Економічне обгрунтування ефективності впровадження науково технічних заходів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Вихідні дані
Вивчення виробничої ситуації та аналіз вихідних даних
Об'єктом дослідження є машинобудівне підприємство. Основний вид діяльності підприємства - виробництво виробів А і Б. Нижче наводяться основні дані, що характеризують діяльність підприємства у першому півріччі поточного року.
У таблиці 1 вказані квартальні обсяги виробництва продукції і вихідні дані для розрахунку витрат на її виготовлення.
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку витрат на виготовлення продукції
Найменування
Одиниці виміру
Виріб А
Виріб Б
1. Випуск виробів
за квартал
штук
1000
2000
2. Норми витрати:
металу
палива
електроенергії
тонн / шт.
тонн / шт.
кВтг / шт.
0,2
0,01
500
0,15
0,008
350
3. Відрядні розцінки
руб. / шт.
80
100
4. Рентабельність (до собівартості):
%
25
35
Обсяги споживання матеріальних ресурсів на виробництво (частина з них продається на сторону) наведені в таблиці 2.
Таблиця 2. Споживання та продаж матеріальних ресурсів
Найменування
Кількість
за квартал
Ціна придбання, руб. за одиницю виміру
Ціна продажу, руб. / Т
Метал (тонн):
500
3100
Продаж металу (тонн)
255
3500
Паливо (тонн):
28
2300
Електроенергія (кВтг):
1200000
1,35

У таблиці 3 відображено стан основних фондів на початок поточного року.
Таблиця 3. Стан основних виробничих фондів підприємства
Варіант
Будинки і споруди
Обладнання
вартість, млн. руб.
річна норма амортизації,%
вартість, млн. руб.
річна норма амортизації,%
21
2,15
2,3
3,8
12,5
У таблиці 4 наведені фінансові показники роботи підприємства.
Таблиця 4. Фінансові показники роботи підприємства у першому півріччі поточного року
Показники
Абсолютні величини
%
Ставка ПДВ
18
Інші витрати, що включаються до собівартості, (щокварталу), грн.
289000
Чисельність працівників, чол.
100
Середньомісячна зарплата одного працівника, крб.
2800
Єдиний соціальний податок
26
Дохід від здачі приміщень в оренду (щомісячно), грн.
30000
Дивіденди по цінних паперах і банківський депозит (щокварталу), грн.
80000
Податки з прибутку за квартал, руб.
90000
Ставка податку на прибуток
24
Ставка податку на дохід з цінних паперів та банківських депозитах
15
Економічні санкції за квартал, руб.
40000
При існуючому рівні техніки, технології та організації виробництва випуск виробів достатньо рентабельний, вироби користуються попитом і є конкурентоспроможними на ринку. Однак зростання цін на сировину та енергетичні ресурси вимагає пошуку резервів економії витрат на виробництво продукції, зниження металоємності та енергоємності продукції шляхом вдосконалення технології та організації виробництва.
У зв'язку з цим, на підприємстві у першому півріччі поточного року поряд з випуском продукції за традиційною технологією впроваджується комплекс науково-технічних заходів, який дозволить у другому півріччі знизити втрати металу, скоротити споживання електроенергії, збільшити обсяги випуску продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.
На впровадження науково-технічних заходів і підвищення технічного рівня виробництва буде спрямована річна сума амортизаційних відрахувань і частина річного чистого прибутку підприємства. Дані за варіантами курсової роботи наведені в табл. 5.
Таблиця 5. Норматив відрахувань від чистого прибутку підприємства
Варіант
6
Норматив відрахувань від чистого прибутку,%
30
У другому півріччі поточного року відбудеться зміна деяких факторів зовнішнього середовища і в результаті впровадження науково-технічних заходів зміниться ряд техніко-економічних факторів виробництва, що вплине на собівартість продукції. У таблиці 6 наведено зовнішні і внутрішньовиробничі техніко-економічні фактори та їх зміну в другому півріччі поточного року.

Таблиця 6. Зміна техніко-економічних факторів у другому півріччі поточного року
Варіант
Зміна зовнішніх і внутрішніх техніко-економічних факторів виробництва,%
Збільшення обсягу виробництва без збільшення чисельності працівників
Зростання зарплати виробничих робочих
Зниження норми витрати металу
Підвищення цін
на метал
Зниження витрати електроенергії
Зростання загальної суми умовно-постійних витрат
6
19,5
3
7
6
5
1,2

Введення
На підставі наявних вихідних даних необхідно розрахувати собівартість і обсяги реалізації продукції у першому півріччі, визначити суму чистого прибутку від реалізації виробів, що випускаються. Розрахувати обсяг капіталовкладень, що направляються на впровадження науково-технічних заходів. З огляду на зміну техніко-економічних факторів за рахунок впровадження науково-технічних заходів, розрахувати нову собівартість виробів у другому півріччі поточного року. Визначити економію від зниження собівартості і термін окупності капітальних вкладень у розвиток виробництва. Розрахувати показники ефективності виробництва до і після впровадження заходів і проаналізувати їхню зміну. Дати оцінку тенденцій зміни показників і зробити висновки про ефективність і доцільність впровадження науково-технічних заходів.

Складання кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції за економічними елементами витрат
У «Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку» (Затверджено Постановою РФ від 5 серпня 1992 р. № 552 ) діється таке визначення собівартості продукції: «Собівартість продукції (робіт, послуг) - являє собою вартісну оцінку використовуваної в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а так само інших витрат на її виробництво і реалізацію ».
Для цілей обліку, аналізу та планування витрати, що включаються до собівартості продукції класифікуються за різними ознаками. Класифікація витрат дозволяє більш обгрунтовано виявити резерви зниження собівартості і спроектувати заходи щодо скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Найбільший практичний інтерес представляє угрупування за економічними елементами, званим кошторисом витрат на виробництво і статтям витрат.
Кошторис витрат на виробництво дозволяє визначити витрати на загальний обсяг споживаних ресурсів для виконання всієї виробничої програми підприємства незалежно від того, на який конкретний вид продукції вони були використані.
Витрати, що утворюють собівартість продукції, групуються за такими економічними елементами:
1. матеріальні витрати, за вирахуванням зворотних відходів (поворотні відходи - залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу.);
2. витрати на оплату праці;
3. відрахування на соціальні потреби;
4. амортизація основних фондів;
5. інші витрати.
В елементі «матеріальні витрати» відображається вартість:
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 придбаних сировини і матеріалів, які входять до складу продукції, або забезпечують нормальний перебіг технологічного процесу і виготовлення упаковки;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів, що піддаються подальшому монтажу або додаткової обробки на даному підприємстві;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 придбаного з боку всіх видів палива;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 покупної енергії всіх видів (електричної, теплової, стисненого повітря, холоду та інших видів).
Вартість матеріальних витрат (Зм) визначається на основі кількості витрачених матеріальних ресурсів (Рм: метал, паливо, електроенергія) та цін придбання матеріальних ресурсів без урахування ПДВ (Цм) за формулою:
Зм = Цм * Рм (1)
Зм (метал) = 2627,12 * 500 = 1313560 крб.
Зм (паливо) = 1949,15 * 26 = 50677,9 крб.
Зм (електроенергія) = 1,14 * 1200000 = 1368000 крб.
1 «Витрати на оплату праці» - витрати на оплату праці виробничо промислового персоналу підприємства, що включають премії робітників і службовців за виробничі результати.
2 «Відрахування на соціальні потреби» - відбивають обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами державного соціального страхування у фонд зайнятості.
Фонд заробітної плати (ФЗП) визначається на основі середньомісячної зарплати (ЗПмес), чисельності працівників (Чраб) та кількості місяців у розрахунковому періоді (М) за формулою:
ФЗП = Зпмес * Чраб * М (2)
ФЗП = 2800 * 100 * 3 = 840 000 руб.
3 «Амортизація основних фондів» - сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів підприємства.
Амортизація - грошовий вираз розміру поступового зносу основних фондів, відповідного частини вартості, яку переносять на продукцію, що випускається.
Амортизаційні відрахування (А) визначають за даними таблиці 3 виходячи з вартості основних фондів (Соф за видами: будівлі, машини), річних норм амортизації (На) та кількості місяців у розрахунковому періоді (квартал: М = 3) за формулами:
Агод = Соф * На/100; АКВ = Агод * 3 / 12, (3)
де Агод - річна сума амортизаційних відрахувань,
АКВ - сума амортизаційних відрахувань за квартал.
Агод (будівлі) = 2150000 * 2,3 / 100 = 49450 руб.
АКВ (будівлі) = 49450 * 3 / 12 = 12362,5 крб.
Агод (машини) = 3800000 * 12,5 / 100 = 475 000 руб.
АКВ (машини) = 475000 * 3 / 12 = 118750 крб.
Ставка ПДВ становить 18%:
1) 118% -3100
100%-х х = 2627,12 руб.
2) 118% -2300
100%-х х = 1949,15 руб.
3) 118% -1,35
100%-х х = 1,14 руб.
4 У інші витрати входять: податки, збори, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин, по обов'язковому страхуванню майна, плата за оренду та інше.
Інші витрати приймаються за даними табл. 7.
Таблиця 7. Кошторис витрат на виробництво
Економічні елементи витрат
Ціна придбання, руб. за одиницю виміру
Ціна без ПДВ, руб. за одиницю виміру
Витрачено за квартал, натуральні одиниці виміру
Сума, тис. руб.
Метал, тонн
3100
2627,12
500
1313,56
Паливо, тонн
2300
1949,15
26
50,678
Електроенергія,
млн. кВтг
1,35
1,14
1200000
1328,4
Заробітна плата (ФЗП)
840
Єдиний соціальний податок
218,4
Амортизація (А)
· Будівлі
· Машини
12,4
118,75
Інші витрати
289
Разом витрат за квартал
4210,787
Складання калькуляції собівартості виробів А і Б
Калькуляція - Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією одиниці продукції (робіт).
Калькуляція собівартості продукції здійснюється наступними методами:
- Нормативний - заснований на використанні матеріальних і трудових нормативів.
- Попередільний - Застосовується в масових виробництвах, в яких продукція проходить кілька стадій обробки. Кінцева продукція є результатом її переробки за кількома стадіями.
- Позамовний - Використовується на підприємствах, що випускають неповторювані екземпляри продукції.
- Поопераційний - застосовується, якщо товари одночасно мають спільні та індивідуальні характеристики.
Вартість матеріальних витрат на технологічні потреби на один квартал (См) визначається на основі норм витрати металу, палива, енергії (Нр) і цін на них без урахування ПДВ (Цм) за формулою:
См = Нр * Цм; Зм = См * ВКВ, (4)
де Нр - норма витрати металу, палива, енергії на одиницю продукції;
Цм - ціна на них без урахування ПДВ;
См - сума витрат у розрахунку на одиницю продукції, грн.;
Зм - витрати на весь випуск виробів, руб.;
ВКВ - квартальний обсяг випуску виробів у першому півріччі поточного року в натуральному вираженні.
Виріб А:
См (метал) = 0,2 * 2627,12 = 525,42 руб. Зм = 542,372 * 1000 = 525420 руб.
См (паливо) = 0,01 * 1949,15 = 19,4915 руб. Зм = 19,4915 * 1000 = 19491,5 крб.
См (електоренергія) = 500 * 1,14 = 570 руб. Зм = 570 * 1000 = 570000 руб.
Виріб Б:
См (метал) = 0,15 * 2627.12 = 394,068 руб. Зм = 394,068 * 2000 = 788136 руб.
См (паливо) = 0,008 * 1949,15 = 15,5932 руб. Зм = 15,5932 * 2000 = 31186,4 крб.
См (електоренергія) = 350 * 1,14 = 399 руб. Зм = 399 * 2000 = 798000 руб.
Заробітна плата - частина валового внутрішнього продукту, що виплачується працівникам відповідно до кількості і якості їх праці, і утворює їх доходи. Заробітна плата залежить від продуктивності праці, застосовуваних технологій і рівня розвитку продуктивних сил в країні.
Основна зарплата виробничих робітників (відрядників) визначається на основі відрядних розцінок за даними табл. 1. Додаткова заробітна плата становить 20% від основної. Єдиний соціальний податок нараховується за ставкою 26% (табл. 4) на суму основної і додаткової заробітної плати.
Виріб А:
- На одиницю продукції
Основна зарплата = 80 руб.
Додаткова зарплата = 80 * 0,2 = 16 руб.
Єдиний соціальний. Податок = 80 * 0,26 = 24,96 руб.
- На весь обсяг продукції
Основна зарплата = 80 * 1000 = 80000 руб.
Додаткова зарплата = 16 * 1000 = 16000 руб.
Єдиний соціальний. Податок = 24,96 * 1000 = 24960 руб.
Виріб Б:
- На одиницю продукції
Основна зарплата = 100 руб.
Додаткова зарплата = 100 * 0,2 = 20 руб.
Єдиний соціальний. Податок = 100 * 0,26 = 31,2 руб.
- На весь обсяг продукції
Основна зарплата = 100 * 2000 = 200000 руб.
Додаткова зарплата = 20 * 2000 = 40000 руб.
Єдиний соціальний. Податок = 31,2 * 2000 = 62400 руб.
Сума всіх прямих витрат (витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції) в собівартості продукції утворює змінні витрати, які розраховуються на одиницю продукції і на квартальний обсяг випуску. Підсумовуванням змінних витрат (витрати, у визначальній мірі залежать від обсягу виробництва) на квартальний обсяг виробів А і виробів Б визначають загальні змінні витрати в собівартості виготовлення продукції.
Виріб А: (на одиницю продукції)
525,42 +19,4915 +570 +80 +16 +24,96 = 1235,87 грн. / шт. - Змінні витрати (на весь обсяг)
525420 +19491.5 +570000 +80000 +16000 +24960 = 1235871,5 руб.
Виріб Б: (на одиницю продукції)
394,068 +15,5932 +399 +100 +20 +31,2 = 959,8612 руб. / шт. - Змінні витрати (на весь обсяг)
788136 +31186,4 +798000 +200000 +40000 +62400 = 1919722,4 руб.
Відповідно до економічним змістом витрати по калькуляційних статтях поділяються на основні і накладні. Основні витрати включають витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції, накладні витрати - Витрати на організацію, управління, технічну підготовку виробництва та п.т.
За ступенем залежності від зміни обсягу виробництва витрати підрозділяються на пропорційні (умовно - змінні) і непропорційні (умовно - постійні). Умовно - змінні - змінюються прямо пропорційно зростанню обсягу виробництва (сировина, основні матеріали, витрата палива, енергії на технологічні цілі і т. д.). Умовно - постійні витрати при зміні обсягу виробництва істотно не змінюються (витрати на освітлення, опалення, амортизацію будівель і споруд тощо)
Величина накладних (умовно-постійних) витрат (табл. 8, графа 10) розраховується як різниця між загальною сумою витрат по кошторису (табл. 7) і величиною сумарних змінних витрат у собівартості виробів А і Б (табл. 8, графа 10).
Розподіл накладних витрат по виробах (розрахунок на весь випуск продукції і на одиницю продукції) проводиться у відповідності з трудомісткістю виготовлення виробів за коефіцієнтом розподілу.
Кр = ЗПА (Б) / ЗПобщ, (5)
де ЗПА (Б) - заробітна плата виробничих робітників на весь випуск виробів А чи Б,
ЗПобщ - загальна сума заробітної плати виробничих робітників на випуск усіх виробів.
Кр = 80000/280000 = 0,29
Кр = 200000/280000 = 0,71
1055193,9 * 0,29 = 306006,2 руб. - Для виробу А на весь випуск
306006,2 / 1000 = 306 руб. - Для виробу А на одиницю продукції
4210787,9-3155594 = 1055193,9 руб. - Умовно - змінні витрати
Повна собівартість випуску виробів А і Б за квартал повинна дорівнювати загальній сумі витрат по кошторису витрат на виробництво в рядку «Разом витрат».
Розрахунок оптової і відпускної ціни підприємства для виробів А і Б. Визначення обсягів виробництва та реалізації продукції
Ціна на продукцію є для підприємства не тільки важливим фактором, що визначає його прибуток, а й умовою успішної реалізації товарів. Адже ціна в даному випадку, як тактичний засіб дає підприємству ряд переваг:
1) на відміну від більшості методів, що застосовуються щодо стимулювання попиту, використання ціни не вимагає додаткових грошових витрат, як, наприклад, при проведенні рекламних заходів, індивідуалізація продукту, його просування і т.д.
2) привабливість товарів, виражену в ціні споживачі знаходять легше, ніж на основі реклами, індивідуалізації продукції і т.д.
3) навіть коли інші методи стимулювання, зокрема організація персональних продажів і реклами, які є основними, ціна може використовуватися як потужний засіб їх підтримки.
Вихідним етапом цінової політики підприємства є визначення її цілей. Такими можуть бути:
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h забезпечення виживання в умовах конкуренції;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h максимізація поточного прибутку;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h завоювання лідерства за показниками частки ринку або якості товару.
Далі необхідно виявити попит на товар, який визначає насамперед верхній рівень ціни. Мінімальний рівень ціни окреслює загальні (валові) витрати підприємства, представляє суму постійних і змінних витрат.
Істотний вплив на ціну надає поведінку конкурентів і цін на їхню продукцію. Для визначення цін і якості товарів своїх конкурентів підприємство може зробити порівняльні покупки і зіставити ціни і товари між собою. Таке зіставлення допомагає фірмі встановити діапазон цін.
Оптимально встановлена ​​ціна на вироблений товар повинна повністю забезпечити відшкодування всіх витрат по виробництву і реалізації продукції, а також отримання певної норми прибутку.
Чинні методики визначення ціни враховують наступні можливі варіанти: дуже низька ціна, можлива ціна, занадто низька ціна.
Підприємство буде реалізовувати продукцію через відділ збуту за безготівковий розрахунок. Для цього необхідно визначити оптову та відпускну ціну підприємства.
Оптова ціна підприємства визначається за формулою:
Цопт = Сп + Преа = (1 + Р/100) * Сп, (6)
де Р - рентабельність вироби,% (табл. 1); Сп - повна собівартість виробу, грн. / шт.,
Преа - прибуток від реалізації одиниці продукції, грн. / шт.
Для виробу А: Цопт = (1 +25 / 100) * 1541,87 = 1927,34 руб.
Преа = Цопт-Сп = 1927,34-1541,87 = 385,47 руб.
Для виробу Б: Цопт = (1 +35 / 100) * 1334,45 = 1801,51 руб.
Преа = 1801,51-1334,45 = 467,06 руб.
Відпускна ціна підприємства для реалізації виробів за безготівковий розрахунок визначається за формулою:
Цотп = (1 + НДС/100) * Цопт, (7)
де ПДВ - ставка податку на додану вартість,% (табл. 4); Цопт - оптова ціна виробу, грн. / шт.
Для виробу А: Цотп = (1 +18 / 100) * 1927,34 = 2274,26 руб.;
Для виробу Б: Цотп = (1 +18 / 100) * 1801,51 = 2125,78 руб.;
Обсяги виробництва і реалізації виробів в оптових цінах визначаються за формулою:
РПопт = Цопт (А) * В (А) + Цопт (Б) * В (Б), (8)
де В (А) і В (Б) - обсяги виробництва та реалізації виробів А і Б за квартал у натуральному вираженні.
РПопт = 1927,34 * 1000 +1801,45 * 2000 = 1927340 +3602900 = 5877160 крб.;
Обсяги виробництва і реалізації виробів у відпускних цінах підприємства визначаються за формулою:
РПотп = Цотп (А) * В (А) + Цотп (Б) * В (Б), (9)
РПотп = 2274,26 * 1000 +2125,78 * 2000 = 2274260 +421560 = 6525820 руб.
Результати виконаних розрахунків представлені у вигляді таблиці (табл. 8).
Таблиця 8. - Ціни і обсяги виробництва та реалізації виробів А і Б
Вироби
Оптова ціна, крб.
Відпускна ціна, крб.
Реалізація продукції за квартал, руб.
в оптових цінах
у відпускних цінах
Виріб А
1927,34
2274,26
1927340
2274260
Виріб Б
1801,51
2125,78
3602900
4251560
Розрахунок прибутку по всіх видах діяльності і визначення балансового прибутку підприємства
Кінцевим результатом діяльності комерційної організації є отримання прибутку. Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами. Підприємство отримує прибуток, якщо виручка від продажів перевищує собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).
Прибуток, як найважливіша категорія ринкових відносин виконує функції:
1. як показник, що характеризує фінансові результати господарської діяльності;
2. стимулюючу функцію, виявляється в процесі його розподілу та використання;
3. як основне джерело формування доходної частини бюджету різних рівнів.
Балансовий прибуток - це валовий прибуток, зменшена на суму пільг з прибутку, відрахованих у резервний фонд (дивіденди) і доходи по акціях
Балансова прибуток включає:
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h прибуток від продажів;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h результат від операцій з майном та фінансовою діяльністю
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h результат від позареалізаційних діяльності.
Балансовий прибуток підприємства формується з наступних видів прибутку:
Пб = Пр + ПВРД, (10)
де Пр - прибуток за реалізаційної діяльності;
ПВРД - прибуток за позареалізаційної діяльності.
Прибуток по реалізаційної діяльності складається:
Пр = Пп + Пк, (11)
де Пп - прибуток по основній виробничій діяльності;
Пк - прибуток по комерційній діяльності (реалізація майна, товарів).
Прибуток по основної виробничої діяльності визначається за формулою:
Пп = РП - Сз, (12)
де РП - обсяг реалізації виробів в оптових цінах без ПДВ,
Сз - сума витрат на виробництво за кошторисом витрат (табл. 6).
Прибуток по комерційній діяльності визначається за формулою:
, (13)
де Цпрод і Цпок - ціна продажу і ціна покупки товару (металу),
Впрод - обсяг продажу металу в натуральному вираженні.
Прибуток по позареалізаційної діяльності можна розрахувати, використовуючи дані табл. 4, за формулою:
ПВРД = Па + Пд, (14)
де Па - прибуток від зданого в оренду майна,
Пд - дивіденди по цінних паперах.
Пп = 5877160-42107787,9 = 1666372,1 руб.
Пк = (3500-3200) / (1 +18 / 100) * 255 = 86440,68 руб.
ПВРД = 3 * 30000 +80000 = 170000 руб.
Пр = 1666372,1 +86440,68 = 1752812,78 руб.
Пб = 1752812,78 +170000 = 1922812,78 руб.
Результати розрахунків наведено в таблиці 9.
Таблиця 9. Визначення балансового прибутку підприємства
Види прибутку
Сума, тис. руб.
1. Прибуток по основної виробничої діяльності
1666,372
2. Прибуток по комерційній діяльності
86,44
3. Прибуток по позареалізаційної діяльності
170
4. Балансовий прибуток підприємства
1922,812

Розподіл прибутку
Оподатковуваний прибуток визначається за формулою:
Пн = Пб - Нб, (15)
де Нб - податки, виплачувані з балансового прибутку (приймаються за даними табл. 4).
Види податків:
1. Податок на прибуток.
Об'єктом оподаткування є валовий прибуток, що обчислюється як різниця між виручкою від реалізації і витратами. При цьому вона зменшується на суму ПДВ і акцизів.
2. Податок на додану вартість.
Форма вилучення до бюджету частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва і визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу.
3. Акцизи.
Акцизи - це непрямі податки, що включаються у ціну товару і оплачувані покупцями. Всі підакцизні товари реалізуються за цінами, що включає акцизи.
4. Податки на фізичних осіб.
4.1. Прибутковий податок.
4.2. Податок на майно.
Об'єктами оподаткування є житлові будинки, приватизовані квартири, дачі, гаражі тощо
4.3. Податок на спадкування і дарування.
Податкова політика проводиться не тільки з метою поповнення державної скарбниці, але й для стимулювання економіки
Пн = 1922,812-90 = 1822,812 тис. руб.
Потім визначається податок на доход за цінними паперами:
Нд = Пд * 15/100, (16)
де 15 - ставка податку на дохід з цінних паперів,%.
Нд = 80000 * 15/100 = 12 тис. руб.
Далі визначається податок на прибуток по основній діяльності та від оренди:
Нп = (Пн - Пд) * 24/100, (17)
де 24 - ставка податку на прибуток,%.
Нп = (1832,812-80) * 24/100 = 436,995 тис. руб.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства:
Ппред = Пн - Нд - Нп. (18)
Перед = 1832.812-12-436,995 = 1383,817 тис. руб.
При формуванні чистого прибутку враховуються операції зі сплати штрафних санкцій, пені та інших платежів, які раніше сплачувалися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування.
Чистий прибуток розподіляється за такими напрямками:
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h на формування резервних фондів;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h на виплату доходів засновникам;
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h на створення фондів цільового призначення (накопичення, споживання, соціальної сфери).
Чистий прибуток визначається як різниця між прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства, та сумою економічних санкцій (табл. 4) за формулою:
Пч = Ппред - СЕС, (19)
де СЕС - сума економічних санкцій за квартал (табл. 4).
Пч = 1383,817-40 = 1343,817 тис. руб.
Результати розрахунків занесені в таблицю 10.
Таблиця 11. Розподіл прибутку підприємства
Показники
Сума, тис. руб.
1. Балансовий прибуток підприємства
1621,064
2. Оподатковуваний прибуток
1521,064
3. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
1164,108
4. Чистий прибуток
1114,108
На завершення виконаних розрахунків всі отримані показники скорегуємо на півріччя і наведемо у формі таблиці 12.
Таблиця 12. Економічні показники діяльності підприємства у першому півріччі
Найменування показника
Позначення
Сума, тис. руб.
Валова виручка від реалізації виробів у відпускних цінах
РПотп
13051,64
Податок на додану вартість
ПДВ
2349,3
Чиста виручка від реалізації виробів в оптових цінах
РПопт
11754,32
Повна собівартість всього випуску виробів
Сп
4210,7879
Прибуток по основної виробничої діяльності
Пп
3332,744
Прибуток по комерційній діяльності
Пк
172,881
Прибуток по позареалізаційної діяльності
Пвнр
340
Балансова (валова) прибуток підприємства
Пб
3845,625
Податок на прибуток
Нп
873,99
Економічні санкції
СЕС
40
Чистий прибуток
Пч
2687,635

Визначення обсягів капіталовкладень у розвиток виробництва
Капіталовкладення - це інвестиції в основний капітал, витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння.
Капітальні вкладення поділяють на такі види:
1) старі капітальні вкладення - вартість діючих основних фондів.
2) нові капітальні вкладення - вартість нового обладнання з урахуванням транспортування, монтажу, витрат на модернізацію діючих основних фондів, витрат на проектування, витрат на будівництво і зміна оборотних коштів.
Інвестиції - це вкладення в активи підприємства з метою випуску нової продукції, підвищення його якості, збільшення продажів і прибутку. Інвестиції забезпечують розширене виробництво, створюють робочі місця, сприяють зростанню прибутку і підвищення життєвого рівня працівників, а також збільшують податкове надходження в бюджет. У ФЗ «Про інвестиційну діяльність у РФ, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» даються такі визначення: Інвестиції - це грошові кошти, цінні папери, майнові права, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
На впровадження науково-технічних заходів буде спрямована одноразова сума коштів, яка розраховується за формулою:
Кн = А + Пч * Оп/100, (20)
де Аг - річна сума амортизаційних відрахувань, крб.
Пч - річна сума чистого прибутку (таблиця 12), руб.;
Оп - розмір відрахувань від чистого прибутку,% (табл. 6);
Кн - величина капітальних вкладень на впровадження науково-технічних заходів, руб.
Кн = 533000 +4456434,68 * 22/100 = 1513415,63 руб .= 1,5 млн. руб.
Аг = Соф * На/100 = 3,8 * 12,5 / 100 = 0,475 = 475000 руб.
Розрахунок зниження собівартості виробів за рахунок впровадження науково-технічних заходів
Собівартість - це всі затрати на виробництво і реалізацію продукції.
У процесі планування собівартості на підприємстві проводять такі заходи:
1) Розробляють кошторис виробництва за елементами витрат, яка відображає всі витрати підприємства на виконання виробничої програми. Як правило, кошторис розробляють не відразу по всьому підприємству, а окремо по кожному цеху і підрозділу, і отримані дані підсумовують.
2) Визначають калькуляцію собівартості окремих видів виробів (за окремими замовленнями, комплектах, секціях, партіям тощо). У допоміжних цехах, що випускають однорідну продукцію (ел. енергія, транспортні послуги тощо), об'єктом калькуляції є одиниця, що випускається (фургони ізотермічні / год, т. і т.п.).
У другому півріччі поточного року відбудеться зміна деяких факторів зовнішнього середовища і в результаті впровадження науково-технічних заходів зміниться ряд техніко-економічних факторів виробництва, що вплине на собівартість продукції. У таблиці 5 наведені зовнішні і внутрішньовиробничі техніко-економічні фактори та їх зміну в другому півріччі поточного року.
З урахуванням мінливих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (після впровадження науково-технічних заходів), розрахуємо собівартість одиниці виробів А і Б, а також квартальний обсяг виробництва у другому півріччі поточного року.
Проаналізуємо зміну витрат в абсолютних і відносних одиницях по металу, електроенергії, заробітної плати (з ЄСП) виробничих робітників і зміна умовно - постійних витрат.
Величини змінених статей до і після впровадження заходів представимо в таблицях 13 і 14 відповідно для виробів А і Б.
Абсолютна економія (додаткові витрати) по змінюваним статтями розраховуються за формулою:
ΔСабс = С1 - С2, (21)
де С1 і С2 - витрати по змінюється статті витрат, відповідно, до і після впровадження заходів.
Відносна економія витрат по аналізованій статті розраховується за формулою:
ΔСотн = ΔСабс * 100% / С1, (22)
Відносне зміна собівартості за рахунок зміни витрат по аналізованій статті визначається за формулою:
ΔС,% = ΔСабс * 100% / С1полн, (23)
де С1полн - собівартість одного виробу до впровадження заходів.

Таблиця 13. Зміна витрат на виготовлення одиниці продукції виробу А
Змінилися статті
Витрати на одиницю продукції
Зміна показників
До впровадження заходів
(Руб.)
Після впровадження заходів
(Руб.)
Абсолютна економія
(Руб.)
Відносна-ва економія витрат
(%)
Відносне зміна собівартості (%)
Витрати на метал
525,42
517,96
7,46
1,42
0,47
Витрати на електроенергію
570
541,5
28,5
5
1.85
Зарплата произв-х робочих з ЄСП
104,96
108,11
-3,15
3
0,19
Умовно-постійні витрати
306
259
47
15,4
3
Повна собівартість
1541,87
1462,6
79,27
Таблиця 14. Зміна витрат на виготовлення одиниці продукції виробу Б
Змінилися статті
Витрати на одиницю продукції
Зміна показників
До впровадження заходів
(Руб.)
Після впровадження заходів
(Руб.)
Абсолютна економія
(Руб.)
Відносна економія витрат (%)
Відносне зміна собівартості (%)
Витрати на метал
394,068
388,89
5,598
1,3
0,39
Витрати на електроенергію
399
379,05
19,95
5
1,49
Зарплата произв-х робочих з ЄСП
131,2
135,14
-3,94
3
0,3
Умовно-постійні витрати
374,59
317,2
57,35
15,31
4,3
Повна собівартість
1334,45
1256.47
74,98
Загальне абсолютне зниження собівартості (ΔСобщ) визначається підсумовуванням економії (+, -) по всіх змінюються статтями витрат, відносна зміна собівартості (ΔСобщ,%) визначається за формулою:
ΔСобщ,% = ΔСобщ * 100% / С1полн, (24)
Для виробу А: ΔСобщ = 159,08 руб.
ΔСобщ,% = 159,08 * 100/1541, 87 = 10,3%.
Для виробу Б: ΔСобщ = 153.516 руб.
ΔСобщ,% = 153,516 * 100/1334.45 = 11,5%.
Розрахунок планової та річної економії від зниження собівартості виробів
На підставі виконаних розрахунків визначимо економію від зниження собівартості за друге півріччя поточного року з урахуванням кількості вироблених виробів А і Б після впровадження науково-технічних заходів (планову економію до кінця року з урахуванням терміну впровадження заходів).
Економія від зниження собівартості за друге півріччя поточного року з урахуванням кількості вироблених виробів А і Б після впровадження науково-технічних заходів визначається за формулою:
ЕПМ = (С1 - С2) * Вг, (25)
де С1 і С2 - собівартість одиниці продукції, відповідно до і після впровадження науково-технічних заходів, руб. / шт.;
Вг - обсяг випуску виробів за друге півріччя після впровадження науково-технічних заходів, натуральні одиниці виміру.
Для виробу А: ЕПМ = (1541,87-1462,6) * 2 * 1195 = 189,455 тис. руб.
Для виробу Б: ЕПМ = (1334.45-1256,47) * 2 * 2390 = 372,744 тис. руб.
Сумарне значення, для виробів А і Б: ЕПМ = 189,455 +372,744 = 562,199 тис. руб.
Потім розрахуємо умовно-річну економію.
Умовно-річна економія визначається за формулою:
Еуг = (С1 - С2) * Вг, (26)
де С1 і С2 - собівартість одиниці продукції, відповідно до і після впровадження науково-технічних заходів, руб. / шт.;
Вг - запланований річний обсяг випуску виробів після впровадження науково-технічних заходів, натуральні одиниці виміру.
Для виробу А: ЕПМ = (1541,87-1462,6) * 4 * 1195 = 378,91 тис. руб.
Для виробу Б: ЕПМ = (1334.45-1256,47) * 4 * 2390 = 745,488 тис. руб.
Сумарне значення, для виробів А і Б: ЕПМ = 378,91 +745,488 = 1124,439 тис. руб.
Розрахунок терміну окупності капіталовкладень на впровадження науково-технічних заходів
Сенс полягає у визначенні необхідного для відшкодування інвестицій періоду часу, за яких очікується повернення вкладених коштів за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту.
Термін окупності капітальних вкладень визначається за формулою:

Струм = Кн / Еобщ, (27)
де Еобщ - сумарна умовно-річна економія від зниження собівартості виробів А і Б, тис. руб.;
Кн - загальна сума капіталовкладень на впровадження науково-технічних заходів, тис. руб.
Струм = 2087,58 / 1124,399 = 1,86 року.
Розрахунок і аналіз зміни показників ефективності виробництва
Щоб оцінити вплив науково-технічних заходів на результати діяльності підприємства, необхідно розрахувати і проаналізувати ряд основних показників, від яких залежить ефективність діяльності підприємства.
Показники розрахуємо до і після впровадження заходів і представимо вигляді таблиці.
Розрахунок показників:
Повна собівартість одиниці продукції знизилася, тому оптову ціну на продукцію можна залишити на вихідному рівні.
Річний обсяг реалізації продукції
Річний обсяг реалізації продукції в оптових цінах визначається за формулою (8).
Приймаємо, що оптова ціна (Цопт) після впровадження техніко-економічних заходів не змінилася.
До впровадження заходів:
РПопт = 4 * (1927,34 * 1000 +1801,45 * 2000) = 23508,64 тис. крб.;
Після впровадження заходів:
РПопт = 4 * (1927,34 * 1195 +1801,45 * 2390) = 26432,922 тис. руб.;
Річний обсяг реалізації продукції збільшився за рахунок збільшення обсягів виробництва.
Річний прибуток від реалізації продукції
Розраховується за формулами 11-13:
До впровадження заходів:
1. Прибуток по основної виробничої діяльності за рік:
Пп = 23508,64-4 * 4210,787 = 6665,49 тис. руб.
2. Прибуток по комерційній діяльності підприємства:
Пк = 4 * (3500-3200) / (1 +18 / 100) * 225 = 345,76 тис. руб.
3. Прибуток по реалізаційної діяльності:
Пр = 5705,1 +259,3 = 5964,4 тис. руб.
Після впровадження заходів:
Прибуток по основної виробничої діяльності визначається як сума обсягу реалізації виробів в оптових цінах без ПДВ та сумарних витрат на виробництво за кошторисом витрат. Отже необхідно скласти кошторис витрат на виробництво після впровадження заходів, з урахуванням зміни зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва.
Економічні елементи витрат
Ціна придбання, руб. за одиницю виміру
Ціна без ПДВ, руб. за одиницю виміру
Витрачено за квартал, натуральні одиниці виміру
Сума, тис. руб.
Метал, тонн
3286
2784,74
465
1294,904
Паливо, тонн
2300
1949.15
26
50,677
Електроенергія,
млн. кВтг
1,35
1,14
1140000
1299,6
Заробітна плата (ФЗП)
865,2
Єдиний соціальний податок
224,952
Амортизація (А)
· Будівлі
· Машини
12,4
118,75
Інші витрати
320
Разом витрат за квартал
4155,484

За отриманими даними можна розрахувати
1. Прибуток по основної виробничої діяльності:
Пп = 26432,922-4 * 4155.484 = 9810,986 тис. руб.
Приймемо, що ціни на метал при продажу підвищилися на таку ж величину (на 6%), що і при покупці, а обсяг продажу металу не змінився.
2. Прибуток по комерційній діяльності підприємства:
Пк = 4 * (1,06 * 3500-1,06 * 3200) / (1 +18 / 100) * 255 = 274,88 тис. руб.
3. Прибуток по реалізаційної діяльності:
Пр = 9810,986 +274,88 = 10085,9 тис. руб.
Річний прибуток від реалізації продукції збільшилася за рахунок збільшення обсягів виробництва.
Показники рентабельності характеризують ефективність виробництва (його прибутковість) або ефективність випуску того чи іншого виду продукції. Розрізняють такі види рентабельності:
Рентабельність продукції:
Рентабельність продукції - співвідношення між величиною прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) і витрат на її виробництво і реалізацію;
Оптова ціна продукції визначається за формулою 6:
Цопт = Сп + Преа = (1 + Р/100) * Сп Р = (Цопт / Сп-1) * 100 (28)
Рентабельність продукції до впровадження заходів дана в таблиці 1.
Після впровадження заходів:
Для виробу А: Р = (1927,34 / 1462,6-1) * 100 = 32%;
Для виробу Б: Р = (1801.51/1256.47-1) * 100 = 43%.
Рентабельність продукції збільшилася за рахунок збільшення повної собівартості вироблених виробів.
Рентабельність продажів:
Рпр = Пр / РПопт * 100, (29)
де Пр - річний прибуток за реалізаційної діяльності підприємства;
РПопт - річний обсяг реалізації продукції.
До впровадження заходів:
Рпр = 7011,248 / 23508,64 * 100 = 29,8%,
Після впровадження заходів:
Рпр = 10085,64 / 26432.922 * 100 = 38,2%.
Рентабельність продажів збільшилася за рахунок збільшення річного прибутку і річного обсягу реалізації продукції, оскільки динаміка збільшення річного прибутку більше динаміки збільшення річного обсягу продукції, то відбулося збільшення рентабельності продажів.
Рентабельність основних виробничих фондів.
Рентабельність основних фондів - показує, скільки прибутку припадає на рубль ОФ.
Середньорічна вартість основних фондів на початку року (до впровадження заходів) дорівнює сумі вартостей будівель і споруд та обладнання:
Фсг = 2,15 +3,8 = 5,95 млн. руб.
РОФ = Пч / Фсг * 100, (30)
До впровадження заходів:
РОФ = 2 * 2687,635 / (5950) * 100 = 90%,
Чистий прибуток підприємства після впровадження заходів визначається за формулами 12-19:
Визначається прибуток за внеріалізаціонной діяльності:
ПВРД = 4 * (3 * 40000 +90000) = 840 тис. руб.
Прибуток по реалізаційної діяльності знайдена вище і дорівнює: Пр = 10085,9 тис. руб.
Балансовий прибуток підприємства формується з внеріалізаціонной та реалізаційною прибутку:
Пб = 680 +10085,9 = 10765,9 тис. руб.
Оподатковуваний прибуток розраховується як різниця між балансовою прибутком підприємства та податками, які сплачуються з балансового прибутку:
Пн = 10765.9-4 * 90 = 10405,9 тис. руб.
Визначається податок на доход за цінними паперами:
Нд = 4 * 80000 * 15/100 = 48 тис. руб.
Податок на прибуток по основній діяльності та від оренди:
Нп = (10405,9-4 * 80) * 24/100 = 2,4 тис. руб.
Прибуток залишається у розпорядженні підприємства:
Ппред = 10405,9-48-2,4 = 10355,5 тис. руб.
Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між прибутком, що залишився в розпорядженні підприємства, та сумою економічних санкцій:
Пч = 10355,5-4 * 40 = 10195,5 тис. руб.
Після впровадження заходів зміниться середньорічна вартість основних фондів, а саме: = 5,95 +2,09 = 8,04 млн. руб.
Таким чином після впровадження заходів рентабельність основних виробничих фондів:
РОФ = 10195,5 / (8040) * 100 = 126,8%.
Збільшення рентабельності основних фондів відбулося за рахунок збільшення більш швидкої динаміки зростання чистого прибутку в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.
Фондовіддача основних фондів
Фондовіддача - Показує скільки продукції знімається з одного рубля основних фондів.
ФО = РПопт / Фсг, (31)
де РПопт - обсяг виробленої за рік продукції (в оптових цінах).
До впровадження заходів:
ФО = 23508,64 / 5950 = 3,95 руб.
Після впровадження заходів:
ФО = 26432,922 / 8040 = 3,3 руб.
Зниження цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки зростання обсягу виробленої продукції в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.
Фондомісткість продукції
Фондомісткість - скільки основних фондів припадає на один рубль продукції.
ФЕ = 1/ФО * 100, (32)
До впровадження заходів:
ФЕ = 1 / 3, 95 = 0,25 руб.;
Після впровадження заходів:
ФЕ = 1 / 3, 3 = 0,3 руб.;
Збільшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки зростання обсягу виробленої продукції в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.
Фондоозброєність праці
Фондоозброєність - скільки основних фондів припадає на одну людину.

ФВ = Фсг / Чср.сп., (33)
де Чср.сп. - Середньооблікова чисельність працівників.
До впровадження заходів:
ФВ = 5,95 * 10 / 100 = 595 000 тис. руб.
Після впровадження заходів:
ФВ = 8,04 * 10 / 100 = 804 000 тис. руб.
Збільшення цього показника відбулося за рахунок зростання середньорічної вартості основних фондів.
Витрати на 1 руб. товарної продукції:
Витрати на 1 руб. показують, скільки необхідно вкладень, щоб отримати один карбованець товарної продукції.
Зт = Сс / РПопт, (34)
де Сс - повна собівартість продукції на весь випуск (тис. крб.);
РПопт - обсяги виробництва та реалізації виробів А (Б) за рік (тис. крб.).
До впровадження заходів:
Для виробу А: Зт = 1541,87 / 1927,34 = 0,8
Для виробу Б: Зт = 2668,91 / 3602,9 = 0,74
Після впровадження заходів:
Для виробу А: Зт = 1749,9 / 2302,765 = 0,76 руб.;
Для виробу Б: Зт = 3003,04 / 4305,465 = 0,69 руб.
Зменшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки росту повної собівартості виробленої продукції порівняно з обсягами виробництва і реалізації продукції.
Металоємність
Металоємність - відношення вартості використаної сировини (металу) до вартості випущеної продукції.

М = Зм / Сс,
де Зм-витрати на метал;
Сс-повна собівартість продукції
До впровадження заходів:
Для виробу А: М = 525,42 / 1541,87 = 0,34;
Для виробу Б: Нр = 394,068 / 1334,45 = 0,295;
Після впровадження заходів:
Для виробу А: Нр = 517,96 / 1462,6 = 0,35
Для виробу Б: Нр = 388,89 / 1256,47 = 0,31.
Збільшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки росту повної собівартості виробленої продукції порівняно з витратами на метал.
Виробіток на одного працюючого
Вироблення характеризує кількість продукції, робіт або послуг припадають на одного працівника.
В = РПопт / Чср.сп, (35)
де РПопт - обсяги виробництва та реалізації виробів за рік;
Чср.сп. - Середньооблікова чисельність працівників.
До впровадження заходів:
В = 23508,64 / 100 = 235,0864 тис. руб.;
Після впровадження заходів:
В = 26432,922 / 100 = 264,329 тис. руб.
Збільшення цього показника відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.
Величини показників і їх зміна (абсолютне і відносне) представимо вигляді таблиці:

Показник
До впровадження
Після впровадження
Абсолютна зміна
Відносне зміна
Річний обсяг реалізації продукції (тис. крб.)
23508,64
26432,922
2924,28
12,4
Річний прибуток від реалізації продукції (грн.)
7011,252
10085,9
3074,648
43.9
Рентабельність продажів (%)
29,8
38,2
8,4
28,2
Рентабельність продукції (%)
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб А
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб Б
25
35
32
43
7
8
28
23
Рентабельність ОФ (грн.)
90
126,8
36,8
40,9
Фондовіддача ОФ (грн.)
3,95
3,3
-0,65
16,46
Фондомісткість ОФ (грн.)
0,25
0,3
0,05
20
Витрати на 1 руб. товарної продукції (грн.):
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб А
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб Б
0,8
0,74
0,76
0,69
-0,04
-0,05
5
6,8
Металоємність (грн.)
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб А
SYMBOL 183 \ f "Symbol" \ s 10 \ h виріб Б
0,34
0,295
0,35
0,31
0,01
0,015
2,94
5,08
Виробіток на одного працюючого (тис. крб.):
235,0864
264,329
29,24
12,44
Як видно з таблиці, після проведення техніко-економічних заходів, спрямованих на зміну собівартості продукції, очікуваний результат був досягнутий, тобто собівартість продукції знизилася. А також досягнутий хороший результат щодо збільшення чистого прибутку підприємства. Незважаючи на те, що термін окупності капітальних вкладень у здійснення заходів становить 1,86 року, динаміка зміни показників ефективності виробництва лежить в межах 0-50%, що дозволить в найближчому часі ще більше збільшити прибуток підприємства.

Висновок
Зниження собівартості є обов'язковою умовою збільшення прибутку підприємства та підвищення ефективності його роботи; зниження собівартості відіграє також важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності продукції підприємства.
Собівартість продукції є комплексним показником, в якому відображено вплив великої кількості факторів.
У цій роботі проводився розрахунок собівартості продукції до і після впровадження науково-технічних заходів. У результаті чого стало очевидно, що проведені на підприємстві заходи, призвели до гарного результату, а саме: знизилася собівартість виробів (на 74,98 руб. / шт. Вироби А і на 79,27 руб. / шт. Виробу Б), збільшився обсяг виробництва без збільшення чисельності працівників (на 195 шт. вироби А і 390 шт. виробу Б), а так само відбулося зниження норми витрати металу (на 7%), і зниження витрати електроенергії (на 5%). Незважаючи на зростання зарплати виробничих робітників (на 3%) і зростання загальної суми умовно - постійних витрат (1,2%) чистий прибуток підприємства у розрахунку за рік значно виросла на 4820,23 тис. руб., А хороша динаміка показників ефективності виробництва дозволяє говорити про подальшому збільшенні прибутку.

Бібліографічний список
1. Економіка підприємства.: Підручник / За редакцією проф. Н.А. Сафронова. - М.: «Юрист», 2000.
2. Економіка підприємства (фірми): Підручник для вузів / Під ред. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2002.
3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфінкеля. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
4. Економіка підприємства / За редакцією В.М. Семенова. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1998.
5. Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М.: Інформаційно - впроваджувальний центр «Маркетинг», 1999. - 693 с.
6. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - М.: ИНФРА - М, 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
205.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Техніко економічне обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності діяльності транспортного
Економічне обгрунтування технічних рішень у курсових і дипломних проектах
Економічне обгрунтування енергозберігаючих заходів
Економічне обгрунтування заходів щодо ліквідації свердловин в умо
Техніко економічне обгрунтування пропозиції щодо впровадження КІС в організацію ТОВ Сервіс
Техніко-економічне обгрунтування пропозиції щодо впровадження КІС в організацію ТОВ Сервіс
Економічне обгрунтування заходів щодо зниження собівартості вантажних перевезень
Економічне обгрунтування заходів щодо ліквідації свердловин в умовах ЗАТ ПГМ М-ГЕОС
Техніко економічне обгрунтування ефективності будівництва нового підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru