Економічні показники діяльності торгового підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Значення і сутність економічних показників діяльності торгового підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1.1. Цілі і завдання аналізу економічних результатів діяльності торговельного підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Система економічних показників діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2.1. Роздрібний товарообіг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2.2. Валовий дохід ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2.3. Витрати обігу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2.4. Прибуток і рентабельність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2. Аналіз економічних показників комерційної діяльності ТОВ «Камелія» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2. Аналіз економічних показників діяльності підприємства ... ... ... ... 19
3. Рекомендації з оптимального підвищення економічних показників діяльності підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 32
Список використаних джерел .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства торгівлі підвищення уваги до оцінки ефективності торговельної діяльності, аналізу економічних показників та виявленню резервів поліпшення їх стану.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності торгових підприємств. З його допомогою виробляються відображення і тактика розвитку торговельного підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності торговельної діяльності, здійснюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
У сучасних економічних умовах діяльність кожного економічного суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і фізичних осіб), зацікавлених в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за ​​допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкту: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, і потім по його результатам прийняти основні рішення.
Метою даної роботи є: на основі вивчення економічної літератури та переробці теоретичного матеріалу, проаналізувати і оцінити економічні результати діяльності торгового підприємства ТОВ «Камелія».

1. Значення і сутність ЕКОНОМІЧНИХ показників діяльності торгового підприємства

1.1. Цілі і завдання аналізу економічних результатів діяльності торговельного підприємства.
Одним з основних вимозі функціонування підприємств та їх асоціацій в умовах ринкової економіки є беззбитковість господарської та іншої діяльності, відшкодування витрат власними доходами та забезпечення у визначених розмірах прибутковості, рентабельності господарювання. Головне завдання підприємства - господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна підприємства. Основними показниками, що характеризують результати комерційної діяльності торговельних підприємств, виступають товарообіг, валовий дохід, інші доходи, витрати обігу, прибуток і рентабельність.
Мета аналізу об'ємних показників діяльності - виявлення, вивчення та мобілізація резервів зростання доходів, прибутку, підвищення рентабельності при поліпшенні якості обслуговування покупців. У процесі аналізу перевіряють ступінь виконання планів по товарообігу, доходів, витрат, прибутку, рентабельності, вивчають їх динаміку, визначають і вимірюють вплив факторів на результати комерційної діяльності підприємств, виявляють і мобілізують резерви їх зростання, особливо прогнозні. Однією з основних завдань аналізу є також вивчення економічної доцільності та ефективності розподілу і використання прибутку.
Для досягнення цих цілей торгові підприємства повинні вирішувати такі завдання:
• оцінюють, в якій мірі була забезпечена максимізація прибутку;
• у випадках збиткової роботи виявляють причини такого господарювання і визначають шляхи виходу з ситуації, що склалася;
• розглядають доходи на основі їх зіставлення з витратами і виявляють прибуток від реалізації;
• вивчають тенденції зміни доходів по основних товарних групах і в цілому від торговельної діяльності;
• виявляють, яка частина доходів використовується на відшкодування витрат звернення, податків та освіта прибутку;
• розраховують відхилення величини балансового прибутку в порівнянні з величиною прибутку від реалізації і визначають причини цих відхилень;
• досліджують різні показники рентабельності за звітний період і в динаміці;
• виявляють резерви збільшення прибутку і підвищення рентабельності і визначають, як і коли можливо використовувати ці резерви;
• вивчають напрями використання прибутку і оцінюють, забезпечено чи фінансування за рахунок власних коштів розвитку господарської діяльності.
На практиці використовується зовнішній і внутрішній аналіз.
Зовнішній аналіз базується на публікованих звітних даних і тому містить обмежену частину інформації про діяльність підприємств. Метою його є оцінки рентабельності роботи підприємства, ефективності використання капіталу. Підсумки цієї оцінки враховуються у взаєминах підприємства з акціонерами, кредиторами, податковими органами та служать основою визначення положення цього підприємства на ринку, в галузі і в діловому світі. Природно, що публікується інформація не зачіпає всіх сфер діяльності підприємстві, містить укрупнені дані, в основному про їх фінансової діяльності, і в силу цього має здатність до згладжування і вуалювання негативних явищ, що мають місце в діяльності підприємств.
Тому зовнішні споживачі аналітичного матеріалу намагаються при можливості отримати додаткові відомості про діяльність підприємств понад те, що ними публікується.
Найбільше значення в справі оцінки результатів діяльності та визначенні заходів по збільшенню прибутку та підвищення рентабельності має внутрішній аналіз. Він заснований на використанні всього комплексу економічної інформації, первинних документів і даних аналітичного, статистичного, бухгалтерського обліку та звітності. Аналітик має можливість реально оцінити стан справ на підприємстві. Він може отримати з першоджерела достовірні відомості про цінову політику підприємства і його доходи, про формування прибутку від реалізації, про структуру витрат обігу та інших витрат, дати оцінку становища підприємства на товарних ринках, про валову (балансовою) прибутку т. п.
Саме внутрішньої аналіз дозволяє вивчити механізм досягнення підприємством максимального прибутку. Цей вид аналізу відіграє вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, які використовуються при оцінці виконання поставлених завдань і для розробки програм розвитку на перспективу.
Даний вид аналізу, пов'язаний з вивченням сформованих у минулому тенденцій, називається ретроспективним, а спрямований на вивчення майбутнього - перспективним.
Комплексний підхід до вивчення кінцевих результатів комерційної діяльності дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення по ходу поточної діяльності, сприяє вибору кращих варіантів дій у перспективі.

1.2. Система економічних показників
1.2.1. Роздрібний товарообіг
Роздрібний товарообіг являє собою обсяг продажу товарів населенню через усі канали реалізації і означає завершення процесу обігу товарів на споживчому ринку.
Дані про товарообіг дозволяють оцінити ступінь проникнення підприємства на ринок, оцінити поточну кон'юнктуру, конкурентну позицію на ринку і темпи економічного розвитку торговельного підприємства.
Роздрібний товарообіг є одним з визначальних чинників ефективного функціонування торгівлі, вихідною основою для визначення ресурсного потенціалу підприємства (обсягу і складу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів), одним з основних факторів, що визначають величину витрат ресурсів (суму і склад витрат обігу).
Аналіз роздрібного товарообігу включає в себе три розділи:
1. Аналіз обсягу і структури товарообігу;
2. Аналіз товарних запасів;
3. Аналіз оптових закупівель (надходження товарів).
Джерелами інформації для проведення економічного аналізу є бухгалтерія та статистична звітність, дані оперативного обліку та вибіркові дослідження, проведені на підприємстві.
1.2.2. Валовий дохід
До основних джерел формування прибутку торговельних підприємств відносяться реалізовані торгові надбавки, а по деяких товарах - торгові знижки. В даний час підприємствам роздрібної та оптової торгівлі надано право самостійно визначати оптові та торговельні надбавки на товари виходячи з попиту, фактичних витрат обігу та оптимальних рівнів рентабельності (з урахуванням встановлених граничних розмірів надбавок). Вільна роздрібна ціна товару сформується з вільної відпускної ціни (ціни закупівлі) і з додаванням торговельної та оптової надбавок у встановлених торговим підприємством розмірах.
Крім реалізованих торговельних надбавок, підприємства роздрібної торгівлі можуть мати доходи від біржової і брокерської діяльності, від продажу товарів та майна на аукціонах, доходи за операціями з тарою (перевищення доходів над витратами), від вартості надлишків тканин, виявлених при перемірювання, від реалізації акцій, облігацій, інших цінних паперів і т.п. Проте основним джерелом сформування доходів роздрібних торговельних підприємств є реалізовані торгові надбавки (валовий дохід). За рахунок валового доходу стягуються за встановленими ставками податок на додану вартість, акцизи та деякі інші обов'язкові платежі. Отже, для визначення валового доходу від реалізації товарів, що залишається в розпорядження торгового підприємства, випливає із загальної його суми відняти перераховані вище податки та інші обов'язкові платежі.
Таким чином, валовий дохід торговельного підприємства - це виручка від реалізації товарів і послуг (товарообіг) за вирахуванням витрат на оплату вартості отриманих від постачальників товарів.
Валовий дохід складається з трьох частин:
• сума грошових коштів, отриманих від реалізації товарів, за рахунок різниці між ціною продажу товарів (товарообігом) і ціною їх придбання. Ця частина валового доходу представляє собою торгову надбавку;
• надходження за надані послуги та виконані роботи (підгонка верхнього одягу, розкрою тканин, доставка товарів на будинок та ін);
• інші доходи від неосновної діяльності (сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операції, реалізації надлишків обладнання, передачі тимчасово не використовуваних приміщень та об'єктів дрібнороздрібної мережі в оренду, доходи від пайової участі в діяльності інших підприємстві, від цінних паперів, що належать підприємству, та ін ).
1.2.3. Витрати обігу
Звернення товарів вимагає суспільних витрат, що викликаються їх доставкою, зберіганням і реалізацією: Ці витрати живої та уречевленої праці, необхідні для доведення товарів до споживача, виражені в грошовій формі, називаються витратами обігу.
Проблема витрат одна з найбільш актуальних і важливих проблем економіки підприємства, так як рівень, динаміка і структура витрати обігу тісно пов'язані з усіма сторонами господарської діяльності підприємств, з питаннями планування та організації процесу-руху товарів зі сфери виробництва в сферу споживання.
Витрати обігу є найважливішим, якісним показником, який дозволяє судити, наскільки успішно підприємства здійснюють завдання подальшого розвитку товарообігу, поліпшення культури торгівлі та обслуговування населення. Правильний облік і планування витрат обігу сприяє усуненню безгосподарності і надмірностей у витрачанні коштів, при одночасному проведенні заходів з підвищення культури торгівлі.
Витрати обігу виникають у тих підприємств, які здійснюють товарний обіг. Вони утворюються у підприємств торгівлі та громадського харчування у підприємств та організацій різних заготівельних систем. Разом з тим витрати несуть і безпосередньо виробники товарів - промислові підприємства, радгоспи, колгоспи, а також колгоспники, робітники і службовці при продажу продукції від своїх присадибних господарств на ринку.
Не всі витрати торгових, підприємств можуть бути віднесені до витрат обігу. До них відносяться тільки такі витрати, які дійсно з народногосподарської точки зору є витратами по, здійсненню товарообігу. Такі ж витрати торговельних підприємств як податки, пені, штрафи не є витратами в народногосподарському сенсі, а висловлюють перерозподіл коштів. Не належать до витрат обігу та збитки торговельних підприємств, зумовлені поганий постановкою контролю або занедбаністю обліку. Так, збитки від списання дебіторської заборгованості, збитки, що сталися в результаті чисто випадкових причин, стихійних лих та ін також не обумовлені торговим процесом і списуються на рахунок прибутків і збитків.
Не враховуються у витратах обігу торговельних підприємств витрати по транспортуванню товарів народного споживання промисловими підприємствами за ціною Франко-станція призначення, витрати на "виробництво товарів широкого споживання, на вирощування сільськогосподарської продукції та розвиток тваринництва в підприємствах, що знаходяться у веденні торгових організацій. Це такі ж витрати виробництва, які є на фабриках і заводах, в радгоспах, колгоспах і в інших виробничих підприємствах.
У різних комерційних фірмах при розгляді витрат використовують такі терміни: витрати, витрати, витрати. Будемо вважати, що поняття витрати, витрати і витрати рівнозначні.
З огляду на дії феномена рідкості (обмеженості всіх видів ресурсів) комерційна діяльність без деяких витрат взагалі неможлива. У силу цієї обставини будь-яке рішення про товародвижении викликає необхідність відмови від використання тих же ресурсів в інших цілях. Таким чином - всі витрати представляють собою альтернативні (або змінні) витрати. Альтернативні витрати виробництва є головною перешкодою, з яким стикається фірма в процесі реалізації своїх можливостей максимізації прибутку. Класифікацію витрат потрібно почати з того, що в число альтернативних витрат, з якими стикаються фірми, входять виплати робітникам, інвесторам, а так же власникам природних ресурсів; всі ці виплати здійснюються з метою залучити ресурси, відволікаючи їх тим самим від альтернативних варіантів застосування і т . д.
В даний час існує наступна класифікація витрат:
1. По участі в утворенні вартості товарів і послуг витрати поділяються на такі види:
· Чисті витрати обігу - витрати торговельного підприємства є суспільно необхідними, але по своїй суті не продуктивні. Необхідність цих витрат обумовлена ​​тим, що процес доведення товару до споживача виробляється шляхом купівлі-продажу та зміни форми вартості товар - гроші. До чистих витрат відносять витрати на рекламу, на укладення договорів і юридичне обслуговування актів купівлі-продажу.
· Додаткові витрати, - витрати які ведуть безпосередньо до збільшення вартості товару і мають місце в тому випадку, якщо угода купівлі-продажу відбулася. До них відносяться: транспортні витрати, заробітна плата складських працівників, витрати на утримання будинків і споруд та ін
2. За підгалузями діяльності витрати бувають:
· Витрати підприємств роздрібної торгівлі;
· Витрати підприємств оптової торгівлі;
· Витрати торговельно-посередницьких підприємств.
3. За характером виконуваних завдань:
· Операційні витрати, - витрати на просування товару, транспортні витрати, оренда, зберігання, утримання будівель, витрати на ремонт і т.д.
· Адміністративно-управлінські витрати - витрати на діяльність апарату управління та з організації господарської діяльності фірми: заробітна плата керівництва компанії, бухгалтерії, фінансових служб, поштові та телеграфні витрати та ін
4. За способом розподілу витрат по товарних групах витрати бувають:
· Прямі - витрати комерційної фірми вироблені на підставі укладених договорів які можуть бути віднесені на певну товарну групу: відсотки за взятий кредит, заробітна плата працівників, амортизація складів.
· Непрямі (розподільні) витрати - витрати по соціальному страхуванню, теплової та електричної енергії, касового обслуговування, витрати на аудиторські консультації, утримання транспорту.
5. За залежно від обсягу продажів:
· Умовно-постійні - оренда, поточний ремонт, реклама.
· Змінні - транспортні витрати, заробітна плата, відсотки за кредит.
6. За значущістю витрат для планування, контролю і прийняття рішень витрати ділять на такі види:
· Регульовані і нерегульовані;
· Нормативні витрати;
· Приростное витрати;
· Витрати минулого періоду;
· Готівкові виплати;
· Значимі витрати;
· Витрати включаються в альтернативну вартість.
1.2.4. Прибуток і рентабельність
Значення показника прибутку можна розглянути, з одного боку, як найбільш загальний результат фінансово-господарської діяльності підприємства, з іншого боку, як форма грошового накопичення комерційної фірми.
Прибуток підприємства покликана виконувати ряд певних функцій.
По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства.
З іншого боку прибуток виконує стимулюючі функції. Так як прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом власних коштів підприємства, то реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком.
Значення прибутку в умовах ринкової економіки полягає в тому, що вона націлює товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, знижує витрати на виробництво і реалізацію продукції. Цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб.
Як зазначалося раніше, головним показником оцінки фінансових результатів господарської діяльності комерційної фірми, є прибуток.
У практиці господарської діяльності підприємства розрізняють кілька видів прибутку: балансовий (валовий) прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.
Балансова (валовий) прибуток комерційної фірми характеризує сукупний ефект всієї господарської діяльності; це сума прибутків комерційної фірми, отримана від усіх видів господарської діяльності.
Складовими балансової (валового) прибутку є:
- Прибуток (збиток) від реалізації продукції (за виконані роботи, надані послуги);
- Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства;
- Доходи від позареалізаційних операцій, зменшені на суму витрат по цих операціях.
У практиці господарської діяльності, крім цього, виділяють оподатковуваний прибуток, яка представляє собою величину балансової (валового) прибутку зменшеної на суму коригувань по доходах, що виключаються при розрахунку податку на прибуток [1].
Оподатковуваний прибуток відрізняється від балансової на величину перевищення фактичних витрат, що включаються у витрати обігу (перевищення норм з витрат на відрядження, по представницьких витрат, за видатками на рекламу та ін) і зменшується на суму пільг з оподаткування прибутку та інші елементи.
Інший вид прибутку комерційної фірми - чистий прибуток - представляє собою різницю між балансовим прибутком і сумами, відрахувань і платежів до бюджетів різних рівнів.
Чистий прибуток також зменшується на величину сплачених до бюджету штрафів, зборів і платежів на право торгівлі, в результаті отримуємо прибуток залишається в розпорядженні підприємства.
Прибуток у розпорядженні підприємства являє собою чистий прибуток за мінусом податків, платежів, що фінансуються з чистого прибутку.
Показники прибутку є найважливішими для оцінки господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності і фінансове благополуччя.
Результативність діяльності підприємства оцінюється за допомогою абсолютних і відносних показників. За допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку різних показників прибутку (балансової, чистою, нерозподіленого) за ряд років.
Відносними показниками є система показників рентабельності, які відображають рівень прибутковості щодо визначеної бази.

2. Аналіз ЕКОНОМІЧНИХ Показників комерційної діяльності ТОВ «Камелія»
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Камелія» (ТОВ «Камелія») як юридичну особу, раніше товариство з обмеженою відповідальністю «Камелія», зареєстровано Постановою Глави адміністрації м. Хабаровська 08.12.92 р. № 1181 зі змінами від 04.06.94 р. № 1208 .
ТОВ «Камелія» засновано відповідно до ДК РФ, прийнятого Державною Думою РФ 21.10.94 р. і Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.98 р., а також на підставі Рішення засновників.
Юридична адреса ТОВ «Камелія». Дане підприємство є юридичною особою з моментом його державної реєстрації, має відокремлене майно, яке орендує у муніципалітету (договір укладено з Комітетом з управління майном м. Хабаровська), має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку, товарний знак і інші реквізити.
Метою створення ТОВ «Камелія» є більш повне насичення ринку товарами народного споживання і послугами для задоволення потреб організацій та фізичних осіб, а також створення додаткових робочих місць і отримання додаткового прибутку.
Предметом діяльності підприємства є:
- Роздрібна торгівля товарами народного споживання, включаючи одяг, взуття зі шкіри, сувеніри, предмети народної творчості та декоративно-вжиткового призначення,
- Здійснення господарської, комерційної, торгово-посередницької і торговельно-закупівельної діяльності,
- Виробництво товарів народного споживання,
- Надання додаткових послуг покупцям,
- Інші види діяльності, не заборонені законом.
Діяльність товариства здійснюється відповідно до закону РФ «Про ліцензування».
ТОВ «Камелія» зобов'язана згідно із Статутом:
- Виконувати зобов'язання, що випливають із законодавства РФ і їм договорів,
- Укладати трудові договори,
- Повністю і в строк розраховуватися з працівниками підприємства по заробітній платі і соціальних допомог,
- Здійснювати всі види обов'язкового страхування,
- Своєчасно надавати декларацію про доходи і бухгалтерську звітність,
- Сплачувати податки відповідно до податкового законодавства.
Схема управління суспільством представлена ​​на малюнку 2.1.
Директор

Товарознавці

Завідувач секціями
Головний бухгалтер
Торговий і обслуговуючий персонал


Рис. 2.1. Організаційна схема управління ТОВ «Камелія»
До оперативним працівникам на підприємстві відноситься торговий персонал - це продавці та касири, адміністративно-управлінський персонал - це директор, головний бухгалтер, завідуюча секціями, фахівці - товарознавці.
Як видно з рис. 2.1 керівництво підприємством здійснює директор магазину, який одночасно є основним його засновником. Директор без довіреності від імені підприємства має право представляти його інтереси, укладати договори, видавати доручення, затверджувати штатний розклад, видавати накази і вказівки.
Директору підпорядковуються товарознавці, головний бухгалтер і завідувач секціями, яким у свою чергу, підпорядковуються, торговельний і обслуговуючий персонал.
У таблиці 2.1 представлені показники торговельно-економічної діяльності магазину за 2000 - 2001 рр..
З таблиці 2.1 видно, що в 2001 р. крамниця значно поліпшив показники всієї діяльності. Так, видно, що товарообіг збільшився на 93%. Валовий дохід збільшився майже в 6,5 разів, у зв'язку з чим рівень валового доходу до товарообігу в 2001 р. склав 67,4%, що на 47,4% більше, ніж у попередньому році.
Більш ніж у 8 разів збільшився прибуток від реалізації товарів. Рівень рентабельності зріс на 37,6%, склавши в 2001 р. 49,2%.
Сума витрат обігу збільшилася на 86%, позитивним моментом є зниження рівня витрат у відсотках до обороту на 1,8%.
Позареалізаційні доходи знизилися рівно на половину, одночасно в 3,5 рази зросли позареалізаційні витрати.
Таблиця 2.1
Економічні показники торговельно-господарської діяльності, тис. руб.

Показники

2000
2001
Відхилення
Темп росту,%%
Товарообіг, сума
335,7
646,7
311
193
Валовий дохід, сума
67,14
435,8
368,66
649,2
Рівень
20
67,4
47,4
-
Витрати обігу, сума
176,7
328,7
152
186
Рівень
52,6
50,8
-1,8
-
Прибуток від реалізації товарів, сума
39,1
318
278,9
813
Рівень рентабельності
11,6
49,2
37,6
-
Позареалізаційні доходи (прибуток)
5,8
2,9
-2,9
50
Позареалізаційні витрати
1,2
4,2
3,0
350
Балансова прибуток
43,7
316,7
273
725
Виходячи з цього, сума балансового прибутку в 2001 р. збільшилася на 273 тис. руб., Або більше, ніж у 7 разів.
2.2. Аналіз економічних показників діяльності підприємства
Основу комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства на споживчому ринку складає процес продажу товарів. Економічний зміст цього процесу відображає товарообіг, який є одним з основних економічних показників господарської діяльності підприємства.
Загальний обсяг товарообігу (виручка від реалізації товарів) за 2000 - 2001 рр.. представлений у таблиці 2.1, з цієї таблиці видно, що сума товарообігу у 2001 р. склала 646,7 тис. руб., що на 93% більше, ніж у 2000 р.
У магазині реалізується 7 груп товарів: промислові, господарські, культтовари та трикотажні товари, а також взуття, тканини, меблі, всього на загальну суму в 330 найменування.
У таблиці 2.2 представлено склад і структура реалізації за видами товарів.
З таблиці 2.2 видно, що найбільшу питому вагу в обсязі роздрібного товарообороту магазину в 2000-2001 рр.. припадає на вироби парфумерні, їх частка, відповідно, склала 61,4% і 67,6%, тобто відбувається збільшення у структурі на 6,2%.
Таблиця 2.2
Обсяг і структура роздрібного товарообігу
Найменування
2000
2001
Відхилення
тис. руб.
питома вага,%
тис. руб.
питома вага,%
тис.руб.
%
Тканини
19,04
5,64
47,89
7,42
28,85
1,78
СМС
5,6
1,66
21,99
3,4
16,39
1,74
Мило туалетне
3,34
0,99
15,97
2,47
12,63
1,48
Мило господарське
1,01
0,3
4,3
0,67
3,3
0,37
Вироби парфумерні
207,2
61,4
437,2
67,6
230
6,2
Посуд скляний
8,9
2,64
19,8
3,06
10,9
0,42
Посуд порцеляновий
10,6
3,15
51,2
7,92
40,6
4,77
Матеріали будівельні
44,9
13,3
23,3
3,6
-21,6
-9,7
Меблі
17,9
5,3
11,83
1,83
-6,07
-3,47
Взуття шкіряне
19,04
5,64
13,64
2,11
-5,5
-3,53
Разом
337,5
100
646,7
100
309,2
-
Зростання обсягу реалізації спостерігається практично по всіх товарах, за винятком будівельних матеріалів (зниження склало - 9,7%), меблів (обсяг їх реалізації знизився на 6,07 тис. руб., А питома вага - на 3,7 \ 47%) і взуття (питома вага їх знизився на 3,53%).
Крім реалізації представлених вище товарних груп, магазин надає послуги з розкрою одягу і проявленні фотоплівки.
Основними споживачами товарів, що реалізуються в аналізованому магазині, є покупці, які живуть недалеко від магазину. Обсяг їх закупівель різний, це залежить від наявних у них коштів і складів сімей.
Як відомо, на обсяг роздрібного товарообігу впливають фактори внутрішнього характеру, пов'язані з використанням основних фондів (таблиця 2.3).
Таблиця 2.3
Розрахунок впливу на товарообіг факторів, пов'язаних з використанням основних фондів
Показники
2000
2001
Відхилення
Вплив на товарообіг
Товарообіг, тис. руб.
337,5
646,5
309,2
309,2
Торгова площа, кв. м.
252,17
301,2
49,03
65,7
Товарообіг на 1 кв. м., тис. руб.
1,34
2,15
0,81
243,97
Сприятливий вплив на товарообіг надає приріст торгової площі і більш раціональне її використання.
Розрахунок впливу:
А. зміна торгової площі:
1,34 * 49,03 = 65,7 тис. руб.
Б. зміну ефективності використання торгових площ:
0,81 * 301,2 = 243,97 тис. руб.
В. загальний вплив:
65,7 + 243,97 = 309,6 тис. руб.
Далі слід провести розрахунок ступеня коливання продажів, коефіцієнта рентабельності товарообігу. Такий розрахунок для оптимального планування обсягу закупівель та визначення потреби в оборотних коштах.
Таблиця 2.4
Розрахунок ступеня коливання продажів
Квартали
Обсяг продажу, тис. руб.
2000
Питома вага,%
2001
Питома вага,%
1
84,4
25
168,1
26
2
64,1
19
129,3
20
3
80,3
23,8
155,2
24
4
108,7
32,2
194,0
30
Всього за рік
337,5
100
646,7
100
Середньоквартальний рівень
84,4
25
161,7
25
Ступінь коливання продажів протягом року за окремими кварталами визначимо на основі розрахунку середнього квадратичного відхилення:
,
де Х - обсяг продажів за квартал, тис. руб.;
Хср - середньоквартальний рівень, тис. руб.;
П - кількість кварталів.
2000 р.:
= 15,96 тис. руб.
Коефіцієнт варіації (V) складе:
V = = 15,96 * 100 / 84,4 = 18,9.
Коефіцієнт рівномірності (Кр) складе:
Кр = 100 - V = 81,1.
2001 р.:
= 23,3 тис. руб.
V = 23,3 * 100 / 161,7 = 14,4.
Кр = 100 - 14,4 = 85,6.
За розрахунками можна відзначити, що ступінь коливання продажів в 2001 р. нижче, ніж у 2000 р. на 4,5, у зв'язку з чим коефіцієнт рівномірності зріс на 4,5.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про збільшення темпів зростання товарообігу, розширенні асортименту реалізованих товарів, але відзначається погіршення обслуговування. Основними причинами такого становища стали відсутні ритмічність і рівномірність виконання плану товарообороту протягом декількох кварталів. План товарообігу не виконаний у другому і третьому кварталі, незначно перевиконано в першому і четвертому кварталі. Відсутність ритмічності в роботі підприємства підтверджується питомою вагою кожного кварталу. Найнижчим він був у другому кварталі (20%), найвищою - у четвертому кварталі (30%). Це підтверджує і відсутність рівномірного навантаження.
Основний внесок у збільшення товарообігу внесло збільшення торгової площі і зростання ефективності її використання.
Негативним моментом є падіння в структурі товарообігів частки товарів, які б збільшили його розмір - будівельних матеріалів, взуття, одягу. Така тенденція у розвитку товарообігу - результат зниження купівельної спроможності населення і ін причини.
Низька ефективність управління торговим підприємством підтверджується порушеною індексного ланцюжком взаємозв'язку показників як в 2000 р., так і в 2001 г. Високий темп зростання валового доходу (таблиця 2.1) при більш низькому темпі зростання товарообігу свідчить про зростання цін. Разом з тим все збільшуються темпи росту витрат обігу не дозволили реалізувати можливості зростання цін.

Аналіз витрат обігу

Розглянемо склад і структуру витрат обігу (таб.2.5).
Таблиця 2.5
Склад і структура витрат обігу
Показники
2000
2001
Відхилення
Темп росту,%
Тис. руб.
Уд. вага
Тис. руб.
Уд. вага
Тис. руб.
Уд. вага
Умовно-змінні витрати, всього
70,8
40,1
135,1
41,1
64,3
1
191
У тому числі:
-Транспортні витрати
18,1
10,2
35,4
10,8
17,3
0,6
196
-Витрати по зберіганню і підготовки товарів до продажу
15,8
8,9
31,3
9,5
15,5
0,6
198
-Витрати по оплаті праці
29,1
16,5
46,6
14,2
17,5
-2,3
160
-Відрахування від ФОП
7,8
4,4
21,8
6,6
14
2,2
279
Умовно-постійні витрати, всього:
105,7
59,9
193,6
58,9
87,9
28
183
У тому числі:
-Оренда
34,1
19,3
68,9
21
34,8
1,7
202
-Витрати по утриманню та поточному ремонту основних засобів
31,4
17,7
44,7
13,6
13,3
-4,1
142
Витрати на рекламу
40,2
22,8
80
24,3
39,8
1,5
199
Всього
176,7
100
328,7
100
152
-
186
З таблиці 2.5 видно, що протягом 2000 - 2001 рр.. в структурі витрат переважають умовно-постійні витрати, їх величина в 2001 р. склала 193,6 тис. руб., що на 83% більше, ніж у 2000 р.
Умовно-змінні витрати також збільшуються, склавши в 2001 р. 135,1 тис. руб., Що на 64,3 тис. руб. або на 91% більше, ніж у 2000 р.
Як у 2000 р., так і в 2001 р. значною статтею у видатках є витрати на рекламу, відповідно, 22,8% і 24,3%.
За всіма статтями витрат відбувається збільшення, причому найбільшими темпами зростають відрахування від ФОП та витрати з оренди (за рахунок збільшення ставок орендної плати).
Загалом же витрати обігу зросли на 86%.
Аналіз валового доходу
Основною метою аналізу валових доходів є пошук резервів їх зростання та досягнення на цій основі оптимального співвідношення з фінансовими результатами, створення працюючої моделі управління ними.
З вивчення валового доходу починають зазвичай аналіз фінансових результатів. Від величини валового доходу залежить фінансове становище торгового підприємства, оплати праці працівників, оскільки джерелом утворення прибутку є валовий дохід.
Для аналізу валового доходу використовуються традиційні та математичні методи аналізу. До числа основних способів і прийомів економічного аналізу належить: оцінка абсолютних, відносних і середніх величин, метод порівняння, угруповання, індексний, графічний, метод цінних підставок, балансовий.
Склад і структура валового доходу ТОВ «Камелія» представлені в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Склад і структура валового доходу
Показники
Од. ізм.
2000
2001
Відхилення
Темп росту,%
Валовий дохід, всього
Тис. руб.
67,14
435,8
368,66
649,2
У тому числі:
1.Валовой дохід від реалізації товарів
Тис. руб.
58,2
414
355,8
761
Питома вага в загальній сумі валових доходів
%
86,7
95
8,3
-
2.Прочіе доходи від неосновної діяльності
Тис. руб.
8,9
20,9
12
234
2.1крой
Тис. руб.
4,9
9,4
4,5
192
2.2. проявлення фото
Тис. руб.
4,0
11,5
7,5
288
Питома вага в загальній сумі валового доходу
%
13,3
4,8
-8,5
-
Рівень валового доходу (у% до обороту)
%
20
67,4
47,4
337
З представлених даних видно, що сума валових доходів збільшилася майже в 6,5 разів, склавши 435,8 тис. руб.
Загальна сума валового доходу на аналізованому торговому підприємстві формується за рахунок доходів, отриманих від реалізації товарів, а також за рахунок доходів від іншої не основної діяльності. При цьому, найбільшу питому вагу у складі валового доходу як в 2000 р., так і в 2001 р. припадає на доходи від основної діяльності - реалізації товарів. Їх питома вага в 2001 р. склав 95% від загальної суми валового доходу, що на 8,3% більше, ніж у 2000 р.
Частка доходів від неосновної діяльності знижується в 2001 р. на 8,5%, склавши всього 4,8%. Але у вартісному вираженні доходи зросли більш ніж в 2 рази, причому в основному за рахунок зростання доходів від послуг з прояву фотоплівки, які зросли майже в три рази, доходи від крою зросли на 92%.
Величина валового доходу залежить від ряду факторів, основними з яких є: обсяг товарообігу і рівень валових доходів до товарообігу.

Аналіз прибутку та рентабельності.

У ході аналізу прибутку і рентабельності господарюючого суб'єкта вивчають динаміку зміни обсягу балансової, чистого прибутку, рівня рентабельності, чинники їх визначають (величину валового доходу, рівень витрат обігу, доходи від інших видів діяльності, включаючи сальдо позареалізаційних доходів, розмір податків та ін.)
Аналіз прибутку проведемо за даними таблиці 2.7.
З таблиці 2.7 видно, що показники, що характеризують прибутковість підприємства, збільшуються, так, прибуток від реалізації товарів збільшується в 2001 р. на 813%. Але знижується прибуток від неосновної діяльності на 5,9 тис. руб. або 72%, хоча раніше ми визначили, що доходи від неосновної діяльності зросли більш ніж у 2 рази. Значно знизилися доходи за цією статтею витрат, тому знижується прибуток. У зв'язку з цим сума балансового прибутку зросла на 725%.
Таблиці 2.7
Аналіз прибутковості
Показники
2000
2001
Відхилення
Темпи зростання,%

Товарообіг

335,7
646,7
311
193

Валові доходи

67,14
435,8
368,66
649,2

Рівень валового доходу,%

20
67,4
47,4
337

Витрати обігу

167,7
328,7
152
186

Рівень витрат,%

52,6
50,8
-1,8
96,6

ПДВ, тис. руб.

4,2
7
2,8
167

Прибуток від реалізації

39,1
318
278,9
813

Прибуток від неосновної діяльності

4,6
-1,3
5,9
28

Балансова прибуток

43,7
316,7
273
725

Податок на прибуток

16,6
120,3
103,7
725

Чистий прибуток

27,1
196,4
169,3
725

Фонд накопичення (45%)

12,2
88,38
76,2
724

Фонд споживання (35%)

9,5
68,7
59,2
723

Резервний фонд (20%)

5,42
39,3
33,88
725
Балансова прибуток, зменшилася на величину податку на прибуток, дає чистий прибуток, що збільшилася на 725%.
Чистий прибуток розподіляється між трьома фондами в наступному процентному співвідношенні:
- Фонд споживання - 35%,
- Фонд накопичення - 45%,
- Резервний фонд - 20%.
На величину прибутку від реалізації вплинули наступні фактори:
1. зростання товарообігу в 2001 р. в порівнянні з 2000 р. на 311 тис. руб. (З 335,7 до 646,7 тис. руб.) Збільшив балансовий прибуток на 152,39 тис. руб. (311 * 49 / 100).
2. збільшення середнього рівня валового доходу з 20% до 67,4% сприяло зростанню прибутку на 174,7 тис. руб. (368,66 * 47,4 / 100).
3. зростання витрат обігу на 86% призвів до зниження прибутку на 11,6 тис. руб. (646,7 * (-1,8) / 100 = -11,6). Знак мінус в даному випадку обумовлений тим, що зменшення витрат обігу та прибутку знаходиться в зворотній залежності, тобто зниження витрат веде до зростання прибутку, і, навпаки, їх зростання - до її зменшення.
4. загальний вплив факторів на прибуток від реалізації:
152,39 + 174,7 - 11,6 - 27,5 = 278,9 тис. руб.
Зниження прибутку від іншої діяльності з 4,6 тис. руб. до (-1,3 тис. руб.) призвело до відповідного зниження величини балансового прибутку.
Загальний вплив на суму чистого прибутку складається з впливу чинників на обсяг прибутку від реалізації, зниження прибутку від інших операцій, зростання податку на прибуток:
278,9 - 5,9 - 103,7 = 169,3 тис. руб.
З позитивної сторони роботу торгового підприємства характеризують показники рентабельності. У порівнянні з 2000 р. рентабельність продажів зросла більш ніж у 4 рази (з прибутку від реалізації) і на 36% (за балансовою прибутку) - більш ніж у 3,7 рази і на 22,3% або більш ніж в 3,8 рази (з чистого прибутку).
Рентабельність витрат, відповідно, зросла на 74,6% (або більш ніж у 4,4 рази).
Прибуток у розрахунку на кв. м. торгової площі збільшилася на 0,9%, хоча за значенням це відносно невеликі цифри.
На кожного працівника у 2001 р. припадає на 14,2% прибутку більше, ніж у 2000 р.
Таблиця 2.8
Показники рентабельності
Показники
2000
2001
Відхилення
Темпи зростання
Рентабельність продажів,%
11,6
49,2
37,6
424
Рентабельність витрат,%
22,1
96,7
74,6
438
Фондорентабельность,%
0,06
0,33
0,27
550
Прибуток у розрахунку на один кв. м. торгової площі, тис. руб.
0,16
1,06
0,9
663
Прибуток у розрахунку на одного торгового працівника
1,7
15,9
14,2
935
Це говорить про те, що в 2001 р., діяльність магазину була ефективнішою, ніж у 2000 р.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ з оптимального підвищення ЕКОНОМІЧНИХ показників діяльності підприємства
На основі проведеного аналізу показників діяльності ТОВ "Камелія" можна запропонувати ряд рекомендацій щодо вдосконалення економічного механізму здійснення його комерційної діяльності. Торговельне підприємство є прибутковим, крім того, в наявності є резерви збільшення рентабельності.
Таким чином, пропонується проведення заходів з удосконалення функцій контролю у сфері закупівель, метою яких є збільшення продажів і, отже, товарообігу.
Зокрема, має місце необхідність з реалізації наступних заходів:
- Заходи щодо вдосконалення роботи з постачальниками і розміщення замовлень;
- Заходи щодо удосконалення асортименту;
- Заходи щодо вдосконалення системи обслуговування відвідувачів (потенційних і реальних покупців).
Крім того, слід вжити низку заходів з розробки та впровадження системи планування і прогнозування економічних показників діяльності.
Розглянемо основи методики планування товарообігу.
План роздрібного товарообігу торговельного підприємства складається з наступних розділів: реалізація (продаж) товарів за загальним обсягом і окремих товарних групах (структура товарообігу); товарні запаси і товарооборачиваемости; надходження товарів (товарне забезпечення).
Всі розділи плану товарообігу взаємопов'язані, між ними існує балансова зв'язок:
Пф = <= Рт,
де Пф - купівельні фонди;
Т - обсяг товарообігу;
Рт - товарні ресурси.
Прогнози бувають двох типів: «від загального до конкретного» (від обсягу до структури) і «від часткового до загального». Другий підхід більш ефективний для невеликих і середніх підприємств.
Існує кілька методик планування роздрібного товарообороту:
- З урахуванням потреби в прибутку,
- Метод техніко-економічних розрахунків (нормативний),
- Методи, засновані на обліку купівельного попиту.
Опробіруем третю різновид методик [2].
Задоволення купівельного попиту населення є найважливішою функцією торгового підприємства. У зв'язку з цим доцільно використовувати для прогнозування роздрібного товарообігу метод, заснований на застосуванні коефіцієнта еластичності, який показує, наскільки зміниться товарообіг при зміні купівельних фондів (доходів) населення на 1%. Коефіцієнт еластичності (Е) можна розрахувати за формулою:
,
де IТ - індекс (темп) зростання роздрібного товарообігу;
Iпф - індекс (темп) зростання купівельних фондів населення.
За даними статистичного щорічника [3], індекс купівельних фондів населення в 2001 р. склав 1,1, а роздрібний товарообіг 1,02.
Тоді коефіцієнт еластичності буде дорівнює:
.
У майбутньому періоді (2002 р.) купівельні фонди зростуть на 6%, якщо не відбудуться інші зміни, то зі збільшенням купівельних фондів обсяг роздрібного товарообігу зросте на 30% (5 * 6), тобто розрахунковий товарообіг для магазину ТОВ «Камелія» складе 840,7 тис. руб. (646,7 * 1,3).
Як відомо, попит може бути виражений у вигляді формули:
С = NMB * Кn,
де N - кількість покупців;
М - місце;
В - час;
Кn - середній коефіцієнт здійснення покупки.
Як було з'ясовано раніше, при аналізі структури товарообігу, найбільшу питому вагу в обсязі товарообігу припадає на парфумерні виробів.
Так, за вибірковими спостереженнями було зафіксовано, що парфумерні товари щомісяця купує 580 осіб, по 2 одиниці, тоді їх сукупний місячний попит складе 1160 од. Середня роздрібна ціна одиниці дорівнює 67 рублів, тоді планований обсяг продажів парфумерних товарів складе 777,52 тис. руб. ((1160 од. + 67 руб.) * (92,5%)).

Висновок


В даний час основними економічними показниками, що характеризують результати комерційної діяльності торговельних підприємств, виступають товарообіг, валовий дохід, інші доходи, витрати обігу, прибуток і рентабельність.
Мета аналізу об'ємних показників діяльності - виявлення, вивчення та мобілізація резервів зростання доходів, прибутку, підвищення рентабельності при поліпшенні якості обслуговування покупців. У процесі аналізу перевіряють ступінь виконання планів по товарообігу, доходів, витрат, прибутку, рентабельності, вивчають їх динаміку, визначають і вимірюють вплив факторів на результати комерційної діяльності підприємств, виявляють і мобілізують резерви їх зростання, особливо прогнозні. Система економічних показників діяльності комерційної фірми включає в себе:
· Товарообіг
· Валовий дохід
· Витрати обігу
· Прибуток і рентабельність
За результатами проведеного нами аналізу економічних і фінансових показників діяльності роздрібного магазину «Камелія», можна сказати, що в 2001 р. підприємство працювало ефективно і поліпшило результати роботи в порівнянні з 2000 рр.. за показниками товарообігу, валового доходу, прибутку від реалізації, балансового прибутку і чистого прибутку. Негативним моментом стало збільшення суми витрат обігу, хоча їх частка в процентному співвідношенні до товарообігу знизилася.
Значно зросли показники рентабельності: рентабельність продажів, витрат, фондорентабельность; отримано більше прибутку в розрахунку на 1 кв. м. торгової площі, крім того, збільшилася сама торгова площа магазину. На одного торгового працівника припадає майже в 10 разів прибутку більше, ніж у 2000 р.
Незважаючи на поліпшення економічних показників діяльності торгового підприємства мають місце резерви підвищення прибутку і рентабельності, зокрема, через вдосконалення діючої системи закупівель, управління торговим асортиментом, обслуговування покупців, впровадження системи планування і прогнозування економічних результатів діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Валевич Р.П., Давидов Г.А. Економіка торговельного підприємства. - Мн.: Вища школа, 1996.
2. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі і громадському харчуванні. - Мн.: Вища школа, 2000.
3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: Екоперспектіва, 1998.
4. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
5. Торговельна справа: економіка й організація / За ред. Брагіна. - М.: Економіка, 1997.
6. Економіка підприємства / За ред. В.Я. Горфінкеля. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998.


[1] Мосін Є.Ф. Оподаткування прибутку і доходів підприємств і організацій: сучасний стан і найближчі перспективи. - 2 - ге вид, перероб. І доп .- СПб: ЗАТ "Елбі", 1999. - С. 52.
[2] Валевич Р.П., Давидов Г.А. Економіка торговельного підприємства. - М.: Вища школа, 1996. - С. 50 - 51.
[3] Російський статистичний щорічник: Статистичний збірник / Держкомстат Росії. - М., 2002. - С. 523.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
230.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні показники діяльності торгового підприємства
Техніко економічні показники господарської діяльності підприємства ЗАТ Нова столиця
Техніко-економічні показники роботи підприємства
Основні техніко-економічні показники підприємства
Техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства
Техніко економічні показники роботи підприємства ТОВ БМУ
Техніко економічні показники діяльності ремонтних служб, гірничо збагачувального
Планування діяльності торгового підприємства
Місце PR в діяльності торгового підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru