Економетрика як наука

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ...... 3
1. Визначення економетрики ................................................ ..................... 3
2. Об'єкт дослідження економетрики ............................................... ........ 4
3. Основні принципи економетрики ............................................... ......... 6
4. Цілі і завдання економетрики .............................................. ...................... 8
Висновок ................................................. .................................................. .9
Література ................................................. ................................................. 10

Введення
Сучасна економічна теорія, як на мікро, так і на макро рівні, постійно ускладнюються економічні процеси призвели до необхідності створення та вдосконалення особливих методів вивчення і аналізу. При цьому широке поширення набуло використання моделювання та кількісного аналізу. На базі останніх виділилося і сформувався один з напрямків економічних досліджень - економетрика.
Економетрика - це наука, яка дає кількісне вираження взаємозв'язків економічних явищ і процесів. Ця наука виникла в результаті взаємодії та об'єднання трьох компонентів: економічної теорії, статистичних та економічних методів. Завданням даної роботи є розгляд економетрики як науки в цілому, тобто розгляд її об'єкта, принципів, цілей і завдань зокрема.

1. Визначення економетрики
Економетрика - швидко розвивається галузь науки, мета якої полягає в тому, щоб надати кількісні міри економічним відносинам. Економетрика - сукупність методів аналізу зв'язків між різними економічними показниками (факторами) на підставі реальних статистичних даних з використанням апарату теорії ймовірностей і математичної статистики. [[1]]
Джеймс Лайтхілл, англійський математик і економіст, коротко так розкриває цей термін: «Економетрика - це статистико-математичний аналіз економічних відносин». [[2]] Такий аналіз проводиться з метою вироблення рекомендацій щодо повсякденних проблем ділового світу. Природно, що при цьому доцільно дотримуватися висновків та рішень, які обгрунтовані кількісно. Саме цим і займається наука економетрика.
Розвиненість будь-якого наукового напряму в сучасному світі прийнято оцінювати числом нобелівських лауреатів. І якщо спочатку Нобелівські премії присуджувалися, перш за все, в галузі природничих наук, то згодом ці межі істотно розширилися. Зокрема, в 1968 р., в рік 300-річчя існування Шведського банку, їм була заснована Нобелівська премія і в галузі економічних наук (читай - в області економетрики). Першими лауреатами Нобелівської премії в 1969 р. стали два економісти-математика - голландець Ян Тінберген і норвежець Рангар Фріш, заслугою яких визнана розробка математичних методів аналізу економічних процесів. З тих пір подібного світового визнання удостоєні багато вчених, до числа яких увійшли представники низки країн, включаючи Росію:
- У 1970 р. - Пол Антоні Самуельсон - за підручник "Економікс" з офіційним формулюванням "за внесок ... у підвищення загального рівня аналізу в економічній науці ";
- В 1973 р. - Василь Васильович Леонтьєв, американський економіст російського походження, - за розробку методу прогнозного економічного аналізу "витрати - випуск";
- В 1975 р. - Леонід Віталійович Канторович, радянський економіст і математик, - за введення в економічну науку моделей лінійного програмування і розробку підходів до оптимізації використання ресурсів. [[3]]
Перераховані вчені поряд з іншими економістами і математиками і створили економетрику як науку.

2. Об'єкт дослідження економетрики
Об'єктом вивчення економетрики, як самостійного розділу математичної економіки, є економіко-математичні моделі, які будуються з урахуванням випадкових чинників. Такі моделі називаються економетричними моделями. Дослідження економетричних моделей проводиться на основі статистичних даних про досліджуваному об'єкті і за допомогою методів математичної статистики.
Економетричні моделі та методи зараз - це не тільки потужний інструментарій для отримання нових знань в економіці, але і широко застосовуваний апарат для прийняття практичних рішень у прогнозуванні, банківській справі, бізнесі. Розвиток інформаційних технологій та спеціальних прикладних програм, вдосконалення методів аналізу зробили економетрику найпотужнішим інструментом економічних досліджень.
Необхідно відзначити, що будь-яка з моделей буде лише спрощенням реальності і завжди містить певну похибку. Тому з усіх пропонованих моделей за допомогою статистичних методів відбирається та, яка найбільшою мірою відповідає реальним емпіричним даним і характером залежності.
Якщо модель задовольняє вимогам якості, то вона може бути використана для прогнозування, або для аналізу внутрішнього механізму досліджуваних процесів.
Математичні моделі дозволяють більш повно дослідити і розуміти сутність процесів, що відбуваються, аналізувати їх.
У економетричних дослідженнях використовують різні типи моделей. Але можна виділити три основні класи моделей, які застосовуються в економетрики: моделі часових рядів, регресійні моделі (з одним рівнянням) та системи одночасних рівнянь.
Економетрика входить в комплекс дисциплін «Економіко-математичні методи». Її предметом є кількісне вираження взаємозв'язків і залежностей економічних явищ і процесів, закономірностей економіки.

3. Основні принципи економетрики
Щоб продемонструвати основні принципи економетрики, розглянемо приклад зі страхового бізнесу (страхування автомобілів). Тут основна проблема виникає внаслідок складного характеру залежності розміру страхової премії від багатьох змінних факторів, ряд з яких неможливо врахувати. Так, очевидно, що річний пробіг автомобіля - це важливий фактор, але користуватися ним як оцінним важко. Практичне рішення полягає у визначенні ряду легко спостережуваних факторів - потужності машини, віку (власника страхового поліса і машини), географічного положення, зносу, кожен з яких має деяку зв'язок з істинним ризиком, у свою чергу визначальним фактичний розмір страхової премії. Припустимо, наприклад, що використовуються п'ять таких факторів і кожен з них вимірюється на п'яти рівнях. Це призводить до 55 = 3215 окремими класифікаційними вимогам. Якщо застраховано 100 000 машин, то в кожному класі буде в середньому по 32 машини. Оскільки ймовірність страхового вимоги порядку 10% на рік, дані в кожному розряді піддавалися б занадто великих коливань внаслідок випадкових помилок вибірки і було б важко оцінити справжню зв'язок між тим, що відбувається в різних розрядах. Більш того, займатися такою великою кількістю окремих груп було б складно і дорого.
Для подолання цих труднощів розробляють класифікаційну систему, засновану на з'ясуванні відносної важливості кожного фактора. Тоді класифікаційну формулу можна побудувати на адитивної або мультиплікативної основі, коли кожен фактор оцінюється балами, а формула в цілому дає відносний рівень ризику.
Таким же чином будуються багато економічні моделі, коли спостережувані значення величини Y залежать лінійним або складнішим чином від значень багатьох інших спостережуваних величин, тобто:
Y = а1х1 + а2х2 +. . . + Е. (1)
У цьому рівнянні е - залишок, що усуває різницю між Y спостерігався і отриманим по набору хi розрахунковим чином. Основне завдання економетричного аналізу полягає в знаходженні значень коефіцієнтів а, забезпечують найменшу величину е, а отже, найкращу точність прогнозу.
З наведеного прикладу видно, що економетричні методи будуються на синтезі трьох областей знань: економіки, математики і статистики. Основою є економічна модель, під якою розуміється схематичне уявлення економічного явища або процесу з допомогою наукової абстракції, відображення тільки характерних рис. Найбільшого поширення в сучасній економіці отримав метод аналізу економіки "витрати - випуск". Це матричні (балансові) моделі, що будуються за шаховою схемою і дозволяють в найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів виробництва. Таким чином, об'єктом експерименту стали не тільки багаторазово відтворюються явища і процеси, а й системи і зміни до них, реально в практиці важко або взагалі нездійсненні.
Опис економічних систем математичними методами, або економетрика, дає висновок про реальні об'єкти і зв'язках за результатами вибіркового обстеження або моделювання. Разом з тим, щоб зробити висновок про те, які з отриманих результатів є достовірними, а які сумнівними або просто необгрунтованими, необхідно вміти оцінювати їх надійність і величину похибки. Всі перераховані аспекти і складають зміст економетрики як науки.
У економетрики, як і в будь-якій науковій дисципліні, пізнання розвивається відповідно до загального науковим методом, який передбачає:
- Формулювання гіпотези з урахуванням співвідношень між спостережуваними даними;
- Збір статистичних даних і подання гіпотези в стислій або математичної формі;
- Модифікацію або поліпшення гіпотези.
Таким чином, серцевиною пізнання в економіці є експеримент, який передбачає або безпосереднє спостереження (вимір), або математичне моделювання.
Область застосування економетричних моделей і методів досить обширна. Це всі сфери економічної теорії і практики, де є можливість збору та обробки статистичних даних, проведення спостережень і експериментів з метою врахування впливу випадкових чинників, виявлення якісних і кількісних взаємозв'язків між економічними величинами і прогнозування їх поведінки.

4. Цілі і завдання економетрики
Методологічна особливість економетрики полягає в застосуванні досить загальних гіпотез про статистичні властивості економічних параметрів і помилок при їх вимірі. Отримані при цьому результати можуть виявитися нетотожні тому змісту, який вкладається в реальний об'єкт. Тому важливе завдання економетрики - створення як більш універсальних, так і спеціальних методів для виявлення найбільш стійких характеристик у поведінці реальних економічних показників. Економетрика розробляє методи підгонки формальної моделі з метою найкращого імітування нею поведінки модельованого об'єкта на основі гіпотези про те, що відхилення модельних значень параметрів від їх реально можна побачити випадкові і імовірнісні характеристики їх відомі.
Є досить багато аргументів, в силу яких якісної інформації про параметри моделі недостатньо і її необхідно замінити кількісної інформацією, що видобувається з допомогою статистичних даних. Економетрика якраз і займається методами отримання кращих оцінок параметрів економетричних моделей, що конструюються в прикладних цілях.

Висновок
На стику економічної практики та математичної статистики на початку 30-х років зародилася нова самостійна дисципліна, яка отримала назву "Економетрика".
Економетрика - це наука, яка вивчає статистичні закономірності в економіці.
Об'єктом вивчення економетрики, як самостійного розділу математичної економіки, є економіко-математичні моделі, які будуються з урахуванням випадкових чинників. Такі моделі називаються економетричними моделями. Дослідження економетричних моделей проводиться на основі статистичних даних про досліджуваному об'єкті і за допомогою методів математичної статистики.
Основними завданнями економетрики є: отримання найкращих оцінок параметрів економіко-математичних моделей, що конструюються в прикладних цілях; перевірка теоретико-економічних положень і висновків на фактичному (емпіричному) матеріалі; створення універсальних і спеціальних методів для виявлення статистичних закономірностей у економіці.

Література
1. Носко В.П. Економетрика для початківців. Основні поняття, елементарні методи, межі застосування, інтерпретація результатів. - М., 2000.
2. Мардас А. Н. Економетрика. Короткий курс. - М., 2001.
3. Математичні моделі в економіці: Навчальний посібник. - М.: ІМПЕ ім. А.С. Грибоєдова, 2005.
4. Давидов С.Б. Математичне моделювання економічних систем. - М.: Сучасний гуманітарний університет, 2002.


[1] Носко В.П. Економетрика для початківців. Основні поняття, елементарні методи, межі застосування, інтерпретація результатів. - М., 2000.
[2] Цитується за: Мардас А. Н. Економетрика. Короткий курс. - М., 2001.
[3] Мардас А. Н. Економетрика. Короткий курс. - М., 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Реферат
26.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Економетрика
Економетрика 3
Економетрика 4
Економетрика 2
Наука і суспільство
Антропологія як наука
Наука семіотика
Знання Наука і уч ні
Демографія як наука
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru