрати на соціальну сферу, повсюдно затримується виплата заробітної плати, мають місце взаємні неплатежі. Звичайно, основною причиною такого положення є різкий спад виробництва, однак не викликає сумнівів і те, що можливості раціоналізації грошових потоків далеко не вичерпані.
На вибір черговості напрямів використання грошових коштів великий вплив мають різні нормативно-правові акти. Так, у Кодексі законів про працю передбачається виплата заробітної плати двічі на місяць, а в колективних договорах профспілок з адміністрацією ця вимога часто не відображено. Ось одна з причин хронічної заборгованості із заробітної плати.
Об'єктивно в силу своїх інтересів фірма повинна прагнути в першу чергу виплачувати ті борги, які швидше зростають (відомо, наприклад, що ставка відсотка за прострочені кредити істотно перевищує звичайну).

§ 2.3.3. Планування собівартості, прибутку, рентабельності

Найважливішою особливістю планування собівартості продукції в умовах ринку є необхідність її оптимізації на відміну від прагнення до мінімуму витрат, яке простежувалося у директивно-плановій системі. Критерієм оптимізації виступає максимум прибутку на одиницю витрат в довгостроковій перспективі.
З цього випливає, що собівартість продукції необов'язково повинна постійно знижуватися. В умовах сталого або підвищується попиту на продукцію фірми, що супроводжуються різким збільшенням обсягів її виробництва, виправдано піти на зростання витрат, якщо це веде до нарощування маси прибутку. Для того щоб у всій повнотою використовувати вигідність сформованій ринкової кон'юнктури, виграти час у конкурентній боротьбі, може виявитися доцільним організувати понаднормові роботи, другу і третю зміни (що, природно, зумовить зростання питомих витрат на робочу силу), максимально, а не оптимально, завантажувати обладнання.
У ринковій економіці (особливо при переході до ринку) мають місце суттєві коливання обсягів виробництва продукції і, як наслідок, зміни частки накладних витрат у собівартості. Ця обставина теж підштовхує до прийняття нетрадиційних рішень в частині прибутковості, рентабельності виробництва. При повсюдному спаді виробництва і суттєвого недозагрузке потужностей роль таких рішень дуже велика.
Багато керівників в умовах спаду намагаються поправити справу жорстким режимом економії, зниженням витрат на виробництво. Тим часом вихід частіше за все не в цьому, а в нарощуванні обсягів за рахунок освоєння нових видів товарів і послуг, які на першому етапі нерідко виявляються збитковими. У міру зростання завантаження виробничого апарату збитковість буде зменшуватися, а, починаючи з певного рівня завантаження, їх виготовлення стає рентабельним.
Ще однією особливістю планування собівартості і прибутку в сучасних умовах є необхідність урахування високих темпів інфляції. [16] У ціну виробу слід закладати витрати з урахуванням прогнозованих темпів інфляції, щоб виручки від реалізації було достатньо для витрат на наступний відтворювальний цикл. Наприклад, якщо фактичні витрати на матеріали склали 70 грошових одиниць, а тривалість виробничого циклу - 10-11 міс., То при інфляції 100% на рік для закупівлі матеріалів на наступне виріб потрібно більше 140 грошових одиниць. У цьому випадку багато керівників при встановленні цін виходять з помилкової посилки компенсації фактично понесених витрат на виробництво виробів (надання послуг), у результаті чого отриманого прибутку не вистачає навіть для поповнення оборотних коштів. Вищесказане не означає, що планування системи заходів щодо зниження собівартості продукції пережило себе. Що були раніше, досягнення в даній області повинні бути не тільки збережені, а й примножені.

3. Оптимізація виробничої програми підприємства в умовах ринкових відносин

Сучасні умови господарювання, які характеризуються поворотом економіки країни на ринкові відносини, вимагає від підприємств оперативного реагування на зміну попиту, підпорядкування виробництва потребам ринку. Необхідність реалізації пов'язаних з цим проблем потребує вирішення комплексу завдань, основною серед яких є формування раціонального набору продукції, що випускається. Рішення даного завдання включає в себе: [17]
Розробку стратегічних рішень
При розробці даних рішень застосовуються якісні методи, спрямовані на формування господарського портфеля, під яким розуміється сукупність окремих напрямків діяльності і продукції підприємства. До числа таких методів належать широко відомі стратегічні матриці (матриця Бостонської консультативної групи, матриця «Дженерал-Елементрік-МакКінзі», а також ряд інших моделей).
Розробку оперативно-тактичних рішень
При розробці даних рішень застосовуються, як правило, кількісні методи, спрямовані на оптимізацію виробничої програми підприємства в рамках тих напрямів та видів діяльності, які обрані на етапі розробки стратегічних рішень.
У цій статті розглядається розв'язання задачі з оптимізації виробничої програми підприємства, що складається в знаходженні раціонального поєднання цін та обсягів реалізації продукції. Даний процес займає одне з центральних місць у системі управління виробництвом, оскільки від нього безпосередньо залежать кінцеві результати діяльності підприємства.
Загальноприйнятим критерієм оптимальності при формуванні виробничої програми підприємства є максимум прибутку від реалізації продукції. [18] Процес визначення оптимальних цін та обсягів реалізації знаходить своє відображення, перш за все, в зміні ваги окремих видів продукції в загальному обсязі виробництва. Критерієм зміни питомої ваги окремих видів продукції є показник рентабельності продукції. При цьому вважається, що підвищення в загальному обсязі реалізації питомої ваги більш високорентабельних виробів забезпечує і найбільший розмір прибутку. [19]
Але чи завжди існує пряма залежність між рентабельністю продукції та прибутком від її реалізації? Іншими словами, чи досягається програмою випуску, що забезпечує максимальний прибуток, адекватна максимізація ефективності виробництва, що відображається показником рентабельності продукції?
Для аналізу узгодженості зазначених вище критеріїв необхідно побудувати на кожен аналізований вид продукції функцію попиту і витрат, за якими, у свою чергу, визначається функція прибутку і функція рентабельності продукції.
З метою вирішення зазначеного завдання в якості об'єкта дослідження було взято одне з промислових підприємств м. Благовещенська.
У ході проведеного дослідження для ряду випускаються підприємством виробів була виявлена ​​функція попиту виду: [20]
Р = а0 + а1V, (1)
де Р - ціна продукції, грн.;
V - обсяг реалізації в натуральному вираженні, шт.;
а0, а1 - постійні коефіцієнти, значення яких визначаються за допомогою математичних методів.
З використанням методу найменших квадратів була виявлена ​​функція витрат виду:
С = В0 + в1V, (2)
де С - загальні витрати, крб.
В0 - рівень постійних витрат;
в1 - рівень змінних витрат на одиницю продукції.
Використовуючи вирази (1) і (2), можна побудувати функцію прибутку:
П = V (а0 + а1V) - В0 - в1V (3)
і функцію рентабельності продукції:
R = [(V (а0 + а1V) - В0 - в1V) / (В0 + в1V)] x 100% (4)
Взявши першу похідну функції прибутку (3) і прирівнявши її до нуля, знаходимо, що вона досягає свого максимуму при обсязі реалізації продукції, що дорівнює:
Vп = - (а0 - в1) / 2а1 (5)
Взявши першу похідну функції рентабельності продукції (4) і прирівнявши її до нуля, знаходимо, що вона досягає свого максимуму при обсязі реалізації продукції, що дорівнює:

Можна довести, що і в цьому випадку функція прибутку і рентабельності продукції мають максимуми при різних обсягах реалізації продукції.
Як відомо, силу впливу операційного важеля визначають відношенням валової маржі (різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами) до прибутку. В економічній літературі зазначається, що цей показник вказує на ступінь підприємницького ризику, пов'язаного з даним підприємством: чим більше сила впливу операційного важеля, тим більше підприємницький ризик. [21] Легко доводиться, що якщо функція прибутку П і сили впливу операційного важеля N мають екстремуми , то ці екстремуми досягаються при однакових обсягах реалізації продукції.
Вищевикладене дозволяє зробити важливий висновок: виробнича програма підприємства, що забезпечує максимальний прибуток від реалізації продукції, призводить до мінімізації підприємницького ризику, пов'язаного з діяльністю даного підприємства, але не забезпечує максимально можливої ​​ефективності виробництва.
Таким чином, в процесі оптимізації структури своєї продукції підприємство стикається з фундаментальною суперечністю, дилемою: або виробнича програма забезпечує максимальний прибуток, або максимальну рентабельність продукції. У такій постановці вибір оптимальної структури випуску носить багатокритеріальний характер. Оптимальна з точки зору ефекту структура продукції, що випускається досягається при орієнтації на прибуток від реалізації продукції, або силу впливу операційного важеля, а оптимальна з точки зору ефективності - при орієнтації на рентабельність продукція.
З метою вирішення дилеми «прибуток - рентабельність продукції» запропонований алгоритм, що дозволяє віддавати перевагу одному з приватних критеріїв оптимальності для кожного аналізованого виду продукції залежно від прогнозних значень коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства. Застосування даного алгоритму показує, що в досліджуваного підприємства є істотні можливості підвищення своєї конкурентоспроможності за рахунок вибору найбільш результативного варіанта виробничої програми.

Висновок

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що практика реформування економіки свідчить про необхідність підвищення якості планування на всіх рівнях. Розсіюються ілюзії з приводу того, що "ринок вирішить усі проблеми", наслідком яких стало руйнування старої системи планування. І сьогодні вже багато господарники розуміють, що роль планування в умовах ринкової, а тим більше перехідною, економіки повинна зрости.
Чим більша самостійність надається суб'єктам господарювання, тим актуальніше і важливіше проблеми узгодження цілей у зв'язці суспільство - товаровиробники, вибору такого варіанту розвитку, який забезпечує прискорене досягнення цілей. Звідси й доцільність посилення ролі планування, адже тільки на його базі може бути обгрунтована економічна політика, визначені макропропорції, пріоритети, кількісні параметри зовнішньої по відношенню до товаровиробника середовища, від яких залежить діяльність останнього в напрямі, відповідному інтересам суспільства.
Розрахунок виробничої програми підприємства складається з декількох етапів. Спочатку виробничі потужності підприємства збільшуються на величину наднормативних запасів продукції підприємства. [22]
На другому етапі формується виробнича програма для задоволення потреб структурних підрозділів підприємства і забезпечення заданої величини нормованих залишків. Для цих цілей визначається програма випуску необхідних продуктів, необхідних напівфабрикатів і супутніх продуктів.
На третьому етапі розрахунку аналізується можливість задоволення попиту клієнтів підприємства. Розрахунок проводиться послідовно в залежності від ранжирування контрактів: контракти задовольняються в міру зменшення рангу. Для кожного контракту визначається програма випуску продуктів, необхідних напівфабрикатів і супутніх продуктів і відбувається відповідне зменшення потужності. Наступний контракт розраховується вже за зменшеним потужностям.

Список літератури

1. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник, 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001
2. Захарченко В.І. Планування на підприємстві. Навчальний посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Одеса:, 2002р
3. Тарасова Н.В., Ларіонова І.А., Алексахін А.В. Організації і планування виробництва. Методичні вказівки. М.: ізд.МІСіС 2001р.
4. Петрович І.М. Атаманчук Р.П. Виробнича потужність і економіка підприємства. - М., 2000.
5. Промислова логістика. Логістика-орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю промислових підприємств у ринковому середовищі / І. М. Омельченко, А.А. Колобов, О.Ю. Єрмаков, А.В. Кірєєв; Під ред. А.А. Колобова. - М.: МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 1997.
6. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
7. Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999.
8. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Є.С. Стоянової. - М.: Перспектива, 2000.
9. Економіка підприємства: Підручник для економічних вузів. Під ред. Руденко А.І. - Мінськ, 1995.


[1] Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник, 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001 С. 92
[2] Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. С. 184
[3] Захарченко В.І. Планування на підприємстві. Навчальний посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Одеса:, 2002р С. 123
[4] Захарченко В.І. Планування на підприємстві. Навчальний посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Одеса:, 2002р З. 127
[5] Захарченко В.І. Планування на підприємстві. Навчальний посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Одеса:, 2002р С. 132
[6] Захарченко В.І. Планування на підприємстві. Навчальний посібник. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Одеса:, 2002р С. 147
[7] Тарасова Н.В., Ларіонова І.А., Алексахін А.В. Організації і планування виробництва. Методичні вказівки. М.: ізд.МІСіС 2001р. С. 15
[8] Тарасова Н.В., Ларіонова І.А., Алексахін А.В. Організації і планування виробництва. Методичні вказівки. М.: ізд.МІСіС 2001р. С. 19
[9] Тарасова Н.В., Ларіонова І.А., Алексахін А.В. Організації і планування виробництва. Методичні вказівки. М.: вид. МІСіС 2001р. С. 21
[10] Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. С. 217
[11] Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. С. 227
[12] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. С. 92
[13] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. С. 101
[14] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. З. 127
[15] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. С. 134
[16] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. С. 148
[17] Петрович І.М. Атаманчук Р.П. Виробнича потужність і економіка підприємства. - М., 2000. С. 274
[18] Промислова логістика. Логістика-орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю промислових підприємств у ринковому середовищі / І. М. Омельченко, А.А. Колобов, О.Ю. Єрмаков, А.В. Кірєєв; Під ред. А.А. Колобова. - М.: МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 1997.
[19] Теорія аналізу господарської діяльності / За заг. ред. В.В. Осмоловського. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999.
[20] Петрович І.М. Атаманчук Р.П. Виробнича потужність і економіка підприємства. - М., 2000. С. 316
[21] Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Є.С. Стоянової. - М.: Перспектива, 2000 С. 376.
[22] Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник, 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001 С. 283
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
89.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Етапи розробки екскурсійної програми
Обгрунтування виробничої програми підприємства
Практичне використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства
Розрахунок виробничої програми електротехнічної служби підсобного господарства підприємства
Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі
Аналіз виробничої програми
Обгрунтування виробничої програми 2
Забезпечення виробничої програми трудовими 2
Планування виробничої програми моноізопропіламіна
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru