Дослідження методики Айзенка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

1. Назва, автор, призначення методики

2. Опис теоретичного конструкту

3. Опис діагностичного конструкту (назва шкал методики, їх короткий опис)

4. Коротка інформація про валідності і надійності методики

5. Технологія проведення методики (інструкція, умови тестування, час проходження методики)

6. Особливості обробки та інтерпретації даних. Тестові норми

7. Інформація про адаптацію методики (ким і коли була адаптована, які зміни в ході адаптації придбала)

8. Практика застосування методики

Список літератури

Додаток 1

1. Назва, автор, призначення методики

Опитувальник, що отримав назву "Айзенка особистісний опитувальник" (Eysenck Personality Inventory, або EPI) було вперше опубліковано в 1963 р. і складається з 48 питань, призначених для діагностики екстра - інтроверсії і нейротизму, а також 9 питань, що становлять т. зв. "Шкалу брехні", за якою визначається тенденція обстежуваного представити себе в кращому світлі. Відповіді, що збігаються з "ключем", оцінюються в 1 бал (відповіді тільки "так" або "ні"). Розроблено дві еквівалентні форми опитувальника - А і В.

Г. Айзенк в своїх роботах неодноразово вказував на те, що його дослідження викликані до життя недосконалістю психіатричних діагнозів. На його думку, традиційна класифікація психічних захворювань повинна бути замінена системою вимірювань, в якій представлені найважливіші характеристики особистості. При цьому психічні розлади є як би продовженням індивідуальних відмінностей, що спостерігаються у нормальних людей. Вивчення робіт К. Юнга, Р. Вудвортса, І.П. Павлова, Е. Кречмера і інших відомих психологів, психіатрів і фізіологів дозволило припустити існування трьох базисних вимірів особистості: нейротизм, екстра - інтроверсії і психотизма 1.

За час, що минув з моменту створення, методика не втратила своєї актуальності і на сьогоднішній день є однією з найбільш популярних і затребуваних в області психології особистості.

2. Опис теоретичного конструкту

Очевидні недоліки популярних на Заході теорій темпераменту Е. Кречмера і К. Юнга спробував "виправити" англійський психолог Ганг Айзенк (1957, 1990), який запропонував розглядати тіполоrіі цих двох учених як систему з чотирьох координат 2 (рис.1).

Рис.1. Поєднання типологій К. Юнга та Е. Кречмера (за Г. Айзенком)

Першу координату утворює об'ектносуб'ектная орієнтація (від максимальної екстраверсії до максимальної інтроверсії). Другий виступає шкала норми патології. Середні величини патології (психічних відхилень) утворюють неврози, сильні психози. Третя координата шкала маніакально депресивний психоз шизофренія. Середина цієї шкали представлена ​​нормальними психічними станами. Для одного типу темпераменту такі виступають синтонний (мінімально вираженою циклотимії) і власне циклотимії, для іншого дистонією і шізотіміей. Середні величини психічних відхилень утворюють відповідно істерію і Психастенія, а максимальні маніакально депресивний психоз та шизофренію. Четверта координата утворена трьома типами статури: пікнічеський, атлетичним і лептосомним.

3аслуга Г. Айзенка полягає, по-перше, у підведенні фізіологічної бази під чисто психологічні типи К. Юнга, і, по-друге, в тому, що всі психологічно е прояви нормальні і патологічні розглядаються як континуум значень, а не як крайні типи. Але і в цьому випадку одна з координат, що відноситься до типів статури, залишається дискретної.

Описуючи поведінка екстравертів та інтровертів, з одного боку, та осіб з високим і низьким нейротизмом з іншого, Г. Айзенк побудував свою модель типів темпераменту. Тип темпераменту, згідно з цим авторові, являє собою один з чотирьох квадрантів при перетині двох ортогональних шкал:

1) екстраверсія інтроверсія і 2) емоційна стабільність лабільність. Перша шкала характеризує індивіда з боку "відкритості" зовнішнього світу, друга з боку його емоційної стійкості. Поєднання такої з екстраверсією Г. Айзенк ототожнює з типом сангвініка; емоційної лабільності і екстраверсії з холериком; емоційної стійкості та інтроверсії з флегматиком, а емоційної лабільності та інтроверсії із меланхоліком 3 (рис.2).

Рис.2. Освіта типів темпераменту за Г. Айзенком

У представленій моделі відсутні такі характеристики темпераменту, як емоційна збудливість і реактивність.

Підхід Х.Ю. Айзенк до створення особистісних конструктів і розробці особистісних опитувальників цікавий, перш за все, тим, що він добре ілюструє можливість і необхідність одночасного і факторного аналізу, як засобу виділення особистісних змінних, і аналізу цих змінних за об'єктивними критеріями (наприклад, на основі порівняння різних груп піддослідних ). Т. тобто розробка теоретичного конструкту і створення під нього вимірювальної методики може відбуватися паралельно, з циклічними переходами від опису до вимірювання 4.

3. Опис діагностичного конструкту (назва шкал методики, їх короткий опис)

Г. Айзенк розробив два варіанти даної методики (А і В), які відрізняються тільки текстом опитування (Додаток 1). Інструкція, ключ і обробка даних дублюються. Наявність двох форм дозволяє психологу проводити повторне дослідження.

КЛЮЧ (до форми А і В).

1. Шкала екстраверсія - інтроверсія:

"Так" (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56.

"Ні" (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

2. Шкала нейротизм - стабільність (емоційна нестабільність - емоційна стабільність):

"Так" (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43,45, 47, 50, 52 , 55, 57.

3. Шкала брехні:

"Так" (+): 6, 24, 36.

"Ні" (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Відповіді, що збігаються з "ключем", оцінюються в 1 бал.

Середній бал за шкалою екстраверсія - інтроверсія: 11 - 12. Менше 11 балів відповідає интровертированному типу, понад 12 балів - екстравертірованний.

Середній бал за шкалою нейротизм - стабільність: 12-13. Менше 12 балів - емоційна стабільність, більше 33 балів - емоційна нестабільність (нейротизм).

Показник за шкалою брехні, рівний 4-5 балам є критичним, він свідчить про тенденцію відповідає давати на запитання тільки "хороші" відповіді. Якщо у респондента за даною шкалою кількість балів перевищує 5, то результати вважаються недостовірними (у разі проведення психологічного дослідження вони не використовуються).

4. Коротка інформація про валідності і надійності методики

Кількість осіб, обстежених в ході розробки EPI, перевищує 30 тис. Була використана наступна угруповання обстежуваних. Вивчалися відповіді осіб, зарахованих компетентними експертами в групи екстравертів або інтровертів, нейротіков або емоційно врівноважених. На основі отриманих даних визначалася діскрімінатівная можливість кожного з питань. У ході розробки EPI було встановлено, що екстраверсія є фактором вищого порядку і, отже, в питаннях повинні бути в більш-менш рівній частці представлені чинники нижчого порядку. Перш за все мова йде про такі, виділених Г. Айзенком компонентах екстраверсії, як "імпульсивність" і "товариськість".

Коефіцієнти надійності ретестовой EPI для фактора екстра - інтроверсії складають а 0,82-0,85, для фактора нейротизму - 0,81 - 0,84, надійності методом розщеплення - 0,74 - 0,91. У зарубіжних дослідженнях повідомляється про досить високу валідності EPI, іноді ці дані оскаржуються. У цьому опитувальнику істотно змінилося значення коефіцієнта в интеркорреляций між шкалами (від +0,12 до - 0,16), що відповідало теоретичним припущенням Г. Айзенка. Запропоновано скорочений варіант EPI, що складається з 12 питань. Показники кореляції з повним варіантом за шкалою екстра-інтроверсії - 0,81, нейротизму - 0,79. Створені варіанти ЕРI для обстеження дітей та підлітків 5.

5. Технологія проведення методики (інструкція, умови тестування, час проходження методики)

Опитувальник містить 57 питань, на який випробовуваний повинен відповісти "так", або "ні". Час відповіді не обмежується, хоча затягувати процедуру не рекомендується.

Інструкція: "Вам будуть запропоновані питання, що стосуються Вашого звичайного способу життя. Якщо Ви згодні з твердженням, поряд з його номером поставте знак" + "(" так "), якщо ні - знак" - "(" ні "). Над питаннями довго не думайте, правильних і неправильних відповідей немає ".

6. Особливості обробки та інтерпретації даних. Тестові норми

Кожен тип особистості природно зумовлений, не можна говорити про "хороших і поганих" темпераменти, можна лише вести мову про різні способи поведінки і діяльності, про індивідуальні особливості людини. Кожен же чоловік, визначивши тип свого темпераменту, може більш ефективно використовувати його позитивні риси.

Показник "Інтроверсія - Екстраверсія" характеризує індивідуально-психологічну орієнтацію людини або (переважно) на світ зовнішніх об'єктів (екстраверсія), або на внутрішній суб'єктивний світ (інтроверсія). Прийнято вважати, що екстравертам властиві товариськість, імпульсивність, гнучкість поведінки, велика ініціативність (але мала наполегливість) і висока соціальна адаптованість.

Екстраверти зазвичай володіють зовнішнім чарівністю, прямолінійні в судженнях, як правило, орієнтуються на зовнішню оцінку. Добре справляються з роботою, що вимагає швидкого прийняття рішень.

Інтровертам притаманні - нетовариськість, замкнутість, соціальна пасивність (за досить великий наполегливості), схильність до самоаналізу і труднощі до соціальної адаптації. Інтроверти краще справляються з монотонною роботою, вони більш обережні, уважні та педантичні.

Амбівертам притаманні риси екстра - та інтроверсії. Іноді особам, для уточнення цього показника рекомендується додаткове обстеження з використанням інших тестів.

Показник нейротизму характеризує людину з боку його емоційної стійкості (стабільності). Показник цей також біполяром і утворює шкалу, на одному полюсі якої знаходяться люди, які характеризуються надзвичайною емоційною стійкістю, прекрасною адаптованістю (показник 0-11 за шкалою "нейротизм"), а на іншому - надзвичайно знервований, нестійкий і погано адаптований тип (показник 14 - 24 по шкалі "нейротизм").

Емоційно стійкі (стабільні) - люди, несхильність до неспокою, стійкі по відношенню до зовнішніх впливів, викликають довіру, схильні до лідерства.

Емоційно нестабільні (нейротичних) - чутливі, емоційні, тривожні, схильні болісно переживати невдачі і засмучуватися з дрібниць.

Інтерпретація показників за шкалою "Щирість":

Чисельний показник

Інтерпретація

0-3

4 - 6

7 - 9

Відвертий

Ситуативний

Брехливий *

* У даному випадку мова йде тільки лише про ступінь щирості при відповідях на питання тесту, а аж ніяк не про брехню як особистісної характеристиці.

Інтерпретація показників за шкалою "Екстраверсія і інтроверсія":

Значення

0-2

3-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-24

Інтерпретація для шкали "Екстраверсія"


Понад інтроверт


Інтроверт


Потенційний інтроверт


Амбіверт


Потенційний екстраверт


Екстраверт


Понад екстраверт

Інтерпретація за шкалою "Нейротизм":

Значен-ня

0-2

3-6

7-10

11-14

15-18

19-22

23-24

Інтерпретація для шкали "Нейротизм"


Понад конкордант


Конкордант


Потенційний конкордант


Нормостенік


Потенційний дискордантні


Дискордантні


Понад дискордантні

Обробка результатів: Спочатку необхідно обробити результати за шкалою "Щирість". Вона діагностує схильність давати соціально бажані відповіді. Якщо цей показник перевищує 5 балів, то можна стверджувати, що випробуваний не був щирий під час відповідей на питання тесту.

Потім слід за кожним показником порахувати суму балів, нараховуючи по одному балу за кожну відповідь, що співпадає з ключем. Порівнявши отримані результати за шкалами "Екстраверсія" і "Нейротизм" з інтерпретацією в таблицях, необхідно відкласти на схемі (див. малюнок) отримані результати за шкалою "інтроверсія - екстраверсія" та за шкалою "нейротизм" (емоційна стійкість - нестабільність). Поєднання характеристик за двома шкалами вкаже на тип темпераменту.

Рис.3. Коло Айзенка

"Круг" Айзенка. В основі кожного з чотирьох типів лежать особливі поєднання властивостей нервової системи:

у холерика сильна нервова система, він легко переключається з одного на інше, але неврівноваженість його нервової системи зменшує сумісність (товариськість) з іншими людьми. Холерик схильний до різких змін в настрої, запальний, нетерплячий, схильний до емоційних зривів;

у сангвініка також сильна нервова система, а значить, і хороша працездатність, він легко переходить до іншої діяльності, до спілкування з іншими людьми. Сангвінік прагне до частої зміни вражень, легко і швидко відгукується на події, що відбуваються, порівняно легко переживає невдачі;

у флегматика сильна, працездатна нервова система, але він насилу входить у іншу роботу і пристосовується до нової обстановки. У флегматика переважає спокійне, рівний настрій. Почуття зазвичай відрізняються сталістю;

меланхолік характеризується низьким рівнем психічної активності, замедленностью рухів, стриманістю міміки й мови, швидкою стомлюваністю. Його відрізняють висока емоційна чутливість до всього, що відбувається навколо нього. Чуйність до інших робить меланхоліків універсально злагідний (сумісними) з іншими людьми, але сам меланхолік схильний переживати проблеми всередині себе і, отже, схильний до саморуйнування.

7. Інформація про адаптацію методики (ким і коли була адаптована, які зміни в ході адаптації придбала)

EPI широко використовується у вітчизняних дослідженнях, проте його адаптація повністю не завершена І.М. Гільяшева, 1983; А.Г. Шмельов та В.І. Похилько, 1985. Результат проведених адаптаційних заходів протягом кількох років, не встигає за змінами соціальної ситуації, і вимагає доопрацювання.

8. Практика застосування методики

Методика Айзенка дозволяє досліджувати особистість з кількох компонентів: рівень лабільності, екстраверсії і психотизма, емоційно-вольової стабільності і віднесення темпераменту до класичних типів. Методика Айзенка використовується в пpофоpіентаціі і розстановці кадрів, медичної психології та психодіагностики.

Список літератури

 1. Ільїн Є.П. Психологія індивідуальних відмінностей. СПб.: Пітер, 2004. - 701 с.: Іл.

 2. Райгородський Д.Я. Практична психодіагностика. Методики та тести. Навчальний посібник. -Самара: Видавничий Дім "БАХРАХ", 1998 - 672 с.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. СПб.: Пітер. 1999.528 с. - 2-е видання, перероблене і доповнене.

 4. Основи психодіагностики: навчально-методичний комплекс для спеціальності 030301 Психологія. / Автор-упорядник Н.В. Зоткін. - Самара. - 2007. - 208 с.

 5. А.Г. Шмельов і колектив. Основи психодіагностики - Навчальний посібник для студентів педвузів. - Москва, Ростов-на-Дону: "Фенікс", 1996. - 544 с.

 6. Кондаков І.М. Практикум з загальної психології. http:// www. matlab. mgppu. ru/work/0011. htm

 7. Психологічна типологія: Хрестоматія / Упоряд. В. Сельченов Мінськ: Харвест; М.: ACT, 2000.

 8. Куликов Л.В. Психологічне дослідження: методичні рекомендації щодо проведення. - СПб.: Мова. - 2001.

 9. Суслов В.І., Чумакова Н.П. Психодіагностика: Учеб. посібник. - СПб.: СПбДУ. - 1992. - 58 с.

 10. Овчинников Б.В., Павлов К.В., Владимирова І.М. Ваш психологічний тип. СПб., 1994.

Додаток 1

Текст опитувальника (варіант А)

1. Чи часто ви відчуваєте потяг до нових враженням, до того, щоб відволіктися, випробувати сильні відчуття?

2. Чи часто Ви відчуваєте, що маєте потребу в друзях, які можуть Вас зрозуміти, підбадьорити або поспівчувати?

3. Чи вважаєте Ви себе безтурботним людиною?

4. Чи дуже важко Вам відмовлятися від своїх намірів?

5. Обмірковуєте Ви свої справи не поспішаючи і вважаєте за краще почекати перш ніж діяти?

6. Чи завжди Ви стримуєте свої обіцянки, навіть якщо це Вам невигідно?

7. Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?

8. Чи швидко Ви зазвичай дієте і говорите, не витрачаєте багато часу на обдумування?

9. Чи виникало у Вас коли-небудь відчуття, що Ви нещасні, хоча ніякої серйозної причини для цього не було?

10. Чи вірно, що "на, суперечка" Ви здатні зважитися на все?

11. Стривожились Ви, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, який Вам симпатичний?

12. Чи буває коли-небудь, що, розсердившись, Ви виходите з себе?

13. Чи часто буває, що Ви дієте необдумано, під впливом моменту?

14. Чи часто Вас турбують думки про те, що Вам не слід було чого-небудь робити або говорити?

15. Чи вважаєте Ви читання книг зустрічам з людьми?

16. Чи правда, що Вас легко зачепити?

17. Чи любите Ви часто бувати в компанії?

18. Чи бувають іноді у Вас такі думки, якими Вам не хотілося б ділитися з іншими людьми? 19. Чи вірно, що іноді Ви настільки сповнені енергії, що все горить в руках, а іноді відчуваєте сильну млявість?

20. Чи намагаєтеся Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю самих близьких друзів?

21. Чи багато Ви мрієте?

22. Коли на Вас кричать, чи відповідаєте Ви тим самим?

23. Чи вважаєте Ви всі свої звички хорошими?

24. Чи часто у Вас з'являється відчуття, що Ви в чомусь винні?

25. Чи здатні Ви іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій компанії?

26. Чи можна сказати, що нерви у Вас часто бувають натягнуті до межі?

27. Має славу Ви за людину живого і веселого?

28. Після того, як справу зроблено, чи часто Ви в думках повертаєтеся до нього і думаєте, що могли б зробити краще?

29. Чи відчуваєте Ви себе неспокійно, знаходячись у великій компанії?

30. Чи буває, що Ви передаєте чутки?

31. Чи буває, що Вам не спиться через те, що в голову лізуть різні думки?

32. Якщо ви хочете дізнатися що-небудь, віддасте перевагу Ви знайти це в книзі, що запитати у друзів?

33. Чи бувають у Вас сильне серцебиття?

34. Чи подобається Вам робота, що вимагає зосередження?

35. Чи бувають у Вас напади тремтіння?

36. Чи завжди Ви говорите тільки правду?

37. Чи буває Вам неприємно знаходитися в компанії, де всі жартують один над одним?

38. Дратівливі Ви?

39. Чи подобається Вам робота, що вимагає швидкої дії?

40. Чи вірно, що Вам часто не дають спокою думки про різні неприємності і жахи, які могли б статися, хоча все скінчилося благополучно?

41. Чи правда, що Ви неквапливі в рухах і кілька повільні?

42. Чи запізнювалися Ви коли-небудь на роботу або на зустріч з ким-небудь?

43. Чи часто Вам сняться кошмари?

44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що не втрачаєте будь-якого зручного випадку поговорити з новою людиною?

45. Чи турбують Вас які-небудь болю?

46. Засмутилися б Ви, якщо б довго не могли бачитися зі своїми друзями?

47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?

48. Чи є серед Ваших знайомих такі, які Вам явно не подобаються?

49. Могли б Ви сказати, що Ви впевнений у собі людина?

50. Чи легко Вас зачіпає критика Ваших недоліків або Вашої роботи?

51. Чи важко Вам отримати справжнє задоволення від заходів, в яких бере участь багато народу?

52. Чи турбує Вас почуття "що ви чимось гірші за інших?

53. Чи зуміли б Ви внести пожвавлення в нудну компанію?

54. Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких зовсім не розбираєтеся?

55. Стурбовані Ви про своє здоров'я?

56. Чи любите Ви пожартувати над іншими?

57. Чи страждаєте Ви безсонням?

Текст опитувальника (варіант В).

1. Чи подобається Вам пожвавлення і суєта навколо Вас?

2. Чи часто у Вас буває неспокійне, що Вам що-небудь хочеться, а Ви не знаєте що?

3. Ви з тих людей, які не лізуть за словом у кишеню?

4. Чи відчуваєте Ви себе іноді щасливим, а іноді сумним без будь-якої причини?

5. Тримайтеся Ви зазвичай в тіні на вечірках або в компанії?

6. Чи завжди в дитинстві Ви робили негайно і обурення те, що Вам наказували?

7. Чи буває у Вас іноді поганий настрій?

8. Коли Вас втягують у сварку, чи віддаєте перевагу Ви відмовчатися, сподіваючись, що все обійдеться?

9. Чи легко Ви піддаєтеся змін настрою?

10. Чи подобається Вам перебувати серед людей?

11. Чи часто Ви втрачали сон з-за своїх тривог?

12. Пручатися ви іноді?

13. Могли б Ви назвати себе безтурботним людиною?

14. Чи часто Вам приходять гарні думки надто пізно?

15. Чи вважаєте Ви працювати на самоті?

16. Чи часто Ви відчуваєте себе апатичним і втомленим без серйозної причини?

17. Ви за вдачею жива людина?

18. Смієтеся ви іноді з непристойних жартів?

19. Чи часто Вам щось так набридає, що Ви відчуваєте себе "ситим по горло"?

20. Чи відчуваєте Ви себе ніяково в якій-небудь одязі, крім повсякденної?

21. Чи часто Ваші думки відволікаються, коли Ви намагаєтеся зосередитися на чомусь?

22. Чи можете Ви швидко виразити Ваші думки словами?

23. Чи повністю Ви вільні від усіляких забобонів?

24. Чи часто Ви буваєте занурені у свої думки?

25. Чи подобаються Вам першоквітневі жарти?

26. Чи часто Ви думаєте про свою роботу?

27. Дуже Ви любите смачно поїсти?

28. Чи потребуєте Ви в дружньому розташованому людині, щоб виговоритися, коли Ви роздратовані?

29. Дуже Вам неприємно брати в борг чи продавати що-небудь, коли Ви маєте потребу в грошах?

30. Хвалитеся ви іноді?

31. Дуже Ви чутливі до деяких речей?

32. Воліли б Ви залишитися на самоті вдома, ніж дійти на нудну вечірку?

33. Чи буваєте Ви іноді неспокійними настільки, що не можете довго всидіти на місці?

34. Чи схильні Ви ретельно планувати свої справи раніше, ніж мало б бути?

35. Чи бувають у Вас запаморочення?

36. Чи завжди Ви відучує на листи відразу після прочитання?

37. Чи справляєтеся Ви з справу краще, обдумавши його самостійно, а не обговорюючи з іншими?

38. Чи буває у Вас коли-небудь задишка, навіть якщо ви не робили ніякої важкої роботи?

39. Чи можна сказати, що Ви людина, якого не хвилює, щоб все було саме так, як потрібно?

40. Турбують Вас Ваші нерви?

41. Чи вважаєте Ви більше будувати плани, ніж діяти?

42. Відкладаєте ви іноді на завтра те, що повинні зробити сьогодні?

43. Нервуєте Ви в місцях, подібних ліфта, метро, ​​тунелю?

44. При знайомстві Ви зазвичай першим проявляєте ініціативу?

45. Чи бувають у Вас сильні головні болі?

46. Чи вважаєте Ви зазвичай, що все само собою владнається і прийде в норму?

47. Чи важко Вам заснути вночі?

48. Брехали Ви коли-небудь у своєму житті?

49. Чи розмовляєте Ви іноді перше, що прийде в голову?

50. Чи довго Ви переживаєте після того, що сталося конфузу?

51. Замкнуті Ви звичайно з усіма, крім близьких друзів?

52. Чи часто з Вами трапляються неприємності?

53. Чи любите Ви розповідати історії друзям?

54. Чи вважаєте Ви більше вигравати, ніж програвати?

55. Чи часто Ви відчуваєте себе ніяково в суспільстві людей вище Вас по становищу?

56. Коли обставини проти Вас, чи думаєте Ви зазвичай, що варто ще що-небудь зробити?

57. Чи часто у Вас смокче під ложечкою перед важливою справою?

1 Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. СПб.: Пітер. 1999. 528 з. - 2-е видання, перероблене і доповнене. С. 8.

2 Ільїн Е. П. Психологія індивідуальних відмінностей. СПб.: Пітер, 2004. - С. 55.

3 Ільїн Е. П. Психологія індивідуальних відмінностей. СПб.: Пітер, 2004. - С. 56

4 Кондаков І.М. Практикум з загальної психології. Http://www.matlab.mgppu.ru/work/0011.htm

5 Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. СПб.: Пітер. 1999. 528 з. - 2-е видання, перероблене і доповнене. С. 10.


Посилання (links):
 • http://www.matlab.mgppu.ru/work/0011.htm
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Психологія | Контрольна робота
  60.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Загальні і спеціальні методи дослідження конфліктів за допомогою опитувальника Айзенка
  Розробка методики дослідження
  Основні методики дослідження ефективності реклами
  Дослідження методики патохарактерологіческіе діагностичний опитувальник
  Дослідження тестової методики методика Кейрсі
  Дослідження організації та методики обліку і аналізу праці та заробітної плати
  Дослідження методики аудиторської перевірки бухгалтерського обліку матеріалів у виробництві СПК
  Техніка роботи з методикою Айзенка
  Теорія типів особистості Айзенка
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru