Економічна теорія 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

4. ТЕСТИ ДЛЯ підготовка до проміжних ДЕРЖАВНОМУ КОНТРОЛЮ
4.1 Предмет, об'єкт і методи економічної теорії
4.1.1 Місце і роль економічної теорії в розвитку суспільства
1. Термін «економія» вперше запропонований:
A) В.І. Леніним;
B) Аристотелем;
C) К. Марксом;
D) Ксенофонтом;
E) Ф. Енгельсом.
2. Термін "політична економія" вперше вжив у заголовку своєї праці:
A) Адам Сміт;
B) Аристотель;
C) Антуан де Монкретьєн;
D) Карл Маркс;
E) Альфред Маршалл.
3. Термін "економікс" одержав загальне визнання після того, як був вжитий в назві праці:
A) Жана Батіста Сея;
B) Альфреда Маршалла;
C) Джона Стюарта Мілля;
D) Джона Мейнарда Кейнса;
E) Пола Самуельсона.

4. Під економічною теорією у вузькому сенсі слова розуміється:
A) Мікроекономіка;
B) Світова економіка;
C) Макроекономіка;
D) Політична економіка;
E) Маркетинг.
5. Що вивчає економічна теорія:
A) Вірні відповіді B) і D);
B) Організаційно-економічні та соціально-економічні відносини;
C) Продуктивні сили суспільства;
D) Економічна поведінка людей;
E) Технологію виробництва товарів.
6. Економічна теорія не вивчає:
A) Як ефективно використовувати ресурси;
B) Як робити гроші;
C) Як розподіляється національний дохід;
D) Як добитися мінімізації витрат;
E) Як стабілізувати економіку.
7. Економіка - це складне, комплексне явище:
A) Яке має різні аспекти;
B) Елементи якого знаходяться у взаємозв'язку, в системі;
C) Яке не можна зводити лише до одного типу економічних відносин;
D) Яке зводиться до якого-небудь аспекту економічної діяльності;
E) Вірні відповіді А, B, C.
8. Виберіть найбільш повне визначення предмета економічної теорії:
A) Економіка вивчає економічну структуру суспільства;
B) Економіка вивчає діяльність, що включає виробництво і обмін товарами;
C) Економіка вивчає змінні величини, поведінка яких впливає на стан народного господарства (ціни, виробництво, зайнятість і т.д.);
D) Економіка вивчає гроші, банківську систему, капітал;
E) Економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів.
9. Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета теоретичної економіки?
A) ефективне використання ресурсів;
В) необмежені виробничі ресурси;
C) максимальне задоволення потреб;
D) матеріальні і духовні потреби;
E) рідкість блага.
10 У якому з перерахованих випадків вивчення теоретичної економіки не має практичного значення?
А) кожна людина відчуває вплив економіки і сам впливає на неї;
B) кожна людина заробляє гроші, використовуючи свої знання і досвід про тих чи інших сферах діяльності. Теоретична економіка вчить студентів «вмінню жити»;
C) кожна людина стикається з політичними проблемами, багато з яких пов'язані з економікою;
D) кожен, хто розбирається в принципах функціонування економіки, здатний краще вирішувати власні економічні проблеми.
11. Економічна теорія:
A) Придатна для вивчення всіх економічних систем;
B) Придатна тільки для вивчення капіталістичної системи господарювання;
C) Не може бути корисною при вивченні економічних відносин, властивих соціалізму;
D) вірні відповіді B і C;
E) Придатна для вивчення доіндустріальних систем.
12. Макроекономіка визначається як галузь економічної теорії, яка вивчає:
A) процеси, що відбуваються в національній економіці, взятої в цілому;
B) роль держави в економіці;
C) глобальні проблеми економічного розвитку людства;
D) ті ж проблеми, що і політична економія в первісному значенні цього терміна;
E) правильні відповіді C) і D);
13. У сфері економічної діяльності визначальне значення має:
A) Обмін;
B) Споживання;
C) Виробництво;
D) Розподіл;
E) Перерозподіл.

14. Техніко-економічний підхід до економіки характеризує:
A) Вірні відповіді B і C;
B) Процес перетворення наявних у розпорядженні суспільства ресурсів у продукцію;
C) Матеріально-речовий аспект економіки;
D) Соціально-економічний аспект економіки;
E) Організаційно-економічний аспект економіки.
15. Організаційно-економічний підхід до економіки - це підхід, заснований на:
A) вичленовування відносин щодо раціонального використання та відтворення ресурсів;
B) Системі суспільного поділу праці, спеціалізації виробництва і усуспільнення, різноманітті форм організації виробництва, праці і управління;
C) Різноманітності форм життєдіяльності людини;
D) Різниця загального і особливого в економіці;
E) Аналізі виробничих відносин як форми продуктивних сил.
16. Соціально-економічний підхід до економіки досліджує:
A) Вірні відповіді B і C;
B) Базисні відносини, що визначають характер інших відносин;
C) Відносини власності і розподілу доходів;
D) Продуктивні сили суспільства;
E) Ставлення людини до природи.
17. Яке з наведених нижче висловлювань є правильним:
A) Економічні закони діють об'єктивно, але люди повинні вивчати їх і використовувати їх у практичній діяльності;
B) Економічні закони діють з волі людей, люди встановлюють їх;
C) Економічні закони діють самі по собі, незалежно від волі і бажань людей;
D) Економічні закони те ж саме, що і юридичні закони;
E) Вірні відповіді B і D.
18. Що таке економічні закони:
A) Значні внутрішні, стійкі причинно-наслідкові зв'язки у виробничих відносинах;
B) Формалізовані подання про економічні явища;
C) Наукові абстракції, що дозволяють визначити суттєві сторони економічних явищ;
D) Статті кримінального і цивільного кодексів, які регулюють економічні відносини, економічну діяльність;
E) Юридичні закони.
19. Що таке економічні категорії:
A) спрощені затвердження;
B) суб'єктивні оцінки понять;
C) наукові абстракції, виражають ті чи інші сторони виробничих відносин;
D) причинно-наслідкові зв'язки;
E) формалізовані подання про економічні явища
20. Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті:
A) повна зайнятість;
B) повне використання виробничих ресурсів;
C) або повна зайнятість, або повне використання інших ресурсів;
D) і повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів;
E) все перераховане вище невірно
21. Якщо економічне зростання сприяє справедливому розподілу доходу, то ці дві макроекономічні цілі:
A) логічно пов'язані один з одним;
B) суперечать один одному;
C) доповнюють один одного;
D) взаємовиключають одне одного;
E) все перераховане вище невірно.
22. Яка економічна мета, якщо суспільство прагне мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів?
A) досягнення повної зайнятості;
B) підтримка економічного зростання;
C) економічна безпека;
D) економічна ефективність;
E) все перераховане вище невірно.
23. Держава збільшило витрати на закупівлю будівельного устаткування, а слідом за цим ціни на нього впали. Висновок про те, що перше причина другого, приклад:
A) Логічно помилкового побудови;
B) Хибна з'єднання;
C) Нечіткої термінології;
D) Неправильного використання визначень;
E) все перераховане вище невірно.

24. Економіка відокремлених економічних суб'єктів є предметом:
A) Мікроекономіка;
B) макроекономіки;
C) Мезоекономікі;
D) мегаекономіка;
E) Економіки світового господарства.
25. Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі вивчається:
A) Мікроекономіка;
B) Макроекономіка;
C) Менеджментом;
D) Міжнародними фінансами;
E) Світовий економікою.
26. Мікроекономіка вивчає:
A) Виробництво окремих товарів та динаміку їх цін;
B) Загальний рівень цін;
C) Чисельність зайнятих у народному господарстві;
D) Виробництво в масштабі всієї економіки;
E) Циклічні коливання в економіці.
27. Мікроекономіка може бути визначена як галузь економічної науки, яка вивчає:
A) використання мікрокомп'ютерів в економічних дослідженнях;
B) економічну поведінку індивідуальних підприємців і дрібних фірм;
C) відносини між окремими представниками різних класів суспільства;
D) економічну поведінку окремих груп споживачів, фірм і власників ресурсів;
28. Фундаментальні економічні питання «що, як і для кого виробляти», вирішуються на мікро-та макрорівні. Який з цих питань може вирішуватися тільки на макроекономічному рівні.
A) що виробляється?
B) з яким рівнем інфляції ми зіткнемося?
C) скільки товарів та послуг буде зроблений?
D) хто буде виробляти товари та послуги?
E) для кого будуть проводитися товари та послуги?
29. Виберіть функцію, яка не має відношення до функцій економічної теорії:
A) Пізнавальна;
B) Практична;
C) Методологічна;
D) Посередницька;
E) Критична.
30. Що розкриває зміст методу наукової абстракції:
A) Вірні відповіді B і E;
B) Виділення в досліджуваних процесах типового, стійкого;
C) Моделювання економічних процесів;
D) Постановка експериментів;
E) Очищення наших уявлень про досліджуваних процесах від випадкового, що минає.
31. Що таке індукція:
A) історичний підхід до економічних явищ;
B) обгрунтування частковостей на основі загальних положень;
C) наукове обгрунтування експерименту;
D) розробка економіко-математичних моделей;
E) виведення загальних положень на основі частковостей.
32. Що таке дедукція:
A) обгрунтування частковостей на основі загальних положень;
B) виведення загальних положень, принципів на основі окремого;
C) спрощене твердження;
D) моделювання економічних процесів;
E) історичний підхід до економічних явищ.
33. Чим характеризується метод синтезу:
A) з'єднання окремих елементів в єдине органічне ціле, дослідження їх взаємодії;
B) обгрунтування приватних положень на базі загальних;
C) постановка експериментів;
D) моделювання економічних процесів;
E) вірні відповіді B) і D);
34. Чим характеризується метод аналізу:
A) розчленування економічного явища на складові його прості елементи;
B) з'єднання елементів в єдине органічне ціле;
C) логічне виведення загальних положень;
D) постановка експериментів;
E) моделювання економічних процесів.
35. Позитивна економічна теорія вивчає:
A) що є;
B) що повинно бути;
C) позитивні тенденції в економічному розвитку;
D) оцінні судження;
E) немає правильної відповіді
36. Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах, то який метод аналізу є:
A) описовим;
B) гіпотетичним;
C) дедуктивним;
D) індуктивним;
E) аналітичним.
37. Що вивчає економічна теорія:
A) Вірні відповіді B і D;
B) Організаційно-економічні та соціально-економічні відносини;
C) Продуктивні сили суспільства;
D) Економічна поведінка людей;
E) Технологію виробництва товарів.
38. Проблема «що виробляти»:
А) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;
B) може розглядатися як проблема вибору точки на ЛПВ;
C) вивчається на основі дії закону спадної продуктивності факторів виробництва;
D) виникає тільки в умовах гострого дефіциту ресурсів;
Е) немає правильної відповіді.

4.1.2 Основи суспільного виробництва
39. Ресурсами не є:
А) продукти харчування;
B) корисні копалини;
C) кваліфікована робоча сила;
D) лабораторне обладнання;
Е) грошові кошти.
40. Рідкість - це:
A) Характеристика тільки індустріальних систе;
B) Концепція, що відображає неможливість повного задоволення людських потреб;
C) Характеристика тільки доіндустріальних систем;
D) Ефективність;
E) Платоспроможний попит.
41. Що належить до фізіологічним потребам?
A) фактори виробництва;
B) потреба в грошах;
C) потреба одязі, їжі, житло;
D) золото і срібло;
E) цінні папери.
42. Якщо суспільство перебуває в точці Е (див. рис. 1) на лінії виробничих можливостей, то це означає, що:
А) більше виробляється продукту Б, ніж продукту А;
B) суспільство не повністю використовує свої ресурси;
C) більше виробляється продукту А, ніж продукту Б;
D) виробництво продуктів однаково;
Е) ніщо з перерахованого вище не підходить.
Б
. E
А
Рис. 1 .- Крива виробничих можливостей
43. Встановіть, в якій з наступних нижче трійок економічних ресурсів представлені приклади тільки факторів виробництва:
А) рахунок у банку, господар магазину, сірка;
B) банкір, нафту, трактор;
C) геолог, верстат, гроші;
D) облігації, вугілля, бригадир;
Е) гроші, технолог, газ.
44. На лінії виробничих можливостей зростання виробництва одного виду продукту поєднується:
A) З постійним обсягом виробництва іншого продукту;
B) Зі зростанням виробництва іншого виду продукту;
C) З зменшенням виробництва іншого виду продукту;
D) Можливий будь-який їх зазначених відповідей;
E) З пропорційним збільшенням споживання.
45. Ефективне функціонування економічної системи на графіку виробничих можливостей відображає:
A) Будь-яка точка, що лежить на кривій виробничих можливостей;
B) Точка, що лежить нижче кривої виробничих можливостей;
C) Точка, що лежить вище кривої виробничих можливостей;
D) Точка, що лежить на кривій виробничих можливостей і одно віддалена від обох ординат;
E) Правильні відповіді A і D.
46. Для студентів альтернативну цінність навчання в університеті відображає:
A) Максимальний заробіток, який можна отримувати працюючи;
B) Розмір стипендії;
A) просте відтворення;
B) інтенсивний тип економічного зростання;
C) нульове економічне зростання;
D) екстенсивний тип економічного зростання;
E) змішаний тип відтворення.
476. У моделях економічного зростання:
A) досліджуються фактори, що забезпечують сумісність динамічної рівноваги з повною зайнятістю;
B) розкриваються причини коливань економічної активності;
C) показуються причини відхилень від траєкторії сталого рівноважного зростання економіки;
D) вірні відповіді В і С;
E) досліджується взаємозв'язок між факторами виробництва.
477. Яка з перерахованих проблем не відноситься до глобальних соціально-економічних проблем?
A) Економічна відсталість (бідність)
B) Демографічна проблема
C) Продовольча проблема
D) Проблема зростання злочинності в місті
E) Екологічна проблема
478. Модель зростання Р. Солоу дає можливість дослідити:
A) всі перераховані нижче процеси;
B) вплив економічної політики на рівень життя населення;
C) вплив темпів зростання на динаміку реального ВНП;
D) вплив технологічного процесу на динаміку реального ВНП;
E) зміни у ВВП.
479. Графічне зображення економічного зростання і впливу на нього технічного прогресу можна продемонструвати за допомогою:
A) Кривий виробничих можливостей;
B) Кривий сукупного попиту;
C) Кривий Лоренца;
D) Кривий сукупної пропозиції;
E) Кривий Лаффера.
480. Стійкий характер рівноважного економічного зростання в моделі Р. Солоу забезпечується:
A) взаємозамінністю факторів виробництва досконалою конкуренцією на ринках факторів виробництва;
B) зростанням населення;
C) підвищенням норми заощадження;
D) НТП;
E) науково-технічним процесом.
481. У моделі економічного зростання Р. Харрода економічне зростання є природним, якщо темп зростання економіки:
А) забезпечує повне завантаження виробничих потужностей;
B) забезпечує рівновагу на ринку праці при повному завантаженні виробничих потужностей;
C) забезпечує динамічну рівновагу на ринку праці;
D) забезпечує повну зайнятість;
E) вірні відповіді В і С.
482. Безперервне збільшення обсягу випуску в розрахунку на одного працюючого в моделі Р. Солоу забезпечується:
A) підвищенням темпу приросту населення;
B) технічним прогресом;
C) збільшенням темпу приросту чисельності зайнятих;
D) зростанням норми заощадження;
E) економією часу.
483. Потенційний обсяг реального ВНП може зростати при:
A) впровадженні у виробництво нової, більш ефективної технології;
B) збільшенні державних витрат на виплату допомоги по безробіттю;
C) зниженні рівня цін;
D) збільшенні пропозиції грошей;
E) збільшенні сукупної пропозиції.
484. У неокласичних моделях економічного зростання коефіцієнт капіталоозброєності праці в процесі економічного розвитку:
A) знижується;
B) збільшується;
C) змінюється в залежності від стану економічної кон'юнктури;
D) не змінюється;
E) збільшується пропорційно.
485. До числа передумов побудови неокласичних моделей економічного зростання належать такі припущення:
A) застосовувані технології допускають досить високу взаємозамінність факторів виробництва; на ринку існує досконала конкуренція;
B) застосовувані технології не допускають взаємозамінності факторів виробництва;
C) взаємозамінність факторів виробництва залежить від характеру конкуренції;
D) рівень цін у процесі економічного зростання не змінюється;
E) економіка повинна бути відкритою.
486. Найбільш істотна причина економічного зростання в розвинених країнах:
A) технологічні зміни у виробництві;
B) збільшення обсягу робочого часу;
C) збільшення обсягу застосовуваного капіталу;
D) реалізація грошово-кредитної і фіскальної політики, що сприяє економічному зростанню;
E) зростання кваліфікації робочої сили.
487. Економічне зростання може бути проілюстрований:
A) кривої сукупного попиту;
B) зрушенням кривої виробничих можливостей вліво;
C) рухом точки по кривій виробничих можливостей;
D) рухом від однієї точки до іншої всередині кривої виробничих можливостей;
E) зрушенням кривої виробничих можливостей вправо.
488. З нижче перерахованих зовнішніх ефектів позитивним є:
A) Скидання фермерами стоків від очищення корівників в річку;
B) Забруднення навколишнього середовища хімічним комбінатом;
C) Вакцинація населення;
D) Витік нафти в Каспійському морі в результаті порушення технології буріння на буровій платформі;
E) Збільшення витрат держави на мілітаризацію економіки.
489. З нижче перерахованих зовнішніх ефектів негативним є:
А) Вакцинація населення;
В) Забруднення навколишнього середовища хімічним комбінатом;
C) Будівництво залізниці у важкодоступний та віддалений район країни;
D) Флюорографія грудної клітки з метою профілактики захворювання населення на туберкульоз;
E) Реалізація програми з озеленення міст.
490. Які джерела інтенсивного шляху розвитку?
A) Впровадження нової техніки;
B) Збільшення відпрацьованого часу;
C) Збільшення чисельності працівників;
D) Збільшення факторів виробництва;
E) Збільшення кількості засобів виробництва без зміни якості.
4.5 Міжнародна економіка
491. Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі?
A) Суму експорту та імпорту;
B) Обсяг імпорту;
C) Обсяг експорту;
D) Вартість поставлених на експорт товарів, за які в країну
надійшла валюта;
E) Різницю експорту та імпорту.
492. Мито - це:
A) грошовий збір, що стягується державою через мережу митниць з товарів, майна та цінностей при перетині ними кордону країни;
B) прогресивний податок;
C) нетарифний інструмент;
D) демпінг;
E) ембарго.
493. Міжнародний поділ праці пов'язано:
A) з міграцією робочої сили;
B) з абсолютними перевагами країни;
C) з міграцією капіталу;
D) з теорією порівняльних переваг;
E) з відокремленням товаровиробників.
494. Що належить до нетарифних бар'єрів обмеження зовнішньоекономічної діяльності:
А) квоти на експорт та імпорт окремих товарів, державна монополія на певні види зовнішньоекономічної діяльності;
В) митні тарифи, пряме субсидування експорту;
З) демпінг, державне страхування експортних кредитів;
D) максимальні, мінімальні, пільгові тарифи;
Е) субсидії.
495. Як правильно охарактеризувати поняття "експортна квота":
А) це відношення вартості експорту до вартості валового внутрішнього продукту;
В) це заборгованість держави громадянам і організаціям інших країн;
З) це співвідношення платежів за кордон і надходжень з-за кордону за певний період;
D) це відношення зміни чистого експорту до застосування доходу;
Е) це субсидії.
496. Протекціонізм:
А) являє собою політику держави, спрямовану на захист внутрішнього ринку від конкурентів, а часто і на захоплення зовнішніх ринків;
В) представляє собою політику держави з метою відкрити внутрішній ринок для іноземних капіталів, товарів або робочої сили;
С) це діяльність, спрямована на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами;
D) це діяльність з метою створення сприятливих зовнішніх умов для розширеного відтворення всередині країни;
Е) допомогу підприємця.
497. У квітні 1999 року в Казахстані стався:
A) Відмова від тарифних обмежень імпорту;
B) Переклад всіх державних підприємств у приватну власність;
C) Переклад усіх підприємств у державну власність;
D) Перехід до плаваючого курсу національної валюти - тенге;
E) Перехід на єдиний одновідсотковий податок.
498. Спеціалізація окремих країн на виробництва певних видів продукції, якими країни обмінюються між собою:
A) Висновок міжнародного договору;
B) Міжнародна торгівля;
C) Міжнародний зв'язок;
D) Міжнародна міграція робочої сили;
E) Міжнародний поділ праці.
499. Що не відноситься до зовнішньоторговельної політики держави
A) Протекціонізм;
B) Квотування;
C) Ембарго;
D) Грошово-кредитна політика;
E) Демпінг.

500. Яке місце Казахстану в міжнародному поділі праці:
A) спеціалізація на нових технологіях;
B) спеціалізація на постачання нафти, газу та інших корисних копалин;
C) спеціалізація на виробництві харчової продукції;
D) спеціалізація на виробництві нових синтетичних матеріалів;
E) спеціалізація на комп'ютерах.

5. Матриця відповідей
Номер питання
Правильна відповідь
Номер питання
Правильна відповідь
Номер питання
Правильна відповідь
1
B
31
E
61
A
2
C
32
A
62
A
3
B
33
A
63
A
4
A
34
A
64
A
5
A
35
A
65
A
6
B
36
D
66
B
7
E
37
A
67
A
8
E
38
B
68
D
9
B
39
A
69
E
10
A
40
B
70
A
11
A
41
C
71
A
12
A
42
A
72
A
13
C
43
B
73
D
14
A
44
C
74
B
15
B
45
A
75
A
16
A
46
A
76
B
17
A
47
A
77
A
18
A
48
A
78
A
19
E
49
A
79
A
20
D
50
A
80
A
21
B
51
E
81
C
22
D
52
A
82
B
23
A
53
D
83
A
24
A
54
A
84
E
25
B
55
C
85
A
26
A
56
A
86
A
27
D
57
B
87
D
28
B
58
D
88
B
29
D
59
A
89
A
30
A
60
A
90
A
91
A
134
C
177
A
92
A
135
C
178
A
93
A
136
A
179
B
94
A
137
D
180
C
95
A
138
A
181
D
96
A
139
A
182
D
97
A
140
A
183
A
98
A
141
A
184
A
99
A
142
C
185
B
100
A
143
C
186
C
101
A
144
D
187
C
102
A
145
A
188
A
103
A
146
C
189
A
104
B
147
A
190
A
105
A
148
A
191
C
106
A
149
A
192
E
107
B
150
A
193
B
108
C
151
A
194
B
109
A
152
E
195
A
110
A
153
B
196
B
111
E
154
E
197
A
112
A
155
A
198
A
113
A
156
A
199
D
114
A
157
B
200
D
115
A
158
D
201
A
116
A
159
D
202
A
117
B
160
B
203
118
C
161
D
204
A
119
B
162
A
205
A
120
A
163
B
206
121
C
164
B
207
E
122
B
165
E
208
C
123
B
166
C
209
C
124
A
167
B
210
A
125
C
168
D
211
A
126
A
169
A
212
D
127
E
170
A
213
A
128
D
171
A
214
E
129
D
172
B
215
A
130
B
173
A
216
D
131
A
174
B
217
A
132
C
175
D
218
A
133
C
176
C
219
E
220
C
263
A
306
A
221
A
264
B
307
A
222
A
265
A
308
A
223
A
266
C
309
B
224
C
267
C
310
A
225
A
268
A
311
E
226
A
269
B
312
A
227
B
270
B
313
A
228
A
271
B
314
A
229
E
272
A
315
A
230
A
273
D
316
A
231
A
274
D
317
A
232
D
275
A
318
A
233
A
276
A
319
D
234
B
277
A
320
A
235
A
278
D
321
B
236
E
279
A
322
A
237
B
280
A
323
D
238
A
281
A
324
A
239
A
282
C
325
A
240
E
283
B
326
A
241
A
284
C
327
C
242
C
285
D
328
A
243
A
286
A
329
A
244
A
287
E
330
A
245
A
288
A
331
C
246
E
289
A
332
B
247
A
290
A
333
A
248
D
291
A
334
A
249
A
292
B
335
B
250
B
293
A
336
A
251
C
294
A
337
A
252
C
295
C
338
A
253
A
296
A
339
D
254
B
297
A
340
A
255
A
298
B
341
B
256
D
299
B
342
E
257
A
300
A
343
B
258
A
301
A
344
C
259
A
302
C
345
B
260
A
303
C
346
D
261
C
304
A
347
C
262
E
305
B
348
C
349
B
392
A
435
A
350
B
393
E
436
B
351
A
394
A
437
A
352
D
395
A
438
A
353
C
396
A
439
B
354
E
397
A
440
A
355
D
398
A
441
C
356
A
399
C
442
A
357
A
400
D
443
E
358
B
401
A
444
D
359
A
402
E
445
B
360
B
403
D
446
E
361
C
404
A
447
A
362
B
405
B
448
C
363
A
406
D
449
A
364
D
407
B
450
A
365
A
408
A
451
C
366
A
409
A
452
A
367
A
410
D
453
A
368
A
411
A
454
E
369
E
412
A
455
370
A
413
A
456
A
371
A
414
A
457
C
372
A
415
B
458
C
373
A
416
B
459
E
374
A
417
C
460
A
375
C
418
B
461
A
376
A
419
D
462
A
377
A
420
A
463
A
378
A
421
A
464
A
379
D
422
A
465
B
380
A
423
E
466
B
381
A
424
A
467
B
382
C
425
A
468
C
383
A
426
D
469
B
384
B
427
C
470
A
385
D
428
D
471
B
386
A
429
A
472
A
387
B
430
D
473
A
388
D
431
A
474
A
389
E
432
A
475
B
390
A
433
C
476
A
391
B
434
A
477
D
478
A
486
A
494
A
479
A
487
E
495
A
480
A
488
E
496
A
481
A
489
B
497
D
482
B
490
A
498
E
483
A
491
E
499
D
484
C
492
A
500
B
485
A
493
D
C) Витрати держави на освіту середньостатистичного фахівця;
D) Витрати батьків на утримання студента;
E) Витрати часу молодої людини на навчання;
47. Яка з наведених нижче рис може характеризувати неекономічне благо:
A) Може задовольняти потреби людей;
B) Є результатом виробництва;
C) Є недостатнім;
D) Є платним;
E) Правильні відповіді C, D.
48. Яка з нижче наведених характеристик невірна по відношенню до економічного блага:
A) Є тільки результатом виробництва;
B) Може задовольняти потреби людей;
C) Є недостатнім для задоволення потреб всіх людей;
D) Не є дармовим: щоб мати економічне благо, треба відмовитися від іншого економічного блага;
E) Правильні відповіді B, C.
49. Що таке виробничі відносини:
A) Відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання;
B) Відносини з приводу використання природних, матеріальних, інформаційних ресурсів;
C) Відносини людини до природи;
D) Відносини між соціальними групами;
E) Вірні відповіді В і С.
50. Що належить до елементарних продуктивним силам суспільства:
A) Сукупність засобів виробництва і робочої сили;
B) Планування;
C) Форми усуспільнення виробництва;
D) Земля, вода, корисні копалини;
E) Інфраструктура та її елементи.
51. Які з перерахованих відносин відносяться до типу соціально-економічних:
A) Відносини власності;
B) Форми організації та управління економікою;
C) Відносини людини до природи;
D) Поділ і кооперація праці;
E) Вірні відповіді В і D.
52. Ким є домогосподарства на ринку ресурсів в моделі кругообігу доходів і витрат у ринковій економіці:
А) Продавцями;
В) Покупцями;
С) Відокремленими одиницям;
D) Об'єктами;
Е) Вірні відповіді В і С.
53. Основні фактори виробництва:
A) потреба, ресурси, експорт, праця.
B) обладнання, знаряддя праці, машини, сировину.
C) реклама, дохід, ціна, капітал.
D) праця, капітал, земля, підприємництво.
Е) ресурси, ринок, попит, робоча сила.
54. Що таке спосіб виробництва:
A) Єдність і взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин;
В) Економічний устрій, характерний для певного етапу розвитку суспільства;
C) Суспільно-економічна формація;
D) Ступінь матеріальної і духовної структури;
E) Технологія.
55. Обмеженість-це проблема, яка:
А) Існує тільки в бідних країнах;
В) Є тільки у бідних людей;
З) Є у всіх людей і товариств;
D) Ніколи не виникає у багатих людей;
Е) Ніколи не виникає у багатих країнах.
56.Стремленіе індивідуума отримати максимальний результат при мінімальних витратах - це поведінка людини:
А) Раціональне;
В) Нераціональне;
С) утриманське;
D) Споживче;
Е) Громадське.
57. До екстенсивних факторів економічного розвитку належать:
А) Використання досягнень НТП;
В) Розширення виробничих площ;
С) Підвищення кваліфікації працівників;
D) Зростання продуктивності праці;
Е) Застосування нових технологій.
4.1.3 Основні типи економічних систем
58.Каков риса не характеризує системні принципи:
A) Принцип ієрархічності;
B) Принцип цілісності;
C) Принцип структурності;
D) Принцип рівності;
E) Принцип детермінізму.
59. Технологія важлива для економічної системи, так як:
A) Вірні відповіді В і E;
B) Вона задає границі виробничих можливостей;
C) Вона визначає, що буде вироблено;
D) Вона впливає на ціну продукту;
E) Визначає ефективність використання факторів виробництва.
60. Вкажіть, що характеризує змішану економіку:
A) Вірні відповіді В і D;
B) Поєднання державного і приватного секторів економіки, які взаємодіють на основі ринкового механізму;
C) Централізоване планове керівництво економікою, що здійснюється на основі командно-адміністративного механізму;
D) Поєднання ринкових механізмів і державного регулювання економіки;
E) Планові форми економічних зв'язків.
61. Вкажіть, що характеризує економіку централізованого планування:
A) Планове розподіл ресурсів і капіталовкладення;
B) Різноманіття форм власності;
C) Вільна конкуренція;
D) Дія ринкових регуляторів;
E) Вірні відповіді В і С.
62. Що не характерно для традиційних економічних систем:
A) Розширене відтворення;
B) Низький рівень розвитку продуктивних сил;
C) Регулювання виробничих відносин з урахуванням традицій та звичаїв;
D) Панування натурального господарства і колективних форм власності;
E) Проста кооперація.
63. Яка з перелічених завдань є основною для економічної системи:
A) Скоординувати дії окремих економічних суб'єктів;
B) Визначити технічні умови виробництва;
C) Ліквідувати інфляцію і безробіття;
D) Встановити справедливе суспільний устрій;
E) Забезпечити розширення виробництва та економічного зростання.

64. Економічна система вирішує наступні фундаментальні питання:
A) Що, як, для кого;
B) Як, навіщо, для кого;
C) Коли, де, хто;
D) Хто, навіщо, чому;
E) Які причини інфляції та безробіття.
65. Виберіть, наш погляд, правильне визначення поняття "економічна система":
A) Сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, що утворюють певну цілісність;
B) Це конкретно-історична форма функціонування виробничих відносин як єдиного цілого;
C) Це особливим чином упорядкована зв'язок між виробниками матеріальних і нематеріальних благ та послуг;
D) Це спосіб виробництва;
E) Це спосіб управління.
66. Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи, це:
A) Інвестиції;
B) Рідкість;
C) Виробництво;
D) Обмін;
E) Розподіл.
67. До сучасним цілям розвитку економічних систем є:
A) економічна ефективність, соціальна спрямованість і рішення
глобальних проблем;
B) тільки глобальні проблеми;
C) тільки соціальна спрямованість;
D) тільки економічна ефективність і соціальна спрямованість;
E) тільки економічна ефективність.
4.1.4 Відносини власності та їх роль в економіці
68. Які відносини висловлює економічна категорія "власність":
A) Менеджмент;
B) Відносини людини до природи;
C) Відносини між людьми за класовою ознакою;
D) Відносини з приводу привласнення засобів і результатів виробництва;
E) Система правомочностей.
69. Як можна охарактеризувати ставлення "привласнення":
A) Право дарування;
B) Воно означає неможливість перетворення якогось об'єкта відносин у власну життєдіяльність даного суб'єкта;
C) Усуспільнення засобів виробництва;
D) Право користування;
E) Воно означає перетворення якогось об'єкта відносин у власну життєдіяльність даного суб'єкта.
70. Що таке "відчуження":
A) Це неможливість перетворення життєвих благ і ресурсів у власну життєдіяльність людини;
B) Це відчуження продуктів природи від людини;
C) Небажання особисто займатися всіма проблемами бізнесу;
D) Нездатність управляти підприємством;
E) Позбавлення власність на сплату боргу.
71. Яка пара категорій розкриває економічний зміст власності:
A) Присвоєння-відчуження;
B) Базис-надбудова;
C) Сутність-явище;
D) Причина - наслідок;
E) Суб'єкт - об'єкт.
72. Як можна охарактеризувати право володіння:
A) Право виключного фізичного контролю над благами;
B) Право витягати з речі її корисні властивості;
C) Право визначати долю речі;
D) Право на передачу благ у спадщину;
E) Право визначати можливості використання об'єкта.
73. Як характеризується право користування:
A) Право спадкування;
B) Право визначати долю речі;
C) Право фізичної контролю над річчю;
D) Право витягати з речі її корисні властивості;
E) Вірні відповіді С і D.
74. Чим характеризується право розпорядження:
A) Можливість здійснювати володіння річчю;
B) Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі;
C) Можливість витягати з речі її корисні природні властивості;
D) Можливість отримувати доходи від власності;
E) Вірні відповіді В і С.
75. У Республіці Казахстан за Конституцією існують такі форми власності:
A) Приватна і державна;
B) Державна, колективна, індивідуальна;
C) Державна, приватна, змішана;
D) Державна, змішана, спільна;
E) Державна, кооперативна, приватна.
76. У багатоукладної економіки перехідного періоду основні уклади:
A) приватнокапіталістичний, державно-капіталістичний, соціалістичний;
B) Соціалістичний, приватнокапіталістичний, дрібнотоварний;
C) Соціалістичний, дрібнотоварний, патріархальний;
D) Соціалістичний, приватнокапіталістичний, патріархальний;
E) Соціалістичний, приватнокапіталістичний.
77. Приватизація державної власності - це:
A) Перетворення державної власності в приватну;
B) Перетворення державної власності в колективну;
C) Перетворення суспільної власності в іншу;
D) Процес формування особистої власності;
E) Вірні відповіді B і C.
78. Роздержавлення власності - це:
A) Вірні відповіді В і С;
B) Збереження за державою право володіння і відмова від господарських функцій;
C) Створення багаторівневої державної власності;
D) Створення спільних підприємств, що належать державі;
E) Те ж саме, що й приватизація.
4.1.5 Форми суспільного господарства
79. Що властиво натуральній формі господарства:
A) Безпосередній зв'язок виробництва і споживання в рамках окремої господарської одиниці;
B) Відкритість господарства;
C) Поділ праці та спеціалізація;
D) Виробництво продукції з метою обміну;
E) Вірні відповіді В і D.
80. Що характеризує товарне виробництво:
A) Поділ праці та відкритість господарства.
B) Безпосередній зв'язок виробництва і споживання.
C) Натуральна форма продукту.
D) Універсальний характер праці.
E) Правильні відповіді В) і D).
81. Що характеризує перший великий суспільний поділ праці:
A) Відокремлення торгівлі та купецтва;
B) Відокремлення ремесла в особливий вид діяльності;
C) Відокремлення землеробства й скотарства в особливі види діяльності;
D) Усуспільнення виробництва;
E) Відокремлення товаровиробників.
82. Що характеризує друге велике суспільний поділ праці:
A) Відокремлення землеробства в особливий вид діяльності;
B) Відокремлення ремесла в особливий вид діяльності;
C) Відокремлення торгівлі та купецтва;
D) Відокремлення скотарства в особливий вид діяльності;
E) Відокремлення лихварства.
83. Що характеризує третій великий суспільний поділ праці:
A) Відокремлення торгівлі та купецтва;
B) Відокремлення лихварства;
C) Відокремлення землеробства;
D) Відокремлення скотарства;
E) Відокремлення ремесла.
84.Условія, необхідні для виникнення товарного виробництва:
A) традиційність економіки;
B) багаті природні ресурси;
C) універсальність праці;
D) виробництво одного продукту;
E) суспільний поділ праці та економічна відокремленість виробників.
85. Що з нижче перерахованого є товаром:
A) Продукт праці, призначений для обміну;
B) Дари природи;
C) неекономічні блага;
D) Продукт, призначений для власного споживання;
E) Правильні відповіді В і C.
86. Що таке вартість товару:
A) Праця, витрачена на виробництво товару;
B) Корисність товару;
C) Здатність обмінюватися на інші товари;
D) Рідкість товару;
E) Здатність задовольняти потреби людей.
87. Що таке споживча вартість товару:
A) Кількість праці, витраченого на виробництво товару;
B) Кількість матеріалу для виготовлення даного товару;
C) Здатність товару обмінюватися на інші товари;
D) Здатність задовольняти будь-які людські потреби;
E) Абстрактна праця.
88. Що таке мінова вартість товару:
A) Ціна;
B) Здатність обмінюватися на інші товари у певних кількісних пропорціях;
C) Рідкість;
D) Корисність;
E) Попит.
89. Як можна охарактеризувати конкретна праця, що створює товари:
A) Праця в особливій доцільною формі;
B) Абстрактна праця;
C) Витрати фізичної та розумової енергії людини;
D) Індивідуальний працю;
E) Громадський працю.
90. Як можна охарактеризувати абстрактна праця, що створює вартість товару:
A) Праця взагалі, безвідносно його конкретних форм;
B) Приватний працю;
C) Праця в особливій доцільною формі;
D) Індивідуальний працю;
E) Сукупний праця суспільства.
91. У товарному виробництві суспільне визнання продукт праці отримує:
A) У сфері обміну;
B) У сфері виробництва;
C) При розподілі;
D) У процесі споживання;
E) У невиробничій сфері.
92. Відповідно до закону вартості:
A) Виробництво і обмін товарів здійснюється на основі суспільно-необхідних витрат праці;
B) Продаж праці здійснюється на основі порівняння їх граничних корисностей;
C) Вартість регулюється корисністю та витратами виробництва;
D) Вартість регулюється співвідношенням попиту і пропозиції;
E) Ціни товарів повинні бути рівні вартості.
93. Що розуміється під суспільно нормальними умовами виробництва товару:
A) такі умови, за яких створюється переважна частина товарів даного виду;
B) умови, при яких створюються більш якісні товари;
C) умови, при яких створюються найдешевші товари;
D) порівнянні умови;
E) найгірші умови виробництва.
94. Корисність товару - це:
A) Споживча вартість;
B) Вартість;
C) Суб'єктивна оцінка цінності;
D) Цінність;
E) Мінова вартість.
95. Що таке гроші як економічна категорія:
A) Це товар, виконуючий роль загального еквівалента;
B) Це товар, що виражає свою вартість щодо іншого товару;
C) Це вартість товару, виражена в золоті;
D) Це золото і срібло;
E) Це властивість товару.
96. Яка з функцій грошей визначає таке поняття як ціна:
A) Міра вартості;
B) Засіб обігу;
C) Засіб нагромадження;
D) Засіб платежу;
E) Світові гроші.
97. Яку з перерахованих функцій грошей може виконувати тільки реальне золото:
A) Засіб утворення скарбів;
B) Засіб обігу;
C) Засіб платежу;
D) Міра вартості;
E) Світові гроші.
98. На основі якої функції грошей виникають кредитні гроші:
A) Засіб платежу;
B) Міра вартості;
C) Засіб обігу;
D) Засіб нагромадження;
E) Світові гроші.
4.1.6 Загальна характеристика ринкового господарства
99. Назвати неправильну класифікацію ринку:
A) за ступенем обмеження конкуренції: сировинний ринок;
B) за географічним положенням: місцевий, національний, світовий;
C) за економічним змістом: ринок праці, ринок капіталів;
D) за галузями: ринок автомобілів, ринок комп'ютерів;
E) за характером продажу: оптовий, роздрібний.
100. Основними суб'єктами ринкового господарства є:
A) домашні господарства, бізнес і уряд;
B) промислові, торговельні та позичкові капіталісти;
C) наймані робітники, капіталісти, землевласники;
D) власники факторів виробництва;
E) профспілки, об'єднання підприємців, державні інститути.
101. Проблема "як виробляти" в ринковій економіці вирішується:
A) через прагнення виробників до отримання прибутку і, отже, до мінімізації витрат виробництва;
B) на основі динаміки та обсягу споживчого попиту, які визначаються через ціни на кінцеві продукти;
C) на основі спеціалізації виробництва;
D) на основі широкого використання в економіці засобів виробництва;
E) на основі скорочення трансакційних витрат.
102. Поняття "досконала конкуренція" характеризується тим, що:
A) вірні відповіді В, D і Е;
B) значне число фірм, зайнятих у галузі, випускає стандартні товари;
C) є багато диференційованих товарів;
D) всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок;
E) повна мобільність всіх ресурсів, що припускає свободу вступу в галузь і виходу з неї.
103. Олігополія - ​​це:
A) ринок, на якому панує декілька великих фірм, які виробляють стандартизовані або диференційовані товари;
B) союз найбільших капіталістів з метою вилучення монопольно високого прибутку;
C) ринок вільної конкуренції;
D) вірні відповіді А і В;
E) монопсонія.
104. Монопсонія - це:
A) наявність на ринку одного продавця;
B) наявність на ринку одного покупця;
C) наявність на ринку безлічі продавців;
D) наявність на ринку безлічі покупців;
E) наявність декількох продавців і покупців.
105. Монополія - ​​це:
A) вірні відповіді В, С і D;
B) галузь, що складається з однієї фірми;
C) відсутність реальної альтернативи, немає близьких замінників продукції;
D) великі бар'єри для вступу в галузь;
E) галузь, де панує кілька великих фірм.
106. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису:
A) на ринку оперує безліч покупців і продавців;
B) продаються однорідні товари;
C) продаються диференційовані товари;
D) мають високий рівень технології;
E) кожна фірма стикається з ціновою дискримінацією.
107. Важлива риса, яка відрізняє монополістичну конкуренцію отсовершенной конкуренції, полягає в тому, що?
A) конкуруючі фірми продають унікальні товари;
B) конкуруючі фірми продають диференційований товар, а неоднорідний;
C) у тривалому періоді за умов монополістичної конкуренції фірми отримують економічну прибуток;
D) є серйозні бар'єри для входження на ринок монополістичної конкуренції;
E) повна блокада на інформацію.
108. Трансакційні витрати - це:
А) витрати виробництва;
В) трансформаційні витрати;
З) витрати з приводу пошуку інформації, з оформлення угоди, щодо захисту прав власності, необдуманого поведінки на ринку;
D) витрати планування;
Е) постійні та змінні витрати.

109. Що розуміється під ринковою інфраструктурою:
А) система різних організацій і сфер діяльності, що забезпечують загальні умови для ефективного функціонування товаровиробників;
В) галузі та сфера господарської діяльності, що забезпечують загальні умови виробництва;
З) сфера послуг;
D) засоби виробництва;
Е) матеріальні умови виробництва.
110. Елементами ринкової інфраструктури є:
А) товарні та фондові біржі, біржі праці, торгові доми;
В) акімату, суди, прокуратура;
З) заводи і фабрики;
D) матеріальні умови виробництва;
Е) умови життєдіяльності людини.
111. Критерієм ефективності функціонування інфраструктури ринку є:
А) зниження постійних і змінних витрат;
В) собівартість продукції;
З) продуктивність праці;
D) екологія ресурсів;
Е) зниження витрат на виробництво та доведення до споживачів продуктів і послуг, що виступають у формі товару.
112. В умовах ринкової економіки основною формою економічних зв'язків між товаровиробниками є:
А) система контрактів;
В) планомірна зв'язок;
С) безпосередньо-суспільні відносини;
D) бартерна зв'язок;
Е) телеграфний зв'язок.
113. Конкурентний ринок забезпечує:
А) вірні відповіді В, С, D;
В) економічну свободу в широкому сенсі слова;
С) рівний захист усіх форм власності;
D) рівність в принципах оподаткування;
Е) диференційований підхід до виробників.
114. З точки зору суспільства конкуренція - це
А) розщеплення економічної влади, її розосередження серед агентів ринку;
В) боротьба між товаровиробниками;
З) розподіл доходів відповідно до результативністю;
D) суперництво між виробниками товарів;
Е) відносини взаємозалежності.
115. З точки зору індивідуального підприємця конкуренція - це:
А) процес змагальних боротьби фірм за обмежений платоспроможний попит населення;
В) закріплення за суб'єктами ринку певної економічної свободи;
З) розосередження економічної влади;
D) взаємозалежність підприємців;
Е) свобода переміщення капіталу.
116. Участь держави в економіці зумовлене передусім необхідністю:
A) забезпечення ефективного функціонування ринкового механізму;
B) захисту індивідуальних інтересів;
C) захист інтересів бюрократії;
D) реалізація інтересів окремих соціальних груп;
E) вирішення конкретних завдань економічного і соціального розвитку країни.
117. Що з нижче перерахованого відноситься до суспільного сектору економіки:
A) кооператив;
B) державне підприємство;
C) приватне акціонерне товариство;
D) одноосібне володіння;
E) товариство з обмеженою відповідальністю.
118. Яке умова перешкоджає виникненню і функціонуванню ринкового господарства
А) Суспільний поділ праці;
B) Економічна відособленість суб'єктів економіки;
З) Жорстка система управління виробництвом і розподілом;
D) Самостійність суб'єктів підприємництва;
Е) Лібералізація цін.
119. Які умови виникнення ринку?
А) розвиток внутрішньогосподарського споживання;
B) розвинуте суспільний поділ праці та економічна
відособленість, суб'єктів господарювання;
C) економічне відокремлення ринкових суб'єктів, обумовлене
різноманіттям форм власності;
D) потреба виходу національної економіки на світове
економічний простір;
E) нерозвинене суспільний поділ праці
120. У структуру ринку по об'єктах не входить:
A) Ринок продавців;
B) Ринок робочої сили;
C) Ринок цінних паперів;
D) Ринок інформації;
E) Ринок засобів виробництва.
121. До недобросовісної конкуренції не належить:
А) Технічний шпигунство;
В) Самовільне використання чужого товарного знака;
З) Покращення якості конкуруючої продукції;
D) Копіювання зовнішнього оформлення товару іншої фірми;
Е) Підкуп працівників конкурента.
122. Переваги ринку:
A) Зрівнялівка в оплаті праці;
B) Ефективно розподіляє обмежені ресурси;
C) Планове розподіл ресурсів;
D) Право на працю;
E) Соціальні гарантії.
123. Лібералізація економічної політики при переході від соціалізму до ринку передбачає:
А) Панування природних монополій;
В) Економічну свободу;
С) Централізоване регулювання цін;
D) Ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;
Е) Збереження державної власності.
124.Какой ринок формується в Республіці Казахстан:
А) Змішаний;
В) Вільний;
С) Регульований;
D) монополізований;
Е) Соціально - орієнтований.
125. У очищенні ринку від не конкурентно спроможних виробників полягає наступна функція ринку:
A) Ціноутворююча;
B) Розподільна;
C) Сануючі;
D) Посередницька;
E) Інформаційна.
4.1.7 Основи теорії попиту та пропозиції
126. В економіці попит - це:
А) кількість товару на придбання которго у покупця є кошти і бажання його купити;
B) кількість товару котрі люди хочуть мати незалежно від того чи можуть вони купити його;
З) зв'язок між кількістю товару, які споживачі готові купити і ціною цього товару;
D) кількість товару, яку виробники пропонують до продажу за відповідними цінами;
Е) кількість товару яку покупці придбають тільки при збільшенні грошового доходу.
127. Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни на:
A) валютному ринку;
B) ринку цінних паперів;
C) товарному ринку;
D) ринку ресурсів;
E) будь-якому ринку.
128. Закон попиту виражає:
A) залежність попиту від нецінових чинників;
B) пряму залежність величини попиту від ціни товару;
C) залежність попиту від ціни;
D) обернену залежність величини попиту від ціни товару;
E) залежність ціни від попиту.
129. Вказати на два фактори, що впливають на попит:
A) доходи споживачів, прибуток підприємства;
B) ціни на ресурси, технологія виробництва;
C) споживчі смаки;
D) споживчі смаки, доходи споживачів;
E) ціни на ресурси, доходи споживачів.
130. Зменшення величини попиту є результатом:
A) збільшення пропозиції;
B) підвищення ціни;
C) зменшення пропозиції;
D) зниження ціни;
E) дії нецінових факторів.
131. Закон попиту передбачає, що:
A) коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає;
B) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
C) якщо доходи споживачів ростуть, вони зазвичай купують більше товарів;
D) крива попиту має зазвичай позитивний нахил;
E) коли зростає попит, ціна підвищується.
132. Визначте, яке з нижченаведених тверджень відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар:
А) покупці витрачають на його покупку значну частку свого доходу;
В) даний товар є для споживачів товаром пер. вої необхідності;
С) процентна зміна обсягу попиту менше, процентна зміна ціни;
D) є велика кількість товарів-замінників.
133. Перехресна еластичність попиту за ціною між фотоплівкою і фотоапаратом дорівнює -2,5. Який буде результат при збільшенні ціни фотоапарата на 10%.
А) попит на фотоапарати збільшиться на 25%;
В) ціна на фотоапарати збільшиться на 25%;
З) попит на фотоплівку зменшиться на 25%;
D) попит на фотоплівку збільшиться на 25%;
Е) попит на фотоапарати зменшиться на 25%.
134. Стрибок цін на нові автомобілі, швидше за все, змусять попит з підтримані автомобілі:
А) стати більш горизонтальним;
В) зміститься вліво;
З) зміститься вправо;
D) піднятися вертикально;
Е) залишиться без зміни.
135. Що станеться з кривою попиту на тостери, якщо зросте ціна на хліб?
A) не змінить свого положення;
B) зрушиться вправо вниз;
C) зрушиться вліво вниз;
D) займе вертикальне положення;
E) займе горизонтальне положення.
136. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товарів, означає:
A) зрушення кривої пропозиції вліво (вверх);
B) зрушення кривої попиту вниз (ліворуч);
C) зрушення кривої пропозиції вправо (вниз);
D) зрушення кривої попиту вгору (вправо);
E) зрушення кривої попиту по вертикалі.
137. Якщо результатом зростання цін на хліб є зменшення продажу хліба, тоді це:
A) виключення із закону попиту;
B) зменшення переваги хліба;
C) зменшення величини переваги хліба;
D) зменшення величини попиту на хліб;
E) зменшення доходу.

138. Якщо ціни на олівці зросли, тоді:
A) величина пропозиції олівців буде рости;
B) буде рости пропозиція олівців;
C) пропозицію олівців впаде;
D) величина пропозиції олівців впаде;
E) попит на олівці впаде.
139. Сигналом для торговців знизити ринкову ціну є:
A) несподівано почалося накопичення запасів товару;
B) швидке зникнення товару з торгових прилавок;
C) виробники стали більше одержувати замовлень, ніж вони можуть виконати;
D) підвищений попит у результаті зростання числа покупців;
E) правильні відповіді С і D.
140. Закон пропозиції виражає:
A) прямий зв'язок між ціною і кількістю товару, що продається;
B) зворотний зв'язок між ціною і кількістю товару, що продається;
C) зв'язок між взаємозамінними і взаємодоповнюючими товарами;
D) міру еластичності кожного товару;
E) залежність пропозиції від вартості ресурсів.
141. Крива пропозиції показує максимум:
А) кількості товару, який торговці пропонують за різними цінами;
В) готівкового запасу в резерві;
З) прибутку, яка має фірма
D) кількості продаваного виробниками;
Е) доходу, отримуваного виробником.

142. Ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:
A) попит дорівнює пропозиції;
B) кількість покупців і кількість продавців постійно;
C) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту;
D) ціна влаштовує покупців і продавців;
E) постійний при зростанні реального ВНП.
143. Якщо ростуть одночасно попит та пропозиція товару, тоді буде збільшення:
А) доходів монопольної фірми;
В) якість товару;
С) рівноважної кількості;
D) рівня задоволення споживачів;
Е) заробітної плати.
144. Якщо одночасно зменшується пропозиція і попит на товар, це означає, що:
А) якість товару погіршується;
В) зросте ринкова ціна;
З) рівень задоволення потреб підвищиться;
D) рівноважна кількість зменшиться.
Е) доходи споживача зростуть.
145. Якщо результатом зростанням цін на рибу є зменшенням продажу риби:
А) Зменшення величини попиту на рибу;
B) Зменшення переваги риби;
С) Зменшення величини переваги риби;
D) Виключення із закону попиту;
Е) Зменшення доходу.
146. Попит на нормальні товари еластичний за ціною, якщо:
A) вірні відповіді В і С;
B) збільшення ціни на один відсоток збільшить обсяг продажів на десять відсотків;
C) збільшення ціни на один відсоток знизить обсяг продажів на п'ять відсотків;
D) зміни ціни і обсягу продажів у відсотках рівні;
E) коефіцієнт еластичності дорівнює 0.
147. Пропозиція нормальних товарів еластично за ціною, якщо:
A) вірні відповіді В і С;
B) зростання ціни на один відсоток збільшить обсяг пропозиції на п'ять відсотків;
C) зниження ціни на один відсоток зменшить обсяг пропозиції на п'ять відсотків;
D) зростання ціни на один відсоток знизить обсяг пропозиції більше, ніж на один відсоток;
E) коефіцієнт еластичності дорівнює 0.
148. Еластичний попит:
А) ситуація, при якій об'єм (величина) попиту змінюється на більший відсоток ніж ціна;
B) ситуація, при якій крива попиту горизонтальна;
З) ситуація, при якій крива попиту вертикальна;
D) ситуація, величина попиту змінюється на менший відсоток ніж ціна;
Е) ситуація, величина попиту змінюється на однаковий відсоток.
149. Цінова еластичність попиту вважається нееластичною, якщо її значення:
А) менше 1, але більше 0;
В) дорівнює 0;
З) більше 0;
D) дорівнює 1;
Е) більше 1.
150. Попит на благо є еластичним, якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту:
А) Е d p> 1;
В) Е d p <1;
З) Е d p = 0;
D) Е d p = 1;
Е) Е d p = ∞.
151. Яке з наступних висловлювань вірне:
А) Попит на вугілля більш еластичний, ніж попит на паливо.
B) Еластичність попиту за ціною на золотий годинник низька.
C) Якщо доходи покупців виростуть, то споживання хліба різко збільшиться.
D) На сіль попит еластичний.
E) Коли попит зростає, ціна падає.
152. Попит на благо нееластичний, якщо цінова еластичність попиту:
A) Менше 0;
B) Більше 1, але не менше 2;
C) Більше 2;
D) Прагне до нескінченності;
E) Менше 1.
153. Готовність купувати додаткові одиниці блага тільки за нижчою ціною найкраще пояснює:
A) ефект доходу;
B) принцип спадної граничної корисності;
C) закон пропозиції;
D) ефект заміщення;
E) закон вартості.
154.Укажіте товар нееластичного попиту:
А) Бензин;
В) Складна побутова техніка;
С) Автомобіль;
D) Меблі;
Е) Цінні продукти харчування.
155. Цінова еластичність вертикальної кривої
А) дорівнює 0;
B) нескінченно велика;
C) дорівнює 1;
D) дорівнює 0,1;
Е) дорівнює 10.
156. Якщо попит падає, крива попиту зсувається:
A) вниз і вліво;
B) по обертанню годинникової стрілки;
C) вгору і вправо;
D) проти обертання годинникової стрілки. ;
Е) вгору і вліво.
157. Якщо пропозиція і попит на товар зростають, то:
А) ціна підвищиться;
B) збільшиться загальна кількість товару;
C) ціна залишиться стабільною;
D) добробут суспільства зросте;
Е) нічого не відбувається.
158. 0пределіте, яка з подій, що приводяться нижче, буде впливати на ціну яловичини не так, як інші три:
А) лікарі не рекомендують їсти багато яловичини;
B) знизиться ціна на свинину;
C) різко знизиться вартість кормів для великої рогатої худоби;
D) з'явився незнайомий науці вірус, що міститься в м'ясі птиці.
159. Коефіцієнт перехресної еластичності спросa близький до нуля, можуть мати такі товари, як:
A) машини і бензин;
B) ручки і олівці;
C) хліб і цукор;
D) книга і мотоцикл;
E) комп'ютер і стілець.
160. Функція попиту на ринку офісних меблів в області N визначена як Q = 5100 - 2P, а пропозиції Q = 300 + 2P, де Р - середня ціна одиниці меблів, Q - її кількість. Визначити рівноважні попит і пропозиція.
A) 1200
B) 2700
C) 4800
D) 1350
E) 5000
161. За ціною Р1 = 100 тенге було продано 100 000 т картоплі, а коли ціну підвищили до Р2 = 120 тенге - всього 80 000 тонн Визначте коефіцієнт еластичності попиту.
A) тисяча шістсот шістьдесят-шість
B) 0,001
C) 0,0025
D) 1000
E) 818
162. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при гарному врожаї доходи фермерів:
A) зростуть, тому що збільшиться обсяг продукції, що продається;
B) скоротяться, оскільки відносне зниження цін виявиться більшим, ніж відносне збільшення обсягу продажів;
C) зростуть, тому що відбудеться збільшення цін на продукцію, викликане підвищенням попиту;
D) залишаться незмінними, оскільки відносне збільшення обсягу продажів буде одно відносного зниження цін;
E) не представляється можливим відповісти на питання.
163. У результаті збільшення доходу на 30% попит на шампанське зріс з 3 до 5 пляшок на місяць. Знайти коефіцієнт еластичності:
A) 0,45
B) 2,22
C) 1,33
D) 0,75
E) 2
164. Виробник товару Х знизив ціну на свій товар на 5%, в результаті чого обсяг продажів виріс на 4%. Попит на товар Х є:
А) еластичним;
B) нееластичним;
C) попитом одиничної еластичності;
D) абсолютно еластичним;
E) не представляється можливим відповісти на питання.
165. Припустимо, що крива попиту описується рівнянням Q = 400-P, а крива пропозиції - рівнянням Q = 100 +2 P. Визначити: рівноважну ціну (Р E) і рівноважний обсяг (Q E).
A) 300,100
B) 500,1100
C) 300,700
D) 100,500
E) 100,300
166. Якщо крива пропозиції хліба має вигляд Qs = 200 +3 Р, крива попиту - горизонтальна лінія і Qd = 320, то рівноважна ціна хліба дорівнює:
A) 0,025
B) 173
C) 40
D) 1
E) 60
167. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:
А) з'являються надлишки товарів;
B) виникає дефіцит товарів;
C) формується ринок покупця;
D) падає ціна ресурсів;
E) нічого не станеться.
168. Припустимо, що пропозиція товару Х абсолютно невідповідно. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:
А) зменшиться, а рівноважна кількість зросте;
B) і рівноважний кількість зменшується;
C) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;
D) збільшиться, а рівноважна кількість залишиться незмінним;
E) і рівноважний кількість виростуть.
169. Якщо ціна товару вища точки перетину кривої попиту та кривої пропозиції, то виникне:
А) надлишок;
B) дефіцити;
C) зростає безробіття;
D) всі варіанти невірні;
E) точка рівноваги.
170. Товар можна віднести до недоброякісним, якщо:
A) еластичність його попиту за доходом дорівнює -0,5;
B) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,3;
C) перехресна еластичність його попиту дорівнює -0,7;
D) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,3;
E) перехресна еластичність його попиту дорівнює 01.
171. Припустимо, що крива попиту описується рівнянням Qd = 200-0,5 P, а крива пропозиції - рівнянням Qs =- 50 +2 P. Визначити: рівноважну ціну (Р E) і рівноважний обсяг (Q E).
A) 100,150
B) 150,100
C) 60,170
D) 167,284
E) 100,250
172. Споживач витрачає весь свій дохід на ковбасу, хліб і картоплю. На ковбасу витрачає половину свого доходу, на хліб - одну чверть, на інше купує картоплю. Еластичність попиту за доходом на ковбасу дорівнює +3, на хліб +1,5. Визначте еластичність попиту на картоплю.
A) -0,875
B) -3,5
C) 11,5
D) 2
E) -2
173. Якщо при зміні ціни на підручники з 10 дол до 5 дол обсяг продажів взагалі не зміниться, то попит на підручники є:
A) Абсолютно нееластичним
B) Абсолютно еластичним
C) нееластичним
D) Еластичним
E) одиничною еластичності
174. Якщо зі збільшенням ціни товару зменшується виручка, то попит є:
A) нееластичним
B) Еластичним
C) Абсолютно нееластичним
D) Абсолютно еластичним
E) одиничною еластичності
175. Купівля товарів за низькою ціною на одному ринку і продаж його за високою ціною на іншому не є:
А) операцією з метою отримання прибутку;
B) засобом підвищення пропозиції на ринку з високим рівнем цін;
C) причиною цінових розходжень на конкретних ринках;
D) засобом підвищення попиту на ринку з високим рівнем цін.
176. Збільшення попиту і скорочення пропозиції приведуть до:
А) збільшення рівноважної ціни і збільшення рівноважного кількості;
B) зменшення рівноважної ціни і зменшення рівноважної кількості;
C) збільшення рівноважної ціни і невизначеному ефекту щодо рівноважної кількості;
D) зменшення рівноважної ціни і невизначеному ефекту щодо рівноважної кількості.
177. Де на лінії попиту знаходиться точка одиничної еластичності попиту:
A) знаходиться в середині лінії попиту;
B) знаходиться ближче до осі абсцис;
C) знаходиться ближче до осі ординат;
D) не перебуває на лінії попиту;
E) в будь-якій точці лінії попиту.
178. Функція попиту на товар Х має вигляд Qd = 18-2P, а функція пропозиції - Qs = 4P. Визначити: рівноважну ціну (Р E) і рівноважний обсяг (Q E).
A) 3, 12
B) 9, 36
C) 12, 30
D) 1, 4
E) 2, 8
179. За ціною P1 = 700 руб. було продано 200 кофтинок, а коли ціну знизили до P3 = 500 руб., було продано 600 штук. Визначте коефіцієнт еластичності.
A) 4
B) 2
C) 0,5
D) 5
E) 0,25
180. За ціною P1 = 900 руб. було продано 700 ц комбікорму, а коли ціну знизили до Р2 = 700 руб., - 800 ц. Визначте коефіцієнт еластичності.
A) 1,9
B) 2
C) 0,5
D) 0,88
E) 1,47
181 Фірма виробляє і продає товари А і Б. А має багато замінників, Б займає значну частку у витратах споживачів. Збільшення ціни на кожен товар призведе до:
A) Збільшенню виручки від продажу товару А і скорочення виручки від продажу товару Б
B) Збільшенню виручки від продажу товарів А і Б
C) Скороченню виручки від продажу товару А і збільшення виручки від продажу товару Б
D) Скороченню виручки від продажу товарів А і Б
E) Тому, що виручка від продажу товарів А і Б залишиться незмінною
182. Ціна на одяг ймовірно зросте в результаті:
А) зростання пропозиції одягу
B) підвищення зарплати на ткацьких фабриках
C) появи нового обладнання, що знижує вартість виробництва
D) зниження попиту на одяг.
183. Закон пропозиції: якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється:
А) у зростанні пропозиції;
B) в зниженні пропозиції;
C) у зростанні обсягу пропозиції;
D) в падінні обсягу пропозиції;
E) ні в чому не проявляється.
184. Якщо крива пропозиції переміщується на графік вправо, то це означає, що сталося:
А) збільшення пропозиції;
B) скорочення попиту;
C) збільшення величини пропозиції;
D) зменшення величини пропозиції;
E) нічого не означає.
185. Існує зворотна залежність між:
А) кількістю опадів на місяць і продажем парасольок;
B) величиною доходу споживача та його попитом на товари нижчої категорії;
C) ціною картини і ступенем популярності художника, її написав;
D) жодної відповіді не підходить;
Е) поліпшенням якості і підвищенням попиту на продукцію

186. Цілком ймовірно, що причиною падіння ціни на продукт є:
А) зростання податків на приватне підприємництво;
B) зростання споживчих доходів;
C) падіння цін на виробничі ресурси;
D) падіння ціни на взаємодоповнюючий товар;
Е) немає правильної відповіді
187. У 1829 р . середня ціна родового маєтку в Росії становила 80 тис.руб., в 1830 р . - 105 тис.руб. За цей же період кількість проданих родових помість скоротилася з 185 до 155. Визначте цінову еластичність попиту на маєтки, припустивши, що інші умови купівлі-продажу в цей період не змінювалися.
A) 1110
B) 833
C) 0,0012
D) 0,0038
E) 1
188. У міру того, як ціна товару знижується, а величина попиту зростає при лінійній функції попиту:
A) загальна виручка збільшується до точки, в якій еластичність дорівнює одиниці, після чого прибуток зменшується;
B) еластичність попиту за доходом скорочується;
C) відбувається порушення закону попиту;
D) стимулюється споживання товарів-замінників;
E) коефіцієнт еластичності не змінюється.
189. Зрушення кривої попиту вліво за інших рівних умов веде до:
А) зниження ціни рівноваги;
B) підвищення ціни рівноваги;
C) збереженню колишньої ціни рівноваги;
D) підвищенню величини пропозиції.
190. При ціні 100 тенге / кг попит на товар дорівнює 50 кг , А при ціні 50 тенге / кг попит на товар дорівнює 200 кг . Знайти дугову еластичність попиту за ціною:
А) - 9 / 5
В) - 3
З) 6
D) 3 / 4
Е) - 5 / 9
191. Якщо зменшення ціни на 5% призводить до зниження обсягу пропозиції на 8%, то дана пропозиція:
А) невідповідно;
B) одиничної еластичності;
C) еластично;
D) абсолютно еластичне;
E) абсолютно невідповідно.
192. Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни на:
A) валютному ринку
B) ринку цінних паперів
C) товарному ринку
D) ринку ресурсів
E) будь-якому ринку
193. Еластичність пропозиції залежить головним чином від:
А) кількості товарів-замінників даного продукту;
B) періоду часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до змін цін;
C) того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкоші;
D) того, чи належить даний товар до предметів тривалого користування або поточного споживання;
E) частки доходу споживача, що спрямовується на покупку даного товару.
194. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту до, товар Х за ціною товару У має від'ємне значення (Е <0). Це означає, що:
А) Х і У є товарами-субститутами;
B) Х і У є взаємодоповнюючими товарами;
C) Х і У є незалежними товарами;
D) попит на товар Х нееластичний за ціною.
Е) немає правильної відповіді
195. Податок на продаж лягає більшою мірою на споживача, якщо:
А) попит нееластичний;
B) попит еластичний;
C) попит зовсім еластичний;
D) пропозиція еластична;
Е) немає правильної відповіді.
196. Якщо попит на жувальну гумку еластичний за ціною, то зменшення ціни на неї приведе до:
А) зростанню витрат населення на жувальну гумку;
B) зниження витрат населення на жувальну гумку;
C) підвищенню попиту на продукти харчування;
D) зниження попиту на продукти харчування.
Е) немає правильної відповіді.
4.2 Сутність і закономірності індивідуального відтворення
4.2.1 Підприємницька діяльність, її основні види та форми
197. Підприємництво - це:
A) вид новаторською і ризикової діяльності, що дозволяє ефективно поєднувати працю, землю, капітал;
B) невіддільне від власності;
C) непередбачувана діяльність;
D) будь-який бізнес;
E) вид діяльності, пов'язаний з ризиком.
198. Яка з цілей діяльності фірми є найбільш важливою:
А) отримання прибутку;
В) максимізація продажів;
З) підвищення якості продукції;
D) збільшення заробітної плати працівників;
Е) задоволення потреб людей.
199. Назвіть форму організації підприємницької діяльності, при участі в якій громадянин (фізична особа) ризикує своїм капіталом в найменшій мірі:
А) акціонерне товариство;
В) приватне індивідуальне підприємство;
З) виробничий кооператив;
D) державне підприємство;
Е) повне товариство.

200. При якій формі організації підприємницької діяльності легше здійснити виробництво складної техніки:
A) індивідуальне підприємство;
B) унітарне підприємство;
C) господарське товариство;
D) акціонерне товариство відкритого типу;
E) господарське товариство.
201. Товариство з обмеженою відповідальністю - це:
А) партнерство, учасники якого, вкладаючи в статутний фонд внески, беруть на себе відповідальність за зобов'язаннями своєї організації лише в межах величини внесеного паю;
В) товариство, учасники якого об'єднують свої ресурси;
З) партнерство, учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями підприємства всім своїм майном;
D) об'єднання пайовиків, частина яких несе необмежену матеріальну відповідальність, а інші співвласники - обмежену;
Е) виробничий кооператив.
202. Повне товариство - це:
А) форма партнерства, учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями підприємства всім своїм майном, а не тільки вкладеної в справу його частиною;
В) форма партнерства, учасники якого, вкладаючи в статутний фонд внески, беруть на себе відповідальність за зобов'язаннями своєї організації лише в межах величини, внесеного паю;
С) форма партнерства, учасники якого мають особисте майно, відокремлене від майна організації і не постраждале при стягненні боргів;
D) об'єднання пайовиків, частина яких несе необмежену матеріальну відповідальність, а інші співвласники - обмежену.
Е) вірні відповіді В і С.
203. Багатогалузевий комплекс підприємстві, в якому структурні одиниці зберігають свою виробничу і господарську самостійність, але підпорядковані єдиному керівництву за допомогою фінансового контролю через систему участі:
A) концерн;
B) холдинг;
C) консорціум;
D) конгломерат;
E) трест.
204.Еслі виробництво здійснюється в інтересах окремого індивідуума, то це:
A) Приватна власність і приватне привласнення;
B) Акціонерна власність;
C) Індивідуальна власність;
D) Громадська власність і суспільне привласнення;
E) Колективна власність і колективне привласнення.
205. Який економічний суб'єкт найбільшою мірою визначає рівень виробництва в ринковій економіці?
А) Підприємець;
B) Держава;
C) Власники фізичного капіталу;
D) Власник грошового капіталу;
E) Споживач.
206. Прибуток відрізняється від додаткової вартості тим, що вона:
А) створюється тільки в сфері обігу;
B) породжена всього авансованого капіталу;
C) нічим не відрізняється;
D) породжена тільки постійним капіталом;
E) породжена тільки змінним капіталом;
207. Індекс вартості життя говорить про те:
А) Як змінилися доходи населення;
В) Яка частка обов'язкових витрат у бюджеті споживачів;
З) Наскільки більше стали платити споживачі за товари;
D) Як змінилися потреби людей;
Е) Як співвідносяться доходи і витрати.
208. Дійсний член командитного товариства;
A) Комплементарії;
B) Акціонер;
C) коммандистов;
D) Товариш;
E) Товаровиробник.
4.2.2 Основи теорії індивідуального відтворення
209. Закон спадної граничної корисності стверджує, що:
A) максимум задоволення загальної корисності досягається в точці, коли гранична корисність стає рівною нулю;
B) гранична корисність зменшується в міру того, як споживається все більше одиниць товару;
C) повна сукупна корисність збільшується до певної точки і потім зменшується в міру того, як споживається все більше одиниць товару;
D) повна і сукупна корисність може бути негативною величиною, коли споживання товару небажано;
E) корисність блага не може бути виміряна.
210. Парадокс "діаманти - вода", сформульований Адамом Смітом, витікає з-за труднощів розрізнити різницю між:
А) сукупної та граничної корисністю;
В) споживчим виграшем і сукупною корисністю;
С) граничною корисністю та споживчої виграшем;
D) товарами першої необхідності і предметами розкоші;
Е) нормальними та низькими товарами.
211. Який з наступних переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:
А) 200, 150, 100,50 ютиля;
У) 200, 300, 400,500 ютиля;
З) 200, 200,200,200 ютиля;
D) 200, 150,150,150 ютиля;
E) 200, 150, 250, 150 ютилів.
212. Кардиналістський підхід до вимірювання корисності передбачає ...
А) Меру загального задоволення, отриманого від споживання товару за даний період часу;
В) Зміна загальної корисності, викликане зміною в споживанні на одну одиницю;
C) Якісне визначення граничної корисності;
D) Абсолютно точне, кількісне визначення величини корисності;
E) Загальну корисність і граничну корисність.
213. Приріст результату виробництва від однієї додаткової одиниці будь-якого фактора виробництва при незмінних інших факторах виробництва - це:
A) граничний фізичний продукт даного чинника;
B) граничний дохід від продажу однієї додаткової одиниці товару;
C) граничний продукт у грошовій формі;
D) міра вкладу фактора у виробництво продукту;
E) явні витрати.
214. Технічне співвідношення, що відбиває взаємозв'язок сукупних витрат факторів виробництва з максимальним випуском продукції, задає:
A) зростання продуктивності праці;
B) коефіцієнт альтернативності;
C) спосіб використання ресурсів;
D) показник результативності виробництва;
E) виробнича функція.
215. Заміщення факторів виробництва призводить до:
A) зниження в ціні через скорочення попиту на витісняються з виробництва ресурси;
B) стійкого зростання ринкових цін продуктів;
C) збереженню ринкових цін продуктів;
D) їх подорожчання;
E) встановленню рівноважної ціни.
216. Похідний, вторинний характер попиту на фактори виробництва пояснюється:
A) суб'єктивними причинами;
B) існуванням потреби в них усіх членів суспільства;
C) стійким зростанням попиту на них у порівнянні з продуктами кінцевого споживання;
D) тим, що з їх допомогою можна здійснити користуються попитом споживчі блага;
E) відсутністю специфіки попиту на ресурси в порівнянні з попитом на продукти кінцевого споживання.
217. Взаємозамінність факторів виробництва дозволяє:
A) оптимізувати виробничу функцію;
B) довільно змінювати співвідношення між факторами;
C) зменшити виробничу функцію;
D) збільшити виробничу функцію;
E) суворо дотримуватися співвідношення між факторами.
218. Закон спадної граничної продуктивності чинника виробництва діє, якщо:
A) вірні відповіді В, С, D, E;
B) постійні витрати не змінюються;
C) рівень технології не змінюється;
D) всі одиниці змінного фактора є однорідними;
E) інші фактори виробництва залишаються постійними.
219. Дія закону спадної граничної продуктивності означає, що:
A) при постійному зростанні змінного фактора граничний продукт (МР) починає спадати;
B) значення граничного продукту (МР) при певній величині змінного фактора х стають негативною величиною;
C) середній продукт (АР) зростає до певного значення змінного фактора х, а потім убуває;
D) продуктивність праці не може рости нескінченно;
E) витрати зростають.
220. Виробнича функція показує:
A) Які витрати потрібно здійснити на той чи інший обсяг випуску;
B) Мінімальна кількість продукції, яку можна отримати,
використовуючи різні поєднання ресурсів;
C) Максимальна кількість продукту, яку можна отримати,
використовуючи різні поєднання ресурсів;
D) Найбільш вигідний для фірми випуск при даних цінах на ресурси;
E) Найбільш вигідний для фірми випуск при низьких цінах на ресурси.
221. При графічному зображенні виробничої функції з двома змінними факторами изокванта є лінія:
A) яка поєднує всі комбінації двох чинників, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції;
B) рівних виробничих можливостей двох чинників;
C) постійної продуктивності двох змінних факторів;
D) постійної норми технологічного заміщення факторів;
E) вірні відповіді В і С.
222. Карта изоквант - це:
A) набір изоквант, що показує випуск продукції при певному поєднанні чинників;
B) довільний набір изоквант, що показує граничну норму продуктивності факторів;
C) комбінації ліній, що характеризують граничну норму технологічного заміщення;
D) вірні відповіді А і В;
Е) крива байдужості.
223. Ізокоста - це:
А) Лінія, що відображає поєднання двох чинників виробництва, за допомогою яких проводиться якийсь обсяг випуску;
B) Лінія бюджету сім'ї;
С) Витрати підприємства на один фактор виробництва;
D) Лінія рівних загальних витрат;
E) крива попиту.
224. Функція загальної корисності досягає максимуму коли:
A) Гранична корисність дорівнює найбільшою величиною;
B) Гранична корисність не змінюється;
C) Гранична корисність дорівнює нулю;
D) Гранична корисність зростає;
E) Гранична корисність падає.
225. Виробництво-як економічна категорія позначає:
A) процес взаємодії факторів виробництва з метою задоволення потреб людей;
B) одну зі сторін життя суспільства;
C) місце, де працює людина;
D) використання людьми машин, механізмів та іншої техніки;
E) організацію виробництва.
226. Як характеризуються відносини обміну:
A) відносини між людьми, які проявляються безпосередньо або в товарній формі;
B) сегментування ринку;
C) форма організації економічних процесів;
D) форма управління;
E) розподіл ресурсів.
227. Що не характеризує відносини розподілу:
A) фаза відтворення;
B) стадії виробництва та споживання;
C) розподіл засобів виробництва і робочої сили;
D) розподіл необхідного продукту;
E) розподіл додаткового продукту.
228. Що характерно для фази споживання:
A) безпосереднє споживання життєвих благ і послуг;
B) виробництво послуг;
C) розподіл трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
D) розподіл робочої сили по об'єктах;
E) з'єднання факторів виробництва.
229. Дати визначення поняттю «продуктивності» праці:
A) збільшення обсягу виробництва;
B) витрати праці протягом робочого дня;
C) зниження загальної чисельності працюючих;
D) витрати людської енергії в одиницю часу;
Е) вироблення виробів на одного працівника.
230. Що не робить впливу на зростання продуктивності праці?
A) ефект масштабу виробництва;
B) збільшення кількості працівників;
C) рівень організації виробництва;
D) технологічні зміни;
E) рівень освіти і кваліфікації працівників.
4.2.3 Кругообіг і оборот капіталу
231. Д. Рікардо вважав, що капітал - це:
A) засоби виробництва;
B) сума грошей;
C) накопичений працю;
D) прискорена амортизація;
E) дохід, отриманий підприємцем.
232. До найважливіших факторів виробництва відносяться:
A) людина і природа;
B) тільки капітал;
C) менеджмент та інформація;
D) праця, капітал, земля, підприємництво;
E) робоча сила і гроші.
233. Основні виробничі фонди - це:
A) багаторазово використовувані у виробничих циклах матеріальні засоби, які переносять свою вартість на створювану продукцію частинами;
B) створена на виробництві готова продукція;
C) матеріальні засоби, що беруть участь тільки в одному виробничому циклі;
D) будівлі, обладнання, верстати;
E) сировину, матеріали, робоча сила.
234.Процесс поступового перенесення вартості основного капіталу на
вартість готової продукції:
A) оборотні фонди;
B) амортизація основного капіталу;
C) виробничі фонди;
D) основні фонди;
E) реалізація основного капіталу.
235. Амортизація - це:
A) щорічні відрахування, рівні вартості спожитого за цей період основного капіталу:
B) накопичення, пов'язані з демонстрацією музейних цінностей;
C) відрахування від накопичень в результаті комерційної діяльності;
D) тимчасово не використовуються кошти підприємства;
E) плата за ризиковану використання грошових коштів.
236. До оборотних виробничих фондів можна віднести наступний елемент
A) Споруди;
B) Транспортні засоби;
C) Машини;
D) Будинки;
E) Паливо.
237. Швидкість обороту капіталу - це:
A) швидкість повернення грошей підприємству за реалізовану продукцію;
B) число оборотів ресурсів, що здійснюються протягом року;
C) час виробництва;
D) рух робочої сили протягом одного виробничого циклу;
E) час звернення.
238. Оборотні виробничі фонди - це:
A) матеріальні засоби, повністю використовуються протягом одного виробничого циклу і включаються у вартість готової продукції;
B) створена на виробництві готова продукція;
C) будівлі, обладнання;
D) готова до відвантаження споживачам готова продукція;
E) матеріальні засоби, які переносять свою вартість протягом виробничого циклу по частинах.
239. Відрахування на відшкодування спожитого основного капіталу - це:
A) амортизація;
B) чисті іноземні інвестиції;
C) кошти, призначені для задоволення особистих потреб непрямим способом;
D) чисті інвестиції;
E) валові інвестиції.
240. Фізичний знос - це:
A) Втрата частини вартості через випуску дешевих предметів споживання;
B) Втрата частини вартості через випуску дешевих знарядь праці;
C) Втрата частини вартості унаслідок створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці;
D) Втрата частини вартості, через випуску більш продуктивної техніки;
E) Втрата споживної вартості.
241. Чисті інвестиції - це:
A) валові інвестиції мінус амортизація;
B) витрати невиробничого характеру;
C) валові інвестиції дорівнюють амортизації;
D) витрачені населенням гроші;
E) валові інвестиції мінус податки.
242. Капітал, що бере участь у кількох виробничих циклах - це:
А) Постійна;
В) Оборотний;
З) Основний;
D) Змінний;
Е) Загальний.
4.2.4 Ринки факторів виробництва і формування факторних доходів
243. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом усіх доходів, в тому числі земельної ренти, є додатковий продукт:
A) Марксистська;
B) Неокласична;
C) Кейнсіанська;
D) Монетаристська;
E) Неокейнсианская.
244. Марксизм визначав прибуток як:
A) дохід від капіталу як фактора виробництва;
B) винагороду підприємцю за нововведення (нову техніку) у виробництві;
C) плату за ризик і невизначеність підприємцю;
D) заробітну плату за талант підприємцю;
E) перетворену форму додаткової вартості.

245. Граничний продукт фактора виробництва в грошовому вираженні:
A) дорівнює зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;
B) представляє собою продажну ціну останньої одиниці продукту;
C) дорівнює зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;
D) неможливо визначити в умовах досконалої конкуренції;
E) дорівнює сукупному продукту в грошовому вираженні.
246. Граничний дохід - це:
А) приріст продукції;
В) валовий дохід на одиницю виробленої продукції;
З) валовий дохід на одиницю продажів;
D) приріст грошей;
Е) зміна доходу в результаті зміни на одиницю продажів.
247. Граничний дохід - це:
A) Додатковий дохід, отриманий від продажу додаткової одиниці товару;
B) Дохід отриманий від продажу частини партії товару;
C) Додатковий дохід, отриманий від продажу однієї одиниці товару;
D) Дохід, отриманий від продажу останньої одиниці товару;
E) Додатковий дохід, отриманий від продажу всієї партії товару.
248. Середній дохід - це дохід:
А) отримується в результаті зміни продажів на одиницю продукції;
В) отримується в разі продажу всієї виробленої продукції;
С) одержуваний від реалізації одиниці продукції;
D) отримується як результат ділення валового доходу на обсяг реалізованої продукції;
Е) вірні відповіді С і D.
249. Валовий дохід - це:
А) дохід, отриманий від реалізації всієї продукції;
В) вартісне вираження всієї виробленої продукції;
З) виручка від реалізації - бухгалтерські витрати;
D) виручка від реалізації - економічні витрати;
Е) вірні відповіді А і В.
250. К. Маркс розглядав капітал як:
A) особливий різновид запасів;
B) сукупність засобів виробництва;
C) знання, навички, досвід людини, його енергія, використовувані в
виробництві;
D будь-яку цінність, що приносить прибуток;
Е) вартість, що приносить додаткову вартість.
251. Найбільш точно відповідає поняттю "нормальний прибуток:
A) мінімальний прибуток, необхідна для того, щоб фірма залишалася в межах даного напрямку діяльності;
B) прибуток, що забезпечує підприємству комфортний рівень життя;
C) прибуток, яку фірма отримала б при нормальному веденні справ;
D) прибуток, отриманий типовою фірмою в галузі;
E) загальна виручка за вирахуванням зовнішніх витрат.
252. При виконанні якої умови конкурентна фірма отримує максимальний прибуток:
A) загальний доход приймає максимальне значення;
B) середні загальні витрати дорівнюють граничному доходу;
C) граничні витрати дорівнюють граничному доходу;
D) середні загальні витрати максимальні;
E) граничний дохід дорівнює сукупному продукту.
253. Точка беззбитковості характеризує:
А) обсяг продажів, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва;
В) поточну дисконтовану вартість;
З) тимчасову вартість грошей;
D) взаємозв'язок факторів виробництва;
Е) умови максимізації прибутку.
254. Ресурс первозданно природного походження, який здатний до самовідновлення у відносно широких межах - це:
A) капітал;
B) навколишнє середовище;
C) праця;
D) корисні копалини;
E) економічні ресурси.
255. Номінальна заробітна плата - це:
A) сума грошових виплат за певний період часу;
B) середня заробітна плата в країні;
C) індекс цін;
D) купівельна спроможність грошової заробітної плати;
E) сума споживчих вартостей, товарів і послуг, які можна купити на заробітну плату.
256. Ринок землі в відношенні її пропозиції:
A) еластичний;
B) нееластичний;
C) абсолютно еластичний;
D) абсолютно нееластичний;
E) має одиничну еластичність.
257. Відповідальність за прийняті рішення лягає на:
A) підприємця;
B) податкову інспекцію;
C) бухгалтера;
D) держава;
E) громадські організації.
258. Ринкова рівновага рівня заробітної плати може бути порушено у бік збільшення:
A) Збільшенням попиту на працю;
B) збільшенням інфляції;
C) скороченням тривалості робочого тижня;
D) зменшенням інфляції;
E) за рахунок зростання безробіття.
259. В основі неокласичного підходу до механізму функціонування ринку праці лежить:
A) цінова рівновага попиту та пропозиції робочої сили;
B) явище постійної і фундаментальної нерівноваги;
C) поняття "природного рівня безробіття;
D) аналіз професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили;
E) жорсткість заробітної плати.
260. Ціноутворення на ринках факторів виробництва:
A) змінюється в залежності від реального попиту фірм;
B) має стійку тенденцію до падіння цін на фактори виробництва;
C) сприяє нарощуванню випуску продукції факторів продукції;
D) не залежить від наявності взаємозамінних і взаємодоповнюючих факторів виробництва;
E) вірні відповіді В і С.
261. Попит більш еластичний на ті фактори виробництва, які за інших рівних умов:
A) збільшують витрати виробництва;
B) дозволяють витісняти дешеві фактори виробництва;
C) мають більше замінників;
D) мають більш високу ціну;
E) зменшують витрати виробництва.
262. До відрядній формі оплати праці відноситься:
A) погодинна;
B) помесяная;
C) почасова;
D) поденна;
E) акордна.
263. Систематизований звід, що включає перелік різних відомостей і даних про землю, як про засіб виробництва, і про конкретних земельних угіддях, називають:
A) кадастром;
B) рентою;
C) реєстром;
D) паритетом;
E) елементом орендної плати.
264. Що являє собою лінія попиту фірми, яка працює в умовах досконалої конкуренції:
A) пряму, яка співпадає з лінією ціни;
B) пряму з від'ємним нахилом;
C) пряму, паралельну осі ординат;
D) криву, яка співпадає з лінією МС;
E) криву байдужості.
265. Попит на ресурс залежить:
A) вірні відповіді В і С;
B) від ціни даного ресурсу;
C) від ціни продукту, виготовленого за допомогою даного ресурсу;
D) змін у продуктивності праці;
E) від платоспроможності населення.
266. Які умови виникнення диференціальної ренти I?
A) відмінність у кваліфікації сільгоспробітників;
B) відмінність в місці розташування ділянок по відношенню до ринку;
C) відмінність у родючості окремих ділянок землі і відмінність в місці розташування ділянок по відношенню до ринку;
D) тільки відмінність у родючості окремих ділянок землі;
E) тільки відмінність в продуктивності додаткових вкладень капіталу в землю.
267.Процент - це дохід на фактор
A) Праця;
B) Земля;
C) Капітал;
D) Підприємництво;
E) Ринкова кон'юнктура;
268.Дівідент - це:
A) Дохід, що отримується власником акції;
B) Збір грошових коштів шляхом розповсюдження акцій;
C) Внесок, який сплачується акціонерному товариству;
D) Дохід, отриманий від продажу акцій;
E) Гроші вкладені в банку.
269. Рента - це дохід на фактор:
A) Праця;
B) Земля;
C) Капітал;
D) Підприємництво;
E) Інформація.
4.2.5 Витрати і прибуток фірми (підприємства)
270. У чому відмінність між бухгалтерськими та економічними витратами форми:
А) бухгалтерські витрати обчислюються у грошовому вираженні, а економічні - у натуральному;
В) бухгалтерські витрати - це вартість витрачених ресурсів, а економічні - це вартість альтернативних варіантів витрат;
З) економічні витрати відрізняються від бухгалтерських на величину зовнішніх ефектів;
D) бухгалтерські витрати визначаються через бухгалтерський баланс фірми, а економічні - за формулою: ТС = FC + VC.
Е) немає відмінностей.
271. Що розуміється під альтернативними витратами:
А) це вартість суспільних витрат;
В) це вартість інших, втрачених напрямів використання тих же ресурсів.
З) це вартість економічних витрат на іншому підприємстві, що виробляє таку ж продукцію;
D) це платежі за придбані ресурси;
Е) це постійні та змінні витрати.
272. Які витрати відносяться до постійних:
А) витрати, які несе фірма навіть тоді, коли продукція не виробляється;
В) витрати, які не міняються ні в короткому, ні в тривалому періоді;
С) витрати змінного;
D) витрати на покупку сировини.
Е) витрати на купівлю робочої сили.
273. Постійні витрати фірми - це:
A) Витрати на ресурси за цінами, що діяли в момент їх
придбання;
B) Валові витрати;
C) Неявні витрати;
D) Недоліки, які несе фірма незалежно від обсягу виробництва;
E) Мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва.
274. З чого складаються загальні витрати:
А) з змінних витрат;
В) витрати на організацію фірми плюс витрати на виробництво продукції;
З) з приватних і громадських витрат;
D) з постійних і змінних витрат.
Е) із явних витрат і неявних витрат.
275. При підвищенні платні управлінському персоналу зміняться наступні витрати:
A) Підвищаться постійні;
B) знизився змінні;
C) знизився постійні;
D) знизився граничні;
E) Підвищаться змінні.
276. Яке з наступних визначень граничних витрат є невірним:
А) граничні витрати - це величина, залежна від постійних витрат;
В) граничні витрати - це додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукції;
З) граничні витрати - це приріст загальних витрат, віднесений до приросту обсягу виробництва;
D) граничні витрати - це величина, залежна від змінних витрат.
Е) граничні витрати - це витрати, пов'язані з випуском однієї, додаткової одиниці продукції.
277. Коли середні загальні витрати мають мінімальне значення:
А) коли вони дорівнюють граничним витратам;
В) коли загальний випуск продукції мінімальний;
З) коли загальний випуск продукції максимальний;
D) коли змінні витрати мінімальні;
Е) коли постійні витрати мінімальні.
278. Альтернативні витрати будівництва нового стадіону - це:
A) оплата його охорони та іншого персоналу;
B) зміна реальної ставки податку, яка виплачується з доходів стадіону;
C) ціна будівництва стадіону в майбутньому році;
D) ціна інших товарів і послуг, виробництво яких принесено в жертву будівництва цього стадіону;
E) доход, отриманий в результаті експлуатації стадіону.
279. До поняття "економічні витрати" належать:
A) всі платежі працівникам, землевласникам, власникам капіталу та підприємцям плюс нормальний прибуток;
B) тільки ті платежі робітникам, земельним власникам, власникам капіталу і підприємцям, які оплачують послуги їх виробничих ресурсів;
C) платежі взагалі робочим, власникам землі, власникам капіталу і підприємцям;
D) усі платежі працівникам, землевласникам, власникам капіталу та підприємцям мінус нормальний прибуток;
E) тільки бухгалтерські витрати.
280. Змінні чинники виробництва - це:
A) чинники, які можуть бути змінені досить швидко при зміні випуску продукції;
B) чинники, які не можуть бути змінені досить швидко при зміні випуску продукції;
C) чинники, які визначаються масштабами фірми;
D) фактори, ціна на які не може контролюватися;
E) всі відповіді вірні.
281. Граничні витрати фірми:
A) дорівнюють середнім витратам в точці їх мінімуму;
B) зростають по визначенню;
C) Це спадна крива;
D) можуть мати негативне значення;
E) вірні відповіді В і С.
282.Предельние витрати визначаються:
A) PQ;
B) FC + VC;
C) АТС: AQ;
D) FC + VC + МС;
E) ТЗ: Q.
283. Не приймаються до уваги при виробленні рішення про оптимальний обсязі виробництва фірми:
A) середні змінні витрати;
B) середні постійні витрати;
C) граничні витрати;
D) бухгалтерські витрати;
E) валові витрати.
284. Мінімізація витрат виробництва:
A) призводить до появи бухгалтерського прибутку, що зменшує економічний прибуток;
B) не пов'язана з прибутковістю;
C) є умови для появи і зростання прибутку;
D) призводить до зменшення прибутку;
E) призводить до появи економічного прибутку, що зменшує бухгалтерський прибуток.
285. Яке з наступних тверджень є правильним:
A) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнюють економічного прибутку;
B) бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормального прибутку;
C) економічна прибуток мінус неявні витрати дорівнюють явним витратам;
D) економічна прибуток мінус неявні витрати дорівнюють бухгалтерського прибутку;
E) прибуток дорівнює сумі факторних доходів.
286. Прибуток фірми розраховується за формулою:
А) П = TR-TC;
B) П = MR-MC;
C) П = MR-MC-P;
D) П = MC + P + Q;
E) П = TR-MC.
4.3 Еволюція соціально-економічного розвитку суспільства
4.3.1 Основні підходи до періодизації суспільства

287. Перехід від доіндустріального суспільства до індустріального відбувається в процесі:
A) Кооперації;
B) Неолітичної революції;
C) Революції менеджерів;
D) Науково-технічної революції;
E) Промислової революції.
288. Що лежить в основі формаційного підходу до вивчення суспільного розвитку:
A) Спосіб виробництва матеріальних благ;
B) Ступінь суспільного поділу і кооперації праці;
C) Поява держави та її інститутів;
D) Становлення і розвиток ринкової економіки;
E) Поняття "цивілізація".
289. Що характеризує цивілізаційний підхід до вивчення суспільного розвитку:
A) Специфіка матеріальної і духовної культури окремих людських спільнот;
B) Спосіб виробництва матеріальних благ;
C) Суспільний поділ і кооперація праці;
D) Виділення великих щаблів у розвитку суспільства;
E) Правильні відповіді В і С.
290. Що таке суспільно-економічна формація:
A) Спосіб виробництва в сукупності зі своєю суспільно-політичною надбудовою;
B) Єдність і взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин;
C) Економічний устрій, характерний для певного етапу розвитку суспільства;
D) Спосіб з'єднання виробників із засобами виробництва;
E) Система економічних відносин.
291. Як правильно трактувати поняття "цивілізація":
A) Вірні відповіді В і С;
B) Ступінь суспільного розвитку, наступна за варварством;
C) Сукупність специфічних елементів матеріальної і духовної культури окремих людських спільнот;
D) Спосіб виробництва матеріальних благ;
E) Суспільно-економічна формація.
292. Класовий підхід до вивчення розвитку людського суспільства характерний для:
A) цивілізаційні теорії;
B) формаційної теорії;
C) Інституціональною теорії;
D) Економічної теорії;
E) Теорія маржиналізму.
293. Що характеризує виробничі відносини первісного суспільства:
A) Спільне володіння і використання засоби виробництва;
B) Експлуатація людини людиною;
C) Відчуження працівника від засобів виробництва;
D) Розподіл по праці;
E) розвинені відносини обміну.
294. Що не характерно для праці у первісному суспільстві:
A) Високопродуктивний працю;
B) Спільна трудова діяльність;
C) Безпосередньо суспільна праця;
D) Природне поділ праці;
E) Необхідний працю.
295. Індустріальна економічна система - це:
A) Система підпорядкування капіталу праці;
B) Загальний ринок;
C) Ринкова економіка, заснована на владі капіталу;
D) Привласнює господарство;
E) Система позаекономічного примусу.
296. Як характеризується доіндустріальна економічна система:
A) правильні відповіді В, С і D;
B) Аграрне, натуральне господарство;
C) Заснована на особистій залежності, позаекономічному примусі;
D) Заснована на ручній праці;
E) Правильний тільки відповідь В.
297. Автором терміну "індустріальна економіка" є:
A) А.Сен-Симон;
B) Д. Ріккардо;
C) К. Маркс;
D) Ф. Енгельс;
E) Ж. Б. Сей.
298. Автором термінів "постіндустріальна економіка", "постіндустріальне суспільство" є:
A) У. У. Ростоу;
B) Даніел Белл;
C) А.Сен-Симон;
D) З. Бзежинські;
E) Дж. К. Гелбрейт.
299. За основу виділення доіндустріального, індустріального та постіндустріального етапів розвитку суспільства береться як головної ознаки:
A) Розвиток виробничих відносин;
B) Розвиток продуктивних сил;
C) Зміна способів виробництва;
D) Зміна форм власності;
E) Зміна надбудовних інститутів і відносин ..
300. Постіндустріальна система характеризується як:
A) Економіка з ефективною технологією, інформаційним забезпеченням, розвинутою сферою послуг;
B) Економіка, де переважає сільське господарство і панує ручна праця;
C) Економіка на основі машинізованого промислового виробництва і розподілу праці;
D) Економіка, заснована на звичаях, традиціях народу;
E) Аграрно-індустріальна.
301. У ВНП постіндустріальної економіки переважає продукт:
A) Галузей сфери послуг;
B) Галузей обробної промисловості;
C) Сільського господарства та добувної промисловості;
D) Галузей матеріального виробництва;
E) галузей, що переробляють сільськогосподарську продукцію.
302. Економіка постіндустріальних країн може бути охарактеризована як:
A) традиційна економіка;
B) економіка вільної конкуренції;
C) змішана економіка;
D) перехідна економіка;
E) командно-адміністративна.
303. Що не характерно для доіндустріальних економічних систем:
A) панування ручної праці;
B) переважна частина населення зайнята землеробством або скотарством;
C) швидка урбанізація населення;
D) головні економічні ресурси: праця і земля;
E) головна сфера економіки - сільське господарство.
304. З наведених нижче рис виділіть притаманні перехідній економіці:
А) Сосуществоаніе елементів різних економічних систем;
B) перехід від мануфактури до великого машинного виробництва;
C) перехід від машинного виробництва за участю людини до автоматизованого виробництва;
D) перехід від еволюційного розвитку науково-технічного процесу до сучасної НТР;
E) вірні відповіді В, С і D.
305. Проблеми що, як, і для кого виробляти можуть мати відношення:
А) до будь-якому суспільству безвідносно його соціально-економічної і політичної організації;
B) тільки до ринкової економіки;
С) Тільки до відсталою економіці;
D) тільки до тоталітарної системи чи суспільству, де панує централізоване планування;
Е) тільки до індустріального суспільства.
306. Перехідній економіці притаманні:
A) вірні відповіді В і С;
B) поєднання старих і нових форм економічних відносин;
C) багатоукладність економіки;
D) зрілі, розвинені форми ринкових відносин;
E) постіндустріальна технологія.
307. Результатом, підсумком завершення перехідного періоду є:
A) вірні відповіді В і С;
B) різні варіанти економічної системи;
C) створення основ фундаменту ринкової економіки;
D) створення планової економіки;
E) побудова соціалізму.
308. Лібералізація економічної політики при переході від соціалізму до ринку передбачає:
A) вірні відповіді В і D;
B) економічну свободу;
C) централізоване регулювання цін;
D) ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;
E) збереження державної власності.
309. Реформування економіки в перехідний період методом «шокової терапії» здійснюється шляхом:
А) поступового перетворення ринкових послуг;
В) радикальних реформ в найкоротші терміни;
З) довгострокової стратегії на стабілізацію економіки;
D) Указу Президента;
Е) Виконання Рад міжнародних організацій.
310. Що стало головною причиною кризових явищ в економіці капіталістичних країн у середині 70-х років ХХ ст.:
А) різке подорожчання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів;
В) розбалансованість економіки у зв'язку з новим витком науково-технічного прогресу;
З) ослаблення ролі регуляторів ринкових відносин;
D) посилення державного втручання в економіку;
Е) науково-технічний прогрес.
311. У Казахстані та Росії реформи проводилися:
А) з волі народу;
В) відповідно до рекомендацій радянських вчених;
С) без наукового обгрунтування і з відхиленнями від загальноприйнятих заходів;
D) відповідно до кейнсіанськими рецептами;
Е) відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, засновані на монетаризм.
312. Угорщина є прикладом:
А) реформ, здійснюваних еволюційно;
В) реформ, здійснюваних революційно;
С) спонтанних подій;
D) часткових реформ;
Е) суб'єктивних дій уряду.
313. Градуалізм - це шлях:
А) реформ, поступово перетворюють економіку країни;
В) швидких темпів приватизацій;
З) революційних змін;
D) трансформації ринкової економіки в командно-адміністративну;
Е) трансформації традиційної економіки в ринкову.
314. Реформування економіки в перехідний період за варіантом «градуалізму» передбачає:
A) проведення часткових перетворень економіки і поетапне поглиблення реформ;
B) радикальні реформи в найкоротші терміни;
C) наявність інвестицій;
D) інвентаризацію національного багатства;
E) правильні відповіді В і D.
315. Не відноситься до числа найбільш важливих відмінних ознак соціалістичної економіки;:
A) різноманіття форм власності;
B) планомірне регулювання економіки з єдиного центру;
C) розподіл матеріальних благ по праці;
D) правильні відповіді А і В;
E) планове ціноутворення.
316. Провали ринку - це випадки:
A) вірні відповіді В і Е;
B) наявність монополій;
C) пов'язані з виробництвом приватних благ;
D) діяльності громадських організацій;
E) виробництва суспільних благ і наявності зовнішніх ефектів
317. Провали держави - це випадки, коли:
A) вірні відповіді В, С і D;
B) держава не в змозі забезпечити ефективний розподіл і використання суспільних ресурсів;
C) обмеженість необхідної інформації для прийняття рішень;
D) недосконалість політичного процесу, обмеженість контролю над бюрократією;
E) коли ринок не в змозі забезпечити ефективний розподіл ресурсів.
318. Індустріальна стадія економічного зростання характеризується
A) Розвиток НТП, заміщення живої праці уречевленим;
B) Відсутністю НТП. Повною зайнятістю працездатного населення із зростанням населення;
C) Зростанням населення;
D) Взаємозамінність факторів виробництва;
E) Підвищення норми заощадження
4.4 Відтворення на рівні національної економіки
4.4.1 Національна економіка як система. Основні макроекономічні показники
319. Хто є основоположником макроекономіки:
A) М. Фрідман;
B) І. Фішер та Хоутрі;
C) І. Шумпетер;
D) Дж. М. Кейнс;
E) К. Маркс.
320.По якого типу індексу розраховується дефлятор ВВП:
A) Індекс Пааше
B) Індекс Ласпейреса
C) Індекс цін
D) Індекс Фішера
E) Ні правильної відповіді
321. Що з нижченаведеного не належить до інструментів макроекономіки:
A) Фіскальна політика;
B) Цінова політика фірми;
C) Міжнародна торгівля;
D) Монетарна політика;
E) Зовнішньоекономічна політика.
322. Яку теорію ринкової економіки обгрунтував англійський економіст Дж. М. Кейс:
A) Регульовану;
B) Соціальну;
C) Вільну;
D) Змішану;
E) монопольно.
323. Головними цілями макроекономіки є:
А) виведення економіки з кризи;
В) зниження інфляції та безробіття;
З) повна зайнятість і повне використання ресурсів;
D) високий і зростаючий рівень реального суспільного продукту, високий рівень зайнятості, стабільний рівень цін та експортно-імпортне рівновагу;
Е) зниження трансформаційних і трансакційних витрат.
324. Дж. М, Кейнс центральною проблемою макроекономічної рівноваги вважав:
А) зв'язок рівня доходів і зайнятості;
В) забезпечення стабільності цін;
С) забезпечення політики «дешевих» грошей;
D) забезпечення політики «дорогих» грошей;
Е) зростання платоспроможності населення.
325. Який параметр з нижче перелічених не включається до обчислення ВНП з боку витрат або з боку доходів:
A) продаж;
B) рента;
C) прибуток;
D) заробітна плата;
E) вірні відповіді В і С.
326. Що необхідно зробити, щоб ВНП, розраховується прийомом "потік продуктів", дорівнював ВНП, розраховується прийомом "потік витрат":
A) вирахувати проміжні продукти з суми "потоку продуктів";
B) вирахувати проміжні продукти їх обох частин висловлювання;
C) вартість послуг повинна бути включена в "потік продуктів";
D) трансфертні платежі і амортизація повинні бути включені в "потік витрат";
E) амортизація повинна бути включена в "потік витрат".
327. Якщо номінальний ВНП зростає, реальний ВНП:
A) повинен зростати при більш низькому темпі;
B) повинен залишатися постійним;
C) може рости, бути постійним або падати;
D) має рости в тому ж темпі;
E) має зростати прискореними темпами;
328. ВНП по доходах включає такі статті:
A) заробітна плата, рента, процент, прибуток
B) заробітна плата, національний дохід, трансферти, відсоток;
C) заробітна плата, національний дохід, особистий дохід, відсоток;
D) наявний дохід і персональний дохід;
E) національний дохід і амортизацію.
329. Яким чином ринок факторів виробництва впливає на ВНП:
A) ціни факторів виробництва безпосередньо впливають на величину номінального ВВП;
B) земля як фактор виробництва не впливає на величину ВНП;
C) ціни факторів виробництва не роблять ніякого впливу на ВНП;
D) праця як фактор виробництва не впливає на величину ВНП;
E) капітал як фактор виробництва не впливає на величину ВНП.
330. До складу ВНП включається:
A) вартість нового підручника в місцевому книжковому магазині;
B) послуги домашньої господині;
C) купівля облігацій у корпорації;
D) купівля у сусіда уживаного автомобіля;
E) природні багатства країни.
331. Яким чином закордонне виробництво може впливати на формування ВНП конкретної країни;
A) ніяким чином не впливає;
B) зменшує суму ВНП;
C) сума створеною за кордоном продукції на підприємствах, які є власністю не цієї країни, включається до складу ВНП країни власника;
D) збільшує суму ВНП;
E) вірні відповіді В і С.
332. Яка з перелічених угод реєструється як інвестиція в системі національних рахунків?
A) Музей винахідливого мистецтва купує картину Рембрандта;
B) Фірма закуповує обладнання;
C) Людина купує державні облігації;
D) Сім'я купує тільки що побудований котедж;
E) Людина будує собі дачу.
333. Не включається у ВНП, розрахований за сумою витрат:
A) зарплата та платню;
B) валові інвестиції;
C) чистий експорт товарів і послуг;
D) C + I + G (C-споживчі витрати; I-інвестиції; G-державні витрати);
E) чисті інвестиції.
334. Подвійний рахунок в макроекономічних процесах - це:
A) включення вартості проміжних виробів до складу ВНП;
B) застосовується у бухгалтерському рахунку;
C) одночасний облік виробленої і споживаної продукції;
D) кінцева і проміжна продукція;
E) облік аналогічних витрат у складі ВНП і ЧНП.
335. Зарплата враховується при розрахунку:
A) ВНП за методом потоку витрат;
B) ВНП за методом потоку доходів;
C) чистого експорту;
D) метод доданої вартості;
E) чистих субсидій державним підприємствам.
336. Валовий національний продукт (ВНП) - це:
A) загальна ринкова вартість усіх готових товарів і послуг, вироблених в своїй країні і за кордоном при функціонуванні національних підприємств цієї країни;
B) всі особисті доходи населення даної країни;
C) сукупна ринкова вартість усього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної держави;
D) загальна сума всіх вироблених у даній країні товарів і послуг за мінусом амортизації;
E) сукупність всіх товарів і послуг, вироблених в країні.
337. Номінальний ВНП - це:
A) ВНП у поточних цінах;
B) ВНП з урахуванням зміни рівня цін;
C) обсяг виробництва в умовах повної зайнятості;
D) ВНП за видатками;
E) ВНП за доходами.
338. Визначте особистий дохід:
ВНП 104,4
Споживання капіталу 8,6
Непрямі податки 7,0
Прибуток корпорацій 10,1
Внески на соц. страхування 0,2
Державні трансферти 0,9
Чистий відсоток держави 1,0
Дивіденди 5,8
Приватні прибуткові податки 2,6
А) 84,2 В) 83,6 С) 82,7 D) 87,8 Е) 81,6
339. Джерелом особистих доходів є:
A) заробітна плата;
B) доходи від зданого в оренду житла;
C) трансфертні платежі;
D) заробітна плата, доходи від власності, рентні платежі,
трансфертні платежі;
E) немає правильної відповіді
340. Чистий національний продукт розраховується наступним чином:
А) ВВП-амортизація;
B) Кількість продуктів помножити на ціну;
C) Заробітна плата + трансфертні платежі;
D) Дохід - податки;
Е) Особисті споживчі витрати + державні закупівлі товарів і послуг + чистий експорт + інвестиційні витрати.
341. Чистий національний продукт - це
A) ВНП - непрямі податки;
B) ВНП - амортизація;
C) ВНП - трансфертні платежі;
D) ВНП - національний дохід;
E) ВНП - особистий дохід
342. Національний дохід - це:
А) С + Т + G - трансфертні платежі + непрямі податки;
B) інвестиції мінус заощадження;
C) вартість предметів тривалого користування та послуг;
D) особистий дохід плюс індивідуальні податки мінус чисті субсидії - державним підприємствам;
E) рента, зарплата, відсоток на капітал, доходи від власності і прибуток корпорацій.
343. Чистий національний продукт не включає
A) Платежі стосовно податків на дохід;
B) Виплати на амортизацію;
C) Нерозподілені доходи;
D) Чистий експорт;
E) додаткову вартість від проміжних товарів (напівфабрикатів).
344. Поняття «інвестиції» в національних рахунках ВНП і ЧНП включає:
А) будь-який продукт, вироблений на державному підприємстві;
B) покупку будь-якої акції;
C) зростання запасів на кінець року;
D) будь-який товар, куплений споживачем, але не повністю спожитий під кінець року;
E) всі перераховані відповіді невірні.
345. Для розрахунку внеску фірми у створений ВНП, обчисленого за сумою виробленої працівниками доданої вартості, необхідно з ринкової вартості створеної продукції відняти:
А) всі непрямі податки, які вона виплачує державі;
B) нерозподілений прибуток;
C) амортизацію;
D) обсяг продажів іншим фірмам;
E) усі попередні відповіді невірні.
346.Чем ВВП відрізняється від ВНП:
A) ВНП враховує лише кінцеву продукцію, ВВП - всю продукцію
B) ВНП вимірюється в реальних цінах, а ВВП - в номінальних
C) ВНП - це сума кінцевих продуктів, а ВВП - сума доданих вартостей
D) ВНП враховує продукцію всередині країни і за її межами, а ВВП тільки всередині країни
E) ВВП - це сума кінцевих продуктів, а ВНП - сума доданих вартостей
347. Для визначення внеску державного сектора у виробництво ВНП необхідно:
А) розрахувати обсяг державних витрат на купівлю товарів і послуг;
B) визначити суму витрат держави на товари, які не відносяться до категорії послуг;
C) врахувати державні витрати, пов'язані з купівлею тільки кінцевого продукту, виключивши таким чином витрати держави на проміжні товари;
D) врахувати витрати держави тільки на споживчі товари;
E) всі перераховані відповіді невірні.
348. Взаємозв'язок між усіма можливими варіантами поєднань чинників виробництва і обсягом продукції, що випускається виражається за допомогою:
A) кривої виробничих можливостей;
B) кривої загального обсягу випуску продукту;
C) виробничої функції;
D) еластичності пропозиції;
E) кривою загальних витрат.
349. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
А) оцінити розходження між структурою виробництва в даному і попередньому році;
B) оцінити розходження в ринковій вартості з товарного кошика двох різних часових періодів;
C) оцінити розходження в рівнях цін двох різних країн;
D) оцінити різницю між рівнем оптових і роздрібних цін;
E) всі попередні відповідей неправильні.
350. Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?
А) прибуток корпорації;
B) державні трансфертні платежі;
C) відсотки, що виплачуються підприємцями за капітал, отриманий кредит;
D) рентний дохід;
E) зарплата і платню.
351. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 6%, а чисельність населення в тому ж році скоротилася на 3%, то:
А) реальний ВНП на душу населення знизився;
B) реальний ВНП на душу населення збільшився;
C) реальний ВНП збільшився, а номінальний знизився;
D) номінальний ВНП не змінився;
E) ціни впали на 3%.
352. Повторний рахунок при визначенні ВНП і ЧНП виникає при додаванні:
А) чистої доданої вартості, створеної у видобувній і сталеливарній промисловості;
B) приросту запасів у борошномельної і в пекарній промисловості;
C) виробництва залізної руди та чавуну;
D) доданої вартості, створеної в пекарній промисловості і в її торгової мережі;
E) загального обсягу куплених споживчих товарів і засобів виробництва.
353. Наявний дохід-це:
А) особистий прибуток мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;
B) сума, що включає зарплату, платню. ренту. і дохід у формі відсотка на капітал;
C) зарплата і платню, дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий прибуток;
D) все перераховане в пунктах А, B, С;
E) усі попередні відповіді невірні.
354. Яка з цих агрегатних величин не включається у ВНП, розрахований за сумою витрат:
А) валові інвестиції;
B) С + I + G (С - споживчі витрати, I - інвестиції, G-державні витрати);
C) чистий експорт товарів і послуг;
D) державні закупівлі товарів і послуг;
E) зарплата і платню.
355. Трансферні платежі - це:
А) виплати домашнім господарствам, не обумовлені наданням з їх боку товарів і послуг;
B) тільки виплати урядом окремим індивідуумам; C) компонент доходу, який не включається в національний дохід;
D) все перераховане в пунктах A, B, C;
E) усі попередні відповіді невірні.
356. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:
А) ВНП за методом потоку;
B) ВНП за методом витрати;
C) ЧНП за методом потоку;
D) наявного доходу;
E) особистого доходу.
357. Якщо з національного доходу відняти податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток і внески на соціальне страхування, а потім приплюсувати чисті трансфертні платежі, то отримана сума - це:
А) особистий доход;
B) амортизація;
C) валовий національний продукт;
D) чистий національний продукт;
E) наявний дохід.
358. Будь-яке доповнення до споживчих витрат на продукцію, вироблену всередині країни - це
A) інвестиції
B) ін'єкції
C) витоку
D) заощадження
E) платежі
359. Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд. дол до 600 млрд. дол, а дефлятор ВНП з 125 до 150. За таких умов величина реального ВНП:
A) не зміниться;
B) збільшиться;
C) зменшиться;
D) не може бути розрахована на основі наявних даних;
E) усі попередні відповіді невірні.
360. Якщо обсяг номінального ВНП і рівень цін підвищилися, то:
А) реальний ВНП не змінився;
B) реальний ВНП збільшився, але в меншій мірі, ніж ціни;
C) реальний ВНП скоротився;
D) ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВНП;
E) усі попередні відповіді невірні.

4.4.2 Макроекономічна рівновага
361. Сукупна пропозиція (АS) - це:
А) Межі необхідного експорту для задоволення попиту закордонних країн;
В) Кількість товарів, які імпортуються із зарубіжних країн;
З) Кількість товарів і послуг, які домашні господарства, фірми, держава готові придбати за кожною даною ціною;
D) Загальна кількість товарів і послуг, яке може бути запропоновано на ринку;
Е) Попит та пропозиції товарів підприємств.
362. Крива сукупного попиту виражає відношення між:
A) рівнем цін і сукупними витратами на купівлю товарів і послуг;
B) рівнем цін і виробленим ВНП у реальному вираженні;
C) рівнем цін, який визнають покупці, і рівнем цін, який задовольняє продавців;
D) обсягами виробленого та спожитого ВНП у реальному вираженні;
E) витратами та результатами виробництва.
363. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:
A) представлений горизонтальною лінією;
B) має позитивний нахил;
C) має негативний нахил;
D) представлений вертикальною лінією;
E) має вигнутий вигляд.
364. Крива сукупного попиту підвищується, якщо:
A) збільшуються надлишкові виробничі потужності;
B) падає рівень цін;
C) зростає рівень цін;
D) знижується валютний курс національної грошової одиниці;
E) ціни залишаються.
365. Гранична схильність до споживання - це:
A) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту наявного доходу;
B) відношення сукупного споживання до сукупного доходу;
C) зміна в споживчих витратах, викликане зміною доходу;
D) крива, яка характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу;
E) прагнення до підвищення добробуту.
366. Дж.Кейнс стверджував, що обсяг споживчих витрат в країні залежить перш за все:
A) від рівня наявного доходу;
B) від віку членів сім'ї;
C) від темпу приросту пропозиції грошей;
D) від рівня національного доходу;
E) від економічної ситуації.
367. На обсяг інвестицій впливає:
A) рівень процентної ставки;
B) оптимістичні і песимістичні очікування підприємців;
C) рівень технологічних змін;
D) рівень завантаженості виробничого обладнання;
E) психологія підприємця.
368. Що з перерахованого відображає зростання автономних витрат:
A) зрушення кривої споживчої функції вгору;
B) зростання інвестицій в міру збільшення ЧНП;
C) рух уздовж кривої споживчої функції вгору;
D) рух уздовж кривої споживчої функції вниз;
E) зниження валових інвестицій.
369. Згідно кейнсіанської концепції споживчих витрат:
A) національний дохід представлений сумою факторних доходів;
B) споживчі витрати мають безпосереднє відношення до розташовується доходу;
C) якщо наявний дохід зростає, споживчі витрати падають;
D) національний дохід іде на споживання;
E) якщо наявний дохід зростає, то його частка, спрямована на споживання, падає.
370. Згідно кейнсіанської моделі рівноваги, економіка буде рівноважна, якщо:
A) сукупна пропозиція є рівною з сукупного попиту;
B) динаміка грошової пропозиції протягом певного періоду постійна;
C) планові споживчі витрати плюс інвестиції дорівнюють загальним вилученням;
D) державний бюджет збалансований;
E) вірні відповіді В і С.
371. У простій моделі Дж.М.Кейнса, якщо сукупна пропозиція одно сукупного попиту, то:
À) обсяг запасів і рівень виробництва не зміняться;
B) запаси будуть скорочуватися і підприємці почнуть розширювати виробництво;
C) запаси не зміняться, але підприємці будуть розширювати виробництво;
D) запаси будуть рости і підприємці почнуть скорочувати виробництво;
E) вірні відповіді В і С.
372. У моделі "сукупний попит - сукупна пропозиція" зростання рівня цін приведе:
A) до зниження впливу мультиплікатора на доход;
B) до зростання граничної схильності до споживання;
C) до зростання впливу мультиплікатора на доход;
D) не зробить впливу на рівень впливу мультиплікатора на доход;
E) вірні відповіді В і Е.
373. Зростання сукупних витрат у кейнсіанської моделі призведе до зсуву кривої сукупного попиту:
A) вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора;
B) вправо на величину зростання сукупних витрат;
C) вліво на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора;
D) по горизонталі;
E) вірні відповіді В і С.
374. Яким чином пов'язані ефект мультиплікатора і принцип акселератора:
A) ефект мультиплікатора показує, як зміна витрат (наприклад, інвестицій) може призвести до ще більшого зміни рівня ВНП, а принцип акселератора пояснює, як зміна рівня ВНП, особливо його підвищення, може призвести до зростання чистих інвестицій;
B) і той, і інший пояснюють, як відбувається зміна рівня інвестицій;
C) ефект мультиплікатора пояснює, як можна підтримувати економіку на рівні повної зайнятості, а принцип акселератора дозволяє зрозуміти, чому виникає і зберігається депресивний стан економіки, якщо вживаються заходи, що стимулюють зростання сукупних витрат;
D) ефект мультиплікатора показує, як зміна рівня ВНП, особливо якщо воно росте, може призвести до зростання чистих інвестицій, а принцип акселератора пояснює, як зміна витрат (наприклад, інвестицій), може призвести до більш значних змін рівня ВНП;
E) ефект мультиплікатора заснований на принципі акселератора.
375. Капіталовкладення, що не залежать від обсягу і динаміки національного доходу, називаються:
A) чистими інвестиціями;
B) похідними інвестиціями;
C) автономними інвестиціями;
D) валовими інвестиціями;
E) розлогими інвестиціями.
376. Зв'язок між граничною схильністю до споживання і до заощадження виражається в тому, що:
A) їх сума дорівнює 1;
B) відношення між ними характеризує середню схильність до споживання;
C) їх сума дорівнює розташовується доходу, так як він ділиться на споживання і заощадження;
D) точка на кривій, в якій вони рівні, відповідає пороговому рівню доходу;
E) їх сума дорівнює 0.
377. Якщо люди не витрачають весь свій дохід на споживання і поміщають невитрачену суму в банк, то можна сказати, що вони:
A) зберігають, але не інвестують;
B) інвестують, але не зберігають;
C) не зберігають і не інвестують;
D) і зберігають, і інвестують;
E) зберігають, але інвестують частину заощаджень, яка використовується для купівлі цінних паперів.
378. Яка з перелічених відносин висловлює зворотну залежність:
A) відношення між інвестиційними витратами і рівнем процентної ставки;
B) відношення між споживчими витратами і розташовуваним доходом;
C) відношення між заощадженнями і рівнем процентної ставки;
D) відношення між інвестиційними витратами і національним доходом;
E) ставлення державних витрат до доходів.
379. Якщо обсяг наявного доходу зменшується, то за інших рівних умов:
A) споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються;
B) ростуть і споживчі витрати, і заощадження;
C) споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;
D) скорочуються і споживчі витрати, і заощадження;
E) споживчі витрати і заощадження постійні.
380. Зрушення кривої сукупного попиту вправо не може відображати:
A) підвищення рівня цін і падіння реального обсягу ВНП одночасно;
B) підвищення рівня цін і реального обсягу ВНП одночасно;
C) зростання реального обсягу ВНП при відсутності підвищення цін;
D) підвищення рівня цін при відсутності росту реального обсягу ВНП;
E) вплив нецінових факторів.
381. Пріоритети у споживанні кожної країни залежать від:
A) вірні відповіді В, С і D;
B) рівня доходу сім'ї;
C) платність або безоплатність тих чи інших джерел споживання;
D) насичення ринку товарами;
E) наявності престижних товарів.
382. Прагнення до заощадження викликає зменшення схильності до споживання. Це призводить до скорочення виробництва. Даний процес означає:
A) ефект мультиплікатора;
B) принцип акселерації;
C) "парадокс ощадливості";
D) функцію споживання;
E) функцію заощадження.
383. В основі неокласичного підходу до механізму функціонування ринку праці лежить:
А) Цінова рівновага попиту та пропозиції робочої сили;
В) Явище постійного і фундаментальної нерівноваги;
З) Поняття «природного» рівня безробіття;
D) Аналіз професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили;
Е) Жорсткість заробітної плати.
384. Якщо держава посилює вимоги до збереження навколишнього середовища, це викликає:
А) Зростання витрат виробництва на одиницю продукції і зміщення кривої сукупної пропозиції вправо
В) Зростання витрат виробництва на одиницю продукції і зміщення кривої сукупної пропозиції вліво
С) Зростання витрат виробництва на одиницю продукції і зміщення кривої сукупного попиту ліворуч
D) Падіння витрат виробництва на одиницю продукції і зміщення кривої сукупного попиту ліворуч
Е) Падіння витрат виробництва на одиницю продукції і зміщення кривої сукупного попиту вправо
4.4.3 Макроекономічна нестабільність: циклічність, безробіття та інфляція
385. До категорії безробітних буде належати:
А) Програміст, який відкрив свою справу;
В) Металург, який влаштувався сторожем у приватну фірму;
З) Працівник комбінату, переведений на режим неповного робочого тижня;
D) Токар, якого звільнили з роботи;
Е) Домогосподарка.
386. Інфляція-це
А) Зростання рівня цін;
B) Подорожчання грошей в обігу;
С) Здешевлення золота;
D) Зменшення грошей в обіг;
Е) Здешевлення товару.
387. Природний рівень безробіття 6%, очікуваний рівень інфляції 3%, відносне відхилення реального ВВП від потенційного менше нуля. Зовнішні цінові шоки відсутні. Фактичний рівень інфляції:
A) Більше 3%
B) Менше 3%
C) Дорівнює 3%
D) Дорівнює 6%
E) Менше 6%
388. Чисельність населення 100 млн чол. Діти до 16 років і люди, що знаходяться в тривалій ізоляції складають 24 млн чол. Вибулі зі складу робочої сили становлять 30 млн чол. Безробітних 4 млн 600 тис. чол. Рівень безробіття:
A) 9%
B) 11%
C) 100%
D) 10%
E) 6%
389. Інфляція - це:
A) підвищення цін на продукти харчування;
B) падіння витрат і цін;
C) уповільнення зростання цін;
D) підвищення цін на нерухомість;
Е) знецінення грошей по відношенню до реальних.
390. Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботу:
A) відноситься до безробітних;
B) відноситься до розряду зайнятих;
C) не враховується в складі робочої сили;
D) розглядається як неповний зайнятий;
E) самозайнятий.
391. Втратив роботу через спад в економіці потрапляє в категорію безробітних, охоплених:
A) фрикційної формою безробіття;
B) циклічною формою безробіття;
C) структурною формою безробіття;
D) перманентної формою безробіття;
E) добровільної формою безробіття.
392. Якщо номінальний дохід підвищився на 8%, а рівень цін виріс на на 10%, то реальний дохід:
A) знизився на 2%;
B) збільшився на 2%;
C) збільшився на 18%;
D) знизився на 18%;
E) залишився колишнім.
393. Що з перерахованого не має відношення до інфляції, зумовленої зростанням витрат виробництва:
A) зростання цін на сировину;
B) зростання вартості витрат на одиницю продукції;
C) наздоганяє зростання заробітної плати;
D) зростання процентної ставки;
E) зростання зайнятості і виробництва.
394. Яка теорія доводить необхідність активного втручання держави в економіку шляхом впливу на сукупний попит:
A) кейнсіанська теорія;
B) сучасна кількісна теорія грошей;
C) теорія раціональних очікувань;
D) теорія економіки пропозиції;
E) теорія народонаселення.
395. Крива Філліпса фіксує зв'язок між рівнем інфляції і:
A) рівнем безробіття;
B) пропозицією грошей;
C) рівнем відсотка;
D) економічним циклом;
E) реальної процентної ставкою.
396. Уповільнена інфляція:
A) відображає очікуваний темп інфляції, до якого пристосовуються основні ринкові агенти;
B) може ставитися до різновиду інфляції на стороні пропозиції;
C) зазвичай розвивається під впливом сукупного попиту;
D) характеризується непередбачуваним рівнем, який може значно коливатися;
E) характерна при стагнації виробництва.
397. Інфляція, зумовлена ​​зростанням витрат виробництва:
A) може ставитися до різновиду інфляції на стороні пропозиції;
B) відображає очікуваний темп інфляції, до якого пристосовуються основні ринкові агенти;
C) зазвичай розвивається під впливом сукупного попиту;
D) характеризується непередбачуваним рівнем, який може значно коливатися;
E) має місце за перевиробництва товарів.
398. Інфляція попиту:
A) зазвичай розвивається під впливом сукупного попиту;
B) може ставитися до різновиду інфляції на стороні пропозиції;
C) відображає очікуваний темп інфляції, до якого пристосовуються основні ринкові агенти;
D) характеризується непередбачуваним рівнем, який може значно коливатися;
E) обумовлено дефіцитом товарів.
399. Інфляція, викликана надлишковим попитом, розвивається внаслідок:
A) зсуву кривої сукупної пропозиції вліво;
B) зсуву кривої сукупного попиту ліворуч;
C) зсуву кривої сукупного попиту вправо;
D) зсуву кривої сукупної пропозиції вправо;
E) зміни положення кривої сукупного попиту по вертикалі.
400. Як показник темпу інфляції в країні використовується:
A) паритет купівельної спроможності валют;
B) номінальний обмінний курс;
C) індекс зовнішньої торгівлі;
D) індекс споживчих цін;
E) індекс дискримінації.
401. Вкажіть визначення потенційного ВНП:
A) національний обсяг виробництва, випущений в умовах повної зайнятості;
B) національний обсяг виробництва, випущений в умовах структурного безробіття;
C) національний обсяг виробництва, випущений в умовах фрикційного і структурного безробіття;
D) національний обсяг виробництва, випущений в умовах циклічного безробіття;
E) обсяг виробництва в умовах стагнації.
402. Основна характеристика депресії:
A) банкрутство підприємств у всіх сферах економіки;
B) інвестиційний попит скорочується;
C) з'являються окремі "точки зростання";
D) споживчий попит падає;
E) виробництво вже не скорочується, але й не росте.
403. Автором теорії довгих хвиль економічної кон'юнктури є:
A) С. Коваль;
B) Дж. М. Кейнс;
C) І. Фішер;
D) Н.Д. Кондратьєв;
E) В. Леонтьєв.

404. Чисельне значення якого з наступних показників падає після настання фази підйому і росте після настання фази спаду:
A) обсяг товарних запасів в обробній промисловості;
B) обсяг у ВНП;
C) середня тривалість робочого тижня;
D) курси цінних паперів;
E) обсяг промислового виробництва.
405. Тенденція до падіння обсягу валових інвестицій з'являється в період, коли:
A) темпи зростання продажів підвищуються;
B) темпи зростання продажів падають;
C) рівень зростання продажів залишається постійним;
D) має місце стагнація;
E) має місце стагфляція.
406. Яке з тверджень щодо економічного циклу вірно?
A) Вища точка ділової активності - це період пожвавлення;
B) Споживчі витрати - найстабільніший компонент сукупних витрат;
C) Спад - це період депресії;
D) Нижча точка ділової активності - це депресія;
E) Нижча точка ділової активності - пік підйому.
407. Політика "дешевих грошей" використовується в період:
A) депресії;
B) кризи;
C) пожвавлення;
D) підйому;
E) на всіх фазах промислового циклу.
408. Політика "дорогих грошей" використовується в період:
A) підйому;
B) кризи;
C) пожвавлення;
D) депресії;
E) на всіх фазах промислового циклу.
409. Що може вважатися зовнішньою причиною зміни економічних циклів:
A) винаходи та інновації;
B) споживання;
C) інвестиції;
D) зберігання;
E) урядова політика в області податків та витрачання державних коштів.
410. Яка форма безробіття не тільки обов'язкове, але й бажана:
A) циклічна
B) структурна
C) сезонне
D) фрикційне
E) перманентна
411. Що не характерно для періоду підйому:
A) скорочення інвестицій;
B) зростання виробництва;
C) збільшення кредитів;
D) зниження безробіття;
E) зниження інфляції.
412. Що в період спаду швидше за все буде стимулювати підйом:
A) збільшення інвестицій;
B) скорочення прибутків;
C) скорочення купівельної спроможності;
D) зростання безробіття;
E) зростання інфляції.
413.Уровень безробіття розраховується наступним чином:
А) Процентне співвідношення безробітних до робочої сили;
B) Робоча сила - число безробітних;
З) Кількість безробітних-число зайнятих на виробництві;
D) Робоча сила / число зайнятих;
Е) Число безробітних + число зайнятих.
414. Працевлаштування яких безробітних вимагає перепідготовки або підвищення кваліфікації:
А) «Структурно» безробітних;
В) «Фрикційне» безробітних;
З) «Циклічно» безробітних;
D) Всіх перерахованих груп;
Е) Домогосподарок.
415. У період підйому спостерігається:
A) Зростання податкових надходжень;
B) Зниження ставки відсотка;
C) Зростання безробіття;
D) Падіння курсу акцій;
E) Скорочення прибутків.
416. У період економічних спадів сукупний попит в національному господарстві:
А) залишається без змін;
В) зменшується;
C) збільшується незначно;
D) може і збільшуватися, і зменшуватися;
E) збільшується.
417. Які з названих напрямів не характеризують діяльність бірж праці?
A) виплата допомоги по безробіттю;
B) реєстрація безробітних;
C) створення робочих місць за допомогою розширення інвестицій;
D) професійна орієнтація та працевлаштування шукають роботу;
E) реєстрація вакантних місць.
418. Повна зайнятість пов'язана з відсутністю якого з видів безробіття:
A) Тимчасової;
B) циклічні;
C) Структурною;
D) тижневі;
E) фрикційне.
419. Як називають процес зниження рівня інфляції?
А) Депресія;
В) Девальвація;
С) Диверсифікація;
D) Дефляція;
Е) Диверсія.
420. Закон, згідно з яким країна втрачає від 2 до 3% фактичного ВВП відносно потенційного ВВП, коли фактичний рівень безробіття збільшується на 1% в порівнянні з її природним рівнем, відомий як:
A) Закон Оукена;
B) Закон Сміта;
C) Закон Хекшера-Оліна;
D) Закон Маршалла;
E) Закон Фішера.
421. Що характерно для буму?
A) Збільшення позикового капіталу;
B) Масове безробіття;
C) Стагфляція;
D) Зростання інфляції;
E) Масового банкрутства підприємств.
422. Особливості сучасної інфляції:
А) Повністю охоплює господарську систему;
В) Не виходить за межі однієї галузі;
С) Протікає короткочасно;
D) Пов'язана з безробіттям;
Е) Пов'язана з грошовими факторами.
423. Що не відноситься до зовнішніх факторів, що викликають циклічні відхилення в економіці:
А) Політичні події;
В) Війни;
С) Зростання чисельності населення;
D) Зміни технології;
Е) Монетарна політика.
424. Депресія, як цикл характеризується:
А) застійним станом економіки, низьким попитом на товари і послуги, недовантаженням підприємств, масовим безробіттям;
В) Різким спадом виробництва, звуженням або скороченням ділової активності;
З) пожвавлення ділової активності у формі укладання нових контрактів, деякого скорочення безробіття, підвищення споживчого попиту;
D) Загальним перевиробництвом, супроводжуваним стрімким падінням цін;
Е) Підвищенням попиту на товари і послуги.
425. Фази економічного циклу
A) Криза, депресія, пожвавлення, підйом;
B) Споживання, підйом, закриття підприємства;
C) Економічна криза;
D) Політика підприємств;
E) Види державного втручання.
426. Безробіття
A) Відсутність зайнятості серед непрацездатних людей;
B) Кількість непрацюючих;
C) Студенти та школярі;
D) Відсутність роботи у працездатних, які шукають її;
E) Непрацездатність іноземних громадян.
427. Якщо фактичний рівень безробіття дорівнює природному, то:
A) говорять про наявність циклічного безробіття
B) говорять про відсутність перманентної безробіття
C) обсяги потенційного і фактичного ВВП рівні
D) обсяги потенційного і фактичного ВВП не рівні
E) це суперечить закону Оукена
428. Відповідно до закону Оукена, двовідсоткове перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:
А) 2%;
B) 3%;
C) 4%;
D) 5%;
E) значно більше, ніж 5%.
4.4.4 Грошово-кредитна система і політика
429. У чому відмінність грошей від кредитних грошей:
А) Паперові гроші - це готівкові гроші, а кредитні - це розрахунково-платіжний механізм банків;
В) Паперові гроші не конвертуються в інших країнах;
З) Паперові гроші необхідні для потреб споживання, а кредитні - це емісійний банківський вексель;
D) Паперові гроші потрібні для купівлі дешевих товарів, а кредитні гроші - для дорогих;
Е) Паперові гроші - це готівкові гроші, а кредитні - це розрахунково-платіжний механізм банків, при цьому вони є цінними паперами банків.
430. Грошово-кредитна політика проводиться:
A) Міністерством фінансів;
B) Президентом;
C) Урядом країни;
D) Національним банком країни;
Е) Всіма фінансово-кредитними установами країни.
431. М ¹ включає в себе:
A) металеві і паперові готівкові гроші і чекові вклади;
B) металеві і паперові готівкові гроші і строкові вклади;
C) металеві і паперові готівкові гроші і всі банківські депозити;
D) всі гроші і "майже гроші";
E) готівкові гроші.
432. М ² включає в себе;
A) металеві і паперові готівкові гроші, чекові і строкові вклади;
B) металеві і паперові готівкові гроші і чекові вклади;
C) металеві і паперові готівкові гроші і всі банківські депозити;
D) всі гроші і "майже гроші";
E) готівкові гроші.
433. Кредит, наданий під заставу нерухомості, називається;
A) комерційним;
B) споживчим;
C) іпотечним;
D) банківським;
E) державною.

434. Великі строкові вклади включаються до складу:
A) М ³;
B) М ²;
C) М ¹;
D) М ² і М ³;
E) не включаються до складу М взагалі.
435. Якщо попит на гроші і пропозиція буде рости, то:
A) рівноважна кількість грошей зросте, а зміна рівноважної процентної ставки передбачити неможливо;
B) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка виростуть;
C) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка скоротяться;
D) рівноважна процентна ставка зросте, а зміна в кількості грошей передбачити не можна;
E) рівновага кількості грошей постійно.
436.Какую функцію виконують гроші при купівлі товару
А) Засіб обігу;
B) Міра вартості;
С) Засіб нагромадження;
D) Світові гроші;
Е) Всі невірно.
437. У банку Х є депозит величиною 10000 тенге. Норма обов'язкових резервів 15%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик спочатку на
А) 8500 тенге;
B) 7500 тенге;
З) 66667 тенге;
D) 10000 тенге;
Е) 15000 тенге.
438. У чому сутність кредиту?
A) форма руху позичкового капіталу;
B) переміщення речей, грошей з одних рук в інші;
C) спосіб перерозподілу капіталу;
D) довіра однієї особи іншій;
E) кредит - той самий капітал, який приносить прибуток.
439. Коли говорять, що країна девальвувала свою валюту, то мається на увазі, що:
A) Країна перейшла на плаваючий курс валюти;
В) Країна зменшила раніше встановлену вартість валюти;
C) Країна відмовилася від золотого стандарту;
D) Країна підвищила раніше встановлену вартість валюти;
E) Ціни принаймні деяких валют, виражені у валюті даної
країни, впали.
440. Гроші - це результат, яких економічних процесів:
A) Стихійного розвитку товарного обміну;
B) Взаємної домовленості між людьми;
C) Випуску державою цінних паперів, що мають силу платежу;
D) Природних властивостей золота і срібла;
E) умовних знаків.
441. У якому випадку гроші виконують функцію засобу обігу:
А) Купівля машини в кредит;
В) Оплата за користування електроенергією;
С) Оплата покупки в супермаркеті за допомогою кредитної картки;
D) Оплата річної передплати на газету;
Е) Оплата покупки газети готівкою.
442. Мета проведення грошово - кредитної політики:
А) Підвищення обсягів виробництва;
В) Вирішення проблем зайнятості;
С) Збільшення кількості банків;
D) Заходи щодо інфляції не приймаються;
Е) Концентрація підприємств.
443.Что відноситься до активних операцій банку:
A) Прийом ощадних вкладів;
B) Отримання кредиту;
C) Емісія облігацій і банківських сертифікатів;
D) Кредитування;
E) Емісія облігацій, банківських сертифікат та кредитування.
444. Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:
A) не змінюється;
B) підвищується незначно;
C) підвищується;
D) знижується;
E) може і підвищуватися і знижуватися.
445. Яке з нижче наведених тверджень створює грошову експансію?
А) Збільшення ставки дисконту;
В) Збільшення урядових витрат на товари і послуги;
С) Збільшення граничних потреб;
D) Купівля Центральним банком урядових цінних паперів;
Е) Збільшення законних обмежень на депозитні вклади.
446. Більшість економістів вважають, що в короткостроковому періоді рівень зайнятості і обсяг національного виробництва визначаються:
А) рівнем цін;
B) чисельністю наявної робочої сили;
C) національними запасами капіталу;
D) рівнем сукупних витрат;
E) усі попередні відповіді вірні.
447. Що треба зробити щоб збільшити прибуток:
А) Зменшити виробничі витрати;
B) Збільшити основні засоби;
З) Підвищити ціни на еластичний товар;
D) Збільшити випуск;
Е) Підвищити витрати на заробітну плату.
4.4.5 Фінансова система
448. Фінансова система - це:
A) сукупність фінансових і кредитних інститутів;
B) сукупність банків всіх рівнів;
C) сукупність всіх взаємопов'язаних фінансових структурних елементів;
D) валютні резерви держави;
E) економічна система.
449. Залежність між податковими ставками та надходженнями до держбюджету ілюструє:
A) крива Лаффера;
B) крива Філліпса;
C) крива виробничих можливостей;
D) крива байдужості;
E) ізокванта.
450. Податкова система країни:
A) Вірно В, С, D;
B) формується з урахуванням особливостей даного економічного періоду;
C) залежить від проведеної даної економічної політики;
D) періодично змінюється;
E) є частиною фінансової системи.
451. Державний бюджет стає дефіцитним, коли:
A) податки збільшуються;
B) податки скорочуються;
C) державні витрати більше, ніж доходи;
D) державні витрати зростають;
E) державні витрати скорочуються.
452. Що є інструментом фіскальної політики стабілізації економіки:
A) збільшення або зменшення державних витрат і податків
B) підвищення або зниження норми резервів;
C) операції на відкритому ринку;
D) зміна облікової ставки;
E) регулювання доходів.
453. Які функції соціальної політики є пріоритетними в перехідний період економіки:
A) захисна і розподільна;
B) адміністративна
C) ідеологічна;
D) нормативна;
E) контрольна.
454. До принципів податкової системи не належить:
A) Стабільність;
B) равнонапряженность;
C) Загальність;
D) Прогресивність;
E) Соціальна справедливість.
455. Корпорація нерідко віддає перевагу випуск конверсійних облігацій випуску звичайних акцій на увазі:
A) Економія на податках;
B) Можливість уникнути участі вкладників у прирості капіталу компанії;
C) Більш низької ставки виконуваного процентного доходу;
D) необов'язково регулярної виплати доходу за ними вкладникам;
E) З метою збільшення прибутку.
456. Податки, будучи основним інструментом поповнення державного бюджету, виконують:
A) Фіскальну функцію;
B) Розподільну функцію;
C) Контрольну функцію;
D) Стимулюючу функцію;
E) стримуючу функцію.

457. Державний борг - це сума попередніх:
А) Державних витрат;
В) Бюджетних дефіцитів;
С) Бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків;
D) Бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних дефіцитів;
Е) Витрат на оборону.
458. Яка з нижче перелічених функцій грошей відображає функцію платежу:
A) Плата за придбання товару в кредит;
B) Встановлення ціни товару;
C) Купівля товару;
D) Зовнішньоторговельні платежі;
E) Всередині торгові платежі.
459. Валютний курс, це:
А) Сукупність відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій;
В) Національний режим регулювання валютних операцій;
С) Платіжний документ, який використовується в міжнародних розрахунках;
D) Теорія паритету купівельної спроможності;
Е) Ціна однієї грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни.
460. Коли і де виникли перші паперові гроші:
A) Китай, 5 ст. до н.е.;
B) Росія, 15 ст.;
C) Америка, 19 в.;
D) Вавилон, 11 в.;
Е) Європа, 14 ст.
461. Відношення зміни ЧНП до зміни урядових витрат - це:
A) мультиплікатор державних витрат;
B) податковий мультиплікатор;
C) мультиплікатор інвестицій;
D) банківський мультиплікатор;
E) грошовий мультиплікатор.
462. Вкажіть структуру державного бюджету:
А) Видаткова і прибуткова частини бюджету;
В) Сукупність податків;
С) Сукупність фінансів;
D) Обсяг цінних паперів;
Е) Сукупність фінансових відносин.
463. Захист конкуренції, згладжуванням макроекономічних коливань показує яку функцію держави:
А) Економічну;
В) Військову;
С) Політичну;
D) Міжнародну;
Е) Соціальну.
464. Яке твердження щодо фінансових інститутів тут неправильно?
А) Банк приймає внески тільки для зберігання;
В) Фінансові інститути пропонують свої послуги, щоб отримати прибуток;
З) Банківський позику стає додатковим засобом грошової пропозиції;
D) Основна функція всіх фінансових інститутів - надання позик позичальникам;
Е) Центральний Банк проводить кредитно - грошову політику.
465. Дефіцит державного бюджету утворюється в тих випадках, коли
A) Сума активів держави перевищує розміри його зобов'язання;
B) Сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;
C) Витрати держави зменшуються;
D) Сума податкових надходжень скорочується;
E) Зобов'язання держави перевищує його активи.
466. Зовнішній державний борг - це
A) Борг населенню;
B) Борг зарубіжним державам, фірмам;
C) Борг, що повертається зарубіжними державами;
D) Борги підприємств;
E) Попередній обов'язок громадян своєї держави.
467. Держава і державні органи встановлюють рівень заробітної плати:
A) Найбільший (максимальний);
B) Найменший (мінімальний);
C) Держава не втручається у встановлення заробітної плати;
D) Держава не втручається в економіку;
E) Максимальний та мінімальний
468. До якого фонду направляються загальні державні податки:
A) У місцеву казну;
B) До фонду підприємств;
C) У спільну єдину скарбницю;
D) B банки;
E) B страхові фонди.
469. Яка з перерахованих статей не належить до доходів державного бюджету?
A) мита;
B) трансфертні платежі населенню;
C) збори;
D) податок на спадщину;
E) чисті надходження залучення від коштів ринку вільних капіталів.
4.4.6 Економічне зростання
470. До факторів економічного розвитку належать:
A) Екстенсивні та інтенсивні;
B) Екстенсивні;
C) Інтенсивні;
D) Трудові;
E) Сировинні.
471. Збільшення обсягу виробленої продукції за рахунок розширення кількості застосованих факторів без зміни їх якості характеризує:
A) Нульовий економічний ріст;
B) Екстенсивний тип економічного зростання;
C) Просте відтворення;
D) Інтенсивний тип економічного зростання;
Е) Змішаний тип відтворення.

472. Що розуміється під розширеним відтворенням:
A) відновлення процесу виробництва в збільшених масштабах;
B) процес постійного повторення і відновлення виробництва;
C) повторення процесу виробництва в незмінних масштабах;
D) залучення у виробництво все більшої кількості трудових ресурсів;
E) процес виробництва.
473. Що характеризує екстенсивну форму відтворення:
A) залучення додаткових трудових та природних ресурсів і засобів виробництва на колишній технічній основі;
B) реконструкція діючих підприємств;
C) розвиток за рахунок оновлення виробництва та продукції;
D) зміна технології;
E) зміна галузевої структури.
474. Що характеризує інтенсивну форму відтворення:
A) розширення виробництва за рахунок більш ефективного використання всіх факторів на основі нових технологій;
B) будівництво нових підприємств і зростання капіталовкладень;
C) вдосконалення засобів виробництва і використання техніки одного і того ж року випуску;
D) розвиток за рахунок числа збільшення робочих місць;
E) правильні відповіді В і D.
475. Збільшення обсягу виробленої продукції за рахунок розширення кількості застосованих факторів із зміною їх якості характеризує:
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Тести
595.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна теорія 13
Економічна теорія 9
Економічна теорія 18
Економічна теорія 10
Економічна теорія
Економічна теорія 15
Економічна теорія 8
Економічна теорія 20
Економічна теорія 11
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru