Державний бюджет РБ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Установа освіти
«Брестський державний технічний університет»

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Контрольна робота
З дисципліни
«Державний бюджет»

ВИКОНАВ: Студент 5-го курсу

ВАРІАНТ № 8
ПЕРЕВІРИТИ
БРЕСТ 2007

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
№ 15 Витрати на загальноосвітні школи, їх планування і фінансування
№ 38 Бюджетне регулювання: завдання і методи
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Завдання
ЛІТЕРАТУРА

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

№ 15 Витрати на загальноосвітні школи, їх планування і фінансування
Витрати на освіту виступають як частина витрат, необхідних для відтворення робочої сили. Виробництво та освіта є взаємопов'язаними і взаємообумовленими процесами національної економіки.
Національна система освіти РБ складається з державних і недержавних освітніх і виховних закладів і включає: дошкільне виховання; загальна середня освіта; позашкільна навчання і виховання; професійно-технічну освіту; середня спеціальна освіта; вища освіта; підготовку науково і науково-педагогічних кадрів; самостійне утворення громадян.
Управління системою освіти носить державно-громадський характер. Навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування і форм власності мають статус юридичної особи, самостійні у вирішенні питань організації навчального процесу, фінансово-господарської та інших видів діяльності при дотриманні державних інтересів.
Матеріальну базу навчальних закладів РБ становлять землі, будівлі, споруди, обладнання, матеріали, передані їм на пільгових умовах. На оновлення і розвиток матеріальної бази виділяються матеріальні та фінансові ресурси, передбачаються капвкладення у формі державного замовлення.
Основним джерелом фінансування державних закладів освіти виступають кошти державного бюджету. Відповідно до Закону РБ «Про утворення в РБ» розвиток системи освіти заради збереження і множення інтелектуального потенціалу республіки забезпечується державним фінансуванням у розмірі не менше 10% від національного доходу республіки з можливістю збільшення за рахунок надпланових коштів бюджету. Державну дотацію можуть отримувати і недержавні навчальні заклади при успішному здійсненні їх навчально-освітньої діяльності.
Важливе місце у фінансуванні навчальних закладів займають їхні власні доходи, отримані від освіти платних послуг, виробничої та наукової діяльності, а також коштів організацій і громадян. На республіканському і місцевому рівнях можуть створюватися позабюджетні цільові фонди фінансування освіти.
Витрати на освіту поділяються на три основні групи: поточні витрати, на обладнання та капітальний ремонт, капітальні вкладення. До поточних витрат відносяться: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, стипендії, витрати на харчування, придбання м'якого інвентарю та інші витрати. Ця група витрат є найбільшою. Найбільшу питому вагу в ній займає заробітна плата. У цілому ж структурні відмінності у витратах пов'язані з особливостями діяльності окремих установ освіти, видами матеріального забезпечення учнів та студентів.
Основними показниками, які характеризують обсяг роботи шкіл та визначають витрати на їх поточне утримання, є кількість класів і кількість учнів. Кількість класів встановлюється за групами класів: 1-4, 5-9 і 9-11 і залежить від загальної кількості учнів та наповнюваності класів, тобто числа учнів у середньому на один клас. В даний час гранична наповнюваність встановлюється в 1-9 класах до 30 чоловік, в 10-11 (12) класах до 25 чоловік.
Фактична наповнюваність нерідко не відповідає граничної, що пов'язано з щільністю населення, контингентом учнів, кількістю шкіл в даній місцевості, типом шкільної будівлі. У сільських районах з незначною щільністю населення, де не можна укомплектувати класи за встановленими нормами, початкові класи об'єднують у класи-комплекти. Клас-комплект в бюджетних розрахунках прирівнюється до класу.
Кількість шкіл, класів та учнів визначається на 01 січня і на 01 вересня. Кількість учнів і класів на 1 січня приймається за фактичним станом на останню звітну дату з урахуванням можливого їх зміни до кінця поточного року. Кількість учнів на 1 вересня планованого року визначається в плані економічного і соціального розвитку з урахуванням приймання, переведення і випуску учнів. Прийом до перших класів планується виходячи з числа дітей, яким до 1 вересня або у вересні поточного року виповниться 6 років. Прийом у наступні класи визначається виходячи з кількості учнів попередніх класів.
Для спрощення розрахунків витрат по школах обчислюється середньорічний контингент. Вихідний контингент фінансується протягом 8 місяців (з 1янв до 1сент), а новий - протягом 4 місяців (з 1сент до кінця року). Звідси розрахунку середньорічної контингенту може бути проведений за такими формулами:
Кн * 8 + Кк * 4 2Кн + Кк
Кс = ----------------; Кс = ----------------;
3 грудня
Кн-Кк
Кс = К1 + --------------,
3
де Кс - середньорічний контингент; Кн і Кк - контингент на початок і кінець року; К1 - вихідний контингент.
Розрахунок проводиться за групами класів. Середньорічна кількість класів є вихідним показником для визначення витрат на поточне утримання шкіл.
При плануванні фонду заробітної плати в школах, де вона виплачується два рази на місяць (міські школи), середньорічна кількість класів обчислюється інакше: вихідне число класів множиться на 8,5, нове - на 3,5 і сума отриманих творів ділиться на 12.
Фонд оплати праці становить приблизно половину всіх витрат на утримання загальноосвітніх шкіл. Він включає заробітну плату вчителів, заробітну плату адміністративно-господарського та навчально-виховного персоналу, додаткові види виплат і преміальний фонд. Розраховується окремо для педагогічного, адміністративно-господарського та навчально-виховного персоналу.
Ставка заробітної плати встановлюється в залежності від виду кваліфікаційної категорії (при наявності вищої освіти) та освіти (при відсутності кваліфікаційної категорії). Кваліфікаційні категорії бувають: вища, перша, друга. Право присвоєння другої категорії дано раді школи. Перша і вища категорія встановлюється за рішенням атестаційної комісії. Вчителям, які мають середню спеціальну освіту і яких рішенням атестаційної комісії присвоєна кваліфікаційна категорія, ставка заробітної плати встановлюється на 10% нижче ставок, передбачених для вчителів, які мають вищу освіту та відповідну категорію. Ставки заробітної плати підвищуються на 25% мінімальної заробітної плати педагогічним працівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують його в практичній роботі, а також зайнятим у школах для дітей та підлітків з вадами у фізичному і розумовому розвитку, потребують особливих умов або тривалому лікуванні, до 40 % мінімальної заробітної плати на місяць.
Заробітна плата вчителя залежить від обсягу навчальної роботи, яка визначається навчальними планами шкіл, в яких передбачається число годин занять на тиждень з усіх предметів і по кожному класу. Повна ставка зарплати виплачується при виконанні встановленої норми навчального навантаження на тиждень: вчителям 1-4 класів 20 год, 5-11 класів - 18ч. Місячна зарплата вчителя визначається шляхом множення ставки зарплати на його фактичну навантаження на тиждень і ділення отриманого добутку на встановлену норму годин.
Фонд заробітної плати вчителів у кошторисі визначається виходячи з кількості педагогічних ставок та розміру середньої ставки вчителя по групах класів. Ці показники розраховуються за даними тарифікаційного списку, що складається директорами шкіл на 1 вересня кожного року.
Загальна кількість годин по уч.плану
Кількість пед.ставок для даної групи класів
по групі класів = --------------------------------------------
Норма навчального навантаження вчителя
для даної групи класів
Кількість годин по вченому плану може бути збільшено за рахунок додаткових годин у зв'язку зі звільненням вчителів початкових класів за станом здоров'я від уроків фізкультури та співів, розподілом старших класів на групи для заняття з іноземної мови, фізкультури, трудовому навчанню.
Фонд заробітної плати адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу загальноосвітніх шкіл визначається на основі типових штатів і встановлюваних посадових окладів. розраховується шляхом множення середньорічної кількості ставок на середній посадовий оклад. Зарплата директорам шкіл та їх заступникам встановлюється в залежності від кількості учнів у школах. При цьому число учнів обліковується за списком станом на початок навчального року. Посадові оклади керівників шкіл можуть збільшуватися за роботу в особливих умовах, за наявності в школі двох і більше груп продовженого дня, знання та застосування у практичній роботі іноземної мови.
Вчителям загальноосвітніх шкіл проводиться додаткова оплата за перевірку зошитів. Класне керівництво, завідування кабінетами, навчально-дослідними ділянками, майстернями, проведення позакласної роботи та ін
Розміри доплат диференційовані за їх видами, групам класів і встановлені у відсотках до мінімальної заробітної плати на місяць. Так, за перевірку зошитів передбачені наступні: вчителям 1-4 класів - 20%, 5-11 (12) класів з російської, білоруської мов, літератури - 30%, іноземної мови та стенографії - 10, хімії, фізики, біології - 10% .
Якщо вчитель має навантаження більш 18ч на тиждень з предметів, за якими встановлена ​​додаткова оплата за перевірку письмових робіт, то доплата відповідно збільшується.
Сума витрат на зарплату педагогічну, навчально-допоміжного й адміністративного персоналу складає плановий фонд заробітної плати. Для преміювання, виплати надбавок за високі творчі і виробничі досягнення, виконання особливо важливих робіт передбачено створення преміального фонду у розмірі 10% планового фонду заробітної плати. Загальний підсумок фондів заробітної плати і преміального складе фонд заробітної оплати праці працівників школи, відбиваний у кошторисі за статтею «Заробітна плата».
Витрати за статтею «Нарахування на заробітну плату» представляють витрати, пов'язані зі сплатою внесків по державному соціальному страхуванню. Визначаються у встановленому відсотку до суми фонду оплати за працю.
У школах з групами продовженого дня передбачено дворазове харчування, оплачуване в основному за рахунок батьків. Виконкомам місцевих Рад дано право звільняти від плати за харчування дітей з малозабезпечених сімей в кількості 25% всіх учнів, з них 10 - повністю і до 15% - до половини вартості харчування. Середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за харчування, визначається окремо по повністю та частково звільненим. На базі цих показників розраховується середньорічне число звільнених від плати за харчування в перерахунку на повністю звільнених. Сума витрат на харчування визначається шляхом множення встановлених норм витрат на одного учня, на середньорічну кількість учнів і на кількість днів харчування на рік.
Безкоштовне харчування учнів передбачено в школах, розташованих у зонах підвищеної радіації, відповідно до Закону РБ «Про соціальний захист громадян, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС» за рахунок коштів, виділених на ліквідацію наслідків.
Витрати на придбання обладнання та інвентарю для знову споруджуваних шкіл включається до складу витрат на капітальне будівництво і передбачаються в централізованому порядку. Чинним школам асигнування на ці витрати видаються за їх заявками в межах загальної суми коштів, передбаченої на зазначені цілі з бюджету місцевої Ради.
У кошторисах шкіл з продовженим днем ​​і мають групи продовженого дня передбачаються витрати на придбання м'якого інвентарю та обладнання (ст14). В основному вони пов'язані з придбанням постільних речей для учнів. Їх планування здійснюється на основі переліку придбаного інвентарю з урахуванням його фактичної наявності та ступеня зносу, а також у межах виділених асигнувань.
По видатках на капремонт (ст16) складається докладний розрахунок, в якому перераховуються всі необхідні роботи, їх розцінки і вартість. При цьому також враховується сума виділених бюджетних асигнувань.
До інших витрат (ст18) відносяться витрати на господарське обслуговування, оплату відряджень і службових роз'їздів персоналу, навчальні та інші, пов'язані з поточним утриманням шкіл.
До групи витрат на господарське обслуговування включаються витрати на опалення, освітлення, комунальні послуги та інші господарські потреби, а по школах, розташованим у сільській місцевості, також асигнування на безкоштовне надання педагогічним працівникам та членам їх сімей квартир з опаленням і освітленням. При складанні індивідуального кошторису ці витрати плануються за діючими матеріальних норм на прийняту одиницю (1м3, 1м2, 1 учень та ін). При цьому враховується їх фактичний рівень, що склався за ряд років.
Планування навчальних витрат, пов'язаних з придбанням книг для бібліотек, матеріалів і письмового приладдя для навчальних робіт, класних журналів тощо, здійснюється за нормами, які встановлені на 1 клас по групах класів. Бюджетні асигнування, що виділяються на безкоштовне надання підручників, відображаються в кошторисі на централізовані заходи, який складається у відділі освіти виконкому. Інші витрати на поточне утримання передбачені на проведення культурно-освітньої та спортивно-масової роботи серед учнів, видачу похвальних листів і медалей. Вони плануються з грошових норм на середньорічна кількість класів у школі.
У загальноосвітніх школах створюється фонд всеобуч, кошти якого призначені для надання матеріальної допомоги учням 1-11 класів у вигляді безкоштовного харчування, придбання одягу, взуття та ін Він утворюється за рахунок бюджетних асигнувань у розмірі не менше 1% суми витрат на поточне утримання шкіл, а також коштів колгоспів, профспілкових та кооперативних організацій. До фонду всеобучу може надходити частину коштів, одержуваних школами від платних концертів і вечорів, збирання макулатури та металобрухту, доходів від пришкільних господарств і навчально-дослідних ділянок.
Особливості планування і фінансування видатків на школи-інтернати.
Школи-інтернати - це загальноосвітні школи, де поєднуються функції шкільного та позашкільного виховання дітей. Вони поділяються на: ш / і для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків або не мають сприятливих умов для виховання в сім'ї; санаторні ш / і для дітей та підлітків, які потребують оздоровлення і лікування; спеціальні ш / і для дітей з вадами у фізичному і розумовому розвитку; ш / і для здібних і талановитих дітей з поглибленою підготовкою в галузі науки, мистецтва, спорту і т.д. Вони мають у своєму складі 1-9 або 1-11 класи. Наповнюваність класів до 20чел, у спеціальних ш / і - до 15 і в особливих умовах може бути ще нижчою.
Основними показниками для розрахунку витрат на ш / і служить число вихованців, кількість класів і педагогічних ставок. Методика планування витрат на зарплату працівників шкіл повністю відповідає методиці планування аналогічних витрат загальноосвітніх шкіл, але у складі педагогічного персоналу на групу учнів додатково передбачаються посади вихователів, яким виплачується повна ставка за 30 годин на тиждень. У спеціальних школах-інтернатах ця норма зменшена до 25ч. Посадові оклади педагогічних працівників у порівнянні з окладами вчителів загальноосвітніх шкіл підвищуються в розмірі 15% мінімальної заробітної плати. Ставки старших вихователів встановлюються на 10% вище за ставки зарплати вихователів з відповідною освітою та кваліфікаційною категорією. Ставки зарплати пед. працівників керівників шкіл-інтернатів підвищуються також за роботу з особливим контингентом дітей у розмірі 40і 60% мінімальної заробітної плати на місяць. У порівнянні зі штатними нормативами, встановленими для навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу загальноосвітніх шкіл, додатково вводяться посади медпрацівників, кухарів, нічних нянь та ін
Вихованці шкіл-інтернатів забезпечуються триразовим гарячим харчуванням. Витрати на харчування розраховуються виходячи з натуральних норм витрат на харчування одного вихованця в день, числа вихованців і середнього числа днів їх перебування у школі-інтернаті. Вихованцям залежно від матеріального становища сім'ї надається допомога в придбанні одягу та взуття. Сума витрат на ці цілі визначається на підставі переліку, складеного керівником установи, і відображається за ст.14 «Придбання м'якого інвентарю та обмундирування» у вигляді фонду матеріальної допомоги. Для вихованців шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, витрати на придбання одягу, взуття і м'якого інвентарю визначаються на основі встановлених грошових норм первісного й подальшого щорічного матеріального забезпечення. Витрати на придбання хозинвентаря, предметів особистої гігієни, ігор, книг для бібліотек і культурно-масову роботу розраховуються за нормами витрат на одного вихованця на рік. У інші витрати включаються також витрати на початкові потреби вихованців, які не мають батьків, при направленні їх на роботу або в інші навчальні заклади.
За зміст учнів батьки в залежності від середнього сукупного доходу на члена сім'ї вносять плату, яка надходить до бюджету. Розмір плати визначається у встановленому відсотку до мінімальної заробітної плати на місяць. У зниженому розмірі стягується плата за утримання дітей у школах-інтернатах для здібних і талановитих дітей. На повному державному забезпеченні перебувають вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, санаторних та спеціальних шкіл-інтернатів.
Крім бюджетних асигнувань та плати батьків, на утримання шкіл-інтернатів спрямовуються і інші засоби. Зокрема, для поповнення фонду матеріальної допомоги можуть залучатися кошти кооперативних і громадських організацій, частина доходів, отриманих від діяльності підсобних господарств інтернату, і т.д.

№ 38 Бюджетне регулювання: завдання і методи.
На етапі формування ринкової економіки значно розширився спектр суспільних процесів, що потрапляють у сферу регулювання у вигляді бюджетного механізму. Це вимагало не тільки його активізації, але й розробки нових форм і методів бюджетного регулювання, їх ув'язки з уже діючою системою в рамках бюджетного процесу.
В умовах різноманітності застосовуваних бюджетних методів регулювання доцільно провести їх класифікацію для створення можливості вибору оптимального їх поєднання з метою посилення ролі бюджету і підвищення його дієвості. Для цього виділимо такі рівні бюджетного регулювання:
· Загальнодержавний - встановлює макроекономічні пропорції в розвитку загальнодержавного відтворення в рамках держави;
· Міжтериторіальних - регулює рівень розвитку територій;
· Міжбюджетний - забезпечує розподіл доходів і видатків між рівнями бюджетної системи;
· Міждержавний - регулює ступінь участі республіки в міждержавних програмах і заходах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету.
Кожному рівню бюджетного регулювання відповідають комбінація форм і методів, які необхідні як при складанні бюджету, так і при організації його виконання. Для розробки багатоваріантних рішень та досягнення максимального ефекту необхідно забезпечити їх оптимальне поєднання. З цією метою класифікують форми і методи бюджетного регулювання в залежності від обслуговується ними сфери бюджетних відносин, розділивши їх на дві групи:
· Форми і методи бюджетного регулювання, що діють у сфері бюджетних відносин, пов'язаних з формуванням доходів бюджету;
· Форми і методи бюджетного регулювання, що діють у сфері бюджетних відносин, які обслуговують виконання видаткової частини бюджету.
· В першу групу відносяться:
· Вилучення частини доходів, отриманих у результаті первинного розподілу національного продукту. Цією формою відповідають методи регулювання: вилучення податків і неподаткових платежів до бюджету, включаючи цільові бюджетні фонди;
· Надання податкових привілеїв. Методи регулювання, що відповідають цій формі: повне звільнення від сплати податків і неподаткових платежів, надання пільг, податкових кредитів;
· Перерозподіл загальнодержавних доходів і податків між рівнями бюджетів. Ця форма бюджетного регулювання передбачає використання таких методів: закріплення за місцевими бюджетами повністю або частково загальнодержавних доходів; передача регіонам частини загальнодержавних доходів у вигляді регулюючих дохідних джерел; надання трансфертів для збалансування доходів і витрат регіональних бюджетів та ін;
· Резервування частини бюджетних ресурсів досягається створенням резервних фондів у складі бюджетів всіх рівнів: специфічного бюджетного резерву у вигляді оборотної касової готівки для попередження касових розривів при виконанні бюджету, резервів уряду і місцевих органів влади, цільових резервів;
· Регулювання залучення державних кредитів здійснюється за допомогою внутрішнього державного кредиту і міжнародного державного кредиту.
До другої групи належать такі форми і методи бюджетного регулювання:
· Фінансування витрат на галузі економіки, соціально-культурну сферу, управління і оборону. Методи регулювання: пряме фінансування; надання трансфертів у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій;
· Вирівнювання витрат на галузі невиробничої сфери в регіональному розрізі. Використовуються такі методи регулювання: прийняття єдиного для всіх територій республіки нормативу бюджетної забезпеченості у галузях невиробничої сфери в розрахунку на одного жителя; надання трансфертів з фонду фінансової підтримки регіонів; фінансування капітальних вкладень у розвиток мережі установ невиробничої сфери;
· Перерозподіл видатків між рівнями бюджетної системи. Цією формою бюджетного регулювання відповідають такі методи: передача об'єкта фінансування з бюджету одного рівня на інший; передача трансфертів в якості додаткового джерела фінансування;
· Регулювання погашення державного боргу передбачає виплату боргів і сплату відсотків по них;
· Участь у формуванні доходів міжнародних організацій, бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Метод регулювання - сплата внесків відповідно до міжнародних договорів.
Крім того, класифікують форми і методи бюджетного регулювання відповідно до завдань, на вирішення яких вони спрямовані. У даному випадку важливо забезпечити різноманітність у поєднанні форм і методів першої та другої груп з метою розширення спектру їх дії для досягнення мети. Зокрема:
· Для регулювання народногосподарських і галузевих пропорцій можуть бути використані такі форми і методи: вилучення частини доходів економічних агентів, подання їм пільг з податків, пріоритетне фінансування, субсидування, дотування;
· Регулювання доходів населення та рівня життя може здійснюватися такими методами: перерозподілом доходів шляхом вилучення податків; наданням податкових пільг; видачею субсидій, трансфертів;
· Для забезпечення соціальних гарантій використовується надання пільг на товари і послуги, цільове субсидіювання;
· Вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку досягається перерозподілом доходів і видатків між бюджетами територій шляхом застосування методів, що відповідають цим формам бюджетного регулювання;
· Для попередження і ліквідації наслідків небажаних подій, попередження диспропорцій у розвитку економіки, попередження та ліквідації стихійних лих використовуються форми регулювання: резервування коштів бюджету та фінансування відповідних заходів;
· Регулювання сальдо бюджету здійснюється за допомогою скорочення витрат, збільшення доходів, залучення кредитів, позик;
· Формування бюджету Союзної держави Білорусі і Росії та участь у міжнародних громадських та фінансових організаціях забезпечуються за допомогою таких форм і методів регулювання: перерахуванням частки Білорусі в дохідній частині бюджету Союзної держави Білорусі та Росії; фінансуванням спільних програм та заходів, передбачених у видатковій частині бюджету Союзної держави ; сплатою внесків до міжнародних організацій і т.д.
Ефективність використання бюджетних методів регулювання відтворювальних процесів обумовлюється тим, що вони набагато легше піддаються коригуванню з боку державних органів, ніж інші економічні методи, тому що перебувають у сфері безпосереднього впливу держави і можуть застосовуватися в оптимальному поєднанні для отримання найбільшого ефекту.
Таким чином, в умовах ринкової трансформаційної економіки роль бюджету незмірно посилилася. Він виступає гнучким інструментом економічного впливу держави на хід відтворювального процесу в умовах складних ринкових відносин.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
На основі вихідних даних, поміщених в таблиці 1, 2 розрахувати бюджет міста за формами наведених таблиць.
За результатами розрахунків зробити аналіз, а саме:
1. Розрахувати питому вагу доходів і зробити відповідні висновки.
2. По видатках зробити економічний аналіз структури видатків бюджету, результати якого оформити у вигляді аналітичної таблиці. Охарактеризувати основні напрями витрачання коштів міського бюджету.
3. Оцінити дефіцит (профіцит) бюджету в абсолютній і відносній величинах. Визначити практичні способи рішення проблем покриття дефіциту міського бюджету (усунення профіциту). Дати конкретні пропозиції усунення профіциту покриття (або усунення) дефіциту. При цьому орієнтуватися на останні плановані економічні перетворення (будівництво і введення в дію нових підприємств, підвищення питомої ваги оплати споживачів за комунальні послуги, рішення соціальних програм та ін.) Поліпшення соціально-економічного становища в місті слід пов'язувати зі збільшенням надходжень податків і зборів в процесі можливого введення в дію нових виробництв (зростання ПДВ, податку на прибуток, прибуткового податку, податку на майно підприємств та ін.) Результатом зростання доходної частини бюджету міста може бути поліпшення управління майном, введення нових місцевих податків і зборів, вдосконалення механізму продажу міського майна.

Таблиця 1. Вихідні дані для визначення доходів бюджету на планований рік.
Категорія
Група
Підгрупа
Вид
Розділ
Підрозділ
Найменування доходів
Планую
емий контингент, тис.руб.
Сума надходжень, тис. руб.
1
0
0
0
00
00
Доходи
1741446
1
1
0
0
00
00
Податкові доходи
1535893,6
1
1
1
0
00
00
Податки на доходи і прибуток
151650,41
1
1
1
1
01
01
Прибутковий податок з фізичних осіб
185922,13
139145,49
1
1
1
2
02
01
Податок на прибуток організацій
56840,54
12504,92
1
1
2
0
00
00
Податки на фонд заробітної плати
55006,56
55006,56
1
1
3
0
00
00
Податки на власність
117163,93
1
1
3
1
08
00
Земельний податок
95711,5
47855,75
1
1
3
2
09
00
Податок на нерухомість
69308,18
69308,18
1
1
4
0
00
00
Податки на товари і послуги
1071723
1
1
4
1
00
00
Податки від виручки від реалізації товарів (робіт, послуг)
228527,66
1
1
4
1
10
00
ПДВ
650077,43
162519,36
1
1
4
1
11
00
Податок з продажу
66008,3
66008,3
1
1
4
2
00
00
Податки на окремі товари (продукцію)
1
1
4
2
14
00
Акцизи
716185,24
716185,24
1
1
4
3
00
00
Податки і збори на окремі види діяльності
1
1
4
3
16
02
Податок на послуги
58445,54
58445,54
1
1
4
4
00
00
Збори за користування товарами (дозволу на їх використання), здійснення діяльності
1
1
4
4
17
00
Збори з користувачів
46782,54
46782,54
1
1
4
4
20
00
Податки і платежі за користування природними ресурсами
21781,99
21781,99
1
1
5
0
00
00
Податкові доходи від ЗЕД
1
1
6
0
00
00
Інші податки, збори (мита) і інші обов'язкові платежі
1
1
6
1
31
01
Державне мито
140349,76
140349,76
1
2
0
0
00
00
Внески на державне соціальне страхування
1
3
0
0
00
00
Неподаткові доходи
205552,35
1
3
1
0
00
00
Доходи від використання майна, що перебуває у державній власності
1
3
2
0
00
00
Доходи від підприємницької й інший що приносить доходи діяльності
1
3
2
4
00
00
Доходи від реалізації державного майна
117652,92
117652,92
1
3
3
0
00
00
Адміністративні штрафи та економічні санкції, утримання
72772,84
72772,84
1
3
4
0
00
00
Інші неподаткові доходи
15126,59
15126,59
1
4
0
0
00
00
Безоплатні надходження
Для розрахунку доходів міського бюджету ряд дохідних надходжень використовується як регулюючі податки, за допомогою яких здійснюється бюджетне вирівнювання (через обласний бюджет) на території області. Частина податків за законодавством відразу розподіляється між державним і місцевим бюджетами. Нормативи відрахувань від податкового контингенту до міського бюджету встановлені в таких розмірах:
прибутковий податок з фізичних осіб - 70%,
ПДВ - 25%,
податок на прибуток - 22%.
Податок на майно підприємств буде зараховуватися до міського бюджету в розмірі 50% від надходить суми, земельний податок у розмірі 50% його контингенту.
Податкові доходи в загальному обсязі бюджету складуть 88,1%, неподаткові доходи в представленому бюджеті становлять 11,8%.
Найбільш значимий прибутковий джерело - податок на товари та послуги (64.4%), який в свою чергу формується за рахунок податків від виручки від реалізації товарів, акцизів, податку на послуги, зборів з користувачів та податків і платежів за користування природними ресурсами.
Неподаткові доходи сформовані з доходів від реалізації державного майна, штрафів і економічних санкцій та інших видів надходжень.
Вихідні дані для визначення витрат бюджету, тис.руб.
Код
Найменування статей витрат
Бюджет звітного року
замова
Адмін
в тому числі
бюджет текущ. витрат
бюджет розвитку
1
2
3
4
5
6
Січень 2001
Державні органи загального призначення
39701,28
39804
39804
-
10 січень 2003
Інші загальнодержавні витрати
68865,2
55019,4
53617,7
1401,7
03
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
5941,71
5790,84
5790,84
-
Квітні 2004
Промисловість, енергетика, будівництво та архітектура
4023,2
2039,42
2039,42
-
05
Охорона навколишнього середовища (витрати за рахунок земельного податку)
588,5
6601,9
6601,9
-
4 травня
Транспорт, зв'язок та інформатика
41195
38958,7
33319,8
5638,9
5 квітня 2001
-Автомобільний транспорт
12840
12091
11091
-
4 травня 2007
-Інші види транспорту
28355
26867,7
21228,8
5638,9
Червень 2002
ЖКГ:
262834,8
226315,7
226315,7
-
-Житлове господарство
109824,8
93518
93518
-
-Комунальне господарство
151940
131941,7
131941,7
-
в т.ч. теплопостачання
85600
75970
75970
-
-Інші структури комунального господарства
1070
856
856
-
3 жовтня
Попередження та ліквідація наслідків НС та стихійних лих
906,29
770,4
770,4
-
09
Освіта
229941,9
215225,2
208259,5
6965,7
-Оплата праці
72651,93
72760
72760
-
-Продукти харчування
13169,56
10849,8
10849,8
-
-Придбання обладнання
4530,38
5490,17
1199,47
4290,7
-Капітальне будівництво
10700
8881
6206
2675
-Інші
-
-
-
-
1 серпня 2002
Культура і мистецтво
9598,97
6543,05
6543,05
-
3 серпня
ЗМІ
224,7
107
107
-
07
Охорона здоров'я
155145,7
117075,1
115619,9
1455,2
-Оплата праці
25974,25
26894,45
26894,45
-
-Медикаменти, продукти харчування
22129,74
19634,5
19634,5
-
-Придбання обладнання
2889
3745
2289,8
1455,2
-Капітальне будівництво
11770
10700
5350
5350
-Інші
-
-
-
-
8 січень 2001
Фізична культура
11770
11128
11128
-
10
Соціальна політика
56735,68
55201,3
55201,3
-
-Оплата праці
54816,1
53339,5
53339,5
-
-Дитячі компенсації
1919,58
1861,8
1861,8
-
-Адресна допомога
-
-
-
-
10 травня
Молодіжна політика
4526,1
2043,7
2043,7
-
РАЗОМ ВИТРАТ
657519,3
583175,7
562075,3
21100,4
ДОДАТКОВІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ
I. Розрахунок витрат, які займають найбільшу питому вагу в обсязі бюджетних асигнувань окремих галузей на планований рік, здійснити на основі наступних положень:
1. Транспорт.
Вихідні дані і результати розрахунку асигнувань з бюджету (субсидій):
Автотранспорт:
· Планований обсяг перевезень пасажирів - 1,88 млн. чол / рік;
· Середній тариф перевезення 1 пасажира - 278,2 грн. / пас
На основі цих даних необхідно визначити доходи автотранспорту.
· Кількість рейсів відповідно до затвердженої міській маршрутній мережі - 345096 рейсів / рік;
· Планово-розрахункова вартість 1 рейсу - 3317 руб. / рейс.
На основі цих даних необхідно визначити витрати автотранспорту, а потім перевищення витрат над доходами (необхідні субсидії з бюджету).
Трамвай та тролейбус:
· Плановані перевезення пасажирів - 2,99 млн чол / рік;
· Середній тариф перевезення 1 пасажира - 160,5 руб / пас.
· За цими даними визначаються доходи ТТУ від перевезень.
· Витрати ТТУ від перевезень визначаються наступними даними:
· Кількість рейсів відповідно до затвердженої міській маршрутній мережі - 366218 рейсів / рік;
· Планово-розрахунковий тариф на 1 рейс (вартість 1 рейсу) - 2675 руб / рейс
За цими даними визначаються видатки ТТУ, а потім - перевищення витрат над доходами (необхідні субсидії з бюджету).
Доходи автотранспорту:
1,88 * 278,2 = 523,02 млн. руб.
Витрати автотранспорту визначені в розмірі 345 096 * 3317 = 1144683432 руб
Перевищення витрат над доходами по автотранспорту складе
1144,68-523,02 = 621,66 млн. руб
Доходи ТТУ:
2,99 * 160,5 = 479,895 млн. руб
Витрати ТТУ складуть
366218 * 2675 = 979633159 крб.
Перевищення витрат над доходами по ТТУ:
979,633 - 479,895 = 499,738 млн. руб
2. Житлово-комунальне господарство:
Опалення
Вихідні дані:
* планована реалізація теплової енергії 1913,2 тис.Гкал / рік;
* середній тариф 1 Гкал (відпускний) 78,6 руб. / Гкал.
За цими даними визначаються доходи тепломережі.
Собівартість 1 Гкал складає 149,9 руб / Гкал. З урахуванням цього розраховуються витрати тепломережі, на підставі чого визначаються субсидії з бюджету (перевищення витрат над доходами).
ЖКГ
Вихідні дані:
У зв'язку з прийняттям у муніципальну власність житлового фонду від різних підприємств і відомств планується збільшення асигнувань з бюджету у розмірі 23,3%.
Доходи тепломережі:
1913,2 * 78,6 = 150377,52 тис.руб
Витрати складуть:
1913,2 * 149,9 = 286788,68 тис.руб
Перевищення витрат над доходами:
286788,68-150377,52 = 136411,16 тис.руб
За ЖКГ розмір асигнувань з бюджету на планований рік складуть:
226315,7 * 1,223 = 276784,1 тис.руб
II. Зробити розрахунок асигнувань за видатками на державні органи загального призначення, освіту, культуру, охорону здоров'я з урахуванням планованого скорочення або зростання бюджетних асигнувань за окремими статтями економічної класифікації видатків в планованому році.
1. Державні органи загального призначення
Вихідні дані
у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів передбачається скорочення бюджетних асигнувань у проекті бюджету планованого року на утримання управлінського персоналу на 30%.
Витрати на утримання державних органів загального призначення складе 39 804 * 0,70 = 27862,8 тис.руб
2. Освіта
Вихідні дані:
у зв'язку зі зміною розрядів оплати праці (переатестація) передбачає зростання фонду оплати праці порівняно з базовим періодом (бюджет звітного року) у розмірі 37,6%, що потребуватиме додаткових бюджетних асигнувань.
В обсязі асигнувань виділити витрати, пов'язані на бюджет розвитку і на бюджет поточних витрат (за фактичним співвідношенням звітного року).
Оплата праці в планованому періоді визначена в розмірі
72760 * 1,376 = 100117,76 тис.руб

3. Культура і мистецтво
Вихідні дані:
асигнування на утримання культурно-освітніх установ у проекті бюджету міста на планований рік передбачаються в розмірі 1,3% обсягу видатків бюджетних призначень базового періоду.
Асигнування на утримання культурно-освітніх установ у проекті бюджету міста на планований рік:
6543,05 * 0,013 = 85,06 тис.руб
4. Охорона здоров'я
Вихідні дані:
у зв'язку з прийняттям нових нормативних актів про оплату праці в планованому році діючі ставки та посадові оклади працівників охорони здоров'я підвищаться ще на 39,2%, що обумовлює відповідне зростання асигнувань на заробітну плату в порівнянні з базовим періодом.
Оплата праці в планованому році визначена у розмірі
26894,45 * 1,392 = 37437,07 тис.руб
У планованому році передбачається провести індексацію поточних матеріальних витрат (медикаменти, продукти харчування) в 1,2 рази. В обсязі асигнувань виділити витрати, пов'язані на бюджет розвитку і на бюджет поточних витрат (за фактичним співвідношенням звітного року).
Видатки на медикаменти та продукти харчування з урахуванням індексації становитиме
19634,5 * 1,2 = 23561,4 тис. руб
III. Розрахунок невідміченим статей витрат здійснюється в наступному порядку:
· Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки - у відсотках від витрат на державні органи загального призначення по виконанню звітного бюджету:
· Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки в планованому році складе:
· 5790,84 * 0,009 = 52,11 тис.руб
· Промисловість, енергетика, будівництво - приймаються рівними бюджетними призначеннями звітного року;
· Охорона навколишнього середовища - приймаються рівними 50% надходжень від земельного податку - 47855,75 * 0,50 = 23927,88 тис.руб
· Інші структури комунального господарства - у відсотках від теплопостачання по виконанню звітного бюджету;
· Теплопостачання складе 1,13%. Тоді інші структури комунального господарства рівні
· 856 * 0,0113 = 9,67 тис.руб
· Інші статті та групи витрат - приймаються рівними бюджетними призначеннями звітного року.
Витрати планованого року, тис.руб
Код
Найменування статей витрат
Бюджет планованого року
бюджет текущ. витрат
бюджет розвитку
Січень 2001
Державні органи загального призначення
27862,8
-
10 січень 2003
Інші загальнодержавні витрати
55019,4
-
03
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
52,11
-
Квітні 2004
Промисловість, енергетика, будівництво та архітектура
2039,42
-
05
Охорона навколишнього середовища (витрати за рахунок земельного податку)
23927,88
-
4 травня
Транспорт, зв'язок та інформатика
1121398
-
5 квітня 2001
-Автомобільний транспорт
621660
-
4 травня 2007
-Інші види транспорту
499738
-
Червень 2002
ЖКГ:
413204,9
-
-Житлове господарство
276784,1
-
-Комунальне господарство
136411,2
-
в т.ч. теплопостачання
136411,2
-
-Інші структури комунального господарства
9,67
-
3 жовтня
Попередження та ліквідація наслідків НС та стихійних лих
770,4
-
09
Освіта
121146,5
4192
-Оплата праці
100117,8
-
-Продукти харчування
10849,8
-
-Придбання обладнання
1298,17
4192
-Капітальне будівництво
8881
-
-Інші
-
-
1 серпня 2002
Культура і мистецтво
85,06
-
3 серпня
ЗМІ
107
-
07
Охорона здоров'я
74494
949
-Оплата праці
37437,07
-
-Медикаменти, продукти харчування
23561,4
-
-Придбання обладнання
2796
949
-Капітальне будівництво
10700
-
-Інші
-
-
8 січень 2001
Фізична культура
11128
-
10
Соціальна політика
55201,3
-
-Оплата праці
53339,5
-
-Дитячі компенсації
1861,8
-
-Адресна допомога
-
-
10 травня
Молодіжна політика
2043,7
-
1995014
5141
РАЗОМ ВИТРАТ
2000155
Витрати бюджету склали 2000155 тис.руб.
Витрати на транспорт є найбільшими в складі бюджету витрат - 56,06%. Крім того високу статтю витрат займають витрати на ЖКГ - 20,6%.
Витрати на охорону здоров'я складуть - 3,7%, на освіту - 6,05%
Дефіцит бюджету визначено у розмірі 258709 тис. руб.
Джерелами фінансування дефіциту бюджету міста м.б. внутрішні джерела в наступних формах:
· Позики, здійснювані шляхом випуску цінних паперів;
· Кредити, отримані від кредитних організацій;
· Бюджетні позички і бюджетні кредити, отримані від бюджетів інших рівнів бюджетної системи;
· Надходження від продажу майна, що знаходиться в міській власності;
· Зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету міста.

ЛІТЕРАТУРА
1. Т.В. Сорокіна Державний бюджет. Навчальний посібник. Мн.: БГЕУ 2001
2. Н.Є. Заєць, Л.А. Ханкевіч, Т.В. Сорокіна та інших Під загальною ред. М.І. Ткачук Государсвенний бюджет: Навчальний посібник Мн. Обчислюємо. школа 1995р
3. Закон Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь»
4. Закон Республіки Білорусь «Про бюджетну систему Республіки Білорусь та державних позабюджетних фондах»
5. Правила складання виконання республіканського і місцевих бюджетів, надходження коштів у державні позабюджетні і бюджетні фонди та їх використання. Наказ Мінфіну № 316 від 30.12.1998г
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
278.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Державний бюджет як інструмент державного регулювання 2 Державний бюджет
Державний бюджет та державний борг
Державний бюджет 4
Державний бюджет
Державний бюджет 7
Державний бюджет 48
Державний бюджет 5
Державний бюджет 3
Державний бюджет РФ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru