Деятельность коммерческого банка по привлечению сбережений населения (на примере АБ Укргазбанк)

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Пример депозитного договора

ДОГОВІР №___
про банківський строковий вклад (депозит)"__________________"
у національній валюті
м. _____________ „_______”____________200__ р.
Публичне Акционерне Товариство АБ "Укргазбанк", (надалі - "Банк"), в особі ___________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________, з однієї сторони, і громадянин (ка) ____________________________________, (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони, а разом - іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
Предмет Договору
1.1 „Клієнт" вносить, а „Банк" приймає грошові кошти у національній валюті на депозитний рахунок № ______________________ у сумі __________________________ (____________________________________) ________________, надалі - Вклад, на строк з „_______” ___________ 200__ р. по „______”_________________ 200__ р.
За час користування коштами Вкладу протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, Банк нараховує і виплачує “Клієнту” проценти за ставкою ______% річних.
Порядок обслуговування Вкладу
2.1 Нарахування процентів за Вкладом за ставкою, визначеною п.1.2 цього Договору, проводяться від дня, наступного за днем надходження Вкладу у “Банк", до дня, який передує його поверненню „Клієнту” або списанню з рахунка „Клієнта", за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році). Проценти за цим Договором нараховуються лише на суму Вкладу. Нараховані "Банком" проценти не збільшують суму Вкладу.
Проценти зараховуються на рахунок № 2638 __________________________________________.
2.2 Після внесення “Клієнтом" грошових коштів, визначених у п.1.1 цього Договору, “Банк" має право використовувати залучені від “Клієнта” кошти.
2.3 “Клієнт" має право на щомісячне одержання процентів, нарахованих за цим Договором.
2.3.1 Повернення суми Вкладу Клієнту здійснюється Банком у день закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору. Якщо день повернення суми Вкладу припадає на неробочий день, то повернення суми Вкладу проводиться Банком на наступний перший робочий день.
2.3.2 Виплата процентів проводиться Банком протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, щомісячно, з “_____” числа кожного місяця, наступного за місяцем внесення Вкладу (“Дата виплати”). Якщо “Дата виплати" припадає на неробочий день, виплата процентів проводиться в перший робочий день, наступний за “Датою виплати". Виплаті підлягають проценти, нараховані „Банком" згідно п. п.1.2., 2.1 цього Договору на “Дату виплати". Проценти, що не отримані “Клієнтом" у “Дату виплати", можуть бути отримані в будь-який робочий день після “Дати виплати". При цьому, не витребувані у встановлений строк проценти не збільшують суму Вкладу.
2.4 “Клієнт" має право неодноразово поповнювати Вклад протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, за згодою “Банку”, про що Сторони укладають додаткову угоду.
2.5 Сторони домовились, що у випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи "Клієнта", “Банк" здійснює перерахунок нарахованих процентів за останній місяць знаходження коштів на депозитному рахунку, що передує даті повернення Вкладу, за ставкою із розрахунку 3 (три)% річних. При цьому, зайво нарахована та виплачена частина процентів утримується “Банком" із залишку коштів на депозитному рахунку “Клієнта". Про дострокове розірвання цього Договору „Клієнт" зобов'язаний повідомити „Банк" не менш ніж за 10 банківських днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору.
2.6 Сторони домовились, що “Банк" має право збільшувати або зменшувати розмір процентної ставки, яка визначена відповідно до п.1.2 цього Договору, у випадках відповідної зміни облікової ставки Національного банку України чи зміни кон'юнктури на ринку фінансових послуг, попередньо повідомивши про це “Клієнта". При цьому „Банк" зобов'язаний повідомити „Клієнта” рекомендованим листом не пізніше, ніж за 10 банківських днів до зміни процентної ставки. В листі повинно бути зазначено новий розмір процентної ставки і дата початку її дії. Процентна ставка вважається прийнятою, якщо на протязі 10 банківських днів з моменту відправлення листа “Клієнт" не звернувся до “Банку” для розірвання Договору.
2.7 У випадку незгоди „Клієнта” зі зміною розміру процентної ставки, він має право до дати початку дії нового розміру процентної ставки розірвати Договір і отримати суму Вкладу з урахуванням нарахованих процентів без застосування пункту 2.5 цього Договору.
2.8 Після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи цим Договором, кошти з депозитного рахунку №2630_____________________ повертаються “Клієнту” за його вимогою шляхом видачі готівкою або перерахування на його власний поточний або інший депозитний рахунок, а дія цього Договору припиняється.
В разі ж, коли “Клієнт" не вимагає повернення Вкладу після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, цей Договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу та нарахування процентів на суму вкладу на вимогу після закінчення вказаного строку за період подальшого знаходження коштів у користуванні Банку здійснюється по процентній ставці за вкладом на вимогу із розрахунку 0,1% річних. Для цього “Клієнт" підписанням цього Договору уповноважує “Банк": відкрити “Клієнту” виключно для обліку коштів вкладу на вимогу рахунок №2620__________________________, наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, перерахувати суму Вкладу з депозитного рахунку №2630_____________________ та суму нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” процентів з рахунку №2638__________________________ на рахунок для обліку коштів вкладу на вимогу №2620___________________ та після зазначеного перерахування закрити депозитний рахунок №2630______________________ та рахунок №2638___________________________. Розмір вкладу на вимогу складається із суми Вкладу та суми процентів, нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору.
Проценти на вклад на вимогу нараховуються лише на суму вкладу на вимогу. Нараховані "Банком" проценти на вклад на вимогу не збільшують суму вкладу на вимогу. Для обліку процентів, нарахованих на вклад на вимогу, “Банк" відкриває “Клієнту” рахунок №2628_________________________.
______________________ Банк _______________________ Клієнт
Рахунок для обліку вкладу на вимогу закривається “Банком" та дія цього Договору припиняється після повернення коштів
Обов’язки сторін
3.1 "Банк" зобов'язується:
3.1.1 Відкрити депозитний рахунок у національній валюті на підставі документів, наданих „Клієнтом" відповідно до норм чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
3.1.2 Своєчасно і належним чином здійснювати операції за депозитним рахунком у відповідності з чинним законодавством України і цим Договором.
3.1.3 Проводити нарахування процентів на Вклад та їх виплату згідно п. п.2.1., 2.3 Договору і повернути "Клієнту" за його вимогою кошти з депозитного рахунку після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, та в інших випадках згідно умов Договору.
3.1.4 За бажанням “Клієнта” “Банк" сплачує йому суму Вкладу або проценти шляхом:
виплати готівкою;
перерахування на поточний чи депозитний рахунок “Клієнта” в уповноваженому банку України.
3.1.5 Зберігати таємницю операцій за рахунком "Клієнта" відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
3.1.6 За вимогою „Клієнта” надавати додаткову інформацію про умови нарахування процентів по Вкладу і роз'яснювати права й обов'язки „Клієнта” за цим Договором.
3.2 "Клієнт" зобов'язується:
3.2.1 Внести кошти на депозитний рахунок у сумі і на строк, зазначені в п.1.1 цього Договору.
3.2.2 У разі зміни прізвища, ім’я, по батькові, паспорту та місця проживання, ідентифікаційного номеру, письмово повідомити про це „Банк" у 10-денний термін з моменту їх зміни.
3.2.3 У разі зняття суми Вкладу готівкою, сплатити Банку комісію відповідно до Тарифів “Банку", чинних на дату зняття суми Вкладу, якщо грошові кошти були внесені „Клієнтом" на депозитний рахунок у безготівковому порядку.
У випадку змін вимог Національного банку України щодо документів, які необхідні для відкриття і проведення операцій за депозитним рахунком, протягом одного місяця надати “Банку” зазначені документи або інформацію.
Відповідальність сторін
4.1 У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2 Суперечки, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.
“Клієнт" дозволяє “Банку” розкривати інформацію, що у відповідності зі ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є банківською таємницею, у випадку, якщо розкриття такої інформації необхідно для звернення “Банку” до правоохоронних чи судових органів з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.
Форс-мажорні обставини
5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру Національного банку України, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
Настання обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.
Порядок розірвання Договору. Особливі умови.
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Цей Договір припиняє свою дію в таких випадках:
6.2.1 У випадках, передбачених п. п.2.5., 2.7., 2.8 цього Договору.
6.2.2 У випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Всі неврегульовані питання за цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.4. Зміни та доповнення до цього Договору, за винятком випадку, передбаченого п.2.6 цього Договору, оформляються Сторонами у письмовій формі та вважаються такими, що набули юридичної сили, з моменту їх підписання Сторонами.
Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7. Реквізити сторін:
"БАНК"
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
М.П. ________________________________
                                 (підпис)
"КЛІЄНТ"
Прізвище_______________________________
Ім’я____________________________________
По-батькові_____________________________
Паспорт: серія“______”, № ________________
Виданий ________________________________
________________________________________
Дата видачі“_____” _______________________р.
Місце проживання: _______________________
________________________________________
Ідентифікаційний номер____________________________________
_________________________________________
                                  (підпис)

Баланс за 2006-2008 гг.

Баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года (на конец дня) (тыс. Грн..)
Наименование статьи
Примечания
2006
2005
АКТИВЫ
 
 
 
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства Банка
 
448 681
409 170
Казначейские и другие ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины
2
106
138
Средства в других банках
3
552 003
471 662
Ценные бумаги в торговом портфеле банка
4
235 903
0
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу
5
75 830
282 157
Кредиты и задолженность клиентов
6
5 786 550
3 100 761
Ценные бумаги в банке к погашению
7
0
0
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании
8
0
0
Основные средства и нематериальные активы
9
116 735
83 328
Начисленные доходы к получению
10
91 898
48 419
Другие активы
11
32 528
26 076
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
12
45
0
 Итого активов
 
7 340 279
4 421 711
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Средства банков:
 
1 300 485
598 093
В том числе кредиты, полученные от Национального банка Украины
 
186 000
0
Средства клиентов
13
5 029 539
3 166 511
Сберегательные (депозитные) сертификаты, эмитированные банком
 
0
3 150
Долговые ценные бумаги, эмитированные банком
14
0
13 205
Начисленные расходы к уплате
15
102 886
55 030
Отсроченные налоговые обязательства
 
4 134
2 920
Другие обязательства
16
205 250
94 132
Итого обязательств
 
6 642 294
3 933 041
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
 
 
 
Уставный капитал
17
519 000
419 000
Резервы и другие фонды банка
 
60 847
46 177
Резервы переоценки основных средств, в том числе:
 
16 335
8 753
Резервы переоценки необоротных активов
 
16 315
8 753
Резервы переоценки ценных бумаг
 
20
0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
 
116
30
Прибыль/Убытки отчетного года, ожидающая утверждения
 
101 687
14 710
Итого собственного капитала
 
697 985
488 670
 Итого пассивов
 
7 340 279
4 421 711
Баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года (на конец дня) тыс. грн.
Наименование статьи
2007 год
2006 год
АКТИВЫ
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства Банка
 642 073
448 681
Казначейские и другие ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины
18 825
106
Средства в других банках
877 025
552 003
Ценные бумаги в торговом портфеле банка
1 390 909
235 903
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу
85 880
75 830
Кредиты и задолженность клиентов
11 129 351
5 786 550
Ценные бумаги в банке к погашению
0
0
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании
0
0
Основные средства и нематериальные активы
156 616
116 735
Начисленные доходы к получению
191 646
91 898
Отсроченный налоговый актив
6 912
0
Другие активы
135 132
32 528
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
62
45
Итого активов
14 634 431
7 340 279
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков
3 503 589
1 300 485
В том числе кредиты, полученные от Национального банка Украины
305 000
186 000
Средства клиентов
8 967 201
5 029 539
Отсроченные налоговые обязательства
157 134
102 886
Другие обязательства
2 289
4 134
Итого обязательств
12 849 098
6 642 294
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
1 276 500
519 000
Резервы и другие фонды банка
161 534
60 847
Резервы переоценки, в том числе
67 353
16 335
Резервы переоценки необоротных активов
16 796
16 315
Резервы переоценки ценных бумаг
50 557
20
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
392
116
Прибыль/Убытки отчетного года, ожидающая утверждения
279 554
101 687
Итого собственного капитала
1 785 333
697 985
Итого пассивов
14694431
73440279

Средства клиентов за 2006-2008 годы

Средства клиентов (тыс. грн) за 2006 год
Строка
Наименование статьи
2006 год
2005 год
1.
Средства субъектов хозяйствования, в том числе:
1 639 086
1 082 431
1.1
Средства до востребования
515 837
332 379
1.2
Срочные средства
1 123 249
750 052
2.
Средства физических лиц, в том числе:
3 089 246
1 766 266
2.1
Средства до востребования
178 017
101 441
2.2
Срочные средства
2 911 229
1 664 825
3.
Средства бюджета, специальных фондов и другие средства клиентов, удерживаемые из бюджета
48 643
72 686
4.
Средства небанковских финансовых учреждений, в том числе:
238 790
231 757
4.1
Средства до востребования
17 450
16 125
4.2
Срочные средства
221 340
215 632
5.
Прочие обязательства перед клиентами
13 774
13 371
6.
Итого
5 029 539
3 166 511
Средства клиентов за 2007 год, тыс. грн.
Строка
Наименование статьи
2007 год
2006 год
1
2
3
4
1
Средства субъектов хозяйствования, в том числе:
3 800 420
1 639 086
1.1
Средства до востребования
746 353
515 837
1.2
Срочные средства
3 054 067
1 123 249
2
Средства физических лиц, в том числе:
4 530 039
3 089 246
2.1
Средства до востребования
309 148
178 017
2.2
Срочные средства
4 220 891
2 911 229
3
Средства бюджета, специальных фондов и другие средства клиентов, которые содержатся из бюджета
73 707
48 643
4
Средства небанковских финансовых учреждений, в том числе:
541 965
238 790
4.1
Средства до востребования
44 149
17 450
4.2
Срочные средства
497 816
221 340
5
Другие обязательства перед клиентами
21 070
13 774
6
Итого
8 967 201
5 029 539
Кошти клієнтів, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
2008
2007
1
2
3
4
1
Державні та громадські організації:
64 932
74 055
1.1
Поточні рахунки до востр
1 124
768
1.2
Строкові кошти срочные
63 808
73 287
2
Інші юридичні особи
2 923 357
3 557 058
2.1
Поточні рахунки
1 366 860
790 601
2.2
Строкові кошти
1 556 497
2 766 457
3
Фізичні особи:
6 778 803
4 618 294
3.1
Поточні рахунки
312 813
309 359
3.2
Строкові кошти
6 465 990
4 308 935
4
Усього коштів клієнтів
9 767 092
8 249 407
Операции связанных сторон за 2006-2007 гг., тыс. грн.
Строка
Наименование статьи
2007 год
2006 год
1
2
3
4
1
Кредиты, которые предоставлены банком (общая сумма)
22 632 996
16 509 742
2
Кредиты, которые предоставлены связанным сторонам, в том числе:
51 996
390 354
2.1
Кредиты, предоставленные юридическим лицам
9 040
340 375
2.2
Кредиты, предоставленные физическим лицам
42 956
49 979
3
Кредиты на конец года, которые предоставлены связанным сторонам
49 158
44 671
4
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, которые предоставлены банком
15.74%
9.85%
5
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, которые предоставлены связанным сторонам
9.16%
10.90%
6
Просроченные кредиты, которые предоставлены связанным сторонам, на конец года
3
0
7
Депозиты, привлеченные банком (общая сумма)
21 332 750
7 845 477
8
Депозиты, привлеченные от связанных сторон, в том числе:
737 201
10 691
8.1
Депозиты, привлеченные от физических лиц
13 521
10 691
8.2
Депозиты, привлеченные от юридических лиц
723 680
0
9
Депозиты, привлеченные от связанных сторон, на конец года
731 556
3 494
10
Средневзвешенная процентная ставка по депозитам, привлеченным банком
8.43%
8.70%
11
Средневзвешенная процентная ставка по депозитам, привлеченным от связанных сторон
5.62%
8.07%
12
Гарантии, которые получены банком
256 351
6 022 592
13
Гарантии, которые предоставлены банком
0
761 734
14
Суммы дебиторской задолженности
0
9
15
Суммы кредиторской задолженности
0
0
16
Арендные платежи полученные
0
0
17
Арендные платежи уплаченные
7 732
6 718
18
Операции с приобретенными ценными бумагами
0
0
19
Операции с ценными бумагами, которые реализованы (проданы)
0
0

Операции со связанными лицами

Залишки за операціями з пов'язаними особами станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
Найбільші учасники
(акціонери) банку
Провідний
управлінський
персонал
Інші
пов'язані
 особи
1
2
4
6
8
1
Кредити та заборгованість клієнтів
32 989
80 850
3 346
2
Резерв під заборгованість за кредитами
1 679
2 975
168
3
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
133
4
Кошти клієнтів
21
24 548
23 501
Залишки за операціями з пов'язаними особами станом на кінець дня 31 грудня 2007 року, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
Найбільші
учасники
(акціонери)
банку
Провідний
управлінський
персонал
Інші
пов'язані
особи
1
2
3
4
5
1
Кредити та заборгованість клієнтів
17 634
33 271
2 189
2
Резерв під заборгованість за кредитами
938
430
131
3
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
133
4
Кошти клієнтів
724 020
11 870
891
Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2008 рік, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
Найбільші учасники
(акціонери) банку
Провідний управлінський персонал
Інші пов'язані особи
1
2
3
4
5
1
Процентні доходи
3 100
4 081
270
2
Процентні витрати
 (490)
 (1 761)
 (97)
3
Резерви під заборгованість за кредитами
 (1 679)
 (3 035)
 (166)
4
Комісійні доходи
7
11
19
5
Інші операційні доходи
-
4
2
Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2007 рік, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
Найбільші учасники
(акціонери) банку
Провідний
управлінський
персонал
Інші
пов'язані
особи
1
2
3
4
5
1
Процентні доходи
2 037
1 697
1 832
2
Процентні витрати
148
595
73
3
Резерви під заборгованість
за кредитами
938
444
131
4
Комісійні доходи
13
8
356
5
Інші операційні доходи
-
-
-

Процентные доходы и расходы

Процентный доход, тыс. грн.
Строка
Наименование статьи
2007 год
2006 год
1
2
3
4
 
Процентный доход:
 
 
1
За средствами в банках
33 833
33 855
2
За кредитами клиентам
1 090 015
620 285
3
За ценными бумагами в торговом портфеле банка
2 145
7
4
За ценными бумагами в портфеле банка на продажу
2 115
5 378
5
За ценными бумагами в портфеле банка к погашению
0
0
6
Другой
0
0
7
Итого
1 128 108
659 525
Процентные расходы, тыс. грн.
Строка
Наименование статьи
2007 год
2006 год
1
2
3
4
 
Процентные расходы:
 
 
1
За средствами, которые получены от банков
153 198
55 573
2
За средствами, которые получены от клиентов
602 678
395 254
3
За средствами небанковских финансовых учреждений
40 826
24 856
4
За ценными бумагами собственного долга
0
5 235
5
Другие
6 699
1 082
6
Итого
803 401
482 000
Процентні доходи та витрати, тис. грн.
Рядок
Найменування статті
2008
2007
1
2
3
4
Процентні доходи за:
1
Кредитами та заборгованістю клієнтів
1 781 057
1 090 014
2
Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
1 398
2 115
3
Коштами в інших банках
60 851
24 066
4
Торговими борговими цінними паперами
17 208
2 145
5
Кореспондентськими рахунками в інших банках
10 441
9 341
6
Депозитами овернайт в інших банках
388
427
7
Усього процентних доходів
1 871 343
1 128 108
Процентні витрати за:
8
Строковими коштами юридичних осіб
 (243 265)
 (153 272)
9
Іншими залученими коштами
 (76 719)
 (48 802)
10
Строковими коштами фізичних осіб
 (689 638)
 (411 372)
11
Строковими коштами інших банків
 (302 897)
 (143 605)
12
Депозитами овернайт інших банків
 (1)
-
13
Поточними рахунками
 (18 673)
 (16 114)
14
Кореспондентськими рахунками (банки)
 (18 047)
 (9 593)
15
Іншим
 (27 851)
 (20 643)
16
Усього процентних витрат
 (1 377 091)
 (803 401)
17
Чистий процентний дохід
494 252
324 707
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
276.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Мониторинговая деятельность педагога-психолога в школе
Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)
Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)
Оперативный текущий та этапный контроль за уровнем физической подготовки спортсмена на примере
Учет и аудит товарно-материальных запасов на примере Республиканского государственного казенного
Аналіз рентабельності банка
Фінансовий менеджмент банка
Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка
© Усі права захищені
написати до нас