Економічні показники в кризу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Контрольна робота
За курсом «Антикризове управління»
На тему «Економічні показники в кризу»

1. Показники ринкової стійкості
Розрахунки проводяться в Таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування
показника
Спосіб розрахунку
Норма-
тивное
значення
Поясню ня
Значення показника,
коефіцієнт
На початок
року
На кінець
року
відхилення
1. Коефіцієнт
незалежності
До 1 =
стор 490
стор 700
> 0,5
Показує частку власних
коштів у загальній сумі коштів
підприємства
0,54
0,59
0,05
2. Коефіцієнт
співвідношення
власних і позикових
коштів
До 2 =
стор 590 + 690
стор 490
<1
Показує скільки позикових
коштів приваблювало
підприємство на 1 рубль
вкладених в активи
власних коштів
0,85
0,70
-0,15
З. Коефіцієнт
довгострокового
залучення позикових
коштів
До 3 =
стор 590
стор 490 + 590
Показує скільки
довгострокових позик
залучено для
фінансування активів
поряд із власними
засобами
-
-
-
4. Коефіцієнт
маневреності
власних коштів
К4 =
стор 490 - 190 - лютий 1990
стор 490
> 0,1
Характеризує ступінь
мобільності використання
власних коштів
-0,85
-0,70
0,15
5. Коефіцієнт
забезпеченості
власними
засобами
K5 =
стор 490 - 190 - лютий 1990
стор 290
> 0,1
Показує частку власних
оборотних коштів,
придбаних за рахунок
власних коштів
-0,58
-0,59
-0,01
6. Коефіцієнт
реальної вартості ОС
і матеріальних
оборотних коштів у
майні підприємства
К6 =
стор 120 +211 +213
+214
cтр 700
> 0,5
Показує частку майна
виробничого призначення
(Реальних активів) у загальній
сумі майна підприємства.
0,35
0,44
0,09
7. Коефіцієнт
реальної вартості ОС
у майні
підприємства
К7 =
стор 120
cтр 700
> 0,5
Показує питому вагу
основних засобів у майні
підприємства
0,20
0,18
-0,02
1. Коефіцієнт незалежності на початок року склав 0,54 року і 0,59 на кінець року. Тобто частка власних коштів по відношенню до загальної суми коштів підприємства склала 54% на початок і 59% на кінець року, склало відхилення +5%.
Нормативне значення для цього показника> 50%.
2. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів склав 0,85 на початок року і 0,70 на кінець року. Тобто на кожен рубль, вкладених в активи власних коштів, 85 копійок на початок року і 70 копійок на кінець року - позикових. Відхилення склало -0,15, що означає, що кількість позикових коштів до кінця року знизилося.
Нормативне значення для цього показника <1
4. Коефіцієнт маневреності власних коштів на початок року склав -0,85 і -0,70 на кінець року. Нормативне значення> 0,1.
Це означає що використання власних коштів не мобільно, і не відповідає потрібному рівню гнучкості використання власних коштів підприємства. Відхилення склало 0,15 - це означає, що власні кошти стали використовуватися більш мобільно, але все одно не дотягують до нормативного значення.
5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на початок року склало -0,58 і -0,59 на кінець року. Нормативне значення> 0,1.
Це означає що частка власних оборотних коштів, придбаних за рахунок власних коштів, задоволена низька і не відповідає нормативному показнику.
Відхилення незначно.
6. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ і матеріальних оборотних коштів у майні підприємства склав на початок року 0,35 та 0,44 на кінець року. Нормативне значення> 0.5.
Це означає що частка реальних активів (ОС виробничого призначення) задоволена низька і недотягує до нормативного значення.
Відхилення склало 0,09, тобто частка реальних активів збільшилася на 9%.
7. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства становив 0,20 на початок року та 0,18 на кінець року. Нормативне значення> 0.5.
Це означає що питома вага основних засобів у майні підприємства досить низький, і не дотягує до нормативного значення.
Відхилення склало 0,02.

2. Показники рентабельності
Розрахунки проводяться в Таблиці 2.
Таблиця 2
Найменування
показника
рентабельності
Спосіб розрахунку
Пояснення
Значення показника,
коефіцієнт
На
початок року
На
кінець
року
Відхилення
1. в загальному вигляді
Прибуток (стор. 460)
Вартість
Виробничих фондів (стор. 120)
Показує ефективність
одноразових і поточних
витрат підприємства
1,83
1,77
-0,86
2. виробництва
Балансова прибуток (стор. 460)
Середньорічна вартість основних фондів (стор. 120) + вартість оборотних коштів (стор. 290)
Показує результативність
використання майна
підприємства
0,37
0,36
-0,01
3. продукції
Прибуток від
реалізації продукції
собівартість
Показує результативність
поточних витрат.
-
-
-
4. номінального
власного капіталу
Прибуток (стор. 460)
Статутний капітал (стор. 410)
Характеризує ступінь
використання статутного
капіталу
3,70
3,70
0
5. власного
капіталу за балансом
Прибуток (стор. 460)
Власний капітал (стор. 490)
Показує результативність
використання власного
капіталу
0,68
0,54
-0,14
6. сумарної величини
капіталу
Прибуток (стор. 460)
Власний капітал
+ Позиковий капітал (стор. 700)
Показує результативність
використання власного і
позикового капіталу
0,37
0,32
-0,05
7. обороту
Прибуток
Оборот
Показує результативність
обороту
-
-
-
Ефективність характеризується розміром прибутку, одержуваної підприємством на 1 гривню капіталу, реалізованої продукції, інвестицій і т.д.
1. Рентабельність, в загальному вигляді, показує високу оборотність капіталу і оборотних активів на підприємстві.
2. Рентабельність виробництва в нашому випадку показує досить низьку (0,37 на початок року і 0,36 на кінець року) результативність використання майна підприємства.
4. Рентабельність номінального власного капіталу показує невисоку ступінь використання статутного капіталу.
5. Рентабельність власного капіталу за балансом показує високу результативність використання власного капіталу - 68% на початок року і 54% на кінець року.
6. Рентабельність сумарної величини капіталу показує невисоку результативність використання позикового капіталу.

3. Коефіцієнт капіталізації
Розрахунки проводяться в Таблиці 3.
Таблиця 3
Найменування показника
Спосіб розрахунку
Нормативне
значення
Пояснення
Значення показника,
коефіцієнт
На початок року
На
кінець
року
Відхилення
1. Коефіцієнт
концентрації
власного капіталу
Власний капітал (стор. 490)
Кк = -
Всього джерел коштів (стор. 700)
Чим вище значення, тим більш фінансово
стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх
кредиторів підприємство
0,54
0,59
0,05
2. Коефіцієнт
концентрації
залучених коштів
Залучені кошти (стор. 690)
ККП = -
Всього джерел коштів (стор. 700)
Є доповненням до КК. Їх сума дорівнює 1
(Або 100%)
0,46
0,42
-0,04
3. Коефіцієнт
фінансової залежності
Кз = Всього джерел коштів (стор. 700)
-
Власний капітал (стор. 490)
Зворотний показник КК. Його зріст -
збільшення позикових коштів. Якщо К <1, то
власники повністю фінансують
підприємство. До = 1,25 показує, що в
кожному 1,25 руб. вкладеному в активи, 25 коп.
позикові.
1,87
1,70
-0,17
4. Коефіцієнт
маневреності
власного капіталу
Власні оборотні
КМ = кошти (стор. 290)
-
Власний капітал (стор. 490)
в залежності
від
специфіки
галузі
Показує, яка частина власного
капіталу використовується для фінансування
поточної діяльності (вкладена в оборотні
засоби), а яка частина капіталізується.
1,46
1,19
-0,27
5. Коефіцієнт структури
покриття довгострокових
вкладень
КСП =
Довгострокові пасиви
-
Необоротні активи
Показує яка частина ОС та інших
необоротних активів профінансована
зовнішніми інвесторами.
-
-
-
6. Коефіцієнти
структури довгострокових
джерел
фінансування
> 0,6
Кее + Кее = 1 Зростання До 6.1. означає, що
підприємство все більше і більше залежить від
зовнішніх інвесторів
6.1. Коефіцієнт
довгострокового
залучення позикових
коштів
КЗС =
Довгострокові пасиви
-
Власний капітал +
довгострокові пасиви
-
-
-
6.2. Коефіціенти
фінансової
незалежності
капіталізованих
джерел
Кзе =
Власний капітал
-
Власний капітал +
довгострокові пасиви
-
-
-
7. Коефіцієнт
структури
залучених коштів
КСП =
Краткоср. Кредиторська заборгованість (стор. 620)
Залучені кошти (стор. 690)
Мчиожет
коливатися
Характеризує частку короткострокової
0,73
0,60
-0,13
кредиторської заборгованості в загальній
сумі коштів, залучених
підприємством.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує, що відношення власного капіталу до всіх джерел коштів становить 54% на початок року і 59% на кінець року. Відхилення склало 5%.
2. Коефіцієнт концентрації залучених коштів показує частку позикових коштів по відношенню до всіх джерел доходу - 46% на початок року, 42% на кінець року. Відхилення склало -4%
3. Коефіцієнт фінансової залежності показує високу концентрацію позикових коштів в активах компанії. На початок року на кожне 1,87 руб. вкладених в активи, 87 копійок позикових і на кінець року на кожні 1,70 руб. вкладених в активи, 70 копійок позикові. Відхилення склало -0,27 руб.
7. Коефіцієнт структури залучених коштів показують, що з усіх залучених коштів основну частину становила короткострокова кредиторська заборгованість. На початок року вона становила 73% від усіх залучених коштів, на кінець року 60%. Відхилення показує зменшення частки короткострокової кредиторської заборгованості до кінця року на 13%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
78.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні економічні показники
Економічні показники розвитку галузі
Техніко-економічні показники косметичного салону
Основні техніко економічні показники цеху
Соціально економічні показники Республіки Білорусь
Основні техніко-економічні показники підприємства
Техніко економічні показники косметичного салону
Основні техніко-економічні показники цеху
Виробничо економічні показники локомотивного депо
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru