додати матеріал


Договір купівлі-продажу Поняття і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Договір купівлі-продажу

Зміст

Введення

 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу

1.1 Поняття, сутність і значення договору купівлі-продажу

1.2 Предмет та види договору купівлі-продажу

 1. Сторони, форма договору та обов'язки сторін

2.1 Сторони і форма договору купівлі-продажу, інші умови договору

  1. Обов'язки сторін за договором купівлі-продажу

 1. Роздрібна купівля-продаж

 2. Договір продажу нерухомості

 3. Продаж підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Договір купівлі-продажу відноситься до договорів передачі майна у власність. У загальній системі договірного права це один з найпоширеніших і значущих в білоруському цивільному праві договорів. На його основі здійснюються відносини з обміну створених природою і вироблених людиною майнових цінностей, що виступають у торговому обороті в якості товарів. Майже п'ята частина всіх статей ЦК Республіки Білорусь, присвячених окремим видам цивільно-правових договорів, припадає на частку договору купівлі-продажу.

Більше того, основна схема організації зобов'язальних правовідносин між продавцем і покупцем, закладена законодавцем у договорі купівлі-продажу (товар в обмін на зустрічне надання), застосовується практично у всіх відплатних цивільно-правових договорах. Вона використовується не тільки в договорах, за якими товар передається у власність (договори міни, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди з правом викупу), але також у договорі про відступлення вимоги (cessio), договорах про виконання робіт і надання послуг, договори про передачу виключних майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, договорах про передачу інформації.

Головна відмінність між договором купівлі-продажу та іншими цивільно-правовими договорами полягає не у схемі організації правових зв'язків між їх учасниками, а відмінності предметів названих договорів та визначенні специфіки їх правового регулювання.

На відносини за договором факторингу поширюються як приватні правила, встановлені главою 30 частині другій Цивільного кодексу Республіки Білорусь, так і загальними положеннями про зобов'язання, визначеними у гол. 21-26 ЦК Республіки Білорусь.

Метою курсової роботи є спроба об'єктивного вивчення і розгляду питань, пов'язаних з таким правовим інститутом, як договір купівлі-продажу, визначення його особливостей і основних умов укладення, відмежування від інших правових відносин, а також розгляд окремих його видів: роздрібної купівлі-продажу, продажу нерухомості, продажу підприємства.

Предметом дослідження курсової роботи є теоретичні положення, висловлені різними вченими і правознавцями з питань регулювання правовідносин у сфері купівлі-продажу, а також нормативно-правова база, що регулює відносини між учасниками за договором купівлі-продажу.

Завдання дослідження зумовлюються метою дослідження і полягають у тому, щоб:

- Визначити сутність і дати визначення договору купівлі-продажу;

- Розглянути договір купівлі-продажу у видовому розмаїтті на основі різні класифікацій;

- Визначити предмет і форму договору купівлі-продажу;

- Встановити інші істотні та звичайні умови договору купівлі-продажу;

- Визначити сторони договору купівлі-продажу, розкрити їх права та обов'язки;

- Розглянути особливості правового регулювання окремих видів договору купівлі-продажу: роздрібної купівлі-продажу, продажу нерухомості та підприємства.

Об'єктом аналізу цієї роботи є нормативно-правова база, що регламентує правові відносини у сфері купівлі-продажу (Цивільний кодекс Республіки Білорусь, чинні закони та підзаконні акти), а також теоретична база, розроблена провідними сучасними вченими, правознавцями як Республіки Білорусь, так і Російської Федерації - Кругловою Н.Ю., Сергєєвим А.П., Толстим Ю.К., Колбасін Д.А., Мозоліна В.П., Чигир В.Ф., Бодак АН. та іншими.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. У ході дослідження використовувалися загально - і частнонаучние, а також спеціальні методи пізнання.

Спільними з'явилися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції. До спеціального методу, використаному в роботі, слід віднести формально-юридичний метод.

Дані методи дозволили найбільш послідовно і повно розглянути суть правових відносин у сфері купівлі-продажу - розглянути найбільш повно договір купівлі-продажу, розібрати всі можливі аспекти відносин між учасниками даного договору, визначити особливості окремих видів договору купівлі-продажу роздрібної купівлі-продажу, продажу нерухомості і підприємства, визначити суспільне значення інституту купівлі-продажу.

 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу

1.1 Поняття, сутність і значення договору купівлі-продажу

Купівля-продаж - один з найважливіших інститутів цивільного права. Відома нам історія правового регулювання цього договору налічує майже чотири тисячі років. У процесі багатовікового розвитку правових систем відбувався своєрідний природний відбір норм про купівлю-продаж. Випадкові, невдалі положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. Правові норми, спочатку регулювали тільки купівлю-продаж, поступово набули характеру загальних, вихідних положень для інших цивільно-правових угод. Завдяки цьому інститут купівлі-продажу зробив величезний вплив на формування договірного права всіх правових систем: в історичному аспекті з нього виросла практично вся загальна частина зобов'язального права. У свою чергу, загальні положення договірного права майже цілком поширили свою дію на відносини з купівлі-продажу [24, с.19].

Сьогодні купівля-продаж - це найпоширеніший договір цивільного обороту. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що становить основу будь-якого зобов'язання, у договорі купівлі-продажу виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливе значення цього інституту в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті купівля-продаж - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну [14, с.16].

Прогрес техніки і науки, ускладнення економічного життя суспільства не тільки ведуть до виникнення нових правових форм, але також виявляється у розвитку таких традиційних інститутів, як купівля-продаж. Возмездная поступка патентних прав, передача цінних паперів, відчуження повітряних суден та космічних апаратів - всі ці дії вдягаються у форму купівлі-продажу.

Більше того, основна схема організації зобов'язальних правовідносин між продавцем і покупцем, закладена законодавцем у договорі купівлі-продажу (товар в обмін на зустрічне надання), застосовується практично у всіх відплатних цивільно-правових договорах. Вона використовується не тільки в договорах, за якими товар передається у власність (договори міни, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди з правом викупу), але також у договорі про відступлення вимоги (cessio), договорах про виконання робіт і надання послуг, договори про передачу виключних майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, договорах про передачу інформації [18, с.211].

Головна відмінність між договором купівлі-продажу та іншими цивільно-правовими договорами полягає не у схемі організації правових зв'язків між їх учасниками, а відмінності предметів названих договорів та визначенні специфіки їх правового регулювання. Якщо предметом договору купівлі-продажу служать перш за все речі, то предметом договорів про виконання робіт і надання послуг, про передачу інформації є відповідно роботи, послуги та інформація, а предметом договорів про уступку вимоги і передачі виключних прав на результати інтелектуальної діяльності - майнові права [ 14, с.17].

Провідне положення договору купівлі-продажу в системі договірного права пояснюється також історичними причинами.

Договір купівлі-продажу в тому вигляді, в якому він застосовується нині в країнах Європи, включаючи Республіку Білорусь, веде походження від римського права. Договір купівлі-продажу у його суворому формальному варіанті був відомий ще давньоримським праву і закріплений у Дванадцяти таблицях (451 - 440 ст. До н.е.).

У період існування Римської імперії даний договір (emptio et venditio) склався як самостійний консенсуальної вид договору, що згодом став основою виникнення загальної системи договірного права в країнах Західної Європи, реціпіровавшіх римське право. За римським правом договір купівлі-продажу міг мати своїм предметом не тільки речі, що існували на момент його укладення, а й майбутні речі і навіть майнові права [13, с.21].

У дореволюційний час цивільне законодавство пішло по шляху диференціації окремих видів договору купівлі-продажу з утворенням трьох самостійних договорів: купівлі-продажу рухомих речей, запродажи нерухомого майна за купчої і постачання. Це розділення викликало критику з боку багатьох видатних юристів того часу. У проекті Цивільного уложення, внесеному в 1913 р. у Державну Думу, не став законом у зв'язку з Першою світовою війною, передбачалося об'єднання трьох названих договорів у єдиний договір купівлі-продажу [10, с.9].

У початковий період існування радянської держави Цивільний кодекс РРФСР 1922 р. закріпив широку концепцію договорів купівлі-продажу. Пояснювалося це введенням в країні нової економічної політики (непу), спрямованої на пожвавлення товарного виробництва в умовах існування диктатури пролетаріату як політичної влади. Згодом, однак, при переході до планової соціалістичної економіки сфера застосування договору купівлі-продажу різко обмежилася. Договір купівлі-продажу став застосовуватися лише у відносинах між громадянами, а також між громадянами і роздрібними торговельними організаціями. Договори між соціалістичними організаціями, засновані на системі жорсткого державного планування, виділилися в самостійні цивільно-правові договори (договори поставки, контрактації, енергопостачання) [14, с.20].

Крім того, договір купівлі-продажу відіграє провідну роль у опосредовании міжнародних економічних відносин, у сфері зовнішньої торгівлі. Його регулювання служить безліч міжнародних конвенцій та угод, серед яких головне місце займає Конвенція ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів [8, ст.1]. З 1991 р. цей акт входить до складу цивільного законодавства Республіки Білорусь і безпосередньо регулює відносини з купівлі-продажу в області зовнішньої торгівлі. Положення Віденської конвенції широко враховувалися також і при підготовці Цивільного Кодексу Республіки Білорусь 1999 року, що дозволило зблизити вітчизняне законодавство до загальносвітової юридичною практикою [16, с.18].

Основу білоруського законодавства про купівлю-продаж становить глава 30 ЦК Республіки Білорусь. Її відрізняє достатньо високий рівень юридичної техніки, вдале поєднання традиційних положень і нових норм, яких не було раніше у ЦК. Правове регулювання договору стало більш повним і детальним, в результаті чого різко зменшилася потреба в численних підзаконних актах [19, с.7].

Відповідно до ч.1 ст. 426 ЦК Республіки Білорусь за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно (річ, товар) у власність, господарське відання, оперативне управління (далі для цілей цього розділу - у власність, якщо із суті зобов'язання і статусу сторони в зобов'язанні не випливає інше) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) [3, ст.426 ч.1].

Поряд з Цивільним кодексом Республіки Білорусь значну роль у регулюванні відносин купівлі-продажу грають спеціальні закони, а також підзаконні нормативні акти: укази Президента Республіки Білорусь, постанови Уряду, акти окремих державних органів виконавчої влади. Деякі з них мають загальне значення для всіх чи багатьох різновидів купівлі-продажу, інші поширюються лише на її окремі види. Більш докладно ці нормативні акти будуть розглянуті при викладі відповідних аспектів купівлі-продажу [19, с.7].

ГК Республіки Білорусь трактує купівлю-продаж як загальне родове поняття, що охоплює всі види зобов'язань щодо відчуження майна за певну покупну ціну. Відповідно багато раніше самостійні договірні типи стали розумітися як різновиду договору купівлі-продажу (наприклад, поставка, контрактація, енергопостачання). Це дозволило законодавцю сформулювати ряд загальних положень (ст. 424-461 ЦК), застосовних до всіх випадків возмездного відчуження майна. Однак сфера дії договору купівлі-продажу занадто широка, щоб можна було обмежитися лише цими загальними нормами. Окремі особливості об'єктів продажу (нерухомість, підприємства, сільськогосподарська продукція) роблять серйозний вплив на регулювання відповідних відносин. Правове становище учасників договорів (підприємці в договорах поставки, державні органи в договорах поставки для державних потреб) також накладає відбиток на юридичну нормування їх відносин. Навіть спосіб виконання зобов'язання з передачі товару (у договорах енергопостачання) може виступати відообразующіх ознакою договору [16, с.20].

Таким чином, в рамках загального поняття купівлі-продажу законодавець виділяє її окремі різновиди, регульовані § 2-8 глави 30 ЦК: роздрібну купівлю-продаж, поставку, поставку товарів для державних потреб, контрактацію, енергопостачання, продаж нерухомості та продаж підприємства.

Поряд з ними ЦК згадує і про інші види договорів (продажу цінних паперів і валютних цінностей, продажу майнових прав), основна роль у регулюванні яких належить не ЦК, а спеціальним законам і підзаконним актам [3, ст.426 ч.2]. Перелік різновидів купівлі-продажу за ЦК не є вичерпним, тому укладення договорів, які не відносяться ні до одного з перерахованих в Цивільному кодексі особливих видів, також можливо. Як приклад можна привести широко поширені в побуті договори купівлі-продажу різного майна (наприклад, автомобілів) між громадянами. Такі угоди регулюються загальними положеннями про купівлю-продаж (§ 1 глави 30 ЦК) і спеціальним законодавством, якщо воно існує [19, с.8].

Договір купівлі-продажу завжди є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов. Часом висновок і виконання договору (тобто передача товару) можуть збігатися в часі. Але це не коливає загального правила, оскільки закон не вважає передачу товару обов'язковою умовою укладання договору [14, с.22].

Купівля-продаж возмездная: підставою виконання зобов'язання з передачі товару є отримання зустрічного задоволення у вигляді покупної ціни, і навпаки. Однак возмездность зобов'язання не рівнозначна його еквівалентності. Ринкова економіка забезпечує еквівалентність товарного обігу лише на макрорівні, що не виключає нерівності зустрічних надань за окремими угодами.

Наявність суб'єктивних прав і обов'язків у обох сторін договору купівлі-продажу дозволяє характеризувати його як взаємний (сіналлагматіческій).

Договір купівлі-продажу породжує зобов'язання за відплатним відчуження майна за покупну ціну у вигляді грошової суми, що дозволяє відмежовувати його від інших договорів цивільного права. Так, договір дарування передбачає безоплатне відчуження майна. У договорі міни в якості зустрічного задоволення виступають не гроші, а інші товари. За договором оренди майно передається не у власність, а у тимчасове володіння та (або) користування. На відміну від купівлі-продажу предметом підрядних договорів є не речі самі по собі, а результати діяльності підрядника, мають овеществленную форму. Основним змістом рентного договору є обов'язок боржника здійснювати періодичні виплати одержувачу ренти, який передав боржникові у власність певне майно. Загальний розмір цих виплат (на відміну від ціни в купівлі-продажу) зазвичай не піддається визначенню і не перебуває в жорсткій залежності від вартості переданого майна, а самі виплати можуть здійснюватися не тільки в грошовій, але і в натуральній формі [14, с.27 ].

Таким чином, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно (річ, товар) у власність, господарське відання, оперативне управління (далі для цілей цього розділу - у власність, якщо із суті зобов'язання і статусу сторони в зобов'язанні не випливає інше) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Основними відмітними ознаками зобов'язання з договору купівлі-продажу є: возмездность, безповоротна зміна власника майна (іншого правовласника) і обумовлена ​​цим сплата покупної ціни у вигляді грошової суми.

  1. Предмет та види договору купівлі-продажу

В якості предмета договору купівлі-продажу у ст. 424 ГК називаються річ і певна грошова сума - ціна даної речі.

Під річчю розуміється матеріально-тілесна субстанція, що знаходиться в твердому, рідкому або газоподібному стані, що виступає як товар у цивільному обороті (повної або обмеженою оборотоздатності). У поняття речі як товару входять пов'язані з нею приналежності та документи, які продавець зобов'язаний передати покупцеві згідно з законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу (ст. 434 ГК).

До речей, які є предметом договору купівлі-продажу, відносяться речі рухомі і нерухомі, подільні і неподільні, споживані і неспоживна, індивідуально-визначені і визначені родовими ознаками [19, с.9]. Всі вони вважаються предметом договору купівлі-продажу незалежно від мети придбання покупцем. Речі як предмет договору купівлі-продажу можуть бути призначені для особистого, сімейного і домашнього використання і для професійної та підприємницької діяльності. Договір купівлі-продажу поширює дію не тільки на речі, які є в наявності у продавця на момент укладення договору, але також на речі, які будуть створені або придбані продавцем у майбутньому (ч. 2 ст. 425 ДК).

Не виключається можливість віднесення до речей у договорі купівлі-продажу грошей за умови, що вони виступають у цивільному обороті як звичайного товару продавця, наприклад при продажу ювілейних монет, грошових знаків з метою колекціонування. Що стосується угод з конвертації валют, наприклад рублів в долари США і навпаки, то такі угоди слід вважати договорами міни, але не договорами купівлі-продажу [14, с.30].

У сучасній літературі поширена думка про те, що предмет договору купівлі-продажу не можна обмежувати одним лише товаром, оскільки він також «охоплює дії продавця по передачі товару, а також дії покупця, на його прийняття і оплати» [9, с.23, 11, с.211-212]. Ця позиція заснована на концепції О. С. Іоффе [23, с.82-95], згідно з якою у будь-якого правовідносини одночасно є три різних змісту: матеріальне (тобто саме економічне відношення, що лежить в основі договору); вольове (т . тобто воля держави, втілена в правових нормах) та юридичну (права та обов'язки суб'єктів). Відповідно до цього виділяються і три різних об'єкта договору купівлі-продажу: матеріальний, вольовий і юридичний, в яких втілюється його предмет [22, с.211].

Однак, що означало б прийняття цієї концепції на практиці? Включивши в предмет договору купівлі-продажу, поряд з товаром, також і покупну ціну (саме таке розуміння матеріального об'єкта договору О. С. Іоффе), ми надали б умові про ціну істотний характер, якого воно насправді зазвичай не має. Розуміючи предмет договору як вольовий об'єкт (індивідуальну волю продавця і покупця), ми перевели б всі операції з пороками волі з категорії недійсних в розряд неукладеним, позбавивши тим самим практичного сенсу багато норм про недійсність угод. Нарешті, включення в предмет договору дій сторін по передачі товару і сплату грошей (юридичний об'єкт) абсолютно розмиває межу між укладанням та виконанням договору. Таким чином, широке тлумачення предмета договору купівлі-продажу вельми невдала як з теоретичної, так і з практичної точок зору [14, с.30].

На відміну від раніше діючого законодавства ГК трактує умова про предмет договору купівлі-продажу як його єдина істотна умова. Це означає, що договір купівлі-продажу буде, як правило, вважатися укладеним, якщо сторони узгодили лише предмет договору. У цьому випадку відсутність будь-яких інших умов може бути заповнене за допомогою диспозитивних норм ЦК. Проте для окремих різновидів купівлі-продажу, передбачених § 3-8 глави 30 ЦК, перелік істотних умов договору розширений і може включати, поряд з умовою про предмет, ціну (наприклад, при продажу товару в кредит або продаж нерухомості), або термін (наприклад, договір поставки) [19, с.6].

Гроші як мірило (оцінка) вартості речі є самостійним предметом договору купівлі-продажу поряд з продаваної річчю. У даній якості гроші надають договором купівлі-продажу БЕЗОПЛАТНО характер. Згідно з ч. 1 ст. 402 ЦК угода про їх сплату відноситься до істотних умов укладення договору купівлі-продажу. Ціна ж розглядається як кількісний вимір грошової суми, що сплачується покупцем за придбану річ. Тому, якщо ціна не передбачена договором і не може бути визначена при його виконанні, відповідно до ч. 3 ст. 394 ЦК виконання договору оплачується за ціною, що стягується при порівнянних обставинах за аналогічні речі [16, с.22].

Щодо предмета договору достатньо нечітке формулювання про майнові права міститься у ч. 4 ст. 424 ГК, присвяченій поняттю договору купівлі-продажу.

У ній йдеться про те, що положення, передбачені § 1 гл. 30 ГК про загальні положення про купівлю-продаж, застосовуються до продажу майнових прав, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. При цьому законодавець щодо договору купівлі-продажу або аналогічного йому поняття не вживає тих слів і виразів, які він вживає щодо цінних паперів і валютних цінностей. У зв'язку з цим є всі підстави вважати, що предметом договору купівлі-продажу, виходячи із легального визначення договору, майнові права не є. До їх продажу застосовуються лише окремі положення, що не суперечать змісту і характеру цих прав. Вище вже говорилося, що окремі положення договору купівлі-продажу, як і норма ч. 4 ст. 424 ГК про майнові права, застосовуються у всіх інших відплатних договорах.

У юридичній літературі з даного питання є й інша точка зору [27, с.109-110]. На їхню думку законодавець зараз визнає самого майнове право предметом договору купівлі-продажу.

Однак, при оплатній передачі майнових прав від однієї особи іншій відсутня основна ознака, властивий договором купівлі-продажу, з передачі речі у власність. У даному випадку, як цілком справедливо відзначали Д.І. Мейєр [26, с.225] і Г.Ф. Шершеневич [31, с.414], відбувається не продаж, а поступка права. І такий договір, як зазначає Ю.В. Романець [28, с.259], має іншу спрямованість, ніж договір купівлі-продажу, що виражається в передачі майна у власність.

Головне полягає в тому, що майнові права не є об'єктом права власності. У речовому праві вони існують паралельно і одночасно з правом власності на одну і ту ж річ, перебуваючи на положенні залежних прав [16, с.27].

На виключні майнові права, що стосуються результатів інтелектуальної діяльності, положення ЦК та інших законів про право власності та інші речові права взагалі не поширюються.

Майнові права зобов'язально-правового характеру, в тому числі право про передачу вимоги по угоді є поступкою вимоги, а не передачею його у власність. Остання означало б, що об'єктом права власності ставали б суспільні відносини, невід'ємний елемент змісту яких - майнові права вимог кредиторів до боржників [14, с.36].

Таким чином, єдиним і винятковим предметом договору купівлі-продажу можуть виступати, як сказано в ч. 1 ст. 424 ГК, речі, що є товаром. До числа даних речей належать також цінні папери та валютні цінності (ч. 2 ст. 424 ГК), у відношенні яких поряд із загальними положеннями ЦК про купівлю-продаж можуть застосовуватися спеціальні правила їх купівлі-продажу. У відношенні купівлі-продажу цінних паперів на даний час діє Закон Республіки Білорусь від 12 березня 1992 р. № 1512-З «Про цінні папери і фондових біржах», а щодо валютних цінностей - Закон Республіки Білорусь від 22 липня 2003р. № 226-З «Про валютне регулювання та валютний контроль» [19, с.7].

Законодавець замовчує про можливість купівлі-продажу інших об'єктів цивільних прав. Чи означає це, що розглянутий перелік предметів продажу можна розширити, наприклад за рахунок суб'єктивних обов'язків чи нематеріальних благ?

З одного боку, обов'язки суб'єкта (борги) не можуть бути самостійним предметом продажу, оскільки їх переклад на набувача за зустрічну плату абсурдний. З іншого боку, угода про переведення боргу, за яким первісний боржник виплачує компенсацію новому боржнику, є одностороннім договором і тому не охоплюється поняттям купівлі-продажу: тут сам «продавець» сплачує грошове відшкодування, яке, отже, не має нічого спільного з купівельною ціною . Втім, ЦК передбачає випадок, коли суб'єктивні обов'язки можуть входити в предмет продажу: якщо вони є частиною такого специфічного майнового комплексу, як підприємство. Але й тут предмет договору не може вичерпуватися одними лише обов'язками [25, с.114].

Купівля-продаж нематеріальних благ також неможлива, оскільки вони зазвичай є атрибутами, індивідуалізують особистість їх носія (володаря), або необхідними умовами її існування, а тому в принципі не можуть відчужуватися. Допустима возмездная передача лише прав на деякі нематеріальні блага, наприклад за договором комерційної концесії, але не самих благ. Так, можна передати право використання імені в комерційних цілях (шаховий комп'ютер «Каспаров»), але при цьому ім'я не змінить свого носія, тобто не буде продано [14, с.38].

Результати інтелектуальної діяльності - винаходи, промислові зразки та ін - також є нематеріальними благами і не можуть виступати предметом продажу як такі (на відміну від прав на них). Неможливість їх відчуження обумовлена ​​самою природою цих об'єктів: вони є результатом відображення буття, дійсності свідомістю людини і в цьому сенсі належать всім і не належать нікому [18, с.221].

У гол. 30 ЦК виділені наступні види договору купівлі-продажу: договір роздрібної купівлі-продажу, договір поставки товарів, договір поставки товарів для державних потреб, договір контрактації, договір енергопостачання, договір продажу нерухомості, договір продажу підприємства. Чи існує загальний критерій для розмежування названих видів договорів купівлі-продажу?

На думку В.В. Витрянского, «регулюючи названі договори в якості окремих видів договору купівлі-продажу, закон міг обмежитися лише вказівкою на їх кваліфікуючі ознаки і встановленням стосовно до цих договорів деяких підлягають пріоритетному застосуванню спеціальних правил, що враховують специфіку регульованих правовідносин. Якої-небудь єдиний критерій для розмежування окремих видів договорів купівлі-продажу відсутня »[11, с.236]. Інакше вважає Н.І. Клейн, на думку якої в якості критеріїв (ознак) розмежування договору купівлі-продажу на види «в ГК використовуються або дві ознаки - сторони договору, мета покупки, або кілька - сторони, мета купівлі, об'єкт покупки, тобто вид товару, що купується, спосіб виконання договору »[12, с.43].

Таким чином, предметом договору купівлі-продажу є річ (товар), з приводу переходу у власність від продавця до покупця якої і полягає даний договір. Істотною умовою даного договору є умова про предмет і його кількості. За юридичною природою договір купівлі-продажу є консенсуальним (вважається укладеним з моменту досягнення угоди з усіх істотних умов), взаємним (як продавець, так і покупець мають права і несуть обов'язки, передбачені законом та договором), оплатним (договором, за яким одна сторона (продавець) має отримати плату чи інше зустрічну надання за виконання своїх обов'язків від іншої сторони (покупця). Чинним законодавством Республіки Білорусь проведено розмежування загального поняття купівлі-продажу за видами: договір роздрібної купівлі-продажу, договір поставки товарів, договір поставки товарів для державних потреб, договір контрактації, договір енергопостачання, договір продажу нерухомості, договір продажу підприємства.

 1. Сторони, форма договору та обов'язки сторін

2.1 Сторони і форма договору купівлі-продажу, інші умови договору

Продавцем за договором купівлі-продажу виступає особа, яка має право власності на річ (далі - товар), або інша особа, уповноважена законом на продаж товару. У якості останнього можуть бути [16, с.28]:

1) організація (юридична особа, наділена правом господарського відання (ст. 114 ЦК) або оперативного управління (ст. 115 ЦК);

2) комісіонер (ч. 1 ст. 880 ЦК);

3) особа, яка здійснює продаж товару з публічних торгів;

5) довірчий керуючий за договором довірчого управління (ст. 895 ЦК);

6) опікун власника (п. 2 ст. 32 ЦК).

Правовий статус особи, що виступає продавцем у договорі купівлі-продажу, не має значення. Їм можуть бути як підприємець, так і будь-яке інше фізична та юридична особа, Республіка Білорусь, адміністративно-територіальна одиниця, наділена правом розпорядження належним йому майном.

Покупцями за договором купівлі-продажу можуть виступати всі суб'єкти цивільного права, які мають у кожному конкретному випадку необхідними економічними та юридичними можливостями [19, с.12]. Юридична можливість участі в договорі купівлі-продажу не тільки для покупців, але і для продавців може бути обмежена наявною у них правоздатністю, а для фізичних осіб - і дієздатністю, видом і характером речових прав на товар, оборотоспособностью предмета договору. Так, дієздатність фізичних осіб прямо залежить від їхнього віку і психічного стану здоров'я в момент укладення договору (ст. 16, 20, 25 - 31 ЦК).

Правоздатність юридичних осіб залежить від їх правового статусу (комерційні та некомерційні організації) та виду діяльності (ст. 45 ЦК). Участь Республіки Білорусь, адміністративно-територіальних одиниць в договорах купівлі-продажу значною мірою зумовлюється тими публічними функціями, які вони повинні здійснювати як державно-правові освіти і структури місцевого самоврядування.

До сторін договору купівлі-продажу та мети придбання товару цивільне законодавство Республіки Білорусь передбачає певні вимоги [25, с.114]. Наприклад, за договором поставки постачальник-продавець повинен бути особою, що здійснює підприємницьку діяльність, а покупець - використовувати вироблені чи товари, що закуповуються у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 476 ЦК) .

За договором контрактації однією стороною виступає виробник сільськогосподарської продукції, що вирощує (виробляє) сільськогосподарську продукцію, а інший - заготівельник, тобто особа, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу (ч. 1 ст. 505 ЦК).

У договорі енергопостачання однією зі сторін виступає енергопостачальна організація (п. 1 ст. 510 ЦК).

За договором роздрібної купівлі-продажу, у свою чергу, продавець повинен здійснювати підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб.

Ціна договору купівлі-продажу є його істотною умовою лише у випадках, прямо передбачених законом, наприклад у роздрібної купівлі-продажу, при продажу товару в розстрочку або продажу нерухомості, у тому числі підприємства. В інших видах договору купівлі-продажу умова про ціну може й не бути, що не підриває дійсності угоди. Тут застосовується правило ч. 3 ст. 394 ЦК: за відсутності в договорі відповідної умови товар повинен бути оплачений за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари [16, с.28].

Ціна в договорі купівлі-продажу, як правило, узгоджується самими сторонами, тобто є вільною (договірної). При цьому порядок визначення ціни може бути різним. Вона може встановлюватися безпосередньо, тобто шляхом вказівки на певну грошову суму, що сплачується за одну одиницю товару або за весь товар, що продається (наприклад, 1 млн. руб. За 1 т. товару). Також можливо і фіксування цін шляхом вказівки на порядок їх визначення (з використанням додаткових критеріїв) без зазначення конкретної велічіни2. Останній спосіб найчастіше застосовується в господарській практиці підприємців.

Зазвичай ціна товару встановлюється у білоруських рублях, проте можливе її визначення і в валюті іншої країни. Цьому не перешкоджає й існуючий в законодавстві заборону на виробництво розрахунків між білоруськими резидентами в іноземній валюті. Зазначене обмеження стосується тільки валюти платежу (як засобу розрахунків), але не поширюється на визначення валюти ціни (тобто масштабу визначення вартості товару) [18, с.226].

Свобода визначення ціни сторонами договору купівлі-продажу не є абсолютною і в ряді випадків прямо обмежена законом. Так, у публічних договорах роздрібної купівлі-продажу ціна продаваних товарів, за загальним правилом, встановлюється однакової для всіх споживачів. У договорах приєднання свобода визначення ціни трансформується у можливість погодитися із запропонованою контрагентом ціною чи взагалі відмовитися від укладення договору. Крім того, ціни на деякі групи товарів, що представляють особливе значення для народного господарства, можуть безпосередньо встановлюватися або регулюватися державою [14, с.40].

Термін договору купівлі-продажу, за загальним правилом, не є його істотною умовою. Однак для договорів поставки або продажу товарів у кредит з розстрочкою платежу термін виконання відповідних зобов'язань набуває особливого значення. Тому ГК відносить його до числа істотних умов цих договорів [19, с.16].

Термін договору купівлі-продажу може бути визначений сторонами календарною датою, закінченням періоду часу, вказівкою на подію, яка неминуче має настати (наприклад, відкриття навігації), або моментом пред'явлення вимоги. Якщо ж термін договору сторонами не встановлено, його слід визначати виходячи із загальних правил ст. 295 ГК з урахуванням вимог ст. 427 ГК Республіки Білорусь.

Так, положення про термін виконання зобов'язання, передбачені ст. 295 ГК, застосовуються в першу чергу до обов'язку продавця щодо передачі товару, яка повинна бути виконана в розумний строк після виникнення відповідного зобов'язання. Тоді як термін виконання зустрічного обов'язку покупця з оплати товару визначається інакше. Він, за загальним правилом, приурочений до моменту передачі товару покупцеві (безпосередньо до або після моменту передачі).

Від договорів купівлі-продажу із зазначенням терміну виконання слід відрізняти договори на термін, т. е. з умовою їх виконання до суворо визначеного терміну. Такими договорами визнаються угоди, із змісту яких ясно випливає, що у разі порушення терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору (ч. 2 ст. 427 ЦК). У принципі, будь-який договір купівлі-продажу може бути оформлений як договір на термін, для цього досить відповідної вказівки в самій угоді. Але строковий характер договору може бути обумовлений і особливостями предмета купівлі-продажу. Так, постачання партії ялинкових іграшок повинна, очевидно, проводитися до Нового року, бо після нього покупець втратить інтерес до цих товарів як мінімум на рік. У вилучення із загальних правил, встановлених ст. 296 ДК, дострокове виконання таких договорів (так само як і виконання після закінчення терміну) можливе тільки за згодою покупця [25, с.114].

Форма договору купівлі-продажу визначається його предметом, суб'єктним складом і ціною. Всі договори продажу нерухомості (в тому числі підприємств) повинні під загрозою недійсності укладатися в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (ст. 520, 530 ЦК), і підлягають обов'язковій державній реєстрації [19, с.16].

Щодо форми договорів купівлі-продажу рухомих речей застосовуються загальні правила ст. 159-166 ГК: письмова форма потрібна лише для договорів за участю юридичних осіб, а також для договорів між громадянами, якщо їх ціна в 10 разів і більше перевищує розмір базової величини. Однак письмова форма не обов'язкова, якщо такі угоди виконуються в момент вчинення (більшість договорів роздрібної купівлі-продажу).

Порядок укладення договору купівлі-продажу регулюється загальними нормами глави 28 ЦК. Проте для окремих різновидів купівлі-продажу закон встановлює особливі правила. Такі, зокрема, норми про публічної оферти і момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу (ст. 463, 464 ЦК), про обов'язкове врегулюванні розбіжностей при укладенні договору поставки (ст. 477 ЦК), про підстави та порядок укладання державного контракту на поставку товарів для державних потреб (ст. 4974929 ЦК), про особливості укладання договору енергопостачання (ст. 510 ЦК) та деякі інші.

Кількість товару. Умова про кількість товару є істотною умовою договору купівлі-продажу, при недотриманні якого договір вважається неукладеним. Кількість товару повинна бути висловлена ​​в одиницях виміру або у грошовому вираженні [16, с.31].

Асортимент товару. Якщо договором встановлено певний асортимент товару (за видами, моделями, розмірами, кольором), продавець повинен передати товар у відповідності з ним.

Якщо договором асортимент не визначений, хоча із суті зобов'язання випливає така необхідність, продавець передає товар в асортименті виходячи з потреб покупця, які йому були відомі, або має право відмовитися від виконання договору [16, с.32].

Якість товару. Товар повинен відповідати якості, яке визначено договором. У разі відсутності умови про якість товару продавець зобов'язаний передати товар, придатний для цілей його використання. При продажу товару за зразками або опису товар повинен відповідати їм. Гарантія якості - надання товару відповідної якості, з гарантією того, що він буде відповідати встановленим вимогам протягом певного часу (гарантійного терміну). Гарантія якості поширюється і на всі складові частини товару. Гарантійний строк починає текти з моменту передачі товару покупцеві. При неможливості використовувати товар з не залежних від покупця обставинам, гарантійний строк продовжується на час таких обставин за умови повідомлення продавця про них [14, с.42].

Тара та упаковка товару. Товар повинен бути переданий у відповідній тарі або упаковці відповідно до договору (виняток, якщо за своїм характером товар не вимагає тари або упаковки). Якщо договір не передбачає цієї умови, товар повинен бути упакований звичайним для такого товару способом або способом, що забезпечує його збереження при транспортуванні і зберіганні.

Комплект і комплектність. Якщо інше не передбачено договором, продавець зобов'язаний передати певний набір товарів у комплекті одночасно. Продавець також повинен дотримуватися вимог щодо комплектності товару, що відповідає умовам договору, звичаїв ділового обороту і іншим звичайно ставляться умов.

Оплата товару. Товар повинен бути оплачений до або після його передачі, якщо інше не передбачено законом, договором або випливає із суті зобов'язання.

При несплаті в строк продавець має право вимагати разом з оплатою товару та сплати відсотків за невиконання грошового зобов'язання.

Договором можуть бути передбачені такі види оплати товару [16, с.35]:

- Попередня оплата (ст. 457 ГК Республіки Білорусь) - обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі його в строк, встановлений договором. При несплаті продавець має право відмовитися від виконання договору;

- Оплата товару, проданого в кредит (ст. 458 ЦК) - оплата товару через певний час після його передачі покупцеві. Покупець проводить оплату в строк, встановлений договором. При невиконанні обов'язки покупцем продавець має право вимагати оплати товару або його повернення. При несплаті в строк на прострочену суму підлягають сплаті відсотки за невиконання грошового зобов'язання. Товар до повної його оплати визнається які у заставі у продавця;

- Оплата товару в розстрочку (ст. 459 ЦК) - оплата товару в розстрочку. Істотними умовами такого договору є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів. Продавець має право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення товару, у разі якщо покупець не справив у встановлений термін черговий платіж за проданий товар [19, с.17].

Таким чином, сторонами за договором купівлі-продажу виступають покупець і продавець. Договір може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законодавством або не випливає з характеру товару. Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару. Форма договору купівлі-продажу визначається його предметом, суб'єктним складом і ціною.

  1. Обов'язки сторін за договором купівлі-продажу

Беруть участь у договорі купівлі-продажу продавець і покупець мають права і несуть обов'язки, що відображають призначення цього договору.

Правила законодавства з цього питання в основному диспозитивних і можуть конкретизуватися в договорі. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, передбачений договором купівлі-продажу. Якщо продавець не виконав цей обов'язок, покупець має право відмовитися від виконання договору. При відмові продавця передати індивідуально-визначену річ покупець має право пред'явити продавцеві вимоги, передбачені ст. 369 ГК [25, с.115].

Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, продавець зобов'язаний одночасно з передачею речі передати покупцеві її належності, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію з експлуатації тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором. Якщо ж продавець не передає або відмовляється передати покупцеві стосуються товару приналежності або документи, покупець має право призначити йому розумний строк для їх передачі. Якщо приналежності або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право відмовитися від товару [14, с.43].

Продавець зобов'язаний передати товар у власність покупця вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб (ст. 430 ЦК). За договорами між державними юридичними особами (унітарними підприємствами та державними установами) до покупця переходить право господарського відання або оперативного управління майном.

Цивільне законодавство Республіки Білорусь передбачає два випадки, коли обов'язок продавця про передачу товару вважається виконаною.

По-перше, якщо договором передбачено обов'язок продавця доставити товар, обов'язок продавця про передачу товару вважається виконаною в момент вручення його покупцеві або зазначеній ним особі [14, с.43].

По-друге, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару, то обов'язок продавця про передачу товару вважається виконаною з моменту надання товару в розпорядження покупця. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, коли до терміну, передбаченому договором, товар готовий до передачі в належному місці і покупець відповідно до умов договору обізнаний про готовність товару до передачі. Товар не визнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування чи іншим чином. У силу диспозитивного характеру даної норми в договорі може бути передбачено інше (ч. 1 ст. 428 ЦК).

У випадках, коли з договору не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше (ч.2 ст. 428 ЦК) [16, с.40].

Момент виконання обов'язку продавця передати товар має важливе значення, від нього залежить перехід ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару. У ст. 429 ЦК встановлено наступне правило: ризик переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Коли товар продається під час його перебування в дорозі, ризик випадкової загибелі (ушкодження) товару переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором або звичаями ділового обороту. Якщо ж у момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено чи пошкоджено, і не повідомив про це покупця, умова договору про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, по вимогу покупця може бути визнано судом недійсним.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в строк, встановлений договором купівлі-продажу. У випадку, якщо договір не дозволяє визначити термін передачі товару, він підлягає визначенню за правилами, встановленими у ст. 295 ГК, які головним орієнтиром називають розумний термін.

Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою його виконання до суворо визначеного терміну. Причому з договору має ясно випливати, що у разі порушення терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець вправі виконувати такий договір до настання або після закінчення визначеного в ньому терміну тільки за згодою покупця (ст. 427 ЦК).

Кількість товару. Кількість товару, що передається передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру (наприклад, метрах, тоннах, штуках) або в грошовому вираженні. Умова про кількість товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку його визначення. У тому випадку, якщо договір купівлі-продажу не дозволяє визначення кількості що підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним (ст. 435 ЦК).

У ЦК передбачені наслідки порушення умови про кількість товару. Якщо продавець на порушення договору передав покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором, покупець має право або вимагати відсутню кількість товару, або відмовитися від переданого товару і від його оплати (якщо товар оплачено, вимагати повернення сплаченої грошової суми) [16, с.40] .

Якщо продавець передав покупцеві товар у кількості, перевищує вказаний у договорі, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця. Порядок сповіщення передбачений ч. 1 ст. 453 ГК. У випадку, коли в розумний строк після отримання повідомлення продавець не розпорядиться відповідної частиною товару, покупець має право, якщо інше не передбачено договором, прийняти весь товар. При цьому додатково прийнятий товар оплачується за ціною, визначеною для товару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не визначена угодою сторін (ст. 436 ЦК).

Сторони можуть погодити передачу товарів у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами чи іншими ознаками (асортимент товарів) [19, с.20]. Якщо із суті зобов'язання випливає, що товари повинні бути передані покупцеві в асортименті, але він не визначений і в договорі не встановлений порядок його визначення, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору. Якщо товари передані в асортименті, що не відповідає договору, покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми (ст. 438 ЦК).

Якість товару. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу. Якщо в договорі купівлі-продажу відсутня умова про якість товару, то продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Якщо покупець сповістив продавця про конкретну мету придбання товару, то продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для використання у відповідності з цими цілями. При продажу товару за зразком та (або) за описом продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису [14, с.45].

Коли законом або у встановленому ним порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару, продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний цим обов'язковим вимогам. Обов'язкові вимоги до якості товару визначаються загальними та спеціальними технічними регламентами, прийнятими законом. До розробки таких регламентів сторони повинні керуватися раніше затверджених стандартів (СТБ, ГОСТами) і технічними умовами на окремі види товарів. За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами (ст. 439 ЦК) [25, с.117].

Товар повинен відповідати вимогам якості товару в момент передачі покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не передбачений договором купівлі-продажу, і в межах розумного строку має бути придатним для цілей, для яких товари такого роду звичайно використовуються (законна гарантія). Договірна гарантія якості товару має місце, коли вона передбачена договором купівлі-продажу [18, с.227].

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який повинен відповідати вимогам якості товару протягом певного часу, встановленого договором (гарантійного терміну). Гарантія якості товару поширюється і на всі складові його частини (комплектуючі вироби), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу (ст. 440 ЦК).

Для багатьох товарів встановлений термін придатності, після закінчення якого товар вважається непридатним для використання за призначенням. Термін придатності товару може бути визначений періодом часу, що обчислюється від дня його виготовлення, протягом якого товар придатний до використання, або датою, до настання якої товар придатний до використання. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець зобов'язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення терміну придатності, якщо інше не передбачено договором (ст. 442 ЦК).

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо комплектності [19, с.21]. Це сукупність основних і комплектуючих виробів (наприклад, запасних частин), що використовуються за загальним призначенням. При відсутності договірної умови про комплектність товару вона визначається звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться. Наслідки передачі некомплектного товару передбачені ст. 450 ГК.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товару). У цьому випадку зобов'язання вважається виконаним з моменту передачі всіх товарів, включених до комплекту. Продавець зобов'язаний передати покупцеві всі товари, що входять в комплект одночасно, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання (ст. 449 ЦК).

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який не вимагає затаривания і (або) упаковки, якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання. У договорі можуть бути і не визначені вимоги до тари й упаковки [19, с.22]. У цьому випадку товар повинен бути затарений і (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого - способом, який забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування (ст. 451 ЦК). Слід сказати, що існують товари, які не вимагають ні затарювання, ні упаковки, наприклад земельні ділянки, цінні папери [25, с.117].

Обов'язок покупця прийняти товар. Покупець зобов'язаний прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. Покупець зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні для забезпечення передання та одержання відповідного товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу. У випадках, коли покупець на порушення закону, інших правових актів або договору купівлі-продажу не приймає товар або відмовляється його прийняти, продавець має право вимагати від покупця прийняти товар або відмовитися від виконання договору (ст. 454 ЦК).

Обов'язок покупця оплатити товар. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу. У передбачених законом випадках застосовуються ціни (тарифи, ставки, розцінки тощо), встановлювані чи регульовані уповноваженим на те державним органом, наприклад на електроенергію, газ. Якщо ціна не передбачена договором і не може бути визначена виходячи з його умов, покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічний товар. Покупець також зобов'язаний вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до закону, іншими правовими актами, договором або звичайно ставляться необхідні для здійснення платежу (ст. 455 ЦК).

Коли договір купівлі-продажу передбачає, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що обумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу перегляду ціни, вона визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару [16, с.44].

Покупець зобов'язаний оплатити товар безпосередньо до або після його передачі. Інше може бути передбачено ЦК, іншим законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу чи випливати із суті зобов'язання. Договором може бути передбачений обов'язок покупця оплатити товар у розстрочку [14, с.50].

Договором може бути передбачений обов'язок покупця за попередньою оплатою товару. Під попередньою оплатою слід розуміти оплату товару повністю або частково до передачі товару продавцем (ст. 457 ЦК). Якщо покупець не виконує обов'язок щодо попередньої оплати товару, застосовуються правила про зустрічний виконанні зобов'язань і продавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань (ст. 309 ЦК).

Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати, не виконує обов'язок передати товар у встановлений строк (ст. 427 ЦК), покупець вправі вимагати передачі оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати за товар, не переданий продавцем [25, с.118].

Оплата товару, проданого в кредит, має місце в тих випадках, коли договором купівлі-продажу передбачена оплата товару через певний час після його передачі покупцеві. З моменту передачі товару покупцеві і до його оплати товар, проданий в кредит, визнається які у заставі у продавця для забезпечення виконання покупцем його обов'язку по оплаті товару.

Якщо покупець, який отримав товар, не виконує обов'язок щодо його оплати у встановлений договором термін, продавець має право вимагати оплати переданого товару або повернення неоплачених товарів. На прострочену суму підлягають сплаті відсотки у відповідності зі ст. 365 ЦК з дня, коли за договором товар повинен був бути сплачений, до дня оплати товару покупцем. Договором може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, починаючи з дня його передачі продавцем.

Договором купівлі-продажу може бути передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. Тоді покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено законом або договором або не випливає із призначення та властивостей товару. Якщо в термін, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не настануть інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, інше може бути передбачено договором (ст. 461 ЦК).

 1. Роздрібна купівля-продаж

Зміст договору фінансування під поступку грошової вимоги складають права та обов'язки фінансового агента і клієнта.

Роздрібна купівля-продаж - найпоширеніший вид договору купівлі-продажу. Щодня в світі відбуваються мільярди таких угод, які в своїй сукупності утворюють роздрібний торговельний оборот. На своєму шляху до споживача товари зазвичай проходять цілий ряд етапів (закупівля сировини, виробництво, розподіл в порядку оптової торгівлі), опосредуемих різними правовими формами. Але в кінцевому рахунку саме обслуговування потреб населення - головна мета всієї економіки. Постачання товарами величезної маси споживачів здійснюється у формі договору роздрібної купівлі-продажу. Він є фінальною правовою формою, опосередковують процеси звернення матеріальних благ перед тим, як вони будуть спожиті [14, с.64].

На цьому останньому етапі держава ще має можливість активно втрутитися в регулювання процесів розподілу, відкоригувати зворотні зв'язки між споживанням і виробництвом. Проте й саме споживання товарів почасти регулюється законодавством про роздрібну купівлю-продаж. Адже тільки належне виконання зобов'язання припиняє його. Якщо ж права споживача порушені, закон продовжує захищати їх аж до моменту остаточного виконання договору [19, с.24].

Настільки значна роль договору роздрібної купівлі-продажу обумовлює найпильнішу увагу, яку приділяють йому законодавцем. Джерела правового регулювання цього зобов'язання відображають як споживчий (загальногромадянський) характер роздрібної купівлі-продажу, так і різноманітність видів продажу окремих груп товарів. Основне місце тут займає § 2 глави 30 ЦК про роздрібну купівлю-продаж. У частині, що не суперечить йому, діють Закон Республіки Білорусь «Про захист прав споживачів» та ряд інших спеціальних законів. Для продажу окремих видів товарів підзаконними актами встановлені особливі правила (Указ Президента Республіки Білорусь від 1 вересня 2010 р. № 450 «Про ліцензування окремих видів діяльності»; Декрет Президента Республіки Білорусь від 14 липня 2003 р. № 17 «Про ліцензування окремих видів діяльності» і т.д.) [18, с.46].

Відповідно до ч.1 ст. 462 ГК Республіки Білорусь за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, або особа, яка здійснює ремісничу діяльність або разову реалізацію товарів на ринку, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю [30, с.213].

Так само, як і купівля-продаж взагалі, договір роздрібної продажу породжує зобов'язання за відплатним відчуженню майна. Він вважається укладеним з моменту досягнення угоди між сторонами, тобто є консенсуальним, хоча визначення цього моменту має значну специфіку. Зобов'язання сторін носять зустрічний характер, отже, договір є взаємним [14, с.65].

Договір роздрібної купівлі-продажу у всіх випадках публічний (ч. 2 ст. 462 ЦК) і, як правило, виступає як договору приєднання.

Зазначені особливості суб'єктного складу та предмету договору звичайно достатні для його відмежування від інших видів купівлі-продажу. Але нерідкі й випадки, коли роздрібну купівлю-продаж надзвичайно складно відрізнити, наприклад, від поставки. Уявімо, що некомерційна організація набуває в універмазі офісні меблі. Оскільки такі товари використовуються для «іншого» споживання, не пов'язаного з особистим, сімейним, домашнім використанням, ні з веденням підприємницької діяльності, вони, в принципі, можуть виступати предметом як роздрібної купівлі-продажу (ч. 1 ст. 462 ЦК), так і поставки (ст. 476 ЦК). Суб'єктний склад угоди (підприємець - непідприємців) також дозволяє кваліфікувати її і як роздрібну купівлю-продаж, і як поставку. У цьому випадку для розмежування двох суміжних договорів слід звернути увагу на інші відмітні особливості роздрібної купівлі-продажу, зокрема на її публічний характер, відсутній у договору поставки. Так, якщо продаж меблів здійснюється в торговому залі універмагу, на загальних і рівних для всіх підставах, «в чергу» з іншими покупцями, що виникає зобов'язання тяжіє до роздрібної купівлі-продажу. Навпаки, якщо універмаг реалізує товар зі складу, в індивідуальному порядку «позачергово», погоджуючи умови договору з покупцем, отримуючи оплату за безготівковим розрахунком, без допомоги касового апарату, можна вважати, що укладений договір має більше подібності з поставкою [19, с. 30].

У нормативних актах, що регулюють особливості роздрібного товарообігу в окремих галузях, купівля-продаж часто необгрунтовано змішується з наданням послуг (наприклад, послуг громадського харчування). Причина цих непорозумінь у тому, що в економіці роздрібним товарообігом вважається сукупність всіх угод з умовою готівкової оплати (у тому числі договорів прокату, побутового підряду, надання послуг громадянам і т. п.). Але в юридичному розумінні послуга - це дія, результат (цінність) якого невіддільний від самої дії і виявляється (споживається) у процесі надання послуги. Тоді як товар, що є предметом купівлі-продажу, завжди речових та існує як такої (незалежно від дій продавця про передачу товару) [25, с.120].

Продавцем за договором може виступати тільки підприємець (індивідуальний чи колективний - комерційна організація), що здійснює діяльність з продажу товарів у роздріб. Остання умова означає, що характер та обсяг правоздатності особи повинні припускати можливість ведення роздрібної торгівлі. Так, банк або індивідуальний підприємець-юрист не можуть виступати в цьому договорі на стороні продавця. Крім того, роздрібна торгівля деякими видами товарів (насамперед підакцизними: алкоголем, тютюновими та ювелірними виробами, бензином і т. д.) може здійснюватися тільки на основі спеціальної ліцензії. Таким чином, коло можливих продавців за договором роздрібної купівлі-продажу виявляється вже, ніж у договорі поставки (постачальником може бути будь-який підприємець, не обов'язково роздрібний торговець) [18, с.229].

Покупцем за договором зазвичай виступає громадянин. Юридичні особи можуть купувати товари в порядку роздрібної торгівлі виключно з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. У відношенні комерційних організацій діє презумпція, згідно з якою всі здійснювані ними угоди носять підприємницький характер, що обмежує можливість їх участі у зазначеному договорі. Навпаки, придбання товарів некомерційними організаціями, за загальним правилом, вдягається у форму роздрібної купівлі-продажу, якщо товар купується в роздрібній торговельній мережі [14, с.65].

У відносно ряду товарів, обмежених в обігу, законодавством встановлені спеціальні вимоги до покупців, які повинні мати відповідну правоздатністю (наприклад, щодо купівлі зброї). Особливий характер роздрібної купівлі-продажу абсолютно виключає можливість участі в цій операції держави, так як воно не є ні підприємцем, ні споживачем.

Предметом договору можуть бути будь-які речі, не вилучені з обігу, як визначаються родовими ознаками, так і індивідуально-визначені. Продаватися у порядку роздрібної торгівлі можуть і існуючі, і майбутні речі. Зрозуміло, останній випадок нетиповий, адже більшість договорів роздрібної купівлі-продажу укладається та виконується практично одночасно (розрив у часі між видачею товарного чека і оплатою і отриманням товару, як правило, невеликий). Однак норми ЦК не перешкоджають продажу майбутніх речей, тому відповідні договори також можуть мати місце (іноді в каталогах фірм посилкової торгівлі рекламуються товари, які в даний момент ще не виробляються) [19, с.31].

Як співвідносяться предмети купівлі-продажу взагалі і договору роздрібної купівлі-продажу зокрема? Очевидно, предмет останнього вже. Так, продаж майнових прав навряд чи може здійснюватися у формі роздрібної торгівлі. Права із зобов'язань договірного характеру зазвичай існують в рамках відносних правовідносин, прив'язані до конкретного боржника, а тому не існують у масових кількостях, необхідних для роздрібної торгівлі. Виключні права в більшості випадків пов'язані з індивідуалізацією правовласника, і тому також не можуть бути предметом роздрібного продажу. Речові права слідують за конкретною річчю, у відриві від якої продати їх дуже важко. Зазначене, однак, не означає принципової неможливості роздрібного продажу майнових прав. Так, фондові магазини, яких у нас стає все більше, пропонують до продажу громадянам різні цінні папери: акції, облігації, векселі. Їх покупка означає набуття громадянином відповідних майнових прав, втілених у цих паперах. Такі договори відповідають всіма ознаками роздрібної купівлі-продажу. Але предметом зазначених угод є все-таки не самі права, а цінні папери як речі особливого роду. Тому предметом договору роздрібної купівлі-продажу можуть бути тільки речі [14, с.66].

Таким чином, предметом договору роздрібної купівлі-продажу можуть бути тільки речі, використовувані для особистого, сімейного, домашнього (тобто побутового) або іншого споживання, не пов'язаного з веденням підприємницької діяльності [30, с.214].

Ціна договору роздрібної купівлі-продажу, як випливає зі ст. 464 ЦК, визнається його істотною умовою. Це правило безпосередньо пов'язане з нормами, що визначають момент укладання договору. З огляду на характер роздрібної купівлі-продажу як договору приєднання, ч. 1 ст. 470 ЦК передбачає, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу. При цьому ціна товарів, за загальним правилом, повинна встановлюватися однаковою для всіх покупців (ч. 2 ст. 396 ЦК). Звідси можна зробити висновок про те, що покупець за договором роздрібної купівлі-продажу не може безпосередньо брати участь у визначенні ціни товару.

Термін договору роздрібної купівлі-продажу визначається самими сторонами і є звичайним умовою договору. Істотний характер він обов'язково набуває лише в договорах купівлі-продажу товару в кредит з розстрочкою платежу. Відсутність у договорі умови про строк заповнюється за допомогою диспозитивних норм підзаконних актів, що регулюють окремі різновиди роздрібної купівлі-продажу, і загальних норм ЦК.

Стаття 466 ЦК містить правила про договори, укладені з умовою прийняття товару покупцем у визначений термін. У такому договорі моменти укладення (шляхом оплати) і прийняття товару покупцем не збігаються. Практична цінність вказаної статті невелика, оскільки всі її положення дублюють загальні норми ЦК. Так, неявка покупця для прийняття товару у визначений термін може розглядатися продавцем як відмова покупця від виконання договору [25, с.121].

Правила про форму та порядок укладання договору роздрібної купівлі-продажу мають ряд особливостей. За загальним правилом, цивільно-правовий договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди по всіх його істотних умов (ст. 402 ЦК). Договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним з моменту видачі продавцем покупцеві документа, що підтверджує оплату товару (касового, товарного чека і т. п.). Однак оплата товару та досягнення угоди між сторонами - це не одне і те ж. Іноді оплата йде за угодою сторін (товар відібраний, а потім сплачено), іноді передує йому. Останній випадок має місце, коли покупець, визначивши для себе потрібний товар, оплачує його в касу [14, с.68].

У момент оплати магазин (в особі касира) може і не знати, який товар і в якій кількості має намір придбати покупець, який назвав загальну суму покупки. Однак в силу прямої вказівки ст. 463 ЦК договір роздрібної купівлі-продажу буде, за загальним правилом, вважатиметься укладеним саме з моменту оплати товару. Очевидно, тут ми стикаємося з особливою юридичною фікцією: оплата завжди розуміється як відбулося угоду сторін. Це законодавче рішення небездоганно, але має і свої позитивні риси. Адже момент оплати товару завжди формально визначений, а це знімає можливі суперечки, був укладений договір чи ні.

Строго кажучи, ст. 463 ГК пов'язує момент укладення договору не з оплатою, а з видачею документа, що підтверджує оплату. Це формулювання не зовсім вдала.

По-перше, відсутність у покупця зазначеного документа не позбавляє його можливості посилатися на показання свідків на підтвердження укладення договору і його умов. По-друге, багато видів роздрібної купівлі-продажу (торгівля на ринках, з лотків, продаж газет і т. д.) взагалі не передбачають видачі касових чеків. Таким чином, ст. 463 ГК слід тлумачити в тому сенсі, що договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оплати покупцем товару, який часто супроводжується видачею чека. Зазначене правило має диспозитивний характер і може бути змінено як законом, так і самим договором роздрібної купівлі-продажу (ст. 463 ЦК).

В якості особливого різновиду роздрібної купівлі-продажу законодавець виділяє договір продажу з використанням автоматів (ст. 468 ЦК). Його єдина особливість - укладення шляхом вчинення конклюдентних дій. Публічний характер договору роздрібної купівлі-продажу проявляється в особливому порядку його укладення. Оферентом, як правило, тут виступає продавець, а сама оферта у більшості випадків-публічна. У разі публічної оферти покупець може судити про її існування за фактичними обставинами справи. Так, якщо автомат включений і забезпечений товаром, значить, в наявності оферта, яку покупець має право акцептувати. Якщо ж товар закінчився або в автомата чергу (що, як правило, помітно з першого погляду), те оферта тимчасово знята і покупцеві доведеться почекати її відновлення [14, с.69].

Обов'язки продавця в договорі роздрібної купівлі-продажу складаються в передачі покупцеві товару [19, с.32]:

- У певному місці;

- З усіма речами та документами, які стосуються товару;

- В узгодженому кількості;

- У певному асортименті;

- У відповідній комплектності і в комплекті, якщо такий передбачений;

- Встановленої якості;

- Вільним від прав третіх осіб;

- В належній упаковці та (або) тарі.

Важлива обов'язок продавця - надання покупцеві необхідної і достовірної інформації про товар (ст. 465 ЦК). Цей обов'язок існує ще до моменту укладення відповідного договору і випливає з публічного характеру роздрібної купівлі-продажу. Кореспондуючі їй право покупця виникає в момент, коли він висловив намір придбати той чи інший товар. Інформація, яку надає покупцеві, повинна володіти необхідною повнотою і достовірністю, щоб він міг зробити правильний вибір товару. Невиконання продавцем зазначеного обов'язку визнається необгрунтованим ухиленням його від укладення договору роздрібної купівлі-продажу і дає покупцеві право вимагати відшкодування збитків. Якщо договір все-таки був укладений, незважаючи на відсутність у покупця необхідної інформації про товар, він має право в межах розумного терміну розірвати його і стягнути з продавця збитки (ч. 3 ст. 465 ЦК).

Основний обов'язок покупця - оплата купленого товару. Однак у роздрібної купівлі-продажу договір, за загальним правилом, вважається укладеним саме з моменту оплати. У цьому випадку єдиною обов'язком покупця залишається ухвалення товару. Практично обов'язок оплатити товар має значення лише для тих договорів роздрібної купівлі-продажу, в яких моменти укладення та виконання не збігаються. Такі, наприклад, договори з умовою попередньої оплати (ч. 2 ст. 470 ЦК) або оплати в кредит (у тому числі в розстрочку) [25, с.122].

Класифікація видів договору роздрібної купівлі-продажу може проводитися за різними критеріями. Так, в її основу можна покласти окремі умови договору. Тоді число можливих підстав класифікації буде настільки ж велика, як і кількість мислимих договірних умов. Також критеріями систематизації можуть виступати і особливості договорів як угод (суб'єктний склад, момент укладення договору, форма, порядок укладення і т. д.) [30, С.218].

Однак чи всі вони мають практичне значення? При відповіді на це питання доречно згадати зауваження М. М. Агаркова: «Завданням юридичної класифікації є поділ явищ, що об'єднуються загальними родовими ознаками, на такі види, з якими пов'язані юридично значимі особливості».

На жаль, законодавець не завжди враховує це розумне становище. Так, у § 2 глави 30 ЦК виділяються договори про продаж товару з умовою його прийняття у визначений термін, продажу товарів за зразками, продажу з використанням автоматів, а також з умовою доставки товарів покупцеві. Очевидно, цей перелік не є класифікацією різновидів роздрібної купівлі-продажу або договірних умов. Він неповний, непослідовний і позбавлений системності - головних достоїнств будь-якої класифікації. Між тим повноцінне регулювання договірних зобов'язань неможливо без урахування їх загальних і особливих властивостей.

Саме тому відсутність єдиної системи викладу нормативного матеріалу в § 2 глави 30 ЦК призвело до численних суперечностей і дублювання норм.

Практичне значення має також регулювання найбільш важливих умов договору. Відповідно, можна розрізняти [14, с.70]:

за місцем виконання договору: продаж товару вдома у покупця і продаж у торговому закладі продавця;

за часом передачі товару: продаж за попередніми замовленнями (в тому числі посилочну торгівлю) та продаж з негайною передачею товару;

за способом вручення товару: продаж через автомати, шляхом самообслуговування, а також звичайний продаж з обслуговуванням покупця працівниками продавця;

по терміну оплати товару: договір з попередньою оплатою, з негайною оплатою і з оплатою в кредит (у тому числі в розстрочку);

з обов'язку доставки товару: продаж із зобов'язанням доставити товар покупцю і без такого.

На закінчення слід сказати про особливості відповідальності за договором роздрібної купівлі-продажу, яка займає важливе місце в структурі договору роздрібної купівлі-продажу. За підставами, видами і порядку усунення недоліків товару і відшкодування завданих покупцеві збитків розрізняють чотири категорії санкцій, застосовуваних до продавця (виробника) товару при порушенні умов договору роздрібної купівлі-продажу. До них відносяться санкції, що застосовуються при продажу товару неналежної якості, прострочення виконання вимог покупця, недоліки товару, та компенсація моральної шкоди.

 1. Договір продажу нерухомості

Під договором купівлі-продажу нерухомості розуміється договір, за яким продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно (ст. 130 ЦК), а покупець - прийняти цю нерухомість і сплатити за неї певну у договорі грошову суму (ст. 520 ЦК Республіки Білорусь) [25, с.124].

Виділення договору купівлі-продажу нерухомості в окремий вид договору купівлі-продажу обумовлюється специфікою його предмета. По-перше, нерухомі речі утворюють єдину систему речей, в центрі якої знаходяться земельні ділянки. Тому функціонування нерухомих речей, які не є земельними ділянками, їх купівля-продаж завжди в тій чи іншій мірі пов'язані з певними діями, що стосуються землі. Це відноситься не тільки до нерухомості та, міцно пов'язаних із землею (будівель, споруд тощо), але й до так званих нерухомості та за законом. Цілеспрямований рух повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів, створених людиною, здійснюється під контролем із Землі. Їх базування, за винятком космічних об'єктів, не повертаються на Землю, має земний характер. Права на нерухомі речі, а в ряді випадків і угоди, пов'язані з відчуженням окремих видів нерухомих речей, підлягають державній реєстрації. Це створює особливий правовий режим нерухомих речей щодо переходу права власності від однієї особи до іншої, здійснення правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження такими речами [14, с.94].

Договір купівлі-продажу нерухомості є консенсуальним, оплатним і двостороннім.

Сторонами договору купівлі-продажу нерухомості можуть бути фізичні та юридичні особи, Республіка Білорусь, адміністративно-територіальні одиниці, іноземні держави і міжнародні організації. У випадках, зазначених у законі, покупцями окремих видів нерухомих речей, наприклад супутників, які використовуються в системі телебачення, можуть бути фізичні та юридичні особи, які мають спеціальні на те дозволу від уповноважених державних органів [19, с.51].

В якості продавця в договорі, як правило, виступає власник нерухомості. Невласника продаваного за договором купівлі-продажу нерухомого майна є державні та комунальні підприємства та організації, що володіють правом господарського відання або правом оперативного управління на це майно (правом безоплатного користування земельними ділянками). Продаж ними нерухомого майна здійснюється в даному випадку за згодою власника (Республіки Білорусь, адміністративно-територіальних одиниць) в особі уповноваженого на те державного або місцевого органу влади (ст. 276, 277 ЦК). Відповідно при продажу зазначеними суб'єктами права майно вибуває з їх господарського чи оперативного управління, але водночас і з власності держави чи адміністративно-територіальної одиниці, якщо покупцями є фізичні особи чи комерційні організації, за винятком унітарних підприємств. При продажу державними і комунальними підприємствами та організаціями нерухомості іншим державним і комунальним підприємствам і організаціям право власності на дану нерухомість до покупця, природно, не переходить. Воно залишається відповідно у Республіки Білорусь або відповідної адміністративно-територіальної одиниці [19, с.51].

Дозволи на продаж установою нерухомості від її власника не потрібно, якщо нерухомість придбана установою за рахунок його власних доходів і вступила у самостійне розпорядження установи з відображенням даного майна на окремому балансі (ч. 2 ст. 279 ЦК).

В якості продавця нерухомості можуть виступати й інші особи, зазначені в законі, в тому числі керуючий за договором довірчого управління, один з членів подружжя за наявності у неї нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя на продаж конкретної нерухомості [14, с.96].

Повноваження власника (іншого продавця) на продаж нерухомості повинні бути підтверджені свідоцтвом або спеціальної реєстраційної написом на документі з Єдиного державного реєстру прав, що видається установою юстиції щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним за місцем знаходження нерухомого майна [25, с.124 ].

При продажу нерухомості, що належить Республіці Білорусь і адміністративно-територіальним одиницям, при приватизації, а також на торгах діють спеціальні правила, передбачені законом.

Договір купівлі-продажу нерухомості укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання цієї вимоги тягне недійсність договору (ст. 520 ЦК) у вигляді його нікчемності.

Предметом договору купівлі-продажу нерухомості є нерухомі речі, перелік яких дається в ст. 130 ЦК. Розрізняються дві групи нерухомих речей.

У першу входять земельні ділянки і все, що міцно пов'язане із землею, в тому числі речі, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе. Це ділянки надр, відокремлені водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди.

До другої групи віднесено підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, тобто об'єкти, умовно звані нерухомими речами за законом.

Наведений перелік нерухомих речей не вважається вичерпним. Як сказано в ст. 130 ЦК, до нерухомих речей законом може бути віднесено й інше майно, зокрема, підприємство як майновий комплекс (ст. 132 ЦК), житлове приміщення в багатоквартирному будинку, нежиле приміщення в будівлі, кондомініуми, об'єкти незавершеного будівництва [19, с.52 ].

При характеристиці предмета договору купівлі-продажу нерухомих речей, міцно пов'язаних із землею, законодавець пов'язує воєдино відповідну нерухому річ і земельну ділянку, на якій дана річ розташована. Перш за все мова йде про зв'язок із землею таких нерухомих речей, як будівлі і споруди.

У ч. 1 ст. 522 ГК проголошується загальне правило подібного роду зв'язки, відповідно до якого за договором продажу будівлі, споруди або іншої нерухомості покупцю одночасно з передачею права власності на таку нерухомість передаються права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання. Питання про те, які права є при цьому на увазі, вирішується на підставі норм земельного законодавства, що має в даному випадку пріоритет у застосуванні перед ДК.

Відчуження будівлі, будівлі, споруди, що знаходяться на земельній ділянці і належать одній особі, проводиться разом із земельною ділянкою, за винятком випадків, зазначених у законі, в тому числі якщо земельна ділянка вилучена з обігу [25, с.124].

Не допускається відчуження земельної ділянки без знаходяться на ній будівлі, будівлі, споруди, якщо вони належать одній особі. При продажу продавцем земельної ділянки, на якій знаходиться будівля, будівля, споруда, що належить іншій особі, за останнім зберігається право користуватися частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання [14, с.99].

Виконання договору купівлі-продажу нерухомості пов'язане з трьома особливостями, властивими даному виду договору купівлі-продажу: способом передачі нерухомості, вимогою закону державної реєстрації прав на нерухоме майно купується і визначенням ціни договору.

Передача нерухомості продавцем і прийняття її покупцем здійснюються за підписуються сторонами передавальному акту або іншого документа про передачу (ч. 1 ст. 527 ЦК). Відповідно обов'язок продавця про передачу покупцю нерухомого майна вважається виконаним за умови вручення цього майна покупцю і підписання сторонами відповідного документа про передачу, якщо інше не передбачено законом або договором.

При передачі продавцем покупцеві нерухомості з порушенням умов договору про її якість застосовуються правила ст. 445 ГК з одним винятком. Покупець позбавляється права вимоги про заміну товару неналежної якості на товар, відповідний договору. Пояснюється це індивідуальними властивостями нерухомих речей, що становлять предмет договору. При цьому прийняття покупцем нерухомості, що не відповідає умовам договору, в тому числі коли така невідповідність обумовлено в документі про передачу нерухомості, не звільняє продавця від відповідальності за неналежне виконання договору.

Вимога про державну реєстрацію переходу права власності від продавця до покупця на нерухомість закріплено в ч. 1 ст. 522 ЦК. Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. Виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами. У випадках, коли одна зі сторін ухиляється від державної реєстрації переходу права власності на нерухомість, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про державну реєстрацію переходу права власності. Сторона, необгрунтовано ухиляється від державної реєстрації переходу права власності, повинна відшкодувати другій стороні збитки, викликані затримкою реєстрації [19, с.54].

Поряд з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно державної реєстрації підлягають обмеження (обтяження прав на нього, в тому числі сервітут, іпотека, довірче управління, оренда). Відповідно до ГК державна реєстрація прав на нерухоме майно є юридичним актом визнання та підтвердження державою виникнення, обмеження (обтяження), переходу і припинення прав на нерухоме майно. Отже, право власності у покупця на придбане ним нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації. Дане положення стосовно договору купівлі-продажу нерухомості має обов'язкову (імперативну) силу [25, с.125].

Ціна нерухомого майна є істотною умовою договору про купівлю-продаж такого майна. Відсутність ціни в договорі веде до визнання договору купівлі-продажу неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені ч. 3 ст. 394 ЦК, не застосовуються.

Якщо ціна нерухомості в договорі встановлена ​​з розрахунку вартості одиниці її площі або іншого показника розміру, то загальна ціна нерухомості, що підлягає сплаті, визначається за фактичним розміром переданого покупцю нерухомого майна [14, с.99].

Важливо відзначити також, що ціна будівлі, споруди або іншого нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, включає ціну переданої з цим майном частини земельної ділянки або відповідного права на нього. Втім, дана норма має диспозитивний характер і тому сторони в договорі нерідко встановлюють роздільні ціни на будівлі, споруди, інше нерухоме майно та земельна ділянка або право на нього.

Особливості договору купівлі-продажу житлових приміщень визначаються цільовим характером використання предмета такого договору. Житлові приміщення можуть використовуватися тільки для проживання громадян (фізичних осіб). У ст. 529 ГК називаються дві такі особливості: право особи на користування житловим приміщенням у продаваемом житловому приміщенні та державна реєстрація договору продажу житлового приміщення.

Відповідно до зазначеного праву особи, що проживають у житловому будинку, квартирі, частини житлового будинку або квартири, які мають відповідно до закону право користування займаним ними жилим приміщенням, зберігають це право і при придбанні цього приміщення покупцем за договором. До них відносяться: члени сім'ї колишнього власника, що залишилися проживати в приміщенні; наймач житлового приміщення і постійно проживають з ним громадяни і громадянин - піднаймач жилого приміщення в межах строку дії договору найму [14, с.100].

Державна реєстрація договору купівлі-продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири (окремої кімнати або кількох кімнат у квартирі) є винятком із загального правила, що стосується нерухомого майна. Договір підлягає державній реєстрації поряд з державною реєстрацією права власності та інших речових прав на житлове приміщення. Пояснюється це соціальною значущістю даного об'єкта нерухомості для всіх громадян Республіки Білорусь і необхідністю посилення захисту їх житлових прав та інтересів [19, с.55].

Таким чином, виділення в главі 30 ЦК особливих правил, присвячених продажу нерухомості, обумовлено рядом обставин. По-перше, більшість об'єктів нерухомості тісно пов'язане з тими земельними ділянками, на яких вони розташовані. По-друге, оскільки нерухоме майно в порівнянні з іншими об'єктами має, як правило, підвищеною цінністю, потрібні особливі заходи охорони інтересів як продавців, так і покупців. По-третє, у зв'язку з цільовим призначенням і особливої ​​соціальної значимістю багатьох об'єктів нерухомості законодавством встановлюється ряд обмежень за їх участі в цивільному обороті. Нарешті, по-четверте, нерухомість є, як правило, індивідуально-визначеної і незамінною річчю, що також накладає відомий відбиток на правове регулювання пов'язаних з нею відносин.

 1. Продаж підприємства

Під договором купівлі-продажу підприємства розуміється договір, за яким продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс (стаття 132 ЦК), за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам. У даному випадку під підприємством розуміється об'єкт права власності, а не його суб'єкт, в якості якого відповідно з чинним цивільним законодавством можуть виступати державні та комунальні унітарні підприємства як юридичні особи [19, с.57].

Виділення договору купівлі-продажу підприємства в окремий вид договору купівлі-продажу пояснюється специфікою його предмета як складної речі (ст. 134 ЦК) або, іншими словами, майнового комплексу. Даний майновий комплекс включає в себе не тільки об'єднані в єдине ціле з метою виробничого використання різного роду майна у вигляді речей (будівель і споруд, обладнання, матеріалів, сировини і продукції, грошових коштів), що є об'єктом права власності, але й майнові та немайнові права , які у власність покупця за договором купівлі-продажу не передаються. Крім цього виробнича діяльність підприємства нерідко здійснюється на основі ліцензій, мають суворо персоніфікований характер і тому автоматично не передаються за договором купівлі-продажу [14, с.106].

Все це разом узяте вельми істотно впливає на договір купівлі-продажу підприємства, точніше, на правові способи і можливості передачі його окремих елементів (складових частин) покупцю. Тому не випадково у визначенні договору купівлі-продажу підприємства, що міститься в ст. 530 ЦК, спеціально обмовляється, що покупцеві передається у власність майновий комплекс, за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам. Покупцеві не передаються, за винятком випадків, передбачених законом, іншими правовими актами або договором, три категорії прав [30, с.223].

По-перше, права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Дані права надаються суворо визначеним у ліцензії фізичним та юридичним особам. При продажу підприємства, як правило, потрібні або підтвердження такої ліцензії, або видача нової ліцензії покупцеві уповноваженим на те органом державної або місцевої влади. Якщо продавець на порушення зазначених правил передає покупцеві в складі підприємства зобов'язання, виконання яких неможливо за відсутності у покупця необхідної ліцензії, продавець не звільняється від виконання таких зобов'язань перед кредиторами, на користь яких вони встановлені. За виконання даних зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність [14, с.107].

По-друге, покупцеві не передаються права, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (товарні знаки, знаки обслуговування й інші засоби індивідуалізації), а також права на використання таких прав, що належать продавцю на підставі ліцензії, якщо це прямо передбачено в договорі . В іншому випадку застосовується встановлене ч. 2 ст. 530 ЦК загальне правило про передачу покупцю зазначених прав. У число даних прав законодавцем помилково включено право на фірмове найменування, яке відповідно до ст. 50 ЦК відноситься до засобів індивідуалізації юридичної особи як суб'єкта договору, але не індивідуалізації підприємства як об'єкта права [25, с.127].

По-третє, відповідно до ч. 1 і 2 ст. 533 ЦК при продажу підприємства забороняється переклад входять до його складу боргів покупцеві без повідомлення і згоди кредиторів.

Кредитори до передачі підприємства покупцю повинні бути письмово повідомлені про його продаж однієї з сторін договору купівлі-продажу підприємства. Протягом трьох місяців з дня повідомлення кредитор, письмово не повідомив продавцю або покупцю про свою згоду на переведення боргу, вправі вимагати або припинення або дострокового виконання зобов'язання і відшкодування продавцем завданих цим збитків, або визнання договору купівлі-продажу підприємства недійсним повністю або у відповідній частині . Питання про обсяг недійсності договору (повного або часткового) вирішується залежно від величини боргу кредитора, його співвідношення з величиною боргів інших кредиторів та наявності майна у продавця (у складі продаваного підприємства або за його межами), що може бути використаним для задоволення вимог даного кредитора [ 18, с.228].

Зазначені вимоги за боргами, включені до складу продаваного підприємства, має право також заявити продавцеві і кредитори, які не повідомлені про продаж підприємства. У цьому випадку позов про задоволення вимог може бути пред'явлений протягом року з дня, коли відповідний кредитор дізнався або повинен був дізнатися про передачу підприємства продавцем покупцеві.

У ч. 4 ст. 533 ГК з метою посилення правових гарантій по поверненню боргів, включених до складу підприємства, передбачається солідарна відповідальність продавця і покупця після передачі підприємства за боргами, переведеним на покупця без згоди кредиторів [25, с.127].

Договір купівлі-продажу підприємства під загрозою його недійсності укладається у письмовій формі у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. При цьому під договором як документом розуміється не тільки сам текст договору з можливими подальшими додатковими угодами, але й додані до нього документи, зазначені в ч. 2 ст. 532 ЦК. У число цих документів входять акт інвентаризації, бухгалтерський баланс (книга обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування), аудиторський висновок про склад і вартість підприємства як майнового комплексу, а також перелік усіх боргів (зобов'язань), що включаються до складу підприємства, із зазначенням кредиторів, характеру, розміру та термінів їх вимог [19, с.58].

Підготовка і складання зазначених документів проводяться продавцем на стадії, що передує укладенню договору купівлі-продажу підприємства, на основі ретельної перевірки всіх даних, що включаються до документи.

На відміну від усіх договорів купівлі-продажу нерухомості, не рахуючи договору купівлі-продажу житлового приміщення, договір купівлі-продажу підприємства підлягає державній реєстрації, з моменту якої він вважається укладеним. Державна реєстрація договору купівлі-продажу пояснюється складністю його предмета, юридичної важливістю документів, що входять до складу договору, і, головне, необхідністю державного контролю за процесом передачі підприємства від одного власника до іншого в зв'язку з соціальним, економічним і іншим суспільним статусом підприємства в системі продуктивних сил країни [14, с.109].

Договір купівлі-продажу підприємства поряд з тим, що він входить до складу загального договору купівлі-продажу на правах окремого його виду, одночасно є також різновидом договору купівлі-продажу нерухомості. Тому при визначенні джерел його правового регулювання крім правових норм, які відносяться безпосередньо до самого договору (§ 8 гл. 30 ЦК), до нього в порядку послідовності повинні застосовуватися норми про договір купівлі-продажу нерухомості, норми § 1 гл. 30 ГК про загальний договорі купівлі-продажу, потім норми ЦК, присвячені юридичним особам, права власності та інших речових прав, зобов'язального права та інших інститутів розділу I ДК.

При продажу підприємств, пов'язаних з приватизацією державного та комунального майна, а також підприємств при неспроможності (банкрутство) боржника застосовується спеціальне законодавство, що має пріоритет у застосуванні по відношенню до норм ЦК, що регулює договір купівлі-продажу підприємства (див. Закони «Про приватизацію житлового фонду в Республіці Білорусь »та« Про економічну неспроможність (банкрутство) »).

За правову структуру договір купівлі-продажу нерухомості є договором консенсуальним, оплатним і двостороннім [19, с.58].

Виконання договору купівлі-продажу нерухомості має особливо щодо передачі майна та переходу права власності на підприємство. Передача підприємства продавцем відбувається за передавальним актом, в якому дається докладна характеристика підприємства як предмета договору, зазначаються дані про повідомлення кредиторів про продаж підприємства, містяться відомості про виявлені недоліки переданого майна та визначається перелік майна, обов'язки з передачі якого не виконані продавцем через його втрати [ 14, с.112].

Слід розрізняти фактичну і юридичну передачі підприємства від продавця до покупця. Під фактичною передачею розуміються дії сторін по передачі майна підприємства продавцем у володіння покупця. За часом фактична передача підприємства зазвичай передує юридичної, хоча в окремих випадках все може бути навпаки. Під юридичною передачею розуміється підписання сторонами передавального акту про передачу підприємства. Саме день підписання даного акту обома сторонами юридично вважається днем передачі підприємства від продавця до покупця за договором купівлі-продажу підприємства. З цього моменту покупець розглядається в якості особи, що вступив у володіння майном підприємства, і відповідно особою, на яку переходить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого в складі підприємства. З метою недопущення дисбалансу між фактичною і юридичною передачами майна у разі настання подій, що ведуть до випадкової загибелі або випадкового пошкодження зазначеного майна, фактична і юридична передачі майна у складі підприємства повинні бути максимально зближені, перетворюючись на єдиний процес передачі майна у володіння покупця [30, с.224].

Разом з тим необхідно мати на увазі, що даний процес, як правило, відбувається до передачі права власності на підприємство за договором купівлі-продажу. Як сказано в ч. 2 ст. 535 ЦК, якщо інше не передбачено договором продажу підприємства, право власності на підприємство переходить до покупця і підлягає державній реєстрації безпосередньо після передачі підприємства покупцеві [19, с.59].

У проміжку часу між передачею підприємства покупцю і переходом права власності на підприємство до покупців, тобто коли право власності на підприємство продовжує зберігатися за продавцем, продавець має право розпоряджатися майном і правами, що входять до складу переданого підприємства, в тій мірі, в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбане. Однак продавець у зазначений період часу позбавляється права на розпорядження самим підприємством як предметом договору купівлі-продажу. Законодавець тим самим проводить відмінність між правом продавця розпоряджатися проданим за договором підприємством і належним йому правом розпоряджатися окремими видами майна і правами, що входять до складу підприємства [25, с.129].

Наслідки передачі і прийняття підприємства з вадами визначені у ст. 536 і 537 ЦК.

Порушення умов договору купівлі-продажу про якість майна і дійсності прав, що входять до складу підприємства, тягне наслідки, передбачені загальним договором купівлі-продажу, з урахуванням особливостей, властивих розглядався виду договору купівлі-продажу.

Дані особливості пояснюються насамперед індивідуально-визначеним характером підприємства як предмету договору і неможливістю його заміни іншим підприємством, економіко-соціальною значимістю підприємства в житті суспільства [19, с.60]. Наслідки передачі і прийняття підприємства з недоліками, притаманними цим договором, проявляються у двох видах.

При виявлені недоліки в процесі передачі підприємства, відображених у передавальному акті, у разі прийняття підприємства покупцем, а також при передачі та прийнятті підприємства за наявності боргів (зобов'язань) продавця, які не були зазначені в договорі купівлі-продажу підприємства або передавальному акті, покупець вправі вимагати від продавця відповідного зменшення купівельної ціни підприємства, якщо право на пред'явлення інших вимог не передбачено договором.

У першому випадку продавець при повідомленні покупця про недоліки майна або відсутності в цьому складі окремих видів майна, що підлягають передачі, може без зволікання замінити майно неналежної якості або надати покупцеві відсутню майно і тим самим уникнути пониження ціни за продане підприємство. У другому випадку право вимоги покупця про зменшення купівельної ціни підлягає задоволенню, якщо продавець не доведе, що покупець знав про такі борги (зобов'язання) під час укладення договору і передачі підприємства [14, с.116].

У тих випадках, коли буде встановлено, що підприємство через недоліків, за які продавець відповідає, непридатне для використання за призначенням, визначеним у договорі, і недоліки не можуть бути усунені продавцем на умовах, в порядку і строки, встановлені законом, іншими правовими актами або договором, або взагалі непереборні, покупець має право вимагати в судовому порядку розірвання або зміни договору про купівлю-продаж підприємства і повернення виконаного сторонами за договором. При цьому при розірванні і зміну договору, а також у разі визнання його недійсним двостороння і одностороння реституція виконаного сторонами за договором може застосовуватися, якщо такі наслідки не порушують права і законні інтереси кредиторів продавця і покупця, інших осіб і не суперечать суспільним інтересам [30, с .224].

Завдані невиконанням або неналежним виконанням договору купівлі-продажу підприємства збитки стягуються на загальних підставах, передбачених ст. 364 - 367 ЦК.

На закінчення слід сказати, що особа, яка придбала підприємство, може використовувати його у своїй підприємницькій діяльності безпосередньо, без створення нової юридичної особи (у цьому випадку покупець буде виступати в якості індивідуального підприємця). Можливий і інший варіант, коли покупець вносить куплене підприємство в якості внеску до статутного (складеного) капітал нової юридичної особи, отримуючи замість акції або права участі в цій організації.

Висновок

У курсовій роботі були розглянуті правові відносини, що виникають при укладенні договору купівлі-продажу - були розглянуті історія становлення даного правового інституту, його основні особливості та значення в економічному житті суспільства, форми договору, сторони, предмет і інші істотні умови договору, види договору купівлі- продажу, а також зміст договору факторингу та особливості регулювання окремих видів купівлі-продажу: роздрібної купівлі-продажу, продажу нерухомості та підприємства.

При розгляді зазначених питань можна зробити висновок, що головна відмінність між договором купівлі-продажу та іншими цивільно-правовими договорами полягає не у схемі організації правових зв'язків між їх учасниками, а відмінності предметів названих договорів та визначенні специфіки їх правового регулювання. Якщо предметом договору купівлі-продажу служать перш за все речі, то предметом договорів про виконання робіт і надання послуг, про передачу інформації є відповідно роботи, послуги та інформація, а предметом договорів про уступку вимоги і передачі виключних прав на результати інтелектуальної діяльності - майнові права.

Договір купівлі-продажу завжди є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов. Часом висновок і виконання договору (тобто передача товару) можуть збігатися в часі. Але це не коливає загального правила, оскільки закон не вважає передачу товару обов'язковою умовою укладання договору.

Купівля-продаж возмездная: підставою виконання зобов'язання з передачі товару є отримання зустрічного задоволення у вигляді покупної ціни, і навпаки. Однак возмездность зобов'язання не рівнозначна його еквівалентності. Ринкова економіка забезпечує еквівалентність товарного обігу лише на макрорівні, що не виключає нерівності зустрічних надань за окремими угодами.

Наявність суб'єктивних прав і обов'язків у обох сторін договору купівлі-продажу дозволяє характеризувати його як взаємний (сіналлагматіческій).

Договір купівлі-продажу породжує зобов'язання за відплатним відчуження майна за покупну ціну у вигляді грошової суми, що дозволяє відмежовувати його від інших договорів цивільного права. Так, договір дарування передбачає безоплатне відчуження майна. У договорі міни в якості зустрічного задоволення виступають не гроші, а інші товари. За договором оренди майно передається не у власність, а у тимчасове володіння та (або) користування. На відміну від купівлі-продажу предметом підрядних договорів є не речі самі по собі, а результати діяльності підрядника, мають овеществленную форму. Основним змістом рентного договору є обов'язок боржника здійснювати періодичні виплати одержувачу ренти, який передав боржникові у власність певне майно. Загальний розмір цих виплат (на відміну від ціни в купівлі-продажу) зазвичай не піддається визначенню і не перебуває в жорсткій залежності від вартості переданого майна, а самі виплати можуть здійснюватися не тільки в грошовій, але і в натуральній формі.

Іншими словами, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно (річ, товар) у власність, господарське відання, оперативне управління (далі для цілей цього розділу - у власність, якщо із суті зобов'язання і статусу сторони в зобов'язанні не випливає інше) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Основними відмітними ознаками зобов'язання з договору купівлі-продажу є: возмездность, безповоротна зміна власника майна (іншого правовласника) і обумовлена ​​цим сплата покупної ціни у вигляді грошової суми.

У курсовій роботі детально розглянуті особливості правового регулювання окремих видів купівлі-продажу: роздрібної купівлі-продажу (розділ III), продажу нерухомості (розділ IV), продажу підприємства (розділ V).

Таким чином, договір купівлі-продажу - самостійний інститут цивільно-правових відносин у системі національної економічної діяльності. Сьогодні купівля-продаж - це найпоширеніший договір цивільного обороту. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що становить основу будь-якого зобов'язання, у договорі купівлі-продажу виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливе значення цього інституту в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті купівля-продаж - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну.

Список використаної літератури

 1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 року). - Мн.: Амалфея, 2007.

 2. Кодекс Республіки Білорусь про землю від 23.07.2008 року № 425-З (в ред. Від 06.05.2010 року № 120-З) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2010 р., № 120, 2 / 1672.

 3. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 07.12.1998 року № 218-З (в ред. Від 28.12.2009 року № 97-З) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 20010г., № 6, 2 / 1650.

 4. Закон Республіки Білорусь від 16.04.1992г. № 1593-XII «Про приватизацію житлового фонду в Республіці Білорусь» у редакції Закону від 15.07.2008р. № 408-З / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 р., № 184, 2 / 1505.

 5. Закон Республіки Білорусь від 18.07.2000г. № 423-З «Про економічну неспроможність (банкрутство)» в редакції Закону від 26.12.2007г. № 300-З / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2007 р., № 305, 2 / 1397.

 6. Декрет Президента Республіки Білорусь № 17 від 14.07.2003г. «Про ліцензування окремих видів діяльності» в редакції від 19.12.2008р. № 23 / ​​/ Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 р., № 305, 1 / 10312.

 7. Указ Президента Республіки Білорусь № 450 від 01.09.2010г. «Про ліцензування окремих видів діяльності» / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2010 р., № 212, 1 / 11914.

 8. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів: Коментар. М., МАУП, 1994.

 1. Брагинський М. І., Витрянский В. В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2000.

 2. Цивільне право в 2-х частинах. Частина 2. / / В. П. Мозолін - М.: МГЮА, 2007.

 3. Цивільне право. У 2-х томах. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. редактор Є. А. Суханов. М, МАУП, 2002.

 4. Цивільне право. Зобов'язальне право: Курс лекцій / За ред. О.Н. Садикова. М., видавництво РДЛ, 2004.

 5. Цивільне право: Підручник. Том II / під ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2006.

 6. Цивільне право. Підручник у 3-х томах. Т.2. / / Під ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М.: Проспект, 2005.

 7. Цивільне право: Підручник. У 2ч .. ч.1 / під ред. проф. В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 2000.

 8. Цивільне право: Підручник. У 2ч .. ч.2 / під ред. проф. В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 2000.

 9. Грибанов В.П. Основні тенденції розвитку радянського зобов'язального права. - СПб, Нева, 1973.

 10. Єршова, І.В. Підприємницьке право: підручник / І. В. Єршова .- Изд.4-е, перераб.і доп.-М.: ВД «Юриспруденція», 2006.

 11. Колбасін Д.А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина. - Мн.: ПоліБіг, 2000.

 12. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь. У 2кнігах. Кн.2 / відп. ред. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея, 1999.

 13. Круглова Н. Ю. Господарське право. Навчальний посібник. 2-е вид., Испр. і доп .- М.: Видавництво РДЛ, 2001.

 14. Іоффе О. С. Зобов'язальне право. М., Политиздат, 1975.

 15. Іоффе О. С. Радянське цивільне право. М, Политиздат, 1967.

 16. Лунц Л. А. Зовнішньоторговельна купівля-продаж (колізійні питання). М, 1972.

 17. Маньковський І.А. Цивільне право Республіки Білорусь. - Мн.: Молодіжне, 2003.

 18. Мейєр Д.І. Російське громадянське право. Ч. 2. - М.: МГЮА, 1997.

 19. Рівний В.В. Договір купівлі-продажу. Іркутськ, 2003.

 20. Романець Ю.В. Система договорів у цивільному праві Росії. М., МАУП, 2001.

 21. Смоленський М.Б. Цивільне право: уч. посібник, вид. 2-е, доп. і перераб. - Ростов н / Д: "Фенікс", 2004.

 22. Господарське право Республіки Білорусь: Практичний посібник / С. С. Вабищевич. - Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2002.

 23. Шершеневич Г.Ф. Курс цивільного права. Тула, Инфра, 2001.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
311.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір роздрібної купівлі-продажу Поняття і
Договір купівлі-продажу нерухомості Поняття договору
Договір купівлі продажу поняття предмет і зміст
Договір купівлі-продажу поняття предмет і зміст
Поняття володіння Договір купівлі продажу в римському праві
Договір купівлі-продажу поняття сфера застосування значення
Поняття володіння Договір купівлі-продажу в римському праві
Договір купівлі продажу поняття сфера застосування значення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru