Договір оренди 11

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
ВСТУП. 3
1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ .. 7
2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ .. 18
3. ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ .. 41
3.1. Сторони у договорі оренди (орендодавці та орендарі) 41
3.2. Об'єкти оренди .. 45
3.3. Форма та державна реєстрація договору оренди .. 50
3.4. Термін оренди .. 54
3.5. Орендна плата. 61
ВИСНОВОК. 67
СПИСОК .. 71
ДОДАТОК. 77


ВСТУП

Практично всі підприємці в своїй повсякденній господарській діяльності стикаються з однією з найпоширеніших форм договорів - договорами оренди, виступаючи в них у якості або орендарів, або орендодавців.
Правовому регулюванню різних видів орендних відносин присвячена глава 34 Цивільного кодексу РФ. Згідно статті 625 кодексу, до окремих видів договорів оренди і договорів оренди окремих видів майна застосовуються загальні положення про оренду.
Відповідно до статті 606 Цивільного кодексу РФ договір оренди належить до цивільно-правових договорів, відповідно до якого орендодавець зобов'язується надати орендарю певне майно у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування, а орендар повинен сплачувати за це орендодавцю орендну плату. При цьому продукція і доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його власністю.
Разом з тим, проблематикою даного договору є те, що суди постійно дають роз'яснення з питань застосування норм про договір оренди в російському законодавстві. вітчизняне законодавство, що регулює орендні правовідносини, вкрай заплутано. Безліч нормативних актів, що суперечать один одному, тільки погіршують становище, що склалося. Перебуваючи лише на шляху до необхідного Арбітражним процесуальним кодексом РФ [1] однаковості, судова практика часом не може внести повну ясність у вирішення питань по оренді. Таким чином, великий вантаж проблем лягає на плечі законодавця, чиє кардинальне втручання давно і обгрунтовано назріло.
Таким чином, у наявності актуальність сформульованої теми дипломної роботи, яка дозволяє не тільки визначити нові підходи до дослідження категорії матеріальної відповідальності працівника, але і систематизувати накопичені юридичною наукою знання і правозастосовчу практику.
Ступінь наукової розробленості проблеми. Поняття договору оренди широко використовується в юридичній науці і правозастосовчій практиці, що зумовлено поширеністю даного договору в цивільному обороті.
Окремі сторони проблеми застосування норм цивільного законодавства про договір оренди, неодноразово розглядалися у правовій науці. Загальнотеоретичні аспекти договору оренди розробляли такі вчені, як Витрянский В.В., Суханов Е.А., Козир О.М., Завидів Б.Д., Павлодский Є.А. та ін
У дипломній роботі використовуються роботи таких вчених у сфері цивільного та інших галузей права, як Покровський І.А., Іоффе О.С., Брагінський М.І., дозорців В.А., Садиков О.Н., Богачова Т.В ., і ряду інших авторів, коментарі цивільного законодавства, підручники цивільного права.
Мета і завдання дослідження випливають з актуальності і ступеня наукової розробленості проблеми.
Метою представленої роботи виступає комплексний теоретико-правовий аналіз договору оренди проведений за такими напрями:
- Всебічний аналіз правових актів, що діють в Російській Федерації як джерел правового регулювання договору оренди;
- Розгляд проблем застосування правових норм, що регулюють договір оренди.
У рамках даних напрямків передбачається вирішити такі завдання:
- Виявити тенденції розвитку норм, що регулюють договір оренди;
- Визначити зміст і ознаки договору оренди згідно з чинним законодавством і правозастосовчій практиці;
- Розгляд істотних умов, окремих елементів договору оренди, таких як сторони, об'єкт (предмет), термін, форма договору, орендна плата.
Об'єкт і предмет дослідження визначаються тематикою роботи, її метою і завданнями.
Об'єктом наукового аналізу цієї роботи є договір оренди як теоретична категорія і як правове явище соціальної дійсності.
Предметна спрямованість визначається виділенням і вивченням, в рамках заявленої теми, нормативно-правових джерел, судової практики.
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. У ході дослідження використовувалися загально-і частнонаучние, а також спеціальні методи пізнання.
Спільними з'явилися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, спостереження та порівняння. Як загальнонаукових методів, за допомогою яких проводилося дослідження, використовувалися метод структурного аналізу, системний і історичний методи. Як частнонаучного методу виступив конкретно-соціологічний. До спеціальних методів, що використовувалися в роботі, слід віднести формально-юридичний метод, методи правового моделювання, різні способи тлумачення права.
Дані методи дозволили найбільш послідовно і повно розглянути різні аспекти матеріальної відповідальності працівника в рамках мети і завдань дослідження.
Емпірична база дослідження побудована на нормативному матеріалі і судовій практиці.
Нормативну основу склали: Конституція РФ, [2] федеральне законодавство, що зачіпає питання регулювання договору оренди. Судова практика представлена ​​рішеннями федеральних судів.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно являє собою одну зі спроб комплексного теоретико-правового аналізу договору оренди як інституту цивільного права в світлі останніх змін законодавства в даній області.

1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Оренда є одним з традиційних видів цивільно-правових договорів, що набули широкого поширення як в підприємницькій, так і в інших сферах, включаючи побутову.
У чинному російському законодавстві визначення договору оренди дано у ст. 606 Цивільного кодексу РФ. [3] За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Виходячи з визначення можна виділити три основні риси, характерні для даного договору.
По-перше, ця угода, на основі якого здійснюється передача (надання) певного майна особою, правомочним розпоряджатися ним, у володіння і користування (або тільки користування) іншій особі без переходу до останнього права власності. Власником майна залишається орендодавець. По-друге, оренда завжди носить тимчасовий характер і після закінчення терміну оренди майно підлягає поверненню орендодавцю. Виняток становлять випадки викупу орендарем взятого в найм майна, але в цих випадках оренда припиняється і на завершальному етапі відносини сторін переходять у сферу купівлі-продажу. По-третє, договір оренди завжди відшкодувальний: орендар зобов'язаний платити за користування майном (на відміну від безоплатного договору позики).
Оскільки права та обов'язки за договором оренди виникають у обох сторін, він відноситься до двосторонніх; даний договір є також консенсуальних, тобто встановлює між сторонами зобов'язальні відносини з моменту досягнення ними угоди (оформлення договору), на відміну, скажімо, від договору позики, який відноситься до реальних і вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей позичальнику (ст. 807 ГК РФ).
За загальним правилом майно передається орендарю у його володіння і користування. Але з розвитком цивільно-правових відносин, що охоплюють нові області економічного партнерства, стала можливою оренда, при якій майно надається орендареві тільки в користування: наприклад, при оренді складних ЕОМ орендар отримує право протягом певного часу працювати з відповідною технікою, не володіючи нею.
Поняття «оренда» і «майновий найм» використовуються зазвичай як тотожні: при будь-якій оренді має місце найм майна. [4] Вживання в чинному російському законодавстві в одних випадках терміна «оренда», а в інших - «майновий найм» (прокат і т . д.) пов'язано не стільки з відмінностями окремих видів таких договорів, скільки зі сформованою практикою їхнього найменування у певних сферах.
Правова диференціація між орендою і найманням проводиться лише щодо житлових приміщень. При наданні житлового приміщення громадянину для проживання в ньому між сторонами укладається договір найму житлового приміщення, який виділений в самостійний вид і регулюється нормами глави 35 ЦК РФ. Ті ж приміщення можуть здаватися юридичним особам (з умовою використання їх для проживання громадян, як правило працівників відповідної організації). Але в цьому випадку відносини між сторонами - орендодавцем та юридичною особою - будуть будуватися за моделлю договору оренди.
Оренда дає можливість задовольняти потреби громадян і юридичних осіб, які потребують в тимчасовому користуванні певними речами, і в той же час забезпечує власнику майна, не використовує його в даний період, отримання доходу у вигляді орендної плати. Це вигідно для обох сторін.
Що почалися в кінці 80-х років минулого століття процеси реформування економіки країни суттєво торкнулися орендні відносини, розширивши сферу їх застосування і посиливши роль аналізованого договору. У законодавстві і відповідно в практиці намітилися дві характерні для цього періоду тенденції. По-перше, постало питання про зняття обмежень, які стосувалися кола об'єктів, які могли бути предметом оренди. У період планової економіки багато об'єктів, в тому числі виробничо-господарські комплекси, були виключені з цивільного обороту. Таке становище ставало неприйнятним. Необхідно було також розширити права учасників орендних відносин, надати їм більшу свободу у виборі партнерів, погодження умов договорів. Ці питання могли бути вирішені в рамках цивільного законодавства шляхом зміни та доповнення норм, що регулюють оренду. Положення ГК РРФСР 1964 року значною мірою не відповідали новим вимогам. [5]
По-друге, на державному рівні ставилося завдання використовувати договір оренди як правову форму «роздержавлення» підприємств, які перебували у власності держави, виведення їх з-під жорсткого державного регулювання і контролю з передачею в оренду трудовим колективам в особі організацій орендарів (за союзним законодавством) або створювалися для цих цілей господарських товариств і товариств (за російським законодавством). Тут вже порушувалися не тільки цивільно-правові аспекти. За допомогою правових інструментів вирішувалися політичні та соціально-економічні проблеми, що визначали мету і характер реформ, причому цивільно-правові засоби застосовувалися в поєднанні з іншими методами реформування економіки, у тому числі адміністративно-правовими.
Актом, що передбачає використання договору оренди в цих цілях, став Указ Президії Верховної Ради СРСР від 7 квітня 1989 року «Про оренду і орендні відносини в СРСР». У тому ж році 23 листопада були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду (далі - Основи, Основи законодавства про оренду), які стали одним з перших великих законодавчих актів, орієнтованих на радикальну зміну умов господарювання. У них знайшли відображення обидві тенденції, що намітилися у розвитку орендних відносин. Розширювалися можливості використання договору оренди в його традиційному розумінні, і поряд з цим регламентувалися відносини, пов'язані зі створенням і діяльністю орендних підприємств, причому рішення другого завдання приділялася особлива увага.
В Основах визначалися порядок і способи перетворення державних підприємств в орендні, передбачалися заходи, що стимулюють цей процес, умови діяльності орендних підприємств, а також право орендарів (трудових колективів) викуповувати їх. Значне місце відводилося регулювання трудових відносин при переході підприємств на орендну форму господарювання, що виходило за рамки власне оренди. Ніяк не вписувався в систему цивільно-правових відносин так званий внутрішньогосподарський орендний підряд (йому був присвячений спеціальний розділ Основ), який являв собою не що інше, як форму організації виробничих та трудових відносин на державних підприємствах. [6]
Перетворення державних підприємств в орендні широко проводилося на початковому етапі реформування економіки. З другої половини 1992 активізувався процес приватизації державних і муніципальних підприємств із створенням на їх основі акціонерних та інших господарських товариств. Законодавство про приватизацію передбачала в якості однієї з її форм перетворення в акціонерні товариства та орендних підприємств. Таким чином, застосування договору оренди підприємств як способу роздержавлення економіки поступово зійшла нанівець. [7]
Чинний Федеральний закон від 21 грудня 2001 року № 178-ФЗ «Про приватизацію державного та муніципального майна» [8] (далі - Закон про приватизацію) виходить з недоцільності подальшого застосування оренди в цих цілях. Ним передбачається завершення операцій з викупу орендованих державних і муніципальних підприємств у відведений термін, після закінчення якого право на їх викуп буде визнано таким, що втратив силу (див. п. 12 ст. 43).
Загальні цивілістичні підходи та принципи регулювання договору оренди в умовах ринкової економіки були сформульовані і закріплені в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік, прийнятих у 1991 році і діяли в Російській Федерації з 3 серпня 1992 року.
Завершальним етапом розробки розгорнутого законодавства про оренду стало прийняття частині другій Цивільного кодексу РФ, введеної в дію з 1 березня 1996 року. У главі 34 Кодексу, що регулює оренду, сприйняті деякі положення Основ цивільного законодавства, Основ законодавства про оренду та спеціальних нормативних актів, що стосуються цих відносин, а також збережені стабільні норми ЦК РРФСР 1964 року. Разом з тим в ній міститься чимало новел. У Цивільному кодексі РРФСР оренді було присвячено всього 12 статей, в новому ЦК РФ їх ​​в п'ять з гаком разів більше - 65. І справа не тільки в збільшенні числа норм, деталізації регулювання, а й у суттєвій зміні підходів до регламентації розглянутих відносин.
У главі 34 виділений комплекс загальних норм, дія яких поширюється на всі види оренди. Поряд з цим введено норми спеціального регулювання окремих її видів: прокату, оренди транспортних засобів, оренди будівель і споруд, оренди підприємств, фінансової оренди - лізингу. Розмежування даних договорів здійснюється головним чином по предмету (об'єкту) оренди, але враховуються й інші моменти: наприклад, сфера застосування договору і спеціалізація орендодавців - за договором прокату, особливий характер відносин - при лізингу і пр.
Правила § 1 глави 34 ЦК РФ носять універсальний характер і повністю регулюють ті види орендних відносин, для яких не передбачено спеціальне регулювання, а також поширюються на договори, виділені в окремі види оренди, але лише в тій частині, яка не врегульована спеціальними нормами, що відносяться до відповідного виду відносин (прокату, лізингу і т.д.).
Цивільний кодекс РФ, будучи актом прямої дії, передбачає разом з тим можливість застосування в певних випадках інших законодавчих та інших правових актів, які доповнюють його норми або встановлюють спеціальні правила для окремих видів відносин, що мають специфіку. У ст. 607 Кодексу йдеться, що законом можуть бути встановлені особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів.
Норми, які регулюють здачу в оренду земельних ділянок, містяться в главі 17 ЦК РФ (ст. 264, 270, 280), введеної в дію Федеральним законом від 16 квітня 2001 року № 45-ФЗ, [9] і в Земельному кодексі РФ. [ 10] Згідно з п. 1 ст. 260 ГК РФ особи, які мають у власності земельну ділянку, має право розпоряджатися ним, у тому числі здавати в оренду, якщо відповідні землі не виключені з обороту або не обмежені в обігу. Про право передачі земельних ділянок в оренду йдеться також у ст. 264, причому в п. 3 статті зазначено, що власник земельної ділянки, що не є власником, у тому числі орендар, не вправі розпоряджатися ним, якщо інше не передбачено законом або договором.
[4] Іноді термін «оренда» застосовувався при здачі внайми певних об'єктів, наприклад нерухомості. Відомий дореволюційний цивіліст В.І. Синайський диференціював договори оренди і майнового найму, виходячи з того, що оренда передбачає тільки користування річчю, а наймання, крім того, «вилучення з неї плодів». Проте зазначене положення не знайшло відображення в російському законодавстві. Г.Ф. Шершеневич з цього приводу писав: «Нашому законодавству чуже відмінність між користуванням тільки річчю (Miethe) і витягом з неї плодів (PaCht), як це прийнято в німецькому праві, чуже також відмінність між наймом будинків і рухомого (bail a loyer), наймом сільських земель (bail a ferme), наймом худоби (bail a Cheptel), як це прийнято у французькому праві ». Див: Синайський В.І. Російське громадянське право. - М.: Статут, 2002. - С. 396; Шершеневич Г.Ф. Курс цивільного права. - Тула: Автограф, 2001. - С. 461.
[5] Коментар до ДК РФ (ч. 2) / За заг. ред. О.Н. Садикова. - М., 1996. - С. 197.
[6] Не можна не звернути увагу на те, що в Основах законодавства про оренду неодноразово підкреслювалося, що орендні підприємства будують свою діяльність як соціалістичних товаровиробників, управління ними здійснюється на основі принципу соціалістичного самоврядування і т.д. (Див. ст. 16 - 18); щодо їх зберігалося певною мірою державне регулювання. Це можна пояснити тим, що даний акт приймався тоді, коли про докорінні зміни основних принципів організації економіки говорилося з обережністю.
[7] Є.А. Суханов у зв'язку з розвитком у зазначений період оренди майнових комплексів (державних і муніципальних підприємств та ін) висловився за виділення в якості особливого договору «господарської оренди». Відмінність цих договорів від звичайної оренди він бачить не тільки в можливості викупу орендованого майна або в безстроковому характері його використання, а й у зміненому характер прав орендаря на передане йому майно, їх перетворення з зобов'язальних в речові, тобто однотипні з правом власника (див. : Цивільне право: Підручник / За ред. Є. А. Суханова. - М.: БЕК, 1993. - С. 126, 127). Юридичного закріплення договори «господарської оренди» не отримали.
[8] Федеральний закон «Про приватизацію державного та муніципального майна» від 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. від 18.07.2005) / / СЗ РФ від 28.01.2002, № 4, ст. 251, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3101.
[9] Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» от 16.04.2001 № 45-ФЗ // СЗ РФ от 23.04.2001, № 17, ст. 1644.
[10] Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 29.10.2001, № 44, ст. 4147, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3122.
[11] В п. 1 ст. 20 Земельного кодекса РФ названы государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также казенные предприятия, за которыми сохранено право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
[12] Постановление Правительства РФ «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» от 11.11.2002 № 808 // СЗ РФ от 18.11.2002, № 46, ст. 4587.
[13] Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 06.03.1995, № 10, ст. 823, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
[14] Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 20.11.1995, № 47, ст. 4471, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
[15] Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 03.02.1997, № 5, ст. 610, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
[16] Ванян А.Б. Афоризмы о юриспруденции. - М., 1999. – С. 266.
[17] Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 21.03.2005) // СЗ РФ от 24.03.1997, № 12, ст. 1383, СЗ РФ від 28.03.2005, № 13, ст. 1078.
[18] Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004) // СЗ РФ от 03.05.1999, № 18, ст. 2207, СЗ РФ от 08.11.2004, № 45, ст. 4377.
[19] Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 29.06.2004) // СЗ РФ от 12.03.2001, № 11, ст. 1001, СЗ РФ от 05.07.2004, № 27, ст. 2711.
[20] Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27.02.2003 № 29-ФЗ (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 03.03.2003, № 9, ст. 805, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
[21] Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3120.
[22] Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 461.
[23] Коментар до ДК РФ (ч. 2) / За заг. ред. О.Н. Садикова. - М., 1996. – С. 186..
[24] Статья 432 ГК РФ признает условие о предмете существенным для любого договора, относя определение иных существенных условий к законам или другим правовым актам, регулирующим конкретные виды договорных обязательств.
[25] Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.02.2005 по делу N Ф03-А04/04-1/4583 // СПС Гарант.
[26] Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. – М.: Издательство «Статут», 2002. – С. 442 и сл.
[27] То, что существенным в силу закона для договора аренды является лишь условие о его предмете, отмечается рядом авторов. Такого мнения придерживаются, например, А.А. Иванов (см.: Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С. 156); В.С. Ем (см.: Гражданское право: Учебник. Т. II. Полутом 1 / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 2002. – С. 369).
[28] Козырь О.М. Аренда // Гражданский кодекс РФ (ч. 2): Текст, комментарии. – М.: МЦФЭР, 1996. – С. 330.
[29] См.: Иванов А.А. Указ. соч. С. 152.
[30] См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. – М.: Издательство «Статут», 2002. - С. 440.
[31] Суханов Е.А. Указ. соч. С. 126, 130.
[32] Ем В.С. Указ. соч. С. 378, 382.
[33] М.И. Брагинский отмечает, что едва ли не большинство гражданских правоотношений являются смешанными «вещно-обязательственными» (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 2002. – С. 223). Это утверждение вполне применимо к аренде.
[34] Некоторые дореволюционные цивилисты не признавали наличие у арендатора вещного права на взятое внаем имущество (см., например: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. – М.: Статут, 1997. – С. 267 – 268; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 470 – 473). Несколько иную позицию занимал В.И. Синайский, который писал, что «при договорах о возмездном пользовании недвижимым имуществом должны быть приняты во внимание интересы нанимателей. С этой целью современное право конструирует договоры найма недвижимости (аренды) как обязательственные отношения, но с вещной силой в отношении определенных третьих лиц» (см.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 354). Г.Ф. Шершеневич, в свою очередь, отмечал, что судебная практика устойчиво придерживалась того положения, что арендный договор и при отчуждении вещи сохраняет силу до назначенного в нем срока (см.: Указ. соч. С. 472). Практика, таким образом, исходила из признания сохранения за арендатором права владения и пользования вещью при смене ее собственника в период действия договора аренды. В проекте Гражданского уложения, подготовленном в предреволюционный период, была воспринята позиция цивилистов, признававших за нанимателем имущества определенные вещные права. Подробнее см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. Книга друга. С. 399, 401.
[35] Подробнее см.: Покровский И.А. Основні проблеми цивільного права. – М.: Статут, 1998. - С. 234.
[36] Информационное Письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» от 11.01.2002 № 66 // Вестник ВАС РФ. - 2002. - № 3.
[37] Козырь О.М. Аренда // Гражданский кодекс РФ (ч. 2): Текст, комментарии. – М.: МЦФЭР, 1996. - С. 335.
[38] Комментарий к ГК РФ (ч. 2) / Под общ. ред. О.Н. Садикова. - М., 1996. – С. 199..
[39] Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.03.2005 по делу N А17-95/3 // СПС Гарант.
[40] Павлодский Е.А. Аренда // Комментарий к ГК РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. - М.: Юрид. лит., 1982. - С. 320.
[41] Богачева Т.В. Общие положения об аренде (в гл. V «Аренда») // Гражданское право: Учебник (ч. 2) / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М.: МАУП, 2000. - С. 105.
[42] Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 15.01.1996, № 3, ст. 150, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (1 ч.), ст. 3111.
[43] Постановление Правительства РФ «О Федеральном Агентстве по управлению федеральным имуществом» от 27.11.2004 № 691 // СЗ РФ от 06.12.2004, № 49, ст. 4897.
[44] Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2005) // СЗ РФ от 06.10.2003, № 40, ст. 3822, СЗ РФ від 25.04.2005, № 17, ст. 1480.
[45] Постановления Верховного Совета РФ «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) // ВСНД и ВС РСФСР от 16.01.1992, № 3, ст. 89, ВСНД и ВС РФ от 12.08.1993, № 32, ст. 1261.
[46] Распоряжение Президента РФ «Об утверждении Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности» от 18.03.1992 № 114-рп // ВСНД и ВС РФ от 26.03.1992, № 13, ст. 697.
[47] Богачева Т.В. Общие положения об аренде (в гл. V «Аренда») // Гражданское право: Учебник (ч. 2) / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М.: МАУП, 2000. – С. 111.
[48] Козырь О.М. Аренда // Гражданский кодекс РФ (ч. 2): Текст, комментарии. – М.: МЦФЭР, 1996. – С. 339.
[49] См., например, ст. 11 Закона РФ «О недрах», ст. 46 – 53 Водного кодекса РФ.
[50] Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2004) // СЗ РФ от 01.01.1996, № 1, ст. 1, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 18.
[51] Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2004) // СЗ РФ от 16.02.1998, № 7, ст. 785, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 18.
[52] Информационное Письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» от 11.01.2002 № 66 // Вестник ВАС РФ. - 2002. - № 3.
[53] Богачева Т.В. Общие положения об аренде (в гл. V «Аренда») // Гражданское право: Учебник (ч. 2) / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М.: МАУП, 2000. - С. 115.
[54] Иоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 309 – 310.
[55] П. 2 Обзора.
[56] Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 30.12.2004) // СЗ РФ от 28.07.1997, № 30, ст. 3594, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 43.
[57] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 18.02.1998 № 219 (ред. от 12.11.2004) // СЗ РФ от 23.02.1998, № 8, ст. 963, СЗ РФ от 22.11.2004, № 47, ст. 4652.
[58] Приказ Минюста РФ «Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды, безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и прав на участки лесного фонда (леса)» от 23.01.2002 № 18 (ред. от 24.12.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 11.02.2002, № 6, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17.01.2005, № 3.
[59] Козырь О.М. Нерухомість в новому Цивільному кодексі Росії / / Цивільний кодекс Росії: Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. С. 280 – 281.
[60] Богачева Т.В. Общие положения об аренде (в гл. V «Аренда») // Гражданское право: Учебник (ч. 2) / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М.: МАУП, 2000. - С. 118.
[61] Завидов Б.Д. Договор аренды. Общие положения и отдельные особенности // Договорное право России. – М.: ИПК «Лига Разум», 1998. - С. 184.
[62] Козырь О.М. Аренда // Гражданский кодекс РФ (ч. 2): Текст, комментарии. – М.: МЦФЭР, 1996. - С. 350.
[63] Постановление Президиума ВАС РФ № 3616/96 от 25.02.1997 // Вестник ВАС РФ. - 1997. - № 6.
[64] Дозорцев В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі / / Юридичний світ. - 1997. - № 9. - С. 33.
[65] Письмо ВАС РФ «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» от 10.09.1993 № С-13/ОП-276 // Вестник ВАС РФ. - 1993. - № 11.
[66] Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.02.2005 по делу N Ф08-6634/2004 // СПС Гарант.
[67] Завидов Б.Д. Договор аренды. Общие положения и отдельные особенности // Договорное право России. М.: ИПК «Лига Разум», 1998. - С. 185.
[68] Витрянский В.В., Суханов Е.А. и др. Договор аренды // Договоры купли-продажи, мены, аренды... – М.: ЦДИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. - С. 43.
[69] Васильева Е.Н. Общие положения о договоре // Комментарий к ГК РФ (ч. 2) / Под общ. ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкина. М., 2002. С. 249.
[70] Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред. Е.А. Васильєва. 2-е изд., переработанное и дополненное. - М., 1992. - С. 336.
[71] Исрафилов И. Аренда нежилых помещений // Хозяйство и право. - 1997. - № 10.
[72] Завидов Б.Д. Договор аренды. Общие положения и отдельные особенности // Договорное право России. М.: ИПК «Лига Разум», 1998. - С. 184.
[73] Витрянский В.В., Суханов Е.А. и др. Договор аренды // Договоры купли-продажи, мены, аренды... – М.: ЦДИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. - С. 44.
[74] См.: Васильева Е.Н. Общие положения о договоре // Комментарий к ГК РФ (ч. 2) / Под общ. ред. Т.Є. Абова і А.Ю. Кабалкина. - М., 2002. - С. 249.
[75] См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. І.Б. Новицкого и проф. І.С. Перетерского. - М., 1996. – С. 445 – 446.
В Земельном кодексе РФ вопросы аренды регулируются главой IV (посвященной различным видам пользования землей). Відповідно до ст. 20 Кодекса юридические лица (кроме указанных в п. 1),[11] имевшие право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, обязаны переоформить это право на право аренды или приобрести их в собственность до 1 января 2004 года (см. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ).
Аренде земельных участков посвящена ст. 22 Земельного кодекса РФ.
Сдача в аренду участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется, как правило, путем проведения конкурсов и аукционов. Порядок их проведения определен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».[12] По результатам торгов, на которые выставляется право на аренду земельного участка, составляется протокол, являющийся основанием для заключения договора аренды с победителем конкурса (аукциона). Договор подлежит оформлению в течение 5 дней после подписания протокола (см. п. 26 Правил).
За арендатором участка закреплены довольно широкие права по распоряжению им в период действия договора: сдаче в субаренду без согласия собственника (но с уведомлением его), если иное не предусмотрено договором (ср. ст. 264 ГК РФ), передаче прав и обязанностей по договору другому лицу, внесению в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества и т.д.
Для норм, регулирующих этот договор, характерно повышенное внимание к защите прав и интересов арендатора. Примечательна норма, устанавливающая, что досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного более чем на пять лет, возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора арендатором (п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ).
Условия аренды и выкупа земельных участков, на которых находятся приватизированные объекты недвижимости, определяются Законом о приватизации (ст. 28). По желанию собственника объекта, расположенного на земельном участке, относящемся к государственной или муниципальной собственности, земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок до 49 лет.
Передача в пользование (в том числе на условиях аренды) участков недр, водных объектов, лесов регулируется Законом РФ «О недрах»,[13] Водным кодексом РФ,[14] Лесным кодексом РФ.[15]
Предоставление в пользование названных объектов имеет ряд особенностей:
а) участки недр и водные объекты предоставляются в пользование по лицензиям, которые выдаются уполномоченными государственными органами и служат основанием для заключения договоров (ст. 11 Закона о недрах, ст. 46 – 53 Водного кодекса РФ). Участки лесного фонда – на основе решений органов государственной власти субъектов РФ, принимаемых по представлению территориальных органов управления лесным хозяйством или по результатам лесных конкурсов;
б) по-разному регулируются отношения, связанные с пользованием отдельными видами природных объектов: водные объекты могут использоваться только на основе договора, заключаемого в соответствии с лицензией (ст. 46, 54 Водного кодекса РФ); участки недр – на основе лицензий как без оформления договора, так и с заключением договора (ч. 3 ст. 11 Закона о недрах); предусматривается широкое применение системы аукционов и конкурсов на получение права такого пользования.
Осуществление конкретных видов лесопользования на участках лесного фонда допускается только на основании лесорубочных билетов, ордеров или лесных билетов. Они выдаются в соответствии с договором аренды или безвозмездного пользования, соглашением о концессии либо протоколом о результатах лесного аукциона, а в случаях, предусмотренных Лесным кодексом РФ, – непосредственно по решению органа государственной власти субъекта РФ (ст. 34 – 37, 42 – 43);
в) специальное законодательство содержит особые требования к условиям договоров на пользование природными объектами, в том числе предусматривает предельные сроки пользования (см. п. 3 ст. 610 ГК РФ). Условия договора должны соответствовать лицензии, на основе которой он заключается, иначе договор будет признан недействительным.
Выделив ряд норм специального регулирования аренды транспортных средств,[16] Гражданский кодекс наряду с этим указывает, что транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо предусмотренных Кодексом, особенности аренды отдельных видов таких средств (ст. 641, 649). Они связаны с условиями эксплуатации, технического обслуживания, повышенными требованиями к профессиональной подготовке лиц, управляющих теми или иными транспортными средствами, и т.д.
Специальные правила, регулирующие аренду отдельных видов транспортных средств, содержатся в Воздушном кодексе РФ,[17] Кодексе торгового мореплавания РФ,[18] Кодексе внутреннего водного транспорта РФ[19] (далее соответственно – ВК, КТМ, КВВТ).
Ряд особенностей аренды объектов железнодорожного транспорта предусмотрен Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».[20]
Для нового законодательства об аренде характерно то, что детальная регламентация отношений не превращается в излишнюю «зарегулированность». Многим нормам придан диспозитивный характер, что дает сторонам возможность при необходимости решать в договоре тот или иной вопрос иначе, чем в законе, а законодательное регулирование используется как запасной вариант («если иное не предусмотрено в договоре»). Императивными являются в основном нормы, обеспечивающие защиту прав сторон, а также третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты. Такой подход обеспечивает достаточно проработанную юридическую основу формирования и развития арендных отношений, что повышает их правовой уровень и защищенность участников и в то же время не противоречит принципу свободы договора.
Нормы главы 34 ГК РФ, а также специального законодательства, регулирующего особенности отдельных видов арендных отношений, применяются в сочетании с общими нормами гражданского законодательства о сделках, обязательствах, договорах и др.
Таким образом, договором аренды признается гражданско-правовой договор, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606 ГК РФ).
Последнее положение корреспондирует норме, устанавливающей общее правило о принадлежности поступлений, полученных в результате использования имущества каким-либо лицом (несобственником), лицу, использующему имущество на законном основании (ст. 136 ГК РФ[21]).
В Гражданском кодексе Российской Федерации договору аренды посвящена отдельная глава (гл. 34), включающая в себя свыше шестидесяти статей. Структура данной главы построена по тому же принципу, что и структура других глав ГК РФ, регулирующих сложные договоры, которые имеют свои отдельные виды договорных обязательств (купля-продажа, подряд и некоторые другие): сначала излагаются положения, являющиеся общими для всех видов договора аренды, а затем – специальные правила, относящиеся только к соответствующему виду договора аренды (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда).
Указанные виды договора аренды и договоры аренды отдельных видов имущества регулируются следующим образом: общие положения об аренде применяются к ним субсидиарно, т.е. только в том случае, если специальными правилами (также предусмотренными ГК РФ) об этих договорах не установлено иное (ст. 625 ГК РФ).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Содержание договора аренды составляют его условия, права и обязанности сторон. Давая общую характеристику договору аренды, необходимо выделить еще два важных момента – о существенных условиях этого договора, признаваемых таковыми в силу закона, и о природе отношений сторон.
Подход законодателя к определению круга существенных условий договора аренды в разные времена был неодинаков. По российскому дореволюционному праву к существенным условиям относились предмет найма, срок пользования и вознаграждение, выплачиваемое арендодателю,[22] то есть те, которые отражают основное содержание обязательств по договору аренды.
В ГК РСФСР 1964 года не было перечня условий договора аренды, признаваемых существенными в силу закона. Но во всех случаях в договоре, безусловно, необходимо было определять предмет аренды. Несмотря на отсутствие прямого указания на этот счет, такой вывод следовал из содержания других норм, где, в частности, говорилось, что наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества, или что наймодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им оговорены при заключении договора (ст. 281).
Иной подход к определению условий, которые должны отражаться в договоре, находим в Основах законодательства об аренде. Пункт 2 ст. 7 Основ устанавливал: «В договоре аренды предусматриваются: состав и стоимость передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, сроки аренды, распределение обязанностей сторон по полному восстановлению и ремонту арендованного имущества, обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора, обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, вносить арендную плату и возвратить имущество после прекращения договора арендодателю в состоянии, обусловленном договором».
В п. 3 той же статьи перечислены условия, которые могут включаться в договор, в том числе устанавливающие обязанность арендодателя осуществлять материально-техническое обеспечение объекта, сданного в аренду, оказывать содействие развитию производства и т.д., то есть те, которые могли иметь значение для договоров аренды предприятий.
Сопоставление формулировок пп. 2 і 3 ст. 7 Основ позволяет сделать вывод, что условия, перечисленные в п. 2, отнесены данным актом к обязательным. Однако вряд ли было бы правильно рассматривать все их как существенные в силу закона, при отсутствии хотя бы одного из которых договор считался бы незаключенным (ст. 160 ГК 1964 года, ст. 432 действующего ГК РФ). Например, условие о возврате имущества после прекращения аренды могло отсутствовать в договоре, если им предусматривалось право арендатора выкупить находившееся в аренде имущество. Или: отсутствие в договоре указания об обязанности арендатора пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора не освобождало его от соблюдения этого требования, поскольку оно вытекает из существа арендных отношений и предусмотрено нормами закона, регулирующими аренду.
С учетом сказанного можно сделать вывод, что существенными условиями договора аренды в период действия указанных Основ следовало считать те, которые определяют содержание рассматриваемого договора, исходя из основных его признаков: объекта аренды, размера арендной платы и срока. Некоторая нечеткость в правовом регулировании и при таком подходе, естественно, сохранялась. Прочие условия, перечисленные в п. 2 ст. 7 Основ законодательства об аренде, могли определяться в договоре по усмотрению сторон и становились существенными, если стороны находили нужным отразить их в этом документе, – но не в силу закона.[23]
При отсутствии в договоре какого-либо из названных условий подлежали применению диспозитивные нормы закона, в том числе определявшие порядок распределения между сторонами обязанностей по проведению текущего и капитального ремонта имущества, переданного в аренду.
В действующем ГК РФ при общей тенденции к усилению роли договора иногда допускаются отступления от этого принципа, в частности при определении существенных условий договора аренды. Требования Кодекса сведены к минимуму: существенным в силу закона является лишь условие о предмете (объекте) аренды (ст. 607).[24]
У договорі оренди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. при отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
ООО «Тамбовскагрострой-2» обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя без образования юридического лица Н. арендной платы по договору аренды автокрана от 01.04.2002.
Решением суда от 09.09.2004, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 23.11.2004, в иске отказано со ссылкой на отсутствие между сторонами договорных отношений по аренде транспортного средства.
Основанием для предъявления ООО «Тамбовскагрострой-2» своих требований послужило неполное перечисление ИП Н. как арендатором суммы платежей за работу автокрана МАЗ-500, предоставленного по договору аренды от 01.04.2002.
У п. 3 ст. 607 ГК РФ предусмотрена необходимость в договоре аренды четкого определения объекта аренды.
Как показывает анализ договора аренды от 01.04.2002, в нем не содержатся такие индивидуализирующие признаки предмета аренды, как государственный номер транспортного средства, год выпуска, номер шасси, что согласно указанной норме и ст. 432 ГК РФ влечет признание его незаключенным.
Кроме того, арбитражным судом из материалов дела было установлено, что данный договор от имени арендатора – ИП Н. – подписан К., что не оспаривается сторонами.
Указанное лицо, состоявшее в трудовых отношениях с предпринимателем, по утверждению ответчика, не обладало такими полномочиями и действовало в этом случае самостоятельно от своего имени.
З огляду на ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.
В случае недоказанности такого одобрения представляемым сделки в иске к нему должно быть отказано (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57).
Суды обеих инстанций, исследовав совокупность обстоятельств дела и оценив представленные сторонами доказательства, в частности платежные документы истца, сделали вывод о неподтверждении ООО «Тамбовскагрострой-2» в порядке ст. 65 АПК РФ факта прямого одобрения предпринимателем спорной сделки.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения.[25]
Для отдельных видов аренды предусмотрены дополнительные условия, отнесенные к существенным, например размер арендной платы по договорам аренды зданий и сооружений (ст. 654). Аналогичное условие является существенным для договоров аренды земельных участков, принадлежащих Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию. Значительное число обязательных условий, в том числе касающихся сроков аренды, размера арендной платы, порядка пользования имуществом, предусмотрено законодательством об аренде природных объектов (помимо определения объекта аренды), договором финансовой аренды (лизинга) и некоторыми другими. Но эти нормы не носят общего характера.
В литературе высказано мнение, что нелогично сводить существенные условия договора аренды, признаваемые таковыми в силу закона, только к определению объекта аренды (имеются в виду договоры, не урегулированные специальными нормами). Исходя из характерных черт данного договора к числу существенных условий во всех случаях следовало бы относить также срок, на который имущество передается во владение и пользование арендатору, и размер арендной платы – с учетом возмездности договора.[26]
Подобная позиция заслуживает поддержки, но на сегодняшний день она не основана на законе. Существенными в силу закона те или иные условия признаются не потому, что их считают важными лица, применяющие закон, а исключительно потому, что они отнесены к этой категории самим законом, – названы в законе или ином правовом акте существенными или необходимыми для договоров данного вида (ст. 432 ГК РФ).
Попытку исправить сложившееся положение с квалификацией существенных условий договора аренды путем отсылки к диспозитивным нормам, касающимся способов определения сроков аренды и арендной платы, нельзя признать удачной. Круг существенных (обязательных) условий договора определяется в законе императивными нормами, причем, как правило, с оговоркой, что отсутствие хотя бы одного из них непосредственно в договоре влечет признание его незаключенным. Між тим п. 2 ст. 610 ГК РФ допускает признание договора аренды заключенным при отсутствии в нем условия о сроке аренды, п. 1 ст. 614 – о размере платы за нее.[27]
О неприемлемости рассматриваемой трактовки свидетельствует, как уже отмечалось, включение в ряд специальных актов (норм) указаний о том, что срок аренды или размер арендной платы для данного вида договора аренды является необходимым.
К существенным в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ относятся также все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Но если ни одна из сторон не будет настаивать на каких-либо условиях (помимо названных в законе или ином правовом акте), договор считается заключенным при достижении соглашения (в требуемой форме) по существенным условиям, указанным в законе (ином правовом акте).
Обязанностью арендодателя по договору аренды является, как уже отмечалось, предоставление арендатору имущества, предусмотренного договором, во временное владение и пользование (или только пользование) в состоянии, пригодном для использования его по назначению. Встречная обязанность арендатора – внесение арендной платы и возврат арендованного имущества. Обязанности каждой стороны корреспондирует право другой стороны: право арендатора требовать предоставления ему соответствующего имущества (в том числе в принудительном порядке, если обязанность по его передаче не будет выполнена добровольно) и право арендодателя на получение арендной платы и т.д. Закон предусматривает еще ряд прав и обязанностей сторон: обязанность по поддержанию надлежащего состояния имущества, преимущественное право арендатора на возобновление арендных отношений после окончания срока аренды и др. Но эти права и обязанности являются по большей мере производными или дополнительными по отношению к основным, определяют порядок их исполнения, а при определенных условиях – основания возобновления или досрочного прекращения договора.[28]
Перечисленные права сторон по договору аренды относятся к категории относительных, а связывающие стороны отношения (по поводу их осуществления) являются обязательственными. Вместе с тем при передаче имущества в аренду возникают и иного рода отношения. Право владения имуществом относится к категории вещных. Получая арендованное имущество во владение и пользование, арендатор становится на период действия договора его законным (титульным) владельцем. Его право владения арендованным имуществом защищается гражданско-правовыми способами защиты вещных прав.
Статья 305 ГК РФ предусматривает защиту прав владельца имущества, не являющегося его собственником, но осуществляющего владение по основанию, предусмотренному законом или договором, теми же способами, которые используются для защиты иных вещных прав, а именно путем истребования имущества из чужого незаконного владения (предъявления виндикационного иска), заявления требования об устранении всяких нарушений этих прав, даже если они не связаны с лишением владения (предъявление негаторного иска), – см. ст. 301 – 304 ГК РФ. Законный владелец, не являющийся собственником имущества, наделяется правом защиты своего владения и против собственника.
В качестве еще одного подтверждения наличия вещных прав у арендатора приводится обычно ссылка на следование права арендатора на объект аренды при изменении собственника. На підставі ст. 617 ГК РФ переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Новый собственник, таким образом, может вступить во владение и начать осуществлять пользование приобретенным имуществом лишь после истечения срока аренды.
В современной цивилистической литературе рядом авторов в той или иной мере признается наличие у арендатора вещных прав (или их элементов), нередко, правда, с определенными оговорками. А.А. Иванов по этому поводу пишет: «Предоставление арендаторам вещно-правовой защиты и признание за правом пользования арендованным имуществом свойства следования дает известные основания относить это право к числу вещных».[29]
Несколько отличную точку зрения высказал В.В. Витрянский, детально исследовавший эту проблему. Отмечая, что арендатор получает возможность не только извлекать полезные свойства из арендованного имущества, но и обладать им, быть его титульным владельцем, далее он приходит к выводу, что обременение нового собственника сданного в аренду имущества правами арендатора, а также наделение последнего вещно-правовой защитой представляет собой лишь результат использования законодателем отдельных элементов вещных правоотношений для регулирования договора аренды, в целом сохраняющего обязательственно-правовую природу.[30]
Е.А. Суханов признает наличие вещных прав только у арендаторов по выделяемым им в самостоятельный вид договорам хозяйственной аренды. В этом случае, указывает он, «у арендатора по существу появляется вещное право на переданное ему в аренду имущество». В отношении прочих договоров аренды Е.А. Суханов считает, что, хотя титульное владение арендатора защищается законом наравне с правом собственности, права арендатора имеют обязательственную, а не вещно-правовую природу.[31]
В.С. Ем, касаясь права арендатора на пользование нанятым имуществом, отмечает, что этому праву присущи в определенных случаях признаки абсолютности. Их он связывает со свойством следования этого права за нанятым имуществом, а также с наличием у его субъекта преимущественного полномочия на заключение договора аренды по поводу нанятой (чужой) вещи, на ее выкуп. Однако, делает вывод В.С. Ем, несмотря на все перечисленное, принадлежащее арендатору право пользования чужим имуществом является обязательственным, ибо оно во всех случаях является правом, предоставляемым на время.[32]
Из приведенных высказываний видно, что многие авторы, отмечая наличие определенных вещно-правовых элементов в правах, приобретаемых нанимателем имущества по договору аренды, в целом относят складывающиеся в этих случаях правоотношения к обязательственным.
Анализ норм действующего законодательства и характера отношений сторон при аренде имущества позволяет сделать следующие выводы. Возникающие на основе договора аренды отношения, создающие у нанимателя право пользования имуществом, являются обязательственными. Вместе с тем для осуществления этого права в большинстве случаев необходима передача имущества арендатору, который в соответствии с законом на период действия договора аренды становится его законным владельцем. В этом случае арендатор является не только стороной обязательственных отношений, но и обладателем вещного права на объект аренды. Возможность возникновения вещного права из договора у лица, приобретающего титул владельца, но не являющегося собственником соответствующего имущества, предусмотрена законом (в частности, ст. 305 ГК РФ). Указанные права арендатора (обязательственное и вещное) взаимосвязаны, имеют общий источник (основание) возникновения (договор), но существуют как бы параллельно.[33] Наделение арендатора правомочиями титульного владельца взятого внаем имущества (чужого имущества) – необходимое условие, гарантирующее беспрепятственное осуществление пользования этим имуществом, то есть достижение цели договора аренды.[34]
Попытку увязать возможность возникновения у арендатора вещного права на объект аренды с наличием у него права выкупа арендованного имущества вряд ли можно признать удачной. Защищаемое законом вещное право возникает у арендатора в любом случае передачи ему во владение объекта аренды. Условие о праве выкупа арендованного имущества (по истечении срока аренды или до его окончания) может рассматриваться как основание для перехода отношений аренды в новое качество – отношения купли-продажи, в результате которых происходит отчуждение имущества в собственность приобретателя – бывшего арендатора с возникновением у него вещных прав на приобретенный объект в полном объеме (не только права владения). Эти отношения, хотя и имеют правовой предпосылкой договор аренды, носят самостоятельный характер.
Вряд ли можно исключить вещно-правовой характер отношений при аренде, ссылаясь на то, что права, вытекающие из договора аренды, предоставляются арендатору на определенное время. А что препятствует возникновению вещного права, которое будет действовать в течение определенного срока, а затем в связи с наступлением новых правовых обстоятельств прекратится? Следует обратить внимание на то, что объем правомочий арендатора как титульного владельца полученного внаем имущества соответствует ограничениям правомочий собственника данного имущества на период действия договора аренды. После окончания аренды правомочия собственника восстанавливаются в полном объеме, а права арендатора как титульного владельца прекращаются, имущество подлежит возврату собственнику. В связи с этим можно говорить, что при заключении договора аренды наряду с возникновением обязательственных отношений от собственника к арендатору переходит на период действия договора часть вещных прав на сданное внаем имущество.
Признание за арендатором права титульного владения арендованным имуществом и использование вещно-правовых способов защиты этого права в свое время вызвали в литературе высказывания о необходимости наделения правом на защиту сданного внаем имущества от посягательств третьих лиц не только арендатора, но и собственника (если арендатор не принимает должных мер). Предлагалось даже ввести понятие «двойного владения»: «непосредственного» у арендатора и «посредственного» у собственника. Таким образом обосновывалось право собственника защищать принадлежащее ему имущество от третьих лиц в период нахождения этого имущества в аренде. По-видимому, такое право должно признаваться за собственником (если арендатор не принимает необходимых мер по защите переданного ему имущества), но для этого вряд ли необходимо вводить понятие «двойного владения».[35] Это право (защиты объекта собственности) принадлежит ему в силу того, что данное лицо продолжает оставаться собственником имущества и при сдаче его внаем. В случае возникновения спора по поводу защиты права владения находящегося в аренде имущества речь должна идти о признании за арендатором в период действия договора приоритета на удовлетворение иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, – если с таким иском обратятся и арендатор, и собственник. При предъявлении иска только собственником арендатор может принять участие в деле в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями, а если он не примет участия и суд удовлетворит иск собственника, арендатор вправе потребовать от последнего передачи ему соответствующего имущества на оставшийся срок аренды.
Обязанностью арендодателя является предоставление арендатору имущества в состоянии, соответствующем условиям договора и его назначению (ст. 611 ГК РФ). Вместе с основным имуществом передаются его принадлежности, если иное не предусмотрено договором, и относящаяся к нему документация: технический паспорт, сертификат качества и пр. Особое значение это имеет при сдаче в аренду (прокат) предметов техники, которые во многих случаях должны сопровождаться правилами эксплуатации и другими документами. Если принадлежности и документы не переданы одновременно с имуществом, но без них нельзя пользоваться им так, как это необходимо арендатору исходя из условий договора, арендатор вправе либо потребовать предоставления их, либо расторгнуть договор. В обоих случаях он имеет право на возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства по договору арендодателем.
Арбитражный суд рассмотрел иск арендодателя о взыскании с арендатора задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами. Арендатор, возражая против иска, предъявил встречный иск о расторжении договора на основании подп. 1 ст. 620 ГК РФ. При рассмотрении этих споров выяснилось, что арендодатель передал арендатору в пользование на основании договора аренды вертолет, не снабдив его свидетельством о регистрации и сертификатом летной годности (удостоверениями о годности воздушного судна к полетам), как того требует Воздушный кодекс РФ (ст. 33, 36). Из-за их отсутствия арендатор не смог воспользоваться полученным вертолетом. Суд признал, что арендодатель не исполнил надлежащим образом свое обязательство, нарушив условия ст. 611 ГК РФ, а потому требование арендатора о расторжении договора аренды удовлетворил; в иске о взыскании с него арендной платы отказал (см. п. 8 Обзора[36]).
При уклонении арендодателя от предоставления имущества по истечении согласованного или реально выполнимого срока арендатор вправе истребовать его в принудительном порядке (см. ст. 398 ГК РФ). В этом случае предъявляется иск в суд или арбитражный суд (в зависимости от подведомственности спора), решение которого исполняется через судебного исполнителя. Помимо принудительного изъятия у арендодателя не переданного в срок имущества арендатор вправе взыскать с него убытки, вызванные задержкой исполнения обязательства. Предусматривается и альтернативное право – потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением. Это могут быть дополнительные затраты, которые вынужден нести арендатор в связи с наймом аналогичного имущества у другого лица (реальный ущерб), а также потери (упущенная выгода) из-за простоя в связи с неполучением предмета аренды в согласованный срок и др.
На арендодателя возлагается ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, препятствующие или затрудняющие пользование им в соответствии с условиями договора. Ответственность наступает и тогда, когда арендодатель не знал о них во время заключения договора, то есть при скрытых недостатках. Арендатор в этом случае может потребовать от арендодателя: а) безвозмездного устранения недостатков, либо б) соразмерного уменьшения арендной платы, либо в) возмещения расходов на устранение недостатков, если сделает это своими силами. Указанные расходы могут быть возмещены путем непосредственного удержания соответствующей суммы из арендной платы, но с предварительным уведомлением арендодателя; г) досрочного расторжения договора.
Закон (п. 1 ст. 612 ГК РФ) предоставляет альтернативный выбор не только нанимателю имущества, но и арендодателю. Извещенный о требованиях или намерении арендатора устранить недостатки имущества за счет арендодателя, последний может без промедления заменить это имущество другим, аналогичным, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки. Такой способ во многих случаях более приемлем для арендодателя, если он специалист и может сделать это более экономичным способом. На арендодателя возлагается также обязанность полностью компенсировать нанимателю все потери (убытки), вызванные предоставлением ему имущества с недостатками.
Пункт 2 ст. 612 ГК РФ содержит исключение из общих положений об ответственности арендодателя за недостатки сданной в аренду вещи. Он не несет ответственности за те недостатки, которые были оговорены при заключении договора либо заранее были известны арендатору. Кроме того, арендодатель не отвечает за недостатки, которые должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра или проверки исправности имущества при его получении. В этой норме речь идет о явных (не скрытых) недостатках, для выявления которых достаточно обычной внимательной проверки (осмотра) получаемых в аренду вещей, и направлена она на то, чтобы побудить арендаторов проводить надлежащую их приемку и обезопасить арендодателей от притязаний недобросовестных лиц. Например, арендатор, берущий напрокат автомобиль, не вправе предъявлять к арендодателю претензии по поводу таких недостатков, как разбитые стекла или фары, очевидно неисправный радиоприемник и т.п., поскольку они должны быть выявлены при осмотре передаваемой машины. Более того, за подобные недостатки, если они не были отмечены при получении и проверке объекта найма, арендодатель может предъявить соответствующие претензии нанимателю при возврате им имущества.
Арендатор обязан пользоваться взятым внаем имуществом в соответствии с условиями договора, а если они не определены – исходя из его назначения (ст. 615 ГК РФ). Использование имущества не по назначению – основание для досрочного прекращения договорных отношений по требованию арендодателя. Примером подобного нарушения может быть применение легкового автомобиля для грузовых перевозок, использование помещения, арендованного под офис, в качестве жилого и т.п.
Закон наделяет нанимателя правом осуществлять некоторые распорядительные действия в отношении арендованного имущества, но, как правило, лишь с согласия арендодателя. Перечень их содержится в п. 2 ст. 615. С согласия наймодателя арендатор вправе сдавать нанятое имущество в субаренду (поднаем), передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу (перенаем), предоставлять имущество третьему лицу в безвозмездное пользование. Вместе с тем не допускается сдача в субаренду, совершение каких-либо иных распорядительных действий в отношении имущества, предоставляемого в пользование по договору проката (п. 2 ст. 631 ГК РФ). Запрещена передача в субаренду участков лесного фонда (ст. 31 Лесного кодекса РФ). Установлены законом ограничения и на передачу арендованного имущества в безвозмездное пользование: п. 2 ст. 690 ГК РФ запрещает коммерческим организациям предоставлять имущество в бесплатное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. Сделки, совершенные вопреки запрету закона, являются ничтожными (ст. 168 ГК РФ). Если сделка по закону совершаться может, но заключена без согласия арендодателя, она будет относиться к оспоримым и может быть признана недействительной в судебном порядке. Последствия недействительности сделок (оспоримых и ничтожных) определены ст. 167 ГК РФ.
С согласия арендодателя наниматель вправе передавать принадлежащие ему права в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. Когда арендодателем является государственное или муниципальное предприятие либо учреждение, оно должно, в свою очередь, получить разрешение на такие действия от органа, уполномоченного государством осуществлять функции по управлению государственным и муниципальным имуществом (см. ст. 295 и 296 ГК РФ).
При передаче принадлежащих арендатору прав в залог залогодержатель в случае неисполнения обязательств, обеспеченных залогом, может обратить взыскание на эти права, то есть на пользование объектом, находящимся в аренде, до истечения срока его аренды. На само арендованное имущество взыскание не может быть обращено, поскольку после окончания срока аренды оно подлежит возврату арендодателю.[37]
Если указанные права вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, общества или производственного кооператива, это означает, что соответствующее юридическое лицо может пользоваться ими в течение того же срока, что и при аренде, то есть оставшееся до окончания срока аренды время, после чего имущество подлежит возврату арендодателю. Сумма вклада в уставный капитал определяется в подобных случаях исходя из арендной платы за пользование данным имуществом в течение периода, на который арендатор передал свои права.
Во всех перечисленных случаях сдачи имущества в субаренду, передачи в залог арендных прав и др. (кроме перенайма) ответственным перед арендодателем остается арендатор. При перенайме имущества все права и обязанности переходят к новому арендатору.
Особо следует коснуться субаренды, которая встречается довольно часто. Договор субаренды – производный от основного, он не может предоставлять субарендатору больше прав, чем имеет арендатор, его срок не должен превышать срок договора аренды. В силу этой зависимости досрочное прекращение арендных отношений влечет за собой и прекращение субаренды (ст. 618 ГК РФ). В то же время закон защищает интересы добросовестного субарендатора. При досрочном расторжении договора аренды субарендатор вправе претендовать на заключение с ним самостоятельного договора аренды на то имущество, которое находилось у него в пользовании. Логика такого подхода очевидна: договор субаренды заключается с согласия арендодателя, и последний не должен ухудшать положение добросовестного субарендатора даже тогда, когда основной договор расторгается. Новый договор с субарендатором заключается с учетом условий досрочно расторгнутого договора аренды.
Существенное значение для аренды имущества имеет распределение между сторонами обязанностей по его содержанию, проведению капитального и текущего ремонта. Гражданский кодекс РФ традиционно решает этот вопрос: капитальный ремонт возлагается на арендодателя, текущий – на арендатора (ст. 616). Это правило действует, если иное не предусмотрено законом или договором. В законодательстве иное распределение обязанностей установлено для договоров проката, аренды транспортных средств, аренды предприятий.
Капитальный ремонт необходимо проводить в срок, установленный договором, а если он не определен – в разумный срок. Это означает, что арендодатель, если иное не предусмотрено законом или договором, обязан поддерживать сданное в аренду имущество в состоянии, пригодном для использования по назначению. Если капитальный ремонт вызван неотложной необходимостью, арендодатель должен провести его без промедления.
При невыполнении им этой обязанности наниматель вправе по своему выбору: произвести капитальный ремонт и взыскать с арендодателя его стоимость или зачесть ее в счет арендной платы; либо потребовать соответствующего уменьшения арендной платы; или потребовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. Последствия аналогичны тем, которые наступают при невыполнении арендодателем своей обязанности по устранению недостатков, выявленных в сданном в аренду имуществе и препятствующих или затрудняющих его эксплуатацию по назначению.[38]
Так, Ивановская областная коллегия адвокатов № 4 (далее – Коллегия) обратилась в суд с иском к Городскому комитету по управлению имуществом города Иваново (далее – Комитет) о взыскании затрат по капитальному ремонту арендованного имущества в сумме 13097 рублей 05 копеек, 4097 рублей расходов на приобретение обогревателей, 14896 рублей 68 копеек расходов по оплате электроэнергии, 5000 рублей стоимости изготовления проекта теплоснабжения, а также 7132 рублей 28 копеек уменьшения арендной платы.
Исковые требования основаны на статьях 15, 611, 612, 614 и 616 Гражданского кодекса РФ и мотивированы тем, что истец был вынужден произвести расходы, которые связаны с приведением арендованной недвижимости в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, и которые подлежат компенсации за счет арендодателя.
Решением от 25.08.2004 иск удовлетворен частично: с ответчика в порядке, установленном в пункте 1 статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскано 13097 рублей 05 копеек расходов по капитальному ремонту кровли арендуемого здания. В удовлетворении требований о взыскании убытков отказано со ссылкой на недоказанность причинно-следственной связи между действиями Комитета и расходами, понесенными Коллегией. Кроме того, суд указал на отсутствие оснований для уменьшения арендной платы на истребуемую истцом сумму.
Постановлением апелляционной инстанции решение отменено и в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Суд сослался на пункт 1 статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 3.1.7 договора аренды от 18.01.1999 № 927 и сделал вывод о наличии у арендатора обязательства по проведению капитального и текущего ремонта арендуемого помещения, в связи с чем соответствующие затраты по ремонту кровли не подлежат взысканию с арендодателя.
Как видно из документов и установлено судом, 18.01.1999 Комитет, муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иваново (балансодержатель) и президиум Ивановской областной коллегии адвокатов (правопредшественник истца) заключили договор N 927 аренды нежилого помещения. В пункте 3.1.7 договора аренды стороны согласовали условие, согласно которому нести расходы по содержанию переданного в аренду помещения, поддерживать его и коммуникации в исправном состоянии, проводить за счет собственных средств текущий и капитальный ремонт арендуемого имущества, мест общего пользования, коммуникаций в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилого и нежилого фонда обязан арендатор.
При подписании акта приема-передачи от 01.02.1999 контрагенты указали в нем, что системы теплоснабжения и водоснабжения требуют восстановления, а крыша – ремонта.
Крыша здания, в котором истец арендовал нежилые помещения, со временем пришла в негодность, поэтому арендатор в сентябре 2003 года произвел ее капитальный ремонт, потратив на него 13097 рублей 05 копеек. После совершения указанных действий Коллегия письмом от 16.09.2003 N 39 обратилась к Комитету с просьбой зачесть потраченные на ремонт кровли суммы в счет арендных платежей.
В письме от 20.10.2003 N 23/19-2100 арендодатель сообщил арендатору о готовности частично зачесть затраты, связанные с капитальным ремонтом кровли, в счет арендной платы, после проверки актов выполненных работ. Данная переписка не может быть расценена как внесение изменений в договор, поскольку не соответствует требованиям, установленным статьей 452 Кодекса.
В октябре 2004 года при производстве строительных работ на объекте, принадлежащем Харитонову А.А., повреждены системы тепло– и водоснабжения, в результате чего помещение, занимаемое Коллегией, было лишено централизованного теплоснабжения. Сведения об указанных фактах содержатся в письмах Коллегии от 27.10.2003 и 03.11.2003, которые она направила в адрес Комитета.
В ответ на данные обращения председатель Комитета предложил Коллегии разработать проектную документацию и выполнить прокладку новой теплотрассы.
Коллегия и государственное унитарное предприятие «Ивановгражданпроект» подписали договор подряда от 11.12.2003 N 657/2003 на выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с прокладкой новой теплотрассы. Стоимость указанных работ, согласно пункту 2.1 соглашения, составила 5000 рублей.
В период с октября 2003 года по апрель 2004 года истец приобрел четыре обогревателя общей стоимостью 4097 рублей и оплатил использованную электроэнергию на сумму 14896 рублей 68 копеек.
Поименованные суммы, а также уменьшение арендной платы на 7132 рублей 28 копеек явились предметом иска по настоящему делу.
При разрешении спора апелляционная инстанция правомерно сослалась на пункт 1 статьи 616 Гражданского кодекса РФ, предусматривающий, что арендодатель обязан за свой счет производить капитальный ремонт имущества, переданного в аренду, если иное не предусмотрено законом или договором сторон.
В пункте 3.1.7 договора аренды от 18.01.1999 N 927 установлено иное лицо (арендатор), обязанное проводить капитальный ремонт, суд обоснованно отказал в компенсации расходов по ремонту кровли, понесенных Коллегией.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований и постановление апелляционной инстанции без изменения.[39]
На восстановление имущества, которое относится к основным фондам, производятся амортизационные отчисления. Они входят составной частью в арендную плату (наряду с частью прибыли, получаемой арендатором от использования имущества, так называемым арендным процентом) и расходуются арендодателем на эти цели. Если по условиям договора амортизационные отчисления остаются у арендатора, то и капитальный ремонт должен проводиться им.
Обязанность арендатора проводить текущий ремонт нанятого имущества связана с его обязанностью поддерживать имущество в исправном состоянии. Текущий ремонт должен предупреждать преждевременный износ и выход объекта аренды из эксплуатации. На арендатора возлагаются также расходы по содержанию имущества (например, по уборке арендуемого помещения, оплате коммунальных услуг и т.п.). Норма диспозитивна. В правилах, регулирующих отдельные виды аренды, встречаются исключения из нее.
Еще одна типичная для арендных отношений проблема – распределение затрат, связанных с улучшением арендованного имущества. Гражданский кодекс РФ не вносит существенных изменений в сложившийся в соответствии с ранее действовавшим законодательством порядок. Если арендатором произведены отделимые улучшения (например, в арендованном помещении установлена съемная аппаратура), они признаются собственностью арендатора и последний вправе их изъять (п. 1 ст. 623).
Вопрос о том, на кого должны относиться затраты, связанные с неотделимыми улучшениями (которые не могут быть отделены без вреда для имущества), решается в зависимости от того, проведены они с согласия арендодателя либо без него. В первом случае арендатор имеет право на возмещение стоимости этих улучшений после прекращения договора (п. 2 ст. 623); во втором – все произведенные затраты относятся на арендатора, поскольку он не вправе был вносить какие-либо изменения в арендованное имущество по своему усмотрению (п. 3 ст. 623). Изменение условий о распределении затрат, связанных с неотделимыми улучшениями имущества, возможно в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 623, по соглашению сторон (в договоре), а в случаях, указанных в п. 3 той же статьи (когда улучшения произведены без согласия арендодателя), только в законе. Примером может быть ст. 662 Кодекса, предусматривающая право арендатора предприятия требовать возмещения ему стоимости произведенных неотделимых улучшений независимо от согласия арендодателя на их осуществление.[40]
Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений, являются по закону собственностью арендодателя. Такой подход легко объясним. Имеется в виду, что в указанных случаях улучшения проводятся фактически за счет арендодателя, который по общему правилу должен распоряжаться средствами, отчисляемыми на амортизационные цели (на восстановление соответствующих объектов).
Арендатор обязан вернуть арендодателю взятое имущество при прекращении договора. Договор прекращается по истечении срока аренды либо в связи с его досрочным расторжением – по соглашению сторон или по решению суда. Имущество подлежит возврату в состоянии, в котором арендатор его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (например, после реконструкции, если по договору арендатор взял на себя такую обязанность).
При невозврате имущества в установленный срок арендатор обязан вносить арендную плату за все время просрочки, причем это не означает автоматического продления арендных отношений, если арендодатель до окончания срока найма уведомил арендатора о своем намерении их прекратить. Когда полученная сумма арендной платы не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может требовать их возмещения. Следует обратить внимание на заключительную часть ст. 622 ГК РФ. Если за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут взыскиваться в полном объеме сверх неустойки, то есть ей придается штрафной характер. Но в договоре может быть установлена зачетная неустойка, и тогда приоритет признается за договорным условием.
Таким образом, договор аренды заключается на началах добровольности и полного равноправия сторон. Существенными условиями договора аренды являются состав и стоимость передаваемого в аренду имущества, размер арендной платы, сроки аренды, распределение обязанностей сторон по полному восстановлению и ремонту арендованного имущества, обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора, обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, вносить арендную плату и возвратить имущество после прекращения договора арендодателю в состоянии, обусловленном договором.

3. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

3.1. Стороны в договоре аренды (арендодатели и арендаторы)

Сдача имущества в аренду является актом распоряжения им. Таким правомочием располагает, прежде всего, собственник; он и назван в законе в качестве возможного арендодателя (ст. 608 ГК РФ). Это относится к субъектам разных форм собственности, а потому арендодателем может быть частное лицо (гражданин), которому принадлежит имущество, хозяйственное товарищество или общество, в том числе акционерное, общественная или иная организация и т.д., то есть любое физическое или юридическое лицо, имеющее титул собственника.
Арендодателем объектов железнодорожного транспорта федерального значения является единый хозяйствующий субъект, созданный при приватизации имущества организаций, относящихся к этой отрасли.
По законодательству арендодателями могут быть также лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. В основном это касается сдачи в аренду объектов государственной и муниципальной собственности, хотя не исключена такая возможность и в других случаях.
Полномочия по сдаче в аренду объектов государственной и муниципальной собственности определяются исходя из того, находятся они в хозяйственном ведении (у государственных или муниципальных предприятий) или оперативном управлении (у казенных предприятий, учреждений) либо относятся к казне – принадлежат непосредственно Российской Федерации, субъекту Федерации, муниципальному образованию.[41]
Условия осуществления правомочий по распоряжению объектами государственной или муниципальной собственности, переданными унитарным предприятиям, в том числе по сдаче их в аренду, определены ст. 295 ГК РФ. В соответствии с указанной статьей предприятия, за которыми закреплено имущество на праве хозяйственного ведения, могут сдавать его в аренду и, следовательно, быть арендодателями: по объектам недвижимости – только с согласия собственника; по объектам, относящимся к движимому имуществу, – самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными нормативными актами. На відміну від п. 1 ст. 607 ГК РФ, предусматривающего возможность введения ограничений на объекты аренды только законом, здесь они могут устанавливаться и иными правовыми актами.
С введением в действие части первой Гражданского кодекса РФ утратил силу Указ Президента РФ от 14 октября 1992 года № 1230, в том числе положения п. 3, согласно которым арендодателями недвижимого имущества государственных и муниципальных предприятий могли быть исключительно комитеты по управлению государственным имуществом.
Казенные предприятия могут распоряжаться закрепленным за ними имуществом во всех случаях только с согласия собственника (ст. 297 ГК РФ). Такие же условия определены Кодексом и для учреждений, которым имущество передано в оперативное управление либо приобретено ими за счет средств, выделенных по смете (ст. 298). Однако отдельными специальными законами некоторым группам учреждений предоставлены более широкие права по сдаче в аренду закрепленных за ними объектов.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании»[42] образовательные учреждения могут сдавать в аренду закрепленные за ними объекты собственности, включая земельные участки, с согласия совета данного учреждения, с использованием полученных от аренды средств на развитие образовательного процесса.
Следует обратить внимание на п. 2 ст. 298 ГК РФ, устанавливающий, что в случаях, когда учреждению его учредительными документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, полученные от этой деятельности доходы и приобретенное на них имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. Эта норма закона дает учреждениям право самостоятельно решать вопрос о сдаче в аренду указанного имущества, поскольку оно является его собственностью.
По Конституции РФ управление федеральной собственностью осуществляет Правительство Российской Федерации (п. «г» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ). Решениями Правительства РФ полномочия по управлению этой собственностью возложены на Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Агентство выступает в качестве арендодателя при сдаче в аренду объектов федеральной собственности, не переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление государственным унитарным предприятиям или учреждениям. Оно же является уполномоченным органом, с которым соответствующие предприятия должны согласовывать сдачу в аренду закрепленных за ними объектов недвижимости. Права и полномочия указанного Агентства определены Положением о нем, утвержденным Постановлением Правительства РФ.[43]
В субъектах Федерации аналогичные функции выполняют комитеты по управлению имуществом.
Вопросы сдачи в аренду объектов недвижимости, относящихся к собственности муниципальных органов, решаются этими органами (ст. 6 ФЗ от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[44]).
Разграничение объектов государственной собственности на федеральную, собственность субъектов Федерации и муниципальную, а в связи с этим и определение органов, которые могли выступать арендодателями при сдаче их в аренду, осуществлялось на основании Постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»,[45] а также изданного в соответствии с ним распоряжения Президента РФ от 18 марта 1992 года № 114-рп, которым было утверждено Положение об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности.[46] В дальнейшем эти вопросы должны регулироваться федеральным законом.
Специальными нормами определяется круг органов и лиц, которые могут быть арендодателями по договорам аренды земельных участков и других природных объектов.
Арендодателями земельных участков могут быть:
а) собственники участков (ст. 260 ГК РФ);
б) лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное пользование, – только с согласия собственника (ст. 270 ГК РФ);
в) уполномоченные государством органы – при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности и не переданных в постоянное пользование.
Закон о приватизации предусматривает, что при приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений, сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора (п. 4 ст. 28 Закона).
Договоры на предоставление в аренду водных объектов заключаются между органами исполнительной власти субъектов РФ и водопользователями. Если объект расположен на территории нескольких субъектов РФ, договор заключается со всеми органами исполнительной власти соответствующих субъектов либо с их согласия с одним из этих органов (ст. 54 Водного кодекса РФ).
Арендодателями участков недр выступают уполномоченные на то государственные органы (ст. 11 Закона о недрах); участков лесного фонда – лесхозы федерального органа управления лесным хозяйством (ст. 31 Лесного кодекса РФ).
Арендатором имущества может быть любое юридическое или физическое (дееспособное) лицо. Лишь в случаях, когда для пользования определенным имуществом (природными объектами и некоторыми другими) требуется лицензия (разрешение), арендатором его может стать лицо, имеющее соответствующее разрешение. Заключение договора аренды при отсутствии такого документа (когда лицензия необходима) является основанием для признания его недействительным (см. ст. 173 ГК РФ).[47]

3.2. Об'єкти оренди

В законе названы виды имущества, которые могут быть предметом аренды. Это объекты недвижимости и движимое имущество: земельные участки и другие обособленные природные объекты; предприятия и иные имущественные комплексы; здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Данный перечень не исчерпывающий. В аренду, таким образом, могут передаваться предметы, предназначенные для использования в производственной и иной деловой сфере, а также вещи, необходимые для удовлетворения личных потребностей, например различная аппаратура, музыкальные инструменты, предметы бытовой техники и т.д.
Закон (ст. 607 ГК РФ) особо выделяет такое свойство объектов аренды, как их непотребляемость, поскольку после истечения срока договора именно полученные от арендодателя вещи подлежат возврату ему. Потребляемые вещи и деньги могут быть предметом договора займа, основное отличие которого от договора аренды состоит в том, что заемщик возвращает займодателю не те же предметы, что получил от него, а аналогичные – в том же количестве.[48]
Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которых в аренду не допускается или ограничивается. Ограничения и запреты на сдачу в аренду относятся, прежде всего, к имуществу, изъятому из оборота или оборотоспособность которого ограничена (п. 2 ст. 129 ГК РФ). До сих пор это касалось, например, атомных электростанций, различных видов вооружения, иных объектов общегосударственного или специального назначения.
В свое время такие ограничения были установлены Постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 1990 года № 280 «О порядке сдачи предприятий (объединений) союзного подчинения и их имущества в аренду» и Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 апреля 1990 года № 118 «О порядке сдачи предприятий (объединений) республиканского и местного подчинения и их имущества в аренду», а также утвержденными в соответствии с ними перечнями объектов.
Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ определен перечень объектов железнодорожного транспорта, запрещенных к сдаче в аренду. Среди них магистральные железнодорожные линии со всеми расположенными на них сооружениями и устройствами: сигнализациями, блокировками, связями и т.д.; объекты локомотивного и вагонного хозяйства, имеющие оборонное значение, и ряд других, перечисленных в п. 1 ст. 8 Закона.
В п. 2 той же статьи определены объекты, в отношении которых единый хозяйствующий субъект не вправе совершать сделки, связанные с их отчуждением, но может распоряжаться ими другими способами, в том числе сдавать в аренду. Сюда входят, в частности, объекты недвижимости, относящиеся к инфраструктуре железнодорожного транспорта (кроме названных в п. 1). По своему усмотрению распоряжается данный субъект и всем прочим принадлежащим ему имуществом.
Определенные ограничения установлены для сдачи в аренду природных объектов.[49]
В законе подчеркивается необходимость четкого определения объекта аренды. В договоре нужно указывать наименование имущества, характеристику его качества, для недвижимости – место нахождения и другие сведения, позволяющие определенно установить объект аренды и его состояние. При невыполнении данного требования считается, что условие об объекте, подлежащем сдаче в аренду, сторонами не согласовано, а потому договор не признается заключенным.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, становятся его собственностью (абз. 2 ст. 606 ГК РФ). Из этого следует, что они не являются частью предмета аренды и не подлежат передаче арендодателю по истечении срока аренды, если иное не вытекает из условий договора. Это правило действует тогда, когда имущество используется для целей, предусмотренных договором (например, аренда сада для получения урожая, аренда предприятия для выпуска продукции и т.д.). При использовании имущества с нарушением договора арендодатель вправе потребовать от арендатора не только досрочного прекращения договорных отношений, но и возмещения убытков, в том числе передачи ему арендатором соответствующих доходов, плодов и т.д.
При сдаче в аренду вещи она должна передаваться арендатору со всеми относящимися к ней принадлежностями: например, станок сдается в аренду со всеми входящими в его комплект приспособлениями. Принадлежности главной вещи входят в связи с этим в объект аренды независимо от того, упомянуты они в договоре или нет. Если стороны намерены по-иному решить этот вопрос, они должны сделать специальную оговорку в договоре.
Сдаваемые в аренду оборудование, транспортные средства и иная техника нередко должны снабжаться технической документацией, входящей в один комплект с оборудованием, свидетельствами (сертификатами), подтверждающими соответствие его качества установленным требованиям. Перечень этих документов должен определяться в договоре, но если он не будет согласован сторонами, а представление их предусмотрено обязательными для сторон правилами, передача имущества арендатору может производиться только при наличии таких документов.
Поскольку объектом договора аренды нередко являются дорогостоящие вещи (включая недвижимость), ряд норм законодательства предусматривает совершение этих сделок под контролем государственных или иных органов, наделенных соответствующим правом. Об этом упоминалось при рассмотрении вопроса о правах государственных и муниципальных предприятий на сдачу в аренду объектов недвижимости (во всех случаях заключения таких договоров требуется согласие уполномоченного государством (муниципальным образованием) органа).
Данная проблема касается не только государственных и муниципальных предприятий, но и других субъектов хозяйственной деятельности.
Типовой устав акционерного общества, утвержденный Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721, на основе которого утверждались уставы обществ, созданных при приватизации, предусматривал, что договоры сдачи в аренду принадлежащих обществу объектов стоимостью более 10 процентов стоимости его имущества могли заключаться только с одобрения общего собрания акционеров общества. Несоблюдение этих требований влекло признание соответствующей сделки (договора) ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ. Но действие этого устава носило временный характер. Названный Указ утратил силу с 29 марта 2003 года (см. Указ Президента РФ от 26 марта 2003 года № 370).
В практике возник вопрос, распространяются ли на договоры аренды положения Закона об акционерных обществах[50] (ст. 78, 79) и Закона об обществах с ограниченной ответственностью[51] (ст. 46), определяющие порядок заключения обществами крупных сделок – на сумму от 25 процентов и выше балансовой стоимости активов общества. В «Обзоре практики разрешения споров, связанных с арендой»[52] (далее – Обзор) приведен пример, когда суд с учетом срока аренды (15 лет) и стоимости переданного акционерным обществом в аренду имущества (составляющей 80 процентов стоимости основных фондов общества) отнес заключенный им договор к крупной сделке и, исходя из того, что при заключении его не были соблюдены требования ст. 79 Закона, признал договор недействительным (п. 40).
При рассмотрении подобных споров нужно иметь в виду, что ст. 78 Закона об акционерных обществах, содержащая определение крупных сделок, относит к ним сделки по приобретению или отчуждению имущества либо создающие возможность (в том числе косвенную) по отчуждению имущества в последующем (например, передача имущества стоимостью от 25 процентов под залог, получение кредита на крупную сумму и т.д.). Исходя из этого, под признаки крупной сделки, указанные в названной статье, подпадают договоры аренды имущества с правом выкупа его арендатором. Поскольку в иных случаях возможность отчуждения имущества, сданного в аренду (без права выкупа), не возникает – собственником имущества независимо от срока аренды остается арендодатель, – положения ст. 78 и 79 Закона об акционерных обществах к таким договорам неприменимы.
Следует, однако, обратить внимание на то, что Законом от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ ст. 78 Закона об акционерных обществах дополнена нормой, дающей обществу право предусмотреть в своем уставе распространение положений Закона о крупных сделках на другие виды обязательств. Эта норма может быть использована и в отношении договоров аренды, что во многих случаях целесообразно, особенно при сдаче в аренду дорогостоящих объектов недвижимости на длительный срок.[53] В перспективе нужно было бы уточнить ст. 78 Закона об акционерных обществах (ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), распространив действие норм о крупных сделках на договоры аренды, независимо от наличия в них условий о возможном выкупе арендованного имущества.

3.3. Форма и государственная регистрация договора аренды

Аренда имущества включает в себя довольно сложный комплекс отношений сторон, рассчитанный, как правило, на продолжительный период, поэтому для большинства договоров аренды закон предусматривает в качестве обязательной письменную форму. В устной форме могут заключаться договоры аренды только между гражданами сроком не более года. Но и это исключение действует не всегда. Есть договоры, для которых письменная форма является обязательной независимо от срока их действия: например, договор проката (п. 2 ст. 626 ГК РФ), договоры аренды транспортных средств (ст. 633 и 643), аренды зданий и сооружений (ст. 651), предприятий (ст. 658 ГК РФ).
Нельзя не отметить, что и при краткосрочной аренде с участием только граждан необходимо достаточно четко определять (фиксировать) предмет аренды, его качество и т.д., а это, как правило, возможно лишь при заключении письменного договора.
Договоры аренды, в которых хотя бы одна из сторон – юридическое лицо, во всех случаях должны заключаться в письменной форме.
Договоры, предусматривающие возможность последующего выкупа имущества арендатором, должны заключаться в форме, установленной для договора купли-продажи такого имущества.[54] Например, для договоров продажи недвижимости предусмотрена письменная форма, причем в виде одного документа, подписываемого обеими сторонами, с обязательной последующей государственной регистрацией (ст. 550, 551 ГК РФ). Дополнительные требования предъявляются к форме договоров продажи предприятий (ст. 559 ГК РФ).
При применении п. 3 ст. 609 Кодекса следует иметь в виду, что содержащаяся в нем норма не подлежит расширительному толкованию и не дает оснований для применения к договору аренды иных условий, регулирующих куплю-продажу.
Арбитражный суд рассмотрел иск открытого акционерного общества (арендодателя) к обществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о взыскании задолженности по арендной плате за сданный внаем теплоход и об обязании ответчика вернуть его. Исковые требования судом были удовлетворены, поскольку факт задолженности по арендной плате был установлен, а в отношении требования о возврате теплохода суд сослался на истечение срока аренды и обязанность арендатора вернуть взятое внаем имущество (ст. 622 ГК РФ). Арендатор обжаловал решение в части обязания его вернуть арендованное имущество, ссылаясь на то, что договор предусматривал право выкупа судна арендатором и что к моменту возникновения спора (за предыдущие периоды) им была внесена арендная плата в сумме, превышающей половину стоимости судна. Ссылаясь на п. 2 ст. 489 ГК РФ, предусматривающий, что при рассрочке платежа за проданный товар продавец может потребовать возврата товара в случае невнесения покупателем очередного платежа только до момента, когда сумма платежей, полученных от покупателя, не превысит половины стоимости товара, арендатор считал, что изъятие у него теплохода произведено неправомерно.
Суд кассационной инстанции, проверявший это решение, обратил внимание на необходимость разграничения выкупа имущества (ст. 624 ГК РФ) и продажи товара в кредит с условием о рассрочке платежа (ст. 489 ГК РФ).[55]
Пункт 3 ст. 609 Кодекса указывает лишь на необходимость при заключении договора аренды, предусматривающего переход в последующем права собственности на сданное внаем имущество к арендатору, руководствоваться правилами о форме договора купли-продажи соответствующего имущества. Нормы, регламентирующие куплю-продажу товара с рассрочкой платежа, к договорам аренды с правом выкупа имущества неприменимы. Поскольку к истечению срока аренды стоимость подлежавшего выкупу имущества не была полностью внесена арендатором, суд обоснованно принял решение о возврате его арендодателю на основании ст. 622 ГК РФ.
Договоры аренды недвижимого имущества подлежат государственной регистрации учреждениями юстиции, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законом (ст. 131 и 164 ГК РФ). Порядок осуществления ее определен Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[56] (далее – Закон о регистрации недвижимости). В Законе сказано, что государственная регистрация аренды недвижимого имущества проводится посредством регистрации договора аренды этого имущества; определены случаи, когда регистрация может быть приостановлена, прекращена или в проведении ее может быть отказано. С заявлением о регистрации может обратиться любая сторона, заключившая договор, – арендодатель или арендатор (см. п. 1 ст. 26 Закона). Требования о государственной регистрации договоров аренды зданий и сооружений распространяются на договоры, срок действия которых не менее года (п. 2 ст. 651 ГК РФ). Если договор заключается на меньший срок, регистрация его не проводится независимо от того, являются участниками данного договора физические или юридические лица. В то же время договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации во всех случаях и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 658 ГК РФ). Запись о регистрации вносится в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Правила ведения которого утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 года № 219.[57]
При сдаче в аренду некоторых природных объектов действуют дополнительные правила регистрации договоров (см., например, Инструкцию о порядке государственной регистрации договоров аренды, безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и прав на участки лесного фонда (леса), утв. Приказом Минюста РФ от 23 января 2002 года № 18).[58]
Исключение из общего правила о регистрации установлено для договоров аренды транспортных средств – воздушных и морских судов, а также судов внутреннего плавания, которые абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ отнесены к недвижимым вещам, но для которых регистрация при сдаче в аренду не требуется (ст. 633 и 643 ГК РФ, п. 1 ст. 4 Закона о регистрации недвижимости).
Последствия несоблюдения письменной формы сделки предусмотрены ст. 162 Кодекса.
Если сделка, требующая регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее проведения, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.[59] Сторона, необоснованно уклонявшаяся от ее осуществления, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации (п. п. 3, 4 ст. 165 ГК РФ).

3.4. Срок аренды

Поскольку договор аренды предусматривает передачу имущества во временное владение и пользование, сроки аренды по общему правилу определяются в договоре по соглашению сторон. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ допускает, как уже отмечалось, заключение договора без определения срока его действия (п. 2 ст. 610). В этом случае договор считается заключенным на неопределенный срок.
При заключении договора на неопределенный срок каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца.
В случае нарушения одной из сторон условий договора, заключенного на неопределенный срок, другая сторона вправе потребовать досрочного его расторжения на основании ст. 619 или ст. 620 Кодекса независимо от того, истек установленный ст. 610 срок, по окончании которого такой договор прекращает свое действие, или нет.[60]
Відповідно до ст. 190 ГК РФ срок может определяться в договоре путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить. В данной норме необходимо выделить слова о неизбежности наступления события – иначе она не подлежит применению. Арбитражный суд рассмотрел спор по договору аренды, в котором было указано, что он действует до начала реконструкции сдаваемого внаем объекта. Поскольку дата начала реконструкции не была известна, суд признал договор заключенным на неопределенный срок, отметив при этом, что в силу ст. 190 ГК РФ срок может определяться указанием лишь на такое событие, которое должно неизбежно наступить, то есть не зависит от воли и действий сторон (п. п. 4, 5 Обзора).
Для отдельных видов аренды и для аренды отдельных видов имущества законодательством устанавливаются максимальные (предельные) сроки. Так, договоры проката могут заключаться не более чем на один год. Предельные сроки аренды (пользования) установлены для природных объектов. Відповідно до ст. 42 Водного кодекса РФ водные объекты могут предоставляться в краткосрочное пользование – до 3-х лет и долгосрочное – от 3-х до 25 лет. Закон о недрах дифференцирует сроки в зависимости от целей пользования – от одного года до 25 лет; при предоставлении участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений сроки пользования ими могут не ограничиваться (ст. 10 Закона). Участки лесного фонда могут передаваться в аренду на срок от одного года до 49 лет (ст. 31 Лесного кодекса РФ).
Если в договоре аренды, для которого установлен предельный срок, период его действия не определен, он действует до истечения предельного срока при условии, что до этого момента ни одна из сторон не заявит о своем отказе от договора.
Данное положение применимо к договорам, для которых срок не отнесен законом к существенным (обязательным) условиям. Обязательным условие о сроке является, например, для договоров аренды природных объектов, при лизинге. Отсутствие его в таком договоре служит основанием для признания договора незаключенным.[61]
При заключении договора, предельный срок которого ограничен законом, на более длительный период он считается заключенным на срок, установленный законом.
Ранее действовавшее общее правило (ст. 277 ГК 1964 года), закреплявшее предельные сроки аренды для договоров, заключаемых между государственными, кооперативными и общественными организациями, утратило силу с введением в действие Основ законодательства об аренде (с 1 января 1990 года).
Отношения по аренде имущества, особенно недвижимости, носят во многих случаях стабильный характер и по истечении срока договора нередко возобновляются. Пунктом 1 ст. 621 ГК РФ закреплено преимущественное право арендатора на возобновление арендных отношений на новый срок и определены условия, при которых оно может быть реализовано. Первое: соответствующим правом наделяется арендатор, который надлежащим образом исполнял свои обязанности по ранее заключенному договору – использовал имущество по назначению, не допускал существенного ухудшения его состояния, регулярно и своевременно вносил арендную плату и т.д. К нарушениям, дающим основания признать арендатора ненадлежаще исполнявшим свои обязательства, можно отнести те, что рассматриваются в качестве оснований для досрочного расторжения договора по требованию арендодателя (см. ст. 619 ГК РФ). Данный перечень не является исчерпывающим. Второе: готовность арендатора заключить договор на условиях, равных предлагаемым другими претендентами на аренду (во всяком случае, не худших), что выражено в словах «при прочих равных условиях». Это может касаться размера арендной платы, готовности арендатора принять на себя обязанности по проведению капитального ремонта и пр. Аналогичные положения содержались в Основах гражданского законодательства (п. 3 ст. 86). Третье условие является новым: арендатор, желающий продолжить арендные отношения, обязан письменно уведомить об этом арендодателя в срок, указанный в договоре, а если он там не определен, то в разумный срок до окончания действия договора. Понятие «разумный срок» следует толковать как время, необходимое для заключения договора на последующий период.[62]
Сдача в аренду объектов недвижимости (преимущественно нежилых помещений) нередко осуществляется на конкурсной основе. В практике возникал вопрос, вправе ли арендодатель назначать проведение конкурса на сдачу объекта в аренду до истечения срока ранее заключенного договора аренды.
По конкретному делу, рассмотренному арбитражным судом, было установлено, что арендодатель провел конкурс на сдачу в аренду нежилого помещения за 10 дней до окончания срока действия ранее заключенного договора. В условиях конкурса было указано, что договор с его победителем будет заключен по окончании срока договора, действовавшего, когда проводился конкурс. Арендатор, занимавший помещение в момент проведения конкурса, оспорил его результаты, считая, что досрочное (с его точки зрения) проведение конкурса нарушило его право пользования арендованным имуществом, а также право на возобновление договора аренды на новый срок. Суд, рассматривавший дело, признал требования арендатора обоснованными и удовлетворил их. Президиум ВАС РФ при обсуждении этого вопроса пришел к иному выводу.[63]
В приведенной ситуации необходимо учитывать два исходных положения. Во-первых, арендодатель, сохраняющий титул собственника переданного в аренду имущества, не лишен права в период действия договора аренды совершать сделки по распоряжению этим имуществом (включая его отчуждение), которые, однако, не должны приводить к нарушению прав арендатора. Способом защиты прав последнего является установленное законом правило о следовании его прав за объектом аренды при переходе прав собственника на данный объект к новому приобретателю. В приведенном примере нарушения прав арендатора не было, поскольку по условиям конкурса новый договор мог быть заключен лишь по окончании срока прежнего. Во-вторых, проведение конкурса не лишает арендатора возможности воспользоваться преимущественным правом на возобновление договора на новый срок, если он окажется победителем конкурса либо будет готов выполнить те условия, которые предложил победитель. По делу, о котором идет речь, было установлено, что арендатор, оспоривший результаты конкурса, участвовал в нем, но не выиграл, предложив меньшую сумму арендной платы, чем победитель; желания возобновить договор на условиях, предложенных победителем конкурса, не изъявил. Тем самым не было выполнено одно из требований, при которых возможно возобновление договора аренды на новый срок, – готовность заключить его на условиях, равных предлагаемым другим претендентом.
В Кодексе сохранено ранее действовавшее указание о том, что при заключении договора на новый срок условия его могут быть изменены по соглашению сторон. Это относится к любым условиям, в том числе размеру арендной платы. Норма п. 3 ст. 614 ГК РФ о возможности изменения арендной платы не чаще одного раза в год в данном случае не применяется, поскольку она касается пересмотра размера арендных платежей в период действия договора, а здесь стороны оформляют новый договор и не связаны условиями прежнего.[64]
Право орендаря на поновлення орендних відносин може бути захищене в судовому порядку. Если известно, что арендодатель намерен сдавать имущество в аренду в дальнейшем, но от возобновления договорных отношений с прежним арендатором уклоняется, последний может предъявить иск о понуждении арендодателя заключить договор на новый срок. Разъяснения относительно практики разрешения подобных споров даны в письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 сентября 1993 года № С-13/ОП-276.[65] Требование арендатора возобновить договор не подлежит удовлетворению в случаях, когда арендодатель не намерен больше сдавать имущество внаем.
Новеллой является абз. 3 п. 1 ст. 621 Кодекса, предусматривающий дополнительные способы защиты прав и интересов добросовестного арендатора. Если арендодатель отказал в возобновлении договора на новый срок, но в течение года заключил договор с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор, либо только возмещения таких убытков.
Норма п. 1 ст. 621 носит диспозитивный характер, в связи с чем стороны могут предусмотреть в договоре иные, в том числе дополнительные, условия, при которых за арендатором сохраняется преимущественное право на возобновление аренды, либо исключить возможное продление арендных отношений на новый срок.
Якщо строк оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
Территориальное управление Министерства имущественных отношений РФ по Ростовской области (далее – управление имущественных отношений) обратилось в суд с иском к ООО «Агронефтехим» о выселении из арендованных нежилых помещений в связи с расторжением в одностороннем порядке возобновленного на неопределенный срок договора аренды. В обоснование иска указано, что арендодатель в установленном порядке предупредил арендатора о расторжении возобновленного на неопределенный срок договора аренды. Однако ответчик арендованное имущество не возвратил.
Суд решением от 16.09.2004 выселил ООО «Агронефтехим» из арендованных помещений. Решение мотивировано неисполнением арендатором обязанности по возврату помещений.
Апелляционная инстанция постановлением от 23.11.2004 оставила решение без изменения, сославшись на предусмотренное законом право арендодателя отказаться от исполнения договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
Из материалов дела следует, что 01.04.2003 комитет по управлению имуществом Ростовской области, предприятие и ООО «Агронефтехим» подписали договор аренды нежилых помещений площадью 194,2 кв. м, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68. Срок аренды установлен до 25.12.2003.
После истечения срока аренды арендатор продолжал пользоваться арендованным имуществом. Арендодатель заявил об отказе от договора письмами от 25.03.2004 и от 22.04.2004. Эти выводы судов подтверждены доказательствами и не оспариваются лицами, участвующими в деле.
Статья 621 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
В статье 610 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что каждая из сторон вправе в любое время отказаться от заключенного на неопределенный срок договора аренды недвижимого имущества, предупредив об этом другую сторону за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
В пункте 1.9 договора стороны записали, что арендодатель вправе отказаться от возобновленного на неопределенный срок договора, предупредив об этом арендатора письменно за один месяц с указанием даты освобождения помещений.
Управление имущественных отношений в установленном порядке предупредило ООО «Агронефтехим» об отказе от договора, что свидетельствует о его расторжении, т.е. прекращении.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения.[66]
В практике нередко бывает так, что по истечении срока действия договора арендатор продолжает пользоваться взятым внаем имуществом без заключения нового договора, а арендодатель против этого не возражает. В подобной ситуации договор считается возобновленным на неопределенный срок (п. 2 ст. 621). Важно подчеркнуть, что для признания договора возобновленным необходимы два условия: 1) арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора; 2) арендодатель против этого не возражает. Возобновление договора на неопределенный срок означает, что каждая из сторон вправе в любое время отказаться от него, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца.[67]
Правила ст. 621 Кодекса о возобновлении договорных отношений не применяются к тем договорам, для которых законом установлены изъятия из них. Это относится к договору проката, аренды транспортных средств. При желании получить соответствующий предмет в пользование на следующий срок арендатор может заключить новый договор аренды на общих основаниях, то есть без каких-либо преимуществ перед другими претендентами.

3.5. Орендна плата

Договор аренды возмездный, и поэтому основная обязанность арендатора – своевременно вносить плату за пользование имуществом. Згідно з п. 1 ст. 614 ГК РФ порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре. Однако, в отличие от п. 2 ст. 7 Основ законодательства об аренде, Кодекс, как уже отмечалось, не относит условие об арендной плате к числу существенных в силу закона, при отсутствии которых договор считается незаключенным. Изъятие установлено лишь для договоров аренды зданий и сооружений (а соответственно и предприятий), аренды природных объектов, для которых согласование арендной платы обязательно.[68] В иных случаях считается, что действуют порядок, условия и сроки внесения платы, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества в сравнимых обстоятельствах (см. п. 3 ст. 424 ГК РФ).
Следует обратить внимание на специальные нормы, относящиеся к аренде земельных участков, являющихся федеральной собственностью и предоставляемых для размещения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Арендная плата за пользование ими не должна превышать ставку земельного налога на земельные участки, расположенные на полосе отчуждения железных дорог (см. п. 3 ст. 4 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ).
Закон допускает различные варианты оплаты за пользование имуществом, из которых стороны выбирают наиболее приемлемый. Содержащийся в нем перечень не является исчерпывающим, и стороны имеют возможность предусмотреть в договоре иные формы оплаты либо сочетание нескольких форм. Арендная плата может устанавливаться за все имущество в целом либо по каждой из его составных частей. Последний способ нередко применяется при сдаче в аренду какого-либо помещения с оборудованием, набор которого не всегда одинаков, либо при одновременной сдаче внаем одному лицу автомобиля и гаража и т.д.
Наиболее распространена денежная форма оплаты. Она применяется в виде установленных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.[69]
В качестве альтернативного способа оплаты может быть предусмотрена передача нанимателем арендодателю доли продукции, плодов или доходов, полученных в результате использования нанятого имущества. Определенная доля доходов также является денежной формой оплаты, но установленной не в твердой сумме, а в процентном отношении от полученных арендатором в результате пользования имуществом доходов. Оплата путем передачи арендодателю части выпускаемой продукции применяется чаще всего при сдаче в аренду производственных комплексов, оборудования (нередко в сочетании с другими формами).[70]
Возможны и такие способы расчетов за аренду, как предоставление арендодателю определенных услуг; передача ему арендатором в собственность или в пользование обусловленной договором вещи (например, за пользование нанятым помещением арендатор расплачивается путем передачи арендодателю в собственность автомобиля); улучшение нанятого имущества, проведение капитального ремонта арендованного здания и т.д.
Стороны могут изменять размер арендной платы в сроки, закрепленные договором, но не чаще одного раза в год (в отличие от Основ законодательства об аренде, которые устанавливали соответственно пять лет). В специальном законе могут быть предусмотрены иные допустимые сроки пересмотра размера оплаты для отдельных видов аренды и для аренды некоторых видов имущества.
Иногда в договоре аренды предусматривается денежная форма оплаты за пользование имуществом с применением индексации с учетом инфляции либо путем определения ставки арендной платы в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.[71]
На рассмотрение арбитражных судов поступали иски арендаторов о признании соответствующих условий договоров недействительными со ссылкой на то, что применение их приводит к изменению (при инфляции – к увеличению) размера арендной платы в течение года, а это противоречит п. 3 ст. 614 ГК РФ. Президиум ВАС РФ признал подобные иски не подлежащими удовлетворению. В одном из таких случаев стороны не фиксировали в договоре твердую сумму, которая подлежала уплате арендатором в каждый срок платежа, а согласовали условие об арендной плате, устанавливающее способ ее расчета. Такой способ определения цены не исключается законом (см. п. 3 ст. 424 ГК РФ). Во втором случае – при определении размера арендной платы путем указания в договоре суммы в иностранной валюте с последующим пересчетом ее в рубли, в которых должен осуществляться платеж, – Президиум ВАС РФ отметил, что указанный способ определения размера денежного обязательства допустим на основании п. 2 ст. 317 ГК РФ и его также следует рассматривать как механизм исчисления арендной платы с целью устранения неблагоприятных последствий инфляции. Он, кстати, не противоречит ст. 140 Кодекса, согласно которой законным средством платежа в России является рубль, поскольку фактические расчеты при таком методе осуществляются в рублях (см. п. 11 Обзора).
В приведенных примерах ограничение, касающееся изменения размера арендной платы, могло бы быть применено, если бы арендодатель в течение года потребовал изменить базовую ставку, исходя из которой производился расчет арендной платы за конкретные периоды с использованием предусмотренного договором способа (метода) ее исчисления.[72]
Обязанность арендатора по внесению арендных платежей возникает лишь с момента передачи ему арендованного имущества. Если арендодатель не передаст объект аренды нанимателю в момент заключения договора или иной установленный договором срок, он не вправе требовать от него внесения арендной платы за соответствующий период (см. п. 10 Обзора).
Если арендатор возвратит взятое внаем имущество до истечения срока договора без согласования с арендодателем, он не освобождается от внесения арендных платежей за весь период, на который заключен договор (см. п. 13 Обзора).
Арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы, если по обстоятельствам, за которые он не несет ответственности, существенно ухудшаются условия пользования имуществом либо его качество (п. 4 ст. 614 ГК РФ). Аналогичная возможность предусмотрена ст. 612, определяющей ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Уменьшение платежей в указанных случаях должно быть соразмерным уровню снижения полезных (потребительских) свойств объекта аренды, обусловленных договором.[73]
Законом предусмотрена возможность воздействия и арендодателя на контрагента, ненадлежаще выполняющего свою основную обязанность. В случае существенного нарушения сроков внесения арендной платы он вправе потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за два срока подряд. Под существенным нарушением следует понимать неоднократную либо длительную задержку оплаты. При месячных сроках внесения платежей досрочная оплата может быть потребована не более чем за два месяца вперед, при квартальных – соответственно за два квартала. Норма, устанавливающая это правило, диспозитивная и применяется, если иные условия не согласованы сторонами в договоре. При неэффективности попыток получения арендной платы с использованием указанных мер арендодатель может прибегнуть к крайней мере – потребовать досрочного расторжения договора.
Таким образом, договор аренды признается консенсуальным, взаимным и возмездным. В договоре аренды просматривается и главная цель договора – обеспечение передачи имущества во временное пользование. В то же время следует сразу сделать и такую оговорку: в п. 1 ст. 606 ГК РФ сказано, что имущество предоставляется арендатору за плату «во временное владение и пользование» или «во временное пользование». Сказанное не может означать изменение цели договора, ибо не всякий арендатор может быть признан владельцем, но пользователем он будет во всех случаях. Здесь же уместно отметить и следующее: возмездность арендного договора отличает его от ссуды, на что, как уже и отмечено было выше, в свое время указывал Г.Ф. Шершеневич.
Аренда имущества предполагает в своем роде эксплуатацию такого имущества с использованием его потребительских качеств,[74] именуемую как право пользования арендованным имуществом, заключающееся в извлечении из вещи ее полезных свойств (плоды, продукция и доходы), которые по общему правилу остаются в собственности арендатора (п. 2 ст. 606 ГК РФ). Впрочем правило п. 2 ст. 606 ГК РФ может быть изменено законом, правовым актом или договором (ст. 136 ГК РФ).
Арендаторами могут быть российские юридические лица и граждане России, предприятия с совместной формой собственности, международные объединения и организации с участием российских и иностранных юридических лиц, а также иностранные государства, международные организации, иностранные юридические лица и граждане.

ВИСНОВОК

Договор аренды (имущественного найма) относится к числу классических договорных институтов, известных цивилистике со времен римского права. В римском праве наем вещей рассматривался в качестве отдельного вида договора найма (locatio – conductio) – весьма широкого по охвату регулируемых им отношений типа гражданско – правового договора. Римское право признавало три различных вида найма: наем вещей (locatio – conductio rerum); наем услуг (locatio – conductio operarum); наем работы, или подряд (locatio – conductio operis). Спільне між всіма трьома видами найму полягало в тому, що одна сторона зобов'язувалася надати іншій стороні користування відповідним об'єктом, а остання - сплатити першій стороні за користування певну грошову винагороду.
Различие между наймом (locatio – co№ductio) и куплей – продажей (emptio et ve№ditio) римские юристы видели в том, что по договору купли – продажи покупатель получал постоянное обладание вещью, а договор найма имел иную цель: предоставить нанимателю вещь, услугу, работу во временное пользование за определенное вознаграждение, исчисляемое пропорционально времени пользования соответствующим объектом.[75]
Арбитражные суды рассматривают значительное количество дел, связанных с исполнением договоров аренды, при этом проблема правильного заключения договоров выходит на первый план. От того, как будут оценены основные условия договора и применены нормы гражданского законодательства, регулирующие соответствующие правоотношения, зависит правосудность выносимого решения.
В связи с этим, можно посоветовать детально прорабатывать договор аренды. Таким образом, исходя из этого можно сделать следующие выводы:
У договорі оренди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. при отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.
Якщо строк оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Фактическое изменение арендной платы в результате индексации ее базовых ставок не является изменением условий договора о размере арендной платы.
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.
Договор аренды является возмездным, поскольку арендодатель за исполнение своих обязанностей по передаче имущества во владение и пользование арендатору должен получить от последнего встречное предоставление в виде внесения арендной платы.
Договір оренди є двостороннім, оскільки кожна із сторін цього договору (орендодавець і орендар) несе обов'язку на користь іншої сторони і вважається боржником іншого боку в тому, що зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати . Более того, в договоре аренды имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность арендодателя передать арендатору имущество во владение и пользование и обязанность арендатора вносить арендную плату, которые взаимно обуславливают друг друга и являются в принципе экономически эквивалентными. Поэтому договор аренды является договором синаллагматическим.
Синаллагматический характер договора аренды выражается в том, что на стороне арендатора во всех случаях лежит встречное исполнение его обязательств, т.е. исполнение обязательств арендатором по уплате арендной платы обусловлено исполнением арендодателем своих обязательств по передаче имущества во владение и пользование арендатору (п. 1 ст. 328 ГК РФ). Иными словами, арендатор не должен исполнять свои обязанности по внесению арендной платы до исполнения арендодателем своих обязанностей по передаче ему арендованного имущества.

СПИСОК

Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 14.10.2005) / / РГ від 25.12.1993, № 237, СЗ РФ від 17.10.2005, № 42, ст. 4212.
2. Арбітражний процесуальний Кодекс Російської Федерації від 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. від 31.03.2005) / / СЗ РФ від 29.07.2002, № 30, ст. 3012, СЗ РФ від 04.04.2005, № 14, ст. 1210.
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 29.10.2001, № 44, ст. 4147, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3122.
4. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 29.06.2004) // СЗ РФ от 12.03.2001, № 11, ст. 1001, СЗ РФ от 05.07.2004, № 27, ст. 2711.
5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004) // СЗ РФ от 03.05.1999, № 18, ст. 2207, СЗ РФ от 08.11.2004, № 45, ст. 4377.
6. Повітряний Кодекс Російської Федерації від 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. від 21.03.2005) / / СЗ РФ від 24.03.1997, № 12, ст. 1383, СЗ РФ від 28.03.2005, № 13, ст. 1078.
7. Лісовий кодекс Російської Федерації від 29.01.1997 № 22-ФЗ (ред. від 09.05.2005) / / СЗ РФ від 03.02.1997, № 5, ст. 610, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
8. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. від 18.07.2005) / / СЗ РФ від 29.01.1996, № 5, ст. 410, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (1 ч.), ст. 3100.
9. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 20.11.1995, № 47, ст. 4471, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
10. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. від 21.07.2005) / / СЗ РФ від 05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3120.
11. Федеральний закон «Про приватизацію державного та муніципального майна» від 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. від 18.07.2005) / / СЗ РФ від 28.01.2002, № 4, ст. 251, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3101.
12. Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» від 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. від 18.04.2005) / / СЗ РФ від 06.10.2003, № 40, ст. 3822, СЗ РФ від 25.04.2005, № 17, ст. 1480.
13. Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27.02.2003 № 29-ФЗ (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 03.03.2003, № 9, ст. 805, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
14. Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» от 16.04.2001 № 45-ФЗ // СЗ РФ от 23.04.2001, № 17, ст. 1644.
15. Федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. від 29.12.2004) / / СЗ РФ від 16.02.1998, № 7, ст. 785, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 18.
16. Федеральний закон «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» від 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. від 30.12.2004) / / СЗ РФ від 28.07.1997, № 30, ст. 3594, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 43.
17. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. від 29.12.2004) / / СЗ РФ від 01.01.1996, № 1, ст. 1, СЗ РФ від 03.01.2005, № 1 (частина 1), ст. 18.
18. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 15.01.1996, № 3, ст. 150, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (1 ч.), ст. 3111.
19. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 06.03.1995, № 10, ст. 823, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
20. Распоряжение Президента РФ «Об утверждении Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности» от 18.03.1992 № 114-рп // ВСНД и ВС РФ от 26.03.1992, № 13, ст. 697.
21. Постановление Правительства РФ «О Федеральном Агентстве по управлению федеральным имуществом» от 27.11.2004 № 691 // СЗ РФ от 06.12.2004, № 49, ст. 4897.
22. Постановление Правительства РФ «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» от 11.11.2002 № 808 // СЗ РФ от 18.11.2002, № 46, ст. 4587.
23. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 18.02.1998 № 219 (ред. от 12.11.2004) // СЗ РФ от 23.02.1998, № 8, ст. 963, СЗ РФ от 22.11.2004, № 47, ст. 4652.
24. Постановления Верховного Совета РФ «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) // ВСНД и ВС РСФСР от 16.01.1992, № 3, ст. 89, ВСНД и ВС РФ от 12.08.1993, № 32, ст. 1261.
25. Приказ Минюста РФ «Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды, безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и прав на участки лесного фонда (леса)» от 23.01.2002 № 18 (ред. от 24.12.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 11.02.2002, № 6, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17.01.2005, № 3.
26. Информационное Письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» от 11.01.2002 № 66 // Вестник ВАС РФ. - 2002. - № 3.
27. Письмо ВАС РФ «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» от 10.09.1993 № С-13/ОП-276 // Вестник ВАС РФ. - 1993. - № 11.
Спеціальна література
28. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. – М.: Издательство «Статут», 2002.
29. Богачева Т.В. Общие положения об аренде (в гл. V «Аренда») // Гражданское право: Учебник (ч. 2) / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М.: МАУП, 2000.
30. Ванян А.Б. Афоризмы о юриспруденции. - М., 1999.
31. Васильева Е.Н. Общие положения о договоре // Комментарий к ГК РФ (ч. 2) / Под общ. ред. Т.Є. Абова і А.Ю. Кабалкина. - М., 2002.
32. Витрянский В.В., Суханов Є.А. и др. Договор аренды // Договоры купли-продажи, мены, аренды... – М.: ЦДИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1996.
33. Цивільне право: Підручник / За ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 1993.
34. Цивільне право: Підручник. Т. II. Полутом 1 / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: БЕК, 2002.
35. Цивільне право: Підручник. Ч. 2 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997.
36. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред. Е.А. Васильєва. 2-е изд., переработанное и дополненное. - М., 1992.
37. Дозорців В.А. Принципові риси права власності в Цивільному кодексі / / Юридичний світ. - 1997. - № 9.
38. Завидів Б.Д. Договор аренды. Общие положения и отдельные особенности // Договорное право России. М.: ИПК «Лига Разум», 1998.
39. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. - М., 1975.
40. Исрафилов И. Аренда нежилых помещений // Хозяйство и право. - 1997. - № 10.
41. Козырь О.М. Аренда // Гражданский кодекс РФ (ч. 2): Текст, комментарии. – М.: МЦФЭР, 1996.
42. Козырь О.М. Нерухомість в новому Цивільному кодексі Росії / / Цивільний кодекс Росії: Проблеми. Теорія. Практика. - М., 1998.
43. Коментар до ДК РФ (ч. 2) / За заг. ред. О.Н. Садикова. - М., 1996.
44. Мейєр Д.І. Російське громадянське право. Ч. 2. – М.: Статут, 1997.
45. Павлодский Е.А. Аренда // Комментарий к ГК РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. - М.: Юрид. лит., 1982.
46. Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. – М.: Статут, 1998.
47. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. І.Б. Новицкого и проф. І.С. Перетерского. - М., 1996.
48. Синайский В.И. Російське громадянське право. – М.: Статут, 2002.
49. Шершеневич Г.Ф. Курс цивільного права. – Тула: Автограф, 2001.
Судова практика
50. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.03.2005 по делу N А17-95/3 // СПС Гарант.
51. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.02.2005 по делу N Ф03-А04/04-1/4583 // СПС Гарант.
52. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.02.2005 по делу N Ф08-6634/2004 // СПС Гарант.
53. Постановление Президиума ВАС РФ № 3616/96 от 25.02.1997 // Вестник ВАС РФ. - 1997. - № 6.

ДОДАТОК

Договір оренди

Договор N _____
(аренды _______________________ )
г._______________ " " ___________20____ г.
_______________________________________________________________________ ,
(наименование организации, предприятия, кооператива)
именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице ___________________________
___________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________________ с одной
стороны, и ___________________________________________________________ ,
(наименование организации, предприятия, кооператива)
именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице ______________________________
_______________________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем
"Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Арендодатель сдает, а Арендатор бе-
рет в срочное возмездное владение и пользование следующее имущество _____
_________________________________________________________________________
всего на сумму _____________________________________________________ руб.
(______________________________________________________________________),
( прописью )
именуемое в дальнейшем "Имущество".
1.2. Имущество является собственностью Арендодателя.
1.3. Оценка, техническое состояние, степень износа и другие харак-
теристики Имущества изложены в Характеристике предмета аренды, являющейся
неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.4. Имущество предоставляется в аренду Арендатору для_____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сроком на _____ лет. Срок аренды истекает " " _______ 20___ г.

2. Размер арендной платы и расчеты по Договору

2.1. Арендатор обязуется вносить Арендодателю за пользование иму-
ществом плату в сумме ______________________________________________ руб.
(___________________________________________________________________руб.)
(Прописом)
в том числе по годам:
20____ год _______________________________________________ руб.
20____ год _______________________________________________ руб.
20____ год _______________________________________________ руб.
2.2. Внесение арендных платежей Арендатор производит ежеквартально,
равными долями в размере 1/4 от годовой суммы арендной платы на расчетный
счет Арендодателя не позднее_________________________ числа.
2.3. В размер арендной платы включаются ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
а также арендный процент в размере _________ % в год от стоимости иму-
щества согласно пункту 1.1.
Расчет арендной платы произведен в "Базовом расчете", являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2.4. При непоступлении арендной платы в указанный срок Арендодатель
взыскивает ее в установленном порядке с начислением пени за просрочку
платежу.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель обязан в течение _________ после подписания Дого-
вора предоставить Арендатору имущество в состоянии соответствующем требо-
ваниям Приложения N 1, а Арендатор принять имущество в аренду. Для цього
стороны при передаче имущества обязаны составить "Акт N 1 приема-сдачи
имущества в аренду" (Приложение 3).
3.2. Распределение обязанностей сторон по полному восстановлению и
ремонту имущества изложено в "Плане ремонтных и восстановительных работ"
(Приложение 4).
3.3. Сторона, виновная в возникновении аварии, приведшей к неис-
правности Имущества обязана в течение ___________ осуществить его необхо-
димый ремонт и восстановление. Если авария произошла по вине третьих лиц,
то_______________________________________________________________________
(арендатор, арендодатель)
в течение ___________ дней предъявляет иск третьему лицу и за свой счет в
вышеуказанном порядке осуществляет необходимый ремонт.
Если Имущество пришло в негодность в силу форс-мажорных обстоя-
тельств, или иск третьему лицу не может быть удовлетворен, стороны делят
расходы по ремонту и восстановлению имущества в следующей пропорции:
Арендатор___________________________ %
Арендодатель _______________________ %
3.4. При получении письменного запроса или иного документа, требую-
щего его подписания, сторона, его получившая, обязана в течение _________
дней дать письменный ответ или подписать и отправить его стороне, напра-
вившей документ.
3.5. Арендатор обязан:
3.5.1. Использовать Имущество лишь по прямому назначению, указанно-
му в пункте 1.4 Договора.
3.5.2. Возвратить Имущество в состоянии указанном в части 2 Прило-
жения 1 к " " ___________ 20___ г.
При возвращении Имущества сторонами составляется "Акт N 2 приема-
сдачи" по форме Приложения 3, в порядке п. 3.4 настоящего Договора.
3.5.3. Не производить ремонт сверх норм определенных Приложением 4,
а также вносить неотделимые улучшения в имущество без письменного согла-
сия Арендодателя.
3.5.4. Если законодательством разрешается сдача имущества в суба-
ренду, то Арендатор имеет право сдать имущество в субаренду только с
письменного согласия Арендодателя.
Следующий подпункт желательно не включать, если Вы Арендатор, и желательно включить, если Вы Арендодатель.
3.5.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о предсто-
ящем возвращении Имущества как досрочно, так и по окончании Договора за
_________ предстоящего возвращения.
3.5.6. В случае досрочного расторжения арендного Договора или окон-
чания срока аренды, Арендатор обязан уплатить Арендодателю сумму стоимос-
ти непроизведенного им, лежащей на нем, обязанности текущего ремонта Иму-
щества, а также передать Арендодателю безвозмездно все произведенное с
Имуществом и неотделимое без вреда от него.

4. Условия продления Договора или выкупа Имущества

4.1. Арендатор, добросовестно выполнивший принятые на себя по Дого-
вору обязательства, по окончании действия Договора имеет преимущественное
перед третьими лицами право на возобновление договора.
Следующий пункт может быть по усмотрению сторон сформулирован в четырех вариантах:
4.2. Выкуп Имущества Арендатором не допускается.
4.2. Выкуп осуществляется путем внесения Арендатором Арендодателю
всей причитающейся ему арендной платы со стоимости сданного на полный
амортизационный срок Имущества.
4.2. Выкуп осуществляется путем возмещения Арендатором Арендодателю
арендных платежей с остаточной стоимости имущества, аренда которого прек-
ращается согласно Договору до завершения амортизационного срока.
4.2. По соглашению сторон, в случае полного погашения стоимости
Имущества арендными платежами, Имущество может быть передано в собствен-
ность Арендатора путем его передачи с баланса на баланс.

5. Основания для одностороннего расторжения Договора

5.1. Договор может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если
другая сторона систематически нарушает обязательства по Договору.
5.2. Договор может быть расторгнут в безусловном порядке:
5.2.1. Арендодателем: в случае если Арендатор не внес арендную пла-
ту в течение _______________месяцев, а также в случаях __________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
5.2.2. Арендатором: если Имущество, в силу обстоятельств, за кото-
рые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии непригодном для пользова-
ния, а также в случаях _________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

6. Відповідальність сторін

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским
законодательством РФ и настоящим Договором.
В п. 6.2 рекомендуется рассматривать конкретные пункты Договора и устанавливать за невыполнение каждого определенные штрафные санкции в % от размера арендной платы. В пунктах, предусматривающих предоставление каких-либо документов, рекомендуется установить размер в твердой сумме за каждый день просрочки.
6.2. Дополнительные санкции: ______________________________________
_________________________________________________________________________

7. Другие (особые) условия Договора

7.1. Стороны не несут ответственности предусмотренной п. 5 Догово-
ра, если невозможность выполнения ими своих обязательств (без ущерба для
толкования п. 3.3) наступила в силу следующих форс-мажорных обстоя-
тельств:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .
7.2. Дополнительные обязательства Арендодателя:
По материально-техническому обеспечению производства на базе арен-
дуемого имущества, содействию и развитию производства, внедрению научно-
технических достижений и передовых технологий, техническому перевооруже-
нию производства, социальному развитию, оказанию информационной, консуль-
тативной и иной помощи, содействию подготовке кадров, созданию необходи-
мых условий для эффективного использования арендованного имущества и под-
держания его в надлежащем состоянии, а также размер дополнительного воз-
награждения за это Арендодателя, порядок расчетов изложен в _____________
_______________________________________________________________________ ,
составление и подписание которых производится сторонами отдельно.
В следующем пункте вы можете, например, предусмотреть обязанность одной из сторон застраховать Имущество, и изменения в силу этого арендной платы. Обратите внимание, что в этом случае формулировка п. 3.3 должна несколько измениться.
7.3. Другие условия (по усмотрению сторон) _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Заключительные условия

8.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обе-
ими сторонами.
8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текс-
том и они не будут приниматься во внимание при толковании настоящего До-
говора.
8.3. Настоящий Договор составляет и выражает весь Договор и понима-
ние между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь
вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления и
понимания между сторонами, если таковые имелись,теряют силу и заменя-
ются настоящим текстом.
8.4. Подписанный Договор входит в силу с " " ______________20__ г.
по " "_________________20___ г.

9. Юридические адреса и подписи сторон

Арендодатель ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Арендатор _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны обязаны в _________-дневный срок уведомить об этом друг друга.
К договору прилагаются:
Додаток 1. Характеристика предмета аренды.
Додаток 2. Базовый расчет.
Додаток 3. Акт N 1, N 2 приема-сдачи.
Додаток 4. План ремонтных и восстановительных работ.
От Арендодателя: От Арендатора:
М. П. М. П.
" "_______________20___ г. " "_______________20____ г.

Пролонгація

" "_______________20____ года.
Настоящий Договор на тех же условиях пролонгирован с " " _________
20___ г. по " "___________ 20___ г.
Доверенность от " " __________20__ г. N______ на ________________
_________________________________________________________________________
От Арендодателя От Арендатора
М. П. М. П.
" "_______________20___ г. " "_______________ 20_____ г.


[1] Арбітражний процесуальний Кодекс Російської Федерації від 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. від 31.03.2005) / / СЗ РФ від 29.07.2002, № 30, ст. 3012, СЗ РФ від 04.04.2005, № 14, ст. 1210.
[2] Конституція Російської Федерації (з ізм. Від 14.10.2005) / / РГ від 25.12.1993, № 237, СЗ РФ від 17.10.2005, № 42, ст. 4212.
[3] Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.07.2005) // СЗ РФ от 29.01.1996, № 5, ст. 410, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (1 ч.), ст. 3100.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
284кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір прокату договір фінансової оренди лізинг
Договір оренди 2
Договір оренди
Договір оренди 3
Договір оренди 8
Договір оренди 7
Договір оренди 5
Договір оренди 10
Договір оренди 4
Договір оренди 6
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru