приховати рекламу

Добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ


Введення

 1. Загальні положення про добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків

 2. Аналіз ринку добровільного страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП


Особисте страхування в нашій країні протягом багатьох десятиліть було основою всієї системи страхування. В умовах нестабільної економіки, інфляції, високого податкового тягаря, недостатності вільних коштів у громадян і підприємств, втрати довіри населення до фінансових інститутів особисте страхування втратило свою популярність, а система довгострокового страхування практично зруйнована.

Темою курсової роботи є добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків. Страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків - важлива складова формування фінансового ринку, що дозволяє, з одного боку, підвищити соціальну захищеність громадян, а з іншого - створювати великі інвестиційні ресурси, фінансувати серйозні державні та комерційні проекти в різних галузях економіки. Відсутність страхової культури, психологія потенційних страхувальників, а також зростаючий різниця у рівні доходів населення не дозволяють залучати грошові кошти широких верств населення до страхових фондів.

Все це говорить про актуальність теми курсової роботи - про актуальність розгляду питань, пов'язаних зі сферою страхування від нещасних випадків, і знаходження шляхів їх вирішення. Мета роботи - різнобічне розгляд сучасного стану системи страхування в Республіки Білорусь і Російської Федерації, визначення ролі та значення страхування у житті суспільства і в економіці країни, визначення перспектив розвитку страхування; аналіз конкретних показників ринку страхових послуг: динаміки премій і виплат за останні 3 роки; виявлення лідерів на ринку страхування в РБ І РФ, і т.д.; визначення проблеми сфери особистого страхування, що заважають її розвитку, позначення можливі шляхів їх вирішення.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ про добровільне страхування ВОДІЇВ ТА ПАСАЖИРІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


1.1 Поява і розвиток добровільного страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків


Особисте страхування виникло ще в Давній Греції та Римській імперії, коли тільки почали своє існування організації взаємодопомоги в рамках професійних колегій, які займалися збором і виплатою коштів в разі настання нещасного випадку, отримання травми, втрати працездатності внаслідок тривалого захворювання чи каліцтва. Це був перший етап у розвитку особистого страхування.

Однак форми особистого страхування соціальна допомога набула тільки в другій половині XIX століття. Саме в цей час почало активно проявляти себе профспілковий робітничий рух, одним з найважливіших результатів, дії якого стало створення в багатьох європейських країнах страхових кас. Піонерами в області даного страхування виступили Англія і Німеччина. Саме в Німеччині в 1884 р. був виданий перший державний закон про страхування від нещасних випадків. Слідом за Німеччиною в період з 1887 по 1910 рр.. такий же закон був прийнятий в Австрії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Іспанії, Голландії, Франції.

У Російській Імперії закон про введення страхування від нещасних випадків був прийнятий в 1912 р. Ухвалений закон мав обмежений характер. Страхування не охоплювало Сибір і Середню Азію. 60% витрат зі страхування оплачували робітники. До початку 1916 р. в Росії було 2 тис. лікарняних кас [8].

Страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків веде свою історію з другої половини 19-го сторіччя. Виникнення даного виду страхування було пов'язане з численними аваріями на залізниці. Даний вид тісно пов'язаний з історією суспільного розвитку особистого страхування, зокрема з появою різних видів транспорту та його бурхливого розвитку. Зародження промисловості, бурхливе зростання торгівлі, а як наслідок поява на дорогах великої кількості різного транспорту призводило до аварій, пожеж і загибелі людей. Ці сумні наслідки сприяли появі нової форми збереження життя людей та цілості транспорту - страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків, яке хоч проводилося і в добровільній формі, але мала неабиякий успіх на ринку страхування. Так з'явилися перші страхові товариства, які разом з банками і біржами стали невід'ємною частиною нової суспільно-економічної формації. Оскільки даний вид страхування відноситься до особистого страхування, то починалося особисте страхування з найбільш простих його видів - страхування життя та від нещасних випадків, якими займалися невеликі приватні страхові компанії. У міру того, як міцніла і розвивалася промисловість, з'являлися великі підприємства, фабрики, зростала і ймовірність настання страхового випадку на дорогах.

Страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків - складний, багатоплановий вид діяльності, який має економічні, соціальні, організаційні та юридичні аспекти. У функціонуванні даного виду страхування особливо важливо планування майбутніх витрат на одного застрахованого та сукупності застрахованих. В даний час в Республіці Білорусь динамічно розвивається добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків. У зв'язку з цим вітчизняним страховим компаніям необхідно повніше використовувати закордонний і власний досвід добровільного страхування [10].

1.2 Загальна характеристика добровільного страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків


Договір добровільного страхування пасажирів від нещасних випадків укладається на час конкретної поїздки (рейсу) будь-яким видом транспортних засобів: залізничним, автомобільним, повітряним та водним. Зазвичай пасажири вважаються застрахованими з моменту оголошення посадки в транспортний засіб і до моменту залишення вокзалу або станції призначення, але не більше ніж протягом однієї години після прибуття транспортного засобу. Що стосується транзитних пасажирів, то вони, як правило, вважаються застрахованими на території вокзалу (станції, порту і т.д.), то вони, як правило, вважаються застрахованими на території вокзалу на весь період очікування або посадки в транспортний засіб. Страхування транзитних пасажирів автоматично припиняється в разі залишення ними вказаної території (приміщення) і поновлюється при поверненні назад. [2, с.114]

Страхувальники - юридичні особи укладають договори страхування на користь третіх осіб, які є застрахованими особами; фізичні особи укладають договори страхування на свою користь (в цьому випадку вони є застрахованими особами), а також на користь третіх осіб.

Об'єктом страхування є майнові інтереси застрахованої особи (вигодонабувача), пов'язані із заподіянням шкоди життю або здоров'ю застрахованої особи (водія чи пасажирів), що знаходився в транспортному засобі, в результаті нещасного випадку. Нещасним є випадок, при якому життю або здоров'ю пасажира та / або водія, крім його бажання наноситься збиток внаслідок несподіваного впливу на тіло зовнішніх сил в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) [3, с. 96].

Страховими випадками є:

 1. тимчасова втрата загальної працездатності;

 2. тривала або постійна втрата працездатності (інвалідність);

 3. 2, с.114 ] смерть застрахованої особи. [2, с.114]

Не є страховим випадком події, якщо вони сталися внаслідок:

 1. вчинення застрахованою особою протиправного діяння, яке містить ознаки злочину, що зумовило настання певних подій;

 2. управління застрахованою особою транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння або передачі керування особі, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння, або особі, яка не має права на водіння даного транспортного засобу;

 3. подій, не пов'язаних безпосередньо з поїздкою на автотранспортному засобі або ДТП;

 4. експлуатації несправного транспортного засобу;

 5. використання транспортного засобу з метою навчання водінню або для участі в змаганнях. [4, с.158]

Підставою для укладання договору є усна заява страхувальника. Страхова премія вноситься готівкою одноразово, і відразу після її сплати видається поліс, що підтверджує факт укладання договору. 2, с.114 ] У разі відмови від поїздки страхувальник має право повернути поліс і отримати сплачені страхові внески. [2, с.114]

Договір страхування може бути укладений за системою місць (Варіант А) або за паушальною системі (Варіант Б).

Варіант А. За системою місць - страхова сума встановлюється для кожного місця. При страхуванні за цією системою в полісі вказується кількість страхуються місць і страхова сума для кожного місця.

Варіант Б. За паушальною системою - страхова сума встановлюється для всіх осіб, що знаходяться в момент настання нещасного випадку в транспортному засобі, але їх кількість не може перевищувати максимальної кількості місць по технічному паспорту автомобіля. Кожен з пасажирів, а також водій, що знаходяться в автотранспортному засобі в момент настання страхового випадку, вважаються застрахованими у рівній частці від загальної страхової суми, зазначеної в договорі страхування. Кількість застрахованих осіб не може перевищувати кількість посадкових місць в автотранспортному засобі.

Страхова сума (встановлена ​​договором страхування грошова сума, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове забезпечення за договором страхування при настанні страхового випадку) визначається угодою страхувальника зі страховиком. Страхова сума може бути встановлена ​​як в білоруських рублях, так і в іноземній валюті. [11]

Договір страхування може бути укладений на термін від 1 місяця до 1 року включно. Страховий внесок сплачується одноразовим платежем при укладенні договору страхування безготівковим шляхом або готівкою в касу страховика або його уповноваженій особі.

Сплата страхових внесків здійснюється:

 1. шляхом безготівкового розрахунку, якщо страхувальник є юридичною особою;

 2. за безготівковим розрахунком або готівкою, якщо страхувальник є фізичною особою.

Договір страхування набирає чинності:

 1. при безготівковій оплаті - з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового внеску або першої її частини на рахунок страховика, або з 00 годин 00 хвилин будь-якого дня протягом тридцяти календарних днів з дня сплати страхової премії за договором або першої її частини страховику ;

 2. при готівковій оплаті - за згодою сторін з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового внеску в касу страховика або його представнику;

 1. при укладанні договору страхування на новий термін до закінчення дії попереднього договору з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення терміну дії попереднього договору страхування.

Страхування, обумовлене договором, поширюється на страхові випадки, що сталися після набрання договором страхування чинності. Дія страхування за договором починається з моменту посадки застрахованих осіб в транспортний засіб, але не раніше дня зазначеного в страховому полісі як день початку дії угоди, і закінчується о 24 годині дня, зазначеного в договорі як день її закінчення.

Страховий поліс вручається страхувальнику:

 1. при безготівковій оплаті - не пізніше п'яти робочих днів з моменту надходження страхового внеску на розрахунковий рахунок страховика;

 2. при готівковій оплаті - відразу після сплати страхового внеску в касу страховика або його представникові.

У разі втрати страхового поліса у період дії договору страхування страхувальник повинен звернутися до страховика з письмовою заявою про видачу дубліката загубленого поліса. Страховик оформляє і видає йому дублікат втраченого поліса з позначкою "Дублікат". З моменту видачі дубліката втрачений поліс вважається недійсним і ніякі виплати по ньому не проводяться.

У страховому полісі вказується державний номер транспортного засобу або додається список транспортних засобів, якщо укладається договір страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків на два і більше транспортних засобів.

У договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені зміни у випадках:

1. збільшення розміру страхової суми за раніше укладеним договором страхування.

2. збільшення ступеня ризику.

Договір страхування припиняється у випадках:

 1. закінчення терміну дії договору страхування;

 2. виконання страховиком зобов'язань за договором страхування в повному обсязі;

 3. смерті страхувальника - фізичної особи, крім випадків, передбачених законодавством;

 4. ліквідації страхувальника - юридичної особи;

 5. припинення в установленому порядку діяльності страхувальника - індивідуального підприємця;

 6. за угодою страхувальника і страховика, оформленим у письмовому вигляді;

 7. відмови страхувальника в будь-який час дії договору страхування, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала з причин іншим, ніж страховий випадок (при цьому внесок поверненню не підлягає);

 8. 1, с.37-38 ] прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним. [1, с.37-38]

Договір страхування припиняється до закінчення терміну, на який він був укладений, якщо після вступу його в силу можливість настання страхового випадку відпала, і страхування ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок (зокрема смерть застрахованої особи з причин іншим, ніж страховий випадок) . При цьому страховик повертає страхові внески за незакінчений термін дії договору страхування. У випадку, якщо була проведена виплата страхового забезпечення, сплачений за договором страхування внесок поверненню не підлягає.

Повернення частини страхового внеску страхувальнику здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня припинення дії договору страхування. За несвоєчасне виконання цього обов'язку страховик сплачує страхувальникові пеню за кожний день прострочення:

а) юридичним особам - 0,1% від суми, що підлягає поверненню,

б) фізичним особам - 0,5% від суми, що підлягає поверненню.

При колективному страхуванні, коли кількість застрахованих осіб зменшилась, страховий внесок поверненню не підлягає.

При настанні страхового випадку страхувальник (застрахована особа, вигодонабувач) зобов'язаний не пізніше тридцяти п'яти календарних днів у письмовій формі повідомити страховика про його настання, звернувшись до нього з письмовою заявою про виплату страхового забезпечення. Для отримання страхового забезпечення страхувальник (вигодонабувач) надає страховику наступні документи:

1. страхувальником (застрахованою особою) у зв'язку з тимчасовим або постійним (інвалідність) розладом здоров'я:

а) страховий поліс;

б) заяву про виплату в довільній формі;

в) документи, що підтверджують факт страхового випадку (висновок відповідної установи, визначеного чинним законодавством, про встановлення групи інвалідності, документ, що засвідчує факт тимчасового розладу здоров'я, підтвердження від компетентних органів про те, що розлад здоров'я застрахованої особи відбулося в результаті ДТП та ін) ;

г) документ, що засвідчує особу;

2. у разі смерті застрахованої особи вигодонабувачем (спадкоємцем (спадкоємцями) застрахованої особи):

а) заяву про виплату в довільній формі;

б) свідоцтво ЗАГСу або завірена копія про смерть застрахованої особи;

в) документи, видані у встановленому порядку компетентними органами (судом, прокуратурою та ін), що підтверджують нерозривний причинно-наслідковий зв'язок між подією страховою подією і смертю застрахованої особи;

г) документ, що засвідчує особу;

д) документи про вступ у права спадкування.

Якщо страховик визнає настало подія страховим випадком, він зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після отримання останнього необхідного документа, що підтверджує факт настання страхового випадку та розмір збитку, скласти акт про страховий випадок.

Страхове забезпечення, що підлягає виплаті застрахованій особі (вигодонабувачу) виплачується в розмірі заподіяної шкоди (збитків), але не більше розміру страхової суми за договором страхування. При настанні страхового випадку розмір страхового забезпечення визначається наступним чином:

1. у разі тимчасового розладу здоров'я розмір страхового забезпечення визначається виходячи з терміну лікування застрахованої особи:

1.1. при терміні лікування до 30 днів включно - 0,5% від страхової суми за кожен день лікування;

1.2. при терміні лікування більше 30 днів - 0,4% від страхової суми за кожен день лікування.

2. у випадку постійного розладу здоров'я (інвалідності) виплата страхового забезпечення застрахованій особі проводиться у відсотках від страхової суми, залежно від встановленої групи інвалідності:

2.1. інвалід 1 групи - 80% від страхової суми;

2.2. інвалід 2 групи - 60% від страхової суми;

2.3. інвалід 3 групи - 50% від страхової суми.

3. у разі смерті застрахованої особи, проводиться виплата повної страхової суми спадкоємцям застрахованої особи (вигодонабувачу).

При страхуванні по Варіанту А (за системою місць) виплата страхового забезпечення проводиться в межах страхової суми, встановленої для кожного місця. При страхуванні по Варіанту Б (за паушальною системі) виплата страхового забезпечення проводиться кожному потерпілому особі, яка перебуває в момент страхового випадку в транспортному засобі, в рівних частках від загальної страхової суми, яка не може перевищувати суми, визначеної як відношення загальної страхової суми до кількості осіб , що знаходяться в момент страхової події в транспортному засобі.

Страховик здійснює виплату застрахованій особі (вигодонабувачу) страхового забезпечення протягом десяти робочих днів після складання акта про страховий випадок. 11 ] За несвоєчасну виплату страхового забезпечення з вини страховика він сплачує застрахованій особі пеню в розмірі 0,5% за кожен день прострочення від суми, що підлягає виплаті. [11]

Страховик звільняється від страхової виплати, коли страховий випадок настав внаслідок:

 1. впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного забруднення;

 2. військових дій;

 3. громадянської війни;

 4. наміру страхувальника.

Спори за договором страхування між страховиком і страхувальником (вигодонабувачем), не дозволені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. [1, с.40]

2. АНАЛІЗ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВОДІЇВ ТА ПАСАЖИРІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


2.1 Статистика та аналіз страхових ризиків, подій і випадків з добровільного страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків


Страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків з кожним роком набирає свою популярність. Це пов'язано, перш за все, зі збільшенням різних транспортних засобів, і як наслідок відбувається зростання кількості страхових випадків на дорогах. Все це призводить до травм, інвалідності і смерті водіїв чи пасажирів [8].

У таблиці 1 наведені дані щодо кількості відбулися страхових випадків за період з 2003 по 2005 року.


Таблиця 1 - Страхові випадки, що відбулися з 2003 по 2005 роки

Страховий випадок

Кількість постраждалих у 2003 р., чол.

Кількість постраждалих у 2004 р., чол.

Кількість постраждалих у 2005 р., чол.

Динаміка

страхових випадків у 2005 р. в порівнянні з 2004 р.,%

Динаміка

страхових випадків у 2005 р. в порівнянні з 2003 р.,%


Тимчасова втрата працездатності застрахованих у результаті ДТП

4569

5698

6012

105,5

131,6

Повна втрата працездатності застрахованих у результаті ДТП (інвалідність), в тому числі:


1 група

2564

2984

3056

102,4

119,2

2 група

2638

2745

3120

104,6

118,3

3 група

3694

3954

4163

105,3

112,7

Смерть застрахованої

1254

1698

2045

120,4

163,1
Джерело: розробка автора за матеріалами, наданими БРУСП «Белгосстрах»

Дані таблиці свідчать про те, що кількість страхових випадків у 2005 році набагато зросли в порівнянні з 2003 та 2004 роками. Особливо гостро відзначається зростання смертей у порівнянні 2003 і 2005 років, що становить 63,1%. У середньому на 16,7% зросли страхові випадки в результаті ДТП, пов'язані з отриманням інвалідності 1, 2, 3 групи страхувальників. Більше, ніж на 30% збільшилися травми, пов'язані з отриманням тимчасової непрацездатності громадян. Основною причиною такого значного збільшення страхових подій є, перш за все, необережність водіїв при управлінні транспортом і недбалість пасажирів, що знаходяться в них.

Щорічно в Білорусі більше ніж на 10 відсотків збільшується кількість транспортних засобів, відповідно, зростає і кількість ДТП.

Показник автомобілізації досяг майже 200 автомобілів на одну тисячу жителів. Щорічно в країні на дорогах гине близько 2 тисяч чоловік, близько 7 тисяч - отримують поранення. При цьому значну частину постраждалих становлять діти, особи похилого віку, інваліди, велосипедисти, а також водії мопедів.

Основною причиною загибелі і поранення людей, на думку фахівців, є їхнє нехтування правилами дорожнього руху. Так, близько 45% загибелі людей на дорогах відбувається внаслідок раптової появи пішохода перед рухомим транспортним засобом. Смерть у результаті зіткнення транспортних засобів відбувається майже в 30% випадків.

Смертельні результати через перевищення швидкості мають місце в 15% випадків. Більше 25% випадків, що призводять до смерті, відбуваються з вини пішоходів; на совісті нетверезих водіїв - близько 12% загиблих. Травмовані в результаті ДТП найчастіше стають інвалідами, займаючи в структурі інвалідності близько 10%. У структурі смертності від травм, отруєнь та інших нещасних випадків смертельні випадки в результаті ДТП складають близько 10%. [8]

Страхові компанії досліджували причини 12000 аварій, в які потрапили шофери у віці від 18 до 60 років і з'ясували, що 81% водіїв під час поїздки в автомобілі постійно відволікаються від процесу водіння.

Водії під час руху, як правило:

 1. налаштовують радіо - 32%

 2. розмовляють по телефону - 27%

 3. їдять за кермом - 19%

 4. відправляють повідомлення по телефону - 12%

 5. фарбують губи - 5%

 6. голяться - 2%

 7. міняють контактні лінзи - 1%

 8. заколисують дітей - 1%

Серед безтурботних водіїв були і ті, хто під час руху мінявся місцями з пасажирами, переглядав відеофільми і навіть фарбував нігті на ногах. Але це - поодинокі випадки. [6]

Також залежно від страхового випадку: при настанні тимчасової непрацездатності, інвалідності, смерті, страхові організації нараховують страхове забезпечення (грошову компенсацію).


Таблиця 2 - Нарахування страхового забезпечення в залежності від страхового випадку

Страховий випадок

У% від страхової суми

При настанні тимчасової непрацездатності

0,25% за кожен день амбулаторного лікування (за лікарняним листком) та 0,5% за кожен день стаціонарного лікування (за лікарняним листком) та 0,5% одноразово за факт травми (за довідкою лікаря).

При настанні інвалідності

90% - 1 група, 70% - 2 група, 50% - 3 група.

При настанні смерті

100%

Джерело: www.belgosstrakh.by


Враховуючи, що непередбачені обставини можуть стати причиною непрацездатності або смерті, спричинивши втрату доходу або додаткові витрати на лікування (реабілітацію), страховий поліс дасть гарантію застрахованій або його сім'ї отримання грошової компенсації (страхового забезпечення) при настанні страхового випадку. Застрахувавшись, люди тим самим допускають імовірність тієї чи іншої неприємної ситуації і продумують модель своєї поведінки в такому випадку. Це дозволяє позбуватися від страхів, відчувати себе більш впевнено. [10]


2.2 Аналіз діяльності суб'єктів на ринку добровільного страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків


На 1.03.2007 р. в республіці діє 23 страхових організації, з яких 4 займається страхуванням «життя» і 1 спеціалізована перестрахувальна компанія. Також на ринку здійснює діяльність 4 страхових брокера. У 2006 році ще три страховика «зійшло з дистанції». Усього ж за останні 3 з невеликим роки, після відомих змін на страховому ринку, припинили діяльність 16 компаній: Агро, Беласко, Бояр, БелБріт, БелКаско, Белстрахінвест, ПФ Вест, ВестАСКО, Життя, Капітал, Медполіс, МТЗ-перспектива, Саламандра, Славнефтегаз, СлавПоліс, Челенджер.

Структура ринку за 2006 р. істотно не змінилася. Белгосстрах як і раніше займає на ньому близько 60%. Лідируючі позиції за внесками тримають страховики, які займаються обов'язковим страхуванням, і Бі енд Бі іншуренс Ко, темпи зростання і активність якої гідні особливої ​​похвали. У першу десятку входить і два основних страховика «життя» - Стравіта і БНСПФ. Перші 10 компаній збирають більше 96% внесків. Серед недержавних страховиків лідируючі позиції крім Бі енд Бі зберігають відомі бренди - Броллі, Альвена, Белвнешстрах [9].

Обсяг премій зі страхування від нещасних випадків водіїв і пасажирів за 2006 рік склав 16 млрд. руб., Зменшившись порівняно з 2005 роком на 37%. Обсяг страхових виплат - 16,6 млрд. руб., Зменшення на 34%. У 2005 році, в порівнянні з 2004 роком, ці цифри становили 75% і 80% відповідно, динаміка також негативна (Малюнок 1).


Малюнок 1 - Поквартальна динаміка премій і виплат по страхуванню від нещасних випадків водіїв і пасажирів, 2004-2007 рр.., Млн. руб.

Джерело: www.belbroker.comПоквартальна динаміка показує стабільне збільшення збору премій і обсягу виплат в першому і четвертому кварталі кожного року. Розвиток ринку особистого страхування можна охарактеризувати наступним чином:

 1. скорочується частка операцій з монополістами, де виплати відповідають сплаченої премії, тобто приріст виплат сповільнюється;

 2. податкові ініціативи для розвитку корпоративного особистого страхування залишаються поки тільки в законопроектах;

 3. ростуть премії зі страхування від нещасних випадків у роздрібному сегменті, що обумовлено розвитком страхування життя і здоров'я при автокредитуванні та іпотечному кредитуванні, при страхуванні пасажирів залізничного та авіаційного транспорту. [9]

Незважаючи на невелику кількість укладених договорів з добровільного страхування від нещасних випадків, все ж страхові виплати за ними набагато менше, ніж страхові внески, що веде до позитивної динаміки надходжень майже у всіх страхових організаціях Республіки Білорусь (Таблиця 3).


Таблиця 3 - Дані по добровільному страхуванню від нещасних випадків, включаючи добровільне страхування від нещасних випадків водіїв і пасажирів за 2005 рік порівняно з 2003 роком, тис. руб.

Назва організації

Надійшло внесків у 2005 році,

тис. руб.

Виплачено страхового відшкодування у 2005 році, тис. руб.

Рівень виплат,%

Надійшло внесків у 2003 році, тис. руб.

Динаміка надходжень за 2 роки,%

1

Белгосстрах

1317022,9

328576,1

24,9

413541,9

+218,5

2

ПромТрансІнвест

1013077,3

124798,8

12,3

177011,0

+472,3

3

Броллі

854534,3

274770,1

32,2

640778,3

+33,4

4

ТАСК

765635,3

127443,1

16,6

173219,5

+342,0

5

Белнефтестрах

740356,4

32872,6

4,4

13477,9

+5393,1

6

Альвена

574692,3

323127,7

56,2

582281,6

-1,3

7

Купала

487515,7

60306,6

12,4

113487,8

+330,0

8

Белексімгарант

473313,6

67841,6

14,3

288765,9

+64,0

9

Кентавр

322448,8

51222,0

15,9

283418,7

+13,8

10

БелІнгострах

321815,5

96331,8

29,9

304925,7

+5,5

11

Басо

258287,2

32033,7

12,4

233714,9

+10,5

12

Бі енд Бі іншуренс Ко

210700,0

37410,0

17,8

47792,0

+341,0

13

СлавПоліс

163122,8

14432,8

8,8

64555,5

+152,7

14

Белкоопстрах

89905,5

1261,6

1,4

-

-

15

Белвнешстрах

77441,4

39283,0

50,7

104317,8

-34,7

16

Гарантія

34239,3

800,3

2,3

10311,4

+232,0

РАЗОМ

7704108,3

1612511,8

20,9

3451599,9

+123,2

Джерело: www.belbroker.com


Збори страховиків із страхування від нещасних випадків у 2005 році порівняно з 2003 роком зросли на 123,3%. Рівень виплат знизився з 32,3% у 2003 році до 25,5% у 2005 році. Лідером за рівнем виплат позначилася страхова компанія «Альвена», рівень виплат якої становить 56,2%. Найменший результат показав Белкоопстрах, рівень якого склав всього 1,4%. У динаміці надходжень за два роки майже всі страхові організації показали позитивні результати, крім Альвен і Белвнешстраха, динаміка надходжень яких відповідно -1,3, -34,7. Лідером став Белнефтестрах, динаміка надходжень якого склала +5393,1.

Комплексний аналіз показників збору премій і виплат по найбільшим операторам сегмента страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків за 2005 і 2006 року дозволив виявити поступальний розвиток класичних операцій. Збір премій 2006 року перевищив аналогічний показник минулого року на 32%. Зростання страхування дозволили сегмента страхування вперше з 2003 р. показати позитивну динаміку зростання [9].

Динаміку показників найбільших операторів сегменту Республіки Білорусь по збору страхової премії за особистим страхуванням, в тому числі страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків демонструє наступна таблиця.


Таблиця 4 - Лідери в особистому страхуванні (РБ), у тому числі страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків, 2005-2006 рр.., Тис. руб.

Найменування страхової організації

2005

2006

Приріст 2006 р. до 2005 р.,%

1

Белгосстрах

1467053,8

1764154,3

20

2

ВАСТ "Бі енд Бі іншуренс Ко"

1151664


1236883,6


7


3

ЗАСТ "Промтрансінвест"

613134,5

878211,3

43

4

ЗАСТ "ТАСК"

392883,5

476438,7

21

5

ЗАСТ "Белнефтестрах"

391746,5

414079,3

6

Джерело: www.belbroker.com


За даними таблиці 4 видно, що лідером по приросту страхової премії є ЗАСО "Промтрансінвест" (43%). У Белгосстрахе і ЗАСО "ТАСК" майже однакові показники - 20% і 21% відповідно. Найменший приріст відзначається у ВАСТ "Бі енд Бі іншуренс Ко" і ЗАСТ "Белнефтестрах" (7% і 6% відповідно).

Динаміку показників найбільших операторів сегменту Російської Федерації по збору страхової премії за особистим страхуванням, в тому числі страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків демонструє наступна таблиця.


Таблиця 5 - Лідери в особистому страхуванні (РФ), в тому числі страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків, 2005-2006 рр.., Тис. руб.

Найменування страхової організації

2005

2006

Приріст 2006 р. до 2005 р.,%

1

Согаз

5 868 215

7 938 681

35


2

ЖАСО

4 606 656

4 665 976

1


3

Росно

2 452 538

3 951 951

61


4

Ингосстрах

1 571 534

2 143 974

36


5

Ресо-Гарантія

1 566 986

1 863 357

19


.asr-insurance.ru Джерело: www. Asr-insurance.ru


За даними таблиці 5 видно, що лідером по приросту страхової премії є Росно (61%). У Ингосстрахе і СОГАЗ майже однакові показники - 36% і 35% відповідно. На четвертому місці по збору страхової премії в особистому страхуванні займає Ресо-Гарантія, приріст якої становить 19%. Найменший результат у ЖАСО - всього лише 1%.

Загалом, можна зробити висновок, що, враховуючи масштаби РБ і РФ, Білорусь не відстає від Росії в зборі страхової премії по страхуванню від нещасних випадків. У середньому в Республіці Білорусь збори в чотири рази менше, ніж у Російській Федерації, що свідчить про швидкі темпи зростання добровільного страхування в нашій країні.

Провідні страховики, які задають темп розвитку всього ринку особистого страхування, розвивають даний вид страхування не тільки за рахунок пролонгування корпоративних договорів. Приріст премій даних страховиків забезпечують також нові клієнти, у тому числі страхувальники - фізичні особи.

Склад групи перших п'яти компаній, що лідирують по збору премії на ринку особистого страхування, за останні 3 роки практично не змінився, змінювалися лише внутрішні позиції окремих компаній. Помітні зрушення відбулися всередині самого страхового сектора - зросла частка великих страховиків на шкоду невеликим страховим компаніям. Ця тенденція значною мірою повинна визначити намітилася консолідацію страхового ринку.

Страхування від нещасних випадків водіїв і пасажирів займає невелику частку в портфелях білоруських і російських страховиків. Основними споживачами послуг за цим видом страхування є корпоративні клієнти, для яких воно стає важливим елементом «соціального пакету» [7].

ВИСНОВОК


Підводячи підсумок роботи, можна зробити висновок, що страхування - стратегічно важливий елемент економічної системи. Воно дозволяє створювати великі інвестиційні ресурси, звільняє державного бюджету від необхідності відшкодування збитків від непередбачених подій, підвищує соціальну захищеність громадян. Страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків виконує важливу соціальну функцію, оскільки зачіпають інтереси кожної людини. Тому розвитку і підтримці даного виду страхування необхідно приділити особливу увагу.

Система страхування в Білорусі в даний час ще не остаточно сформована і продовжує свій розвиток. Тенденції на ринку особистого страхування, в тому числі страхування водіїв і пасажирів в 2005-2007 рр.. показують збільшення динаміки розвитку ринку, але існує ряд проблем, що заважають його розвитку. Одна з головних проблем - неможливість точного прогнозування економічного розвитку РБ, як наслідок - недовіра громадян до довгострокового вкладання грошей. У нашому суспільстві, на відміну від країн зі сформованим інститутом страхування, відсутня страхова культура населення і, за результатами соціологічних досліджень, виявляється низький рівень інформованості людей в області страхування.

Ринок даного страхування має великий потенціал. Будучи частиною економічної системи, він багато в чому залежить від неї. У той же час, активно розвиваючись, страхування від нещасних випадків здатне стати найважливішим елементом росту економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Демидова М.М. Страхова справа: Навчально-методичні матеріали / М.М. Демидова. - Могилів: МДУ ім. А.А. Кулешова, 2008. - 84с.

 2. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Є.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 312с.

 3. Страхова справа: Навчальний посібник / М.А. Зайцева, Л.М. Литвинова, А.В. Урупін та ін; За заг. редакцією М.А. Зайцевої, Л.М. Литвинової. - Мн.: БГЕУ, 2001. - 286с.

 4. Щербаков В.А. Страхування: навчальний посібник / В.А. Щербаков, Є.В. Костяева. - М.: КНОРУС, 2007. - 312с.

 5. Науково-практичний журнал «Страхування в Білорусі» - 2006. - № 4. - С.13

 6. Науково-практичний журнал «Страхування в Білорусі» - 2007. - № 9. - С.11

 7. . air - insurance . ru www. air - insurance. ru

 8. . bdg . by www. bdg. by

 9. www.belbroker.com

 10. www.belgosstrakh.by

 11. www.bns.by

 12. матеріали, надані БРУСП «Белгосстрах»

Посилання (links):
 • http://www.belbroker.com/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Банк | Курсова
  116.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Добровільне страхування від нещасних випадків і захворювань в Республіці Білорусь
  Страхування від нещасних випадків
  Страхування від нещасних випадків на виробництві
  Страхування на випадок смерті від нещасних випадків
  Страхування на випадок смерті від нещасних випадків 2
  Специфічні особливості страхування від нещасних випадків
  Обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків
  Облік операцій зі страхування від нещасних випадків на виробництві
  Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

  Нажми чтобы узнать.
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru