приховати рекламу

Емоційні процеси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
Глава 1. Види емоцій
1.1 Родові властивості емоцій
1.2 Афекти
1.3 Емоції
1.4 Почуття
1.5 Простір емоцій
Глава 2. Емоційні процеси
2.1 Модальність емоційних процесів
2.2 Інтенсівностние характеристики емоційних процесів
2.3 Двозначність емоцій
2.4 Узагальненість емоційних процесів
Висновок
Список використаної літератури

Введення

Актуальність. До емоційних процесів відноситься широкий клас процесів внутрішньої регуляції діяльності. Цю функцію вони виконують, відбиваючи той зміст, який мають об'єкти і ситуації, що впливають на суб'єкта, їх значення для здійснення його життя. У людини емоції породжують переживання задоволення, невдоволення, страху, боязкості і т.п., які грають роль орієнтувальних суб'єктивних сигналів. Найпростіші емоційні процеси виражаються в органічних, рухових і секреторних змінах і належать до числа вроджених реакцій. Однак у ході розвитку емоції втрачають свою пряму інстинктивну основу, здобувають складно обумовлений характер, диференціюються й утворять різноманітні види так званих вищих емоційних процесів: соціальних, інтелектуальних і естетичних, що у людини складають головний зміст його емоційного життя. За своїм походженням, способам прояву та формами протікання емоції характеризуються рядом специфічних закономірностей.
Разом з розвитком уявлень про біологічну роль і фізіологічні механізми емоційних процесів розвивалося і психологічне розуміння емоцій. Виділення емоцій як особливого класу психічних процесів, успіхи психологічних і патопсихологических досліджень дозволили подолати як інтеллектуалістіческой, так і биологизаторские погляди на природу емоцій людини і виділити їх специфічні особливості.
Мета курсової роботи аналіз емоційних процесів, управління емоціями.
Завдання:
поняття та види емоцій;
вивчить емоційні процеси.

Глава 1. Види емоцій

1.1 Родові властивості емоцій

Природно напрошується тактика такого пошуку веде передусім до з'ясування питання, чи поширюються найбільш загальні характеристики когнітивних процесів і на процеси емоційні, представляючи тим самим властивості, що об'єднують тут поки перші два класи тріади. Це, у свою чергу, веде до питання про "загальне множник", який можна винести за дужки численного переліку емпіричних характеристик всіх когнітивних процесів. Послідовний перегляд усіх представлених раніше емпіричних переліків, починаючи від параметрів відчуття і кінчаючи набором характеристик концептуальної думки, дозволяє зробити кілька висновків, що безпосередньо відносяться до поставленого питання.
"Загальний множник" всіх переліків емпіричних характеристик пізнавальних процесів дійсно є - це просторово-тимчасова структура, модальність, інтенсивність. Всі інші характеристики кожного переліку стосовно цієї вихідної підгрупі є похідними і містять різні модифікації і поєднання просторово-часових, модальних та інтенсівностних параметрів.
Всі переліки емпіричних характеристик когнітивних процесів, крім списку властивостей відчуттів, включають мінімум дві підгрупи. Першою є спільна для них усіх вищезгадана вихідна трійка, а другі підгрупи в переліках властивостей процесів різні, і що входять до їх складу характеристики в свою чергу членуються на різне число більш дрібних угруповань. У переліку же характеристик сенсорних процесів вихідна тріада є єдиною. Всі ці обставини узгоджено свідчать про універсальний характер першої, вихідної підгрупи всіх переліків. По-перше, той факт, що ця трійка є загальною кореневою блоком всіх переліків, говорить сам за себе. По-друге, про універсальність параметрів просторово-часової структури, модальності й інтенсивності ясно говорить похідний характер всіх інших властивостей, в яких ці первинні характеристики грають роль вихідного матеріалу, представленого у різних модифікаціях, пропорціях, поєднаннях. По-третє, та обставина, що в переліку характеристик відчуття ця вихідна підгрупа є єдиною, також приводить до висновку про її універсальності. Такий висновок має двояке підстава: з одного боку, оскільки відчуття є найпростішим психічним процесом, у ньому, природно, представлена ​​саме і тільки основа "чуттєвої тканини", в якій ще не вичленовані розгорнуті предметні структури. Тут ми маємо справу тільки з полем або фоном, предметні постаті якого виражені лише в максимально скороченої формі. Саме тому, мабуть, похідні, вторинні характеристики в емпіричному переліку відчуттів відсутні. Інакше кажучи, приватна специфічність, що відрізняє різні психічні процеси один від одного, тут ще не виражена, а подано властивості, що характеризують общеродових ознаки психіки. З іншого боку, до того ж висновку підводить і розглянуте вище положення про те, що три основних види відчуттів відповідають трьом членам психологічної тріади. Якщо це відповідність не випадково і відчуття дійсно є вихідним компонентом не тільки пізнавальних, а саме всіх психічних процесів, то звідси також випливає, що загальні емпіричні характеристики відчуттів містять у своєму складі універсальні родові ознаки психіки, видові модифікації яких тут ще не отримали свого розвитку.
Крім зазначених вище доказів про ймовірність сформульованого припущення говорять результати проведеного А.М. Еткінд (1979) аналізу методів особистісного тестування. Цей аналіз показав, що багатосторонньо апробовані психодіагностичні можливості таких методів, як семантичний диференціал Осгуда, тест Роршаха і колірний тест Люшера, базуються, мабуть, на тому, що за виявленими тут основними факторами ховаються саме просторово-часові і модально-інтенсівностние характеристики. У тій мірі, в якій цей висновок відображає реальність, з нього у свою чергу випливає, що ці властивості об'єднують не тільки самі по собі три класи психічних процесів, але і той психічний "матеріал" або психічну тканину, з якої організована структура психічного суб'єкта, вхідного необхідним компонентом у двочленну формулу емоційної одиниці.
Є серйозні підстави очікувати, що перелік основних емпіричних характеристик емоційних процесів також включає до свого складу мінімум дві головних підгрупи, перша з яких містить відповідні модифікації просторово-часової структури, модальності та інтенсивності як вихідних, родових ознак психічних процесів, а друга втілює в собі похідну , видову специфічність структури емоційних гештальтів. Це очікування, що базується на теоретичних та емпіричних підставах, дає напрямок найближчого кроку емпіричного пошуку.
Опускаючи тут розгляд етапів самого процесу цього пошуку, перейдемо відразу до короткого викладу його результатів, представлених у наступне переліку емпіричних характеристик емоційних процесів.

1.2 Афекти

Афектами називають у сучасній психології сильні відносно короткочасні емоційні переживання, супроводжувані різко вираженими руховими та вісцеральними проявами, зміст і характер яких може, однак, змінюватися, зокрема, під впливом виховання і самовиховання. У людини викликаються не тільки факторами, що зачіпають підтримку його фізичного існування, пов'язаними з її біологічними потребами та інстинктами. Вони можуть виникати також у створених соціальних відносинах, наприклад, у результаті соціальних оцінок і санкцій. Одна з особливостей афектів полягає в тому, що вони виникають у відповідь на вже фактично наступила ситуацію і в цьому сенсі є як би зрушеними до кінця події (Клапаред); у зв'язку з цим їх регулююча функція полягає в утворенні специфічного досвіду - афективних слідів, що визначають вибірковість наступного поведінки по відношенню до ситуацій та їх елементам, які раніше викликали афект. Такі афективні сліди ("афективні комплекси") виявляють тенденцію до нав'язливості і тенденцію до гальмування. Дія цих протилежних тенденцій виразно виявляється в асоціативному експерименті (Юнг): перша проявляється в тому, що навіть відносно далекі за змістом слова-подразники викликають по асоціації елементи афективного комплексу; друга тенденція проявляється в тому, що актуалізація елементів афективного комплексу викликає гальмування мовних реакцій, а також гальмування і порушення пов'язаних з ними рухових реакцій; виникають також і інші симптоми (зміна шкірно-гальванічної реакції, судинні зміни та ін.) На цьому і заснований принцип дії так званого "детектора брехні" - приладу, що служить для діагностики причетності підозрюваного до розслідуваного злочину. При відомих умовах афективні комплекси можуть повністю загальмувати, витіснятися зі свідомості. Особливе, перебільшене значення останньому надається, зокрема, в психоаналізі. Інша властивість афектів полягає в тому, що повторення ситуацій, що викликають те чи інше негативне афективний стан, веде до акумуляції афекту, яка може розрядитися в бурхливому некерованому афективному поведінці - "афективному вибух". У зв'язку з цим властивістю акумульованих афектів були запропоновані у виховних і терапевтичних цілях різні методи зживання афектів, їх "каналізації".

1.3 Емоції

На відміну від афектів власне емоції є більш тривалі стани, іноді лише слабко проявляються в зовнішньому поводженні. Вони мають чітко виражений ситуаційний характер, тобто виражають оцінне особистісне ставлення до складним чи можливих ситуацій, до своєї роботи і своїм проявам у них. Власне емоції носять чітко виражений ідеаторний характер, це значить, що вони здатні передбачати ситуації та події, які реально ще не наступили, і виникають у зв'язку з уявленнями про пережиті або уявних ситуаціях. Їх найважливіша особливість полягає в їх здатності до узагальнення і комунікації, тому емоційний досвід людини набагато ширше, ніж досвід його індивідуальних переживань: він формується також у результаті емоційних співпереживань, що виникають у спілкуванні про іншими людьми і, зокрема, що передаються засобами мистецтва (Б. М. Теплов). Сам вираз емоцій набуває рис соціально формується історично мінливого "емоційного мови", про що свідчать і численні етнографічні описи, і такі факти, як, наприклад, своєрідна бідність міміки у сліпих від народження людей. Власне емоції знаходяться в іншому відношенні до особистості і свідомості, ніж афекти: перші сприймаються суб'єктом як стану, що відбуваються "у мені", другі - як стану мого "Я". Ця відмінність яскраво виступає у випадках, коли емоції виникають як реакція на афект; так, наприклад, можлива поява емоції боязні появи афекту страху чи емоції, спричиненої пережитим афектом, наприклад афектом гострого гніву. Особливий вид емоцій складають естетичні емоції, виконують найважливішу функцію в розвитку смислової сфери особистості.

1.4 Почуття

Більш умовним і менш загальноприйнятим є виділення почуттів як особливого підкласу емоційних процесів. Підставою для їх виділення служить їх чітко виражений предметний характер, що виникає в результаті специфічного узагальнення емоцій, що зв'язується з уявленням або ідеєю про деякий об'єкт - конкретному чи узагальненому, відверненому (наприклад, почуття любові до людини, до батьківщини, почуття ненависті до ворога і т. п.). Виникнення і розвиток предметних почуттів висловлює формування стійких емоційних відносин, своєрідних "емоційних констант". Розбіжність власне емоцій і почуттів і можливість суперечливості між ними послужили в психології підставою ідеї про амбівалентність як про нібито внутрішньо властивою особливості емоцій. Однак випадки амбівалентних переживань найбільш часто виникають у результаті розбіжності сталого емоційного ставлення до об'єкта та емоційної реакції на ситуацію, минущу ситуацію (наприклад, глибоко кохана людина може в певній ситуації викликати минущу емоцію невдоволення, навіть гніву).
Інша особливість почуттів полягає в тому, що вони утворюють ряд рівнів, починаючи від безпосередніх почуттів до конкретного об'єкта і закінчуючи вищими соціальними почуттями, що відносяться до соціальних цінностей та ідеалів. Ці різні рівні пов'язані і з різними за своєю формою узагальненнями об'єкта почуттів: образами чи поняттями, утворюють зміст моральної свідомості людини.
Істотну роль у формуванні та розвитку вищих людських почуттів мають соціальні інституції, зокрема соціальна символіка, підтримує їх стійкість (наприклад, прапор), деякі соціальні обряди і церемоніальні акти (П. Жане). Як і власне емоції, почуття мають у людини свій позитивний розвиток і, маючи природні передумови, є продуктом його життя в суспільстві, спілкування і виховання.

1.5 Простір емоцій

Перейдемо тепер до просторової підгрупі характеристик тимчасово-просторової структури емоційних процесів. Досліджувати їх відчутно важче, ніж тимчасові характеристики. Просторові характеристики навіть розумових процесів, що відображають об'єктивну реальність, а не ставлення до неї суб'єкта, до недавнього часу дуже погано піддавалися витяганню з-під феноменологічної поверхні. Цілком природно, що в області експериментального дослідження емоційних процесів становище ще більш складно. З іншого боку, однак, той суттєвий факт, що в експериментальних дослідженнях В. Вундта тимчасові параметри емоційних процесів були вже їм органічно ув'язані з сприйняттям руху (а в русі спільно представлені часові та просторові характеристики), значною мірою визначив подальший хід експериментальних досліджень в вундтовской школі.
Той факт, що ритм як компонент емоційного стану знаходиться в найближчій взаємозв'язку з руховим ритмом і отримує своє рухове вираз, не потребує спеціальних додаткових обгрунтуваннях. Це добре відомо кожному з життєвого досвіду, а в галузі психології мистецтва це перш за все відноситься до виконання і сприйняття танцю. Мабуть, на досить серйозних емпірико-теоретичних підставах Л. Клягес вважав, що кожне емоційний стан має у своєму складі певну сукупність рухів або руховий гештальт, який може отримати своє втілення в малюнку і навіть в почерку. Виходячи з цього, М.Т. Вінтерер зробила спробу показати, що існує універсальна закономірність вираження емоційних станів у продуктах графічної діяльності.
Наявність графічних еквівалентів емоційних станів підтверджується і дослідженням Х. Лундхольм, присвяченим вивченню афективного тону ліній. Піддослідні Х. Лундхольм у відповідь на пред'явлення групи прикметників, що виражають різні відтінки емоційних станів, повинні були намалювати лінію, яка могла б передати відповідне цьому слову настрій. Х. Лундхольм прийшла до висновку, що вираженість характеру відповідної емоції в такому графічному еквіваленті залежить від того, наскільки в ньому відбито рух, що представляє собою рухове супровід відповідних емоційних станів (іншими словами, наскільки тут виражені рухові гештальти). Теоретично інтерпретувати результат цього експериментального дослідження можна, ймовірно, по-різному, але тут важливо відзначити той факт, що існує значна подібність малюнків, виконаних різними піддослідними при зображенні одного і того ж емоційного стану.
Методичним продовженням цієї лінії був ряд робіт наших співробітників М.В. Осоріна, А.М. Еткинда, Ф.Н. Вексельман і А.І. Берзніцкаса, спеціально спрямованих на експериментальну перевірку вихідних теоретичних положень концепції емоцій, представленої в даній монографії. Основне завдання цих робіт - виявити часові та просторові характеристики емоційних процесів. Просторові характеристики емоційних процесів щодо найбільш повно досліджені А.І. Берзніцкасом (1980), який у праці, присвяченій в основному дослідженню інтелектуальних емоцій, пропонував піддослідним сім слів-стимулів, які відповідають певним класам емоційних станів. Таковы радость, огорчение, удивление, сомнение, уверенность, догадка и чувство понятности. К каждому слову-стимулу испытуемый должен был сделать рисунок, графически выражающий внутреннюю картину соответствующего переживания. Чтобы испытуемые чувствовали себя свободнее, их предупреждали, что степень владения навыками рисования в данном случае совершенно несущественна. При таких условиях выполнение рисунков, объективирующих внутреннюю картину соответствующего эмоционального переживания, не вызывало у испытуемых никаких помех и задание выполнялось достаточно свободно и легко, что свидетельствует об адекватности такого способа объективации переживаний. Каждая эмоция объективировалась в двух типах рисунков: в виде линеограммы (линейное изображение) и в виде пиктограммы (закрытое, замкнутое изображение).
Такой выбор типов рисунков представляется чрезвычайно удачным, потому что линеограмма в большей степени выражает скрытую в пространственной организации линии ее временную характеристику (поскольку линия одномерна), а пиктограмма в большей мере отображает пространственную структуру, в которой временные компоненты хотя и присутствуют, но представлены в существенно более скрытой форме, так как общая структура такого изображения двухмерна и замкнута.
При анализе совокупности полученных рисунков с помощью классификационной схемы, разработанной М.В. Осориной, показано, что в картине или паттерне переживаний объединяются два типа образов. Первый из них представляет собой образные модели или схемы, а второй - чувственно-эмоциональные компоненты. На основании анализа рисунков автор приходит к заключению, что элементы схемы или модели, как правило, соответствуют когнитивному, или объективному, компоненту эмоциональной единицы, а элементы чувственно-эмоциональных образов - ее субъектным компонентам. В такой структуре большинства рисунков А.И. Берзницкас усматривает еще одно эмпирическое подтверждение положения о двухкомпонентности эмоциональной единицы. В результате тщательного аналитического рассмотрения рисунков удалось выявить сходство графических реализаций одних и тех же переживаний у разных испытуемых и сделать заключение о том, что в инвариантных признаках пространственной организации эмоционального паттерна адекватно проявляются свойства интеллектуальных эмоций и особенности их функционирования. Вся эта продуктивная линия обобщения, ведущая исследование в глубину корневых, структурообразующих факторов организации эмоциональных паттернов, позволяет прийти к очень существенному выводу и представить весь перечень паттернов соответствующих эмоций в терминах частных модификаций ритмической характеристики.
Возникновение эмоционального процесса приводит к формированию новых форм реагирования. Иногда эмоциональные реакции бывают бурными и внезапными, возникая почти сразу после действия возбуждающего агента. Такая эмоция принимает форму аффекта.
Но эмоции могут формироваться и постепенно, длительное время оставаясь латентными; в таком случае не наблюдаются ни специфические эмоциональные проявления, ни какие бы то ни было следы в сознании - существует только повышенная готовность к эмоциональной реакции.
В дальнейшем появляются организованные изменения в поведении. Сначала это могут быть преимущественно "сопутствующие" экспрессивные изменения, позднее эмоциональный процесс распространяется на все большее число афферентных путей, все меньше места остается неэмоциональному поведению. Одновременно происходит осознание протекающего эмоционального процесса и связанных с ним изменений в процессах регуляции. Оно может опережать появление внешних изменений, однако бывает, что человек длительное время не отдает себе отчета в своих эмоциях, в лучшем случае наблюдает их последствия в виде тех или иных непонятных проявлений своего поведения. Иногда эмоции вовсе не находят отражения в сознании.
Эмоция, получившая достаточную силу и организованность, приобретает способность оказывать большое влияние на функциональное состояние различных психических механизмов. Организующая функция эмоций проявляется в нескольких различных формах:
в форме выразительных движений,
в форме эмоциональных действий,
в форме высказываний об испытываемых эмоциональных состояниях,
в форме определенного отношения к окружающему.

Глава 2. Эмоциональные процессы

2.1 Модальность эмоциональных процессов

Как и в области эмпирического исследования и описания временно-пространственной структуры эмоциональных процессов, изучение и описание их модальных характеристик также по существу начинается с В. Вундта, а затем резко перемещается из лабораторной экспериментальной психологии в область психологии прикладной, а
В. Вундт, как мы уже упоминали, связывал сенсорные источники ритмической организации эмоциональных процессов с ощущениями кинестетической модальности. Эту связь он констатировал, анализируя временные характеристики чувства удовольствия и неудовольствия. Но помимо этого у В. Вундта имеется специальное описание органической взаимосвязи эмоциональных процессов с сенсорными образами по существу всех модальностей. Зависимость чувства от качества ощущения особенно явственно проступает в тех модальностях, где, по словам В. Вундта, чувственный тон почти совершенно поглощает все остальные составные части ощущения (см. том же). К таким модальностям В. Вундт относит ощущения органические, а из экстерорецептивных модальностей - осязательные, обонятельные и вкусовые.
В связи с анализом модальных компонентов ощущений интерорецептивной модальности и их роли в общей организации эмоциональных процессов В. Вундт делает очень существенное указание на то, что в рецепторных аппаратах ощущений органической модальности нет приспособлений для точного восприятия градаций соответствующих сенсорно-эмоциональных структур, но такие приспособления есть в рецепторных аппаратах сенсорных образований всех высших экстерорецептивных модальностей. Это обстоятельство существенно потому, что, отражая ориентированность психики главным образом на внешнюю реальность, оно вместе с тем указывает на бедность средств языка интерорецептивных модальных компонентов в противоположность модальностям экстерорецептивным, которые в силу их большего количественного и качественного разнообразия оказываются более адекватным средством для воплощения всего многообразия динамики чувств и настроений различного уровня организации.
Исходя из этих соотношений, В. Вундт подробно описывает слуховые и зрительные модальные характеристики соответствующих эмоциональных процессов. Прежде всего он указывает на особую роль слуховой модальности в организации эмоциональных процессов. Это существенное обстоятельство (до сих пор еще, к сожалению, далеко не полностью оцененное по достоинству) имеет принципиальное значение, поскольку есть основания полагать, что именно с ним связана эмоциогенная роль музыки, музыкального звукоряда. В. Вундт указывает на особенно интимную связь чувств со звуковысотными и тембровыми сенсорными модальными характеристиками, и хотя описывает их в контексте анализа физических чувств, он тем не менее делает здесь принципиальное указание на то обстоятельство, что элементарные чувственные компоненты, связанные со звуковысотными и тембровыми различиями, не ограничиваются только этим уровнем, а входят в состав сложных душевных движений как элементарный фактор.
Иначе говоря, В. Вундт ясно понимал, что эти исходные модальные характеристики относятся не только к элементарным чувствам удовольствия и неудовольствия, а являются универсальными, проходят сквозь всю иерархию эмоциональных процессов, включая высшие чувства. Именно исходя из этого, В. Вундт дает свое описание связи тонов различной высоты с различными эмоциональными состояниями человека. Очень поучительно, что в этом контексте В. Вундт охарактеризовал различные эмоциогенные возможности разных музыкальных инструментов в зависимости от звуковысотной организации производимых ими звуков. Не менее поучительно, что свой интересный и подробный анализ цветовых модальных характеристик эмоциональных процессов В. Вундт начинает с проницательного замечания Гёте о том, что смотрящий через цветное стекло человек как бы отождествляет себя с цветом, и его глаз и дух настраиваются в унисон.

2.2 Интенсивностные характеристики эмоциональных процессов

С точки зрения истории соотношений эмпирического базиса и теоретических обобщений в области проблемы эмоций чрезвычайно поучительно, что анализ интенсивностной характеристики эмоциональных процессов тоже начинается с экспериментальных исследований и теоретических обобщений В. Вундта, в тщательных описаниях которого представлен, как уже упоминалось, весь комплекс основных эмпирических характеристик эмоций. Исходя из своих представлений об органической взаимосвязи когнитивных и собственно эмоциональных компонентов в структуре эмоциональных явлений, В. Вундт подвергает исследованию зависимость интенсивности чувственного тона ощущения от интенсивности самого ощущения и, соответственно, от интенсивности вызывающего его раздражения.
Двухкомпонентность эмоциональных процессов.
Двухкомпонентность эмоциональной единицы, заключая в себе основную специфику эмоций именно как психического отражения отношений субъекта к объекту, занимает особое положение в перечне эмпирических характеристик эмоциональных процессов, аналогичное положению метрической инвариантности в перечне эмпирических характеристик процессов перцептивных. В обоих случаях ведущие характеристики перечней, будучи носителями основной специфичности каждого из этих процессов, одновременно воплощают в себе результаты теоретических конкретизаций и эмпирических обобщений.
Двухкомпонентность структуры эмоционального явления непосредственно следует из положений о том, что эмоция представляет собой отображение отношения субъекта к объекту, и о том, что отображение отношений необособимо от отображения членов этих отношений. Одним из таких членов является отображение объекта эмоции, т.е. когнитивный компонент эмоциональной единицы, вторым - отображение состояния субъекта. С другой стороны, положение о двухкомпонентности является непосредственным обобщением исходных эмпирических констатаций. Именно поэтому вывод о включенности в структуру эмоционального явления двух основных составных ее частей мы находим уже у В. Вундта при описании как исходных параметров простейших физических чувств, так и характеристик высших душевных движений. К тем эмпирическим констатациям В. Вундта, которые приводились выше, добавим здесь следующее. Анализируя связь характера душевного движения и его телесного проявления от силы вызвавшего их впечатления, В. Вундт делает заключение, что "... уже из этого видно, что психологический источник душевных движений есть процесс апперцепции" (1880). Таким образом, и здесь констатируется наличие когнитивного компонента эмоции и компонента, воплощающего в себе отношение носителя эмоции к ее объекту.
Взятое в самом общем виде эмпирическое описание двухкомпонентности эмоций по существу включает в себя всю многообразную совокупность фактов, выражающих двойную детерминацию эмоций, с одной стороны, потребностями субъекта, которые определяют характер его отношения к предмету эмоций, а с другой - формами и уровнями психического отражения объекта эмоции. К первой группе фактов относятся все феномены, выражающие зависимость соответствующей эмоции от потребности, с удовлетворением или неудовлетворением которой данная эмоция связана, и от интенсивности этой потребности. Ко второй группе фактов принадлежат все психологические феномены, выражающие зависимость соответствующей эмоции от формы и уровня ее когнитивного компонента. Сюда относятся, например, характеристики чувственного тона ощущений, восприятий и представлений, связанные с их модальностью, пространственно-временной структурой и интенсивностью. Сюда же относятся особенности интеллектуальных эмоций, когнитивные компоненты которых воплощены в мыслительных процессах разных форм и уровней организации, а также те феномены и характеристики эстетических и нравственных переживаний, в которых выражена их зависимость от формы психического отражения соответствующих объектов. Иными словами, сюда относятся все те эмпирические характеристики эмоций, которые заключают в себе многообразные и различные частные модификации их общего свойства, со времен Спинозы называемого предметностью.
Опуская здесь рассмотрение всех этих многочисленных и многосторонне описанных фактов обеих групп, остановимся на тех проявлениях двухкомпонентности, которые имеют ближайшее отношение к общему контексту настоящего исследования. Если описанные выше первичные характеристики являются действительно исходными по отношению к двухкомпонентности, то во временнопространственной структуре, модальности и интенсивности эмоций должна проявиться двухкомпонентность как их производная характеристика. И наоборот: в феноменах двухкомпонентности должны получить свое выражение пространственно-временные и модально-интенсивностные характеристики, частные модификации которых образуют эту двухкомпонентность как характеристику производную.
Адекватность того, что центральное образование мы относим к эквиваленту состояний самого субъекта, а периферийные, фоновые компоненты - к объективации отображения внешней реальности (при условии, однако, что в структуре переживания части эти могут меняться местами, как и в ситуации перцептивных соотношений фона и фигуры), подтверждается выражением явной направленности некоторых эмоциональных состояний вовнутрь, на себя, а других, открытых по отношению к объективной реальности, к объекту эмоции - вовне.
Очень показательно, что в вундтовских описаниях эмоциональных состояний, содержавших, как уже упоминалось, положение об их двухкомпонентности, но не сформулированных В. Вундтом в терминах соотношения фона и фигуры, содержатся, однако, указания на то, что в ряде случаев субъективный компонент эмоции может поглощать ее объективные составные части, а в других - способствовать их большей полноте, точности адекватности. Таким образом, в других терминах здесь фактически было в первоначальном варианте сформулировано эмпирическое обобщение, содержащее в себе разные варианты фигурно-фоновых отношений в общей двухкомпонентной структуре эмоции.
Что касается проявлений двухкомпонентности во временных характеристиках эмоциональных состояний, то, хотя это составляет экспериментальную задачу будущих исследований, уже сейчас, вероятно, есть достаточные основания сделать следующее заключение: в той мере, в какой верно положение, что музыкальный образ представляет собою экстериоризованную модель временной структуры эмоционального состояния, верно, по-видимому, и то, что в структуре музыкального произведения в разных вариантах содержатся компоненты, воспроизводящие характеристики объекта эмоции, рисующие картину внешней реальности. Вместе с тем в нем содержатся компоненты, временная структура которых выражает именно внутреннее состояние субъекта, его отношение к внешним явлениям, воплощающим в себе объекты эмоций. Проверка и конкретизация этих положений, однако, также, безусловно, является делом последующих эмпирических и теоретических исследований природы эмоций.

2.3 Двузначность эмоций

Наличие наряду с двухкомпонентностью эмоциональных явлений также их двузначности представлено самим фактом противоположного характера переживания положительных и отрицательных эмоций. Под поверхностным слоем этой интроспективно открывающейся двузначной феноменологической картины эмоционального переживания достаточно прозрачно проступает объективная связь эмоций этих двух знаков с удовлетворенностью или неудовлетворенностью тех потребностей, которые выражают отношение субъекта эмоции к ее объекту. Положительная эмоция объективно представляет собой состояние субъекта, которое он стремится максимизировать или во всяком случае удержать стабильным, а отрицательная эмоция - состояние, которое он старается минимизировать. На элементарном уровне это достаточно выразительно представлено опытами Дж. Олдса, эмпирическим обобщением которых являются его выводы о наличии центров удовольствия и неудовольствия, "рая и ада". Другим объективным и вместе с тем интроспективным выражением противоположности знаков эмоций является наличие нейтрального диапазона, связывающего и одновременно разделяющего отрицательные и положительные состояния, плюсы и минусы.
В той мере, в какой двузначность является действительно производной характеристикой эмоциональных явлений, в ее эмпирических описаниях неизбежно должны быть обнаружены модификации первичных характеристик: пространственно-временной структуры, модальности и интенсивности, как это имеет место в картине двухкомпонентности структуры эмоционального явления.
Если, однако, в двухкомпонентности эмоционального явления исходная временная характеристика в силу ее одномерности скрыта и замаскирована, то в двузначности существенно легче могут быть обнаружены "следы" такой одномерной линейной структуры, поскольку двузначности соответствует двойная направленность, а направление по своей природе является величиной линейной. Не случайно поэтому уже в вундтовских описаниях временных характеристик эмоций, полученных в его опытах с метрономом, содержится указание на зависимость знака чувственного тона соответствующего ощущения от скорости ударов маятника и от величины интервалов между ними. При отклонении скорости ударов маятника от средней величины как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения чувство удовольствия начинает сменяться чувством неудовольствия, что, по мнению В. Вундта (1912), связано с изменяющимся характером и напряженностью ожидания, т.е. опять-таки с временной организацией соответствующего переживания. В. Вундт пытался соотнести знак эмоции с характером ее временной организации не только по отношению к элементарному уровню физических чувств, но и при анализе эмоций высшего уровня.
После В. Вундта эта линия анализа временной организации эмоций и ее проявления, в частности, в двузначности последних существенно ослабевает и даже прерывается. В настоящее же время ее продолжают те исследователи, которые приходят к необходимости выявить временную организацию эмоций, скрытую за их пространственными эквивалентами, получающими, в частности, свое выражение в пиктографических и линеографических объективациях. В упоминавшемся исследовании А.И. Берзницкаса сделана попытка связать различия знаков эмоции с разными особенностями их ритмической организации, которая, получая различное выражение в пространственных структурах пиктограмм, тем не менее явным образом коренится в природе психического, в данном случае эмоционального, времени. Таким образом, возврат к временным характеристикам опосредствован здесь изучением пространственных эквивалентов, в которых проявления двузначности легче поддаются обнаружению.
И действительно, уже в экспериментальном исследовании М. Винтерер показано, что пиктограммы положительных и отрицательных эмоций пространственно организованы по-разному, что выражается по преимуществу в разном соотношении компонентов изображаемой эмоции. Изображения положительных эмоций отличаются большей расчлененностью, пространственной раскрытостью и направленностью вовне и вверх. В исследовании аффективного тона линий, произведенном Х. Лундхольм, также показано, что между линейными объективациями положительных и отрицательных эмоций имеется различие, выраженное разным соотношением острых углов в общей структуре линий. Так, отрицательному чувственному тону соответствует доминирование острых углов. В экспериментальных исследованиях, цель которых - эмпирически проверить теоретические положения настоящей монографии, также изучаются различия пространственных эквивалентов противоположных по знаку эмоций. Такие данные в разных сочетаниях содержатся в работах М.В. Осориной, Ф.М. Вексельман и А.И. Берзницкаса. В работах М.В. Осориной, например, показано, что положительному чувственному тону соответствует плавность пространственных объективаций соответствующей эмоции, а отрицательному тону, как и в экспериментах Х. Лундхольм, отвечает явно выраженная угловатость пространственных линейных объективаций. В продолжающем эту экспериментально-теоретическую линию исследовании Ф.М. Вексельман показано, что положительные эмоции пространственно объективируются по преимуществу направлениями вверх и наружу, а отрицательные - вниз и вовнутрь, что особенно характерно для эмоции страха.
Важным свидетельством того, что такая эквивалентность характера пространственных объективаций соответствующих эмоций их знаку, полученная в ранних исследованиях М. Винтерер и Х. Лундхольм, а затем в вышеприведенных результатах современных исследований, не случайна, а закономерна, является и тот факт, что в исследовании А.И. Берзницкаса, посвященном интеллектуальным эмоциям, между пиктограммами отрицательных и положительных эмоций (огорчения и радости) обнаружены различия такого же рода. Поскольку интеллектуальные эмоции относятся к одному из высших уровней эмоциональной иерархии, есть, по-видимому, основания заключить, что проявления двузначности в пиктографических эквивалентах пространственной организации охватывают собою эмоции разных уровней, в том числе и высших.
Перейдем теперь к проявлениям двузначности в модальных характеристиках эмоциональных явлений. В экспериментальной психологии такую взаимосвязь впервые исследовал опять-таки В. Вундт. Соответствующие описания он начинает со ссылки на Гёте, который назвал цветовые тона от красного до зеленого положительной стороной цветового круга, а от зеленого до фиолетового - отрицательной стороной, чтобы этим подчеркнуть, что первым присущ положительный или возбудительный чувственный тон, а вторым - подавляющий или отрицательный. Отправляясь от этих обобщений Гёте, подкрепленных естественнонаучным и художественным опытом последнего, В. Вундт дает тщательный и тонкий анализ цветовых эквивалентов различных эмоций. При этом он подчеркивает, что крайним концам спектра соответствуют противоположные в основной своей тенденции знаки эмоций. Далее Вундт проницательно указывает на связь цветотоновых эквивалентов эмоций с характером изменения их светлотных характеристик при переходе от красного конца спектра к фиолетовому. Этой линии изменений соответствует переход от радостного возбуждения, воплощенного в красно-розовой части спектра, к томительному беспокойству и мрачной серьезности, воплощенных в сине-фиолетовых цветах противоположного конца спектра. Какова бы ни была степень точности этих эмпирических обобщений, во всяком случае здесь имеется серьезная попытка выявить цветотоновые и светлотные эквиваленты знаковых различий между эмоциями.
Линия этих эмпирических обобщений В. Вундта, пройдя далее сложный путь развития психодиагностических методик цветового тестирования эмоциональных состояний, продолжается и на современном этапе экспериментальных исследований. Так, в работе А.М. Эткинда, выявившей эмоциональные профили цветов и цветовые профили эмоций, сопоставление полученных данных позволило автору сделать следующее двойное заключение. Во-первых, эмоциональное значение цвета, по-видимому, является функцией его светлоты, что совпадает с предсказаниями В. Вундта, во-вторых, - и это особенно важно для настоящего контекста - светлые цвета стабильно связываются с активными и положительными эмоциями, а темные - с пассивными и отрицательными. Особое положение занимает зона амбивалентности, также имеющая принципиальное значение для описания и понимания знаковых различий между эмоциями. Так, гнев в силу своей двойственности имеет двойную структуру цветового эквивалента - от активно красного до черного, а отвращение получает промежуточный цветовой эквивалент в коричневом. Экспериментальные результаты исследования А.И. Берзницкаса, продолжающего ту же линию, свидетельствуют, что процедура цветового ранжирования дает возможность четко поляризовать классы эмоций по шкале "приятно-неприятно", т.е. выявить соответствие модальных эквивалентов эмоций различиям между их знаками. Аналогичный прерывистый путь от В. Вундта до настоящего момента прошло исследование отношений между слуховыми модальными характеристиками эмоций и различиями между ними по знаку. Однако следует отметить, что, по-видимому, из-за временной одномерности и пространственной нестабильности слухового ряда эмпирические обобщения здесь менее определенны. В. Вундт указывает на связь чувства неудовольствия со слуховым диссонансом, а чувства удовольствия - с консонансом и гармонией, но делает спорное заключение о том, что отрицательное чувство диссонанса относится к элементному уровню физических чувств, а чувство гармоничности или согласованности соответствует высшим эстетическим чувствам.

2.4 Обобщенность эмоциональных процессов

Двузначность эмоций, занимая промежуточное положение между их двухкомпонентностью и обобщенностью, связана с этими характеристиками по содержанию, и ПОТОМУ описание двузначности логически и эмпирически приводит к рассмотрению обобщенности.
Эмпирико-теоретическая ситуация здесь очень близка к той, которая сложилась в области главной характеристики эмоций - их двухкомпонентности. Так, положение об обобщенном характере эмоциональных процессов прямо и непосредственно следует из определения эмоций как отражения отношения субъекта к объекту. Как это происходит везде, где мы имеем дело с отражением отношений, в частности и в области мышления, отношение может оставаться неизменным при изменении его членов. Уже по одному этому отражение отношений является их обобщением, из чего вытекает обобщенный характер отражения отношений и в эмоциях (т.е. в отражении отношений субъекта к объекту). Это выражается в том простом факте, что человек может одинаково относиться к различным, но сходным объектам. В этом и состоит суть эмоционального обобщения. В таком смысле вывод об обобщенности эмоций прямо и непосредственно вытекает из жизненного опыта человека и является эмпирическим обобщением не только житейского, но и художественного опыта изображения эмоциональных состояний человека в музыке, живописи и литературе. В таком общем виде, однако, эта характеристика обобщенности относится в одинаковой мере к положительным и отрицательным эмоциям. Вместе с тем - и в этом главная суть связи обобщенности эмоций с их двузначностью - жизненный, художественный и научный опыт свидетельствует о том, что между положительными и отрицательными эмоциями имеются существенные различия и по их обобщенности. О таких различиях красноречиво говорит, например, знаменитое толстовское: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". С присущей Льву Толстому поразительной проницательностью и художественной лаконичностью здесь вполне определенно выражен факт существенно большей конкретности и соответственно меньшей обобщенности отрицательных эмоций.
К аналогичным выводам приводит не только художественный, но и научно-психологический опыт. Существенно большее разнообразие отрицательных переживаний получает свое выражение в том простом факте, что число отрицательных эмоций значительно превышает число эмоций положительных. Так, в списке эмоциональных переживаний, приведенном А.Н. Луком (1968), содержится 24 положительные эмоции и 70 отрицательных. Не требует, по-видимому, особых пояснений то обстоятельство, что большее разнообразие выражает большую конкретность и меньшую обобщенность. Число частных индивидуальных и видовых признаков всегда, естественно, больше числа общих родовых признаков. Соответственно этому число родов всегда меньше числа видов, и чем более общей является категория, тем меньшим является общее число категорий такой же общности. Именно такой вывод подкрепляется описанным выше фактом большей интенсивности отрицательных эмоций по сравнению с эмоциями положительными. Большая конкретность и соответственно меньшая обобщенность отрицательных эмоций требует, естественно, больших энергетических затрат и, следовательно, большей интенсивности выраженности. Все это вполне аналогично соотношению интенсивностных характеристик с обобщенностью в первичных и вторичных образах (Веккер, 1976). Чем более обобщенным является образ, тем он более фрагментарен, менее адекватен и, соответственно, менее ярок, а, значит, его интенсивностная характеристика менее выражена.
Таково, казалось бы, достаточно определенное положение дел на феноменологической поверхности эмпирического описания. Однако общая эмпирико-теоретическая стратегия настоящего исследования и сделанные на ее основе выводы обязывают нас и здесь, уже на уровне описания фактов, сделать некоторые дополнения и поставить допросы, адресующиеся прежде всего к эмпирическому материалу.
Обобщенность как производная характеристика связана не только с двузначностью, но через нее и с двухкомпонентностью структуры эмоциональной единицы, а через двухкомпонентность - с тремя исходными первичными характеристиками, т.е. с пространственно-временной структурой, модальностью и интенсивностью. В эмпирическом описании обобщенности положение дел вполне аналогично тому, которое характерно для эмпирического описания двузначности. В обоих случаях неучет опосредствующей роли двухкомпонентности неизбежно ведет к маскировке когнитивного компонента структуры эмоций, а отсюда - к отнесению обобщенности только к субъектному члену этой структуры.

Висновок

Накопленные факты показывают, что даже так называемые низшие эмоции являются у человека продуктом общественно-исторического развития, результатом трансформации их инстинктивных, биологических форм, с одной стороны, и формирования новых видов эмоций - с другой; это относится также к эмоционально выразительным, мимическим и пантомимическим движениям, которые, включаясь в процесс общения между людьми, приобретают в значительной мере условный, сигнальный и вместе с тем социальный характер, чем и объясняются отмечаемые культурные различия в мимике и эмоциональных жестах. Таким образом, эмоции и эмоциональные выразительные движения человека представляют собой не рудиментарные явления его психики, а продукт положительного развития и выполняют в регулировании его деятельности, в том числе и познавательной, необходимую и важную роль. В ходе своего развития эмоции дифференцируются и образуют у человека различные виды, различающиеся по своим психологическим особенностям и закономерностям своего протекания. К эмоциональным, в широком смысле, процессам в настоящее время принято относить аффекты, собственно эмоции и чувства.
Исходя из всего сказанного, естественно предположить, что сила, богатство, интерсубъективность и высокая эмоциогенность художественного изображения человеческих эмоций.
Отсюда следует, что большая выраженность вегетативных сдвигов при отрицательных эмоциях не может быть однозначным свидетельством в пользу дефицита конкретности и, соответственно, существенно большей обобщенности положительных эмоций. В силу направленности на внешнюю реальность их конкретность по преимуществу связана, по-видимому, именно с их когнитивным компонентом.
И это опять-таки соответствует высокой степени конкретности и интенсивности положительных интеллектуальных и эстетических, а также социально-нравственных эмоциональных переживаний человека.

Список використаної літератури

1. Ананьєв Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития человека. // Психология личности. Т.2. Хрестоматія. - Самара: Изд. Дом "БАХРАХ", 2002, - 341с.
2. Ананьєв Б.Г. Структура личности. // Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматія. / Укл. Куликов А.В. - С-Пб.: Изд. "Питер", 2000. - с.91-95
3. Дубровина И.В. Психология: учебник для студентов средних пед. навч. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; под общ. ред. І.В. Дубровиной. - Изд.4-е, стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 464 с.
4. Изард К.Е. Эмоции человека / К.Е. Изард. - М.: Логос, 2000. - 175 с.
5. Леонтьєв О.М. Лекции по общей психологии. / А.Н. Леонтьев. - М.: Смысл, 2001.276 с.
6. Мухіна В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество: учеб. для вузов / В.С. Мухина. - изд.7-е, стер. - М.: Академия, 2002.456 с.
7. Немов Р.С. Психология: учеб. для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. Кн.1. Общие основы психологии / Р.С. Немов. - Изд 4-е. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
8. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. Кн.2. Психология образования / Р.С. Немов. - Изд 4-е. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - 608 с.
9. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. Кн. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики / Р.С. Немов. - Изд 3-е. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - 640 с.
10. Петровский А.В. Введення в психологію. / О.В. Петровский; под общ. ред. А.В. Петровського. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 583 с.
11. Петровский, А.В. Общая психология: учеб. пособие для институтов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; под общ. ред. А.В. Петровського. - Изд.3-е, перераб. і доп. - М.: Просвещение, 2006. - 463 с.
12. Практическая психология в тестах или как научиться понимать себя и других / составители Р. Римская, С. Римский. - М.: АСТ - ПРЕСС, 2003. - 376с.: ил. (Педагогика, психология, медицина).
13. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. - М.: Просвещение, 2000. - 86 с.
14. Рубінштейн, С.Л. Основи загальної психології. / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Пітер, 2000. - 720 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии").
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
94.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Емоційні процеси управління емоціями
Емоційні процеси Воля як форма активності
Емоційні стани особистості
Емоційні стани людини
Емоційні особливості особистості соционома
Емоційні концепти в мовній свідомості
Емоційні властивості особистості та управління емоціями
Емоційні особливості та ефективність підготовки до шкільного навчання
Вплив психотерапії на негативні емоційні стани особистості

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru