Економічний аналіз 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РФ
УРАЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Челябінський інститут
Кафедра економіки та менеджменту.
Оценка_______________
Підпис викладача _____________
«____» _____________ 2008
Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз».
Варіант № 2.
Контрольна робота по курсу:
Економічний аналіз
Баришникової Катерини Генадьевни
Студентки 4 курсу групи МО-64
Спеціальність 080507.65
«Менеджмент організації»
Доцент, к.е.н.:
Ізрайлева Ольга Василівна
Челябінск2008

Завдання № 1.
Визначити вплив кількості випущених виробів, норми витрат матеріалів і фактора ціни матеріалу на зміну витрат на матеріали. Рішення провести наступними методами аналізу:
1. Методом ланцюгових підстановок.
2. Методом абсолютних різниць.
3. Інтегральним методом.
Вихідні дані:
Показники
Базовий період (о)
Поточний період (1)
Зміна (відхилення) (1-0)
Кількість виробів К (шт)
4 000
4 500
500
Норма витрати Н (кг)
0,25
0,27
0,02
Ціна за одиницю матеріалу Ц (руб / кг)
120
110
- 10
Витрати на матеріали Зм (руб)
120 000
133 650
13 650
1) Результативний показник - витрати на матеріали. Об'єкт аналізу - відхилення за витратами матеріалів. З х - факторна мультиплікативна модель:
Зм = К * Н * Ц (руб), де:
К - екстенсивний фактор;
Н, Ц - інтенсивні фактори.
I. Спосіб ланцюгових підстановок.
2) Робимо перерахунки за формулою моделі:
Зм 1 = До б * Н б * Ц б = 4 000 * 0,25 * 120 = 120 000 (руб)
Зм 2 = К т * Н б * Ц б = 4500 * 0,25 * 120 = 135 000 (руб)
Зм 3 = К т * Н т * Ц б = 4 500 * 0,27 * 120 = 145 800 (руб)
Зм 4 = К т * Н т * Ц т = 4 500 * 0,27 * 110 = 133 650 (руб)
3) Визначаємо вплив факторів:
Зм 4 - Зм 3 = 133 650 - 145 800 = - 12 150 (руб)
Зм 3 - Зм 2 = 145 800 - 135 000 = 10 800 (руб)
Зм 2 - Зм 1 = 135 000 - 120 000 = 15 000 (руб)
4) Робимо перевірку - баланс відхилення (алгебраїчна сума всіх результатів від впливу факторів повинна дорівнювати об'єкту аналізу (ОА)):
ОА = (- 12 150) +10 800 + 15 000 = 13 650 (руб)
4) Висновок:
У поточному періоді обсяг витрат на матеріали збільшився на 13 650 рублів, це збільшення отримано за рахунок впливу 3 х факторів:
1) кількість виробів збільшилося на 500 шт., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 15 000 рублів (вплив екстенсивного фактора);
2) норма витрати збільшилася на 0,02 кг., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 10 800 рублів (вплив інтенсивного фактора);
3) ціна за одиницю матеріалу зменшилася на 10 рублів, за рахунок цього обсяг витрат на матеріали зменшився на 12 150 рублів (вплив інтенсивного фактора).
II. Спосіб абсолютних різниць.
2) Визначаємо вплив факторів:
ΔЗм к = ΔК * Н б * Ц б = 500 * 0,25 * 120 = 15 000 (руб)
ΔЗм н = К т * ΔН * Ц б = 4500 * 0,02 * 120 = 10 800 (руб)
ΔЗм ц = К т * Н т * ΔЦ = 4 500 * 0,27 * (- 10) = - 12 150 (руб)
3) Робимо перевірку:
ΔЗм = ΔЗм до + ΔЗм н + ΔЗм ц = 15 000 + 10 800 + (- 12 150) = 13 650 (руб)
5) Висновок:
У поточному періоді обсяг витрат на матеріали збільшився на 13 650 рублів, це збільшення отримано за рахунок впливу 3 х факторів:
1) кількість виробів збільшилося на 500 шт., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 15 000 рублів (вплив екстенсивного фактора);
2) норма витрати збільшилася на 0,02 кг., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 10 800 рублів (вплив інтенсивного фактора);
3) ціна за одиницю матеріалу зменшилася на 10 рублів, за рахунок цього обсяг витрат на матеріали зменшився на 12 150 рублів (вплив інтенсивного фактора).
III. Інтегральний спосіб.
F = X * Y * Z, або
Зм = К * Н * Ц
2) Визначаємо вплив факторів:
ΔЗм к = ½ * ΔК *б * Ц т + Н т * Ц б) + 1 / 3 * ΔК * ΔН * ΔЦ = ½ * 500 * (0,25 * 110 + 0,27 * 120) + 1 / 3 * 500 * 0,02 * (- 10) = 14 941,667 (руб);
ΔЗм н = ½ * ΔН *б * Ц т + К т * Ц б) + 1 / 3 * ΔК * ΔН * ΔЦ = ½ 00,2 * (4 000 * 110 + 4 500 * 120) + 1 / 3 * 500 * 0,02 * (- 10) = 9 766,667 (руб);
ΔЗм ц = ½ * ΔЦ *б * Н т + К т * Н б) + 1 / 3 * ΔК * ΔН * ΔЦ = ½ (- 10) * (4 000 * 0,27 + 4 500 * 0, 25) + 1 / 3 * 500 * 0,02 * (- 10) = - 11 058,333 (руб).
3) Робимо перевірку:
ΔЗм = ΔЗм до + ΔЗм н + ΔЗм ц = 14 941,667 + 9 766,667 + (-11 058,333)
ΔЗм = 13 650 (руб)
4) Висновок:
У поточному періоді обсяг витрат на матеріали збільшився на 13 650 рублів, це збільшення отримано за рахунок впливу 3 х факторів:
1) кількість виробів збільшилося на 500 шт., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 14 941,667 рублів (вплив екстенсивного фактора);
2) норма витрати збільшилася на 0,02 кг., За рахунок цього обсяг витрат на матеріали збільшився на 9 766,667 рублів (вплив інтенсивного фактора);
3) ціна за одиницю матеріалу зменшилася на 10 рублів, за рахунок цього обсяг витрат на матеріали зменшився на 11 058,333 рублів (вплив інтенсивного фактора).
Доповнення до завдання.
Визначаємо показник - обсяг продажів (результативний показник).
Показники
Базовий період (о)
Поточний період (1)
Зміна (відхилення) (1-0)
Кількість виробів К (шт)
4 000
4 500
500
Оптова ціна за од. вироби Цопт (руб / шт)
130
125
- 5
Обсяг продажів Оп (т.р.)
520
562,5
42,5 *
Витрати на матеріали Зм (т.р.)
120
133,65
13,65
Матеріаловіддача Мотд (т.р.)
4,333
4,209
- 0,124
Спосіб ланцюгових підстановок.
1) Результативний показник - обсяг продажів. Об'єкт аналізу - зміна за обсягами продажів. 2 х - факторна мультиплікативна модель:
Раз = К * Цопт (руб), а
матеріаловіддача визначається за формулою:
Мотд = Оп / Зм, звідси:
ОА = ΔОП = Зм * Мотд
2) Робимо перерахунки за формулою моделі:
ВП 1 = Зм б * Мотд б = 120 * 4,333 = 520 УРАХУВАННЯМ
ВП 2 = Зм т * Мотд б = 133,65 * 4,333 = 579 УРАХУВАННЯМ
ВП 3 = Зм т * Мотд т = 133,65 * 4,209 = 562,5 УРАХУВАННЯМ
3) Визначаємо вплив факторів:
ВП 3 - ВП 2 = 562,5 - 579 = - 16,5 т. р.
ВП 2 - ОП 1 = 579 - 520 = 59 т. р.
4) Робимо перевірку:
ΔОП = (- 16,5) + 59 = 42,5 т. р.
5) Висновок:
У поточному періоді обсяг продажів збільшився на 42,5 тис.рублей, це збільшення отримано за рахунок впливу 2 х факторів:
1) вартість витрат на матеріали збільшилася на 13,65 тис.рублей, за рахунок цього обсяг продажу збільшився на 59 тис.рублей;
2) вартість матеріаловіддачі зменшилася на 0,124 тис.рублей, за рахунок цього обсяг продажу зменшився на 16,5 тис.рублей.

Завдання № 2.
Визначити балансовим методом вплив чинників реалізації на зміну обсягу реалізації продукції.
Вихідні дані (тис.рублей):
Показники
Норматив (о)
Факт (1)
Зміна (відхилення) (1-0)
Запаси готової продукції початок періоду ЗГПн
5 200
5 100
- 100
Товарна продукція ТП
72 600
73 800
1 200
Внутрішнє споживання тов. прод. Вп
310
300
- 10
Запаси готової продукції на кінець періоду ЗГПн
5 800
6 000
200
Обсяг реалізації продукції РП
71 690
72 600
910 *
1) Обсяг реалізації продукції дорівнює:
РП = ЗГПн + ТП - ВП - ЗГПк
2) Визначаємо обсяг реалізації продукції:
РП (норматив) = 5 200 + 72 600 - 310 - 5 800 = 71 690 т. р.
РП (факт) = 5100 + 73 800 - 300 - 6 000 = 72 600 т. р.
РП (зміна) = 72 600 - 71 690 = 910 УРАХУВАННЯМ
3) Робимо перерахунки за формулою моделі:
РП 1 = ЗГПн н + ТП н - ВП н - ЗГПк н = 71 690 т. р.
РП 2 = ЗГПн ф + ТП н - ВП н - ЗГПк н = 5100 + 72 600 - 310 - 5 800 = 71 590 т. р.
РП 3 = ЗГПн ф + ТП ф - ВП н - ЗГПк н = 5100 + 73 800 - 310 - 5 800 = 72 790 т. р.
РП 4 = ЗГПн ф + ТП ф - ВП ф - ЗГПк н = 5100 + 73 800 - 300 - 5 800 = 72 800 т. р.
РП 5 = ЗГПн ф + ТП ф - ВП ф - ЗГПк ф = 72 600 т. р.
4) Визначаємо вплив кожного фактора на зміну обсягу реалізації продукції:
РП 2 - РП 1 = 71 590 - 71 690 = - 100 УРАХУВАННЯМ
РП 3 - РП 2 = 72 790 - 71 590 = 1 200 т. р.
РП 4 - РП 3 = 72 800 - 72 790 = 10 т. р.
РП 5 - РП 4 = 72 600 - 72 800 = - 200 УРАХУВАННЯМ
5) Визначаємо баланс відхилення:
ΔРП = (- 100) + 1 200 + 10 (- 200) = 910 УРАХУВАННЯМ
6) Висновок:
Фактичний обсяг реалізації продукції збільшився на 910 тис. рублів це збільшення отримано за рахунок впливу 4 х факторів:
1) вартість запасів готової продукції на початок періоду зменшилася на 100 тис.рублей, за рахунок цього обсяг реалізації продукції зменшився на 100 тис.рублей;
2) вартість товарної продукції збільшилася на 1 200 тис.рублей, за рахунок цього обсяг реалізації продукції збільшився на 1 200 тис.рублей;
3) вартість внутрішньої продукції зменшилася на 10 тис.рублей, за рахунок цього обсяг реалізації продукції збільшився на 10 тис.рублей;
4) вартість запасів готової продукції на кінець періоду збільшилася на 200 тис.рублей, за рахунок цього обсяг реалізації продукції зменшився на 200 тис.рублей.

Завдання № 3.
Визначити вплив на зміну рентабельності активів наступних факторів:
1) коефіцієнта автономії;
2) коефіцієнта оборотності власного капіталу;
3) рентабельності продажів.
Обгрунтувати факторну модель рентабельності активів, використовуючи прийоми факторного моделювання.
Вихідні дані (тис.рублей):
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (відхилення) (1-0)
Чистий прибуток ПП
15 040
18 340
3 300
Середні залишки активів А
132 175
144 380
12 205
Середні залишки власного капіталу СК
97 130
99 970
2 840
Виручка від реалізації ВР = N
150 500
161 450
10 950
Рентабельність активів R А
1 139
1 112
- 27 *
1. Перетворимо факторні моделі:
R A = RП * Коб (ск) * Кавт, формула Дюпона, де:
R A - рентабельність активів;
Коб (ск) - коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Кавт - коефіцієнт автономії.
2. RП = ПП / N * 100%; RП = ПП / ВР * 100%
RПп-г = 15 040 / 150 500 * 100% = 10
RПот-г = 18 340 / 161 450 * 100% = 10
ΔRП = RПот-г - RПп-г = 1
3. Коб (ск) = ВР / СК * 100%
Коб (ск) п-р = ВРП-г / СКп-г * 100% = 150 500 / 97 130 * 100% = 155
Коб (ск) від-г = врот-г / худоби-г * 100% = 161 450 / 99970 * 100% = 161,5
ΔКоб (ск) = Коб (ск) від-г - Коб (ск) пр-г = 6
4. Кавт = СК / А * 100%
Кавт п-р = СКп-г / Ап-г * 100% = 97 130 / 132 175 * 100% = 73,5
Кавт від-г = худоби-р / АОТ-г * 100% = 99 970 / 144 380 * 100% = 69
* ΔКавт = Кавт від-г - Кавт п-р = - 4,5
5. Розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності активів виконаємо способом ланцюгових підстановок:
R A 1 = RПп-г * Коб (ск) п-г * Кавт п-р
R A 1 = (10 * 155 * 73,5) / 100 = 1 139
R A 2 = RПот-г * Коб (ск) п-г * Кавт п-р
R A 2 = (10 * 155 * 73,5) / 100 = 1 139
R A 3 = ​​RПот-г * Коб (ск) від-г * Кавт п-р
R A 3 = ​​(10 * 161 * 73,5) / 100 = 1 187
R A 4 = RПот-г * Коб (ск) від-г * Кавт від-р
R A 4 = (10 * 161 * 69) / 100 = 1112
6. Визначаємо вплив факторів:
R A 2 - R A 1 = 1 139 - 1 139 = 0
R A 3 - R A 2 = 1 187 - 1 139 = 48
R A 4 - R A 3 = ​​1 112 - 1 187 = - 75
7. Робимо перевірку:
ΔR A = 0 + 48 + (- 75) = - 27
ΔR A = ΔRП * ΔКоб (ск) * ΔКавт = 1 * 6 * (- 4,5) = - 27
Висновок:
Рентабельність активів зменшилася на 27 тис.руб. На це зміна вплинули наступні фактори:
· Чистий прибуток збільшився на 3 300 тис.руб., Виручка від реалізації збільшилася на 10 950 тис.руб., Що не відбилося на рентабельність активів.
· Середні залишки власного капіталу збільшилися на 2 840 тис.руб., Виручка від реалізації збільшилася на 10 950 тис.руб., Це підвищило рентабельність активів на 48 тис. руб.
· Середні залишки активів збільшилися на 12 205 тис.руб., Середні залишки власного капіталу збільшилися на 2 840 тис.руб., Це знизило рентабельність активів на 75 тис. руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
51.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Техніко-економічний аналіз. Аналіз собівартості
Економічний аналіз підприємства Аналіз динаміки
Економічний аналіз 3
Економічний аналіз 2
Економічний аналіз
Економічний аналіз
Економічний аналіз 3
Економічний аналіз 2
Економічний аналіз 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru