Державне регулювання ЗЕД

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення
Державне регулювання зовнішньої торгівлі
1. Законодавча база зовнішньоторговельної діяльності Росії
2. Сучасна зовнішньоторговельна політика Росії
3. Організаційні основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
4. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Посилення інтеграційних процесів у світі, розширення меж міжнародного економічного обміну призвело до утворення в останнє десятиліття ХХ століття якісно нового світового господарства. Посилення впливу зовнішньоторговельних відносин на стан національної економіки зумовило підвищення значимості державної політики у цій сфері. Інтернаціоналізація господарської діяльності дозволяє розглядати транскордонне переміщення товарів, робіт, послуг та його регулювання з боку держави як істотний фактор економічного розвитку в країні.
В умовах глобалізації транскордонний рух товарів, робіт, послуг за допомогою міжнародного поділу праці, спеціалізації і кооперування виробництва призводить до підвищення ефективності суспільного виробництва, поліпшення якості використання виробничих ресурсів, що дозволяє розглядати його як істотний чинник досягнення сталого економічного розвитку в країні. Разом з тим, активне включення національної економіки в систему світогосподарських зв'язків супроводжується виникненням ряду проблем і висуває нові вимоги до ролі і функцій державного регулювання взаємодії національної та світової економік. Перманентно мінливі умови міждержавного торгового обміну змушують періодично переосмислювати цілі, завдання і способи державного впливу на зовнішню торгівлю.
Гострота цих проблем особливо велика для країн, економіка яких переживає трансформаційні зміни. Соціально-економічні протиріччя при реформуванні зовнішньоторговельної політики держави породжують активні наукові дискусії про цілі, форму та зміст, методи та способи оптимального зовнішньоторговельного режиму країни з транзитивною економікою. Сучасний етап соціально-економічного розвитку Російської Федерації актуалізує пошук практичних заходів у сфері зовнішньоторговельного державного регулювання, націлених на формування стійкої позитивної динаміки вітчизняної економіки.
Таким чином, питання стимулювання економічного розвитку на етапі переходу до ринкових відносин за допомогою інструментарію державної зовнішньоторговельної політики мають актуальне, науково-практичне значення.
Метою дослідження є аналіз впливу державної зовнішньоторговельної політики на економічний розвиток країни та обгрунтування комплексу заходів, здатних забезпечити стійку макроекономічну динаміку національного господарства.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
на основі критерію «вплив зовнішньоторговельної політики на економіку країни» систематизувати основні наукові підходи до дослідження зовнішньої торгівлі та її державного регулювання;
обгрунтувати суб'єктно-об'єктну структуру зовнішньоторговельних відносин;
обгрунтувати формальні і змістовні зміни в процесі генези зовнішньоторговельних відносин та системи їх державного регулювання в Росії.
Об'єкт дослідження - процес впливу державної політики зовнішньої торгівлі на макроекономічну динаміку господарства, його зумовленість характером розвитку транзитивних економік.
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі реалізації зовнішньоторговельної політики держави в країнах з трансформованою господарською системою.
Теоретичною та методологічною основою роботи послужили фундаментальні концепції та гіпотези, представлені в класичних і сучасних працях вітчизняних і зарубіжних вчених.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
1. Законодавча база зовнішньоторговельної діяльності Росії
В даний час основу російського законодавства становлять закони:
- "Про митний тариф";
- "Про заходи щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами";
- "Про військово-технічне співробітництво Російської Федерації з іноземними державами";
- "Про координацію міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації";
- "Про експортне контроль";
- Митний кодекс;
- "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності";
- "Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів".
Митний кодекс Російської Федерації визначає основи митної справи. У 1992 -1993 рр.. були прийняті Митний кодекс РФ і закон РФ "Про митний тариф", які в той період створили правову основу для роботи митних органів. Однак незабаром потрібні такі законодавчі положення, які мали б у своїй основі багатосторонні угоди, укладені в рамках СОТ і Міжнародної митної організації.
В даний час Митний кодекс регулює переміщення товарів через митні кордони, встановлює митні режими, порядок митного оформлення та митного контролю. Порушення митних правил і відповідальність за це також передбачені спеціальними розділами.
У Митному кодексі даються визначення основних понять, що використовуються в митній системі країни. Розглядаються такі питання, як країна походження товару, митні процедури, режими, платежі та ін
У Федеральному законі "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" сформульовані основні напрямки, принципи та організаційні основи зовнішньої торгівлі Росії. Зовнішньоторговельна діяльність Росії розглядається в цьому законі як діяльність по здійсненню угод у галузі зовнішньої торгівлі.
Відповідно до зазначеного закону правом здійснення зовнішньоторговельної діяльності мають будь-які російські та іноземні особи.
Учасники зовнішньоторговельної діяльності:
- Зовнішньоторговельні фірми різних форм власності, які виступають головними суб'єктами зовнішньоторговельних зв'язків;
- Державні зовнішньоторговельні організації-правонаступниці загальносоюзних зовнішньоторговельних об'єднань і новостворені, що мають статус федеральних державних підприємств;
- Учасники дрібнооптової торгівлі.
Юридичні особи та індивідуальні підприємці, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність, підлягають обліку в митних органах, причому цей облік носить добровільний характер.
До методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Росії відносяться:
- Митно-тарифне регулювання;
- Методи нетарифного регулювання;
- Заборони та обмеження зовнішньої торгівлі;
- Заходи економічного та адміністративного характеру, які сприятимуть розвитку зовнішньоторговельної діяльності [1].
У даному законі зафіксовано також положення про національний режимі відносно товарів, що походять з іноземних держав: товарам, що походять з іноземної держави, надається режим не менш сприятливий, ніж той, що надається аналогічним товарам російського походження.
Спеціально сформульовані положення про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в сфері зовнішньої торгівлі інтелектуальною власністю, особливих видах заборон і обмежень зовнішньої торгівлі товарами, послугами та інтелектуальною власністю.

2. Сучасна зовнішньоторговельна політика Росії
Реформування зовнішньої торгівлі звичайно здійснюється в загальному контексті системних економічних перетворень. Однак у Росії, що здійснювала перехід від централізовано планованої до ринкової економіки, хронологічно реформування зовнішньої торгівлі навіть передувало радикальним ринковим реформам початку 90-х рр.. XX ст. і проводилося більш рішуче і послідовно.
Фактори, що стримують розвиток зовнішньої торгівлі Росії:
- Скорочення науково-технічного потенціалу економіки країни;
- Збереження "утяжеленность" структури економіки (низька питома вага виробництва сучасної наукоємної продукції);
- Недостатня інвестиційна активність на внутрішньому ринку;
- Зростання витрат виробництва і транспортних витрат;
- Слабкий розвиток сфери послуг;
- Активізація дискримінаційних заходів проти російських експортерів.
У результаті зберігаються переважно паливно-сировинна спрямованість російського експорту та його слабка диверсифікація в товарному і країновому відношенні.
Тому зовнішньоторговельна політика повинна тісно пов'язуватися з внутрішньою економічною політикою країни, з одного боку, і з її обший зовнішньою політикою, з іншого. В даний час, наприклад, досить очевидна ілюзорність точки зору про те, що економіка Росії може довго успішно розвиватися на основі нарощування експорту головним чином сировинних та енергетичних ресурсів, не вирішуючи при цьому проблем переходу до інноваційної моделі розвитку.
При реформуванні своєї зовнішньоторговельної політики керівництво Росії повинне враховувати наступні обставини:
- Не дивлячись на видиму самозабезпеченість, ступінь залежності Росії від світогосподарських зв'язків в цілому висока;
- Перед Росією стоять спільні фундаментальні за завдання більш ефективного включення в сучасні світогосподарські зв'язки (з тим, щоб не виявитися "сировинним придатком" по відношенню до групи провідних країн);
- Вирішення проблем реалізації ефективної зовнішньоторговельної політики Росії тісно пов'язане з вирішенням завдань позитивних змін в її загальному економічному становищі;
- Зовнішньоторговельна політика країни об'єктивно є складовою частиною загальної зовнішньої політики країни взагалі.
Реформування зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності в цілому пов'язане в першу чергу з переходом до відкритої економіки та скасуванням державної монополії в цій сфері, яка панувала в нашій країні протягом багатьох десятиліть. Початок був покладений розширенням прав державних зовнішньоторговельних організацій, поряд з ними на зовнішній ринок були допущені галузеві, республіканські і регіональні організації. З кінця 80-х рр.. виробники експортної продукції отримали право безпосереднього виходу на зовнішній ринок.
Однак збільшення ступеня відкритості економіки країни не може бути непродуманим і спонтанним. При лібералізації зовнішньої торгівлі країни необхідно враховувати той факт, що сучасна міжнародна торгівля являє собою таку систему відносин, в якій "правила гри" визначають найбільші ТНК.
Формування зовнішньоекономічної політики, законодавчої та нормативної бази здійснюється як складова частина ринкової трансформації економіки. Безпосередній вплив на цей процес надали: перехід до вільного ринкового ціноутворення; приватизація; податкова і кредитно-грошова політика; формування валютного ринку.
3. Організаційні основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
Ефективність державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності багато в чому визначається його організацією. Як відомо, найкраща організаційна структура та, яка сприяє підвищенню ефективності даного виду діяльності.
Поняття організації як процесу означає, з одного боку, внутрішню впорядкованість, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена ​​його будовою, а з іншого боку, сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого.
У понятті «організація" відображаються закономірності системи, пов'язані з функціонування та взаємодії її частин.
Досліджуючи організацію державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, можна виділити два її аспекти - впорядкованість і спрямованість.
Спрямованість відображає результуючий вектор реформування системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, що враховує найважливіші фактори, вже не раз згадувані в цьому дослідженні, - курс Росії на вступ до СОТ та приведення російського механізму зовнішньоторговельного регулювання у відповідність з правилами і стандартами цієї міжнародної організації, що проводилися в нашій країні великомасштабні реформи - адміністративна, муніципальна, реформа федеративного устрою.
Упорядкованість проявляється, перш за все, в інституційної складової механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
Організація державного регулювання зовнішньої торгівлі означає систематичну координацію у вирішенні найважливіших завдань зовнішньоторговельної політики, які стоять перед суб'єктами і інститутами, які складають інституційну підсистему механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
Дослідження організаційних основ державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності передбачає необхідність вивчення, по-перше, системи органів, які беруть участь у механізмі державного регулювання, по-друге, розподілу між ними повноважень у сфері зовнішньоторговельного регулювання і, по-третє, організації координації та взаємодії між цими органами.
Формування механізму державного регулювання - це постійна робота щодо його оптимізації, вдосконалення його інституційної складової.
За останню чверть століття, яка ознаменувала собою перехід від монополії держави на зовнішню торгівлю до сучасного стану зовнішньоторговельного регулювання, до невпізнання змінився суб'єктний склад відносин з державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Якщо раніше інституціональна складова механізму державної монополії була представлена ​​відповідним галузевим міністерством і невеликою кількістю зовнішньоторговельних об'єднань, що безпосередньо здійснювали зовнішньоторговельні операції, то в сучасному зовнішньоторговельному механізмі задіяні десятки різних суб'єктів (учасників).
Система органів, які беруть участь у процесі зовнішньоторговельного регулювання, є об'єктивно обумовленої і визначається конкретно-історичними умовами розвитку зовнішньої торгівлі в конкретній країні.
Монополії зовнішньої торгівлі в СРСР відповідала одна структура управління зовнішньоторговельним комплексом - строго централізована, з порівняно невеликим числом органів управління на загальнодержавному рівні (в регіонах такі органи взагалі були відсутні). Скасування монополії спричинила за собою розширення прав міністерств і відомств, регіонів, муніципальних утворень і безпосередніх учасників зовнішньоторговельної діяльності, усунення регулюючої ролі держави в бік посилення нормотворчої, контролює і координує функції.
У її нинішньому вигляді система органів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації сформувалася в 2005 році.
Основні підсумки організаційних перетворень у цій сфері знайшли своє відображення в нормативних актах, що закріпили результати адміністративної та федеративної реформ, а також перебудови самого механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Мова йде в першу чергу про акти, прийняті в період 2003-2005 рр.., - Про Митний кодекс Російської Федерації від 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральних законах «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» від 08.12.2003 N 164-ФЗ , «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 10.12.2003 N 173-ФЗ, «Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів» від 08.12.2003 N 165-ФЗ, «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» від 22.07.2005 N116-ФЗ і, нарешті, про Указ Президента РФ «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» від 09.03.2004 N 314, в якому були закріплені основні ідеї і параметри адміністративної реформи в Російській Федерації [2].
Система органів, які беруть участь у державному регулюванні зовнішньоторговельної діяльності, відображає структуру державного устрою Російської Федерації і включає три рівні - федеральний, регіональний (суб'єкт Російської Федерації) і місцевий. Таким чином, вона може бути представлена ​​як сукупність:
1) федеральних органів державної влади;
2) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
3) органів місцевого самоврядування.
У зв'язку з цим слід зробити одне важливе термінологічне уточнення. З прийняттям Конституції України 1993 року органи місцевого самоврядування в Російській Федерації були виведені за межі системи державних органів. С формально-юридической позиции эти органы не являются государственными, а осуществляемая ими деятельность не может определиться как государственная.
Следовательно, говоря о системе регулирования внешнеторговой деятельности, в которой участвуют органы местного самоуправления, осуществляющие регулятивную функцию и наделенные соответствующими властными полномочиями, следовало бы использовать термин «публичное регулирование», а не «государственное регулирование». Для сравнения отметим, что, определяя финансовую систему Российской Федерации, которая включает в себя и местные (муниципальные) финансы, уже говорят не о государственных финансах, а о публичных финансах, имея в виду тот факт, что муниципальные финансы не принадлежат более государству и находятся в муниципальной собственности (собственности соответствующих муниципальных образований).
Мы будем использовать термин «государственное регулирование», в том числе применительно к деятельности органов местного самоуправления с учетом сделанной выше оговорки. Принимая такое решение, автор руководствовался желанием обеспечить некое терминологическое единообразие, сложившееся в современной российской науке и законодательстве (имеется в виду терминологический аппарат Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», который не содержит понятия «публичное регулирование», а оперирует исключительно понятием «государственное регулирование»)[3].
На федеральном уровне в систему органов государственного регулирования внешнеторговой деятельности входят органы государственной власти Российской Федерации общей компетенции и государственные органы, наделенные специальной компетенцией. Во втором случае речь идет о федеральных органах исполнительной власти, основной задачей которых является осуществление государственного управления в сфере внешней торговли.
Органы общей компетенции — это органы законодательной и исполнительной власти, участвующие в формировании и реализации внешнеторговой политики Российской Федерации. К ним относятся Федеральное Собрание (Государственная Дума и Совет Федерации), Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Встречаются исследования, в которых в систему государственного регулирования экономической, в том числе внешнеторговой, деятельности включаются и судебные органы. Автор не разделяет такой точки зрения и считает, что судебные органы осуществляют в государственном механизме свою основную и единственную функцию — отправление правосудия. И в этом смысле они не могут участвовать непосредственно в осуществлении государственного регулирования внешнеторговой деятельности, но осуществляют функцию контроля за соблюдением законности и обеспечения правопорядка в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Кроме того, государственные органы общей компетенции, как уже отмечалось, участвуют в формировании и реализации внешнеторговой политики. Что же касается судебных органов, то специфика выполняемых ими задач исключает саму возможность участия в политике: отправление правосудия должно быть деполитизировано.
В целях осуществления государственного управления в сфере внешней торговли создаются специализированные органы федеральной исполнительной власти. В результате административной реформы, начавшейся в Российской Федерации в 2004 году, систему таких органов составляют Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) и находящиеся в его ведении Федеральная таможенная служба (ФТС России) и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.
Минэкономразвития России является «профильным» федеральным министерством в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Минэкономразвития России является правопреемником Министерства внешней торговли СССР и министерств, ведавших государственным регулированием внешней торговли в Российской Федерации (Министерство внешнеэкономических связей РФ, Министерство промышленности и торговли РФ). Организационно-правовые основы деятельности Минэкономразвития России закреплены в Положении о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, утвержденном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443).
В сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития России выступает как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела.
ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении Минэкономразвития России и осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.
Организационно-правовые основы деятельности Минэкономразвития России закреплены в Положении о Федеральной таможенной службе, утвержденном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. N 429).
ФТС России возглавляет единую систему таможенных органов, в которую помимо ФТС России входят региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты.
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами было учреждено в качестве подведомственного Минэкономразвития России федерального органа исполнительной власти в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 22.07.2005 N 855).
Характеризуя институциональную составляющую механизма государственного регулирования внешнеторговой деятельности на федеральном уровне, отметим две, на наш взгляд, существенные тенденции. Первая состоит в постоянном расширении круга субъектов, взаимодействующих с органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности в целях реализации задач внешнеторговой политики.
Специфика объекта государственного регулирования — сфера внешней торговли — предполагает активное взаимодействие Минэкономразвития России с другими федеральными министерствами: во-первых, с Министерством иностранных дел и, во-вторых, с рядом отраслевых министерств по профилю внешнеторговой деятельности (например, Министерством сельского хозяйства, Министерством природных ресурсов и т.д.). Курируя сферу таможенного дела, Минэкономразвития осуществляет ряд полномочий совместно с Министерством финансов Российской Федерации (например, определение порядка расчета таможенной стоимости, уплаты таможенных платежей и т.д.). Важное значение имеет также сотрудничество с налоговыми органами (Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами) для осуществления совместных мероприятий по налоговому регулированию экспортно-импортных операций.
Вторая тенденция состоит в усилении того влияния, которое оказывают общественные организации и институты на процесс государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Решения, принимаемые в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности, должны быть не только легальными, то есть формируемыми в рамках предоставленных полномочий и в соответствии с установленными процедурами, но и легитимными. Легитимным будет являться такое управленческое решение, которое опирается на широкие слои общественности, получает поддержку со стороны деловых и предпринимательских кругов. Государство охотно идет на контакт с бизнесом и предпринимательскими кругами при формировании важнейших решений, связанных с формированием ориентиров и приоритетов российской внешнеторговой политики. Организационные формы такого сотрудничества могут быть самыми различными — от участия представителей бизнеса и предпринимательских кругов в обсуждении важнейших вопросов в рамках заседаний государственных органов до делегирования отдельным общественным организациям (например, Торгово-промышленной палате Российской Федерации) ряда полномочий по государственному регулированию внешнеторговой деятельности.
Региональный уровень институциональной составляющей механизма государственного регулирования внешнеторговой деятельности так же, как и федеральный, представлен государственными органами общей компетенции (глава субъекта Российской Федерации, законодательное собрание, региональная администрация — правительство субъекта Российской Федерации) и органами специальной компетенции (министерства или комитеты, наделенные правительством субъекта Российской Федерации полномочиями по внешнеторговому регулированию).
Наконец, на муниципальном уровне институциональная система включает представительные органы муниципального образования, глав муниципального образования, местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципального образования), другие органы и выборные должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального образования и другими муниципальными правовыми актами полномочиями во внешнеторговой сфере.
Вторым направлением исследования организационных основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности является распределение полномочий между органами, участвующими в механизме государственного регулирования.
Данная проблема напрямую связана с принципом федерализма и его реализацией в сфере внешнеторгового регулирования.
Распределение полномочий между тремя основными уровнями власти в федеративном государстве — федеральным, региональным и местным — одна из наиболее важных и в тоже время острых и деликатных в политическом смысле проблем. Неадекватное регулирование вопросов финансовой и внешнеторговой политики в федеративном государстве может пагубно сказаться на отношениях между центром и регионами, представителями отдельных народов и этнических групп.
Многочисленные полномочия федеральных органов государственной власти во внешнеторговой сфере могут быть объединены в три основные группы.
1. Общеполитические вопросы:
— защита экономического суверенитета и экономических интересов Российской Федерации и российских лиц;
— формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и основных принципов торговой политики Российской Федерации.
2. Вопросы, связанные с участием Российской Федерации в международных экономических отношениях:
— заключение международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;
— участие в деятельности международных экономических организаций и реализации решений, принятых этими организациями;
— учреждение, содержание и ликвидация торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.
3. Вопросы, непосредственно касающиеся государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
— таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
— государственное регулирование деятельности в области подтверждения соответствия товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации;
— установление обязательных на всей территории Российской Федерации требований и критериев безопасности для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при ввозе в Российскую Федерацию товаров и правил контроля за ними;
— определение порядка вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию ряда товаров;
— установление показателей статистической отчетности внешнеторговой деятельности, обязательных на всей территории Российской Федерации;
— информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации;
— создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности;
— координация международного сотрудничества Российской Федерации в области космической деятельности и контроль за разработкой и реализацией международных космических проектов Российской Федерации.
Такой вариант определения полномочий федеральных органов государственной власти полностью соответствует конституционным нормам, закрепляющим сферу компетенции Российской Федерации (ст. 71 Конституции Российской Федерации), а также действующему российскому законодательству.
В последние годы наблюдается заметная активизация внешнеторговой активности большинства российских регионов (субъектов Российской Федерации). Для сохранения этой в целом позитивной для российской экономики тенденции расширяются права субъектов Российской Федерации в сфере внешнеторгового регулирования.
«Внешнеторговые» полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации так же, как и при рассмотрении соответствующих полномочий на федеральном уровне, сгруппируем в несколько блоков.
Во-первых, регионы в лице их государственных органов наделены правом на проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти иностранных государств.
Участниками этих отношений являются, с одной стороны, субъекты Российской Федерации, а с другой — субъекты иностранных федеративных государств, административно-территориальные образования иностранных государств, а также органы государственной власти иностранных государств (только в случае выражения согласия на то Правительством Российской Федерации). В соответствии с российским законодательством субъекты Российской Федерации имеют право на осуществление международных и внешнеэкономических связей. Координация этих связей составляет предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ (п. «о» ст. 72 Конституции Российской Федерации). В развитие данного конституционного положения был принят Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», устанавливающий общий порядок координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации[4].
Необходимо также заметить, что федеральное законодательство применительно к международной деятельности субъектов Российской Федерации использует термин «связи», а не «отношения», подчеркивая тем самым неполитический характер этой деятельности. По своему статусу заключаемые субъектами Российской Федерации соглашения не могут рассматриваться как международные договоры.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации должны заблаговременно уведомлять соответствующие федеральные органы исполнительной власти о вступлении в переговоры, о заключении соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Проект соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, которое заключается органами государственной власти субъекта Российской Федерации, должен представляться для согласования в Министерство иностранных дел Российской Федерации, а при необходимости — и в другие федеральные органы исполнительной власти (например, в Минэкономразвития РФ).
В случае возникновения разногласий между федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении проекта соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей применяются установленные согласительные процедуры.
Во-вторых, субъекты Российской Федерации могут содержать своих представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли РФ и Министерством иностранных дел Российской Федерации.
В-третьих, субъекты Российской Федерации могут открывать в установленном порядке представительства в иностранных государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей и по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
В-четвертых, еще одним полномочием, которым наделены органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности, является формирование и реализация региональных программ внешнеторговой деятельности. Целью таких программ является определение долгосрочной концепции их внешнеторговой деятельности.
В качестве примера рассмотрим Постановление губернатора Костромской области от 27.12.2001 N515 «Об утверждении Концепции развития внешнеэкономических связей Костромской области до 2006 года». В преамбуле данного документа отмечается, что, учитывая важность для экономики региона внешнеэкономических связей, основной задачей Концепции развития внешнеэкономических связей Костромской области до 2006 года является определение основных направлений развития, повышение эффективности внешних связей и совершенствование структуры, конкурентоспособности отечественной продукции, определение соответствующих инструментов и механизмов. Целью Концепции устанавливается определение приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности Костромской области на длительную перспективу, обеспечивающих гармоничное вхождение ее в систему общехозяйственных связей. В ней отмечается, что реализация Концепции должна содействовать стабилизации и последующему развитию экономики региона в целом, что в конечном счете благоприятно скажется на росте благосостояния населения области. Средствами достижения данной цели определены:
— повышение эффективности и масштабов внешнеэкономической деятельности области;
— совершенствование товарной структуры экспортно-импортных операций;
— оптимизация географической структуры внешнеэкономических связей;
— использование прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества;
— защита отраслей региональной экономики и отдельных хозяйствующих субъектов от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
— дальнейшее совершенствование механизма государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
При этом совершенствование внешнеэкономической и межрегиональной деятельности распространяется не только на предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, но и на технологически связанные с ними производства, что будет способствовать реструктуризации и развитию всего хозяйственного комплекса области.
Данная Концепция должна послужить основой для разработки программ комплексного развития внешнеэкономической деятельности муниципальных образований.
В-пятых, субъекты Российской Федерации осуществляют информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на своей территории.
Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории субъектов Российской Федерации обеспечивают специально на то уполномоченные органы исполнительной власти (министерства, комитеты, департаменты и т.д.). Так, например, одной из задач министерства внешних связей Республики Саха (Якутия) является осуществление сбора, анализа и хранения информации и документов по вопросам, связанным с международной и внешнеэкономической деятельностью и ее правовым регулированием. Анализ статистической, таможенной, коммерческой информации и подготовка материалов для принятия решений руководством Администрации области по вопросам международной и внешнеэкономической деятельности является одним из направлений деятельности Департамента международных внешнеэкономических связей и торговли Администрации Амурской области и т.д.
В-шестых, на региональном уровне могут создаваться страховые и залоговые фонды в области внешнеторговой деятельности.
Местное самоуправление в Российской Федерации пока еще находится в стадии становления. Однако первые результаты муниципальной реформы уже позволяют выявить основные направления внешнеторговой активности муниципальных образований.
Одним из «правофланговых» субъектов Российской Федерации, активно осуществляющих внешнеторговую деятельность и регулирующих внешнеэкономические связи органов местного самоуправления, является Нижегородская область. В Нижегородской области установлен единый порядок координации международных и внешнеэкономических связей органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления. В соответствии с Законом Нижегородской области «О координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области» предусматривается, что органы исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области в пределах предоставленных им полномочий обладают правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также на участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели.
Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенные органами местного самоуправления Нижегородской области, предприятиями и организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории области, должны быть зарегистрированы в областной администрации. Только в этом случае возможно рассчитывать на получение гарантий (поручительств) Нижегородской области.
По официальным обращениям органов местного самоуправления орган исполнительной власти Нижегородской области может оказывать органам местного самоуправления необходимую организационную и экспертно-консультационную помощь в развитии международных и внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, а также оказывать содействие в защите прав и законных интересов органов местного самоуправления.
Как правило, органы местного самоуправления не могут иметь свои представительства на территории иностранных государств и осуществляют свои внешнеэкономические связи на территориях иностранных государств в рамках представительств органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или дипломатического или торгового представительства Российской Федерации.
На сегодняшний день вопросы внешнеэкономической деятельности органов местного самоуправления остаются неурегулированными или слабо урегулированными большинством субъектов Российской Федерации.
В настоящее время дело обстоит таким образом, что только крупные муниципальные образования могут осуществлять внешнеэкономические связи при условии оказания им содействия со стороны субъекта Российской Федерации.
Органы местного самоуправления могут устанавливать конкретный порядок реализации тех или иных внешнеэкономических (внешнеторговых) проектов с участием муниципальных образований.
Так, например, постановлением главы администрации города Омска был установлен порядок реализации внешнеэкономических связей органами местного самоуправления. В целях установления единого порядка подготовки и эффективной реализации промышленных, сельскохозяйственных, торговых и других проектов, контрактов и договоров, заключаемых администрацией города с зарубежными партнерами, и для осуществления защиты интересов города от случаев неделового партнерства и недобросовестной конкуренции предусматривался следующий порядок подготовки и выполнения внешнеэкономических контрактов (договоров):
— внешнеторговые контракты и договоры, заключаемые от лица администрации города, должны быть подписаны главой администрации города либо лицом, им уполномоченным;
— денежные обязательства по внешнеэкономическим контрактам (договорам), выдаваемые городской администрацией, должны быть санкционированы главой администрации города и начальником городского финансового управления;
— внешнеторговые контракты, договоры и сделки, подготавливаемые структурными подразделениями администрации города, должны иметь необходимые визы согласования (руководителя структурного подразделения, которое выступает инициатором данного контракта (договора), начальников управлений и отделов городской администрации — финансового, юридического, по поддержке предпринимательства и развитию внешнеэкономических связей). На отдел по поддержке предпринимательства и развитию внешнеэкономических связей комитета по экономическому развитию городской администрации возложен контроль за технико-экономическим обоснованием и проведением конъюнктурной экспертизы всех внешнеэкономических (внешнеторговых) проектов, контрактов и сделок, оформляемых структурными подразделениями городской администрации с зарубежными партнерами.
Как уже отмечалось, одним из принципов государственного регулирования является координация и взаимодействие государственных органов, принимающих участие в этом процессе.
В механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности можно выделить два типа координации и взаимодействия — горизонтальный и вертикальный.
Первый тип (горизонтальный) предполагает осуществление координации и взаимодействия органов и институтов, расположенных на одном и том же уровне государственного устройства. В данном случае речь может идти, например, об организации взаимодействия между Минэкономразвития России и МИД России по вопросам заключения международных внешнеторговых соглашений, открытия торговых представительств Российской Федерации за рубежом и т.д., сотрудничества между таможенными и налоговыми службами в рамках процедуры освобождения экспортеров от уплаты НДС. К данному типу координации и взаимодействия можно отнести отношения, складывающиеся между уполномоченными государственными органами, с одной стороны, и различными общественными институтами и организациями, с другой (например, отношения между Федеральной таможенной службой и Российской Ассоциацией таможенных брокеров, между ФТС и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и т.д.). Аналогичные схемы взаимодействия могут создаваться на региональном и муниципальном уровнях (например, между региональным министерством (управлением, департаментом), уполномоченным на осуществление внешнеэкономических (внешнеторговых) связей, и торгово-промышленной палатой данного субъекта Российской Федерации).
Особую разновидность координационных связей горизонтального типа представляют собой взаимоотношения между государственными органами различных субъектов Российской Федерации, участвующих в осуществлении государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Это касается, например, случаев заключения внешнеэкономических (внешнеторговых) контрактов, в которых с российской стороны участвуют несколько субъектов Российской Федерации.
Вертикальный тип координации и взаимодействия между органами государственного регулирования внешнеторговой деятельности предполагает, что взаимодействующие органы находятся в соподчиненном положении. Налаживание координации и взаимодействия данного типа представляет собой одну из наиболее сложных и злободневных проблем современного этапа развития механизма государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Речь идет о взаимодействии, возникающем в рамках внешнеторгового регулирования между федеральными органами государственной власти, и прежде всего Правительством Российской Федерации, Минэкономразвития России, и соответствующими органами государственной власти на региональном уровне.
В области государственного регулирования внешнеторговой деятельности имеются сферы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В сфере совместного ведения допускаются:
а) самостоятельные действия Российской Федерации;
б) самостоятельные действия субъектов Российской Федерации;
в) совместные согласованные действия Российской Федерации и ее субъектов для достижения конкретных целей.
Осуществление последней группы действий невозможно без четко организованного и отлаженного механизма взаимодействия федерального и регионального уровней.
Правовые основы взаимодействия федерального центра и регионов во внешнеторговой сфере заложены в Федеральных законах «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».
Российское законодательство предоставляет субъектам Российской Федерации право на осуществление внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также на участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами государственной власти иностранных государств, но при условии, что получат на это согласие Правительства Российской Федерации. Решение Правительства Российской Федерации о его согласии на осуществление субъектами Российской Федерации внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств принимается на основании обращения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, содержащего обоснование необходимости осуществления таких связей, при наличии положительного заключения МИДа России, Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 года N 91)[5].
Федеральные органы государственной власти не несут ответственности по соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, когда указанные соглашения заключены с органами государственной власти иностранных государств с согласия Правительства Российской Федерации либо по конкретному соглашению субъекта Российской Федерации имеются официальные гарантии Правительства Российской Федерации.
В процессе формирования планов и программ развития внешнеторговой деятельности в Российской Федерации предполагается координация деятельности Минэкономразвития России и государственных органов заинтересованных субъектов Российской Федерации.
Минэкономразвития России обязано согласовывать с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты планов и программ развития внешнеторговой деятельности, затрагивающих интересы субъектов Российской Федерации и находящихся в пределах их компетенции. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации после представления на согласование соответствующего проекта плана или программы обязан принять официальное заключение, которое он направляет в Минэкономразвития России.
В свою очередь органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязаны информировать Минэкономразвития России обо всех действиях, предпринятых субъектом Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности.
Развитие институциональной составляющей и организационных основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности продолжается и осуществляется с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на этот процесс. «Извне» он корректируется требованиями и стандартами ВТО. К важнейшим внутренним факторам следует отнести набирающие обороты административную реформу и процессы реформирования федеративного государственного устройства.

4. Тарифные и нетарифные методы регулирование внешней торговли
Політика держави у сфері зовнішньої торгівлі здійснюється за допомогою тарифних і нетарифних методів регулювання.
Введення імпортних мит вигідно національним виробникам і державі, що одержує додатковий дохід у бюджет від зростання цін. Споживачі ж змушені купувати імпортні товари за вищими цінами, отже, несуть втрати. Ці втрати зазвичай виявляються більше виграшу, одержуваного виробниками і державою, тому сумарний чистий ефект від проведення даних заходів буде негативним.
Застосування експортних мит призводить до зниження внутрішніх цін, у результаті чого національні споживачі опиняються у виграші, а виробники зазнають втрат. Сумарний виграш суспільства в результаті введення експортних мит виявляється менше втрат виробників, так що чисті втрати країни зростають. Даний метод тарифного регулювання використовується в основному слаборозвиненими країнами.
Розвинені країни зазвичай вдаються до субсидування експорту, здійснюваного в наступних формах:
предоставление низкопроцентных займов и налоговых льгот фирмам-экспортерам или иностранным клиентам;
стимулирование сбыта экспортной продукции за рубежом. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі включають в себе: імпортні квоти, "добровільні" обмеження експорту, демпінг, торговельне ембарго і ін
Імпортні квоти (контингенти) - кількісні обмеження обсягів іноземної продукції, дозволеної до ввезення в країну. У результаті введення імпортних квот виграють виробники, а споживачі програють. Чистий ефект для добробуту країни виявляється негативним.
"Добровільні" обмеження експорту означають, що країна-експортер зобов'язується обмежувати експорт в цю країну.
Основна причина їх використання - вигода національних виробників країн-імпортерів, яким обмеження ввезення певного товару в країну дає додаткові можливості збуту своєї продукції на національному ринку. Даний метод аналогічний імпортним квотам, однак обходиться країні-імпортеру дорожче, оскільки рішення про обмеження торгівлі приймаються на урядовому рівні.
Демпінг означає продаж товару за кордоном за ціною нижче, ніж він продається на внутрішньому ринку країни-експортера, або нижче собівартості даного товару. До даного методу вдаються в періоди економічних спадів, коли виробник не може повністю продати свій товар на внутрішньому ринку, а скорочувати виробництво не хоче. Использование демпинга в мировой торговле рассматривается как форма недобросовестной конкуренции и запрещено правилами ГАТТ/ВТО и национальным законодательством ряда стран
Торговельне ембарго - заборона державою ввезення в яку-небудь країну або вивозу з будь-якої країни певних видів продукції. В основі таких санкцій лежать не економічні вигоди, а політичні міркування. Ембарго завдає шкоди всім учасникам міжнародної торгівлі і є крайньою формою нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі.
Економіка вважається відкритою, якщо держава застосовує мінімум експортних і імпортних обмежень. Відкритість економіки характеризують такі показники:
внешнеторговая квота в ВНП;
доля экспорта в производстве;
доля импорта в производстве;
удельный вес зарубежных инвестиций по отношению к внутренним.
Дополнительный стимул мировая торговля получила вследствие деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) по либерализации экспортно-импортных операций и, в частности, по снижению и ликвидации тарифных и нетарифных барьеров.
Предстоящее вступление России в ВТО предусматривает необходимость соблюдения всех обязательств, устанавливаемых правилами данной организации.

ВИСНОВОК
Основной формой международных экономических отношений является международная торговля. Сущность и роль внешней торговли объясняют многочисленные экономические теории. Их цель состоит в определении наиболее эффективных путей расширения внешней торговли и превращения ее в действенный фактор социально-экономического развития.
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Дж. Сакса, «экономический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы». Международная торговля — старейшая форма международных экономических отношений. Она существовала еще задолго до формирования мирового хозяйства и являлась его непосредственной предшественницей. Именно развитие международной торговли создало экономические условия для развития машинного производства, которое зачастую могло расти лишь на базе импортного сырья и массового заморского спроса. Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей исторической эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества. В условиях НТР международный торговый обмен приобретает все большее значение.
Регулирование внешней торговли осуществляется:
- экономической политикой страны;
по двусторонним договоренностям государств;
в рамках региональных союзов;
на многосторонней основе.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Авдокушкин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. - М.: Владос, 2001. - 370 с.
2. Булатов А.С. Как основать компанию на Западе. - М.: Международные отношения, 2001. - 320 с.
3. Васильев И. Россия и Всемирная торговая организация: проблемы и перспективы присоединения. – М.: Аспект-Пресс, 2002. - 440 с.
4. Герчикова І.М. Маркетинг і міжнародний комерційна справа. – М.: Аспект-Пресс, 2006. - 328 с.
5. Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами. - М.: Академкнига, 2003. - 216 с.
6. Кірєєв А.П. Міжнародна економіка. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 458 с.
7. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Прогресс, 2000. - 736 с.
8. Ноздрева Р.Б., Синецкий Б.И. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью. - М.: Дашков и К 0 , 2000. - 480 с.
9. Покровська В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. - М.: Знание, 2007. - 258 с.
10. Попов С.Г. ВЭД фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. – М.: БЭК, 2007. - 366 с.
11. Прокушев Є.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Наука, 2006. - 326 с.
12. Семенов К.А. Міжнародні економічні відносини. - М.: Гардаріки, 2002. - 436 с.
13. Тишков В.Н. Внешнеторговая политика: тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли. - СПб.: С-Птб. Держ. университет экономики и финансов, 2001. - 258 с.
14. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Инфра-М, 2003. - 446 с.
15. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России / Под ред. Е.Е. Батизи. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 428 с.


[1] Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России / Под ред. Е.Е. Батизи. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - С. 153.
[2] Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. - М.: Знание, 2007. - С. 99.
[3] Семенов К.А. Міжнародні економічні відносини. - М.: Гардаріки, 2002. - С. 63.
[4] Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Инфра-М, 2003. - С. 71.
[5] Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Наука, 2006. - С. 109.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
109.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД
Державне регулювання агробізнесу
Державне регулювання економіки 8
Державне регулювання економіки 2
Державне регулювання інвестування
Державне регулювання маркетингу
Державне регулювання економіки 4
Державне регулювання АПК
Державне регулювання економіки 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru