Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ТВЕРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Контрольна робота

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Роботу виконала

Студентка 3-його курсу, 39 групи

Єфімова В.Ю.

м. Тверь 2010

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства є найважливішою умовою успішного управління його фінансами. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які цікавлять не тільки працівників підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові та податкові органи.

Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка стане основою для прийняття тих чи інших рішень.

Аналіз фінансового стану підприємства складається з 6 етапів:

  1. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.

  2. Аналіз та оцінка майнового стану підприємства.

  3. Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

  4. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства.

  5. Аналіз та оцінка ділової активності підприємства.

  6. Аналіз та оцінка показників рентабельності підприємства.

Внутрішній аналіз спрямований на прогнозування розширення виробничої діяльності, вибору джерел та можливості залучення інвестицій у ті чи інші активи, збереження ліквідності та платоспроможності підприємства чи можливої ​​ймовірності банкрутства, підвищення фінансової стійкості підприємства та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Результати аналізу можуть служити оцінкою роботи менеджерів і основою для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на стабілізацію фінансового становища підприємства на планований період. Крім того, саме підприємство зацікавлене в надійних партнерів і звертається до прочитання їх звітності майбутніх потенційних контрагентів.

  1. етап. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності

1. Горизонтальний аналіз балансу дозволяє визначити загальний напрямок зміни фінансового стану підприємства. При цьому, перш за все, порівнюють підсумок балансу на кінець періоду з підсумком на початок року. Якщо підсумок балансу зростає, то фінансовий стан оцінюється позитивно. Далі, визначають характер зміни окремих статей балансу. Позитивно характеризує фінансовий стан підприємства збільшення в активі балансу залишків грошових коштів, короткострокових і довгострокових фінансових вкладень, нематеріальних активів і виробничих запасів. До позитивних якостей фінансового стану по пасиву відноситься збільшення суми прибутку, доходів майбутніх періодів, фондів накопичення та цільового фінансування, до негативних - збільшення кредиторської заборгованості в пасиві.

За звітний період активи організації знизилися на 8434 тис. руб. (460870 +163462) - (456683 +176083) = -8434 тис. руб. або на 1,3%. За рахунок зниження обсягу оборотних активів на 12621 тис. руб. або на 76,5%. Абсолютне відхилення необоротних активів на кінець року в порівнянні з початком склало 4201 тис. руб. Знизилися довгострокові зобов'язання на 16924 тис. руб. або на 27% (відбулося внаслідок зниження зобов'язань за позиками і кредитами на 33%). Кредиторська заборгованість так само знизилася на 6989 або на 31%. Підприємство працює з прибутком і до кінця року, прибутку було отримано на 20592 тис. руб. більше, що склало 28,8%. Так само збільшився резервний капітал на 39%. Помітно знизилося ПДВ по придбаних цінностей (53%).2. Вертикальний аналіз балансу - це аналіз структури активів і пасивів шляхом розрахунку питомої ваги статей у валюті балансу.

Велика частина всіх зобов'язань припадає на кредити і позики 91% на початок періоду, на кінець 87%. Позикові кошти складають до кінця року 9%, їх частка в загальному обсязі зменшилася протягом року на 4,6%. Частка власних коштів в обороті зросла на 4,6%, що позитивно характеризує діяльність організації. Структура позикових засобів перетерпіла ряд змін. Так, частка позикового капіталу постачальникам знизилася на 0,9% разом з кредиторською заборгованістю іншим кредиторам - 0,2%. Найбільшу питому вагу в оборотних активах становлять запаси - 78% (можливо це виникло в наслідок того, що підприємство займається діяльністю, яка носить сезонний характер і шляхом підвищення запасів намагається збільшити свою платоспроможність).

Агрегований баланс фірми

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Майно всього

(Стор. 300)

632766

624332

Зобов'язання всього (стр.700)

632766

624332

Необоротні активи

456683

460870

Власний капітал

(Підсумок разд.3)

546623

568298

Поточні активи

(Підсумок разд. 2)

176083

163462

Позиковий капітал

(Підсумок разд.4 + підсумок разд.5)

86143

56034

- Запаси і витрати

(Стор. 210 + стр.220)

140832

132025

-Довгострокові зобов'язання (стор. 590)

57575

40651

-Дебіторська заборгованість (стр.230 + стр.240 + стор.270)

31129

27744

-Короткострокові кредити та позики (стр.610 + стр.630 + стор.640 + стр.650)

6196

-

-Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (стор.250 + стр.260)

4122

3693

- Кредиторська заборгованість

(Стр.620 + р. 660)

22372

15383

З таблиці видно, що поточні активи значно скоротилися, позиковий капітал знизився, необоротні активи мають велику вагу.

Ознаками хорошого балансу є:

1. Валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком. Але вона знизилася на 8434 тис. руб.

Не відповідає.

2. Темпи приросту оборотних активів повинні бути більше темпу приросту необоротних активів.

Темп приросту оборотних активів = 7,17% (163462-176083) / 176083 * 100

Темп приросту необоротних активів = 0,92% (460870-456683) / 456683 * 100

Відповідає Т.пр. ОА> Т.пр. ВНА

7,2%> 0,9%3. Власний капітал організації в абсолютному вираженні повинен перевищувати позиковий або темпи його зростання у відсотках повинні бути вище, ніж темп росту позикового капіталу.

УРАХУВАННЯМ СК = 100,9%, Т.Р. ЗК = 96,33%

Відповідає. 100,9%> 96,33%

4. Темпи приросту дебіторської та кредиторської заборгованостей повинні бути приблизно однакові або кредиторська заборгованість трохи вище.

Т.пр. ДЗ = -10,87% (27744-31129) / 31129 * 100

Т.пр. КЗ = -31,24 (15383-22372) / 22372 * 100

Не відповідає.

5. Частка власних коштів у оборотних активах повинна бути більше 10%.

568298/163462 * 100 = 347,66%

Відповідає.

6. У балансі має бути відсутня стаття «Непокритий збиток», тобто цифра в рядку 470 повинна бути без дужок.

Відповідає.

Звіт про прибутки та збитки

Усі показники звіту про прибутки та збитки при проведенні вертикального аналізу проводяться у відсотках до виручки від реалізації. Вертикальний аналіз прибутку проводиться за сферами діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної. Але при цьому слід пам'ятати, що порядок складання звіту про прибутки та збитки передбачає виділення прибутку від реалізації, в той час як доходи і витрати від інвестиційної та фінансової діяльності об'єднані загальними показниками.

Вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки.

Показники

За звітний період

За аналогічний період


тис. руб.

% До підсумку

тис. руб.

% До підсумку

Виручка від продажу товарів

126776

47,69

121914

39,99

Собівартість проданих товарів

88442

33,27

72943

23,93

Комерційні витрати

Управлінські витрати

Загальні витрати

Відсотки до сплати

1000

0,38

2094

0,69

Валовий прибуток

38334

14,42

48971

16,06

Прибуток від продажів

38334

14,42

48971

16,06

Прибуток до оподаткування

30854

11,61

6537

2,14

Чистий прибуток

21675

8,15

3426

1,12

Горизонтальний аналіз звіту про прибутки та збитки

Показники

За звітний період

За аналогічний період

%


Тис. руб.

Тис. руб.


Виручка від продажу товарів

126776

121914

3,99

Собівартість проданих товарів

88442

72943

21,25

Комерційні витрати
Управлінські витрати
Прибуток від продажів

38334

48971

-21,72

Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Позареалізаційні доходи
Позареалізаційні витрати
Прибуток до оподаткування

30854

6537

71,99

Податок на прибуток

-

210


Чистий прибуток звітного періоду

21675

3426

32,66

Горизонтальний (трендовий) аналіз дозволяє зробити розрахунок відносних відхилень будь-якої статті звітності за ряд років від рівня базового року, для якого значення всіх статей приймаються за 100%.

Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

Аналіз прибутку

Найменування показника

Код рядка

За звіт

ний період

За аналогічний період минулого року

Відхилення (+,-)

Рівень в% до виручки у звітному періоді

Рівень в% до виручки у минулому періоді

Відхилення від рівня,%

1

2

3

4

5 = 3-4

6

7

8

Виручка від продажу товарів

010

126776

121914

4862

100

100

-

Собівартість проданих товарів

020

88442

72943

15499

69,8

59,8

10

Прибуток (збиток) від продажу

050

38334

48971

-10637

30,2

40,2

-10

Відсоток до сплати

070

1000

2094

-1094

0,8

1,7

-0,9

Прибуток до оподаткування

140

30854

6537

24317

24,3

5,4

18,9

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

21675

3426

18249

17,1

2,8

14,3

Усього доходів


126776

121914

4862

-

-

-

Всього витрат


89442

75037

14405

-

-

-

Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат


1,42

1,62

0,2

-

-

-

Коефіцієнт доходів і витрат організації повинен бути більше 1.

Тоді діяльність підприємства є ефективною.

  1. етап. Аналіз та оцінка майнового стану підприємства

Фінансова оцінка майнового потенціалу підприємства представлена ​​в активі балансу. У даному випадку мова йде про кошти підприємства, або належать йому на праві власності, або про яких передбачається, що відповідно до договору право власності на них перейде в деякому майбутньому і які в силу цього поставлені на баланс підприємства (маються на увазі об'єкти лізингу) . Саме цим пояснюється той факт, що в оцінці майнового потенціалу підприємства використовується ряд показників, які розраховуються за даними бухгалтерської звітності.

Вартість чистих активів підприємства - це вартість майна підприємства, вільного від зобов'язань.

Величина чистих активів як характеристика залишкової вартості майна, доступна власникам підприємства до розподілу, залежить від багатьох факторів:

ЧАнач = (456683 +176083) -11104 = 621662 тис. руб.,

Чакон = (460870 +163462) -5228 = 619104 тис. руб.

Величина чистих активів знизилася на 2558 тис. руб., Що можна розглядати як негативну тенденцію.

Співвідношення позаоборотних і оборотних активів.

Кнач = 456683/176083 = 2,59,

Ккон = 460870/163462 = 2,82

Даний коефіцієнт збільшився на 0,23, що є позитивною тенденцією, підприємство ресурсоємне. 2 рублі 82 коп., Вкладених в довгострокові активи, припадає на 1 карбованець, вкладений в оборотні кошти.

Коефіцієнт оновлення.

Цей коефіцієнт показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

К = 416579/410064 = 1,02

3 етап. Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, в найбільш загальному вигляді характеризують, чи може воно своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти в ході передбаченого виробничо-технологічного процесу, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів. У такому розумінні будь-які активи, які можна перетворити на гроші, є ліквідними.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: наявність у достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Ліквідність і платоспроможність можуть оцінюватися за допомогою ряду абсолютних і відносних показників. З абсолютних основним є показник, що характеризує величину власних оборотних коштів (ВОК). Цей показник характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, що мають оборотність менш одного року).

СОС поч = 176083-28568 = 147515 тис. руб.,

СОСкон = 163462-15383 = 148079 тис. руб.

148079 тис. руб. оборотних коштів залишиться у розпорядженні підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов'язаннями. Цей показник виріс на 564 тис. руб., Що розглядається як позитивна тенденція.

Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність

Коефіцієнти

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення (+,-)

1. Загальний показник ліквідності

0,56

0,74

0,18

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,18

0,24

0,06

3. Коефіцієнт «критичної оцінки»

1,58

2,04

0,46

4. Коефіцієнт поточної ліквідності

6,2

10,6

4,4

5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

5,16

9,63

4,47

6. Частка оборотних коштів в активах

0,28

0,26

-0,02

7. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,85

0,9

0,05

Загальний показник ліквідності.

(4122 +0,5 * 31129 +0,3 * 11507) / (22372 +0,5 * 6196 +0,3 * 52588) = 0,56

(3693 +0,5 * 27744 +0,3 * 5681) / (15383 +0,8 * 0 +0,3 * 35398) = 0,74

Нормальне обмеження більше або дорівнює 1. Динаміка позитивна.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

На поч. року 4122/22372 = 0,18

На кін. року 3693/15383 = 0,24

На початку року 18% зобов'язань могло бути погашено підприємством в терміновому порядку, до кінця року вже 24%. Така динаміка є позитивною для підприємства. Чим вище даний коефіцієнт, тим надійніше позичальник.

Коефіцієнт «критичної оцінки»

На поч. року (31129 +4122) / 22372 = 1,58

На кін. року (27744 +3693) / 15383 = 2,04

Показує, що на початку року короткострокові зобов'язання могли бути повільно погашені за рахунок грошових коштів, коштів у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахункам.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Кнач = 176083/28568 = 6,2,

Ккон = 163462/15383 = 10,6

Судячи за даним показником можна говорити про те, що позичальник в принципі може розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Поточна ліквідність збільшилася на 4,4.

Можна сказати, що на початок звітного періоду 6 руб. 20 коп. поточних активів припадало на 1 рубль кредиторської заборгованості, а в кінці - 10 руб. 60 коп. Високе значення даного показника характеризується великою часткою запасів підприємства.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

Коефіцієнт маневреності власного капіталу відображає, яка частина функціонуючого капіталу «заморожена» а виробничих запасах і дебіторській заборгованості.

Кнач = (176083-28568) / 28568 = 5,16

Ккон = (163462-15383) / 15383 = 9,63

Також показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів. Як у нашому випадку на початок періоду 5,16 і значно зріс до кінця року 9,63. Однак збільшення показника в динаміці негативний факт.

Частка оборотних коштів в активах

Частка оборотних коштів в активі відповідно становить:

На початок року 176083/632766 = 0,28

На кінець року 163462/624332 = 0,26

Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства і його стійкість є забезпеченість запасів (матеріальних оборотних активів). Нормальними джерелами фінансування, до яких належать не тільки власний оборотний капітал, але і короткострокові кредити банку під товарно-матеріальні цінності, непрострочені заборгованість постачальникам, отримані аванси від покупців.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Кнач = (176083-26568) / 176083 = 0,85

Ккон = (163462-15383) / 163462 = 0,9

Коефіцієнт відповідає встановленим вимогам. Структуру балансу організації можна вважати задовільною (оборотні активи підприємства покриваються власними коштами на 90%), а організацію платоспроможною.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кнач = (31129 +4122) / 28568 = 1,2

Ккон = (27744 +3693) / 15383 = 2

На кінець періоду даний показник трохи більше нормативу (> 1). Судячи з даного коефіцієнту можна сказати, що ліквідні кошти підприємства досить покривають його короткострокову заборгованість.

Коефіцієнт покриття

Кнач = (176083-31129) / 28568 = 5,07

Ккон = (163462-27744) / 15383 = 8,8

Підприємство за рахунок матеріальних оборотних коштів зможе розрахуватися з дебіторами.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

Кнач = 4122 / (176083-23568) = 0,03

Ккон = 3693 / (163462-15383) = 0,02

Підприємство функціонує нормально, тому що коефіцієнт задовольняє вимогам (межа від 0 до 1).

Оцінка структури балансу

Показник

Розрахунок

Обмеження

На кінець періоду

Відхилення від нормативу

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

11, 7

+10, 7

Коефіцієнт втрати платоспроможності

11, 15

+10, 15

Коефіцієнт відновлення платоспроможності розраховується на період, рівний 6 місяцям, а коефіцієнт втрати платоспроможності - на період 3 місяці. Якщо коефіцієнт L приймає значення> 1 (як у нашому випадку), це свідчить про те, що в організації є найближчим часом реальна можливість відновити платоспроможність.

Класифікація типів фінансового стану

Показники

На початок період

На кінець періоду

Загальна величина запасів стор.210

129728

126797

Наявність власних оборотних коштів стр.490-стр.190

89940

107428

Функціонуючий капітал стр.490 + стр.590-стр.190

147515

148079

Загальна величина джерел стр.490 + стр.590 + стр.610-стр.190

153711

148079

Дані таблиці свідчать про те, що в організації абсолютно стійкий стан як на початку, так і в кінці звітного періоду.

Аналіз ліквідності балансу підприємства

Ліквідність балансу підприємства - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності підприємства з базових коефіцієнтів повинен доповнюватися одночасно аналізом структури активів і пасивів балансу по класу ліквідності. У наведених нижче таблицях наведені в порядку убування можливості їх швидкої реалізації (ліквідності) від найвищого класу А1 (П1), до нижчого класу А4 (П4).

Всі активи підприємства залежно від ступеня ліквідності поділяються на 4 групи:

Пасиви групуються в залежності від терміновості їх погашення:Аналіз зміни ліквідності балансу, надлишок (недолік) коштів за групами:

У цій таблиці розраховуються абсолютні відхилення активів від пасивів підприємства за класами ліквідності (1,2,3,4) і по звітній даті - на початок звітного періоду (Ан і Пн) і на кінець звітного періоду (Ак і Пк).

Виконання умов ліквідності:

Спочатку і в кінці звітного періоду баланс абсолютно ліквідною не може бути, тому що кредиторська заборгованість більше, ніж грошові кошти.

Виходячи з того, що умови не виконані (А1 <П1, А3 <П3), можна охарактеризувати ліквідність балансу як недостатню. Зіставлення першого нерівності свідчить про те, що грошових коштів недостатньо, щоб покрити найближчим 3 місяці кредиторську заборгованість.4 етап. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (k 10).

Цей коефіцієнт характеризує частку власності власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність:

Кнач = 546623/632766 = 0,86

Ккон = 568298/624332 = 0,91

У нашому випадку коефіцієнт задовольняє нормативу (0,5 і вище). Можна говорити, що підприємство стабільно і не сильно залежить від зовнішніх кредиторів.

Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залучених коштів - їх сума = 1 (або 100%).

Коефіцієнт концентрації залучених коштів (k 11).

Цей коефіцієнт вказує, яка частка залученого капіталу (короткострокові і довгострокові зобов'язання) у загальній сумі коштів, вкладених у підприємство:

Кнач = (57575 +28568) / 632766 = 0,14

Ккон = (40651 +15383) / 624332 = 0,09

Коефіцієнт відповідає нормативній величині - менше або дорівнює 0,4.

Коефіцієнти структури довгострокових джерел фінансування.

Сюди входять два взаємодоповнюючих показника: коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел (k 13) і коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел (k 14).

К13нач = 57575 / (546623 +57575) = 0,1

Ккон = 40651 / (568298 +40651) = 0,07

К14нач = 546623 / (546623 +57575) = 0,9

Ккон = 568298 / (568298 +40651) = 0,93

Очевидно, що сума цих показників дорівнює 1. Перший показник також підтверджує, що підприємство не сильно залежить від зовнішніх інвесторів, тому що він зменшився з 0,1 до 0,07 процентних пункту.

Частка ж власного капіталу в загальній сумі довгострокових джерел фінансування (k 14) досить велика. Вказують і нижня межа цього показника - 0,6 (або 60%), що в нашому випадку він складає 0,93 або 93%.

Рівень фінансового левериджу (k 15).

Цей коефіцієнт є однією з основних характеристик фінансової стійкості підприємства.

Кнач = 57575/546632 = 0,11

Ккон = 40561/568298 = 0,07

7 коп. позикового капіталу припадає на один рубль власних коштів. Чим вище значення рівня фінансового левериджу, тим вище ризик, що асоціюється з даною компанією, і нижче її резервний позиковий потенціал, в нашому випадку все в нормальному стані.

Фінансовий стан підприємства, його стійкості багато в чому залежать від оптимальної структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості окремих видів активів і пасивів підприємства.Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Коеф. забезпечення власними засобами

0,85

0,9

+0,05

Коеф. фінансової незалежності

0,86

0,91

+0,05

Коеф. фінансування

1,16

1,1

-0,06

Коеф. фінансової стійкості

0,95

0,98

+0,03

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами у даній організації досить високий. Власними коштами покривалося на початку звітного періоду 85% оборотних активів, а в кінці року вже 90%.

Значення коефіцієнта фінансової незалежності свідчить про сприятливу фінансової ситуації, тобто власникам належить 91% вартості майна.

5 етап. Аналіз та оцінка ділової активності

Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Як правило, до цієї групи відносяться різні показники оборотності.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану компанії, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів за інших рівних умовах відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.

1. Коефіцієнт оборотності активів (k 16).

Цей коефіцієнт характеризує ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів за рік (або інший звітний період) відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів. Цей коефіцієнт варіюється в залежності від галузі, відображаючи особливості виробничого процесу.

Кнач = 126776/632766 = 0,2

Ккон = 121801/624332 = 0,2

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Показники

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Темп росту,%

69%

89%

Оборотність, в оборотах

4,74

4,39

Оборотність, в днях

76 дн.

82 дн.

Порівняння стану дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє зробити наступний висновок: в організації переважає сума дебіторської заборгованості, але темп її приросту менше (11%), ніж темп приросту кредиторської заборгованості (31%). Причина цього - у швидкості обертання дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. Така ситуація може призвести до дефіциту платіжних засобів, що призведе до неплатоспроможності організації.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кнач = 126776/31129 = 4,07

Ккон = 121801/27744 = 4,39

Тривалість одного обороту

Дл.1об. поч = 360 / 4,07 = 88,5 дн.

Дл.1об.кон = 360 / 4,39 = 82 дн.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіКнач = 88442/22372 = 3,95

Ккон = 72943/15383 = 4,74

Тривалість одного обороту

Дл.1об.нач = 360 / 3,95 = 91 дн.

Дл.1об.кон = 360 / 4,74 = 76 дн.

Замовники з підприємством розраховувалися частіше, ніж підприємство з ними.

6 етап. Аналіз та оцінка показників рентабельності

Найважливішим показником, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, є рентабельність. Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії, тобто характеризують прибуток, отриману з 1 руб. коштів, вкладених у фінансові операції або в інші підприємства.

1. Коефіцієнт рентабельності активів (k 22).

Цей показник показує, скільки грошових одиниць треба фірмі для отримання однієї грошової одиниці прибутку, незалежно від джерела залучення цих коштів.

Кнач = 21675 / (176083 +456683) = 0,03

Ккон = 3426 / (163462 +460870) = 0,01

Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності підприємства. Рівень конкурентоспроможності визначається за допомогою порівняння рентабельності всіх активів аналізованого підприємства зі середньогалузевим коефіцієнтом.2. Коефіцієнт рентабельності реалізації (k 23).

На кінець звітного періоду 3 коп. припадає на частку чистого прибутку з кожної гривні чистого виторгу від реалізації продукції.

Кнач = 21675/115672 = 0,19

Ккон = 3426/11686 = 0,03

3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (k 24).

Цей показник дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, і порівняти цей показник з можливим одержанням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери.

Кнач = 21675/546623 = 0,04

Ккон = 3426/568298 = 0,01

Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками компанії (на 1 рубль, вкладений власниками компанії, припадає 4 коп. Чистого прибутку).

Порівняємо рентабельність всіх активів з рентабельністю власного капіталу. Різниця між цими показниками нульова, це може бути обумовлено тим, що компанія не вдавалася до залучення зовнішніх джерел фінансування.

Аналіз структури капіталу організації

Частка власного капіталу

Частка СКнач = 546623/632766 * 100 = 86,4%

Частка СКкон = 568298/624332 * 100 = 91,02%

Частка позикового капіталу

Частка ЗКнач = 86143/632766 * 100 = 13,61%

Частка ЗКкон = 56034/624332 * 100 = 8,98%

За звітний період відбулося структурне зрушення власного капіталу за рахунок його збільшення на 4,6.

У зв'язку з тим, що власний капітал більше позикового, можна говорити про фінансову стійкість підприємства.

СК скоригований = 546623 +52588 = 599211 тис. руб.

Коефіцієнт фінансової залежності (плече фінансового важеля).

Плечонач = 86143/546623 = 0,16 руб.

Плечокон = 56034/568298 = 0,10 руб.

На рубль власного капіталу на початок періоду було 16 коп., А на кінець - 10 коп. Т.ч. за звітний період відбулося нарощування власного капіталу, що є позитивною тенденцією для розвитку підприємства.

Аналіз динаміки валюти балансу

Валюта балансу дорівнює сумі господарських коштів, яку використовує підприємство для своєї господарської діяльності.

Збільшення валюти балансу свідчить про те, що підприємство має мети розширення діяльності.

Валюта балансу на початок періоду склала 632766 т.р., а на кінець звітного періоду - 624332 т. р.

Зміна ВБабс = 624332 - 632766 =-8434т.р.

На кінець звітного періоду валюта балансу знизилася на 8434 т. р.

Темп зростання СБ = 624332/632766 * 100 = 98,7%

На кінець звітного періоду валюта балансу склала 98,7% від початку періоду.

Темп її приросту = (624332-632766) / 632766 * 100 = -1,33%

На кінець звітного періоду валюта балансу знизилася на 1,33% в порівнянні з початком звітного періоду.

Критерії оцінки ефективності використання активів

Темпи зростання виручки повинні випереджати темпи зростання валюти балансу.

Темп зростання виручки = 121801/126776 * 100 = 96%

Темп приросту виручки = (121801-126776) / 126776 * 100 = -3,9%

У нашому випадку ця умова не дотримується - Т.Р. вир. <Т.Р. СБ

Підприємство не зовсім ефективно використовує активи, це й підтверджує коефіцієнт оборотності - за 1 вкладену гривню підприємство отримало 75 коп. виручки.

Коефіцієнт оборотності ОА на поч. періоду = 126776/176083 = 0,72

Коб кін. = 121801/163462 = 0,75

Коб кон> Коб поч.

Аналіз структури активів підприємства для з'ясування факторів зниження валюти балансу

На початок періоду

Необоротні активи = 72

Оборотні активи = 27

На кінець періоду

Необоротні активи = 73

Оборотні активи = 26

Стався структурне зрушення необоротних активів на 1 процентний рік. А у оборотних активів відбулося структурний зниження на 1 п.п.

За звітний період необоротні активи збільшилися на 0,9% ((460870-456683) / 456683 * 100 = 0,9%), а оборотні активи знизилися на 7,2%. Відбувається поступове нарощення необоротних активів.

Темп зростання прибутку = 92220/71628 * 100 = 128,75

Темп зростання прибутку> Темпа зростання валюти балансу> Темпа зростання виручки

128,75%> 98,7%> 96%

Оборотні активи підприємства покриваються власними коштами більш ніж на 10% - його поточне фінансове становище визнається позитивним. Власними коштами покривалося на початку звітного періоду 85% оборотних активів, а в кінці року вже 90%.

Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити наступний висновок, частка власного капіталу організації збільшилася на 4,6 процентний пункт і становить 91% до балансу. На позиковий капітал організації припадає 9% до кінця року, і це на 4,6 процентних пункту менше, ніж на початку року. Частка позикового капіталу знизилася в основному за рахунок скорочення частки короткострокових зобов'язань на 1,08 процентних пункту, а саме за рахунок зниження на 1 процентний пункт заборгованості перед постачальниками і підрядниками.

У цілому капітал організації в звітному році сформувався на 9% (2,5 +6,51) за рахунок позикових джерел та на 91% за рахунок власних джерел. У зв'язку з тим, що власний капітал більше позикового, можна говорити про фінансову стійкість підприємства.

Значення коефіцієнта фінансової незалежності свідчить про сприятливу фінансової ситуації, тобто власникам належить 91% вартості майна.

Підприємство працює з прибутком і до кінця року, прибутку було отримано на 20592 тис. руб. більше, що склало 28,8%. Так само збільшився резервний капітал на 39%. Помітно знизилося ПДВ по придбаних цінностей (53%).

Порівняння стану дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє зробити наступний висновок: в організації переважає сума дебіторської заборгованості, але темп її приросту менше (11%), ніж темп приросту кредиторської заборгованості (31%). Причина цього - у швидкості обертання дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. Така ситуація може призвести до дефіциту платіжних засобів, що веде до неплатоспроможності організації

У складі активів організації відсутні нематеріальні активи. Значить організація не є інноваційною і не вкладає кошти в патенти, технології, іншу інтелектуальну власність.

Ознаками хорошого балансу є:

1. Валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком. Але вона знизилася на 8434 тис. руб.

Не відповідає.

2. Темпи приросту оборотних активів повинні бути більше темпу приросту необоротних активів.

Темп приросту оборотних активів = 7,17% (163462-176083) / 176083 * 100

Темп приросту необоротних активів = 0,92% (460870-456683) / 456683 * 100

Відповідає Т.пр. ОА> Т.пр. ВНА

7,2%> 0,9%

3. Власний капітал організації в абсолютному вираженні повинен перевищувати позиковий або темпи його зростання у відсотках повинні бути вище, ніж темп росту позикового капіталу.

УРАХУВАННЯМ СК = 100,9%, Т.Р. ЗК = 96,33%

Відповідає. 100,9%> 96,33%

4. Темпи приросту дебіторської та кредиторської заборгованостей повинні бути приблизно однакові або кредиторська заборгованість трохи вище.

Т.пр. ДЗ = -10,87% (27744-31129) / 31129 * 100

Т.пр. КЗ = -31,24 (15383-22372) / 22372 * 100

Не відповідає.5. Частка власних коштів у оборотних активах повинна бути більше 10%.

568298/163462 * 100 = 347,66%

Відповідає.

6. У балансі має бути відсутня стаття «Непокритий збиток», тобто цифра в рядку 470 повинна бути без дужок.

Відповідає.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
123.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Експрес-аналіз фінансового стану ВАТ Точмаш
Експрес-діагностика фінансового стану банку
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Аналіз фінансового стану підприємства 23
Аналіз фінансового стану підприємства 76
Аналіз фінансового стану підприємства 6
Аналіз фінансового стану підприємства 14
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru