додати матеріал


Діяльність кооперативів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Тенденції розвитку кооперативного руху
2. Характеристика створення і діяльності кооперативів
3. Характеристика діяльності кооперативів
3.1. Економічні та соціальні проблеми
3.2. Споживча кооперація Російської Федерації в умовах переходу до ринкових відносин
Висновок
Бібліографічний список

Введення
Ознаки кооперативів різних видів та універсальні кооперативні принципи визначають належність різних господарських суб'єктів до однієї великої спільноти кооперативних суспільно-господарських організацій. Інші істотні і стійкі ознаки, що відображають особливості у сфері економічної діяльності, рівні усуспільнення власності, ступеня отримання доходів, соціальному складі тощо, дозволяють віднести всі кооперативи до певних типів, форм і видів. Наукова класифікація кооперативів має не тільки теоретичне значення. Точне визначення типу кооперативу має вирішальне значення при отриманні податкових пільг. Відомо, що в багатьох країнах (особливо в Іспанії, Італії, Франції) виробничі кооперативи звільнені від податкових зборів при реєстрації, місцевих податків і частково податку на прибуток. У США, Канаді, країнах Латинської Америки значні пільги по податках і кредитах мають кредитні та страхові кооперативи.
У країнах Європи, Японії пільгами по податках і кредитами користуються сільськогосподарські збуту-постачальницькі кооперативи. У Російській Федерації не обкладається податком Фонд розвитку споживчих кооперативів, який може складати до 6% сукупного обсягу діяльності.
Точно визначити тип і вид кооперативу допомагає наукова класифікація кооперативів. Тому вона широко використовується при розробці кооперативних законів і урядових постанов.
Кооператив - це господарська і одночасно громадська організація, заснована на кооперативній, приватно-груповий спільної власності своїх членів і яка отримує, як правило, прибуток, яка витрачається в основному на поліпшення обслуговування і матеріального становища своїх членів. З декількох ознак кооперативів різних видів - два (матеріальне участь членів кооперативу і демократичне управління і контроль) є основними для успішної і громадської діяльності кооперативу.
У конституціях міститься визнання кооперативів як рівноправних суб'єктів змішаної економіки поряд з приватними, державними та іншими підприємствами і організаціями, а також статус кооперативної власності. Закони про кооперацію визначають порядок створення та реєстрації кооперативів та їх спілок, правові та економічні основи їх діяльності, правомочності кооперативів і головне - ставлення держави до кооперативів та їх спілкам. Статути регулюють усі види внутрікооператівних відносин. Внутрішня структура та порядок регулювання діяльності кооперативів тісно взаємопов'язані і визначаються загальними ознаками кооперативів різних видів. Саме це зумовлює актуальність теми курсової роботи.
Мета даної курсової роботи - проаналізувати на основі теоретичного і практичного матеріалу діючий порядок створення та організації діяльності кооперативів різних видів.
У ході виконання цього дослідження ставилися завдання:
1. Розкрити поняття та види кооперативів;
2. Охарактеризувати загальні ознаки кооперативів різних видів.
3. Описати діяльність кооперативів.
Тема курсової роботи - «Діючий порядок створення і організації діяльності кооперативів різних видів» - є маловивченою в літературі. Дане питання порушується в основному тільки в навчальній літературі з курсом. Це, наприклад, Макаренко О.П. Теорія та історія кооперативного руху; Макаренко О.П., Крашенинников А.І., Кізілевіч А.В. Теорія кооперації та ін У періодичних виданнях цьому питання розглядається лише фрагментарно - Тумаш А. Розвиток кооперативного руху; Хінчук В., Гусєв А. Кооперація і право. Коротко питання розкрито у монографії Файн Л.Є. Вітчизняна кооперація. Історичний досвід.

1 Тенденції розвитку кооперативного руху
Складність положення російської споживчої кооперації полягає в масштабі перетворень, оскільки ці системи багато в чому протиставлені один одному і в корені змінюють не тільки відносини власності, але і всю економічну діяльність як споживчої кооперації в цілому, так і окремих кооперативів.
У сучасних розвинених країнах спостерігається стійка тенденція до динамічного зміни правових форм як підприємницьких господарств, так і кооперативів: кооперативи перетворюються в акціонерні товариства або приватні підприємства і навпаки.
Це пояснюється динамікою зміни пріоритетів цілей власників цих підприємств і стабільністю цілей держави і населення:
- Члени успішно діючих кооперативів хочуть мати можливість отримувати не обмежену статутними документами кооперативів прибуток і перетворять їх в інші правові форми господарств, які мають цих обмежень;
- Держава намагається знизити безробіття та соціальну напругу суспільства і підвищити життєвий рівень населення шляхом фінансової та іншої підтримки кооперативів, в тому числі й утворюються із збанкрутілих підприємств іншої правової форми.
У більшості країн кооперативи дотримуються федеративного типу організації, при якій повністю незалежні первинні кооперативи з індивідуальним членством співпрацюють на різних рівнях, створюючи кооперативні об'єднання.
В даний час підвищується роль кооперативних об'єднань національного рівня, мета яких - захист інтересів входять до них кооперативів, що пояснюється наступним:
- Зростає конкуренція з боку великих об'єднань підприємств інших правових форм;
- Сучасні технології дороги і не можуть бути використані дрібними кооперативами;
- Змінюються умовам господарювання, що їх кооперативи здійснювати координацію і планування господарської діяльності, обмін інформацією, підвищувати рівень кваліфікації робочої сили.
- З'являється можливість здійснювати кооперування в кредитно-фінансовій сфері шляхом створення кооперативних банків для колективного самофінансування [1].
Таким чином, господарства самі вибирають правову форму своєї діяльності за критерієм раціональності.
Можна виділити три основні різновиди цих форм:
- "Чисті кооперативи" - це кооперативи, в яких встановлено рівність прав пайовиків як в управлінні, так і в розподілі прибутку;
- "Кооперативи акціонерного типу" - це кооперативи, в яких переважають елементи акціонерного товариства. Прибуток розподіляється у вигляді дивідендів пропорційно величині паю при рівності прав в управлінні і зазвичай обмежена верхньою межею. Найбільш характерні приклади США та Бельгія. Але такі кооперативи рідко користуються перевагами в порівнянні з іншими видами підприємств. Це пояснюється тим, що кооперативи мало чим відрізняються від приватних компаній;
- Кооперативи, що займають проміжне положення між "чистими кооперативами" і "кооперативами акціонерного типу".
Розглянемо зміни організації споживчих кооперативів у часі.
На ранніх етапах розвитку кооперативного руху переважали "чисті кооперативи", відповідним чином організовувалися і підприємства. Для прийняття серйозних рішень була потрібна згода всіх пайовиків, яке приймалося на загальних зборах.
Переваги та недоліки такого методу управління та контролю розглянуті раніше.
В даний час спостерігається стійка тенденція переходу до акціонерної форми організації виробництва, що забезпечує компетентність керівництва і дозволяє сучасними методами вирішувати проблеми накопичення і мобілізації фінансових ресурсів, модернізувати підприємства і міняти їх структуру за що швидко вимогами ринку в обстановці гострої конкурентної боротьби. Але акції таких підприємств на ринок цінних паперів не надходять.
У разі злиття кооперативних підприємств з підприємствами іншої правової форми, як правило, створюються акціонерні товариства з обмеженою відповідальністю або товариства на пайовій основі.
Механізм зміни правових форм та форм власності аналогічний російському і полягає в поступовому переході керівництва кооперативами в руки директорів і високооплачуваних службовців.
Переважна більшість кооперативних підприємств підприємства використовують найману працю і управляються найманими менеджерами під загальним керівництвом та контролем кооперативної організації. Сучасний економічний стан зарубіжної споживчої кооперації обумовлено спільними з Росією чинниками: поглибленням інфляції, зниженням темпів зростання продуктивності праці, зростанням витрат обігу.
Загальноприйнятим у світовій практиці виходом із економічної ситуації є концентрація економічних можливостей шляхом укрупнення кооперативів, причому інтеграція призводить до скорочення абсолютного числа кооперативних організацій.
У деяких країнах, наприклад, Англії, цей процес супроводжується зниженням числа пайовиків.
Внутрішні проблеми сучасних кооперативів випливають з суперечливості цілей: захистом інтересів пайовиків і необхідністю дотримуватися законів ринкової економіки.
Загальні для всіх кооперативів проблеми утворення капіталу і розподілу результатів роботи з ним:
- Зацікавленість пайовиків у розподілі прибутку перешкоджає створенню фондів розвитку кооперативу і резервних фондів;
- Можливості залучення власного капіталу кооперативом набагато менші, ніж у акціонерних товариств. Розмір власного капіталу коливається в залежності від кількості членів. Так як кожен член має лише один голос, то придбання декількох кооперативних паїв не привабливо. Якщо з кооперативу вибувають його члени і отримують свій пай назад, то власний капітал кооперативу, а разом з ним і кредитна основа зменшуються;
- Залучення кооперативом позикового капіталу недержавних банків утруднено, тому що залежить від його кредитоспроможності, яка не стабільна. Тому кооперативи (особливо дрібні) на ринку капіталу не завжди користуються довірою, що визначає високу кредитну ставку;
- Держава надає фінансову підтримку кооперативам у рамках певних програм шляхом пільгових кредитів і оподаткування, але в деяких країнах більшість кооперативів в ці програми не входіт1.
Проблеми управління та контролю:
- На відміну від Росії, професійний рівень управлінського складу в переважній більшості кооперативів невисокий, що пояснюється низькою (в порівнянні з іншими формами підприємств) заробітною платою;
- Застосовуваний у кооперативах принцип демократичного управління не скрізь забезпечує необхідну дисципліну виробництва;
- Визначення фінансової і виробничої політики кооперативу волевиявленням загальних зборів пайовиків не завжди ефективно через некомпетентність більшості пайовиків;
- Кооперативи неохоче йдуть на ризик, що знижує їх ефективність.
Проблеми виробництва:
- Використовувані більшістю кооперативів техніка та технологія знаходяться на більш низькому рівні, ніж в акціонерних товариствах;
- Умови праці в кооперативах гірше, ніж у приватних та державних підприємствах;
- Середній рівень кваліфікації робочого персоналу в кооперативах нижче через невисоку заробітної плати1.
На відміну від зарубіжних кооперативів російська споживча кооперація має порівняно високим рівнем виробництва, виробничим та інтелектуальним потенціалом.
Переваги кооперативів визначаються їх цілей:
- Задоволення економічних потреб пайовиків;
- Збіг соціальних цілей держави і кооперативів;
- Зниження соціальної напруженості в суспільстві, спричиненої діяльністю підприємницьких господарств.
У Росії ці переваги реалізуються частково через відсутність повноцінної соціальної бази споживчої кооперації.
Відносини держава - кооператив:
а) У переважній більшості країн держава регулює діяльність кооперативів виключно правовими та економічними методами.
Так як кооперативи в своїй більшості мають цілі, подібні до цілей держави, то в більшості країн держава зацікавлена ​​в розвитку кооперативів та надає їм фінансову та іншу підтримку.
б) В освіті і розподілі капіталу кооперативів держава робить наступні дії:
- Частково фінансує кооперативи, утворені на базі збанкрутілих приватних фірм;
- Встановлює пільгове оподаткування, особливо для "чистих" кооперативів;
- Здійснює кредитування кооперативів, створює державні фонди фінансування кооперації;
- Реалізує систему державних замовлень, прибуток від виконання яких не оподатковується податком.
Держава надає кооперативам допомогу в підготовці персоналу, що управляє кооперативів та підвищення кваліфікації його працівників.

2 Загальні ознаки кооперативів різних видів
Всі справжні кооперативи в світі мають одні й ті ж характерні ознаки, за наявності або відсутності яких, можна визначити кооператив це чи ні.
Це наступні ознаки:
1. Кооператив - це завжди господарська і одночасно громадська організація, заснована на кооперативній, приватно-груповий спільної власності своїх членів і яка отримує, як правило, прибуток, яка витрачається в основному на поліпшення обслуговування і матеріального становища своїх членів.
2. Демократичне врядування та контроль. Виборність і підзвітність всіх керівних органів загальним зборам пайовиків або їх уповноваженим, делегатам. На загальних зборах діє правило голосування - один член один голос незалежно від кількості паїв.
3. Матеріальне участь членів кооперативу в освіті засобів (фондів) кооперативу. Три види участі:
а) Сплата членських внесків (вступні, пайові, цільові та безоплатні);
б) Постійне активну участь у господарських операціях кооперативу: - купівлі у кооперативних магазинах і користування іншими кооперативними послугами (споживчі кооперативи);
- Збут виробленої індивідуально продукції через кооператив (сбитно-постачальницькі кооперативи);
- Повернення відсотків і частин позик своєчасно і строго за графіком повернення кредиту (кредитні кооперативи);
- Чесний, творчий, ініціативний працю (виробничі і всі інші кооперативи).
в) Трудове участь членів-працівників у виробничих та інших кооперативах. Активне і постійна участь членів кооперативу у господарських операціях кооперативу неодмінна умова його жізнеспособності1.
4. Матеріальна відповідальність членів кооперативу за зобов'язаннями кооперативу:
- Обмежена (Ltd.,) одним паєм, кількома паями або частиною паю;
- Необмежена - всім майном члена кооперативу.
Більшість кооперативів у світі діє з обмеженою відповідальністю, але зустрічаються кооперативи, зазвичай сільськогосподарські в Німеччині, Данії, Голландії та інших країнах, з необмеженою відповідальністю, яка спонукає членів кооперативу беруть активну участь в управлінні і контролі за господарською діяльністю кооперативу.
5. Система кооперативної освіти, інформаційно-рекламна діяльність, кооперативна друк, спорт, самодіяльність, організація відпочинку, турбота про пенсіонерів і інвалідів - тобто те, що становить основну частину соціальної діяльності кооперації.
6. Співпраця кооперативів різних видів на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Співпраця між кооперативами здійснюється на двосторонній основі і в рамках спільних організацій і підприємств одного виду і різних видів кооперативів. З 6 загальних ознак кооперативів різних видів - два (матеріальне участь членів кооперативу і демократичне управління і контроль) є основними для успішної господарської та громадської діяльності кооперативу.
Існує три види матеріального участі членів кооперативу в освіті коштів або фондів кооперативу.
1) Сплата членських внесків, які бувають:
=> Вступні;
=> Пайові;
=> Цільові;
=> Безоплатні.
2) Постійне та активну участь у господарських операціях:
=> Покупки в кооперативних магазинах і користування іншими кооперативними послугами (споживчі кооперативи);
=> Збут виробленої індивідуально продукції через кооператив (збут-постачальницькі кооперативи);
=> Повернення відсотків і частин позик своєчасно і строго за умовами надання кредиту (кредитні кооперативи);
=> Чесний, ініціативний, творча праця (виробничі кооперативи).
3) Трудове участь членів-працівників у виробничих та інших видах кооперативів:
Матеріальне участь життєво необхідно з двох причин:
а) у кооперативах усіх видів, особливо в сільській місцевості клієнтура кооперативів обмежена територією дії кооперативу і переважно числом членів кооперативу. Якщо більшість членів кооперативів не буде купувати у своїх магазинах, збувати свою продукцію через кооперативні збутові агентства, вчасно повертати позики, то такі кооперативи дуже скоро розваляться. В умовах жорсткої конкуренції на ринку кооперативи не можуть розраховувати на значний приплив покупців, клієнтів з боку. Це зустрічається тільки як виняток;
б) приватні підприємства, торгові, заготівельні, виробничі, банки, страхові агентства часто пропонують більш вигідні умови по різних операціях для кооператорів, ніж кооператив. Тому член кооперативу, особливо сільськогосподарського, нерідко стоїть перед вибором: або довгострокове, надійне, але не завжди максимально прибуткове співпрацю зі своїм кооперативом, або теперішня вигода, але втрата підтримки з боку кооперативу у важкі часи.
Матеріальна відповідальність членів кооперативу за зобов'язаннями та боргами кооперативу буває:
а) обмежена, або субсидіарна (позначається абревіатурою Ltd., в назві кооперативу). Обмежена вона одним паєм, частиною паю або кількома паями;
б) Необмежена, повна або солідарна відповідальність всім майном члена кооперативу.
Більшість кооперативів у світі діє з обмеженою відповідальністю, але в Німеччині, Данії, Голландії багато сільськогосподарських кооперативи мають необмежену відповідальність.
В кінці 90-х років XX століття в світі діяло більше 700 тис. кооперативів та їх спілок. Їх приналежність до кооперативних суспільно-господарським організаціям визначалася наявністю спільних ознак та дотриманням універсальних кооперативних прінціпов1.
Крім них усі кооперативи мають один або кілька стійких ознак, що відображають сферу їх діяльності, соціальний склад, рід занять членів, їхні релігійні погляди і т.д., які дозволяють виділити з безлічі кооперативних організацій великі чи малі групи кооперативів зі схожими ознаками-класифікаторами. Так, поступово, складалася наукова класифікація кооперативів - загальна схема, в якій кооперативи систематизувалися за схожими ознаками.
Початок наукової класифікації кооперативів поклало кооперативне законодавство. Вже в перших кооперативних законах кооперативи були розділені на види, в залежності від цілей і характеру їх господарської діяльності. Дана наукова класифікація представляє собою спробу систематизувати різноманіття кооперативних організацій у світі.
Вона спирається на найбільш повну наукову класифікацію кооперативів Б.М. Хвостова, а також оригінальні класифікаційні схеми С.М. Прокоповича, М.Л. Хейсін, Н.І. Попова, А.А. Глушецкого і др. У цьому наукової класифікації кооперативів автор використовує три категорії: типи, форми та види.
Усі кооперативи, залежно від сфери їхньої економічної діяльності, поділяються на три типи: виробничі, в яких основна функція - виробництво матеріальних благ чи послуг; споживчі, де основна функція - споживання товарів, послуг, грошових коштів, культурних цінностей і т.д. ; змішані виробничо-споживчі, де немає явно переважаючою функції. Це найпоширеніший тип кооперативів. Їх називають багатогалузевими, багатоцільовими, багатопрофільними, багатофункціональними.
В даний час у багатьох кооперативах співвідношення функцій рухомо, що все більше диктується кон'юнктурою ринку, іноді на шкоду соціальним цілям, тому кооперативи та їх об'єднання можуть переходити з одного типу в інший, межі яких значною мірою умовні. Так, кредитний або споживчий кооперативи, побудувавши меблеву фабрику, доходи від якої стануть основними, перейдуть у розряд виробничих. І навпаки - взуттєвої виробничий кооператив, розгорнувши мережу продовольчих магазинів, доходи від яких перевищать доходи від взуттєвої фабрики, отримають статус потребітельского1.
Рівень усуспільнення власності та частки доходу, що отримується членом в кооперативі, є головними критеріями, що визначають форму кооперативу. Відповідно до даних критеріями можна виділити три форми кооперативів.
Проста, до якої належать споживчі, кредитні, сбитоснабженческіе, де в загальному володінні, розпорядженні та користуванні знаходяться грошові кошти, товари, будівлі, транспорт, обладнання й частково праця членів-працівників і де члени кооперативу отримують додатковий дохід у кооперативі у вигляді відсотка на паї , дивідендів, низького відсотка за кредит і т.д. Свій основний дохід вони отримують поза кооперативу (зарплата на підприємствах та установах, де вони трудяться, доходи фермерів від реалізованої продукції і т.д.).
Перехідна форма, до яких відносяться багатогалузеві, багатоцільові кооперативи, де рівень усуспільнення власності практично такий же, як і в кооперативах простої форми і члени багатопрофільного кооперативу (за винятком тих, хто трудиться на його виробничих та інших підприємствах) отримують основний дохід поза кооперативу. Але в кооперативах перехідної форми його члени споживають більше різноманітних послуг.
Складна форма, до якої належать виробничі, сільськогосподарські і промислові (промислові) кооперативи (агропромислові об'єднання та підприємства, промислові кооперативи із загальною майстерні, фабрикою), в яких усуспільнено основні засоби виробництва - земля, машини, обладнання, будівлі, споруди, робочий та продуктивний худобу і т.д. і де члени кооперативу отримують основний дохід у кооперативі.
У кооперативах складної форми досягається граничний «стельовий» рівень усуспільнення основної частини приватної власності товаровиробників, який далеко не завжди є синонімом вищої ефективності виробництва особливо в сільському господарстві. Загальною тенденцією у розвитку кооперативного підприємництва як у минулому столітті, так і в нинішньому залишається перетворення кооперативів простої форми в кооперативи перехідною, тобто диверсифікація кооперативної господарської діяльності.
Еволюційне досягнення кооперативами складної форми навіть за тривалий період кооперативного підприємництва швидше виняток, ніж правило. Одномоментне поява кооперативів складної форми пов'язано в основному з екстремальними умовами та позаекономічним примусом (колгоспне будівництво в нашій країні).
У роки громадянської війни в Росії під контролем Наркомпроду і Военведа створювалися промислові кооперативи з виробництва військового спорядження, пошиття та ремонту одягу, взуття і т.д., яким навіть у вигляді виключення дозволялося продавати частину своєї продукції. У 80-ті роки робітники і службовці на Заході за допомогою профспілок і уряду (якому було вигідніше надати кредит підприємствам, який зберігав робочі місця, ніж допомога з безробіття) викуповували збанкрутілі підприємства, на яких вони працювали, і організовували на їх базі виробничі кооперативи, наприклад , машинобудівний комбінат «Манюфранс» у Франції, завод з виробництва мотоциклів в Англії, завод водяних насосів в Японії і т.д. Великі й дрібні виробничі та будівельні кооперативи створюються профспілками спільно з державними органами для скорочення безробіття серед молоді. Широко відомий європейський кооператив «Лонго Мей», що об'єднував в 1980 році більше 10 тис. молодих робітників і службовців кооперативних товариств Австрії, Франції, Швейцарії.
1. За місцезнаходженням кооперативи поділяються на міські та сільські.
2. За соціальним складом (переваги в членської базі кооперативу певної соціальної групи) кооперативи поділяються на: робітники, де більшість членів робочі; селянські, де більшість членів селяни; інституційні, де більшість членів цивільні і військові державні службовці; студентські та учнівські, де більшість членів - студенти вищих і середніх спеціальних навчальних закладів та школярі старших класів; дрібних підприємців і торговців; загальногромадянські, де членами кооперативу є представники різних верств суспільства, в основному середнього класу.
3. За родом занять членів (професійному складу) кооперативи можуть бути: вчителів; лікарів; артистів; письменників; кінематографістів.
4. По приналежності до галузей народного господарства кооперативи поділяються на: промислові; будівельні, транспортні; масового харчування; сільськогосподарські, торгові, риболовецькі; страхові, кредитно-банківські; ощадні; медичні; мисливські; меліоративні; іригаційні; лісівничі.
5. По приналежності до певної галузі виробництва, переробки і збуту одного виду продукції кооперативи поділяються на: текстильні; швейні; взуттєві; столярні; тваринницькі; овощеводческий; садівничі; з виробництва добрив, кормів, насіння; маслоробні, молочні; цукрові; кавові; виноробні; зернові ; бавовняні; тютюнові; яєчні; картопляні; льноводческіе; птахівничі.
6. За поданням конкретних послуг кооперативи бувають: з постачання водою; з постачання електрикою; поснабженію телефонами; обслуговування, побутових послуг («сервіс-кооператив»); медичні; похоронні; таксомоторні; важких вантажівок.
7. По приналежності до певного виду релігії кооперативи поділяються на: католицькі; мусульманські; протестантські.
8. По приналежності до національної меншини в країні кооперативи бувають: шведські у Фінляндії; українські в Канаді; росіяни в США.

3 Характеристика діяльності кооперативів
3.1 Економічні та соціальні проблеми
Можна виділити дві групи економічних проблем, що стоять перед сучасною російською кооперацією:
- Проблеми всіх підприємств російської економіки. До них відносяться: відсутність ясної державної економічної політики, некредитоспроможність населення і підприємств, неплатежі, брак власних оборотних коштів і дорожнеча банківських кредитів, податковий прес і т.п.;
- Проблеми споживчої кооперації, що випливають з її специфічних цілей. До них відносяться неможливість отримання високого прибутку через переважного обслуговування малозабезпечених верств населення (в тому числі і населення віддалених районів), наявність малоефективних надлишкових основних фондів, неможливість закриття економічно нерентабельних, але соціально-значимих підприємств і т.п.1
Статистика свідчить, що в російській економіці намічаються позитивні зрушення, що стосується і споживчої кооперації.
Друга група проблем вирішується в двох напрямках:
- Перебудова організаційної структури, структури товарообігу, заготівельної діяльності, виробництва товарів, диверсифікація діяльності і знаходження внутрішніх резервів підвищення рентабельності підприємств споживчої кооперації;
- Часткова компенсація державою економічних втрат споживчої кооперації, пов'язаних з рішенням її соціальних загальнодержавних завдань, у вигляді податкових пільг, кредитів, відстрочки платежів по кредитах і т.п.
Окреслене коло економічних проблем сам підказує шляхи їх вирішення:
- Перебудова російської споживчої кооперації на основі кооперативних принципів МКА;
- Підвищення ефективності діяльності споживчої кооперації на основі використання пройшли перевірку часом досягнень дореволюційної російської кооперації та застосування корисного зарубіжного кооперативного досвіду;
- Законодавче закріплення споживчої кооперації як економічного суб'єкта першорядної соціальної значущості з наданням їй економічних пільг, відповідних витрат споживчої кооперації на вирішення загальнодержавних соціальних завдань.
Порівнюючи проблеми російських споживчих кооперативів з проблемами кооперативів інших країн, можна відзначити їх спільність, але в Росії ці проблеми посилені впливом переходу з однієї економічної системи в іншу.
Реформування відносин власності знову перетворило споживчу кооперацію в найважливіший інструмент державної політики для зниження соціальної напруженості в російському суспільстві.
Це не випадково. Якщо звернутися до історії, то можна помітити закономірність: зростання ролі споживчої кооперації завжди відбувається у важкі для населення країни часи. Так, сама поява і розвиток споживчих кооперативів привело до зменшення розриву рівнів життя робітників і підприємців; на яких би засадах не будувалася споживча кооперація в перші роки Радянської влади, саме вона забезпечила фізичне виживання більшості населення Росії того часу; саме споживча кооперація підвищила рівень постачання населення СРСР продуктами під час Великої Вітчизняної війни і в повоєнні роки.
Тому абсолютно неправильно розглядати споживчу кооперацію тільки з економічної точки зору: її економічна рентабельність ніщо в порівнянні з соціальними вигодами.
Для прикладу розглянемо, чому держава, незважаючи на уявну економічну невигідність, надає фінансову допомогу споживчої кооперації.
Забезпечуючи населення країни дешевими продуктами і товарами, споживча кооперація знижує соціальну напруженість у суспільстві. Тому, державі незрівнянно вигідніше витрачати несуттєву частину бюджету на запобігання соціального вибуху, ніж нести непередбачувані витрати з ліквідації його наслідків.
Історичний досвід дозволяє прогнозувати першорядну соціальну значимість споживчої кооперації до того часу, коли економіка Росії не буде приведена в порядок і її стійке існування в наступні періоди.
3.2 Споживча кооперація Російської Федерації в умовах переходу до ринкових відносин
На підставі теоретичного аналізу генезису російської споживчої кооперації розроблено періодизацію етапів її розвитку, класифікованих за видами власності та правової форми, в якій виділено: докооператівние споживчі господарства - (до середини 19 ст.); Споживчі кооперативи в дореволюційній Росії (до квітня 1918 р .); Споживча кооперація в радянській Росії (до 25 грудня 1990 р .); Відсутність кооперації як правової форми господарювання (з 25 грудня 1990 р . по 19 червня 1992 р .); Споживча кооперація в РФ (з 19 червня 1992 р . по теперішній час).
Їх класифікації видно, що на момент появи нової держави - Російської Федерації 12 червня 1991 р . - Кооперативи, як правова форма господарювання, в країні були відсутні.
Для з'ясування причин цього парадоксального явища проаналізуємо зміни в кооперації СРСР за останні роки його існування як наслідок змін у всьому народному господарстві.
Проглядаються три основні причини:
а) Криза в КПРС і її керівництво.
б) Різке погіршення загальної економічної ситуації в країні, яку зазвичай пов'язують з трьома основними позиціями: невідповідна економічним можливостям країни внутрішня інвестиційна політика (будівництво БАМу, початок здійснення проекту повороту річок, надмірний розвиток оборонних і космічних програм); несприятлива зовнішня економічна ситуація (неповернення боргів країнами, що розвиваються, повернення боргів іноземним інвесторам з виплатою відсотків за довгостроковими кредитами); війна в Афганістані,
в) Зміна ставлення значної частини населення країни до існуючої в СРСР системи господарювання, викликаного часткове відкриття "залізної завіси". Розширення міжнародних контактів та отримання закритої досі інформації дозволило порівнювати рівень життя та виробництва в інших країнах як зі своїм рівнем життя, так і з декларованим офіційною пропагандою порівняльним рівнем життя.
Ці процеси почалися в кінці 70-х - початку 80-х років і до середини 80-х років принципово змінили соціально-економічну обстановку в країні, поставивши керівництво СРСР перед необхідністю зміни своєї соціально-економічної внутрішньої політики відповідно до тенденцій світового співтовариства [2 ].
Не розглядаючи дій СРСР в соціальній області - ставлення до демократії, свободи особистості, культурі і т.п., проаналізуємо ті конкретні кроки його керівництва в економіці, які пов'язані як з кооперативним рухом у цілому, так і з споживчою кооперацією зокрема.
Причина кризи економіки СРСР лежить на поверхні: керована з центру колективістська система економіки менш ефективна, ніж поширена у розвинених країнах децентралізована капіталістична економічна система.
Не маючи можливості змінити економічну систему в цілому (це означало б крах заснованої на ленінських принципах КПРС), керівництво СРСР спробувало внести деякі елементи капіталістичної системи господарювання в існуючу колективістську економічну систему без зміни її основних принципів.
Цими елементами стали кооперативи - єдина недержавна форма господарювання в колективістської економічній системі, існування якої дозволялося марксистсько-ленінської теорії.
Для реалізації цієї програми керівництво СРСР ухвалило низку нормативних документів про створення кооперативів у різних галузях народного господарства, таких як постанови Ради Міністрів: від 14 серпня 1986 р . № 988 "Про організацію заготівлі та переробки вторинної сировини на кооперативній основі.", Від 5 лютого 1987 р . № 160 "Про створення кооперативів громадського харчування", від 5 лютого 1987 р . № 161 "Про створення кооперативів з побутового обслуговування населення", від 5 лютого 1987 р . № 162 "Про створення кооперативів по виробництву товарів народного споживання", від 3 квітня 1987 р . № 401 "питання кооперативів із заготівлі та переробці вторинної сировини", від 10 вересня 1987 р . № 1042 "Про створення кооперативів по виробленню кондитерських і хлібобулочних виробів" 1.
Відпрацювавши механізм взаємодії кооперативного господарювання з колективістської економічною системою в окремих галузях народного господарства і переконавшись в його нешкідливості для системи в цілому, Верховна Рада СРСР 26 травня 1988 р . приймає "Закон про кооперацію в СРСР", який "... перетворює кооперацію в широко розгалужену систему, органічно пов'язану з державним сектором економіки ...".
Відсутність реального економічного результату від діяльності новостворених кооперативів призводить керівництво СРСР до невірних висновків про неефективність кооперативного способу господарювання.
Дух реформаторства, властивий керівництву СРСР того періоду на тлі дедалі гіршою економічної обстановки в країні штовхає його на прийняття: 24 грудня 1990 р . Закону РРФСР "Про власність в РРФСР", який виключив з обігу в якості самостійної юридичної категорії спільну групову власність, 25 грудня 1990р. закону РРФСР "Про підприємництво і підприємницьку діяльність", за яким кооперативи виключені з організаційно-правових форм господарювання.
Проаналізуємо вплив описаних реформ на споживчу кооперацію.
Прийняття постанов про утворення кооперативів в окремих галузях народного господарства створило передумови для знищення монополії споживчої кооперації в окремих областях її діяльності, але ці передумови не були реалізовані через неконкурентоспроможність новоутворених кооперативів у порівнянні з добре організованою системою споживчої кооперації.
Прийняття закону "Про кооперацію в СРСР" створило конкуренцію споживчої кооперації в окремих сферах її діяльності, але в цілому на споживкооперації позначилося незначно.
Закон "Про підприємництво і підприємницьку діяльність" виключив з правових форм системи державного господарювання не тільки не мають практичного впливу на економіку новостворені кооперативи, але і споживчу кооперацію з її потужним потенціалом і значних соціально-економічним внеском в господарство країни.
Споживчі кооперативи були прирівняні до господарським товариствам, для яких головною метою є винагороди капіталу. Це призвело до того, що, кооперативи споживчої кооперації стали перетворюватися у господарські товариства (в основному - акціонерного типу).
Перераховані Закони РРФСР були доповнені Законом РРФСР "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у РСФСР", який описав механізм перетворення власності визначив терміни виконання попередніх законів.
Центросоюз Росії рішенням 7-х зборів Ради 9-го скликання у січні 1992 р ., Приступаючи до виконання вимог законів, рекомендував правлінням споживспілок перерозподіляти власність споживчої кооперації між господарськими ланками і закріпити за фізичними та юридичними особами.
Споживспілка, після виділення частки власності, що залишилася частина закріплює за підприємствами та організаціями власного господарства, а всередині них - за конкретними фізичними особами. Прийнято рішення допускати приватизацію, асоціювання, акціонування і інші форми відчуження основних фондів в інтересах поліпшення обслуговування населення.
Особливістю приватизації власності в споживчій кооперації стало відсутність правової основи, зокрема об'єкта приватизації, тобто власності, виключеної з правової державної системи.
Тому Президентом РФ був виданий спеціальний указ від 16 лютого 1992 р . "Про комерціалізацію діяльності підприємств споживчої кооперації в РФ", який відновлює споживчу кооперацію як суб'єкт правової діяльності на час приватизації її власності.
Цей указ став правовою основою реформування власності споживчої кооперації, яка проводилася на підставі розроблених Центросоюз РФ "Методичних рекомендацій щодо комерціалізації споживчої кооперації".
Комерціалізації підлягали підприємства торгівлі, громадського харчування, заготівель, виробництва та інша власність споживчої кооперації, яка передавалася у знову організовувані підприємства таких правових форм: кооперативні підприємства створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю; приватні підприємства; акціонерні споживчі товариства; галузеві асоціації.
Ключовим моментом цього періоду стало перерозподіл сукупного капіталу між юридичними особами і закріпленням його за фізичними особами.
Відповідно до рішення зборів Ради Центросоюза Росії від 27 січня 1992 р . 55% власності Центросоюза Росії перерозподілено пропорційно сукупним обсягами діяльності між республіканськими, крайовими і обласними споживчими спілками. Аналогічна робота так само проводилася цими союзами. При цьому конкретну частку власності споживчі спілки передають райпо і райспоживспілок, а вони, у свою чергу, низовим споживчим обществам1.
Власність закріплювалася за господарськими суб'єктами, а всередині них - за конкретними фізичними особами, включаючи апарат управління наступним чином: визначалася вартість майна підлягає розподілу (без пайового фонду); пайовикам виділялася частка в розмірі подвоєного пайового фонду; власність закріплювалася за фізичними особами - працівниками споживчого товариства , його підприємств і структурних господарських одиниць.
Порядок закріплення часток у майні споживчого товариства за окремими категоріями працівників визначається споживчим товариством при стажі роботи (але не членства в споживчому товаристві) не менше 3 років.
Зазначена сума оформлялася акціями і вносилася у вигляді внеску в статутний фонд створюваного підприємства.
На деяких підприємствах частину майна за конкретними особами не закріплювалася, а представляла загальну або колективну власність (тримачем акцій у цьому випадку виступало юридична особа - споживче товариство).
Виконання цих дій призвело до структурних перетворень в споживчих товариствах: розукрупнення великих споживчих товариств з великою чисельністю; реорганізація "кооператив у кооперативі", при цьому первинні кооперативи утворюють споживче товариство другого ступеня або асоціацію без владних господарських функцій; перетворення споживчого товариства в "акціонерно-кооперативне товариство закритого типу ", які можуть на добровільних засадах входити до складу союзів.
На відміну від власності підлягають комерціалізації державних підприємстві, особливістю власності споживчої кооперації було те, що юридично її співвласниками були мільйони пайовиків, яким належала її частка в розмірі пайового фонду, величина якого в 1990 р . становила 5,5% від власних оборотних коштів Центросоюзу.
Але формальний характер членства в споживчому кооперативі і сформована на його основі система управління дозволили керівництву деяких кооперативів виключити пайовиків перед виходом їх із системи споживкооперації.
Комерціалізація підприємств, що залишаються в системі споживчої кооперації проводилася аналогічно державним підприємствам.
Реорганізація власності в споживчій кооперації, на відміну від інших галузей господарства, припинилася з виходом 19 червня 1992 Закону "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації": вже зареєстровані господарські суспільства знову стали перетворюватися в споживчі товариства.
Прийнятий Державною Думою РФ 21 жовтня 1994 р . Цивільний Кодекс РФ закріпив статус споживчої кооперації як некомерційної організації.
Сьогодні споживча кооперація діє на підставі Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про споживчу кооперацію в Російській Федерації "від 13 червня 1997 р .
За час реформ споживча кооперація втратила значну частину своїх основних фондів.
Приватизаційні втрати основних фондів торгівлі в споживчій кооперації та зведення до мінімуму обсягів капітального будівництва, а також виникнення і розвиток підприємств нових форм власності принципово змінили роль споживчої кооперації в економіці країни.
Так, до 1996 р . склалося таке розподіл підприємств за видами власності: питома вага торговельних підприємств споживчої кооперації знизився до 5% а державних підприємств - до 51%, в той час як питома вага торговельних підприємств інших форм власності виріс до 46%.
Якщо в 1990 р . питома вага товарообігу споживчої кооперації в обороті торгуючих організацій Росії становив 22,2%, то до 1996 р . - Всього 5%, в той час, як приватні підприємства (основні конкуренти торговельних підприємств споживчої кооперації) з 1992 р . збільшили свій торговий оборот у 8,5 раз1.
Зіставляючи показники того періоду питомої ваги торговельних підприємств споживчої кооперації та їх питомої ваги в товарообігу країни можна зробити висновок, зниження її питомої ваги в товарообігу з 22,2% до 5% пояснюється в першу чергу зміною відносин власності в Російській Федерації в цілому.
Втрати власності споживчої кооперації викликали структурні зміни її діяльності у товарообігу, виробництві товарів народного споживання і заготівлях.
Аналіз динаміки зміни питомої товарообігу не тільки споживчої кооперації в цілому, але й окремих споживспілок Західного Сибіру підтверджує цю тезу: частка товарообігу споживчих спілок у своїх регіонах знизилася пропорційна питомій вазі підприємств торгівлі.
Аналогічний аналіз комплексного показника - обсягу продажів товарів на одну людину, що обслуговується споживчими спілками Західного Сибіру - показує його відповідність торговим можливостям споживспілок з урахуванням їх частки в розподілі торговельних підприємств за видами власності.
Втрати власності і гостра конкурентна боротьба з іншими новоствореними підприємствами призвела до зниження питомої ваги споживчої кооперації у виробництві товарів народного споживання, причому у виробництві продуктів харчування - на 45%, а у виробництві непродовольчих товарів - в 3 рази.
У структурі платних послуг основну частку (53%) у період реформування відносин власності займали послуги, що надаються населенню на колгоспних ринках.
Промисловість продуктів харчування - найбільш стійка галузь, виробництво товарів в ній знижувалася меншими темпами, ніж в інших галузях: обсяг виробництва товарів народного споживання скоротився на 56%, а випуск продуктів харчування продовжував скорочується на 15 - 33% на рік.
Порівняно низька зменшення частки споживчої кооперації у виробництві та реалізації продуктів харчування обумовлено тим, що цілями споживчої кооперації є обслуговування найменш захищеної частини населення, платоспроможність якого дозволяє купувати в основному продукти харчування. Це і викликало зміни структури товарообігу споживчої кооперації, в якій пріоритет відданий продуктів харчування. Якщо розглянути динаміку зміни структури товарообігу споживчої кооперації Російської Федерації, то можна відзначити неухильне і незалежну від економічної ситуації підвищення частки продовольчих товарів, в яких постійно підвищувався питома вага соціально-значимих товарів.
Так, з 1990 р . по 1996 р . частка продуктів харчування в товарообігу споживчої кооперації збільшилася в 1,6 рази, в той час як частка соціально-значимих продуктів харчування зросла більш ніж у 2 рази.
Економічні зміни торкнулися не тільки товарообігу споживчої кооперації, а й усієї її діяльності. Так, сукупний обсяг діяльності скоротився в 3,6 рази, роздрібний товарообіг - в 3,36 рази, заготівельний оборот - в 2,6 рази (а з 1991 р . зменшився в 5,8 рази), виробництво товарів народного споживання - майже в 2 рази.
Найбільш позначилося двояке вплив втрати власності (торговельних підприємств) споживчої кооперації у реформах 1990 - 1993 р . на товарообігу: у ході реформ споживча кооперація втратила 35 - 42% дрібних торгових точок (магазинів, ларків, палаток, не вважаючи більш великих підприємств); новоутворені на основі майна споживчої кооперації приватні та акціонерні торгові підприємства стали супротивниками споживчої кооперації в конкурентній боротьбі за покупця, що додатково ускладнило її положеніе1.
Основними причинами зниження обсягів закупівель сільгосппродуктів і сировини, окрім зменшення поставок для державних потреб є: відсутність грошових коштів, особливо готівки; високі банківські ставки на отримувані кредити; неплатоспроможність одержувачів продукції; високі витрати на енергоресурси та транспортування.
Ці ж причини відноситься і до змін діяльності інших галузей споживчої кооперації, але в заготовках виявляються сильніше.
Реорганізація власності споживчої кооперації виявила принциповий недолік її структури, що виражається у незбалансованості основних і оборотних коштів.
Основи цього дисбалансу закладені ще реформою кооперації 1935 р . в результаті якої у споживкооперації держава націоналізувала власність у містах і перевела всю діяльність кооперації в сільську місцевість, додатково зобов'язавши споживкооперації, поряд з розподілом продуктів і товарів використовувати власний прибуток для створення інфраструктури села і соціальний захист сільського населення, взявши на себе забезпечення споживчої кооперації оборотними засобами за рахунок довгострокових кредитів.
Наприклад, у фонд фінансування капітальних вкладень щорічно розподілялося 55 - 57%, в той час як в пайовий фонд перераховувалося щорічно всього 3 - 4%.
За часів існування СРСР це обгрунтовувалося таким: величина відрахувань до пайового фонду відповідала прийнятим у світовій кооперативній практиці рівня - річного відсотку від приватних вкладів у банки, який в СРСР становив 3 - 4%; прибуток від своєї діяльності споживча кооперація направляла на розвиток інфраструктури села, тобто на потреби своїх пайовиків; оборотні кошти для діяльності споживчої кооперації надавало держава.
Споживча кооперація мала до 1990 р . до 25 - 45% власних оборотних засобів, частка яких у фінансуванні діяльності споживспілок неухильно сніжалась1.
Після початку реформ змінилася фінансова ситуація в цілому по країні: споживча кооперація вступила в конкурентну боротьбу з приватними підприємствами та акціонерними товариствами, які в основному працювали з залученням стали дефіцитними позиковими обіговими коштами.
Але дія показника співвідношення позикових і власних оборотних коштів у діяльності підприємств споживчої кооперації має принципову відмінність від підприємницьких господарств: підприємницькі господарства використовують позикові кошти для отримання максимального прибутку шляхом закупівлі та подальшого продажу бистрореалізуемих і порівняно дорогих товарів, в той час, як підприємства споживчої кооперації виконують завдання задоволення товарами, в першу чергу продуктами харчування, найбільш незаможних верств населення, що не дозволяє їм досягати такої ж ефективності, як підприємницькі господарства.
Хронічний брак власних оборотних коштів постійно збільшувався і, починаючи з 1993 р . по теперішній час, споживча кооперація працює в основному з позиковими обіговими коштами.
Реакцією споживчої кооперації на погіршення економічної ситуації стало поліпшення її роботи. Особливу роль в цьому зіграв новий Закон про споживчу кооперацію, який вніс кардинальні зміни в розбудову системи споживчої кооперації і підвищив роль пайовиків в управлінні кооперативним господарством.
Тим не менше в 1997 р . положення споживчої кооперації залишалося напруженим.
До кінця 1997 р . вдалося знизити темпи падіння роздрібного товарообігу. Тим не менш, товарообіг у фактичних цінах був вище, ніж у відповідному періоді 1996 р . і знижувався не більше ніж на 5-7%. Частка роздрібного товарообігу споживкооперації в товарообігу країни опустилася до 4,4% 1.
Деяке поліпшення в розвитку роздрібного товарообігу викликано тим, що кооперативні організації з прийняттям Закону про споживчу кооперацію активізували свою діяльність, стали наполегливіше витісняти з ринку конкурентів, а також виплатою заборгованостей із зарплати і пенсій.
Це призвело до того, що 13 споживспілок отримали приріст товарообігу в товарообігу своїх областей.
Протягом року структура роздрібного товарообігу в цілому по споживчій кооперації залишалася незмінною: 81-82% припадає на продовольчі товари і 18-19% - на непродовольчі, причому продаж окремих товарів першої необхідності зросла на 15-16%. Після тривалого спаду намітилося деяке зростання продажу товарів культурно-побутового призначення.
Товарні запаси в системі скоротилися на 400 млрд. руб. і склали 37 днів проти 45 днів на початок року (до 65-80 днів на початок перебудови), оборотність товарів прискорилася на 5 днів.
З великим напруженням проходить торгівля в споживспілки Крайньої Півночі: товарні запаси в цих регіонах становлять 63 дня торгівлі, а в деяких - 48 і менше днів. Це ставить під загрозу життєзабезпечення цих територій.
За 1997 р . роздрібний оборот громадського харчування в діючих цінах збільшився на 4,5%. Частка обороту громадського харчування в усьому роздрібному товарообороті споживчої кооперації зросла більш ніж на 5%. У той же час окремий споживспілки збільшили роздрібних товарообіг громадського харчування на 20 і більше відсотків. Загальний обсяг платних послуг збільшився на 25,8%. Відбулися суттєві зміни в їх структурі. Найбільшу питому вагу - 51,7% займають послуги системи освіти. Але другому місці за обсягом - побутові послуги.
Але, якщо послуги системи освіти активно розвиваються (їх обсяг збільшився майже в 2 рази), то побутові послуги скоротилися на 15%. Це пов'язано з високою конкуренцією в сфері ремонту і технічного обслуговування радіоапаратури, виготовлення і ремонт меблів, ремонт і будівництво житла і т.п. Одночасно в 1,5-2 рази виросли послуги перукарень, ремонт і пошиття взуття, швейних, хутряних та шкіряних виробів.
Спад обсягів у цій галузі триває. Так, виробництво товарів народного споживання знизився на 14,6%, виробництво хлібобулочних виробів і безалкогольних напоїв скоротилося на 17-18%. Тільки по кондитерським виробам досягнуть підйом в 13% 1.
Однак на тлі загального спаду окремим споживспілки вдається утримувати виробничу галузь на високому рівні, а деякі споживспілки навіть збільшили приріст обсягу продукції в 1,7-2,4 рази.
Тим не менш, кооперативної продукції як і раніше не дістає рівня якості та широти асортименту, щоб витримати конкуренцію з боку приватних підприємців.
У цій галузі триває спад, хоча його темпи трохи сповільнилися.
Закупівлі м'яса склалися на рівні 94% у порівнянні з 1996 р ., Зменшення обсягів закупівель картоплі та овочів склало 8%.
Але в той же час виріс обсяг закупівель яєць, молока і хлібопродуктів.
З 1995 р . державні інвестиції в швидкоокупні високоефективні комерційні проекти виділяються на поворотній основі і лише на конкурсній основі. Споживча кооперація, як правило, не має можливості отримувати державні інвестиції за конкурсами, що надаються для завершення будівництва об'єктів, так як її будівництва по потужності не можуть конкурувати з об'єктами агропромислового комплексу.
Додатково ускладнює становище цієї галузі заборгованість держави за вже виконані обсяги будівельних робіт, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок федерального бюджету на загальну суму 3,7 млрд. руб.
Але, незважаючи на це побудовано та реконструйовано магазинів торговою площею 4444 кв.м., складських площ 1540 кв. м ., Холодильників на 620 т., а також підприємства хлібопечення, цехи безалкогольних напоїв, ковбасні та рибокоптільний цехи. Триває будівництво житла для працівників.
Усі галузі діяльності споживчої кооперації, крім промисловості, збиткові, при цьому 80% збитків дає торгівля. Але 35 споживспілок рентабельні, що і дало можливість в цілому по Укоопспілці отримати 21 млрд. руб. прибутку.
У 1997 р . шістнадцять споживспілок отримали прибуток. Але в той же час практично не зменшується кількість збиткових підприємств. При зниженні загального числа госпрозрахункових організацій і підприємств число збиткових складає 63% від загального числа, або 5967 підприємств. Високий рівень витрат обігу та виробництва. У 1997 р . в оптовій торгівлі він склав 22,8%, у роздрібній торгівлі - 24,8%, в громадському харчуванні - 39%, в заготівлях - 19,4%. У складі витрат обігу найбільшу питому вагу займають транспортні витрати, витрати з оплати праці, тепло-електроенергії, амортизаційні витрати.
На зниження прибутковості організацій і підприємств крім високого рівня витрат обігу в чималому ступені вплинуло зменшення пільг, наданих споживчої кооперації місцевими органами виконавчої влади. Так, в 1997 р . споживспілками були укладені угоди про співробітництво та надання податкових пільг з адміністраціями тільки 25 регіонів проти 75 в 1996 р .
Наявність власних оборотних коштів один з показників фінансової стійкості. Проте організації споживчої кооперації відчувають дедалі більший їхній недолік. Якщо до початку 1996 р . недолік власних оборотних коштів становив 1683 млрд. рублів, то до кінця 1997 р . вже 2976 млрд. рублів. І все-таки таке положення не скрізь: 18 споживспілок зберегли власні оборотні кошти, розмір яких досягає від 17 до 53 відсотків в загальній сумі оборотних средств1.
Залучення позикових коштів як один із шляхів покриття дефіциту оборотних засобів також проводиться слабо. У 1997 р . залучено і спрямовано в оборотні кошти лише 330 млрд. рублів.
Найважливіший фактор, що негативно впливає на фінансове становище організацій та підприємств - їх неплатоспроможність. Дебіторська заборгованість до кінця 1997 р . зросла на 19,5% в порівнянні з 1996 р ., А кредиторська на 14,2%, в тому числі заборгованість по бюджету зросла на 5%. Особливу занепокоєність викликає наростання заборгованості бюджету.
Тим не менш, в організаціях і підприємствах споживчої кооперації є внутрішні резерви для подолання кризової ситуації і подальшого розвитку, про що свідчать приклади ефективної діяльності, наявні в кожній кооперативній організації.

Висновок
Всі справжні кооперативи в світі мають одні й ті ж характерні ознаки, за наявності або відсутності яких, можна визначити кооператив це чи ні.
Це наступні ознаки:
1. Кооператив - це завжди господарська і одночасно громадська організація, заснована на кооперативній, приватно-груповий спільної власності своїх членів і яка отримує, як правило, прибуток, яка витрачається в основному на поліпшення обслуговування і матеріального становища своїх членів.
2. Демократичне врядування та контроль. Виборність і підзвітність всіх керівних органів загальним зборам пайовиків або їх уповноваженим, делегатам. На загальних зборах діє правило голосування - один член один голос незалежно від кількості паїв.
3. Матеріальне участь членів кооперативу в освіті засобів (фондів) кооперативу. Три види участі:
а) Сплата членських внесків (вступні, пайові, цільові та безоплатні);
б) Постійне активну участь у господарських операціях кооперативу: - купівлі у кооперативних магазинах і користування іншими кооперативними послугами (споживчі кооперативи);
- Збут виробленої індивідуально продукції через кооператив (сбитно-постачальницькі кооперативи);
- Повернення відсотків і частин позик своєчасно і строго за графіком повернення кредиту (кредитні кооперативи);
- Чесний, творчий, ініціативний працю (виробничі і всі інші кооперативи).
в) Трудове участь членів-працівників у виробничих та інших кооперативах. Активне і постійна участь членів кооперативу у господарських операціях кооперативу неодмінна умова його життєздатності.
4. Матеріальна відповідальність членів кооперативу за зобов'язаннями кооперативу:
- Обмежена (Ltd.,) одним паєм, кількома паями або частиною паю;
- Необмежена - всім майном члена кооперативу.
Більшість кооперативів у світі діє з обмеженою відповідальністю, але зустрічаються кооперативи, зазвичай сільськогосподарські в Німеччині, Данії, Голландії та інших країнах, з необмеженою відповідальністю, яка спонукає членів кооперативу беруть активну участь в управлінні і контролі за господарською діяльністю кооперативу.
5. Система кооперативної освіти, інформаційно-рекламна діяльність, кооперативна друк, спорт, самодіяльність, організація відпочинку, турбота про пенсіонерів і інвалідів - тобто те, що становить основну частину соціальної діяльності кооперації.
6. Співпраця кооперативів різних видів на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Співпраця між кооперативами здійснюється на двосторонній основі і в рамках спільних організацій і підприємств одного виду і різних видів кооперативів. З 6 загальних ознак кооперативів різних видів - два (матеріальне участь членів кооперативу і демократичне управління і контроль) є основними для успішної господарської та громадської діяльності кооперативу.

Бібліографічний список
1. Конституція Російської Федерації прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 р. / / Російська газета. - № 237 від 25.12.1993.
2. Закон РФ «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації» від 19.06.1992 № 3085-1 з ізм. і доп. від 21.03.2002 р. / / Російська газета. - № 136. - 17.07.1997 р.
3. Алфгані М.М. Що може кооператив: (про форми кооперативів у споживчій сфері США) / / Радянська споживча кооперація. - 1990. - № 4. - С. 54-55.
4. Бондаренко Н.В., Кущетеров Р.М., Качкарова З.Р. Історія і теорія кооперації. - Ставрополь, 1998. - 312 с.
5. Бородін І.Ф. Кооперативний рух: Проблеми та шляхи їх вирішення / / Актуальні проблеми споживчої кооперації: Тез. докл. - Казань, 1996. - С. 11-12.
6. Вахітов К.І. Історія споживчої кооперації Росії. Ч.1. - М., 1998. - 122 с.
7. Вахітов К.І. Споживча кооперація СРСР. - М.: Економіка, 1991. - 328 с.
8. Єрмаков В.Ф. Проблеми споживчої кооперації / / Економіст. - 1995. - № 6. - С. 24-28.
9. Історія споживчої кооперації Республіки Мордовія / Под ред. Б.Ф. Кевбріна; Саран. кооп. ін-т. - Саранськ, 2005. - 248 с.
10. Макаренко О.П. Теорія та історія кооперативного руху. - М.: ІКЦ «Маркетинг», 2002. - 328 с.
11. Макаренко О.П., Крашенинников А.І., Кізілевіч А.В. Теорія кооперації. - М.: Економіка, 1982. - 402 с.
12. Савченко П., Федорова М. Про природу споживчої кооперації / / Економіст. - 1998. - № 6. - С. 24-39.
13. Соболєв А.В. До питання про початок кооперативного руху в Росії / / Питання історії. - 2002. - № 2. - С. 127-135.
14. Темірбулатов А.О. Кооперація в минуле, сьогодення і майбутнє облаштуванні Росії: від хрестаматікі до нормальній економіці / / Вісн. Сиб. ун-ту потреб. кооп. - 2002. - Вип. 1. - С. 72-77.
15. Темірбулатов А.О. Основи кооперативного будівництва. - М.: Економіка, 1991. - 352 с.
16. Туган-Барановський М. І. Соціальні основи кооперації. - М.: Економіка, 1989. - 495 с.
17. Тумаш А. Розвиток кооперативного руху / / Екон. науки. - 1992. - № 1. - С. 131.
18. Файн Л.Є. Вітчизняна кооперація. Історичний досвід. - Іваново: Вид-во ІГУ, 1994. - 276 с.
19. Хінчук В., Гусєв А. Кооперація і право / / Наука і життя. - 1988. - № 11. - С. 76-80.
20. Чаянов А.В. Короткий курс кооперації. - Томськ: Томськ. кн. вид-во, 1988. - 70 с.


[1] Тумаш А. Розвиток кооперативного руху / / Екон. науки. - 1992. - № 1. - С.131.
1 Макаренко О.П. Теорія та історія кооперативного руху. - М., 2002. - С.301.
1 Поцілунків В.А. Історія Росії XX сторіччя (Основні проблеми). - М., 1997. - С.211.
1 Савченко П., Федорова М. Про природу споживчої кооперації / / Економіст. - 1998. - № 6. - С.24.
1 Хінчук В., Гусєв А. Кооперація і право / / Наука і життя. - 1988. - № 11. - С.80.
1 Макаренко О.П. Теорія та історія кооперативного руху. - М., 2002. - С.112.
1 Бородін І.Ф. Кооперативний рух: Проблеми та шляхи їх вирішення / / Актуальні проблеми споживчої кооперації: Тез. докл. - Казань, 1996. - С.11.
[2] Макаренко О.П. Теорія та історія кооперативного руху. - М., 2002. - С.48.
1 Історія Росії: Навчальний посібник для вузів. Т.1 / За ред. Леонова С. В. - М., 1997. - С.124.
1 Ханін Г.І. Динаміка економічного розвитку СРСР. - Новосибірськ, 1991. - С.89.
1 Файн Л.Є. Вітчизняна кооперація. Історичний досвід. - Іваново, 1994. - С.154.
1 Верт Н. Історія радянської держави: 1900 - 1991. М , 2000. - С.201.
1 Тумаш А. Розвиток кооперативного руху / / Екон. науки. - 1992. - № 1. - С.131.
1 Історія вітчизняного держави й права / Під ред О.І. Чистякова. - М., 2002. - С.214.
1 Історія Росії, XX століття: курс лекцій, друга половина XIX-XX ст. / За ред. Лічман Б. В. - Єкатеринбург, 1993. - С.264.
1 Темірбулатов А.О. Основи кооперативного будівництва. - М., 1991. - С.335.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
130.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Діяльність сільськогосподарських кооперативів Особливості корис
Діяльність сільськогосподарських кооперативів Особливості користування земельними ділянками
Класифікація кооперативів
Правове становище сільськогосподарських кооперативів
Правове регулювання споживчих кооперативів
Сільськогосподарська кооперація в Німеччині Характеристика кооперативів
Відмінності кооперативів від акціонерних компаній
Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів
Діяльність PR
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru