Демократичний державно-правовий режим

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Казанський Державний Технічний Університет

Курсова робота

З правознавства на тему:

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

Виконав студент групи 6154

Карташов Є.В.

Викладач

Савинська А.А.

КАЗАНЬ 2003

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Демократичний державно-правовий режим

1.1. Трохи історії

1.2 Демократичний режим в умовах формування правової держави

1.3. Права людини і громадянина

1.4. Обов'язки громадян

Глава 2. Державна система при демократії

2.1. Парламент

2.2. Система "стримувань і противаг"

2.3. Державний режим Російської держави

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Проблему раціонального устрою державної влади намагаються вирішити, мабуть, стільки часу, скільки існує держава як форма організації суспільства. Люди, що міркували над цією проблемою, уже давно, багато сторіч тому, помітили, що концентрація державної влади в чиє одних руках неминуче веде до негативних наслідків. Чим більше така концентрація, тим вище можливість сваволі і зловживань. Про це свідчить багатовіковий досвід людства. Самі освічені володарі, у руках яких зосереджувалися необмежено всі нитки влади, рано або пізно ставали норовливими тиранами, що визнавали тільки свій авторитет, що нехтували свободу і не рахувались з невід'ємними правами людини.

У світлі історичного досвіду стає все більш ясним, що образ найбільш прогресивного типу політичної системи і державного режиму формується не в результаті теоретичних вишукувань або пропагандистських зусиль, а як підсумок переконаності людей у здатності соціальної системи задовольнити їх фундаментальні інтереси. Всі інші моделі виявляються нестійкими і руйнуються суперечить їм історичною практикою.

Вже сьогодні можна говорити про те, що у найбільш розвинених державах світу процвітає демократія. Демократичне, цивілізовану державу, межі влади якого, а також формування, повноваження, функціонування суворо грунтуються на праві, вище призначення якого визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина, є правовим. Нині це найвища ступінь у всій багатовікової історії розвитку держави.

Метою даної роботи стало розкриття поняття демократичного політичного режиму, його визначення, види, особливості.

РОЗДІЛ 1. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ РЕЖИМ.

1.1 Трохи історії

Людям давно відкрилися вади деспотичної влади, побудованої за принципом військово-бюрократичної ієрархії. Кращі уми шукали способи так організувати владу в державі, щоб вона залежала від народу і служила йому.

Вперше демократія утвердилася в древніх Афінах в V столітті до н. е.. Періклови Афіни, названі так за іменем їх прославленого лідера, послужили прикладом для інших міст Стародавньої Греції.

Громадяни давньогрецьких міст держав вважали основою основ свободу людини, невідчужувані права, що належать йому від народження. Цю свободу гарантувала приватна власність на майно, в тому числі на землю. Тому в Греції розвинувся вільний ринок, який забезпечував її мешканцям високий рівень життя, ніж у сусідніх народів.

Спосіб життя, демократичні традиції в давньогрецьких містах державах дозволяли виявляти ініціативу такому числу людей, яке було просто немислимо в сучасних їм східних деспотіях. Відчуваючи себе вільними, знаючи свої права і можливості, греки вірили в свої сили, знали, що зможуть покращити життя своєю працею.

Громадяни відчували себе вільними, тому що могли безпосередньо впливати на внутрішню і зовнішню політику свого міста держави. Адже всі важливі питання життя міста і його взаємин із сусідами вирішувало збори громадян. Воно приймало закони і обирало вищих посадових осіб.

Оскільки громадяни брали участь у роботі таких зборів особисто, а не через своїх представників, демократія була безпосереднім, прямий. У наш час пряма демократія теж має місце, наприклад, у формі волевиявлення громадян на референдумі.

Для виконання рішень, прийнятих загальними зборами громадян, призначалися посадові особи, відповідальні за збір податків або командували військами. Вони не обиралися, а визначалися за жеребом. Афіняни вважали, що будь-який громадянин здатний займати державну посаду.

Але при цьому тільки лише п'ята частина жителів володіла правами громадянина. Цих прав не було у жінок, вільновідпущеників та іммігрантів, хоча вони були особисто вільні й мали земельну власність.

Недоліком давньогрецьких демократій було те, що збори простою більшістю голосів могло вирішити практично будь-яке питання без будь-яких правових обмежень. Не було конституції, зведення законів, суди вершилися присяжними (у складі 501 громадянина), більшістю голосів вирішували винна людина чи ні. Чи не пов'язана рамками закону демократія в Афінах часом приводила до парадоксальних результатів демократичні Афіни за критику на свою адресу засудили до смерті філософа Сократа.

Інший класичний приклад демократії республіка Стародавнього Риму. З вигнанням з міста царя Тарквінія Гордого в 510 році до н. е.. в Римі була встановлена ​​республіка. З тих пір Римом і його провінціями керували виборні і щорічно змінювані консули, претори, еділи, народні трибуни і квестори. Для прийняття законів скликались Народні Збори. Виносяться на нього закони і рішення попередньо обговорював Сенат, що складався з 300 сенаторів. На відміну від давньогрецьких міст держав, у Древньому Римі була представницька демократія, за якої громадяни обирають до органів влади людей, які представляють їх інтереси.

Найбільшим внеском римлян у розвиток демократії стало римське право. У 450-451 роках був прийнятий перший в історії Риму звід законів Дванадцять таблиць. Вони містили основні правила, за якими повинні були здійснюватися операції, вирішуватися суперечки, встановлюватися покарання за кримінальні злочини. Тексти цих законів відлили в бронзі і вивісили у вигляді таблиць на центральній площі Риму Форумі.

У європейських країнах у міру відмирання феодальних відносин та становлення вільного ринку середньовічне феодальне право замінювалося класичним римським правом. Сьогодні його норми в тій чи іншій мірі включені в національні правові системи всіх розвинених країн світу.

У Росії в 12-14 століттях утвердилися Новгородська і Псковська республіки. У їх народних зборах (вічах) могло брати участь все доросле населення міст і вільні селяни навколишніх сіл. Віче обирало і зміщало вищих посадових осіб республіки, стверджувало, нові закони і скасовувало старі, оголошував війну і укладав мир, визначало розмір податку і навіть розглядало найбільш важливі кримінальні справи. Втім, головним органом у цих республіках була Рада панів, який попередньо розглядав всі справи, що виносяться на віче.

1.2 Демократичний режим в умовах формування правової держави

Той факт, що право існує і розвивається у відомому протиборстві з державою, з достатньою повнотою і наочністю виявляє себе при демократичному рішенні. Право як явище цивілізації і культури формується й удосконалюється остільки, оскільки воно відповідно до принципів демократії обмежує державну владу, установлює для діяльності державних органів послідовно дозвільний порядок, упорядковує цю владу через відпрацьовані процесуальні і процедурні форми.

В ідеалі демократичний державний режим існує тільки в правовій державі. Правова держава - це така форма організації і діяльності державної влади, яка будується у взаємовідносинах з індивідами і їх різними об'єднаннями на основі норм права.

У правовій державі закони регулюють найбільш важливі відносини, які потребують правового врегулювання.

Нормативно-правові акти залежно від своєї юридичної сили, утворюють систему законодавства.

Юридична сила - це ступінь підпорядкованості даного нормативно-правового акта, його місцем в ієрархії правових актів. Конституція має найвищу юридичну силу. Жодна людина, жодна гілка влади не має право ігнорувати конституцію. Там закріплені фундаментальні основи життєдіяльності суспільства.

Слідом за Конституцією по юридичній силі йдуть закони. Закони видаються по основних питаннях життя суспільства. Вони безпосередньо виражають волю держави. Всі інші нормативно-правові акти видаються на основі та на виконання законів. Закони не підлягають затвердженню з боку іншого державного органу, крім вищого представницького. Закони можуть бути змінені або скасовані тільки іншими законами.

Крім законів в систему законодавства входять підзаконні акти уряду, міністерств і відомств. Вони регулюють відносини в межах своєї компетенції, усередині відповідних областей економіки і підзаконні акти місцевих органів влади (регулюють питання місцевого значення).

У правовій державі головне місце за обсягом регулювання займають закони. Число підзаконних актів має бути як можна менше. Дуже важливе питання про прямому дії законів, щоб закон не обростав інструкціями.

У правовій державі повинна існувати система контролю за тим, щоб у законах проявилася загальнонародна, а не індивідуальна чи групова воля. Верховенство закону, не відповідає загальнолюдським цінностям, може принести до встановлення диктатури система контролю повинна гарантувати дотримання законності, не допускати свавілля.

У правовій державі ці функції будуть покладені на судову систему. Суди є провідниками Конституції. Вони повинні мати право перевірки законності дій законодавчої і виконавчої влади. На практиці важлива не сама Конституція, вона є декларацією, а конституційна система, в яку входить судова система конституційного нагляду. Конституції СРСР проголошувала багато прав і свободи, але вони не мали ніякого відношення до дійсності. З іншого боку, Англія ніколи не мала Конституції, але вона є демократичною країною.

Конституційні суди, Верховні суди і суди нижчестоящі в правовій державі повинні володіти величезною силою. Для цього суди повинні бути незалежні. Судді повинні обиратися довічно, щоб мати можливість вирішувати питання, не спираючись на думку людей, що стоять при владі.

За своєю природою, за завданням і функціям діяльність держави неоднорідна. Вона ділиться на законодавчу, виконавчу і судову. Автором концепції поділу влади »у її класичному варіанті з'явився Монтеск'є. При розробці він спирався на досвід своїх попередників: Платона, Аристотеля, Локка.

У роботі «Про дух законів» Монтеск'є писав: «Коли законодавчі виконавчі сили об'єднані в одному і тому ж людину або органі магістратури, то свобода неможлива, тому що можуть виникнути побоювання, що той самий монарх або тиран зможе ввести тиранічні закони. Знову ж свободи не може бути, якщо судова влада не розділена з законодавчої і виконавчої. Якщо вона об'єднана з законодавчою владою, життя і свободи суб'єкта будуть піддані довільному контролю, суддя перетворюється в законодавця. Якщо вона об'єднана з виконавчою владою, то суддя може надходити з усією жорстокістю гнобителя. »

Цей принцип став фундаментальним Французької Декларації прав людини, прийнятої в 1879 році. У ній говориться: «будь-яке суспільство, в якому гарантії прав не захищені чи поділ влади не визначено, не має конституції взагалі».

Суть принципу поділу влади (пізніше в США це одержало назву система перевірок, стримувань, балансів і противаг) полягає в тому, що існує законодавча влада (конгрес, парламент). У її компетенцію входить прийняття законодавчих актів. Існує виконавча влада в особі Президента, прем'єр-міністра, які спільно з державним апаратом організує керування країною, виконання законів на території країни. І судова влада, у завдання якої входить контроль за тим, щоб ці дві влади здійснювали свою діяльність на основі та на виконання Конституції та інших законодавчих актів. На сучасному етапі Конституції всіх країн визнали поділ влади, як основний.

Жодному з органів не належить вся державна влада в її повному обсязі. Забороняється здійснювати функції, що належать іншому органу. Але поділ влади не абсолютно. Це діючий механізм, який досягає єдності на основі узгодження і спеціальних правових процедур, передбачених в тому числі і на випадок конфлікту і екстремальних ситуацій.

Принцип поділу влади має величезне соціальне значення. У своєму ідеалі він повинен означати, що рішення, які мають велике значення для народу, не можуть бути прийняті до тих пір, поки з цього питання не досягнуто згоди з боку всіх гілок влади. В іншому випадку, зосереджена в одних руках влада, буде приймати тільки вигідні для себе закони, буде використовувати політичні привілеї у своїх інтересах, на шкоду інтересам народу.

Законодавча влада - вища влада в державі, так як закони є обов'язковими для всіх. Виконавча влада має великими правами, в тому числі правом законодавчої ініціативи, правом вето, але її діяльність повинна бути підзаконна. Значення незалежності судової влади величезно як в інтересах держави, так і в інтересах окремої особистості. Судді повинні бути незалежні від політичних симпатій і інтриг, і повинні підкоряться тільки закону. Але принцип поділу влади не повинен означати їхнього поділу на рівні протиріччя. Владність, як основна ознака держави повинна бути єдиною і цілісною. Ця єдність не дозволяє порушувати питання, яка влада важливіша? Інакше виникає ситуація, характерна для сьогоднішньої Росії. Боротьба влади приводять до посилення корупції, розвалу економіки, зниження життєвого рівня народу.

Відступ від конституції, зневага до закону створюють зручну атмосферу для різного роду зловживань, сваволі і злочинів. Зростає організована злочинність. Цілі райони виходять з-під контролю законів. Правоохоронні органи не можуть протистояти цим явищам, і самі виявляються ураженими деформаційними процесами. Ось чому формування демократичної держави пов'язане, перш за все, з верховенством закону і режимом законності, а для цього необхідно, щоб закон, в першу чергу конституція, мав значення безпосередньо чинного права. Але при всій важливості закону і законності для правової держави, воно не може бути зведено, як говорилося вище до інституційно-правового рівня. У форму закону може бути, фактично, зодягнений державний свавілля і тоді, як результат, правонарушающего законодавство.

Держава, проголошуючи права і свободи громадян, наділяє їх і обов'язками, тобто особистість і держава вступають у правовідносини, тобто відносини, в яких суб'єкти реалізують свої права та обов'язки. На скільки рівноправні сторони в цих відносинах, по цьому можна судити про правову державу.

Обов'язки записані в Конституції. Кожен громадянин повинен, в першу чергу, дотримуватися Конституції, закони, норми права, поважати права і свободи інших громадян.

Правова держава має певні обов'язки перед своїми громадянами.

Для виконання своїх обов'язків держава виконує ряд функцій:

 • господарсько-організаційну, в якій крім інших входить контроль за мірою праці і мірою споживання, податкова політика та ін Держава повинна стежити, щоб не політика, а економіка визначала економічний розвиток суспільства.

 • До обов'язків держави входить правоохоронна функція.

 • Соціальна. Правова держава має забезпечити прийнятну життя для всіх своїх громадян. Це податкове регулювання, забезпечення зайнятості населення, підтримка безробітних. До обов'язків держави входить підтримка охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, культури, науки.

 • Екологічна. Правове держава зацікавлена ​​в збереженні навколишнього середовища і вони мають зробити все, щоб виробництво і контроль були зосереджені в одних руках.

 • Функція правосуддя. У демократичній державі дуже важливе дотримання демократичних основ правосуддя. Це:

 • Здійснення правосуддя тільки судом

 • Утворення судів на основі виборності.

 • Незалежність судів.

 • Право громадян на судовий захист

 • Презумпція невинності

 • Функція оборони від зовнішніх ворогів.

За невиконання своїх обов'язків громадяни несуть відповідальність. Особливе місце належить юридичної відповідальності. Юридична відповідальність має на меті показати правопорушнику, точніше надати виховний вплив на оточуючих. Кожному виду правопорушення відповідає особливий вид юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна.

У правовій державі повинні неухильно дотримуватися принципи юридичної відповідальності - законність, справедливість, доцільність.

У правовій державі не тільки громадяни несуть відповідальність за не виконання своїх обов'язків, але і держава, всі її органи та посадові особи несуть відповідальність за свої дії перед громадянами. Мова йде про взаємну відповідальність держави з одного боку і всіх хто вступає з ним у правовідносини, з іншого. Суспільство потребує контролю державою та її органами. Відомо, що деякі представники влади зловживають своїми службовими повноваженнями, існує хабарництво.

Функції контролю за діяльністю держави покладена на суд, тобто до компетенції судів входить задача вирішувати переступають чи межі дозволеного законом державні органи. До компетенції Конституційних судів входить контроль відповідності видаваних законів конституції. Суди займаються позовами окремих громадян до держави. Предмет позовів випливає з помилок або порушень, допущених державними органами. Відповідно до законодавства, посадові особи, які допустили помилки або зловживають влада, несуть відповідну відповідальність.

Як вже було сказано вище, "Декларація прав людини і громадянина", ухвалена Установчими зборами Французької Республіки 26 серпня 1789 року, проголосила: "Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах" 1. Права людям не дарують парламент і уряд. Ці права є природними, вони належать людям від народження. Навпаки, люди обирають органи влади для того, щоб ті оберігали їх права і свободи. Корінне відміну демократичних держав від диктаторських режимів уряд покликане служити народу, а не обдаровувати його своєю милістю!

Бо права громадян демократичних країн не залежать від влади, то їх неможливо скасувати яким би то не було законом або навіть референдумом. Тому в конституціях цих країн зазначено, що забороняється видавати закони, що обмежують, наприклад, свободу слова чи віросповідання. Свобода людей гарантується тим, що уряди, парламенти невільні в ухваленні законів, що ущемляють природні права людей.

Свобода слова і вираження своєї думки джерело життєвої сили демократії. Право брати участь в дискусіях і вибори депутатів і президента, збиратися на мітинги, протестувати в пікетах, відстоювати справедливість і законність все це засновано на свободі слова.

Демократія це, насамперед, спілкування. Люди говорять один з одним про спільні проблеми та вибирають свою спільну долю. Вони краще розуміють інтереси інших людей і тому легше знаходять компромісні рішення.

Особливо важлива свобода друкованого слова свобода друку. В одного відомого політика запитали: "Що б він вибрав вільну пресу або вільне уряд?", Він відповів: "Вільну пресу. При ній рано чи пізно буде вільне уряд" 2.

Демократичні уряди захищають свободу слова тому, що Доля демократії залежить від того, чи будуть громадяни грамотними, освіченими, чи збережуть доступ до різноманітної інформації. Демократія харчується потоком ідей, фактів, думок. Невігластво ж людей породжує апатію і відкриває дорогу диктатурі

Свобода слова породжує право людей збиратися і мирним шляхом вимагати від органів влади вислухати їх протест, наприклад, з приводу проведеної урядом сільськогосподарської політики. Без цього права свобода слова ніщо.

Щоб зберегти порядок і громадський спокій, забезпечити роботу транспорту, демократичні уряди зобов'язані відповідно до закону регулювати час і місце проведення мітингів і демонстрацій. Але вони не мають права використовувати свою владу, щоб придушити протест, щоб перешкодити інакомислячих змусити суспільство і влада себе вислухати.

1.3. Права людини і громадянина

Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої і зовнішньої політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у цій сфері - сфері забезпечення прав і свобод людини, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Коли говорять про демократичний державний режимі, демократичній державі, то, в першу чергу, мають на увазі його соціальність: які права і свободи проголошені в цій державі і як громадяни можуть користуватися цими правами, як держава піклується про своїх громадян.

Свобода людини - це вихідне поняття проблеми прав людини і громадянина. Розрізняють права людини природні, тобто пов'язані з самим існуванням і розвитком, і набуті, які в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо). Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти в межах, встановлених правовим статусом. Слід зазначити, що люди є вільними від народження, ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, у демократичному суспільстві, при демократичному державному режимі саме держава є головним гарантом свободи людини.

Серед прикладів - Велика хартія вольностей, прийнята в 1215 р. Там написано: «Жодна людина не може бути схоплений, укладений у в'язницю, чи позбавлений свого майна, або знедолений законом, або в будь-якому вигляді знищений, також ми не можемо переслідувати його або намагатися заарештувати його, за винятком випадків, коли винесено правове рішення його співгромадянами або законодавством держави. Нікому не буде продано, відмовлено або відстрочено його право на правосуддя. "

Сучасні держави формувалися з однієї сторони під впливом гасел французької буржуазної революції. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 рік проголосила, що «все те, що не заборонено законом, то дозволено». У Росії ж приблизно в цей час, у зводі законів, встановленим Петром I, існувала норма, за якою «поліція припиняє всяку новизну, законам противну».

Цей шлях вибрали ті держави, які формувалися під впливом пролетарських гасел. Але установки буржуазно - демократичних революцій і в цьому випадку отримали втілення. Права і свободи в Конституції соціалістичних країн були навіть ширше, ніж у країнах Заходу, однак не був передбачений механізм здійснення громадянами своїх прав. Їх здійснення стримувалося і відсутністю економічних свобод. Як зараз видно, ближче всіх підійшли до створення правових держав ті країни, де найбільш розвинений ринок. Крім того, на шляху реалізації прав і свобод у соціалістичних країнах стояла адміністративно-командна система, з її заборонами і санкціями, громадянам треба було одержувати дозвіл влади на здійснення багатьох дій.

Але які б права і свободи не гарантувалися, вони не можуть бути безмежні. Під загальної декларації прав людини (прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році) сказано: «при здійсненні своїх прав і свобод, кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення визнання і поваги прав і свобод інших громадян і задоволення справедливих вимог моралі суспільного порядку і демократичного суспільства ». Там же стверджується, що «кожна людина повинна мати всі права і свободами без якої-небудь відмінності у відношенні кольору шкіри, раси, мови, релігії, політичних чи інших тверджень, майнового положення, національного і соціального походження».

Теорія права і правова практика розрізняють поняття "права людини" і "права громадянина". У першому випадку мова йде про права, пов'язаних з самим людською істотою, його існуванням і розвитком. Людина як суб'єкт прав і свобод тут виступає переважно як фізична особа. За Конституцією Росії до цього виду прав належать: право на життя, право на повагу до гідності людини, право на свободу та особисту недоторканність, право на невтручання в особисте і сімейне життя, і тому подібне.

Що ж стосується прав громадянина, то вони обумовлені сферою відносин людини із суспільством, державою, їх інституціями. Основу цього виду прав становить належність людини до держави, громадянином якої він є.

Демократизації процесу, пов'язаного з проголошенням і захистом прав людини, значною мірою сприяло прийняття низки міжнародних документів щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму міжнародного захисту прав людини в державах, які підписали відповідні міжнародні документи.

Всі права і свободи можна розділити на 3 великі групи:

 • цивільні права і свободи. Вони охоплюють фундаментальні аспекти свободи людини, виражають основи існування людства. Це право на життя, на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, свободу пересування, вибір місця проживання, вільний виїзд і в'їзд в будь-яку країну, право на свободу думки, слова і т.д.

 • політичні права і свободи. Це право на свободу мирних зборів, право на участь в управлінні країною, право участі у виборах, тобто право обирати і бути обраним.

 • Економічні, соціальні і культурні права і свободи. Це право на працю, на відпочинок, на безкоштовне медичне обслуговування в системі державної охорони здоров'я, право на соціальне забезпечення по старості, у разі непрацездатності, право на освіту. Право на приватну власність, тобто кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Крім того, громадянин має право захищати свої права всіма способами, що не суперечать закону.

Але при будь-якому демократичному державному режимі суспільство постає перед проблемою того, яким чином захистити проголошені права і свободи громадян. Гарантії прав і свобод - це умови, засоби, заходи, спрямовані на забезпечення практичного їх здійснення, на їхню охорону і захист. Гарантії повинні бути економічні, політичні, правові. Правові гарантії - це, перш за все, нормативно-правові акти, які видаються державою, що встановлюють порядок реалізації прав і свобод, які передбачають заходи щодо їх охорони і захисту, відповідальність за їх порушення.

Державні органи не повинні мати надзвичайно широкими повноваженнями, що дозволяло б їм втручатися в діяльність людей.

Ще один найважливіший принцип демократії - визнання невід'ємного права народу на вибір своєї долі і форми держави, на народовладдя. При цьому в правовій державі права людини не можуть ігноруватися «в ім'я» інтересів тієї чи іншої нації, класу або будь-якої ідеї. Без волі кожного немає волі суспільства, немає волі народу і держави.

Органічне поєднання прав людини і прав народу, суверенітету особистості і держави забезпечується формуванням цивілізованого громадянського суспільства.

Характер взаємин держави й особистості є найважливішим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.

Особистість - це індивідуально визначена сукупність соціально-значимих властивостей людини, що виявляються у відносинах між людьми. Поняття особистості, особистісні характеристики окремої людини органічно пов'язані з суспільством, його особливостями. Суспільство - це історично розвивається система відносин між людьми, продукт взаємодії людей у процесі їх спільної життєдіяльності. Суспільство і особистість - взаємозумовлюючі один одного явища, що існують лише в нерозривній єдності.

Держава - це не тільки особливим чином організований розряд людей, систематично займається керуванням і примусом. Держава-це також і внутрішній устрій суспільства, особливий вид організації людського суспільства як цілого, що забезпечує територіальне, юридичне і політичне єднання населення.

Громадянин - це особистість у її відношенні до держави і права. Якості громадянина стають важливою рисою, що характеризує положення людини в суспільстві. Стан у громадянстві є юридичною і морально-політичною підставою для особистості виконувати обов'язки громадянина, користуватися правами і свободами, встановленими державою для своїх громадян.

1.4. Обов'язки громадян

Демократія і демократичний державний режим - це синоніми свободи. Але чи може громадянин сказати: "Я вільна людина, і закони, прийняті десь нагорі, мені не указ!"

Ні, при демократії громадяни зобов'язані закони виконувати. Адже права і обов'язки дві сторони однієї медалі. Порушників законів чекає суд, і громадська думка буде налаштована проти них.

Візьмемо, наприклад, обов'язок сплачувати податки. Люди хочуть жити в безпеці, щоб ніхто не зазіхав на їхнє життя, гідність і власність. Але для забезпечення безпеки треба утримувати армію, міліцію, прокуратуру, суди. Крім того, на державу покладено додаткова турбота про інвалідів, хворих, малозабезпечених. Потрібні гроші і на утримання муніципальних шкіл, лікарень, дитячих будинків.

Ці кошти збираються у вигляді податків. План надходження податків до скарбниці та витрачання коштів з неї (бюджет) затверджує парламент. Узаконити бюджет не можуть ні президент, ні уряд.

Чому?

Тому що урядові чиновники об'єктивно зацікавлені в тому, щоб зібрати з населення якомога більше податків і розподіляти їх на свій розсуд. І тільки депутати, що відстоюють інтереси виборців, здатні добиватися зниження державних витрат, а значить і тягаря податків.

Але якщо податки узаконені обранцями народу, то кожен громадянин зобов'язаний справно платити їх. Щоб при зборі податків тріумфувала справедливість, парламенти демократичних країн прийняли жорсткі закони проти неплатників. За умисне ухилення від податків покладено тюремне ув'язнення, а тим, хто повідомить про неплатників, видається велика премія.

Податкова інспекція в цих країнах контролює не тільки отримання доходів, але і їх витрачання. Якщо людина не зможе пояснити, чому він витратив на купівлю будинку або автомашини грошей більше, ніж вказав у податковій декларації про свої доходи, його обов'язково притягнуть до суду за обман суспільства.

Інша обов'язок громадян в умовах демократії, служба в армії, внутрішніх і прикордонних військах або проходження альтернативної (невійськової) служби. При диктаторських режимах ця служба повинність, яку держава накладає на громадян в односторонньому порядку. І навіть загальними зусиллями громадяни не в змозі змінити термін служби або порядок призову.

Постає питання: "А хіба в демократичних державах юнаки не зобов'язані служити?" Зобов'язані. Це встановлено законом, який прийнятий парламентом. Якщо громадяни побажають відмовитися від обов'язкової військової служби і запровадити добровільну службу за контрактом, вони підтримають на виборах кандидатів у депутати від партій, які виступають за військову реформу. У США два десятиліття тому колективними діями громадян домоглися ухвалення закону про добровільну службу в армії. У Німеччині демократичним шляхом недавно був скорочений термін військової служби.

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРИ

Демократичний режим

2.1.Парламент

Виборного президента, голів адміністрацій, органів місцевого самоврядування-важлива риса демократії. Але її стрижнем по праву вважається парламент, який представляє весь народ і який діє у його інтересах.

У словнику поняття «парламент» визначається як група обраних народом громадян, які наділені повноваженнями приймати закони. Однак нормативні акти, обов'язкові до виконання усіма громадянами та організаціями, можуть видавати й інші державні органи та посадові особи: президент має право підписувати укази, уряд приймати постанови.

Чому ж закони, прийняті парламентом, у демократичних державах мають вищу силу? Тому що визначальна риса парламенту представництво, тобто безпосередній зв'язок з народом. Англійський філософ Джон Стюарт Мілль писав у середині минулого століття, що законодавчий орган в представницькій демократії діє як очі, вуха і голос народу.

Законотворчість найважливіша, але далеко не єдина функція парламенту. Він зобов'язаний також здійснювати нагляд і контроль за урядом, обговорювати будь-які урядові рішення, щодо яких у народу можуть бути сумніви. Представляючи інтереси платників податків, парламент повинен не тільки затверджувати бюджет, але і контролювати, як і на що уряд, міністерства і відомства витрачають гроші платників податків. Депутати парламенту рівні між собою, хоча деякі з них займають крісла спікера, його заступників, голів комітетів, але кожен з депутатів при ухваленні законів володіє всього одним голосом. Якщо в системі виконавчої влади рішення приймаються керівником відповідного рівня, то в парламенті вони приймаються колективно. У цьому особливість парламенту.

2.2. Система "стримувань і противаг"

Влада розбещує людей. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Саме тому ще в середні століття виникла ідея розділити владні повноваження так, щоб ніхто не міг узурпувати всю владу. Міркували так: раз людина слабка, раз, знаходячи владу, він може скористатися нею в особистих цілях, значить треба стримати його можливі наміри, врівноважити їх інтересами інших людей, що працюють в інших органах влади. Тому поділ влади і трактують як систему "стримувань і противаг".

Влада в демократичних державах розділена так, що одна гілка влади парламент приймає закони і контролює бюджетні витрати, а керує країною за цими законами інша гілка влади президент чи уряд. Суперечки ж між органами влади, між громадянами і державою дозволяє третя гілка влади суд, відповідальний тільки перед законом, нарешті, газети, радіо і телебачення, розповідаючи громадянам про помилки та зловживання трьох гілок влади, сприяють їх очищенню від злочинців. Не випадково засоби масової інформації часом називають "четвертою владою".

Влада корисно ділити не тільки "вздовж", але і "впоперек" між Федерацією та її суб'єктами (республіками, краями, областями. У президента Росії повинні бути одні повноваження, а у губернатора області інші, щоб і завдання вони вирішували різні.

Поділ влади на гілки і на центральну і регіональну владу, а також органи місцевого самоврядування, сприяє утвердженню в суспільстві законності. Поділ влади змушує кожну з них діяти строго за законами. Крім того, поділ влади дозволяє максимально використовувати кращі сторони кожній.

Виконавча влада побудована на единоначалии. Вона краще справляється з управлінням, добре реалізує уже ухвалені рішення. Зате з пошуком найкращих варіантів рішень у цій владі набагато гірше. Бо чиновників часто хвилюють не тільки інтереси справи, а й можливість вислужитися. Вони не стільки шукають, як зробити краще, скільки намагаються вгадати, що бажає начальство.

У третьої влади суду свої переваги. Він вирішує конфлікти або веде кримінальні справи так, що позивач і відповідач, обвинувач і захисник змушені змагатися, доводячи суду свою правоту. Причому суд зобов'язаний суворо дотримуватися закону і в своїх рішеннях не вправі підміняти парламент чи уряд.

Демократії бувають парламентські і президентські. У парламентській демократії поділ влади виражено не так яскраво, як у президентській, і у парламенту більш широкі права. Громадяни в ході виборів обирають депутатів, і лідеру партії, яка домоглася більшості, доручається сформувати уряд. Меншість ж переходить в опозицію.

Класична країна парламентської демократії Великобританія. У ній змагаються за право сформувати уряд консервативна і лейбористська партії. У Німеччині, Австрії та Італії за голоси виборців борються більше число партій. Причому, одна партія рідко добивається на виборах абсолютної більшості (більше 51 відсотка голосів), тому кілька партій змушені домовитися про формування коаліційного уряду. Такі уряди нестійкі. Саме тому, наприклад, в Італії, де існують такі організації, часто виникають урядові кризи.

У президентській демократії президент, що обирається народом, є одночасно главою уряду. Приклад президентської республіки США. Президент там незалежний від Конгресу, хоча і діє строго в рамках прийнятих Конгресом законів. Він, звичайно, повинен отримати від депутатів схвалення своїх політичних планів, але може добитися цього, навіть якщо його партія в Конгресі в меншості, так як у президентській республіці ставлення депутатів до конкретних економічних проблем важливіше їх партійна приналежність.

2.3. Державний режим Російської держави

Політична обстановка в Росії нестійка, соціальна напруженість в суспільстві зберігається. Іншими словами, реальних умов для стабільного державного режиму в країні поки немає. І вже політична ситуація в країні мінлива, рухається, то і державний режим може розвиватися за одним з декількох варіантів.

В останні роки політичним орієнтиром реформаторів першої хвилі був праволіберальний (буржуазно-демократичний) політичний режим. Його соціальною опорою зазвичай служить великий середній клас, який в Росії поки перебуває в зародковому стані, а тому шансів у цього режиму, схоже, небагато.

Дуже перспективний в нашій країні соціал-демократичний варіант політичного режиму скандинавського зразка. У політичній сфері для нього характерні широка політична демократія, демократичні і правові методи здійснення влади, помірні реформи та еволюційний шлях розвитку суспільства. У соціально-економічному плані-це багатоукладна економіка, першочергове заохочення малого та середнього бізнесу, прогресивне оподаткування, перешкоджає різкого соціального розшарування, вельми привабливі соціальні програми, соціально орієнтований ринок.

Передумовами для переходу до соціал-демократичного режиму служать колективно-общинні традиції Росії, прихильність широких народних мас ідеалам соціальної справедливості, висока пристосованість економіки до державно-правового регулювання. Цей режим міг би мати міцну соціальну базу. Разом з тим соціал-демократичні партії і рухи в Росії поки що явно розрізнені, у них немає ясних і зрозумілих народу програм, що поєднують ідей і концепцій, тому їх можливості поки слабо реалізуються.

На основі взаємодії соціал-демократичних і національно-патріотичних рухів можуть виникнути змішані політичні режими. Їх соціальною базою можуть стати не тільки широкі верстви населення, а й військовослужбовці, підприємці. Однак прагнення націонал патріотів (в разі приходу їх до влади) вирішувати складні проблеми простими способами (наприклад, спроби відродити адміністративно-територіальний державний устрій) може прискорити процес від'єднання від Росії багатьох національно-державних утворень, що призведе до неминучого її розпаду.

Не виключена в Росії і жорстка диктатура мафіозно-кримінального капіталу. Це, зрозуміло, один із самих найгірших варіантів.

Який з названих варіантів політичних режимів стане реальністю в Російській державі, покажуть час і ступінь мудрості росіян 3.

ВИСНОВОК

Демократичний державний режим є найбільш прогресивною щаблем у розвитку державно-правового режиму. У всіх розвинених країнах світу при різних формах державного устрою, форми правління склалася демократія.

Досвід історії вчить, що демократія благо лише тоді, коли вона відповідає політичній культурі і менталітету народу. Необхідною умовою її соціальної ефективності є наявність у суспільстві консенсусу з основних питань спільного проживання в державі, визнання переважною більшістю громадян «демократичних правил гри», переважання індивідуалістичного свідомості, що виходить з ціннісного пріоритету особистості по відношенню до колективу, моральної готовності до компромісів, самообмеження і самодисципліни , з поваги інших людей, закону, думки більшості.

Демократія неприйнятна в екстремальних ситуаціях в періоди війн, гострих криз і т.п. Перехід до неї вимагає поступовості, тривалого проміжку часу.

Сучасний суспільно-економічний прогрес в чому стимулює розвиток демократії, живить демократичний менталітет і демократичні ціннісні орієнтації громадян, потребує соціальної емансипації особистості, поваги її гідності, фундаментальних прав і свобод, незалежності мислення. Він потребує свободу інформації та плюралізму суспільного життя в цілому. І в цьому сенсі тим народам, які готові до індивідуальної свободи і відповідальності, демократія справді створює найкращі можливості для індивідуального і суспільного розвитку, реалізації гуманістичних цінностей: свободи, рівноправності, справедливості, соціальної творчості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Азаркин П.М., Левченко В.М., марна О.В. Історія політичних вчень. М., 1994.

 2. Алексєєв С.С. Теорія держави і права Підручник для юридичних вузів і факультетів, 1998, 429 с.

 3. Аристотель. Афінська політія. М., 1936.

 4. Бутенко О.П. Влада народу за допомогою самого народу. М. 1988.

 5. Державне право Російської Федерації, Козлова О.Є., Кутафін В.М.. М., 2000.

 6. Жегутов Р.Т. Теорія держави і права. Навчальний посібник. М., 1998.

 7. Основи держави і права. Навчальний посібник / / За ред. О.Е. Кутафіна. М., 1999.

 8. Теорія держави і права. Вип. 1. / / За ред. А.Б. Венгерова. М., 2001.

 9. Російське законодавство ХХ століть. У 9т. М.: Юридична література, 1987.

 10. Черниловский З.М. Загальна історія держави і права. М.: Юрист,

 11. Хрестоматія пам'яток феодального держави і права. М., 1961

 12. Клименко С. В., Чичерін А.П. Основи держави і права. М., 1997.

 13. Мазутів Н.І., Малько А.В. Теорія держави і права. М., 1997.

 14. Основи політичної науки. Навчальний посібник для вузів, ч. 1. М., 2002

 15. Основи політичної науки. Навчальний посібник для вузів, ч. 2. М., 2002

 16. Фукідід. Історія - Т. 1, кн. II. М., 1915

 17. Руссо Ж. - Ж. Трактат. М., 1969

 18. Дарендорф Р. Дорога до свободи. / / Питання філософії 1990 № 9

1 Див Боботал С.В. Правосуддя у Франції. С.123

2 Дарендорф Р. Дорога до свободи. / / Питання філософії 1990 № 9 С.34

3 Алексєєв С.С. Теорія держави і права Підручник для юридичних вузів і факультетів, 1998, с.160


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
129.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Демократичний державно правовий режим
Демократичний режим
Демократичний політичний режим
Державно-правовий устрій Новгорода і Пскова
Державно правовий устрій Новгорода і Пскова
Державно-правовий устрій Стародавньої Греції
Державно-правовий устрій Австро-Угорщини
Державно правовий устрій Австро Угорщини
Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru